Förfarande : 2016/0202(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0007/2017

Ingivna texter :

A8-0007/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0034

REKOMMENDATION     ***
PDF 352kWORD 53k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

om förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11018/2016),

–  Med beaktande av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan (11019/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0391/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och fjärde styckena och artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0007/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


KORTFATTAD MOTIVERING

Genom överenskommelsen om handel med civila flygplan, som undertecknats av 32 parter och som trädde i kraft 1980, avskaffas importtullar för alla andra flygplan än militära flygplan samt för alla andra produkter som omfattas av överenskommelsen, dvs. civila flygplan samt alla komponenter och delsystem i civila flygplan samt flygsimulatorer.

Överenskommelsen innehåller en bilaga (bilagan om produkttäckning) med en förteckning över de produkter som ska beviljas tullfrihet. Produkter i bilagan är klassificerade under respektive tulltaxenummer enligt det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor och tjänster (det harmoniserade systemet), som utarbetats av Världstullorganisationen.

Sedan överenskommelsen antogs har olika versioner av det harmoniserade systemet antagits, särskilt den nya versionen från 2007. I november 2015 antog därför kommittén för civila luftfartyg ett protokoll om ändring av denna bilaga till överenskommelsen, i syfte att införliva de ändringar som gjordes genom 2007 års version av det harmoniserade systemet.

Protokollet omfattar frågor som faller inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och ändringen gäller en teknisk uppdatering av en internationell överenskommelse. Den rättsliga grunden för detta beslut är artikel 218.6 a, enligt vilken Europaparlamentet måste ge sitt godkännande.

Föredraganden stöder ett godkännande av det föreslagna protokollet om ändring av bilagan om produkttäckning till överenskommelsen om handel med civila flygplan.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan om produkttäckning till överenskommelsen om handel med civila flygplan

Referensnummer

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Remissdatum/begäran om godkännande

28.9.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Behandling i utskott

29.11.2016

 

 

 

Antagande

24.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea

Ingivande

26.1.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy