Menetlus : 2016/0182(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0008/2017

Esitatud tekstid :

A8-0008/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0142

RAPORT     ***I
PDF 685kWORD 95k
26.1.2017
PE 594.107v03-00 A8-0008/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Philippe Lamberts

Arvamuse koostaja (*):

Vicky Ford, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

(*)  Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS(*)
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0388),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 169 lõike 2 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0220/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A8-0008/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(1)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 169 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Liit aitab kaasa tarbijakaitse kõrge taseme tagamisele ning tarbijatele ühtsel turul keskse koha andmisele liikmesriikide poliitika toetamise ja täiendamise teel, millega püütakse tagada, et kodanikud saavad täielikult osa siseturu hüvedest ning nende õiguslikud ning majandushuvid on seejuures nõuetekohaselt esindatud ja kaitstud. Hästi toimiv ja usaldusväärne finantsteenuste sektor on ühtse turu ja selle piiriülese suutlikkuse oluline osa. See eeldab tugevat reguleerimise ja järelevalve raamistikku, mis tagab samaaegselt finantsstabiilsuse ja keskendub säästva majanduse toetamisele. Samal ajal peaks see tagama kõrgetasemelise kaitse tarbijatele ja muudele finantsteenuste lõppkasutajatele, sealhulgas jaeinvestoritele, hoiustajatele, kindlustusvõtjatele, pensionifondide liikmetele ja neist fondidest tulu saajatele, üksikaktsionäridele, laenuvõtjatele ja VKEdele.

(2)  Alates 2007. aastast on finants- ja majanduskriis kõigutanud eriti tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate usaldust. Selleks et taastada kodanike usaldus finantssektori usaldusväärsuse vastu ja soodustada selle parimaid tavasid, on seega oluline suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate, sealhulgas jaeinvestorite, hoiustajate, kindlustusvõtjate, pensionifondide liikmete ja neist fondidest tulu saajate, üksikaktsionäride, laenuvõtjate ja VKEde, samuti nende huve esindavate sidusrühmade aktiivset osalemist ja kaasamist liidu, mitmepoolsetesse ja muudesse asjakohastesse finantssektori otsustusprotsessidesse.

(3)  Selles eesmärgi saavutamiseks käivitas komisjon Euroopa Parlamendi erakondadeülese algatuse järel 2011. aasta lõpus katseprojekti, mille eesmärk oli anda toetusi finantsteadmiste keskuse arendamiseks, et sellest saaksid kasu tarbijad, muud lõppkasutajad ja nende huve esindavad sidusrühmad, et suurendada nende suutlikkust osaleda liidu poliitika kujundamises finantsteenuste valdkonnas ning toetada vastupidava pangandussüsteemi väljakujundamist. Peamised poliitilised eesmärgid olid järgmised: tagada, et uute õigusaktide algatamisel edastatakse liidu poliitikakujundajatele muid kui finantssektori asjatundjate poolt esitatud seisukohti; tagada uutes õigusaktides tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate huvide arvestamine; tagada laiema avalikkuse parem teavitamine finantsvaldkonna õigusaktidega seonduvatest küsimustest ja parandada seeläbi üldist finantskirjaoskust; ning tagada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate aktiivne osalemine liidu poliitika kujundamises finantsteenuste valdkonnas, mille tulemuseks oleksid tasakaalustatud õigusaktid.

(4)  Selle tulemusena andis komisjon aastatel 2012–2015 avaliku projektikonkursi kaudu tegevustoetust kahele mittetulundusorganisatsioonile (Finance Watch ja Better Finance). Need toetused määrati katseprojekti raames 2012. ja 2013. aastal ning ettevalmistava meetme raames alates 2014. aastast. Kuna ettevalmistavat meedet saab kasutada kuni kolme aasta jooksul(3), on vaja õigusakti, et tagada õiguslik alus selliste meetmete rahastamiseks alates 2017. aastast.

(5)  Finance Watch loodi liidu toetuste abil 2011. aastal Belgia õiguse kohaselt rahvusvahelise mittetulundusühinguna. Selle missioon on kaitsta kodanikuühiskonna huve finantssektoris. Tänu liidu toetustele õnnestus Finance Watchil lühikese ajaga luua kvalifitseeritud ekspertide meeskond, kes oli suuteline finantsteenuste valdkonnas korraldama uuringuid, poliitika analüüsi ja teabevahetust.

(6)  Better Finance on loodud pärast 2009. aastat toimunud varasemate Euroopa investorite ja aktsionäride liitude järjestikuste ümberkorraldamiste ja ümbernimetamiste tulemusena. Tänu liidu toetustele õnnestus organisatsioonil moodustada finantsekspertiisi keskus, mis keskendus peamiselt tarbijate, väikeinvestorite, üksikaktsionäride, hoiustajate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate huvidele vastavalt oma liikmeskonnale ja vahenditele.

(7)  Aastal 2015 korraldatud katseprojekti ja sellele järgnenud ettevalmistava meetme hindamise tulemusena leiti, et poliitilised eesmärgid on üldiselt saavutatud. Finance Watch ja Better Finance on käsitlenud üksteist täiendavaid poliitikavaldkondi ja suhelnud erinevate sihtrühmadega. Koos on nad oma tegevuse kaudu hõlmanud enamiku liidu 2012. aasta järgsest finantspoliitilisest tegevuskavast ning on püüdnud kasutada olevate vahendite pakutud võimaluste piires oma tegevust laiendada, et hõlmata liidus suuri piirkondi.

(8)  Mõlemad organisatsioonid andsid lisaväärtust nii oma liikmesriikidest pärit liikmete kõigi tegevuste kui ka liidu tarbijate jaoks ▌. Suure hulga tarbijaküsimustega tegelevatel liikmesriikide organisatsioonidel puuduvad sageli tehnilised ekspertteadmised konkreetselt finantsteenustega seotud poliitikavaldkondadest ning liidu asjaomase poliitika kujundamise protsessist. Lisaks ei ole seni muid sarnaseid organisatsioone liidu tasandil kindlaks tehtud. Kuigi hindamine näitas ▌, et alates 2012. aastast ei ole järjestikustele iga-aastastele projektikonkurssidele teisi taotlejaid ilmunud, peaks programm ajavahemiku 2017–2020 järel olema avatud teistele võimalikele toetusesaajatele, kui nad selle nõuetele vastavad.

(9)  Regulaarsetele püüetele vaatamata ei suutnud kumbki organisatsiooni siiski saada stabiilseid ja olulisi rahalisi vahendeid teistelt, finantssektorist sõltumatutelt rahastajatelt, mistõttu nende rahaline jätkusuutlikkus jääb suuresti sõltuvaks liidu rahastamisest. Seepärast on liidupoolne kaasrahastamine praegu vajalik, et tagada vahendid, mida vajatakse lähiaastatel soovitud poliitikaeesmärkide saavutamiseks ning mis annavad finantsstabiilsuse kõnealustele organisatsioonidele ja nende ekspertidele ja haldustöötajatele, kellel on siiani õnnestunud vajalikud tegevused lühikese aja jooksul käivitada. Seega tuleb aastateks 2017–2020 luua liidu programm organisatsioonide Finance Watch ja Better Finance tegevuse toetamiseks (edaspidi „programm“). Finantsstabiilsus omab mõlema organisatsiooni ekspertteadmiste säilitamise ja projektide kavandamise seisukohalt keskset tähtsust. Siiski peavad kõik kõnealuse programmi raames toetust saavad organisatsioonid püüdma suurendada omavahenditest rahastamise osakaalu.

(10)  Organisatsioonide Finance Watch ja Better Finance rahastamise jätkamine ajavahemikus 2017–2020 samadel alustel kui ettevalmistava meetme korral tagaks nende organisatsioonide tegevuse siiani hinnatud positiivse mõju jätkumise. Programmi rakendamise rahastamispaketi aluseks peaksid olema kummagi toetusesaaja keskmised tegelikud kulud aastatel 2012–2015. Kaasrahastamise määr peaks jääma samaks. Kui programm ja selle rahastamine jätkuvad ka pärast 2020. aastat ning kui ilmub ka teisi usaldusväärseid osalejaid, peaks konkurss olema avatud kõigile organisatsioonidele, kes võivad osutuda sobivaks ning kes vastavad käesoleva määruse nõuetele ja edendavad selle eesmärke.

(11)  Aastatel 2012–2015 rahastati nimetatud kahte organisatsiooni tegevustoetuste kaudu. Aastal 2016 otsustati need asendada meetmetoetustega, kuna meetmetoetused tagavad parema kontrolli liidu eelarvekulutuste üle.

(12)  Käesoleva määrusega tuleks sätestada kogu programmi kestuse ajaks rahastamispakett, mis on Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase eelarvemenetluse käigus peamiseks juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(4) punkti 17 tähenduses.

(13)  Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused iga-aastaste tööprogrammide kehtestamiseks.

(14)  Kõik toetusesaajad peavad iga aasta 30. novembriks esitama järgmiseks aastaks programmi poliitikaeesmärkide täitmiseks kavandatud tegevuste kirjelduse. Kirjeldused peaksid olema üksikasjalikud ning hõlmama tegevuste eesmärke, oodatavaid tulemusi ja mõju, hinnangulisi kulusid ja ajaraamistikku ning asjaomaseid näitajaid nende hindamiseks.

(15)  Rahalist toetust tuleks anda vastavalt tingimustele, mis on sätestatud määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1268/2012(5).

(15 a)  Komisjon peaks hiljemalt 18 kuud enne programmi lõppemist esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule programmi raames saavutatud tulemuste hindamise aruande. Selles tuleks hinnata, kas programmi pärast ajavahemikku 2017–2020 jätkata või mitte. Programmi mis tahes pikendamine, muutmine või uuendamine pärast ajavahemikku 2017–2020 peaks toimuma toetusesaajate valimiseks korraldatava avaliku projektikonkursi alusel.

(16)  Euroopa Liidu finantshuve tuleb kogu kulutsükli vältel kaitsta proportsionaalsete meetmetega, mis hõlmavad rikkumiste ärahoidmist, avastamist ja uurimist, samuti kaduma läinud, alusetult väljamakstud või ebaõigesti kasutatud summade tagasinõudmist ning vajaduse korral haldus- ja rahalisi karistusi.

(17)  Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärke ning nende ulatuse ja toime tõttu on neid parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1 Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  Käesolevaga kehtestatakse liidu programm (edaspidi „programm“) perioodiks 1. mai 2017 kuni 31. detsember 2020, et toetada artiklis 3 osutatud organisatsioonide tegevust, mis aitavad kaasa liidu poliitiliste eesmärkide saavutamisele seoses tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate ning nende huve esindavate sidusrühmade tõhusama kaasamisega liidu ja asjassepuutuva mitmepoolse poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas.

2.  Programmi eesmärkide täitmiseks kaasrahastatakse sellega järgmisi meetmeid:

a)  teadusuuringud, sealhulgas oma teadustöö, andmete, ekspertteadmiste loomine;

a a)  tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajatega suhtlemine kontakti hoidmise kaudu liikmesriikides tegutsevate tarbijakaitsevõrgustike ja abitelefonidega liidu poliitikakujundamise jaoks oluliste küsimuste väljaselgitamiseks, et kaitsta tarbijate huve finantsteenuste valdkonnas;

b)  teadlikkuse tõstmine, levitamistegevus, finantsharidus ja -koolitus – kas otse või riiklike liikmete kaudu –, mis on muu hulgas suunatud laiemale sihtrühmale, mis hõlmab tarbijaid ja muid finantsteenuste lõppkasutajaid finantsteenuste, sealhulgas pangandusteenuste valdkonnas, ja mitte-eksperte;

c)  artiklis 3 osutatud organisatsioonide liikmete vahelist suhtlemist tõhustav tegevus, samuti toetustegevus ja poliitiline nõustamine, millega toetatakse nende liikmete seisukohti liidu tasandil ning edendatakse avalikku ja üldist huvi finantsvaldkonna ja ELi tasandi reguleerimise vastu.

Artikkel 2 Eesmärgid

1.  Programmil on järgmised eesmärgid:

a)  suurendada täiendavalt ▌tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate, samuti tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate huve esindavate sidusrühmade aktiivset osalemist ja kaasamist liidu ja asjassepuutuva mitmepoolse poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas;

b)  panustada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate ning nende huve esindavate sidusrühmade teavitamisse finantssektori reguleerimise küsimuste kohta.

2.  Komisjon tagab, et programmi kontrollitakse korrapäraselt lõikes 1 sätestatud eesmärkide suhtes, eelkõige programmi toetusesaajate võetavate meetmete iga-aastase kirjelduse ja iga-aastase tegevusaruande kaudu, mis hõlmab toetusesaajate iga kavandatava ja läbiviidava tegevuse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid. Kontrollimine hõlmab artikli 9 lõikes 1 osutatud aruande koostamist.

Artikkel 3 Toetusesaajad

1.  Programmi toetusesaajad on organisatsioonid Finance Watch ja Better Finance (edaspidi „toetusesaajad“).

2.  Selleks et saada toetust programmi alusel, jäävad need toetusesaajad valitsusvälisteks mittetulunduslikeks juriidilisteks isikuteks, kes ei sõltu sektorist, kaubandusest ega ärist. Neil ei ole muid vastandlikke huvisid ning nad esindavad oma liikmete kaudu liidu tarbijate ja muude lõppkasutajate huve finantsteenuste valdkonnas. Selleks et katta tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate huve võimalikult paljudes liikmesriikides, püüavad toetusesaajad laiendada oma aktiivsete liikmete võrgustikku liikmesriikides ja sellega tagada ulatusliku geograafilise katvuse. Komisjon hõlbustab edasist teavitamist ja loob kontakte võimalike liikmetega. Komisjon tagab samuti programmi kestuse ajal jätkuva vastavuse nendele kriteeriumidele, lisades need artiklis 7 osutatud iga-aastastesse tööprogrammidesse ning hinnates igal aastal enne artiklis 4 osutatud meetmetoetuste andmist, kas toetusesaajad vastavad nendele kriteeriumidele.

3.  Juhul kui lõikes 1 osutatud kaks toetusesaajat ühinevad, saab tekkinud juriidilisest isikust programmi toetusesaaja.

Artikkel 4 Toetuste andmine

Programmi raames antakse rahalisi vahendeid meetmetoetustena igal aastal ning rahastamine põhineb toetusesaajate esitatud ettepanekutel vastavalt artiklile 7.

Artikkel 5 Läbipaistvus

Kogu teabevahetuses ja kõigis väljaannetes, mis on seotud toetusesaaja loodud meetmega ning mida rahastatakse programmi alusel, osutatakse asjaolule, et toetusesaaja on saanud rahastust liidu eelarvest.

Artikkel 6 Finantssätted

1.  Programmi rakendamise rahastamispakett ajavahemikus 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2020 on maksimaalselt 6 000 000 eurot jooksevhindades.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad iga-aastased assigneeringud mitmeaastase finantsraamistiku piires.

Artikkel 7 Programmi rakendamine

1.  Komisjon rakendab programmi kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012.

2.  Selleks et saada programmi alusel toetust, tuleb toetusesaajatel igal aastal enne 30. novembrit esitada komisjonile kirjeldus artiklis 1 osutatud tegevuste kohta, mis on kavandatud järgmiseks aastaks, et saavutada programmi poliitilised eesmärgid. Neid tegevusi tuleb kirjeldada üksikasjalikult, muu hulgas nende eesmärke, oodatavaid tulemusi ja mõju, hinnangulisi kulusid ja ajaraamistikku ning asjakohaseid näitajaid nende hindamiseks.

3.  Komisjon rakendab programmi iga-aastaste tööprogrammide abil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012. Iga-aastastes tööprogrammides sätestatakse soovitud eesmärgid, toetusesaajate võetavate meetmete eeldatavad tulemused, nende meetmete rakendamise meetodid ja nende meetmete jaoks nõutav kogusumma. Samuti esitatakse neis rahastatavate meetmete kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa ja rakendamise orienteeruv ajakava. Meetmetoetuste puhul hõlmavad iga-aastased tööprogrammid prioriteete ja olulisi toetuse andmise kriteeriume ning kaasrahastamise ülemmäära. Otsese kaasrahastamise ülemmäär on 60 % abikõlblikest kuludest. Kumulatiivse kaudse liidupoolse rahastamise ülemmäär on 70 % toetusesaaja abikõlblike kulude kogusummast ja komisjon piirab kõnealuse programmi alusel antavat iga-aastast toetust vastavalt sellele maksimumsummale.

4.  Komisjon võtab iga-aastased tööprogrammid vastu rakendusaktidega.

Artikkel 8 Liidu finantshuvide kaitse

1.  Komisjon astub vajalikke samme tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatavate tegevuste rakendamisel kaitstakse liidu finantshuve pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu suunatud ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja alusetult väljamakstud summade sissenõudmisega ning vajaduse korral tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate haldus- ja rahaliste karistuste abil.

2.  Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus dokumentide ja kohapealsete kontrollide põhjal kontrollida kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on programmi alusel otseselt või kaudselt saanud liidu rahalisi vahendeid.

3.  Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib korraldada sellise rahastamisega otseselt või kaudselt seotud ettevõtjate tööruumides kohapealseid kontrolle, mis peavad toimuma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 883/2013(6) ja nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96(7) sätestatud korras ning mille eesmärk on teha kindlaks, kas toetuslepingu, toetuse andmise otsuse või programmi eelarvest otseselt või kaudselt rahastamise lepinguga seoses esineb pettust, korruptsiooni või mis tahes muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

4.  Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud koostöölepingutega, toetuslepingutega ja toetuse määramise otsustega, samuti käesoleva määruse rakendamisest tulenevate lepingutega komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile selgesõnaliselt õigus viia läbi selliseid auditeid, kohapealset kontrolli ja inspekteerimist. Kui meetme rakendamine toimub täielikult või osaliselt tegevuse edasiandmise korras või on edasi delegeeritud või kui on vajalik hankelepingu sõlmimine või kolmandale isikule antav rahaline toetus, hõlmab toetusleping või -otsus toetusesaaja kohustust kehtestada kõikide asjaomaste kolmandate poolte suhtes komisjoni, kontrollikoja ja OLAFi nimetatud volituste selgesõnaline tunnustamine.

Artikkel 9 Hindamine

1.  Hiljemalt kaksteist kuud enne programmi lõppu esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande programmi eesmärkide saavutamise kohta ning teeb neile taotlusel kättesaadavaks kogu hindamiseks kasutatud teabe. Nimetatud aruandes hinnatakse programmi üldist asjakohasust ja lisaväärtust, selle elluviimise tulemuslikkust ja tõhusust ning toetusesaajate tegevuse üldist ja individuaalset tulemuslikkust artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamise seisukohast.

2.  Aruanne edastatakse teavitamise eesmärgil Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Artikkel 10 Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse 1. maist 2017 kuni 31. detsembrini 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(2)

  ELT C , , lk .

(3)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(4)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)

  Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

(7)

  Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS(*) (7.12.2016)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Arvamuse koostaja(*): Vicky Ford

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga liidu programmi loomise kohta teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020, soovitakse tagada rahastamine organisatsioonidele Better Finance ja Finance Watch ajavahemikus 2017–2020.

Organisatsioone Better Finance ja Finance Watch on rahastatud 2011. aastal algatatud katseprogrammi raames. 2015. aastal jõuti hindamises järeldusele, et katseprojekti ja ettevalmistava tegevuse poliitilised eesmärgid olid üldiselt saavutatud. Siiski rõhutati hindamises, et mitte kumbki organisatsioon ei ole ilma liidu rahastamiseta rahaliselt jätkusuutlik. Komisjon teeb ettepaneku kaasrahastada ajavahemikus 2017–2020 neid kahte organisatsiooni kokku 6 miljoni euroga. Kõnealused vahendid tulevad ELi eelarvest.

Arvamuse koostaja toetab üldjoontes seda ettepanekut ja on veendunud, et oluline on, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon tunnistaks vajadust tarbijate seisukoha kajastamise järele tarbijakontrolli õigusaktides. Kuid ta on veendunud, et tuleb kehtestada mitu kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi, et suurendada tarbijate esindatuse tõhusust ja tagada, et organisatsioonid loovad kvaliteetset teavet. Käesoleva arvamuse koostamisel võttis arvamuse koostaja ühtlasi arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni teiste liikmete väljendatud seisukohti.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab tarbijahuvide õigusliku järelevalve eest paljudes sektorites, sh finantsteenuste sektoris. Seetõttu on asjakohane, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon teeks teadliku otsuse tagada, et Finance Watchi ja Better Finance’it kontrollitakse kooskõlas tarbijakaitse rangete nõuetega.

Programmi eesmärgid (artikkel 2)

Programmi kohta märgitakse, et sellega panustatakse oma huve esindavate tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate ning muude sidusrühmade teavitamisse finantssektori reguleerimisel arutlusel olevate küsimuste kohta.

Arvamuse esitaja on veendunud, et eesmärkide täitmiseks peavad mõlemad organisatsioonid suutma tarbijaid esindada. Better Finance ja Finance Watch peaksid tegema koostööd liikmesriikide tarbijakaitsevõrgustike ja abitelefonidega, et selgitada probleemid välja alt ülespoole lähenemisviisiga. Lisaks peab komisjon võtma arvesse kolmandate isikute huvisid ja kaebusi.

Toetusesaajad (artikkel 3)

Arvamuse koostaja tõstatab küsimuse, miks on Better Finance ja Finance Watch programmi ainsad toetusesaajad. Kuigi on tõsi, et need organisatsioonid olid kaks ainsat isikut, kes esitasid katseprogrammi raames pakkumise, on arvamuse koostaja veendunud, et programm võiks tulevikus olla avatum ja kaasavam, et tagada tarbijate seisukoha jõulisem esindatus.

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku praktilisele tööle ja on veendunud, et nende vahetud kogemused võiksid pakkuda toetusesaajatele koostoimet. Seetõttu esitas arvamuse koostaja selles valdkonnas ettepanekud.

Arvamuse koostaja tõstatab küsimuse, miks peaksid kaks toetusesaajat ühinema.

Ta soovitab, et kui tehakse programmi vahehindamist ja kui programmi 2020. aasta järel pikendatakse, peaks see olema avatud muudele toetusesaajatele, kes vastavad kindlaksmääratud kriteeriumidele. Kui muud tarbijaühingud vastavad rahastamiskriteeriumidele („valitsusvälised mittetulunduslikud juriidilised isikud, kes ei sõltu sektorist, kaubandusest ega ärist“), peaksid nad saama taotlust esitada.

Finantssätted (artikkel 6)

Arvamuse koostaja on veendunud, et kaasrahastamine ei tohiks põhineda ainult ELi allikatel.

Otsese kaasrahastamise ülemmäär peaks olema 60 % rahastamiskõlblikest kuludest ja kumulatiivse kaudse ELi rahastamise ülemmäär ei tohi ületada 70 % rahastamiskõlblikest kuludest.

Programmi rakendamine (artikkel 7)

Arvamuse koostaja väljendab muret selle pärast, et praeguses sõnastuses on artikkel 7 segadust tekitav ja võib põhjustada huvide konflikti. Vaja on jõulist ja sõltumatut lähenemisviisi, et tagada, et Finance Watch ja Better Finance toimiksid komisjoni finantsteenuste alaste õigusaktide sõltumatu tarbijavalvena. Samas tuleb järgida nõudeid, mis on sätestatud Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju käsitlevas määruses (EL, Euratom) nr 966/2012.

Seetõttu teeb arvamuse koostaja artikli 3 („Toetusesaajad“) uues lõikes ettepaneku, et toetusesaajad valmistaksid ette kirjelduse meetmetest, mida nad kavatsevad võtta järgmisel aastal, et saavutada programmi poliitikaeesmärgid. Selleks, et toetusesaajad saaksid programmist toetust, tuleb meetmete kirjeldus esitada komisjonile igal aastal (enne aasta lõppu).

Hindamine (artikkel 9)

Arvamuse koostaja soovitab muuta artiklis 9 sätestatud läbivaatamise varasemaks ja siduda vahekokkuvõtte tegemisega.

Ühtlasi soovitab arvamuse koostaja, et vahehindamise aruandes hinnataks lisaks programmi võimalikku pikendamist või uuendamist ja et programmi mis tahes pikendamine, muutmine või uuendamine pärast perioodi 2017–2020 sõltuks toetusesaajate valimise avatud projektikonkursist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liit aitab kaasa tarbijakaitse kõrge taseme tagamisele ning tarbijatele ühtsel turul keskse koha andmisele liikmesriikide poliitika toetamise ja täiendamise teel, millega püütakse tagada, et kodanikud saavad täielikult osa siseturu hüvedest ning nende ohutus, õiguslikud ning majandushuvid on seejuures nõuetekohaselt esindatud ja kaitstud. Hästi toimiv ja usaldusväärne finantsteenuste sektor on ühtse turu oluline osa. See eeldab tugevat reguleerimise ja järelevalve raamistikku, mis tagab samaaegselt finantsstabiilsuse ja keskendub säästva majanduse toetamisele. Samal ajal peaks see tagama kõrgetasemelise kaitse tarbijatele ja muudele finantsteenuste lõppkasutajatele, sealhulgas jaeinvestorid, hoiustajad, kindlustusvõtjad, pensionifondis osalejad, väikeaktsionärid, laenuvõtjad või VKEd.

(1)  Liit aitab kaasa tarbijakaitse kõrge taseme tagamisele ning tarbijatele ühtsel turul keskse koha andmisele liikmesriikide poliitika toetamise ja täiendamise teel, millega püütakse tagada, et kodanikud saavad täielikult osa siseturu hüvedest ning nende ohutus, õiguslikud ning majandushuvid on seejuures nõuetekohaselt esindatud ja kaitstud. Hästi toimiv ja usaldusväärne finantsteenuste sektor on ühtse turu ja selle piiriülese suutlikkuse oluline osa. See eeldab tugevat reguleerimise ja järelevalve raamistikku, mis tagab samaaegselt finantsstabiilsuse ja keskendub säästva majanduse toetamisele. Samal ajal peaks see tagama kõrgetasemelise kaitse tarbijatele ja muudele finantsteenuste lõppkasutajatele, sealhulgas jaeinvestorid, hoiustajad, kindlustusvõtjad, pensionifondis osalejad, väikeaktsionärid, laenuvõtjad või VKEd.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Alates 2007. aastast on finants- ja majanduskriis kõigutanud eriti tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate usaldust. Selleks et taastada kodanike usaldus finantssektori püsivuse vastu, on seega oluline suurendada oma huve esindavate tarbijate ja muude lõppkasutajate ning muude sidusrühmade kaasamist finantssektoriga seotud liidu otsustamisprotsessi.

(2)  Alates 2007. aastast on finants- ja majanduskriis kõigutanud eriti tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate, sealhulgas jaeinvestorite ja hoiustajate usaldust. Selleks et taastada kodanike usaldus finantssektori püsivuse ja tõhususe vastu, on seega oluline suurendada oma huve esindavate tarbijate ja muude lõppkasutajate ning muude sidusrühmade kaasamist finantssektoriga seotud liidu otsustamisprotsessi.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Selles eesmärgi saavutamiseks käivitas komisjon 2011. aasta lõpus katseprojekti, mille eesmärk oli anda toetusi finantsteadmiste keskuse arendamiseks, et sellest saaksid kasu tarbijad, muud lõppkasutajad ja sidusrühmad, kes esindavad oma huve, ning suurendada nende suutlikkust osaleda liidu poliitika kujundamises finantsteenuste valdkonnas. Peamised poliitilised eesmärgid olid järgmised: tagada, et uute õigusaktide algatamisel edastatakse liidu poliitikakujundajatele muid kui finantssektori asjatundjate poolt esitatud seisukohti; tagada, et laiem avalikkus on paremini teavitatud finantsregulatsioonis arutlusel olevatest küsimustest; ning tagada, et tõhustatakse tarbijate osalemist liidu poliitika kujundamises finantsteenuste valdkonnas, mille tulemusena koostatakse hästi tasakaalustatud õigusaktid.

(3)  Selles eesmärgi saavutamiseks käivitas komisjon 2011. aasta lõpus katseprojekti, mille eesmärk oli anda toetusi finantsteadmiste keskuse arendamiseks, et sellest saaksid kasu tarbijad, muud lõppkasutajad ja sidusrühmad, kes esindavad oma huve, ning suurendada nende suutlikkust osaleda liidu poliitika kujundamises finantsteenuste valdkonnas ning hoida ära pangandustavade kuritarvitusi. Peamised poliitilised eesmärgid olid järgmised: tagada, et uute õigusaktide algatamisel edastatakse liidu poliitikakujundajatele muid kui finantssektori asjatundjate poolt esitatud seisukohti; tagada, et laiem avalikkus on paremini teavitatud finantsregulatsioonis arutlusel olevatest küsimustest; ning tagada, et tõhustatakse tarbijate osalemist liidu poliitika kujundamises finantsteenuste valdkonnas, mille tulemusena koostatakse hästi tasakaalustatud õigusaktid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selle tulemusena andis komisjon pärast avatud projektikonkursi kaudu ajavahemikus 2012–2015 tegevustoetust kahele mittetulunduslikule üksusele, Finance Watchile ja Better Finance'ile. Neid toetusi anti katseprojekti raames kahel, 2012. ja 2013. aastal ning ettevalmistava meetme raames alates 2014. aastast. Kuna ettevalmistavat meedet saab kasutada kuni kolm aastat,3 on vaja õigusakti, et tagada õiguslik aluse selliste meetmete rahastamise kohta 2017. aastal.

(4)  Selle tulemusena andis komisjon pärast avatud projektikonkursi kaudu ajavahemikus 2012–2015 tegevustoetust kahele mittetulunduslikule üksusele, Finance Watchile ja Better Finance’ile, eesmärgiga suurendada tarbijate kaasatust finantsteenuste valdkonnas. Neid toetusi anti katseprojekti raames kahel, 2012. ja 2013. aastal ning ettevalmistava meetme raames alates 2014. aastast. Kuna ettevalmistavat meedet saab kasutada kuni kolm aastat,3 on vaja õigusakti, et tagada õiguslik aluse selliste meetmete rahastamise kohta 2017. aastal.

__________________

__________________

3 Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

3 Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Finance Watch loodi 2011. aastal Belgia õiguse kohaselt rahvusvahelise mittetulundusühendusena. Selle missioon on kaitsta kodanikuühiskonna huve finantssektoris. Tänu liidu toetustele õnnestus Finance Watchil lühikese ajaga luua kvalifitseeritud ekspertide meeskond, mis oli suuteline finantsteenuste valdkonnas korraldama uuringuid, poliitika analüüsi ja teabevahetust.

(5)  Finance Watch loodi liidu toetuste abil 2011. aastal Belgia õiguse kohaselt rahvusvahelise mittetulundusühendusena. Selle missioon on kaitsta kodanikuühiskonna huve finantssektoris. Tänu liidu toetustele õnnestus Finance Watchil lühikese ajaga luua kvalifitseeritud ekspertide meeskond, mis oli suuteline finantsteenuste valdkonnas korraldama uuringuid, poliitika analüüsi ja teabevahetust.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Better Finance on loodud alates 2009. aastast eelnevalt olemasolevate Euroopa investorite ja aktsionäride liitude järjestikuse ümberkorraldamise ja ümbernimetamise tulemusena. Tänu liidu toetustele õnnestus organisatsioonil moodustada finantseksperdikeskus, mis keskendus peamiselt tarbijate, väikeinvestorite, väikeaktsionäride, hoiustajate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate huvidele kooskõlas selle liikmeskonnaga.

(6)  Better Finance on loodud alates 2009. aastast eelnevalt olemasolevate Euroopa investorite ja aktsionäride liitude järjestikuse ümberkorraldamise ja ümbernimetamise tulemusena. Tänu liidu toetustele õnnestus organisatsioonil moodustada finantseksperdikeskus, mis keskendus peamiselt tarbijate, väikeinvestorite, väikeaktsionäride, hoiustajate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate huvidele kooskõlas selle liikmeskonna ja ressurssidega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Aastal 2015 korraldatud katseprojekti ja sellele järgneva ettevalmistava meetme hindamise tulemusena leiti, et poliitilised eesmärgid on üldiselt saavutatud. Finance Watch ja Better Finance on töötanud täiendavate poliitikavaldkondadega ja suhelnud erinevate sihtrühmadega. Koos on nad oma tegevuse kaudu hõlmanud enamiku liidu finantspoliitilisest tegevuskavast alates 2012. aastast.

(7)  Aastal 2015 korraldatud katseprojekti ja sellele järgneva ettevalmistava meetme hindamise tulemusena leiti, et poliitilised eesmärgid on üldiselt saavutatud. Finance Watch ja Better Finance on töötanud täiendavate poliitikavaldkondadega ja suhelnud erinevate sihtrühmadega. Koos on nad oma tegevuse kaudu hõlmanud enamiku liidu finantspoliitilisest tegevuskavast alates 2012. aastast ja oma ressurssidest lähtuvate võimaluste piires on nad teinud pingutusi oma tegevuse laiendamiseks, et saavutada liidus suur geograafiline katvus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Mõlemad organisatsioonid andsid lisandväärtust nii oma riiklike liikmete kõikidele tegevustele kui ka liidu tarbijatele sellisel viisil, mida liikmesriikide tarbijate huvirühmad teha ei suutnud. Kõikvõimalike tarbijaküsimustega tegelevatel liikmesriikide organisatsioonidel puuduvad tehnilised ekspertteadmised finantsteenustega seotud poliitikavaldkondades. Lisaks ei ole seni muid sarnaseid organisatsioone liidu tasandil kindlaks tehtud. Samuti leiti hinnangus, et alates 2012. aastast ei ole järjestikustele iga-aastastele projektikonkurssidele muid taotlejaid tekkinud ning see kipub viitama asjaolule, et ükski muu organisatsioon ei ole praegu võimeline korraldama sarnaseid liidus sooritatavaid toiminguid.

(8)  Mõlemad organisatsioonid andsid lisandväärtust nii oma riiklike liikmete kõikidele tegevustele kui ka liidu tarbijatele. Suure hulga tarbijaküsimustega tegelevatel liikmesriikide organisatsioonidel puuduvad sageli tehnilised ekspertteadmised konkreetselt finantsteenustega seotud poliitikavaldkondades ning Euroopa asjaomase poliitika kujundamise protsessist. Lisaks ei ole seni muid sarnaseid organisatsioone liidu tasandil kindlaks tehtud. Kuigi hinnangus leiti, et alates 2012. aastast ei ole järjestikustele iga-aastastele projektikonkurssidele muid taotlejaid tekkinud, peaks programm pärast perioodi 2017–2020 olema avatud teistele võimalikele toetusesaajatele, kui nad vastavad programmi nõuetele.

Selgitus

Muudatusettepanekut on kohandatud, et muuta tekst proportsionaalsemaks ja tasakaalustatumaks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Vaatamata siiski regulaarsetele jõupingutustele ei suutnud kumbki organisatsiooni meelitada ligi stabiilseid ja olulisi rahalisi vahendeid muudelt rahastajatelt, mis on finantssektorist sõltumatud ning seega jäävad nad suuresti sõltuvaks liidu rahastamisest. Liidupoolne kaasrahastamine on seega vajalik, et tagada ressursid, mida vajatakse lähiaastatel soovitud poliitika eesmärkide saavutamiseks, andes finantsstabiilsuse nende organisatsioonide suhtes, millel on seni õnnestunud käivitada asjaomased tegevused lühikese aja jooksul. Seega on oluline luua liidu programm ajavahemikuks 2017–2020, et toetada Finance Watchi ja Better Finance'i tegevust (edaspidi „programm“).

(9)  Vaatamata siiski regulaarsetele jõupingutustele ei suutnud kumbki organisatsiooni meelitada ligi stabiilseid ja olulisi rahalisi vahendeid muudelt rahastajatelt, mis on finantssektorist sõltumatud, ning seega jäävad nad rahalise jätkusuutlikkuse saavutamiseks suuresti sõltuvaks liidu rahastamisest. Liidupoolne kaasrahastamine on seega vajalik, et tagada ressursid, mida vajatakse lähiaastatel soovitud poliitika eesmärkide saavutamiseks, andes finantsstabiilsuse kõnealuste organisatsioonide ning nende ekspertide ja haldustöötajate suhtes, kellel on seni õnnestunud käivitada asjaomased tegevused lühikese aja jooksul. Seega on oluline luua liidu programm ajavahemikuks 2017–2020, et toetada Finance Watchi ja Better Finance'i tegevust (edaspidi „programm“). Finantsstabiilsus on mõlema organisatsiooni puhul ekspertteadmiste säilitamiseks ja projektide kavandamiseks keskse tähtsusega.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Finance Watchi ja Better Finance'i rahastamise jätkamine ajavahemikus 2017–2020 samadel alustel kui ettevalmistava meetme korral tagaks, et nende organisatsioonide tegevuse seni hinnatud positiivne mõju jätkuks. Programmi rakendamise rahastamispakett peaks põhinema keskmistel tegelikel kuludel, mis on tekkinud igal toetusesaajal ajavahemikus 2012–2015. Kaasrahastamise määr peab jääma samaks.

(10)  Finance Watchi ja Better Finance’i rahastamise jätkamine ajavahemikus 2017–2020 samadel alustel kui ettevalmistava meetme korral tagaks, et nende organisatsioonide tegevuse seni hinnatud positiivne mõju finantssektoris jätkuks. Programmi rakendamise rahastamispakett peaks põhinema keskmistel tegelikel kuludel, mis on tekkinud igal toetusesaajal ajavahemikus 2012–2015. Kaasrahastamise määr peab jääma samaks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Iga aasta enne 31. detsembrit peavad kõik toetusesaajad esitama kirjelduse järgmisel aastal kavandatud tegevuste kohta, eesmärgiga saavutada programmi poliitika eesmärgid. Neid tegevusi tuleb kirjeldada üksikasjalikult, hõlmates nende eesmärgid, oodatavad tulemused ja mõju, hinnangulise kulu ja ajaraamistiku ning samuti asjaomased näitajad, et neid hinnata.

(14)  Iga aasta enne 30. novembrit peavad kõik toetusesaajad esitama kirjelduse järgmisel aastal kavandatud tegevuste kohta, eesmärgiga saavutada programmi poliitika eesmärgid. Neid tegevusi tuleb kirjeldada üksikasjalikult, hõlmates nende eesmärgid, oodatavad tulemused ja mõju, hinnangulise kulu ja ajaraamistiku ning samuti asjaomased näitajad, et neid hinnata.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Komisjon peaks mitte hiljem kui 18 kuud enne programmi lõppu esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande kõnealuse programmi raames saavutatud eesmärkide kohta. Hindamise käigus tuleks hinnata seda, kas programmi tuleks pärast perioodi 2017–2020 jätkata või mitte. Programmi mis tahes pikendamine, muutmine või uuendamine pärast perioodi 2017–2020 peaks toimuma toetusesaajate valimiseks korraldatava avatud projektikonkursi alusel.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Programm hõlmab järgmisi meetmeid:

2.  Programmi eesmärkide täitmiseks kaasrahastatakse sellega järgmisi meetmeid:

Selgitus

Programmiga toetatavad meetmed peavad olema suunatud tarbijatele ja lõppkasutajatele.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõppkasutajatega suhtlemine kontakti hoidmise kaudu olemasolevate tarbijakaitsevõrgustike ja abitelefonidega liikmesriikides ja finantsteenuste valdkonnas liidu poliitikakujundamise jaoks oluliste probleemsete küsimuste väljaselgitamiseks, et kaitsta tarbijate huve finantsteenuste valdkonnas;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teadlikkus ja levitamistegevus, sealhulgas mitte-ekspertidest laiemale sihtrühmale;

(b)  teadlikkuse ja levitamisega seotud tegevus, mis on muu hulgas suunatud finantsteenuste, sealhulgas pangandusteenuste lõppkasutajatest ja mitte-ekspertidest laiemale sihtrühmale;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artiklis 3 osutatud organisatsiooni liikmete vahelist suhtlemist tõhustav tegevus ning nende liikmete seisukohti toetav tegevus liidu tasandil.

(c)  artiklis 3 osutatud organisatsiooni liikmete vahelist suhtlemist tõhustav tegevus, samuti toetustegevus ja poliitikaalane nõustamistegevus, millega eelkõige toetatakse nende liikmete seisukohti liidu tasandil ning edendatakse avalikku huvi finantsvaldkonna reguleerimise vastu, tingimusel, et liidu poliitika välised tegevused finantsteenuste valdkonnas ei ole toetuskõlblikud.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  suurendada täiendavalt oma huve esindavate tarbijate ja muude lõppkasutajate ning sidusrühmade kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas;

a)  suurendada täiendavalt liidu ja liikmesriikide tarbijate ja finantsteenuste muude lõppkasutajate ning tarbijate ja finantsteenuste muude lõppkasutajate huve esindavate sidusrühmade kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas;

Selgitus

Liikmesriikide suure tarbijaskonnani jõudmiseks peavad eesmärgid olema täpsemad.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  panustada oma huve esindavate tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate ning muude sidusrühmade teavitamisse finantssektori regulatsioonis arutlusel olevate küsimuste kohta.

b)  panustada oma huve esindavate tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate ning muude sidusrühmade teavitamisse finantssektori regulatsioonis arutlusel olevate küsimuste kohta ning äriühingute tavade kohta, mis on tarbijatele kahjulikud, sealhulgas nende kohta, mis on oma olemuselt piiriülesed.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 sätestatud eesmärke seiratakse eelkõige programmi toetusesaajate võetavate meetmete iga-aastase kirjelduse ja iga-aastase tegevusaruande kaudu, mis hõlmab toetusesaajate iga kavandatava ja läbiviidava tegevuse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid.

välja jäetud

(Lisatud artikli 9 lõikesse -1 (uus), vt muudatusettepanek 15.)

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Programmi toetusesaajad on Finance Watch and Better Finance (edaspidi „toetusesaajad“).

1.  Programmi toetusesaajad on Finance Watch ja Better Finance (edaspidi „toetusesaajad“).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selleks et saada toetust programmi alusel, jäävad need toetusesaajad valitsusvälisteks mittetulunduslikeks juriidilisteks isikuteks, kes ei sõltu sektorist, kaubandusest ega ärist. Neil ei ole muid vastandlikke huvisid ning nad esindavad oma liikmete kaudu liidu tarbijate ja muude lõppkasutajate huve finantsteenuste valdkonnas. Komisjon tagab programmi kestuse ajal jätkuva vastavuse nendele kriteeriumidele, lisades need artiklis 7 osutatud iga-aastastesse tööprogrammidesse ning hinnates igal aastal, kas toetusesaajad vastavad nendele kriteeriumidele, enne kui jagavad artiklis 4 osutatud meetmetoetuseid.

2.  Selleks et saada toetust programmi alusel, peavad toetusesaajad olema valitsusvälised mittetulunduslikud juriidilised isikud, kes ei sõltu sektorist, kaubandusest ega ärist. Neil ei ole muid vastandlikke huvisid. Nad esindavad oma liikmete võrgustiku kaudu liidu tarbijate ja muude lõppkasutajate huve finantsteenuste valdkonnas. Selleks et katta asjaomaste tarbijate ja lõppkasutajate huvisid võimalikult paljudes liikmesriikides, püüavad toetusesaajad laiendada oma aktiivsete liikmete võrgustikku liikmesriikides ja tagada tasakaalustatud geograafilise katvuse. Komisjon tagab programmi kestuse ajal jätkuva vastavuse nendele kriteeriumidele, lisades need artiklis 7 osutatud iga-aastastesse tööprogrammidesse ning hinnates igal aastal, kas toetusesaajad vastavad nendele kriteeriumidele, enne kui jagavad artiklis 4 osutatud meetmetoetuseid.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juhul kui lõikes 1 osutatud kaks toetusesaajat ühinevad, saab tekkinud juriidilisest üksusest programmi toetusesaaja.

välja jäetud

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selleks et saada programmi alusel toetust, tuleb toetusesaajatel igal aastal enne 31. detsembrit esitada komisjonile ettepanek, milles kirjeldatakse artiklis 1 osutatud tegevusi, mis on kavandatud järgmiseks aastaks.

2.  Selleks et saada programmi alusel toetust, tuleb toetusesaajatel igal aastal enne 30. novembrit esitada komisjonile kirjeldus artiklis 1 osutatud tegevuste kohta, mis on kavandatud järgmiseks aastaks, et saavutada programmi poliitika eesmärgid. Neid tegevusi tuleb kirjeldada üksikasjalikult, hõlmates nende eesmärgid, hinnangulise kulu ja ajaraamistiku ning samuti asjaomased näitajad, et neid hinnata.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Programmi rakendamiseks võtab komisjon vastu iga-aastased tööprogrammid. Nendes iga-aastastes tööprogrammides sätestatakse soovitud eesmärgid, toetusesaajate võetavate meetmete eeldatavad tulemused, nende meetmete rakendamise meetodid ja nende meetmete jaoks nõutav kogusumma. Samuti esitatakse neis rahastatavate meetmete kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa ja rakendamise orienteeruv ajakava. Meetmetoetuste suhtes kehtestatakse iga-aastastes tööprogrammides prioriteedid ja olulised toetuse andmise kriteeriumid. Kaasrahastamise ülemmäär on 60 % abikõlblikest kuludest.

3.  Komisjon rakendab programmi iga-aastaste tööprogrammide abil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012. Iga-aastastes tööprogrammides sätestatakse soovitud eesmärgid, eeldatavad tulemused, rakendamise meetodid ja rahastamiskava kogusumma. Samuti esitatakse neis rahastatavate meetmete kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa ja rakendamise orienteeruv ajakava. Meetmetoetuste puhul hõlmavad iga-aastased tööprogrammid prioriteete ja olulisi toetuse andmise kriteeriume ning kaasrahastamise ülemmäära. Otsese kaasrahastamise ülemmäär on 60 % abikõlblikest kuludest. Kumulatiivse kaudse liidupoolse rahastamise ülemmäär on 70 % toetusesaaja abikõlblike kulude kogusummast ja komisjon piirab kõnealuse programmi alusel antavat iga-aastast toetust vastavalt sellele maksimumsummale.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hindamine

Seire ja hindamine

Selgitus

Soovitus laiendada pealkirja, et hõlmata kontrollitegevust, mitte ainult programmi lõpphindamist, nagu on tavaks muude ELi rahastamisprogrammide puhul.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Komisjon tagab, et programmi kontrollitakse korrapäraselt artiklis 2 sätestatud eesmärkide suhtes, eelkõige programmi toetusesaajate võetavate meetmete iga-aastase kirjelduse ja iga-aastase tegevusaruande kaudu, mis hõlmab toetusesaajate iga kavandatava ja läbiviidava tegevuse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid. Kontrollimine hõlmab lõikes 1 osutatud aruande koostamist.

(Üle toodud artikli 2 lõikest 2 ja veidi ümbersõnastatud.)

Selgitus

Käesoleva uue lõike eesmärk on tagada programmi korrapärane kontrollimine komisjoni esitatud artikli 2 lõike 2 („Eesmärgid“) teksti põhjal.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Mitte hiljem kui kaksteist kuud enne programmi lõppu esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande programmi eesmärkide saavutamise kohta. Käesolevas aruandes hinnatakse programmi üldist asjakohasust ja lisandväärtust, selle elluviimise tulemuslikkust ja tõhusust ning toetusesaajate tegevuse tööprogrammide üldist ja individuaalset tulemuslikkust artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamise seisukohast.

1.  Mitte hiljem kui 18 kuud enne programmi lõppu esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande saavutatud tulemuste, programmi rakendamise kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete aspektide ning programmi eesmärkide saavutamise kohta. Aruandes hinnatakse programmi üldist asjakohasust ja lisandväärtust, selle elluviimise tulemuslikkust ja tõhusust ning toetusesaajate tegevuse tööprogrammide üldist ja individuaalset tulemuslikkust artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamise seisukohast. Lisaks antakse hindamisaruandes hinnang programmi võimalikule pikendamisele või uuendamisele. Programmi mis tahes pikendamine, muutmine või uuendamine pärast perioodi 2017–2020 toimub toetusesaajate valimiseks korraldatava avatud projektikonkursi alusel.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu programmi loomine teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017-2020

Viited

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

27.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

27.10.2016

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

27.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Vicky Ford

13.7.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Julia Reda

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Andrejs Mamikins, Tonino Picula, Traian Ungureanu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu programmi loomine teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017-2020

Viited

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

27.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

22.6.2016

IMCO

27.10.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

12.10.2016

 

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

27.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Philippe Lamberts

15.6.2016

 

 

 

Endised raportöörid

Philippe Lamberts

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.10.2016

29.11.2016

12.1.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

2

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Renato Soru, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Carlos Iturgaiz

Esitamise kuupäev

26.1.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika