Postupak : 2016/0182(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0008/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0008/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0142

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 763kWORD 80k
26.1.2017
PE 594.107v03-00 A8-0008/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Philippe Lamberts

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Vicky Ford, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

(*)  Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0388),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 169. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0220/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0008/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(1)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 169. stavak 2. točku (b),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Unija pridonosi većoj razini zaštite potrošača te potrošače stavlja u središte jedinstvenog tržišta tako što podupire i nadopunjuje politike država članica kako bi se osiguralo da potrošači mogu u potpunosti uživati u koristima jedinstvenog tržišta a da se pritom na odgovarajući način poštuju i brane njihovi pravni i ekonomski interesi. Pouzdan sektor financijskih usluga koji dobro funkcionira ključna je sastavnica jedinstvenog tržišta i njegovih prekograničnih mogućnosti. Njime se zahtijeva čvrst regulativni i nadzorni okvir kojim se istodobno osigurava financijska stabilnost i potpora održivom gospodarstvu. Istovremeno bi se njime trebala osigurati visoka razina zaštite potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagače, štediše, nositelje polica osiguranja, članove i korisnike mirovinskih fondova, zajmoprimce te mala i srednja poduzeća.

(2)  Povjerenje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga narušeno je od 2007. zbog financijske i gospodarske krize. Kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje građana u stabilnost financijskog sustava i kako bi se doprinijelo najboljim praksama u tom sustavu, važno je stoga povećati aktivno uključivanje i sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagače, štediše, nositelje polica osiguranja, članove i korisnike mirovinskih fondova, pojedinačne dioničare, zajmoprimce ili mala i srednja poduzeća, te dionika koji zastupaju njihove interese u multilateralnim i drugim relevantnim procesima donošenja politika Unije u financijskom sektoru.

(3)  Radi ostvarenja tog cilja i na višestranačku inicijativu Europskog parlamenta, Komisija je krajem 2011. pokrenula pilot-projekt kako bi se osigurala bespovratna sredstva za potporu razvoja centra za stručnost u području financija u korist potrošača, drugih krajnjih korisnika i dionika koji zastupaju njihove interese ▌za jačanje njihova sudjelovanja u donošenju politika Unije u području financijskih usluga i za poticanje razvoja otpornog bankarskog sustava. Glavni ciljevi politike bili su da se europskim donositeljima politika pri izradi novog zakonodavstva budu na raspolaganju stajališta koja se razlikuju od stajališta stručnjaka iz financijskog sektora, da novo zakonodavstvo odražava interese potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih informacija, zatim da se šira javnost bolje informira o aktualnim pitanjima u vezi s financijskom regulativom, što dovodi do poboljšanja financijske pismenosti, i ojača aktivno sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga, što bi dovelo do dobro uravnoteženog zakonodavstva.

(4)  Komisija je stoga u razdoblju od 2012. do 2015. na temelju otvorenog poziva na podnošenje prijedloga dvjema neprofitnim organizacijama Finance Watchu i Better Financeu dodijelila bespovratna sredstva za poslovanje. Ta su bespovratna sredstva dodijeljena u okviru pilot-projekta 2012. i 2013. te od 2014. u okviru pripremnog djelovanja. Budući da se pripremno djelovanje može koristiti najviše tri godine(3), potreban je zakonodavni akt kako bi se osigurala pravna osnova za financiranje takvih aktivnosti od 2017.

(5)  Organizacija Finance Watch osnovana je 2011. u skladu s belgijskim pravom kao međunarodno neprofitno udruženje, uz dodjelu bespovratnih sredstava Unije. Njezina je misija braniti interese civilnog društva u financijskom sektoru. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Unije Finance Watch je u kratkom roku uspio okupiti tim kvalificiranih stručnjaka, provesti studije, analizu politika i komunikacijske aktivnosti u području financijskih usluga.

(6)  Organizacija Better Finance nastala je nakon uzastopnih reorganizacija i izmjena naziva postojećih europskih udruženja ulagača i dioničara od 2009. Organizacija je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Unije uspjela osnovati centar za stručnost u području financija usmjerivši se uglavnom na interese potrošača, pojedinačnih ulagača, pojedinačnih dioničara, štediša i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, što je u skladu s njezinim članstvom i resursima.

(7)  Evaluacijom pilot-projekta i naknadnog pripremnog djelovanja iz 2015. zaključilo se da su ciljevi politike općenito ispunjeni. Organizacije Finance Watch i Better Finance rade na komplementarnim područjima politike i usmjerene su na različitu publiku. Svojim aktivnostima od 2012. zajedno obuhvaćaju veći dio političkog programa Unije u području financija i, koliko im to resursi dopuštaju, ulažu napore za širenje svoje aktivnosti kako bi imale veću zemljopisnu pokrivenost unutar Unije.

(8)  Obje organizacije osigurale su dodanu vrijednost ukupnim aktivnostima svojih nacionalnih članova, ali i potrošačima Unije ▌. Nacionalne organizacije koje se bave širokim rasponom potrošačkih pitanja često nemaju tehničku stručnost u područjima politika povezanima konkretno s financijskim uslugama i povezanim postupcima donošenja politika Unije. Osim toga, dosad nije utvrđeno postojanje drugih sličnih organizacija na razini Unije. Iako je evaluacija pokazala ▌da od 2012. nije bilo prijava na naknadne godišnje pozive na podnošenje prijedloga, program bi trebao biti otvoren za druge potencijalne korisnike nakon kraja razdoblja 2017.– 2020. ako ispunjavaju zahtjeve programa.

(9)  Međutim, unatoč stalnim naporima obje organizacije nisu uspjele privući stabilna i znatna financijska sredstva drugih donatora koji nisu povezani s financijskim sektorom te stoga i dalje uvelike ovise o financijskim sredstvima Unije kako bi bile financijski održive. Zbog toga je sufinanciranje od strane Unije trenutačno potrebno kako bi se osigurala sredstva nužna za postizanje željenih ciljeva politika u narednim godinama, čime će se organizacijama, kao i njihovim stručnjacima i njihovom administrativnom osoblju, koje su dosad u kratkom vremenskom roku uspijevale započeti relevantne aktivnosti osigurati financijska stabilnost. Stoga je potrebno uspostaviti program Unije za razdoblje 2017. – 2020. kojim će se podupirati aktivnosti Finance Watcha i Better Financea („program”). Financijska stabilnost od ključne je važnosti za zadržavanje stručnosti te planiranje projekata u objema organizacijama. Ne dovodeći to u pitanje, sve bi organizacije koje se koriste potporama iz tog programa trebale težiti većem udjelu vlastitih sredstava u svojem financiranju.

(10)  Daljnjim financiranjem Finance Watchea i Better Financea u razdoblju 2017. – 2020. na isti način kao i pripremnog djelovanja osiguralo bi se da se očuvaju dosad ocijenjeni pozitivni učinci aktivnosti tih organizacija. Financijska omotnica za provedbu programa trebala bi se temeljiti na prosječnim stvarnim troškovima svakog korisnika u razdoblju od 2012. do 2015. Stopa sufinanciranja ne bi se trebala izmijeniti. Ako se program i odgovarajuća sredstva produže i po završetku razdoblja 2017. – 2020. i ako se pojave drugi vjerodostojni akteri, poziv na podnošenje prijedloga treba biti otvoren za sve druge organizacije koje potencijalno ispunjavaju kriterije i doprinose ciljevima ove Uredbe.

(11)  Ove su dvije organizacije od 2012. do 2015. bile sufinancirane bespovratnim sredstvima za poslovanje. U 2016. odlučeno je da se umjesto toga dodijele bespovratna sredstva za djelovanje jer se njima osigurava bolji nadzor potrošnje proračunskih sredstava Unije.

(12)  Ovom bi se Uredbom trebala utvrditi financijska omotnica za razdoblje trajanja programa, a koja treba predstavljati primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4) za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(13)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u vezi s uspostavom godišnjih programa rada.

(14)  Svake godine prije 30. studenoga svaki korisnik trebao bi dostaviti opis planiranih aktivnosti za sljedeću godinu radi postizanja ciljeva politike programa. Te aktivnosti trebalo bi opisati detaljno, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i učinak, procijenjene troškove i vremenski okvir te relevantne pokazatelje za njihovu ocjenu.

(15)  Financijska potpora trebala bi se dodijeliti u skladu s uvjetima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012(5).

(15 a)  Komisija bi najkasnije 18 mjeseci prije završetka programa trebala dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće o ostvarenim rezultatima.

Evaluacijom bi se trebalo ocijeniti treba li se nastaviti provoditi program po završetku razdoblja 2017. – 2020. Za svako produženje, izmjenu ili obnovu programa nakon razdoblja 2017. – 2020. trebao bi se provoditi otvoreni postupak za odabir korisnika.

(16)  Financijski interesi Unije moraju se zaštititi razmjernim mjerama tijekom cijelog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno isplaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativnim i financijskim sankcijama.

(17)  S obzirom na to da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Uredbe, koji se zbog svog opsega i učinaka mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Program Unije („program”) uspostavlja se za razdoblje od 1. svibnja 2017. do 31. prosinca 2020. za potporu aktivnostima organizacija iz članka 3. koje doprinose ostvarenju ciljeva politika Unije u pogledu jačanja sudjelovanja potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga i dionika koji zastupaju njihove interese u donošenju politike Uniji i relevantnih multilateralnih politika u području financijskih usluga.

2.  Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, programom se sufinanciraju sljedeće aktivnosti:

(a)  aktivnosti istraživanja, među ostalim provedbe vlastitih istraživanja, izrade podataka i uspostave stručnih znanja;

(aa)  angažman s potrošačima i drugim krajnjim korisnicima financijskih usluga povezivanjem s postojećim potrošačkim mrežama i telefonskim linijama za pomoć potrošačima u državama članicama te na području financijskih usluga kako bi se utvrdili problemi koji su relevantni za donošenje politika Unije za zaštitu interesa potrošača u području financijskih usluga;

(b)  podizanje razine osviještenosti, informiranja, obrazovanja i osposobljavanja u području financija, izravno ili preko nacionalnih članova, među ostalim i šire publike potrošača i drugih krajnjih korisnika u području financijskih usluga, uključujući bankovne usluge, te osoba koje nisu stručnjaci;

(c)  aktivnosti za jačanje interakcije među članovima organizacija iz članka 3., kao i interesne aktivnosti i aktivnosti savjetovanja u području politika radi jačanja položaja tih članova na razini Unije i promicanja javnog i općeg interesa u financijskoj regulativi i regulativi EU-a.

Članak 2.

Ciljevi

1.  Ciljevi programa su sljedeći:

(a)  daljnje jačanje aktivnog sudjelovanja potrošača i uključivanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji zastupaju interese potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije i relevantnih multilateralnih politika u području financijskih usluga;

(b)  jačanje informiranosti potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji zastupaju njihove interese o aktualnim pitanjima u regulativi financijskog sektora.

2.  Komisija jamči da se redovito prati usklađenost programa s ciljevima iz stavka 1.▌, posebno pomoću godišnjeg opisa aktivnosti korisnika programa i godišnjeg izvješća o radu koji sadrže kvantitativne i kvalitativne pokazatelje za svaku aktivnost koju su korisnici planirali i proveli. Praćenje uključuje izradu izvješća iz članka 9. stavka 1.

Članak 3.

Korisnici

1.  Korisnici programa („korisnici”) su Finance Watch i Better Finance.

2.  Kako bi mogli koristiti program, ti su korisnici dužni i dalje imati status nevladinih, neprofitnih pravnih subjekata koji su neovisni u odnosu na sektorske, komercijalne ili ekonomske interese. Ne smiju biti u sukobu interesa i preko svojih članova moraju zastupati interese potrošača Unije i drugih krajnjih korisnika u području financijskih usluga. Kako bi se zadovoljili interesi potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u što većem broju država članica, korisnici nastoje proširiti svoju mrežu aktivnih članova unutar država članica i time zajamčiti uravnoteženu sveobuhvatnu geografsku pokrivenost. Komisija olakšava daljnje informiranje i prikuplja kontaktne podatke o potencijalnim članovima. Komisija osigurava i stalnu usklađenost s tim kriterijima tijekom trajanja programa tako što te kriterije uključuje u godišnje programe rada iz članka 7. i što prije dodjele bespovratnih sredstava za djelovanje iz članka 4. ocjenjuje na godišnjoj razini ispunjavaju li korisnici te kriterije.

3.  Ako se dvoje korisnika iz stavka 1. spoje, pravni subjekt koji iz toga nastane postaje novi korisnik programa.

Članak 4.

Dodjela bespovratnih sredstava

Financiranje u okviru programa osigurava se u obliku bespovratnih sredstava za djelovanje koja se dodjeljuju na godišnjoj razini te se temelji na prijedlozima koje korisnici dostavljaju u skladu s člankom 7.

Članak 5.

Transparentnost

U svakoj komunikaciji ili objavi u vezi s nekom aktivnosti korisnika koja se financira u okviru programa navodi se da je korisnik primio financijska sredstva iz proračuna Unije.

Članak 6.

Financijske odredbe

1.  Financijska omotnica za provedbu programa za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020. iznosi najviše 6 000 000 EUR prema tekućim cijenama.

2.  Godišnja proračunska sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeća u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 7.

Provedba programa

1.  Komisija provodi ovaj program u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.  Kako bi mogli koristiti program, korisnici Komisiji svake godine prije 30. studenoga dostavljaju opis aktivnosti iz članka 1. koje se planiraju za sljedeću godinu kako bi se ostvarili ciljevi politike programa. Te aktivnosti opisuju se detaljno, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i učinak, procijenjene troškove i vremenski okvir te relevantne pokazatelje za njihovu ocjenu.

3.  Komisija provodi program tako što donosi godišnje programe rada u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. U godišnjim programima rada određuju se ciljevi koji se žele postići, očekivani rezultati aktivnosti korisnika, način provedbe tih aktivnosti te ukupan iznos potreban za provedbu tih aktivnosti. U njima je sadržan i opis aktivnosti koja treba financirati, iznosi namijenjeni za svaku aktivnost i okvirni raspored provedbe. Za bespovratna sredstva za djelovanje u godišnjim programima rada navode se prioriteti, glavni kriteriji za dodjelu i najveća stopa sufinanciranja. Najveća stopa izravnog sufinanciranja iznosi 60 % prihvatljivih troškova. Najveća stopa kumulativnih neizravnih financijskih sredstava Unije ograničena je na 70 % ukupnih prihvatljivih troškova za korisnika, a Komisija ograničava svoj godišnji doprinos koji dodjeljuje u okviru programa kako bi poštovala tu odredbu o najvećem iznosu.

4.  Komisija godišnje programe rada donosi putem provedbenih akata.

Članak 8.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.  Komisija poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da se tijekom provedbe aktivnosti financiranih na temelju ove Uredbe financijski interesi Unije štite primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih djelovanja učinkovitim provjerama i, ako se uoče nepravilnosti, povratom pogrešno plaćenih iznosa te, ako je potrebno, djelotvornim, razmjernim i odvraćajućim administrativnim i financijskim sankcijama.

2.  Komisija ili njezini predstavnici te Europski revizorski sud ovlašteni su za provedbu revizije na temelju dokumenata te provedbu provjera i inspekcija na terenu svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja i podugovaratelja koji su, izravno ili neizravno, primili sredstva Unije u okviru programa.

3.  Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može na terenu provoditi provjere i inspekcije gospodarskih subjekata na koje se izravno ili neizravno odnosi to financiranje u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(6) i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(7) s ciljem utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo kojeg drugog nezakonita djelovanja koje utječe na financijske interese Unije u vezi sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji je financiran, izravno ili neizravno, na temelju ovog programa.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., na temelju sporazuma o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te sporazuma i odluka o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovora proizašlih iz provedbe ove Uredbe Komisija, Revizorski sud i OLAF izričito se ovlašćuju za provedbu tih revizija, provjera i inspekcija na terenu. Ako se provedba djelovanja eksternalizira ili dalje delegira, u cijelosti ili djelomično, ili ako to zahtijeva sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili dodjelu financijske potpore trećoj strani, u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava ili u odluci navodi se obveza korisnika da bilo kojoj uključenoj trećoj strani nametne izričito prihvaćanje tih ovlasti Komisije, Revizorskog suda i OLAF-a.

Članak 9.

Evaluacija

1.  Komisija najkasnije dvanaest mjeseci prije završetka programa Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o evaluaciji ostvarivanja ciljeva programa te im na zahtjev dostavlja sve podatke koji su se koristili prilikom evaluacije. U navedenom izvješću ocjenjuje se ukupna relevantnost i dodana vrijednost programa, djelotvornost i učinkovitost njegove provedbe te opća i pojedinačna djelotvornost rezultata korisnika u pogledu ostvarivanja ciljeva određenih u članku 2.

2.  Izvješće se prosljeđuje na znanje Gospodarskom i socijalnom odboru.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje od 1. svibnja 2017. do 31. prosinca 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(2)

  SL C , , str. .

(3)

  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(4)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.)

(6)

  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(7)

  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (7.12.2016)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Vicky Ford

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom Europske komisije pod nazivom „Uspostava programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.” žele se zajamčiti financijska sredstva za organizacije Better Finance i Finance Watch za razdoblje 2017. – 2020.

Organizacije Better Finance i Finance Watch financiraju se u okviru pilot-programa pokrenutog 2011. godine. Evaluacijom provedenom 2015. zaključeno je da su ciljevi politike pilot-projekta i pripremnog djelovanja općenito ostvareni. Međutim, u evaluaciji je istaknuto da obje organizacije nisu financijski održive bez sredstava Unije. Komisija predlaže djelomično financiranje tih dviju organizacija kombiniranim iznosom od 6 milijuna EUR za razdoblje 2017. – 2020. Ta će se sredstva dodijeliti iz proračuna EU-a.

Izvjestiteljica uvelike podržava taj prijedlog i vjeruje da je važno da odbor IMCO primi na znanje da je pri sastavljanju zakonodavstva potrebno uzeti u obzir stajalište potrošača. Međutim, ona smatra da je potrebno uvesti sustav provjera i ravnoteža kako bi se poboljšala učinkovitost zastupljenosti potrošača i zajamčilo da organizacije pružaju kvalitetne informacije. Ona je pri izradi ovog mišljenja uzela u obzir i stajališta drugih članova odbora IMCO.

Odbor IMCO zadužen je za zakonodavni nadzor interesa potrošača u cijelom nizu sektora, uključujući i sektor financijskih usluga. Stoga je prikladno da odbor IMCO donosi utemeljene odluke kako bi se zajamčilo da se organizacije Finance Watch i Better Finance nadziru u skladu s visokim standardima zaštite potrošača.

Ciljevi programa (članak 2.)

Cilj je programa doprinijeti informiranosti potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji zastupaju njihove interese, o pitanjima povezanima s reguliranjem financijskog sektora.

Izvjestiteljica smatra da te dvije organizacije trebaju biti u mogućnosti zastupati potrošače kako bi mogle ispuniti ciljeve. Organizacije Better Finance i Finance Watch trebaju se povezati s potrošačkim mrežama i linijama u državama članicama kako bi se problemi utvrđivali „odozdo prema gore”. Štoviše, Komisija treba uzeti u obzir interese i pritužbe trećih strana.

Korisnici (članak 3.)

Izvjestiteljica se pita zašto su organizacije Better Finance i Finance Watch jedini korisnici programa. Iako je istina da su se one jedine prijavile na natječaj u okviru pilot-programa, izvjestiteljica smatra da bi program u budućnosti mogao biti otvoreniji i uključiviji kako bi se bolje zajamčila snažna zastupljenost potrošača.

Izvjestiteljica prima na znanje praktičan rad europskih potrošačkih centara i vjeruje da bi se njihovim izravnim iskustvom mogle stvoriti sinergije za korisnike. Izvjestiteljica je stoga iznijela prijedloge u tom pogledu.

Izvjestiteljica se pita zašto bi se ta dva korisnika trebala spojiti.

Predlaže da se program prilikom ocjene u sredini programskog razdoblja, ako ga se produži na razdoblje nakon 2020., otvori za druge korisnike koji ispunjavaju utvrđene kriterije. Ako druge potrošačke udruge zadovoljavaju kriterije za financiranje („nevladini, neprofitni subjekti koji su neovisni u odnosu na sektorske, komercijalne ili ekonomske interese”), one bi se trebale moći prijaviti.

Financijske odredbe (članak 6.)

Izvjestiteljica smatra da se sredstva za sufinanciranje ne bi trebala dodjeljivati isključivo iz izvora EU-a.

Maksimalna stopa izravnog sufinanciranja treba iznositi 60 % prihvatljivih troškova, a maksimalna stopa kumulativnog neizravnog financiranja EU-a ne smije prelaziti 70 % prihvatljivih troškova.

Provedba programa (članak 7.)

Izvjestiteljica je zabrinuta da je članak 7. u aktualnom obliku nejasan i da može dovesti do sukoba interesa. Potreban je odlučan i neovisan pristup kako bi se zajamčilo da organizacije Finance Watch i Better Finance djeluju kao neovisna tijela za nadzor potrošačkih prava u okviru zakonodavstva Komisije o financijskim uslugama. Istovremeno je potrebno poštovati zahtjeve iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.

Izvjestiteljica stoga predlaže uvođenje novog stavka u članak 3. („Korisnici”) u kojem se navodi da korisnici trebaju pripremiti opis aktivnosti koje planiraju za narednu godinu kako bi ostvarili ciljeve politike programa. Opisi aktivnosti podnose se Komisiji svake godine (prije kraja godine) kako bi se korisnici mogli koristiti programom.

Evaluacija (članak 9.)

Izvjestiteljica smatra da je klauzulu o reviziji iz članka 9. potrebno ranije uvesti i povezati je s revizijom u sredini programskog razdoblja.

Izvjestiteljica također preporučuje da se u okviru evaluacijskog izvješća u sredini programskog razdoblja dodatno ocijeni mogući produžetak ili obnovu programa te da se za svaki produžetak, izmjenu ili obnovu programa nakon razdoblja 2017. – 2020. izvrši postupak otvorenog poziva za odabir korisnika.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unija pridonosi većoj razini zaštite potrošača te potrošače stavlja u središte jedinstvenog tržišta tako što podupire i nadopunjuje politike država članica kako bi se osiguralo da potrošači mogu u potpunosti uživati u koristima jedinstvenog tržišta a da se pritom na odgovarajući način poštuju i brane njihovi pravni i ekonomski interesi. Pouzdan sektor financijskih usluga koji dobro funkcionira ključna je sastavnica jedinstvenog tržišta. Njime se zahtijeva čvrst regulativni i nadzorni okvir kojim se istodobno osigurava financijska stabilnost i potpora održivom gospodarstvu. Istovremeno bi se njime trebala osigurati visoka razina zaštite potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagače, štediše, osiguranike, sudionike u mirovinskim fondovima, zajmoprimce te mala i srednja poduzeća.

(1)  Unija pridonosi većoj razini zaštite potrošača te potrošače stavlja u središte jedinstvenog tržišta tako što podupire i nadopunjuje politike država članica kako bi se osiguralo da potrošači mogu u potpunosti uživati u koristima unutarnjeg tržišta, a da se pritom na odgovarajući način poštuju i brane njihovi pravni i ekonomski interesi. Pouzdan sektor financijskih usluga koji dobro funkcionira ključna je sastavnica jedinstvenog tržišta i njegovih prekograničnih mogućnosti. Njime se zahtijeva čvrst regulativni i nadzorni okvir kojim se istodobno osigurava financijska stabilnost i potpora održivom gospodarstvu. Istovremeno bi se njime trebala osigurati visoka razina zaštite potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagače, štediše, osiguranike, sudionike u mirovinskim fondovima, pojedinačne dioničare, zajmoprimce te mala i srednja poduzeća.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Povjerenje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga narušeno je od 2007. zbog financijske i gospodarske krize. Kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje građana u stabilnost financijskog sustava, važno je stoga povećati sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnike te dionika koji zastupaju njihove interese u donošenju politika Unije u financijskom sektoru.

(2)  Povjerenje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagače i štediše, narušeno je od 2007. zbog financijske i gospodarske krize. Kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje građana u stabilnost i učinkovitost financijskog sustava, važno je stoga povećati sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnike te dionika koji zastupaju njihove interese u donošenju politika Unije u financijskom sektoru.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Radi ostvarenja tog cilja Komisija je krajem 2011. pokrenula pilot-projekt kako bi se osigurala bespovratna sredstava za potporu razvoja centra za stručnost u području financija u korist potrošača, drugih krajnjih korisnika i dionika koji zastupaju njihove interese te za jačanje njihova sudjelovanja u donošenju politika Unije u području financijskih usluga. Glavni ciljevi politike bili su da se europskim donositeljima politika pri izradi novog zakonodavstva budu na raspolaganju stajališta koja se razlikuju od stajališta stručnjaka iz financijskog sektora, zatim da se šira javnost bolje informira o aktualnim pitanjima u vezi s financijskom regulativom i ojača sudjelovanje potrošača u donošenju politika Unije u području financijskih usluga, što bi dovelo do dobro uravnoteženog zakonodavstva.

(3)  Radi ostvarenja tog cilja Komisija je krajem 2011. pokrenula pilot-projekt kako bi se osigurala bespovratna sredstva za potporu razvoja centra za stručnost u području financija u korist potrošača, drugih krajnjih korisnika i dionika koji zastupaju njihove interese te za jačanje njihova sudjelovanja u donošenju politika Unije u području financijskih usluga i sprečavanje bankovnih zlouporaba. Glavni ciljevi politike bili su da europskim donositeljima politika pri izradi novog zakonodavstva budu na raspolaganju stajališta koja se razlikuju od stajališta stručnjaka iz financijskog sektora, zatim da se šira javnost bolje informira o aktualnim pitanjima u vezi s financijskom regulativom i da se ojača sudjelovanje potrošača u donošenju politika Unije u području financijskih usluga, što bi dovelo do dobro uravnoteženog zakonodavstva.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Komisija je stoga u razdoblju od 2012. do 2015. na temelju otvorenog poziva na podnošenje prijedloga dvjema neprofitnim organizacijama Finance Watchu i Better Financeu dodijelila bespovratna sredstva za poslovanje. Ta su bespovratna sredstva dodijeljena u okviru pilot-projekta 2012. i 2013. te od 2014. u okviru pripremnog djelovanja. Budući da se pripremno djelovanje može koristiti najviše tri godine3, potreban je zakonodavni akt kako bi se osigurala pravna osnova za financiranje takvih aktivnosti od 2017.

(4)  Komisija je stoga u razdoblju od 2012. do 2015. na temelju otvorenog poziva na podnošenje prijedloga dvjema neprofitnim organizacijama (Finance Watch i Better Finance) dodijelila bespovratna sredstva za poslovanje, u cilju poticanja potrošača na sudjelovanje u području financijskih usluga. Ta su bespovratna sredstva dodijeljena u okviru pilot-projekta 2012. i 2013. te od 2014. u okviru pripremnog djelovanja. Budući da se pripremno djelovanje može koristiti najviše tri godine3, potreban je zakonodavni akt kako bi se osigurala pravna osnova za financiranje takvih aktivnosti od 2017.

__________________

__________________

3 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

3 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Organizacija Finance Watch osnovana je 2011. u skladu s belgijskim pravom kao međunarodno neprofitno udruženje. Njezina je misija braniti interese civilnog društva u financijskom sektoru. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Unije Finance Watch je u kratkom roku uspio okupiti tim kvalificiranih stručnjaka, provesti studije, analizu politika i komunikacijske aktivnosti u području financijskih usluga.

(5)  Organizacija Finance Watch osnovana je 2011. u skladu s belgijskim pravom kao međunarodno neprofitno udruženje, uz dodjelu bespovratnih sredstava Unije. Njezina je misija braniti interese civilnog društva u financijskom sektoru. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Unije Finance Watch je u kratkom roku uspio okupiti tim kvalificiranih stručnjaka, provesti studije, analizu politika i komunikacijske aktivnosti u području financijskih usluga.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Organizacija Better Finance nastala je nakon uzastopnih reorganizacija i izmjena naziva postojećih europskih udruženja ulagača i dioničara od 2009. Organizacija je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Unije uspjela osnovati centar za stručnost u području financija usmjerivši se uglavnom na interese potrošača, pojedinačnih ulagača, pojedinačnih dioničara, štediša i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, što je u skladu s njezinim članstvom.

(6)  Organizacija Better Finance nastala je nakon uzastopnih reorganizacija i izmjena naziva postojećih europskih udruženja ulagača i dioničara od 2009. Organizacija je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Unije uspjela osnovati centar za stručnost u području financija usmjerivši se uglavnom na interese potrošača, pojedinačnih ulagača, pojedinačnih dioničara, štediša i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, što je u skladu s njezinim članstvom i resursima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Evaluacijom pilot-projekta i naknadnog pripremnog djelovanja iz 2015. zaključilo se da su ciljevi politike općenito ispunjeni. Organizacije Finance Watch i Better Finance rade na komplementarnim područjima politike i usmjerene su na različitu publiku. Svojim aktivnostima zajedno od 2012. obuhvaćaju veći dio političkog programa Unije u području financija.

(7)  Evaluacijom pilot-projekta i naknadnog pripremnog djelovanja iz 2015. zaključilo se da su ciljevi politike općenito ispunjeni. Organizacije Finance Watch i Better Finance rade na komplementarnim područjima politike i usmjerene su na različitu publiku. Svojim aktivnostima od 2012. zajedno obuhvaćaju veći dio političkog programa Unije u području financija i, koliko im to resursi omogućuju, uložile su napore za širenje svoje aktivnosti kako bi imale veću zemljopisnu pokrivenost unutar Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Obje organizacije osigurale su dodanu vrijednost ukupnim aktivnostima svojih nacionalnih članova, ali i potrošačima Unije na način na koji to nisu uspjele postići nacionalne interesne skupine za zaštitu potrošača. Nacionalne organizacije koje se bave raznim potrošačkim pitanjima nemaju tehničku stručnost u područjima politika povezanima s financijskim uslugama. Osim toga, dosad nije utvrđeno postojanje drugih sličnih organizacija na razini Unije. U evaluaciji se pokazalo i da od 2012. nije bilo prijava na naknadne godišnje pozive na podnošenje prijedloga, što upućuje na to da trenutačno nijedna organizacija nije u mogućnosti obavljati slične aktivnosti u Uniji.

(8)  Obje organizacije osigurale su dodanu vrijednost ukupnim aktivnostima svojih nacionalnih članova, kao i potrošačima Unije. Nacionalne organizacije koje se bave širokim rasponom potrošačkih pitanja često nemaju tehničku stručnost u područjima politika povezanima konkretno s financijskim uslugama i povezanim postupcima donošenja politika Unije. Osim toga, dosad nije utvrđeno postojanje drugih sličnih organizacija na razini Unije. Iako je evaluacija pokazala da od 2012. nije bilo prijava na naknadne godišnje pozive na podnošenje prijedloga, program bi trebao biti otvoren za druge moguće korisnike nakon kraja razdoblja 2017.– 2020. ako ispunjavaju zahtjeve programa.

Obrazloženje

Amandman je prilagođen kako bi tekst bio proporcionalniji i uravnoteženiji.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Međutim, unatoč stalnim naporima obje organizacije nisu uspjele privući stabilna i znatna financijska sredstva drugih donatora, koji nisu povezani s financijskim sektorom, te stoga i dalje uvelike ovise o financijskim sredstvima Unije. Zbog toga je sufinanciranje od strane Unije potrebno kako bi se osigurala sredstva nužna za postizanje željenih ciljeva politika u narednim godinama, čime će se organizacijama koje su dosad u kratkom vremenskom roku uspijevale započeti relevantne aktivnosti osigurati financijska stabilnost. Stoga je potrebno uspostaviti program Unije za razdoblje 2017. – 2020. kojim će se podupirati aktivnosti Finance Watcha i Better Financea („program”).

(9)  Međutim, unatoč stalnim naporima obje organizacije nisu uspjele privući stabilna i znatna financijska sredstva drugih donatora koji nisu povezani s financijskim sektorom te stoga i dalje uvelike ovise o financijskim sredstvima Unije kako bi bile financijski održive. Zbog toga je sufinanciranje od strane Unije potrebno kako bi se osigurala sredstva nužna za postizanje željenih ciljeva politika u narednim godinama, čime će se organizacijama, kao i njihovim stručnjacima i njihovom administrativnom osoblju, koje su dosad u kratkom vremenskom roku uspijevale započeti relevantne aktivnosti osigurati financijska stabilnost. Stoga je potrebno uspostaviti program Unije za razdoblje 2017. – 2020. kojim će se podupirati aktivnosti organizacija Finance Watch i Better Finance („program”). Financijska stabilnost od ključne je važnosti za očuvanje stručnosti te planiranje projekata u objema organizacijama.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Daljnjim financiranjem Finance Watchea i Better Financea u razdoblju 2017. – 2020. na isti način kao i pripremnog djelovanja osiguralo bi se da se očuvaju dosad ocijenjeni pozitivni učinci aktivnosti tih organizacija. Financijska omotnica za provedbu programa trebala bi se temeljiti na prosječnim stvarnim troškovima svakog korisnika u razdoblju od 2012. do 2015. Stopa sufinanciranja ne bi se trebala izmijeniti.

(10)  Daljnjim financiranjem organizacija Finance Watch i Better Finance u razdoblju 2017. – 2020. na isti način kao i pripremnog djelovanja osiguralo bi se da se očuvaju dosad ocijenjeni pozitivni učinci aktivnosti tih organizacija u financijskom sektoru. Financijska omotnica za provedbu programa trebala bi se temeljiti na prosječnim stvarnim troškovima svakog korisnika u razdoblju od 2012. do 2015. Stopa sufinanciranja ne bi se trebala izmijeniti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Svake godine prije 31. prosinca svaki korisnik trebao bi dostaviti opis planiranih aktivnosti za sljedeću godinu radi postizanja ciljeva politike programa. Te aktivnosti trebalo bi opisati detaljno, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i učinak, procijenjene troškove i vremenski okvir te relevantne pokazatelje za njihovu ocjenu.

(14)  Svake godine prije 30. studenoga svaki korisnik trebao bi dostaviti opis planiranih aktivnosti za sljedeću godinu radi postizanja ciljeva politike programa. Te aktivnosti trebalo bi opisati detaljno, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i učinak, procijenjene troškove i vremenski okvir te relevantne pokazatelje za njihovu ocjenu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Komisija najkasnije 18 mjeseci prije završetka programa dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće o ostvarenim rezultatima. Evaluacijom se ocjenjuje treba li se nastaviti provoditi program po završetku razdoblja 2017. – 2020. Za svako produženje, izmjenu ili obnovu programa nakon razdoblja 2017. – 2020. provodi se postupak otvorenog poziva za odabir korisnika.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

2.  Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, programom se sufinanciraju sljedeće aktivnosti:

Obrazloženje

Djelovanja koja program podržava trebaju biti usmjerena na potrošače i krajnje korisnike.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  angažman s krajnjim korisnicima povezivanjem s postojećim potrošačkim mrežama i telefonskim linijama za pomoć potrošačima u državama članicama i, u području financijskih usluga, kako bi se utvrdili problemi koji su relevantni za donošenje politika Unije za zaštitu interesa potrošača u području financijskih usluga;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  aktivnosti osvještavanja i informiranja, među ostalim i publike koja ne uključuje stručnjake;

(b)  aktivnosti osvještavanja i informiranja, među ostalim i šire publike krajnjih korisnika u području financijskih usluga, uključujući bankovne usluge, i osoba koje nisu stručnjaci;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  aktivnosti za jačanje interakcije među članovima organizacija iz članka 3. i interesne aktivnosti radi jačanja položaja članova na razini Unije.

(c)  aktivnosti za jačanje interakcije među članovima organizacija iz članka 3., kao i interesne aktivnosti i aktivnosti savjetovanja u području politika, osobito za jačanje položaja tih članova na razini Unije i promicanje javnog interesa u financijskoj regulativi, pod uvjetom da aktivnosti izvan politika Unije u području financijskih usluga ne budu prihvatljive.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  daljnje jačanje sudjelovanja potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji zastupaju njihove interese u donošenju politika Unije u području financijskih usluga;

(a)  daljnje jačanje sudjelovanja potrošača, u Uniji i državama članicama, i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji zastupaju interese potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga;

Obrazloženje

Ciljevi trebaju biti jasniji kako bi obuhvatili širok raspon potrošača u državama članicama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  jačanje informiranosti potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji zastupaju njihove interese o aktualnim pitanjima u regulativi financijskog sektora.

(b)  jačanje informiranosti potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji zastupaju njihove interese o aktualnim pitanjima u regulativi financijskog sektora te štetnim poslovnim praksama za potrošače, uključujući prakse prekogranične prirode;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Praćenje ciljeva iz stavka 1. provodi se u okviru godišnjeg opisa aktivnosti korisnika programa i godišnjeg izvješća o radu, koji sadržava kvantitativne i kvalitativne pokazatelje za svaku aktivnost koju su korisnici planirali i proveli.

Briše se.

(Premješteno u članak 9., stavak -1. (novi), vidi amandman 15.)

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi mogli koristiti program, ti su korisnici dužni i dalje imati status nevladinih, neprofitnih pravnih subjekata koji su neovisni u odnosu na sektorske, komercijalne ili ekonomske interese. Ne smiju biti u sukobu interesa i preko svojih članova moraju zastupati interese potrošača Unije i drugih krajnjih korisnika u području financijskih usluga. Komisija osigurava stalnu usklađenost s tim kriterijima tijekom trajanja programa tako što te kriterije uključuje u godišnje programe rada iz članka 7. i prije dodjele bespovratnih sredstava za djelovanje iz članka 4. ocjenjuje na godišnjoj razini ispunjavaju li korisnici te kriterije.

2.  Kako bi se mogli koristiti programom, korisnici trebaju imati status nevladinih, neprofitnih pravnih subjekata koji su neovisni u odnosu na sektorske, komercijalne ili ekonomske interese. Ne smiju biti u sukobu interesa. Pomoću mreže svojih članova zastupaju interese potrošača Unije i drugih krajnjih korisnika u području financijskih usluga. Kako bi se zadovoljili interesi relevantnih potrošača i krajnjih korisnika u što većem broju država članica korisnici pokušavaju proširiti svoju mrežu aktivnih članova unutar država članica i nastoje zajamčiti uravnoteženu zemljopisnu pokrivenost. Komisija osigurava stalnu usklađenost s tim kriterijima tijekom trajanja programa tako što te kriterije uključuje u godišnje programe rada iz članka 7. i što prije dodjele bespovratnih sredstava za djelovanje iz članka 4. ocjenjuje na godišnjoj razini ispunjavaju li korisnici te kriterije.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se dvoje korisnika iz stavka 1. spoje, pravni subjekt koji iz toga nastane postaje novi korisnik programa.

Briše se.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi mogli koristiti program, korisnici Komisiji svake godine prije 31. prosinca dostavljaju prijedlog u kojem se opisuju aktivnosti iz članka 1. koje se planiraju za sljedeću godinu.

2.  Kako bi mogli koristiti program, korisnici Komisiji svake godine prije 30. studenoga dostavljaju opis aktivnosti iz članka 1. koje se planiraju za sljedeću godinu kako bi se ostvarili ciljevi politike programa. Te aktivnosti opisuju se detaljno, uključujući ciljeve, procijenjene troškove i vremenski okvir te relevantne pokazatelje za njihovu ocjenu.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za potrebe provedbe programa Komisija donosi godišnje programe rada. U tim se godišnjim programima rada određuju ciljevi koji se žele postići, očekivani rezultati aktivnosti korisnika, način provedbe tih aktivnosti te ukupan iznos potreban za provedbu tih aktivnosti. U njima je sadržan i opis aktivnosti koja treba financirati, iznosi namijenjeni za svaku aktivnost i okvirni raspored provedbe. U pogledu bespovratnih sredstava za djelovanje prioriteti i glavni kriteriji za dodjelu utvrđuju se u godišnjim programima rada. Najveća stopa sufinanciranja iznosi 60 % prihvatljivih troškova.

3.  Komisija provodi program tako što donosi godišnje programe rada u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Godišnjim se programima rada određuju ciljevi koji se žele postići, očekivani rezultati, metoda provedbe i ukupan iznos plana financiranja. U njima je sadržan i opis aktivnosti koja treba financirati, iznosi namijenjeni za svaku aktivnost i okvirni raspored provedbe. Za bespovratna sredstva za djelovanje u godišnjim programima rada navode se prioriteti, glavni kriteriji za dodjelu i najveća stopa sufinanciranja. Najveća stopa izravnog sufinanciranja iznosi 60 % prihvatljivih troškova. Najveća stopa kumulativnih neizravnih financijskih sredstava Unije ograničena je na 70 % ukupnih prihvatljivih troškova za korisnika, a Komisija ograničava svoj godišnji doprinos koji dodjeljuje u okviru programa kako bi poštovala tu odredbu o najvećem iznosu.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija

Praćenje i evaluacija

Obrazloženje

Predlaže se proširenje naslova kako bi se obuhvatile aktivnosti praćenja, a ne samo završna evaluacija programa, kao što je uobičajeno za druge programe EU-a za financiranje.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija jamči da se redovito prati usklađenost programa s ciljevima iz članka 2., posebno pomoću godišnjeg opisa aktivnosti korisnika programa i godišnjeg izvješća o radu koji sadrže kvantitativne i kvalitativne pokazatelje za svaku aktivnost koju su korisnici planirali i proveli. Praćenje uključuje izradu izvješća iz stavka 1.

(Premješteno iz članka 2. stavka 2. uz manju izmjenu teksta.)

Obrazloženje

Ovim se novim stavkom želi zajamčiti redovito praćenje programa na temelju teksta iz članka 2.2 prijedloga Komisije (Ciljevi).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija najkasnije dvanaest mjeseci prije završetka programa Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o evaluaciji ostvarivanja ciljeva programa. U navedenom izvješću ocjenjuje se ukupna relevantnost i dodana vrijednost programa, djelotvornost i učinkovitost njegove provedbe te opća i pojedinačna djelotvornost rezultata korisnika u pogledu ostvarivanja ciljeva određenih u članku 2.

1.  Komisija najkasnije 18 mjeseci prije završetka programa Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o evaluaciji postignutih rezultata, o kvantitativnim i kvalitativnim aspektima provedbe programa i ostvarivanju ciljeva određenih u članku 2. U izvješću se ocjenjuje ukupna relevantnost i dodana vrijednost programa, djelotvornost i učinkovitost njegove provedbe te opća i pojedinačna djelotvornost rezultata korisnika u pogledu ostvarivanja ciljeva određenih u članku 2. Osim toga, u okviru izvješća o evaluaciji ocjenjuje se moguće produženje ili obnova programa. Za svako produženje, izmjenu ili obnovu programa nakon razdoblja 2017. – 2020. provodi se postupak otvorenog poziva za odabir korisnika.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.

Referentni dokumenti

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

27.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

27.10.2016

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

27.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Vicky Ford

13.7.2016

Razmatranje u odboru

10.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

Datum usvajanja

5.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Julia Reda

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrejs Mamikins, Tonino Picula, Traian Ungureanu


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.

Referentni dokumenti

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

27.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

22.6.2016

IMCO

27.10.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

12.10.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

27.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Philippe Lamberts

15.6.2016

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Philippe Lamberts

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.10.2016

29.11.2016

12.1.2017

 

Datum usvajanja

25.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Renato Soru, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Carlos Iturgaiz

Datum podnošenja

26.1.2017

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti