Förfarande : 2016/0182(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0008/2017

Ingivna texter :

A8-0008/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0142

BETÄNKANDE     ***I
PDF 569kWORD 96k
26.1.2017
PE 594.107v03-00 A8-0008/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Philippe Lamberts

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Vicky Ford, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*)
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0388),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 169.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0220/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0008/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(1)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 169.2 b,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Unionen bidrar till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå och till att sätta konsumenten i centrum på den inre marknaden genom att stödja och komplettera medlemsstaternas politik för att se till att medborgarna kan dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden och att deras rättsliga och ekonomiska intresse på lämpligt sätt tillvaratas och skyddas i samband med detta. En väl fungerande och tillförlitlig finansiell tjänstesektor utgör en central del av den inre marknaden och dess gränsöverskridande karaktär. Den kräver en solid ram för reglering och tillsyn som samtidigt säkerställer finansiell stabilitet och är inriktad på att stödja en hållbar ekonomi. Samtidigt bör den ge ett starkt skydd för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfonders medlemmar och förmånstagare, enskilda aktieägare, låntagare eller små och medelstora företag.

(2)  Sedan 2007 har förtroendet hos särskilt konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster skakats av den finansiella och ekonomiska krisen. För att återupprätta medborgarnas förtroende för en sund finansiell sektor och bidra till bästa praxis inom sektorn är det därför viktigt att öka det aktiva deltagandet och delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfonders medlemmar och förmånstagare, enskilda aktieägare, låntagare eller små och medelstora företag, liksom berörda parter som företräder deras intressen, i unionens, i multilaterala och i andra relevanta beslutsprocesser i den finansiella sektorn.

(3)  För att uppnå detta mål, och som en uppföljning av ett partiöverskridande initiativ från Europaparlamentet, lanserade kommissionen i slutet av 2011 ett pilotprojekt i syfte att ge bidrag för att stödja upprättandet av ett centrum för finansexpertis för konsumenter, andra slutanvändare och berörda parter som företräder deras intressen ▌för att stärka deras förmåga att delta i utformningen av EU:s politik när det gäller finansiella tjänster och för att främja utvecklingen av ett motståndskraftigt banksystem. De huvudsakliga politiska målen var att se till att de som utformar EU:s politik, när de inför ny lagstiftning, skulle få in synpunkter från andra än yrkesverksamma inom finanssektorn när de tar initiativ till lagstiftning än dem som uttrycks av företrädare för finanssektorn, att intressena hos konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster skulle återspeglas i ny lagstiftning, att den bredare allmänheten är bättre informerad om aktuella frågor i samband med regleringar, vilket skulle bidra till ökade finansiella kunskaper, och att konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i större utsträckning deltar aktivt i utformningen av EU:s politik när det gäller finansiella tjänster, vilket skulle bidra till en väl avvägd lagstiftning.

(4)  Efter en öppen ansökningsomgång beviljade kommissionen därför mellan 2012 och 2015 driftsbidrag till två Brysselbaserade ideella organisationer, Finance Watch och Better Finance. Dessa bidrag beviljades för ett pilotprojekt under två års tid, 2012 och 2013, och en förberedande åtgärd sedan 2014. Eftersom en förberedande åtgärd kan pågå i upp till tre år(3) krävs en lagstiftningsakt för att ge en rättslig grund för finansiering av sådana åtgärder under 2017.

(5)  Finance Watch inrättades 2011 som en internationell ideell förening enligt belgisk lag med bidrag från unionen. Dess uppdrag är att försvara det civila samhällets intressen när det gäller finansiell reglering. Tack vare unionsbidrag kunde Finance Watch på kort tid inrätta en grupp kvalificerade experter, samt genomföra studier, politiska analyser och kommunikationsverksamhet på området finansiella tjänster.

(6)  Better Finance är resultatet av på varandra följande omorganisationer och omprofileringar sedan 2009 av den befintliga organisationen European federation of investors and shareholders. Tack vare unionsbidrag inrättade organisationen ett centrum för finansexpertis med huvudsaklig inriktning på privata investerare, enskilda aktieägare, sparare och andra slutanvändare av finansiella tjänster, i enlighet med sin medlemsbas och sina resurser.

(7)  Utvärderingen av pilotprojektet och den efterföljande förberedande åtgärden som gjordes 2015 konstaterade att de politiska målen i huvudsak har uppnåtts. Finance Watch och Better Finance har arbetat med sinsemellan kompletterande politikområden och inriktat sig på olika målgrupper. Tillsammans har de genom sin verksamhet täckt in merparten av unionens politiska agenda på finansområdet sedan 2012 och i den utsträckning deras resurser tillåtit arbetat för att utöka sin verksamhet så att de ska kunna uppnå en vid geografisk täckning inom unionen.

(8)  Båda organisationerna tillförde ett mervärde för både de nationella medlemmarnas sammantagna verksamhet och de europeiska konsumenterna ▌. Nationella organisationer som arbetar med en omfattande uppsättning konsumentfrågor saknar ofta fackexpertis på de politikområden som specifikt rör finansiella tjänster och den relaterade utformningen av unionens politik. Det finns inte heller några liknande organisationer på EU-nivå. Även om utvärderingen visade ▌att ingen annan ansökan hade inkommit i de årliga öppna ansökningsomgångarna sedan 2012 bör programmet efter utgången av perioden 2017–2020 vara öppet för andra potentiella stödmottagare om de uppfyller kraven i programmet.

(9)  Trots återkommande försök har emellertid ingen av organisationerna lyckats locka till sig stabil och betydande finansiering från andra givare som är oberoende av finansindustrin, varför båda för närvarande är starkt beroende av unionsstöd för att vara finansiellt hållbara. Medfinansiering från unionen är därför för närvarande nödvändig för att säkerställa de resurser som krävs för att uppnå de politiska målen under kommande år, för att säkerställa en stabil finansiering för dessa organisationer och deras experter och administrativa personal som på kort tid har lyckats komma igång med relevant verksamhet. Det är därför nödvändigt att inrätta ett unionsprogram för perioden 2017–2020 för att stödja den verksamhet som bedrivs av Finance Watch och Better Finance (nedan kallat programmet). Finansiell stabilitet är av avgörande betydelse för bevarandet av expertisen, liksom för de båda organisationernas projektplanering. Trots detta bör alla organisationer som drar nytta av finansieringen av detta program sträva efter att utöka den andel som de själva bidrar med.

(10)  Att fortsatt finansiera Finance Watch och Better Finance under perioden 2017–2020 på ungefär samma sätt som för den förberedande åtgärden skulle säkerställa att de positiva effekterna av deras verksamhet som hittills konstaterats kommer att bestå. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2017–2020 bör grunda sig på varje stödmottagares genomsnittliga faktiska kostnader mellan 2012 och 2015. Medfinansieringsgraden bör vara oförändrad. Om programmet och dess finansiering skulle förlängas till en period utöver perioden 2017–2020, och om andra trovärdiga aktörer skulle dyka upp, bör inbjudan att inkomma med ansökningar vara öppen för andra potentiellt stödberättigade organisationer som uppfyller kriterierna och bidrar till uppnåendet av målen i denna förordning.

(11)  Mellan 2012 och 2015 har de två organisationerna medfinansierats genom driftsbidrag. År 2016 beslutades att de i stället skulle få åtgärdsbidrag, eftersom sådana bidrag säkerställer bättre kontroll av unionens utgifter.

(12)  I denna förordning bör fastställas en finansieringsram för hela den tid som programmet pågår som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4), för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(13)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter med avseende på utarbetandet av årliga arbetsprogram.

(14)  Senast den 30 november varje år bör varje stödmottagare lämna in en beskrivning av den verksamhet som planeras för det kommande året för att uppnå de politiska mål i programmet som beskrivs ovan. Beskrivningen av den verksamheten bör vara detaljerad och omfatta dess mål, förväntade resultat och effekter, uppskattade kostnader och tidsram, samt relevanta indikatorer för att bedöma dem.

(15)  Ekonomiskt stöd bör beviljas i enlighet med villkoren i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012(5).

(15a)  Senast 18 månader innan programmet upphör bör kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts genom programmet. Vid utvärderingen bör det bedömas huruvida programmet bör fortsätta eller inte efter perioden 2017–2020. Varje förlängning, ändring eller förnyande av programmet efter perioden 2017–2020 bör bli föremål för ett öppet anbudsförfarande för att välja ut stödmottagare.

(16)  Unionens ekonomiska intressen måste skyddas genom proportionerliga åtgärder under hela utgiftscykeln, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oegentligheter, krav på återbetalning av belopp som förlorats, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt, i tillämpliga fall, administrativa och ekonomiska sanktioner.

(17)  Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av målens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Ett unionsprogram (nedan kallat programmet) inrättas härmed för perioden 1 maj 2017–31 december 2020 till stöd för de organisationer som anges i artikel 3 och som bidrar till att uppnå unionens politiska mål att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder deras intressen i utformningen av EU:s politik och relevant multilateral politik när det gäller finansiella tjänster.

2.  För att programmet ska uppnå sina mål ska det medfinansiera följande verksamheter:

a)  Forskningsverksamhet, inbegripet produktion av egen forskning, uppgifter, expertis.

aa)  Involvering av konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster genom samverkan med befintliga konsumentnätverk och telefonhjälptjänster i medlemsstaterna, och på området för finansiella tjänster, för att kartlägga frågor av relevans för utformningen av unionens politik för skydd av konsumenternas intressen på området för finansiella tjänster.

b)  Upplysning och kunskapsspridning, finansiell utbildning, direkt eller via nationella medlemmar, inbegripet till en bred målgrupp av konsumenter och andra slutanvändare på området för finansiella tjänster, inbegripet banktjänster, och icke-experter.

c)  Verksamhet som stärker de inbördes kontakterna mellan medlemmarna i de organisationer som avses i artikel 3 samt opinionsbildning och policyrådgivning som främjar dessa medlemmars ståndpunkter på unionsnivå, och verksamhet som främjar det allmänna och generella intresset för finansiell reglering på EU‑nivå.

Artikel 2Mål

1.  Programmet ska ha följande mål:

a)  Att vidare stärka det aktiva deltagandet och delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder intressena hos konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av EU:s politik och relevant multilateral politik när det gäller finansiella tjänster.

b)  Att bidra till att informera konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder sina intressen om aktuella frågor gällande regleringen av den finansiella sektorn.

2.  Kommissionen ska säkerställa att programmet blir föremål för regelbunden övervakning i förhållande till de mål som anges i artikel 1, ▌särskilt genom en årlig beskrivning av de åtgärder som utförs av programmets stödmottagare och genom en årlig verksamhetsberättelse, inbegripet kvantitativa och kvalitativa indikatorer för varje verksamhet som planeras och genomförs av stödmottagarna. Övervakningen ska inbegripa utarbetande av den rapport som avses i artikel 9.1.

Artikel 3Stödmottagare

1.  Finance Watch och Better Finance ska vara programmets stödmottagare (nedan kallade stödmottagare).

2.  För att dra nytta av programmet ska dessa stödmottagare förbli icke-statliga, ideella juridiska personer som är oberoende av branschintressen, kommersiella intressen eller affärsintressen. De ska inte ha några andra motstridiga intressen, och genom sina medlemmar företräda europeiska konsumenters och slutanvändares intressen när det gäller finansiella tjänster. För att täcka intressena hos konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i så många medlemsstater som möjligt ska stödmottagarna sträva efter att utvidga sitt nätverk av aktiva medlemmar inom medlemsstaterna, och på detta sätt sträva efter att säkra en balanserad geografisk täckning. Kommissionen ska tillhandahålla ytterligare information och utveckla kontakter med potentiella medlemmar. Kommissionen ska också säkerställa fortlöpande efterlevnad under programmets löptid genom att låta dessa kriterier ingå i de årliga arbetsprogram som avses i artikel 7 och genom att årligen bedöma om mottagarna uppfyller dessa kriterier innan den beviljar de åtgärdsbidrag som avses i artikel 4.

3.  Om de två stödmottagare som avses i punkt 1 skulle gå samman ska den juridiska person som blir resultatet bli en ny stödmottagare för programmet.

Artikel 4Beviljande av bidrag

Stöd från programmet ska ges i form av åtgärdsbidrag som beviljas årligen och som grundar sig på de förslag som stödmottagaren lämnar in i enlighet med artikel 7.

Artikel 5 Öppenhet

Det ska i all kommunikation eller publikation som rör en åtgärd som har genomförts av stödmottagaren och som finansieras genom programmet anges att stödmottagaren har fått stöd från unionsbudgeten.

Artikel 6 Finansiella bestämmelser

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 1 januari 2017–31 december 2020 ska vara högst 6 000 000 EUR i löpande priser.

2.  De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för den fleråriga budgetramen.

Artikel 7 Programgenomförandet

1.  Kommissionen ska genomföra programmet i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

2.  För att kunna dra nytta av programmet ska stödmottagarna varje år före den 30 november till kommissionen lämna en beskrivning av den verksamhet som avses i artikel 1 och som planeras för det kommande året i syfte att uppnå de politiska målen i programmet. Denna beskrivning av verksamheten ska vara detaljerad och omfatta dess mål, förväntade resultat och effekter, uppskattade kostnader och tidsram, samt relevanta indikatorer för att bedöma dem.

3.  Kommissionen ska genomföra programmet genom årliga arbetsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Av ▌programmen ska framgå vilka mål som eftersträvas, förväntade resultat av de insatser som utförs av stödmottagarna, genomförandemetod för dessa insatser och det totala belopp som krävs för att utföra dessa insatser. De ska också innehålla en beskrivning av vilka insatser som ska finansieras, en uppgift om belopp som tilldelats varje insats samt en vägledande tidsplan för genomförandet. För åtgärdsbidragen ska ▌programmen inbegripa prioriteringar och de centrala tilldelningskriterierna samt den högsta medfinansieringsgraden. Den högsta direkta medfinansieringsgraden ska vara 60 % av de stödberättigande utgifterna. Den högsta ackumulerade indirekta unionsfinansieringsgraden ska begränsas till 70 % av stödmottagarens stödberättigande utgifter, och kommissionen ska begränsa sitt årliga bidrag inom ramen för detta program för att respektera detta högsta belopp.

4.  Kommissionen ska anta de årliga arbetsprogrammen genom genomförandeakter.

Artikel 8 Skydd av unionens ekonomiska intressen

1.  Kommissionen ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt den här förordningen, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

2.  Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering, direkt eller indirekt, enligt programmet.

3.  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(6) och i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(7), utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som finansieras, direkt eller indirekt, enligt detta program.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, 2 och 3 ska befogenheten att utföra revision, kontroller på plats och inspektioner uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, bidragsavtal, bidragsbeslut och andra avtal som ingås med tillämpning av den här förordningen. Om genomförandet av en åtgärd kontrakteras ut eller vidaredelegeras, helt eller delvis, eller om det kräver att ett offentligt kontrakt tilldelas eller att finansiellt stöd beviljas en tredjepart, ska bidragsavtalet eller bidragsbeslutet omfatta mottagarens skyldighet att av den berörda tredjeparten kräva ett uttryckligt godtagande av kommissionens, revisionsrättens och Olafs befogenheter.

Artikel 9 Utvärdering

1.  Senast tolv månader innan programmet upphör, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en utvärderingsrapport om hur programmets syften har uppnåtts, och på begäran ge dem tillgång till alla uppgifter som använts för utvärderingen. Den rapporten ska utvärdera programmets samlade relevans och konsekvens, genomförandets effektivitet och mottagarens arbetsprograms övergripande och enskilda effektivitet när det gäller att uppnå de målsättningar som anges i artikel 2.

2.  Rapporten ska tillställas Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för kännedom.

Artikel 10 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2017 till och med den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

* Ändringsförslag: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(2)

EUT C ... , s ... .

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(7)

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*) (7.12.2016)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017–2020

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Föredragande av yttrande(*): Vicky Ford

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017–2020 syftar till att säkra fortsatt finansiering av Better Finance och Finance Watch under perioden 2017–2020.

Better Finance och Finance Watch har finansierats som en del av ett pilotprojekt som lanserades 2011. En utvärdering från 2015 konstaterade att pilotprojektets och den förberedande åtgärdens politiska mål i allmänhet hade uppnåtts. Utvärderingen underströk dock att båda organisationerna behövde EU-stöd för att vara finansiellt hållbara. Kommissionen föreslår en medfinansiering av de två organisationerna med sammantaget 6 miljoner euro under perioden 2017–2020. Detta stöd kommer att tas från unionsbudgeten.

Föredraganden ställer sig på det hela taget bakom detta förslag och anser att det är viktigt att IMCO-utskottet erkänner behovet att integrera synpunkter från konsumenterna vid utarbetande av lagstiftning. Hon anser emellertid att ett antal kontroller och motvikter bör införas för att öka effektiviteten i konsumentrepresentationen och säkerställa att organisationerna tar fram högkvalitativ information. Vid utarbetandet av detta yttrande har hon även tagit hänsyn till synpunkter från andra ledamöter i IMCO-utskottet.

IMCO-utskottet ansvarar för den rättsliga kontrollen av konsumentintressen inom en rad sektorer, bland annat finansiella tjänster. Det är därför lämpligt att IMCO-utskottet fattar ett välgrundat beslut för att säkerställa att Finance Watch och Better Finance granskas i enlighet med höga konsumentskyddsstandarder.

Målen med programmet (artikel 2)

Det anges att programmet ska bidra till att informera konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder sina intressen om aktuella frågor gällande regleringen av den finansiella sektorn.

Föredraganden anser att de två organisationerna måste kunna företräda konsumenterna för att målen ska kunna uppnås. Better Finance och Finance Watch bör samverka med medlemsstaternas konsumentnätverk och tillhörande telefonhjälptjänster för att kartlägga problemen ur ett slutanvändarperspektiv. Dessutom måste kommissionen ta hänsyn till tredjeparters intressen och klagomål.

Stödmottagare (artikel 3)

Föredraganden undrar varför Better Finance och Finance Watch är de enda stödmottagarna inom ramen för detta program. Det är visserligen sant att dessa organisationer var de enda två parter som deltog i upphandlingen för pilotprojektet, men föredraganden anser att programmets framtid skulle kunna vara mer öppen och inkluderande för att i högre grad garantera att synpunkter från konsumenterna integreras på ett ändamålsenligt sätt.

Föredraganden noterar det konkreta arbete som utförts av de europeiska konsumentcentrumen, och anser att deras omedelbara erfarenheter skulle kunna medföra synergier för stödmottagarna. Föredraganden har därför gjort vissa förslag på detta område.

Föredraganden undrar varför de två stödmottagarna skulle gå samman.

Hon föreslår att programmet, när det blir föremål för en halvtidsutvärdering och om programmet förlängs efter 2020, bör vara öppet för andra stödmottagare som uppfyller de fastställda kriterierna. Om andra konsumentorganisationer uppfyller finansieringskriterierna (”icke-statliga, ideella juridiska personer som är oberoende av branschintressen, kommersiella intressen eller affärsintressen”) bör de kunna inkomma med ansökningar.

Finansiella bestämmelser (artikel 6)

Föredraganden anser att medfinansiering inte bör tas uteslutande från EU-källor.

Den högsta direkta medfinansieringsgraden bör uppgå till 60 procent av de stödberättigande utgifterna, och den högsta ackumulerade indirekta EU-finansieringsgraden bör inte få överskrida 70 procent av de stödberättigande utgifterna.

Programgenomförandet (artikel 7)

Föredraganden är oroad över att artikel 7 i sin nuvarande lydelse är vilseledande och skulle kunna leda till en intressekonflikt. Ett stabilt och oberoende tillvägagångssätt krävs för att se till att Finance Watch och Better Finance står för oberoende bevakning av konsumenternas intressen vad gäller kommissionens lagstiftningsarbete på området för finansiella tjänster. Samtidigt måste de krav respekteras som fastställs i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget.

Föredraganden föreslår därför i en ny punkt i artikel 3 (”Stödmottagare”) att stödmottagare utarbetar en beskrivning av den verksamhet som de planerar för det kommande året för att kunna uppnå de politiska målen i programmet. Denna beskrivning av verksamheten ska enligt samma förslag lämnas in till kommissionen varje år (före årsskiftet) för att stödmottagarna ska kunna dra nytta av programmet.

Utvärdering (artikel 9)

Föredraganden anser att utvärderingsklausulen i artikel 9 bör medföra en tidigare utvärdering och kopplas till en halvtidsöversyn.

Föredraganden anser därutöver att halvtidsutvärderingsrapporten även bör innehålla en bedömning med avseende på en eventuell förlängning eller ett förnyande av programmet, och att varje förlängning, ändring och förnyande av programmet efter perioden 2017–2020 bör bli föremål för ett öppet anbudsförfarande för att välja ut stödmottagare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  Unionen bidrar till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå och till att sätta konsumenten i centrum på den inre marknaden genom att stödja och komplettera medlemsstaternas politik för att se till att medborgarna kan dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden och att deras rättsliga och ekonomiska intresse på lämpligt sätt tillvaratas och skyddas i samband med detta. En väl fungerande och tillförlitlig finansiell tjänstesektor utgör en central del av den inre marknaden. Den kräver en solid ram för reglering och tillsyn som samtidigt säkerställer finansiell stabilitet och är inriktad på att stödja en hållbar ekonomi. Samtidigt bör den ge ett starkt skydd för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfondsparare, enskilda aktieägare, låntagare eller små och medelstora företag.

1)  Unionen bidrar till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå och till att sätta konsumenten i centrum på den inre marknaden genom att stödja och komplettera medlemsstaternas politik för att se till att medborgarna kan dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden och att deras rättsliga och ekonomiska intresse på lämpligt sätt tillvaratas och skyddas i samband med detta. En väl fungerande och tillförlitlig finansiell tjänstesektor utgör en central del av den inre marknaden och dess gränsöverskridande karaktär. Den kräver en solid ram för reglering och tillsyn som samtidigt säkerställer finansiell stabilitet och är inriktad på att stödja en hållbar ekonomi. Samtidigt bör den ge ett starkt skydd för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke professionella investerare, sparare, försäkringstagare, pensionsfondsparare, enskilda aktieägare, låntagare eller små och medelstora företag.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Sedan 2007 har förtroendet hos särskilt konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster skakats av den finansiella och ekonomiska krisen. För att återupprätta medborgarnas förtroende för en sund finansiell sektor är det därför viktigt att öka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare, liksom berörda parter som företräder sina intressen, i unionens beslutsprocess i den finansiella sektorn.

2)  Sedan 2007 har förtroendet hos särskilt konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster, inbegripet icke-professionella investerare och sparare, skakats av den finansiella och ekonomiska krisen. För att återupprätta medborgarnas förtroende för en sund och effektiv finansiell sektor är det därför viktigt att öka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare, liksom berörda parter som företräder sina intressen, i unionens beslutsprocess i den finansiella sektorn.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3)  För att uppnå detta mål lanserade kommissionen i slutet av 2011 ett pilotprojekt i syfte att ge bidrag för att stödja upprättandet av ett centrum för finansexpertis för konsumenter, andra slutanvändare och berörda parter som företräder sina intressen, och för att stärka deras förmåga att delta i utformningen av EU:s politik när det gäller finansiella tjänster. De huvudsakliga politiska målen var att se till att de som utformar EU:s politik, när de inför ny lagstiftning, skulle få in synpunkter från andra än yrkesverksamma inom finanssektorn när de tar initiativ till lagstiftning än dem som uttrycks av företrädare för finanssektorn, att den bredare allmänheten är bättre informerad om aktuella frågor i samband med regleringar och att konsumenter i större utsträckning deltar i utformningen av EU:s politik när det gäller finansiella tjänster, vilket skulle bidra till en väl avvägd lagstiftning.

3)  För att uppnå detta mål lanserade kommissionen i slutet av 2011 ett pilotprojekt i syfte att ge bidrag för att stödja upprättandet av ett centrum för finansexpertis för konsumenter, andra slutanvändare och berörda parter som företräder sina intressen, och för att stärka deras förmåga att delta i utformningen av EU:s politik när det gäller finansiella tjänster och förhindra missbruk från bankernas sida. De huvudsakliga politiska målen var att se till att de som utformar EU:s politik, när de inför ny lagstiftning, skulle få in synpunkter från andra än yrkesverksamma inom finanssektorn när de tar initiativ till lagstiftning än dem som uttrycks av företrädare för finanssektorn, att den bredare allmänheten är bättre informerad om aktuella frågor i samband med regleringar och att konsumenter i större utsträckning deltar i utformningen av EU:s politik när det gäller finansiella tjänster, vilket skulle bidra till en väl avvägd lagstiftning.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4)  Efter en öppen ansökningsomgång beviljade kommissionen därför mellan 2012 och 2015 driftsbidrag till två Brysselbaserade ideella organisationer, Finance Watch och Better Finance. Dessa bidrag beviljades för ett pilotprojekt under två års tid, 2012 och 2013, och en förberedande åtgärd sedan 2014. Eftersom en förberedande åtgärd kan pågå i upp till tre år3 krävs en lagstiftningsakt för att ge en rättslig grund för finansiering av sådana åtgärder under 2017.

4)  Efter en öppen ansökningsomgång beviljade kommissionen därför mellan 2012 och 2015 driftsbidrag till två Brysselbaserade ideella organisationer, Finance Watch och Better Finance, i syfte att stärka delaktigheten för konsumenter på området för finansiella tjänster. Dessa bidrag beviljades för ett pilotprojekt under två års tid, 2012 och 2013, och en förberedande åtgärd sedan 2014. Eftersom en förberedande åtgärd kan pågå i upp till tre år3 krävs en lagstiftningsakt för att ge en rättslig grund för finansiering av sådana åtgärder under 2017.

__________________

__________________

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5)  Finance Watch inrättades 2011 som en internationell ideell förening enligt belgisk lag. Dess uppdrag är att försvara det civila samhällets intressen när det gäller finansiell reglering. Tack vare unionsbidrag kunde Finance Watch på kort tid inrätta en grupp kvalificerade experter, samt genomföra studier, politiska analyser och kommunikationsverksamhet på området finansiella tjänster.

5)  Finance Watch inrättades 2011 som en internationell ideell förening enligt belgisk lag med bidrag från unionen. Dess uppdrag är att försvara det civila samhällets intressen när det gäller finansiell reglering. Tack vare unionsbidrag kunde Finance Watch på kort tid inrätta en grupp kvalificerade experter, samt genomföra studier, politiska analyser och kommunikationsverksamhet på området finansiella tjänster.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6)  Better Finance är resultatet av på varandra följande omorganisationer och omprofileringar sedan 2009 av den befintliga organisationen European federation of investors and shareholders. Tack vare unionsbidrag inrättade organisationen ett centrum för finansexpertis med huvudsaklig inriktning på privata investerare, enskilda aktieägare, sparare och andra slutanvändare av finansiella tjänster, i enlighet med sin medlemsbas.

6)  Better Finance är resultatet av på varandra följande omorganisationer och omprofileringar sedan 2009 av den befintliga organisationen European federation of investors and shareholders. Tack vare unionsbidrag inrättade organisationen ett centrum för finansexpertis med huvudsaklig inriktning på privata investerare, enskilda aktieägare, sparare och andra slutanvändare av finansiella tjänster, i enlighet med sin medlemsbas och sina resurser.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7)  Utvärderingen av pilotprojektet och den efterföljande förberedande åtgärden som gjordes 2015 konstaterade att de politiska målen i huvudsak har uppnåtts. Finance Watch och Better Finance har arbetat med sinsemellan kompletterande politikområden och inriktat sig på olika målgrupper. Tillsammans har de genom sin verksamhet täckt in merparten av unionens politiska agenda på finansområdet sedan 2012.

7)  Utvärderingen av pilotprojektet och den efterföljande förberedande åtgärden som gjordes 2015 konstaterade att de politiska målen i huvudsak har uppnåtts. Finance Watch och Better Finance har arbetat med sinsemellan kompletterande politikområden och inriktat sig på olika målgrupper. Tillsammans har de genom sin verksamhet täckt in merparten av unionens politiska agenda på finansområdet sedan 2012 och i den utsträckning deras resurser tillåtit arbetat för att utöka sin verksamhet så att de ska kunna uppnå en vid geografisk täckning inom EU.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8)  Båda organisationerna tillförde ett mervärde för både de nationella medlemmarnas sammantagna verksamhet och de europeiska konsumenterna på ett sätt som nationella konsumentorganisationer inte lyckats med. Nationella organisationer som arbetar med olika typer av konsumentfrågar saknar fackexpertis på de politikområden som rör finansiella tjänster. Det finns inte heller några liknande organisationer på EU-nivå. Utvärderingen visade också att ingen annan ansökan hade inkommit i de årliga öppna ansökningsomgångarna sedan 2012, vilket tyder på att ingen annan organisation för närvarande är i stånd att bedriva liknande verksamhet på unionsnivå.

8)  Båda organisationerna tillförde ett mervärde för både de nationella medlemmarnas sammantagna verksamhet och de europeiska konsumenterna. Nationella organisationer som arbetar med en omfattande uppsättning konsumentfrågor saknar ofta fackexpertis på de politikområden som specifikt rör finansiella tjänster och den relaterade utformningen av den unionens politik. Det finns inte heller några liknande organisationer på EU-nivå. Även om utvärderingen visade att ingen annan ansökan hade inkommit i de årliga öppna ansökningsomgångarna sedan 2012, bör programmet efter utgången av perioden 2017–2020 vara öppet för andra potentiella stödmottagare om de uppfyller kraven i programmet.

Motivering

Denna ändring görs för att anpassa lydelsen så att den blir mer proportionell och välavvägd.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9)  Trots återkommande försök har emellertid ingen av organisationerna lyckats locka till sig stabil och betydande finansiering från andra givare som är oberoende av finansindustrin, varför båda för närvarande är starkt beroende av unionsstöd. Medfinansiering från unionen är därför nödvändig för att säkerställa de resurser som krävs för att uppnå de politiska målen under kommande år, för att säkerställa en stabil finansiering för dessa organisationer som på kort tid har lyckats komma igång med relevant verksamhet. Det är därför nödvändigt att inrätta ett unionsprogram för perioden 2017–2020 för att stödja den verksamhet som bedrivs av Finance Watch och Better Finance (nedan kallat programmet).

9)  Trots återkommande försök har emellertid ingen av organisationerna lyckats locka till sig stabil och betydande finansiering från andra givare som är oberoende av finansindustrin, varför båda för närvarande är starkt beroende av unionsstöd för att vara finansiellt hållbara. Medfinansiering från unionen är därför nödvändig för att säkerställa de resurser som krävs för att uppnå de politiska målen under kommande år, för att säkerställa en stabil finansiering för dessa organisationer och deras experter och administrativa personal som på kort tid har lyckats komma igång med relevant verksamhet. Det är därför nödvändigt att inrätta ett unionsprogram för perioden 2017–2020 för att stödja den verksamhet som bedrivs av Finance Watch och Better Finance (nedan kallat programmet). Finansiell stabilitet är av avgörande betydelse för bevarandet av expertisen, liksom för de båda organisationernas projektplanering.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10)  Att fortsatt finansiera Finance Watch och Better Finance under perioden 2017–2020 på ungefär samma sätt som för den förberedande åtgärden skulle säkerställa att de positiva effekterna av deras verksamhet som hittills konstaterats kommer att bestå. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2017–2020 bör grunda sig på varje stödmottagares genomsnittliga faktiska kostnader mellan 2012 och 2015. Medfinansieringsgraden bör vara oförändrad.

10)  Att fortsatt finansiera Finance Watch och Better Finance under perioden 2017–2020 på ungefär samma sätt som för den förberedande åtgärden skulle säkerställa att de positiva effekterna av deras verksamhet som hittills konstaterats inom finanssektorn kommer att bestå. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2017–2020 bör grunda sig på varje stödmottagares genomsnittliga faktiska kostnader mellan 2012 och 2015. Medfinansieringsgraden bör vara oförändrad.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14)  Senast den 31 december varje år bör varje stödmottagare lämna in en beskrivning av den verksamhet som planeras för det kommande året för att uppnå de politiska mål i programmet som beskrivs ovan. Beskrivningen av den verksamheten bör vara detaljerad och omfatta dess mål, förväntade resultat och effekter, uppskattade kostnader och tidsram, samt relevanta indikatorer för att bedöma dem.

14)  Senast den 30 november varje år bör varje stödmottagare lämna in en beskrivning av den verksamhet som planeras för det kommande året för att uppnå de politiska mål i programmet som beskrivs ovan. Beskrivningen av den verksamheten bör vara detaljerad och omfatta dess mål, förväntade resultat och effekter, uppskattade kostnader och tidsram, samt relevanta indikatorer för att bedöma dem.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15a)  Senast 18 månader innan programmet upphör ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts genom programmet. Vid utvärderingen bör det bedömas huruvida detta program bör fortsätta eller inte efter perioden 2017–2020. Varje förlängning, ändring eller förnyande av programmet efter perioden 2017–2020 ska bli föremål för ett öppet anbudsförfarande för att välja ut stödmottagare.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmet ska omfatta följande verksamheter:

2.  För att programmet ska uppnå sina mål ska följande verksamheter medfinansieras av det:

Motivering

Verksamheter som stöds av programmet måste vara inriktade på konsumenter och slutanvändare.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Involvering av slutanvändare genom samverkan med befintliga konsumentnätverk och telefonhjälptjänster i medlemsstaterna, och på området för finansiella tjänster, för att kartlägga frågor av relevans för utformningen av unionens politik för skydd av konsumenternas intressen på området för finansiella tjänster.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Upplysning och kunskapsspridning, inbegripet till en bred målgrupp av icke-experter.

(b)  Upplysning och kunskapsspridning, inbegripet till en bred målgrupp av slutanvändare på området för finansiella tjänster, inbegripet banktjänster, och icke-experter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Verksamhet som stärker de inbördes kontakterna mellan medlemmarna i de organisationer som avses i artikel 3 och opinionsbildning som främjar dessa medlemmars ståndpunkter på unionsnivå.

(c)  Verksamhet som stärker de inbördes kontakterna mellan medlemmarna i de organisationer som avses i artikel 3 samt opinionsbildning och policyrådgivning, som i synnerhet främjar dessa medlemmars ståndpunkter på unionsnivå, och verksamhet som främjar det allmänna intresset för finansiell reglering, förutsatt att verksamhet utanför unionens politik på området för finansiella tjänster inte är stödberättigande.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Att vidare stärka delaktigheten av konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder sina intressen i utformningen av EU:s politik när det gäller finansiella tjänster.

a)  Att vidare stärka delaktigheten för konsumenter – i unionen och medlemsstaterna – och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder intressena för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik när det gäller finansiella tjänster.

Motivering

Målen måste vara mer precisa för att nå en bred bas av konsumenter i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Att bidra till att informera konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder sina intressen om aktuella frågor gällande regleringen av den finansiella sektorn.

b)  Att bidra till att informera konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster och berörda parter som företräder sina intressen om aktuella frågor gällande regleringen av den finansiella sektorn, och företagspraxis som är skadlig för konsumenterna, inbegripet skadlig gränsöverskridande praxis.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De mål som anges i punkt 1 ska övervakas särskilt genom en årlig beskrivning av de åtgärder som utförs av programmets stödmottagare och genom en årlig verksamhetsberättelse, inbegripet kvantitativa och kvalitativa indikatorer för varje verksamhet som planeras och genomförs av stödmottagarna.

utgår

(Texten flyttad till artikel 9 (den nya punkten -1), se ändringsförslag 15.)

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att dra nytta av programmet ska dessa stödmottagare förbli icke-statliga, ideella juridiska personer som är oberoende av branschintressen, kommersiella intressen eller affärsintressen. De ska inte ha några andra motstridiga intressen, och genom sina medlemmar företräda europeiska konsumenters och slutanvändares intressen när det gäller finansiella tjänster. Kommissionen ska säkerställa fortlöpande efterlevnad under programmets löptid genom att låta dessa kriterier ingå i de årliga arbetsprogram som avses i artikel 7 och genom att årligen bedöma om mottagarna uppfyller dessa kriterier innan den beviljar de åtgärdsbidrag som avses i artikel 4.

2.  För att dra nytta av programmet ska stödmottagarna vara icke-statliga, ideella juridiska personer som är oberoende av branschintressen, kommersiella intressen eller affärsintressen. De ska inte ha några andra motstridiga intressen. De ska genom sitt nätverk av medlemmar företräda europeiska konsumenters och slutanvändares intressen när det gäller finansiella tjänster. För att täcka relevanta konsumenters och slutanvändares intressen i så många medlemsstater som möjligt ska stödmottagarna sträva efter att utvidga sitt nätverk av aktiva medlemmar inom medlemsstaterna och sträva efter att säkra en balanserad geografisk täckning. Kommissionen ska säkerställa fortlöpande efterlevnad under programmets löptid genom att låta dessa kriterier ingå i de årliga arbetsprogram som avses i artikel 7 och genom att årligen bedöma om mottagarna uppfyller dessa kriterier innan den beviljar de åtgärdsbidrag som avses i artikel 4.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om de två stödmottagare som avses i punkt 1 skulle gå samman ska den juridiska person som blir resultatet bli en ny stödmottagare för programmet.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att kunna dra nytta av programmet ska stödmottagarna varje år före den 31 december till kommissionen lämna ett förslag som beskriver den verksamhet som avses i artikel 1 och som planeras för det kommande året.

2.  För att kunna dra nytta av programmet ska stödmottagarna varje år före den 30 december till kommissionen lämna en beskrivning av den verksamhet som avses i artikel 1 och som planeras för det kommande året i syfte att uppnå de politiska målen i programmet. Denna verksamhet ska beskrivas detaljerat och även omfatta verksamhetens mål, uppskattade kostnader och tidsram, samt relevanta indikatorer för att bedöma den.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska anta årliga arbetsprogram för att genomföra programmet. Av de programmen ska framgå vilka mål som eftersträvas, förväntade resultat av de insatser som utförs av stödmottagarna, genomförandemetod för dessa insatser och det totala belopp som krävs för att utföra dessa insatser. De ska också innehålla en beskrivning av vilka insatser som ska finansieras, en uppgift om belopp som tilldelats varje insats samt en vägledande tidsplan för genomförandet. För åtgärdsbidragen ska i programmen anges prioriteringar och viktiga tilldelningskriterier. Den högsta medfinansieringsgraden ska vara 60 % av de stödberättigande utgifterna.

3.  Kommissionen ska genomföra programmet genom årliga arbetsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Av programmen ska framgå vilka mål som eftersträvas, förväntade resultat, genomförandemetod och finansieringsplanens totala belopp. De ska också innehålla en beskrivning av vilka insatser som ska finansieras, en uppgift om belopp som tilldelats varje insats samt en vägledande tidsplan för genomförandet. För åtgärdsbidragen ska programmen inbegripa prioriteringar och de centrala tilldelningskriterierna samt den högsta medfinansieringsgraden. Den högsta graden av direkt medfinansiering ska vara 60 % av de stödberättigande utgifterna. Den högsta ackumulerade indirekta unionsfinansieringsgraden ska begränsas till 70 % av stödmottagarens stödberättigande utgifter, och kommissionen ska begränsa sitt årliga bidrag inom ramen för detta program för att respektera detta högsta belopp.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvärdering

Övervakning och utvärdering

Motivering

Det föreslås att rubriken utvidgas så att den även kommer att omfatta övervakning och inte bara den slutliga utvärderingen av programmet, vilket är praxis för andra EU-finansieringsprogram.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska säkerställa att programmet blir föremål för regelbunden övervakning i förhållande till de mål som anges i artikel 2, särskilt genom en årlig beskrivning av de åtgärder som utförs av programmets stödmottagare och genom en årlig verksamhetsberättelse, inbegripet kvantitativa och kvalitativa indikatorer för varje verksamhet som planeras och genomförs av stödmottagarna. Övervakningen ska inbegripa utarbetande av den rapport som avses i punkt 1.

(Texten flyttad från artikel 2.2, med smärre ändringar.)

Motivering

Denna nya punkt syftar till att säkerställa regelbunden övervakning av programmet på grundval av den text som föreslagits av kommissionen i artikel 2.2 (Mål).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast tolv månader innan programmet upphör, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en utvärderingsrapport om hur programmets syften har uppnåtts. Den rapporten ska utvärdera programmets samlade relevans och konsekvens, genomförandets effektivitet och mottagarens arbetsprograms övergripande och enskilda effektivitet när det gäller att uppnå de målsättningar som anges i artikel 2.

1.  Senast arton månader innan programmet upphör, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts, om de kvantitativa och kvalitativa aspekterna av programgenomförandet och om hur målen i programmet har uppnåtts. Rapporten ska utvärdera programmets samlade relevans och konsekvens, genomförandets effektivitet och mottagarens arbetsprograms övergripande och enskilda effektivitet när det gäller att uppnå de målsättningar som anges i artikel 2. Utvärderingsrapporten ska därutöver innehålla en bedömning med avseende på en eventuell förlängning eller ett förnyande av programmet. Varje förlängning, ändring eller förnyande av programmet efter perioden 2017–2020 ska bli föremål för ett öppet anbudsförfarande för att välja ut stödmottagare.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020

Referensnummer

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

27.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

27.10.2016

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

27.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Vicky Ford

13.7.2016

Behandling i utskott

10.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

Antagande

5.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Julia Reda

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrejs Mamikins, Tonino Picula, Traian Ungureanu


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020

Referensnummer

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

Framläggande för parlamentet

15.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

27.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

22.6.2016

IMCO

27.10.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

12.10.2016

 

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

27.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Philippe Lamberts

15.6.2016

 

 

 

Tidigare föredragande

Philippe Lamberts

 

 

 

Behandling i utskott

10.10.2016

29.11.2016

12.1.2017

 

Antagande

25.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Renato Soru, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Carlos Iturgaiz

Ingivande

26.1.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy