Postup : 2016/0205(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0009/2017

Předložené texty :

A8-0009/2017

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0030

DOPORUČENÍ     ***
PDF 596kWORD 66k
30.1.2017
PE 593.835v02-00 A8-0009/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Artis Pabriks

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM10975/2016),

–  s ohledem na návrh Komplexní dohody o hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (10973/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2, článkem 91, čl. 100 odst. 2, čl. 153 odst. 2, čl. 192 odst. 1, čl. 207 odst. 4, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) až v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské Unie (C8-0438/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0009/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Kanadě.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednání o Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou (CETA) byla zahájena na pražském summitu EU a Kanady dne 6. května 2009 a uzavřena na summitu EU a Kanady v Ottawě dne 26. září 2014. Během právního přezkumu, jenž byl ukončen dne 29. února 2016, byly do dohody, zejména do kapitoly o investicích, zaneseny další změny.

CETA je první dohodou o volném obchodu, kterou EU dojednala s jinou velkou ekonomikou v rámci OECD. Jedná se taktéž o nejambicióznější dohodu, kterou kdy EU a Kanada uzavřely. Díky CETA získají evropské společnosti nejlepší podmínky, jaké dosud Kanada některému svému obchodnímu partnerovi nabídla, a de facto rovné postavení na kanadském trhu.

Kanada je pro Evropskou unii silným obchodním a investičním partnerem. Je také naším strategickým partnerem, s nímž sdílíme historii charakterizovanou společnými hodnotami a zájmy. Kanada zaujímá mezi nejdůležitějšími obchodními partnery EU dvanácté místo. Pro Kanadu je pak EU po USA druhým nejdůležitějším obchodním partnerem. Kanada je rovněž čtvrtým největším investorem v EU. V roce 2015 EU dovezla z Kanady zboží v hodnotě 28,3 miliardy EUR, zatímco její vývoz do Kanady dosáhl hodnoty 35,2 miliardy EUR a podle předpokladů tato hodnota po úplném uzavření dohody vzroste o 20 %.

Obchod se zbožím: Počínaje dnem, kdy CETA vstoupí v platnost, prakticky zaniknou téměř veškerá cla na zboží EU v hodnotě 400 milionů EUR. Volný vstup na trh je však v několika případech omezen – zahrnuje některé zemědělské produkty a veřejné, audio-vizuální a dopravní služby. Na citlivé zemědělské produkty se budou vztahovat kvóty (např. na mléčné výrobky), nebo budou z dohody zcela vyjmuty (drůbež a vejce).

Kromě odstranění celních tarifů obsahuje dohoda další opatření, která by měla pomoci snížit náklady výrobců, jako např. vzájemné uznávání tzv. osvědčení o shodě pro širokou škálu produktů od elektrických spotřebičů po hračky. Pokud si například nějaká firma z EU přeje vyvážet hračky, bude jí k získání platného osvědčení pro Kanadu stačit, aby nechala svůj výrobek otestovat jen jednou v Evropě, čímž ušetří čas a peníze.

Obchod se službami: CETA poskytne nový a lepší přístup evropským dodavatelům služeb (od námořních, telekomunikačních a inženýrských služeb až po environmentální či účetnické služby), kteří patří ve svém oboru ke světovým špičkám. Usnadní jim cesty mezi EU a Kanadou za jejich zákazníky. CETA dále vytvoří rámec pro snazší uznávání odborných kvalifikací, např. architektů.

EU v této dohodě poprvé souhlasila s otevřením svého trhu se službami na základě negativního seznamu: znamená to, že všechny trhy se službami budou plně liberalizovány kromě výslovně stanovených výjimek. Z dohody jsou vyjmuty veřejné služby, jako zdravotní péče, vzdělávání a další sociální služby, dále dodávky vody, audiovizuální služby a některé letové služby.

Veřejné zakázky: Kanada otevřela své veřejné zakázky společnostem z EU ve větším rozsahu než v případě ostatních obchodních partnerů. Společnosti z EU se budou jako první nekanadské firmy moci ucházet o dodávky zboží a služeb nejen na federální úrovni, ale i v kanadských provinciích a obcích. Kanadský trh s veřejnými zakázkami v provinciích se přitom odhaduje na dvojnásobek trhu federálního. Kanada rovněž souhlasila se zvýšením transparentnosti tím, že bude všechny veřejné zakázky zveřejňovat na jediné internetové adrese zřízené k tomuto účelu. Přístup k informacím představuje pro menší společnosti jednu z největších překážek v přístupu na mezinárodní trhy, takže toto opatření bude obzvláště důležité pro evropské MSP.

Zeměpisná označení

Důležitým zájmem, z něhož EU nehodlá při obchodních jednáních slevit, je lepší ochrana zeměpisných označení a hodnotnějších specialit, např. německé značky Beyerisches Bier nebo italské značky Mortadella Bologna. Kanada nakonec souhlasila s tím, že více než 140 evropským zeměpisným označením potravin a nápojů poskytne stejnou úroveň ochrany jako EU. Podle dohody CETA bude možné v Kanadě pod těmito označeními prodávat pouze originální výrobky. Příslušný seznam zeměpisných označení, který lze později rozšiřovat, obsahuje příloha 20A uvedené dohody.

Investice: CETA je od Lisabonské smlouvy první hospodářskou dohodou EU, která obsahuje samostatnou kapitolu o investicích, včetně všech příslušných opatření na ochranu investic. Komise v souladu s výsledky intenzivní veřejné diskuse a jasným negativním stanoviskem Evropského parlamentu k urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) předložila v září 2015 novou koncepci pro ochranu investic, kterou kanadská vláda bez výhrad uvítala. CETA zavádí nový systém soudů pro investice a posílila pravidla pro ochranu investic. Vládám EU zaručuje právo přijímat právní předpisy ve prospěch svých občanů a současně motivuje zahraniční investory tím, že chrání jejich investice. Díky novému systému bude urovnávání investičních sporů spravedlivější a transparentnější. Dohoda CETA tak slouží jako důležitý mezičlánek k vytvoření celosvětového soudu pro investice, což je konečný cíl EU.

Společný nástroj k výkladu

Při podpisu dohody přijaly Evropská unie a její členské státy a Kanada společný nástroj k výkladu. Tento nástroj ve smyslu článku 31 Vídeňské úmluvy o smluvním právu stanoví, na čem se strany dohodly v určitých ustanoveních dohody CETA, které byly předmětem veřejné debaty a které vzbuzovaly obavy, a podává k těmto ustanovením výklad. Jedná se o dopad dohody CETA na schopnost vlád provádět regulaci ve veřejném zájmu, jakož i o ustanovení o ochraně investic a řešení sporů, o udržitelném rozvoji, pracovních právech a ochraně životního prostředí. Tento nástroj je proto nedílnou součástí dohody.

Závěr

Kanada je nejrozvinutější zemí, s níž EU dosud jednala o dohodě o volném obchodu. Konečná dohoda představuje vyvážený a komplexní výsledek se značnou hospodářskou hodnotou pro EU a je plně v souladu s podmínkami stanovenými v mandátu k vyjednávání a v usnesení Evropského parlamentu(1). Podpoří tolik potřebný růst a vytváření pracovních míst a současně zachová přísné normy EU např. v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a ochrany pracovních práv. Dohoda obsahuje řadu novinek – Kanada předtím žádnému obchodnímu partnerovi neslíbila ochranu zeměpisných označení, ani neposkytla přístup na trh plavidlům a určitým námořním službám. Výsledek taktéž ochrání zvláštní zájmy EU v citlivých oblastech, v neposlední řadě v zemědělství a ve veřejných službách.

Dohoda je významná nejen hospodářsky, ale i geopoliticky, neboť posílí vztahy EU s jedním z jejích nejužších spojenců.

Zpravodaj proto bez výhrad doporučuje, aby EP vydal souhlas s jejím uzavřením.

(1)

Unesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (29.11.2016)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

(10975/2016 – C8 – 0438/2016 - 2016/0205(NLE))

Navrhovatel: Charles Tannock

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) významně posílí vztahy mezi EU a Kanadou a je důležitým nástrojem v úsilí EU o vytváření norem celosvětového obchodu ve 21. století.

Kanada a EU sdílejí pevný závazek, pokud jde o demokracii, základní svobody, ochranu lidských práv, liberální a otevřený obchod a multilateralismus. Kanada je strategickým partnerem EU od roku 1996 a je důležitým spojencem na mezinárodní scéně. Kanada a EU úzce spolupracují na řešení globálních výzev, jimiž jsou změna klimatu, lidská práva, energetická bezpečnost, řešení konfliktů a nucená migrace. Kanada pravidelně přispívá k civilním a vojenským misím EU v oblasti SBOP a je důležitým spojencem NATO. Podepsání Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci by bylo silným signálem pokračujícího významu a životaschopnosti transatlantických vztahů v době, kdy se oba regiony stále více orientují na Asii a další regiony světa.

Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci je nejmodernější dohodou o volném obchodu, o které EU kdy jednala. Obsahuje kapitoly o udržitelném rozvoji, práci a životním prostředí, které zahrnují ambiciózní závazky týkající se ochrany životního prostředí a pracovních práv. Dohoda obsahuje rovněž opatření, která zajistí účast podniků, odborů, organizací občanské společnosti a občanů při provádění sociálních a environmentálních ustanovení dohody jako celku. Kromě toho tato dohoda zásadně změnila způsob řešení sporů mezi investory a státem. Nový stálý systém soudů pro investice se soudci jmenovanými evropskými a kanadskými orgány a odvolacím mechanismem nahradí starý systém rozhodčích řízení. Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci by proto byla významným krokem ke spravedlivějšímu světovému obchodu založenému na nestranných pravidlech. V době, kdy pronikání nových mocností na světovou scénu stále více zpochybňuje schopnost Západu vytvářet globální normy a standardy, uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci by posílilo úlohu EU jakožto klíčového globálního hráče.

Tato dohoda je doprovázena dohodou o strategickém partnerství (SPA), jejímž cílem je posílit dvoustrannou spolupráci v oblastech, jako je zahraniční a bezpečnostní politika, boj proti terorismu, boj proti organizovanému zločinu, udržitelný rozvoj, výzkum a kultura. Tyto dvě dohody umožní další upevnění vztahů mezi EU a Kanadou, což bude přínosem pro občany na obou stranách Atlantiku. S ohledem na probíhající obchodní jednání s USA a Mexikem představuje Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci první krok k širší severoatlantické oblasti volného obchodu.

Vzhledem k politickým a hospodářským přínosům plynoucím z úspěšného uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci a jejímu pozitivnímu příspěvku k pravidlům světového obchodu navrhovatel navrhuje, aby Výbor pro zahraniční věci doporučil vyjádřit souhlas s touto dohodou.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s rozhodnutím Rady o uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

Referenční údaje

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

21.11.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Charles Tannock

8.9.2016

Projednání ve výboru

14.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

12

14

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michel Reimon


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (8.12.2016)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Navrhovatel: Georgi Pirinski

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Určujícím konečným výsledkem vycházejícím z dohody CETA musí být vytváření důstojných pracovních míst, vyvážený růst mezd a širší možnosti podnikání. Pokud však jde o  důstojná pracovní místa, empirické důkazy založené na reálných modelech ukazují na nejvýš okrajový nárůst celkové zaměstnanosti v EU, který by v prvních 6 až 10 letech uplatňování této dohody dosáhl nanejvýš 0,018 %. Navíc nedávné studie za použití těchto modelů odhadly skutečnou ztrátu pracovních míst, a to 204 000 pracovních míst v případě EU jako celku, včetně 45 000 pracovních míst v případě Francie, 42 000 v případě Itálie a 19 000 v případě Německa. Dále ukazuje posouzení dopadu této dohody na udržitelný rozvoj, které bylo vypracováno v roce 2011, významné odvětvové odchylky, které mohou případně vést k nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti.

Pokud jde o mzdy, existují důkazy, že tato dohoda by přispěla ke zvýšení rozdílů v příjmech mezi nekvalifikovanými a kvalifikovanými pracovníky, a tudíž by zvýšila nerovnost a sociální napětí. Navíc se očekává značný vliv této dohody na přerozdělení národního důchodu, což by v případě EU znamenalo 0,66% navýšení ve prospěch vlastníků kapitálu, což by vedlo k dalšímu narušení sociálních struktur.

Dohoda neobsahuje žádnou samostatnou kapitolu s konkrétními opatřeními na podporu malých a středních podniků. V současné době existuje v EU 20,9 milionů malých a středních podniků (93 % s méně než 10 zaměstnanci), ale pouze 619 000 z nich vyváží mimo EU. V liberalizovaném prostředí vytvořeném dohodou CETA budou takové malé a střední podniky vystaveny značné konkurenci ze strany velkých nadnárodních společností ze Severní Ameriky, čímž bude ohroženo 90 milionů pracovních míst (67 % z celkového množství), které poskytují.

Navzdory tomu, že smlouva CETA obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou obchodu a práci, existuje zjevný nepoměr mezi úrovní ochrany investorů a ochrany zájmů a práv pracujících. Privilegované postavení přiznané investorům v rámci systému soudů pro investice ostře kontrastuje s mechanismem konzultací, který má za cíl chránit zájmy a práva pracujících.

Kanada navíc dosud neratifikovala úmluvu MOP o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a stále chybí systém sankcí pro případy porušení pracovních a sociálních práv a předpisů.

Je prokázáno, že usnadňování obchodu severu se severem vede k odklonu obchodu směrem od obchodu s rozvojovými zeměmi, v tomto případě především s africkými státy. To je obzvlášť škodlivé s ohledem na nutnost podporovat dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2030, což představuje jediný způsob, jak překonat prohlubující se rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a jak bojovat proti rychle rostoucím migračním tokům.

Stále existují vážné pochybnosti ohledně slučitelnosti doložky týkající se systému soudů pro investice a také zásady jejího prozatímního uplatňování se stávajícími právními předpisy EU.

Cítí se proto povinen vyzvat Výbor pro mezinárodní obchod, aby odmítl udělit souhlas s touto dohodou.

******

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu odmítnout udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

Referenční údaje

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

24.11.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Georgi Pirinski

9.11.2016

Projednání ve výboru

29.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

8.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

24

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (13.1.2017)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Navrhovatel: Bart Staes

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

Referenční údaje

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

24.11.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Bart Staes

10.11.2016

Datum přijetí

12.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

24

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

Referenční údaje

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

31.10.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

21.11.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

24.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

15

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Agea

Datum předložení

30.1.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

OPRAVY HLASOVÁNÍ A HLASOVACÍCH ZÁMĚRŮ

Franz Obermayr

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí