HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

30.1.2017 - (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Artis Pabriks

Procedure : 2016/0205(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0009/2017
Indgivne tekster :
A8-0009/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10975/2016),

–  der henviser til udkast til samlet økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (10973/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 153, stk. 2, artikel 192, stk. 1, artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0438/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0009/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Canadas regering og parlament.

BEGRUNDELSE

Forhandlingerne mellem EU og Canada om den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA), som blev indledt på topmødet mellem EU og Canada i Prag den 6. maj 2009, blev afsluttet på topmødet mellem EU og Canada i Ottawa den 26. september 2014. I forbindelse med den juridiske gennemgang, som blev afsluttet den 29. februar 2016, blev der foretaget yderligere ændringer, navnlig i kapitlet om investeringer.

CETA er den første frihandelsaftale, som EU har indgået med en anden stor og etableret OECD-økonomi. Det er også den mest ambitiøs aftale, som både EU og Canada har indgået. Med CETA vil europæiske virksomheder få de bedste vilkår, som Canada nogensinde har tilbudt en handelspartner, og der skabes således lige konkurrencevilkår på det canadiske marked for virksomheder fra EU.

Canada er en stærk handels- og investeringspartner for Den Europæiske Union. Canada er desuden en strategisk partner, som vi historisk har fælles værdier og interesser med. Blandt EU's største handelspartnere rangerer Canada som den 12. største. For Canada er EU den næstvigtigste handelspartner (efter USA). Canada er desuden den fjerdestørste investor i EU. I 2015 importerede EU varer fra Canada til en værdi af 28,3 mia. EUR, mens eksporten beløb sig til 35,2 mia. EUR, og det tal ventes at stige med mindst 20 %, når aftalen er fuldt gennemført.

Varehandel. Fra dag ét vil CETA eliminere næsten al told, hvilket beløber sig til 400 mio. EUR for varer med oprindelse i EU. Der er imidlertid visse restriktioner for fri markedsadgang, herunder nogle få landbrugsprodukter, offentlige tjenesteydelser, audiovisuelle tjenester og transporttjenester. Flere landbrugsvarer, som anses for at være følsomme, vil enten blive omfattet af kontingenter (f.eks. mejeriprodukter) eller helt udelukket (fjerkræ og æg).

Udover at mindske toldsatserne omfatter aftalen andre foranstaltninger, som bør bidrage til at mindske omkostningerne for producenterne, herunder gensidig anerkendelse af såkaldte "overensstemmelsesvurderingscertifikater" for en lang række produkter fra elartikler til legetøj. Hvis for eksempel et firma i EU ønsker at eksportere legetøj, behøver det kun at få sit produkt testet én gang i Europa, for at certifikatet er gyldigt i Canada, hvilket sparer tid og penge.

Handel med tjenesteydelser. CETA sikrer ny og forbedret markedsadgang for europæiske leverandører af tjenesteydelser, hvor virksomhederne i EU er førende på verdensplan, lige fra maritime tjenester, telekommunikation og ingeniørvidenskab til miljøtjenester og bogføring. Den vil gøre det lettere for leverandører af tjenesteydelser at rejse mellem EU og Canada og holde kontakt med kunderne. CETA vil desuden etablere en ramme, som forenkler anerkendelsen af faglige kvalifikationer, bl.a. for arkitekter.

Med denne aftale har EU for første gang aftalt at give åben adgang til markedet i tjenesteydelsessektoren på baggrund af en negativliste. Dette betyder, at alle tjenesteydelsesmarkeder liberaliseres, bortset fra de udtrykkeligt angivne. Undtagelserne indbefatter offentlige tjenesteydelser som f.eks. sundhedspleje, uddannelse og andre sociale tjenesteydelser samt vandforsyning, audiovisuelle tjenesteydelser og visse lufttrafiktjenester.

Offentlige udbud. Canada har i højere grad end for andre af dets handelspartnere åbnet sine offentlige udbud for virksomheder i EU. Virksomheder i EU vil som de første ikke-canadiske virksomheder kunne afgive bud på levering af varer og tjenesteydelser ikke blot på føderalt plan, men også til de canadiske provinser og kommuner. Markedet for offentlige udbud i Canadas provinser skønnes at være dobbelt så stort som markedet på føderalt plan. Canada har også indvilget i at øge gennemsigtigheden ved at offentliggøre alle offentlige udbud samlet på ét websted. Adgang til information er en af de største hindringer for, at mindre virksomheder kan få adgang til internationale markeder, så dette vil især være vigtigt for små og mellemstore virksomheder i Europa.

Geografiske betegnelser

En vigtig offensiv interesse for EU i handelsforhandlingerne har været at sikre bedre beskyttelse af geografiske betegnelser og specialprodukter af høj værdi som f.eks. Bayerisches Bier fra Tyskland og Mortadella Bologna fra Italien. I sidste ende indvilligede Canada i at sikre beskyttelse af over 140 europæiske geografiske betegnelser for føde- og drikkevarer på et niveau svarende til det, der gælder i EU. I kraft af CETA vil kun ægte produkter kunne sælges i Canada under disse betegnelser. Bilag 20A til aftalen indeholder en liste over disse geografiske betegnelser, som senere kan suppleres med yderligere produkter.

Investeringer CETA er den første EU-aftale efter Lissabontraktaten, som indeholder et fuldstændigt kapitel om investeringer med bestemmelser om investeringsbeskyttelse. Efter en stor offentlig debat og en klar holdning i Europa-Parlamentet mod ISDS fremlagde Kommissionen i september 2015 en ny tilgang til investeringsbeskyttelse, som den canadiske regering accepterede i fuldt omfang. Med CETA indføres dette nye investeringsdomstolssystem og forbedrede regler om investeringsbeskyttelse. Systemet garanterer EU-regeringernes ret til at lovgive i borgernes interesse, samtidig med at det fremmer udenlandske investeringer ved at beskytte disse. Det nye system gør også bilæggelsen af investeringstvister mere retfærdig og gennemsigtig. Det repræsenterer et vigtigt skridt i EU's endelige mål om en verdensomspændende investeringsdomstol.

Fælles fortolkende instrument

På tidspunktet for aftalens undertegnelse vedtog Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater et fælles fortolkende instrument. Dette instrument indeholder, jf. artikel 31 i

Wienerkonventionen om traktatretten, en erklæring om, hvad parterne er nået til enighed om i en række CETA-bestemmeler, som har været gjort til genstand for offentlig debat og betænkeligheder, og giver en aftalt fortolkning heraf. Dette omfatter CETA's konsekvenser for regeringernes mulighed for at regulere i almenhedens interesse samt bestemmelserne om investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse samt bæredygtig udvikling, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse. Instrumentet er således en integrerende del af aftalen.

Konklusion

Canada er den mest udviklede økonomi, som EU hidtil har forhandlet en frihandelsaftale med. Den endelige aftale repræsenterer et afbalanceret og omfattende resultat af betydelig økonomisk værdi for EU, som er fuldt på linje med, hvad der blev fastsat i det forhandlingsmandat og den beslutning, som Europa-Parlamentet vedtog[1]. Den vil hjælpe med at generere stærkt tiltrængt vækst og beskæftigelse, samtidig med at EU's høje standarder på områder som fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder opretholdes. Den indeholder en lang række nyheder, idet Canada aldrig tidligere har indgået aftale med en handelspartner om geografiske betegnelser eller markedsadgang for skibe og visse maritime tjenesteydelser. På samme tid beskytter den endelige aftale også EU's særligt følsomme interesser, ikke mindst i landbrugssektoren og den offentlige sektor for tjenesteydelser.

Foruden de økonomiske elementer har aftalen også geopolitisk betydning, idet den styrker Unionens forbindelser med en af dens nærmeste allierede.

Ordføreren anbefaler derfor fuldt ud at godkende denne aftale.

  • [1]  Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (29.11.2016)

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side
(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Ordfører for udtalelse: Charles Tannock

KORT BEGRUNDELSE

Den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) vil betyde en markant styrkelse af forbindelserne mellem EU og Canada og er et vigtigt instrument i EU's bestræbelser på at præge standarderne for verdenshandelen i det 21. århundrede.

Canada og EU lægger begge stor vægt på demokrati, grundlæggende friheder, beskyttelse af menneskerettighederne, liberal og åben handel og multilateralisme. Canada har været en af EU's strategiske partnere siden 1996 og er en vigtig allieret på den internationale scene. Canada og EU har arbejdet tæt sammen om globale udfordringer såsom klimaforandringer, menneskerettigheder, energisikkerhed, konfliktløsning og tvungen migration. Canada bidrager regelmæssigt til EU's civile og militære FSFP-missioner og er en central allieret i NATO. Indgåelsen af CETA sender et stærkt signal om det transatlantiske forholds fortsatte vigtighed og betydning i en tid, hvor begge regioner i stigende grad orienterer sig mod Asien og andre regioner i verden.

CETA er den mest moderne frihandelsaftale, som EU nogensinde har forhandlet på plads. Den indeholder kapitler om bæredygtig udvikling, arbejdskraft og miljø, som omfatter ambitiøse forpligtelser på miljøbeskyttelsesområdet og arbejdstagerrettigheder. Aftalen omfatter også foranstaltninger, der skal sikre, at erhvervslivet, fagforeninger, civilsamfundsorganisationer og borgere deltager i gennemførelsen af de sociale og miljømæssige bestemmelser og af aftalen generelt. Hertil kommer, at CETA har revolutioneret den måde, hvorpå tvister mellem investorer og stater bilægges. Et nyt permanent investeringsdomstolssystem med dommere udpeget af europæiske og canadiske myndigheder og en appelmekanisme erstatter det gamle mæglingssystem. CETA markerer derfor et afgørende skridt mod en mere retfærdig og rimelig regelbaseret verdenshandel. I en tid, hvor nye magter på verdensscenen i stigende grad stiller spørgsmålstegn ved Vestens evne til at udforme de globale normer og standarder, betyder indgåelsen af CETA en styrkelse af EU's rolle som en global aktør.

CETA ledsages af en strategisk partnerskabsaftale (SPA), som sigter på at intensivere det bilaterale samarbejde på områder såsom udenrigs- og sikkerhedspolitik, terrorbekæmpelse, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bæredygtig udvikling, forskning og kultur. Sammen vil de to aftaler muliggøre en yderligere styrkelse af forbindelserne mellem EU og Canada til fordel for borgerne på begge sider af Atlanterhavet. I lyset af de igangværende forhandlinger med USA og Mexico udgør CETA det første led i et større Nordatlantisk frihandelsområde.

I betragtning af de politiske og økonomiske fordele, som den vellykkede indgåelse af CETA medfører, og dens positive bidrag til reglerne for verdenshandelen, foreslår ordføreren, at Udenrigsudvalget anbefaler at godkende denne aftale.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

Referencer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

21.11.2016

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Charles Tannock

8.9.2016

Behandling i udvalg

14.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

12

14

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michel Reimon

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (8.12.2016)

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side
(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Ordfører for udtalelse: Georgi Pirinski

KORT BEGRUNDELSE

CETA's afgørende slutresultat skal være skabelse af anstændige arbejdspladser, afbalancerede lønstigninger og udvidede muligheder for iværksætteri. For så vidt angår skabelse af anstændige arbejdspladser viser empirisk dokumentation baseret på modeller fra virkeligheden imidlertid i bedste fald en samlet marginal stigning i beskæftigelsen i EU, der ikke overstiger 0,018 % i løbet af en gennemførelsesperiode på seks til ti år. Desuden forudser de seneste undersøgelser, der benytter sådanne modeller, et tab på 204 000 arbejdspladser i EU som helhed, herunder 45 000 i Frankrig, 42 000 i Italien og 19 000 i Tyskland. Desuden viser konsekvensanalysen af bæredygtigheden i 2011 betydelige sektorspecifikke forskydninger, der kan føre til en stigning i langtidsledigheden.

Det er med hensyn til lønninger dokumenteret, at aftalen vil bidrage til at øge indkomstforskellen mellem ufaglærte og faglærte arbejdstagere, hvilket vil øge uligheden og skabe sociale spændinger. Desuden forventes der betydelige omfordelingsmæssige konsekvenser for så vidt angår nationalindkomsten, som for EU's vedkommende svarer til en stigning på 0,66 % til fordel for kapitalejere, hvilket yderligere uddyber den sociale forskydning.

Aftalen indeholder ikke et eneste kapital med specifikke foranstaltninger til støtte for SMV'er. Der er i øjeblikket 20,9 millioner SMV'er i EU (93 % med færre end 10 ansatte), men kun 619 000 eksporterer til lande uden for EU. I det liberaliserede miljø, som CETA skaber, vil sådanne SMV'er blive udsat for konkurrence fra store nordamerikanske transnationale virksomheder for fuld kraft, hvilket således truer de 90 millioner arbejdspladser (67 % af den samlede beskæftigelse), som de leverer.

Selv om CETA indeholder et særligt kapitel om handel og beskæftigelse, er der en klar ulighed mellem de beskyttelsesniveauer, der er planlagt for investorer på den ene side og for arbejdstagernes interesser og rettigheder på den anden side. Den privilegerede status, som investorerne gives med investeringsdomstolssystemet, står i skarp kontrast til de planlagte konsultationsordninger for beskyttelse af arbejdstagernes interesser og rettigheder.

Endvidere har Canada indtil videre ikke ratificeret ILO-konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger og et system af sanktioner i tilfælde af overtrædelse af arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder og forordninger mangler stadig.

Det er bevist, at en lettelse af Nord-Nord-handelen vil medføre et fald i handelen med udviklingslande, i dette tilfælde især de afrikanske lande. Dette er især skadeligt på grund af det tvingende behov for at fremme FN's mål for bæredygtig udvikling for 2030, eftersom det er den eneste måde at overvinde de voksende uligheder mellem udviklede lande og udviklingslande og håndtere det hastigt stigende migrationspres på.

Der er fortsat alvorlig tvivl om foreneligheden af klausulen om investeringsdomstolssystemet med den gældende EU-ret samt om princippet om midlertidig anvendelse.

Føler sig derfor tvunget til at opfordre Udenrigsudvalget til at nægte at give sin godkendelse til aftalen.

******

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side forkastes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

Referencer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

24.11.2016

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Georgi Pirinski

9.11.2016

Behandling i udvalg

29.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

24

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Hannu Takkula

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (13.1.2017)

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side
(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Ordfører for udtalelse: Bart Staes

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

Referencer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

24.11.2016

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Bart Staes

10.11.2016

Dato for vedtagelse

12.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

24

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

Referencer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

31.10.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

21.11.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Ordførere

  Dato for valg

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

15

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Agea

Dato for indgivelse

30.1.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

STEMMERETTELSER OG -INTENTIONER

Franz Obermayr

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller