Διαδικασία : 2016/0205(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0009/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0009/2017

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0030

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 734kWORD 71k
30.1.2017
PE 593.835v01-00 A8-0009/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της, αφετέρου

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Artis Pabriks

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της, αφετέρου

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10975/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (10973/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 207 παράγραφος 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) v) , και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0438/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0009/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Καναδά.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA), οι οποίες είχαν ξεκινήσει στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά που διεξήχθη στην Πράγα στις 6 Μαΐου 2009, ολοκληρώθηκαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά που διεξήχθη στην Οτάβα στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια του νομικού ελέγχου, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2016, έγιναν και νέες τροποποιήσεις ιδίως στο κεφάλαιο που αφορά τις επενδύσεις.

Η CETA είναι η πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που περατώνει η ΕΕ με άλλη σημαντική χώρα μέλος του ΟΟΣΑ. Επίσης, είναι η πιο φιλόδοξη συμφωνία που έχει συναφθεί, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον Καναδά. Με τη ΣΟΕΣ, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν την καλύτερη μεταχείριση που έχει ποτέ προσφέρει ο Καναδάς σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις της ΕΕ να εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά του Καναδά.

Ο Καναδάς αποτελεί σημαντικό εμπορικό και επενδυτικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καναδάς είναι επίσης στρατηγικός εταίρος με τον οποίο μοιραζόμαστε μία ιστορία βασισμένη σε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της ΕΕ, ο Καναδάς κατατάσσεται στην 12η θέση. Για τον Καναδά, η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο (μετά τις ΗΠΑ). Ο Καναδάς είναι επίσης ο τέταρτος μεγαλύτερος επενδυτής στην ΕΕ. Το 2015 η ΕΕ εισήγαγε εμπορεύματα αξίας 28,3 δισεκατομμυρίων EUR από τον Καναδά, ενώ εξήγαγε προϊόντα αξίας 35,2 δισεκατομμυρίων EUR, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20 %, όταν η συμφωνία θα έχει εφαρμοστεί πλήρως.

Εμπορευματικές συναλλαγές Από την πρώτη ημέρα, η ΣΟΕΣ θα καταργήσει σχεδόν όλους τους υφιστάμενους δασμούς, ύψους 400 εκατομμυρίων EUR για τα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι περιορισμοί στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, οι οποίοι περιλαμβάνουν ορισμένα γεωργικά προϊόντα, δημόσιες υπηρεσίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών. Ορισμένα γεωργικά προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα, είτε θα υπόκεινται σε ποσοστώσεις (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα) είτε θα αποκλείονται πλήρως (πουλερικά και αυγά).

Εκτός από τη μείωση των δασμών, η συμφωνία προβλέπει επίσης άλλα μέτρα τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του κόστους για τους παραγωγούς, όπως η αμοιβαία αναγνώριση των αποκαλούμενων «πιστοποιητικών αξιολόγησης της συμμόρφωσης» για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ηλεκτρικά προϊόντα έως παιχνίδια. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση της ΕΕ επιθυμεί να προβεί σε εξαγωγή παιχνιδιών, θα πρέπει απλώς να θέσει μία φορά τα προϊόντα σε δοκιμή στην Ευρώπη για να αποκτήσει πιστοποιητικό το οποίο ισχύει στον Καναδά, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό χρόνο και χρήμα.

Το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών Η ΣΟΕΣ θα παράσχει νέα και καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών, σε τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις της ΕΕ είναι πρωτοπόρες παγκοσμίως και οι οποίοι περιλαμβάνουν από θαλάσσιες υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και μηχανική, έως περιβαλλοντικές υπηρεσίες και λογιστική. Θα καταστεί ευκολότερο για τους παρόχους υπηρεσιών να ταξιδεύουν μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους. Η ΣΟΕΣ θα δημιουργήσει επίσης ένα πλαίσιο για την απλούστευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, όπως, επί παραδείγματι, για τους αρχιτέκτονες.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ΕΕ συμφώνησε να ανοίξει την πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των υπηρεσιών με βάση έναν αρνητικό κατάλογο: αυτό σημαίνει ότι όλες οι αγορές υπηρεσιών έχουν ελευθερωθεί πλήρως, εκτός από εκείνες για τις οποίες ισχύει ρητή εξαίρεση. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διανομής νερού, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και ορισμένες αεροπορικές γραμμές.

Δημόσιες συμβάσεις Ο Καναδάς άνοιξε τους δημόσιους διαγωνισμούς του στις επιχειρήσεις της ΕΕ σε βαθμό μεγαλύτερο απ’ ό,τι τους άνοιξε σε οποιονδήποτε άλλο εμπορικό εταίρο του. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα είναι σε θέση να υποβάλλουν προσφορές για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όχι μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επαρχιών και δήμων του Καναδά — οι πρώτες στην ουσία μη καναδικές επιχειρήσεις που θα είναι σε θέση να το πράξουν. Η επαρχιακή αγορά δημοσίων συμβάσεων του Καναδά εκτιμάται ότι έχει διπλάσιο μέγεθος από ό,τι η αντίστοιχη ομοσπονδιακή αγορά του. Ο Καναδάς έχει επίσης συμφωνήσει να ενισχύσει τη διαφάνεια, δημοσιεύοντας όλες τις δημόσιες προσφορές σε μία ενιαία ιστοσελίδα δημοσίων συμβάσεων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρότερες επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, επομένως η ιστοσελίδα αυτή θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη.

ΣΓΠ

Ένα σημαντικό επιθετικό συμφέρον της ΕΕ στον τομέα των εμπορικών διαπραγματεύσεων είναι η καλύτερη προστασία για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα εξειδικευμένα προϊόντα μεγαλύτερης αξίας όπως η Beyerisches Bier από τη Γερμανία ή η Mortadella Bologna από την Ιταλία. Τελικά, ο Καναδάς συμφώνησε να εγγυηθεί την προστασία σε περισσότερες από140 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις επισιτιστικών προϊόντων και ποτών σε επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο που παρέχεται στην ΕΕ. Η ΣΟΕΣ θα εξασφαλίσει ότι μόνο τα γνήσια προϊόντα θα μπορούν να πωλούνται στον Καναδά με αυτές τις ονομασίες. Στο παράρτημα 20Α της συμφωνίας περιλαμβάνεται κατάλογος των εν λόγω γεωγραφικών ενδείξεων ο οποίος θα μπορούσε, σε μεταγενέστερο στάδιο, να συμπληρωθεί με νέες γεωγραφικές ενδείξεις.

Επενδύσεις Η ΣΟΕΣ αποτελεί την πρώτη, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οικονομική συμφωνία της ΕΕ που περιέχει ολοκληρωμένο κεφάλαιο για τις επενδύσεις στο οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι σχετικές διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων. Μετά από έντονη δημόσια συζήτηση και τη σαφή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά του συστήματος ISDS (επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους), η Επιτροπή παρουσίασε τον Σεπτέμβριο 2015 μια νέα προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων που έγινε καθ’ όλα δεκτή από την καναδική κυβέρνηση. Η ΣΟΕΣ θεσπίζει αυτό το νέο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων και ενδυναμώνει την ισχύ των κανόνων που αφορούν την προστασία των επενδύσεων. Εγγυάται το δικαίωμα των κυβερνήσεων της ΕΕ να προβαίνουν, προς το συμφέρον των πολιτών τους, σε ρυθμίσεις εξακολουθώντας ταυτόχρονα να ενθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές προστατεύοντας τις επενδύσεις τους. Το νέο σύστημα καθιστά επίσης δικαιότερη και διαφανέστερη την επίλυση τυχόν επενδυτικών διαφορών. Τοιουτοτρόπως, το σύστημα αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου προς την επίτευξη του απώτερου στόχου της ΕΕ που είναι η σύσταση ενός παγκόσμιου επενδυτικού δικαστηρίου.

Κοινή ερμηνευτική πράξη

Κατά τη στιγμή της υπογραφής, ο Καναδάς και η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ενέκριναν μια κοινή ερμηνευτική πράξη. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει, κατά την έννοια του άρθρου 31 της Σύμβασης

της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, δήλωση σχετικά με το τι συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη για ορισμένες διατάξεις της ΣΟΕΣ που αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και ανησυχιών και παρέχει μια κοινά αποδεκτή ερμηνεία των διατάξεων αυτών. Η ερμηνεία αυτή καλύπτει τον αντίκτυπο της ΣΟΕΣ στην ικανότητα των κυβερνήσεων να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς επίσης τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα εργασιακά δικαιώματα και τη προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Συμπέρασμα

Ο Καναδάς αποτελεί την πιο ανεπτυγμένη οικονομία με την οποία η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί μέχρι σήμερα μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Η τελική συμφωνία αποτελεί ένα ισόρροπο και εφ’ όλης της ύλης αποτέλεσμα σημαντικής οικονομικής αξίας για την ΕΕ, σε πλήρη συμφωνία με τα αναφερόμενα στη σχετική διαπραγματευτική εντολή και στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1). Η ΣΟΕΣ θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, τηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ σε τομείς όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώματα. Περιλαμβάνει πολλές καινοτομίες, και τα επιμέρους σημεία που συμφωνήθηκαν όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις ή την πρόσβαση στην αγορά για τα πλοία και ορισμένες θαλάσσιες υπηρεσίες ουδέποτε στο παρελθόν είχαν χορηγηθεί από τον Καναδά σε εμπορικό του εταίρο. Ταυτόχρονα, η συμφωνία προστατεύει επίσης ορισμένα ιδιαιτέρως ευαίσθητα συμφέροντα για την ΕΕ, κυρίως στον γεωργικό τομέα ή στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών.

Πέρα από τις οικονομικές πτυχές, η συμφωνία έχει επίσης γεωπολιτική σημασία, δεδομένου ότι θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και ενός εκ των στενότερων συμμάχων μας.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά ανεπιφύλακτα την έγκριση της εν λόγω συμφωνίας.

(1)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (29.11.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Tannock

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) θα ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά και αποτελεί σημαντικό μέσο στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να διαμορφώσει τα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου στον 21ο αιώνα.

Ο Καναδάς και η ΕΕ μοιράζονται μια ισχυρή προσήλωση στη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο και την πολυμερή συνεργασία. Ο Καναδάς αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ από το 1996 και σημαντικό σύμμαχο στη διεθνή σκηνή. Ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν συνεργαστεί στενά σε παγκόσμια προβλήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενεργειακή ασφάλεια, η επίλυση συγκρούσεων και οι αναγκαστικές μεταναστεύσεις. Ο Καναδάς συμμετέχει τακτικά στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Η σύναψη της CETA θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για τη διαρκή σημασία και τον καίριο ρόλο της διατλαντικής σχέσης, σε μια περίοδο όπου οι δύο περιφέρειες στρέφονται ολοένα περισσότερο προς την Ασία και άλλες περιοχές του κόσμου.

Η CETA αποτελεί την πλέον σύγχρονη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ. Περιλαμβάνει κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εργασία και το περιβάλλον, τα οποία περιέχουν φιλόδοξες δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώματα. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων, των συνδικάτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων πολιτών στην εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών διατάξεων και της συμφωνίας συνολικά. Παράλληλα, η CETA επέφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο διευθέτησης των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους. Το προηγούμενο σύστημα διαιτησίας θα αντικατασταθεί από ένα νέο, μόνιμο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, με δικαστές που θα διορίζουν οι ευρωπαϊκές και οι καναδικές αρχές, καθώς και από έναν μηχανισμό προσφυγής. Η CETA θα αποτελέσει, επομένως, ένα κρίσιμο βήμα για ένα δικαιότερο, πιο ισότιμο και βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο εμπόριο. Σε μια εποχή που η ικανότητα της Δύσης να διαμορφώνει παγκόσμιους κανόνες και πρότυπα τίθεται διαρκώς υπό αμφισβήτηση λόγω της ανάδυσης νέων δυνάμεων στην παγκόσμια σκηνή, η σύναψη της CETA θα ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως βασικού παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η CETA συνοδεύεται από μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΣΣΕΣ), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η έρευνα και ο πολιτισμός. Οι δύο συμφωνίες μαζί θα επιτρέψουν την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων ΕΕ-Καναδά, για το κοινό καλό των πολιτών στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Υπό το πρίσμα των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, η CETA αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον Βόρειο Ατλαντικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολιτικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την επιτυχή σύναψη της CETA, καθώς και τη θετική συμβολή της στους κανόνες παγκόσμιου εμπορίου, ο συντάκτης προτείνει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να συστήσει την έγκριση της εν λόγω συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

21.11.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Charles Tannock

8.9.2016

Εξέταση στην επιτροπή

14.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

12

14

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Reimon


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (8.12.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Georgi Pirinski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το καθοριστικό τελικό αποτέλεσμα της ΣΟΕΣ πρέπει να είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, οι ισορροπημένες μισθολογικές αυξήσεις και η διεύρυνση των δυνατοτήτων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τα εμπειρικά στοιχεία βάσει πραγματικών μοντέλων δείχνουν ότι, στην καλύτερη περίπτωση, θα σημειωθεί οριακή συνολική αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ έως 0,018% κατά τη διάρκεια μίας περιόδου εφαρμογής 6 έως 10 ετών. Εξάλλου, πρόσφατες μελέτες που έκαναν χρήση τέτοιων μοντέλων έχουν προβλέψει την πραγματική απώλεια 204 000 θέσεων εργασίας στο σύνολο της ΕΕ, εκ των οποίων 45 000 στη Γαλλία, 42 000 στην Ιταλία και 19 000 στη Γερμανία. Επιπλέον, από την αξιολόγηση του αντικτύπου στην αειφορία που πραγματοποιήθηκε το 2011, προκύπτουν σημαντικές τομεακές ανακατατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας.

Όσον αφορά τους μισθούς, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία θα συμβάλει στη διεύρυνση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανειδίκευτων και ειδικευμένων εργαζομένων και, ως εκ τούτου, θα αυξήσει τις ανισότητες και τις κοινωνικές εντάσεις. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τις προβλεπόμενες σημαντικές συνέπειες που θα επιφέρει η αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος, οι οποίες για την ΕΕ ερμηνεύονται σε αύξηση της τάξεως του 0,66% υπέρ των κατόχων κεφαλαίου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών επιπτώσεων.

Η συμφωνία δεν περιέχει κανένα κεφάλαιο με ειδικά μέτρα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Σήμερα υπάρχουν 20,9 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ (εκ των οποίων το 93% απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους), αλλά μόνο οι 619 000 εξ αυτών εξάγουν εκτός της ΕΕ. Στο ελευθερωμένο περιβάλλον που δημιουργείται με τη CETA, οι εν λόγω ΜΜΕ θα έχουν να αντιμετωπίσουν συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες της Βόρειας Αμερικής, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο οι 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (67% της συνολικής απασχόλησης) που αυτές παρέχουν.

Παρά το γεγονός ότι η ΣΟΕΣ περιέχει ειδικό κεφάλαιο περί εμπορίου και εργασίας, υπάρχει σαφής ανισότητα μεταξύ των επιπέδων προστασίας που προβλέπονται για τους επενδυτές και αυτών που προβλέπονται για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Το προνομιακό καθεστώς που παρέχεται στους επενδυτές με το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον μηχανισμό διαβουλεύσεων, ο οποίος προβλέπεται για την προστασία των εργασιακών συμφερόντων και δικαιωμάτων.

Επιπλέον, ο Καναδάς δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη σύμβαση της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων και εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα σύστημα κυρώσεων για τις περιπτώσεις παραβάσεως των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των κανονισμών.

Έχει αποδειχθεί ότι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ χωρών του Βορρά συνεπάγεται εκτροπή ενός τμήματος του εμπορίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες, στην προκειμένη περίπτωση κυρίως τις αφρικανικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη για το 2030, η οποία συνιστά και τον μόνο τρόπο για να υπερκεραστούν οι διευρυνόμενες ανισότητες μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών και να αντιμετωπιστούν οι ταχέως αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις.

Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη συμβατότητα της ρήτρας ICS με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ καθώς και με την αρχή της προσωρινής εφαρμογής.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κρίνει ότι οφείλει να ζητήσει από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να αρνηθεί την έγκριση της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να αρνηθεί να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

24.11.2016

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Georgi Pirinski

9.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

29.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

24

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (13.1.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bart Staes

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

24.11.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Bart Staes

10.11.2016

Ημερομηνία έγκρισης

12.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

24

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

Αναφορές

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

31.10.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

21.11.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

15

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea

Ημερομηνία κατάθεσης

30.1.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ

Franz Obermayr

Επεξήγηση:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου