Menetlus : 2016/0205(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0009/2017

Esitatud tekstid :

A8-0009/2017

Arutelud :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0030

SOOVITUS     ***
PDF 423kWORD 66k
30.1.2017
PE 593.835v02-00 A8-0009/2017

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Artis Pabriks

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10975/2016),

–  võttes arvesse ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) projekti (10973/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2, artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artikli 153 lõikele 2, artikli 192 lõikele 1, artikli 207 lõikele 4, artikli 218 lõike 6 punkti a alapunkti v teisele lõigule ning artikli 218 lõikele 7 (C8-0438/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning väliskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A8-0009/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kanada valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

ELi ja Kanada läbirääkimised Kanada ja Euroopa Liidu vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) üle, mis algasid ELi ja Kanada tippkohtumisel Prahas 6. mail 2009, viidi lõpule ELi ja Kanada tippkohtumisel Ottawas 26. septembril 2014. 29. veebruaril 2016 lõpule viidud õigusliku läbivaatamise käigus tehti sellesse veel muudatusi, eelkõige investeeringuid käsitlevasse peatükki.

CETA on esimene vabakaubandusleping, mille EL on sõlminud mõne teise OECDsse kuuluva eduka majandusriigiga. Samuti on see ELi ja Kanada jaoks seni kõige ulatuslikum leping. CETA tulemusena pakub Kanada Euroopa ettevõtjatele soodsaimat kohtlemist, mida ta ei ole seni ühelegi kaubanduspartnerile pakkunud, ning see loob Euroopa ettevõtjatele Kanada turul võrdsed konkurentsivõimalused.

Kanada on Euroopa Liidu jaoks tugev kaubandus- ja investeerimispartner. Kanada on ka strateegiline partner, kellega meid seob ühistel väärtustel ja huvidel põhinev ajalugu. Kanada on ELi kaubanduspartnerite hulgas 12. kohal. Kanada jaoks on EL (USA järel) tähtsusest teine kaubanduspartner. Kanada on ELis investeeringute poolest neljandal kohal. 2015. aastal importis EL Kanadast kaupu 28,3 miljardi euro väärtuses ning eksportis 35,2 miljardi euro väärtuses – see arv peaks prognooside kohaselt kasvama 20 %, kui lepingut hakatakse täies mahus rakendama.

Kaubavahetus. Tänu CETA-le kaovad lepingu esimesest päevast alates peaaegu kõik tollimaksud, mille väärtus on EList pärit kaupade puhul 400 miljonit eurot. Turule vaba juurdepääsu osas kehtivad aga siiski mõned piirangud, sh mõnedele põllumajandustoodetele, avaliku sektori teenustele, audiovisuaalteenustele ja transporditeenustele. Mitmed põllumajandustooted, mida peetakse tundlikuks, on kirjas kvootidena (nt piimatooted) või täiesti välja jäetud (linnuliha ja munad).

Lisaks tollimaksude kärpimisele näeb leping ette ka muid meetmeid, mis peaksid aitama tootjate kulusid vähendada, nt nn vastavushindamissertifikaatide vastastikune tunnustamine paljude toodete puhul alates elektrikaupadest kuni mänguasjadeni. Näiteks kui ELi äriühing tahab eksportida mänguasju, peab ta Kanada jaoks kehtiva sertifikaadi saamiseks laskma oma toodet testida vaid ühel korral Euroopas ning hoiab seega kokku nii aega kui ka raha.

Teenustekaubandus. CETA tagab Euroopa teenusepakkujatele uue ja parema turulepääsu valdkondades, milles ELi ettevõtjad on maailmas juhtival kohal, nt merendusteenused, telekommunikatsiooniteenused, inseneriteenused, keskkonnateenused ja raamatupidamine. Teenusepakkujatel on tänu lepingule samuti lihtsam oma klientidega kohtumiseks ELi ja Kanada vahel reisida. CETA loob ka raamistiku kutsekvalifikatsioonide tunnustamise lihtsustamiseks (nt arhitektidele).

Selle lepinguga nõustus EL esimest korda avama juurdepääsu teenustesektori turule nn negatiivse nimekirja alusel: see tähendab, et liberaliseeritakse kõik teenusteturud, välja arvatud need, mis on selgelt välja jäetud. Eranditeks on avaliku sektori teenused, nt tervishoid, haridus ja muud sotsiaalteenused, aga ka veejaotus, audiovisuaalteenused ja mõned lennuteenused.

Riigihanked. Kanada on avanud riigihanked ELi ettevõtjatele laiemalt kui oma teistele kaubanduspartneritele. ELi ettevõtted saavad võimaluse teha pakkumusi kaupade ja teenuste pakkumiseks mitte ainult föderaaltasandil, vaid ka Kanada provintsidele ja omavalitsustele, olles esimesed Kanada-välised ettevõtted, kellel see võimalus on. Hinnanguliselt on provintsi tasandi avalike hangete turg Kanadas kaks korda suurem kui föderaaltasandi turg. Kanada on ka nõustunud suurendama läbipaistvust ja avaldama kõik oma riigihanked ühtsel riigihangete veebisaidil. Teabe kättesaadavus on väiksemate ettevõtjate jaoks rahvusvahelistele turgudele juurdepääsul üks suurematest takistustest, nii et sellel on Euroopa VKEdele eriti suur tähtsus.

Geograafilised tähised

ELi üks kõige suuremaid huve kaubandusläbirääkimistel oli geograafiliste tähiste ja selliste suurema väärtusega eritoodete nagu Saksamaa Bayerisches Bier või Itaalia Mortadella Bologna parem kaitse. Kanada lubas lõpuks tagada üle 140 Euroopa toiduaine ja joogi geograafilisele tähisele katise tasemel, mis on võrdne ELis tagatava kaitsega. CETA tagab, et Kanadas tohib nende nimetuste all müüa ainult ehtsaid kaupu. Nende geograafiliste tähiste loetelu on toodud lepingu 20-A lisas, millesse võib hiljem lisada veel teisi geograafilisi tähiseid.

Investeeringud. CETA oli pärast Lissaboni lepingut esimene ELi majandusleping, mis sisaldab põhjalikku investeeringute peatükki, sh kõiki asjakohaseid investeeringute kaitse sätteid. Pärast ägedat avalikku arutelu ja Euroopa Parlamendis esitatud selget seisukohta investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vastu esitas komisjon 2015. aasta septembris uue investeeringute kaitse käsituse, mille Kanada valitsus täielikult heaks kiitis. CETAga kehtestatakse uus investeerimiskohtu süsteem ja täiendatakse investeeringute kaitse eeskirju. Leping tagab ELi riikide valitsustele õiguse kehtestada õigusnorme oma kodanike huvidest lähtuvalt, kuid ergutab siiski välisinvestoreid investeerima, kaitstes nende investeeringuid. See uus süsteem muudab investeerimisvaidluste lahendamise ka õiglasemaks ja läbipaistvamaks. Ühtlasi kujutab see endast olulist sammu ELi lõppeesmärgi ehk ülemaailmse investeerimiskohtu suunas.

Tõlgendav ühisdokument

Kanada ning EL ja selle liikmesriigid kiitsid lepingut allkirjastades heaks tõlgendava ühisdokumendi. Nimetatud dokumendis on rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artikli 31 tähenduses

esitatud avaldus selle kohta, millisele kokkuleppele on osapooled jõudnud mitmetes avalikke arutelusid ja mureküsimusi tekitanud CETA sätetes, ning selle kokku lepitud tõlgendus. See hõlmab CETA mõju valitsuste võimele avalikes huvides reguleerida ning samuti investeeringute kaitset ja vaidluste lahendamist, säästvat arengut ning töötaja õigusi ja keskkonnakaitset käsitlevaid sätteid. Dokument on lepingu lahutamatu osa.

Järeldus

Kanada on kõige arenenuma majandusega riik, kellega EL on seni vabakaubanduslepingu üle läbirääkimisi pidanud. Lepingu lõpptekstis on jõutud tasakaalustatud ja laiaulatusliku tulemuseni, mis on ELi jaoks olulise majandusliku väärtusega ja vastab täielikult sellele, mida nägid ette läbirääkimisvolitused ja Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioon (1). Leping aitab luua väga vajalikku majanduskasvu ja töökohti, säilitades samas Euroopa kõrged standardid sellistes valdkondades nagu toiduohutus, keskkonnakaitse ja töötaja õigused. See sisaldab ka palju uuendusi – Kanada ei ole veel kunagi andnud ühelegi kaubanduspartnerile geograafiliste tähistega seotud õigusi või laevadele ja teatavatele merendusteenustele juurdepääsu oma turule. Samal ajal kaitseb leping ka ELi teatavaid tundlikke erihuve, eelkõige põllumajandus- ja avalike teenuste sektoris.

Lisaks majanduslikele aspektidele on leping tähtis ka geopoliitiliselt, sest tugevdab ELi ja ühe tema lähedasema liitlase suhteid.

Raportöör soovitab seetõttu nimetatud lepingu sõlmimisele nõusolek anda.

(1)

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (29.11.2016)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Arvamuse koostaja: Charles Tannock

LÜHISELGITUS

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA) tugevdab märkimisväärselt ELi ja Kanada vahelisi suhteid ning on oluline vahend ELi jõupingutustes kujundada 21. sajandi ülemaailmse kaubanduse standardeid.

Nii Kanada kui ka EL on end tugevalt sidunud demokraatia, põhivabaduste ja inimõiguste kaitsega, liberaalse ja avatud kaubanduse ning mitmepoolsusega. Kanada on olnud ELi strateegiline partner alates 1996. aastast ning on oluline liitlane rahvusvahelisel areenil. Kanada ja EL on teinud tihedat koostööd seoses ülemaailmsete probleemidega, nagu kliimamuutused, inimõigused, energiajulgeolek, konfliktide lahendamine ja sundränne. Kanada toetab regulaarselt ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviil- ja sõjalisi missioone ning on tähtis NATO liitlane. Ajal, mil mõlemad piirkonnad pööravad üha enam tähelepanu Aasiale ja maailma teistele piirkondadele, on CETA sõlmimine tugev märk Atlandi-ülese suhte kasvavast tähtsusest ja elujõust.

CETA on ajakohaseim vabakaubandusleping, mille üle EL eales on läbirääkimisi pidanud. See sisaldab peatükke säästva arengu, tööjõu ja keskkonna kohta, mis hõlmavad ulatuslike kohustuste võtmist seoses keskkonnakaitse ja tööõigustega. Leping hõlmab ka meetmeid ettevõtete, ametiühingute, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kodanike osalemise tagamiseks sotsiaalsete ja keskkonnasätete ning lepingu üldisemal rakendamisel. Lisaks muudab CETA põhjalikult investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise moodust. Vana vahekohtusüsteem asendatakse uue püsiva investeerimiskohtu süsteemiga, kus kohtunikud nimetatakse ametisse Euroopa ja Kanada ametiasutuste poolt, ja apellatsioonimehhanismiga. CETA oleks seega ülioluline samm õiglasema ja võrdsema eeskirjadel põhineva ülemaailmse kaubanduse suunas. Ajal, kui uute jõudude esilekerkimine maailmas seab üha enam kahtluse alla Lääne võime kujundada ülemaailmseid norme ja standardeid, tugevdaks CETA sõlmimine ELi juhtivat ülemaailmset rolli.

CETAga kaasneb strateegilise partnerluse leping (SPA), mille eesmärk on tugevdada kahepoolset koostööd sellistes valdkondades nagu välis- ja julgeolekupoliitika, terrorismivastane võitlus, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu, säästev areng, teadus ja kultuur. Need kaks lepingut aitavad koos kaasa ELi ja Kanada suhete tugevnemisele ning toovad kasu kodanikele mõlemal pool Atlandi ookeani. Seoses käimasolevate kaubandusläbirääkimistega USA ja Mehhiko vahel kujutab CETA esimest olulist osa laiemast Põhja-Atlandi vabakaubanduspiirkonnast.

Võttes arvesse CETA edukast sõlmimisest tulenevat poliitilist ja majanduslikku kasu ning lepingu positiivset panust ülemaailmse kaubanduse eeskirjadesse, teeb raportöör väliskomisjonile ettepaneku nimetatud lepingu sõlmimine heaks kiita.

******

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda Euroopa Parlamendile soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Kanada ja teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimine

Viited

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

21.11.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Charles Tannock

8.9.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

12

14

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Michel Reimon


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (8.12.2016)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Arvamuse koostaja: Georgi Pirinski

LÜHISELGITUS

CETA määrava tähtsusega lõpptulemus peab olema inimväärsete töökohtade loomine, tasakaalustatud palgatõus ja ulatuslikumad ettevõtlusvõimalused. Kuid seoses inimväärsete töökohtade loomisega näitavad reaalelu mudelitel põhinevad empiirilised tõendid, et parimal juhul võiks lepingu 6 kuni 10 aastase rakendamise perioodil saavutada ELi tööturu jaoks vaid marginaalse üldise kasvu, mis ei ületa 0,018 %. Lisaks on hiljutised uuringud sarnaste mudelite abil ennustanud kogu ELi jaoks hoopis töökohtade arvu tegelikku vähenemist 204 000 töökoha võrra, sealhulgas 45 000 kaotatud töökohta Prantsusmaal, 42 000 Itaalias ja 19 000 Saksamaal. Veelgi enam, 2011. aasta jätkusuutlikkuse mõjuhinnang näitas olulist olukorra halvenemist majandussektorites, mis lõpptulemusena suurendab pikaajalist tööpuudust.

Palkade osas näitavad tõendid, et leping suurendaks liht- ja oskustööliste sissetulekute vahet, mis omakorda suurendab ebavõrdsust ja sotsiaalseid pingeid. Veelgi enam, prognoositakse olulist ümberjaotamisega seotud mõju kogurahvatulule, mis kogu ELi jaoks tooks kaasa 0,66 % tõusu kapitaliomanike kasuks, mis omakorda suurendaks sotsiaalse olukorra halvenemist.

Leping ei sisalda ühtegi peatükki konkreetsete meetmete kohta väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) toetamiseks. ELis on praegu 20,9 miljonit VKEd (93 % nendest vähem kui 10 töötajaga), kuid ainult 619 000 nendest tegeleb ekspordiga väljapoole ELi. CETA loodud liberaalsemas keskkonnas puutuksid sellised VKEd täiel määral kokku suurte Põhja-Ameerika rahvusvaheliste korporatsioonide tekitatud konkurentsiga, mis seaks ohtu 90 miljonit töökohta (67 % kogu tööhõivest), mida VKE pakuvad.

Kuigi CETA sisaldab kaubanduse ja tööjõu kohta eraldi peatükki, on märgata selget vahet selle vahel, millisel tasemel kavandatakse kaitset investorite jaoks ning millisena nähakse töötajate huvide ja õiguste kaitset. Privilegeeritud staatus, mille investeerimiskohtu süsteem (ICS) annab investeerijatele, vastandub teravalt tööjõu huvide ja õiguste kaitseks kavandatud konsultatsioonide mehhanismile.

Samuti ei ole Kanada siiani ratifitseerinud ILO konventsiooni organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kohta ning endiselt puudub karistuste süsteem, mida oleks võimalik rakendada sotsiaal- ja tööõiguste ning normide rikkumiste puhul.

Tõestatud on mõju, mis suunab kaubanduse eemale kaubavahetusest arengumaadega, antud juhul peamiselt Aafrikaga ja hõlbustab samas põhja–põhja-suunalist kaubandust. Arvestades vajadust edendada 2030. aasta ÜRO säästva arengu eesmärkide elluviimist, on see eriti kahjulik, kuna see on ainus viis, kuidas ületada süvenevat ebavõrdsust arenenud ja arengumaade vahel ning võidelda kiiresti kasvava rändesurvega.

Jätkuvalt on seatud tõsise kahtluse alla see, kas ICS klausel ja ajutise kohaldamise põhimõte on kooskõlas ELi kehtiva õigusega.

Seetõttu peab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon enda kohuseks paluda rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lepingule nõusolekut mitte anda.

******

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil soovitada Euroopa Parlamendil lükata tagasi ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimine

Viited

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

24.11.2016

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Georgi Pirinski

9.11.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

24

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (13.1.2017)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Arvamuse koostaja: Bart Staes

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ja teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimine

Viited

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

24.11.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Bart Staes

10.11.2016

Vastuvõtmise kuupäev

12.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

24

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimine

Viited

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

31.10.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

21.11.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

15

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea

Esitamise kuupäev

30.1.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

HÄÄLETUSTE JA HÄÄLETAMISKAVATSUSTE PARANDUSED

Franz Obermayr

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika