Procedūra : 2016/0205(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0009/2017

Pateikti tekstai :

A8-0009/2017

Debatai :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0030

REKOMENDACIJA     ***
PDF 648kWORD 66k
30.1.2017
PE 593.835v02-00 A8-0009/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Artis Pabriks

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10975/2016),

–  atsižvelgdamas į Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) projektą (10973/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 153 straipsnio 2 dalį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnio 4 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos av punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0438/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Užsienio reikalų komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A8–0009/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kanados parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

2009 m. gegužės 6 d. Prahoje vykusiame ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime pradėtos ES ir Kanados derybos dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo tarp ES ir Kanados (IEPS) buvo baigtos 2014 m. rugsėjo 26 d. Otavoje vykusiame ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime. Per teisinę peržiūrą, užbaigtą 2016 m. vasario 29 d., taip pat buvo atlikti papildomi pakeitimai, ypač susiję su investicijų skyriumi.

IEPS yra pirmas laisvosios prekybos susitarimas, kurį ES sudarė su kita didele išsivysčiusios ekonomikos EBPO šalimi. Be to, tai plačiausių užmojų susitarimas iš visų susitarimų, kuriuos yra sudariusios ES ir Kanada. Pagal IEPS Europos bendrovėms bus taikomas geriausias režimas, kurį Kanada taiko visiems savo prekybos partneriams, todėl Kanados rinkoje ES bendrovės turės tokias pačias sąlygas.

Kanada yra svarbi Europos Sąjungos prekybos ir investicijų partnerė. Kanada taip pat yra strateginė partnerė, su kuria mus sieja istorija, pagrįsta bendromis vertybėmis ir interesais. Tarp didžiausių ES prekybos partnerių Kanada užima 12-ą vietą. ES yra antra pagal svarbumą Kanados prekybos partnerė (po JAV). Be to, Kanada yra ketvirta pagal dydį investuotoja Europos Sąjungoje. 2015 m. ES iš Kanados importavo prekių už 28,3 mlrd. EUR, o į Kanadą eksportavo už 35,2 mlrd. EUR ir tikimasi, kad visiškai įgyvendinus susitarimą šis rodiklis padidės daugiau kaip 20 proc.

Prekyba prekėmis. Nuo pirmos dienos pagal IEPS bus panaikinti beveik visi muitai, kurie sudaro 400 mln. EUR ES kilmės prekėms. Vis dėlto yra tam tikrų galimybių nevaržomai patekti į rinką apribojimų, įskaitant keletą žemės ūkio produktų, viešąsias paslaugas, garso ir vaizdo paslaugas ir transporto paslaugas. Kelioms žemės ūkio prekėms, kurios priskiriamos didesnės rizikos prekėms, bus nustatytos kvotos (pvz., pieno produktams) arba jos bus neįtrauktos į susitarimo aprėptį (paukštiena ir kiaušiniai).

Susitarime be muitų tarifų sumažinimo yra numatytos kitos priemonės, kurios turėtų padėti sumažinti sąnaudas gamintojams, pvz., įvairių produktų – nuo elektros prietaisų iki žaislų – abipusis vadinamųjų atitikties vertinimo sertifikatų pripažinimas. Pavyzdžiui, jei ES bendrovė nori eksportuoti žaislus, ji privalo patikrinti savo gaminį tik vieną kartą, Europoje, ir gauti Kanadoje galiojantį sertifikatą, taip ji sutaupys laiko ir pinigų.

Prekyba paslaugomis. IEPS suteiks naujų ir geresnių galimybių patekti į rinką Europos paslaugų, kurias teikiant ES bendrovės pirmauja pasaulyje, nuo laivybos, telekomunikacijų, inžinerijos iki aplinkos srities paslaugų ir apskaitos, teikėjams. Susitarimas sudarys palankesnes sąlygas paslaugų teikėjams keliauti tarp ES ir Kanados, kad galėtų susisiekti su savo klientais. Be to, pagal IEPS bus sukurta sistema, skirta profesinių kvalifikacijų, pvz., architektų, pripažinimui supaprastinti.

Šiuo susitarimu ES pirmą kartą sutiko atverti galimybę patekti į rinką paslaugų sektoriuje remiantis neigiamu sąrašu: tai reiškia, kad visų paslaugų rinkos yra liberalizuotos, išskyrus tas, kurioms susitarimas aiškiai netaikomas. Išimtys apima viešąsias paslaugas, kaip antai sveikatos apsaugos, švietimo ir kitas socialines paslaugas, taip pat vandens paskirstymo, garso ir vaizdo paslaugas ir kai kurias oro susisiekimo paslaugas.

Viešieji pirkimai. Kanada suteikė ES bendrovėms daugiau galimybių dalyvauti viešuosiuose konkursuose nei kitiems savo prekybos partneriams. ES bendrovės galės teikti pasiūlymus dėl prekių ir paslaugų ne tik federaliniu, bet ir Kanados provincijų ir savivaldybių lygmeniu. Anksčiau tai galėjo daryti tik Kanados įmonės. Manoma, kad Kanados provincijų viešųjų pirkimų rinka yra dvigubai didesnė už federalinę rinką. Kanada taip pat sutiko padidinti skaidrumą ir visus savo viešuosius konkursus skelbti vienoje viešųjų pirkimų interneto svetainėje. Prieiga prie informacijos yra viena iš didžiausių kliūčių, trukdanti mažesnėms bendrovėms patekti į tarptautines rinkas, todėl tai bus itin svarbu MVĮ Europoje.

Geografinės nuorodos (GN)

Prekybos derybose svarbus ir aktyviai ginamas ES interesas buvo geresnė geografinių nuorodų ir didesnės vertės specializuotų produktų, kaip antai Beyerisches Bier iš Vokietijos arba Mortadella Bologna iš Italijos, apsauga. Galiausiai, Kanada sutiko daugiau nei 140 Europos maisto produktų ir gėrimų geografinėms nuorodoms suteikti apsaugą, kurios lygis atitiktų užtikrinamą ES. Pagal IEPS bus užtikrinta, kad su tais pavadinimais Kanadoje galės būti parduodami tik autentiški produktai. Šių geografinių nuorodų sąrašas yra įtrauktas į susitarimo 20A priedą ir vėliau galės būti papildytas įtraukiant kitas geografines nuorodas.

Investavimas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, IEPS yra pirmasis ES ekonominis susitarimas, į kurį įtrauktas visavertis investicijų skyrius, apimantis visas susijusias investicijų apsaugos nuostatas. Pasibaigus intensyvioms viešoms diskusijoms ir Europos Parlamentui pateikus aiškią poziciją, kurioje jis nepritarė investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmui, 2015 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė naują požiūrį į investicijų apsaugą, kuriam visiškai pritarė Kanados vyriausybė. Pagal IEPS numatoma pradėti taikyti naują investicinių teismų sistemą ir sugriežtinti investicijų apsaugos taisykles. Susitarimas užtikrina ES vyriausybių teisę reglamentuoti atsižvelgiant į savo piliečių interesus ir tuo pat metu, užtikrindamas investicijų apsaugą, skatina užsienio investuotojus. Pagal naują sistemą investiciniai ginčai bus sprendžiami teisingiau ir skaidriau. Tokia sistema bus svarbus žingsnis siekiant galutinio ES tikslo – įsteigti pasaulinį investicinį teismą.

Bendras aiškinamasis dokumentas

Pasirašymo metu Kanada ir ES bei jos valstybės narės priėmė bendrą aiškinamąjį dokumentą. Šiame dokumente, kaip numatyta Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 31 straipsnyje, pateikiama informacija apie tai, dėl ko šalys susitarė tam tikrose IEPS nuostatose, dėl kurių vyko vieši debatai ir buvo keliami susirūpinimą keliantys klausimai, ir pateikiamas jos aiškinimas, dėl kurio susitarta.

Tai apima IEPS poveikį valdžios institucijų galimybėms reglamentuoti atsižvelgiant į viešąjį interesą, taip pat nuostatas dėl investicijų apsaugos bei ginčų sprendimo ir dėl darnaus vystymosi, darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos. Šis dokumentas yra neatskiriama susitarimo dalis.

Išvada

Kanada yra labiausiai išsivysčiusios ekonomikos šalis iš visų, su kuriomis iki šiol ES derėjosi dėl laisvosios prekybos susitarimo. Galutinis susitarimas yra suderintas ir išsamus, labai svarbus ES ekonominiu aspektu, visiškai atitinkantis tai, kas buvo nurodyta derybų įgaliojimuose ir Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje(1). Jis padės užtikrinti būtiną ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą visapusiškai laikantis aukštų Europos standartų tokiose srityse, kaip maisto sauga, aplinkos apsauga ir darbo teisės. Susitarime yra daug naujovių, iki šiol Kanada jokiam prekybos partneriui nebuvo suteikusi galimybių, susijusių su galutinėmis nuostatomis dėl geografinių nuorodų arba su laivų patekimu į rinką ir su tam tikromis laivybos paslaugomis. Tuo pat metu, galutinis susitarimas taip pat apsaugo tam tikrus pažeidžiamus ES interesus, ir ne vien tik žemės ūkio ar viešųjų paslaugų sektoriuose.

Susitarimas svarbus ne tik ekonominiu, bet taip pat geopolitiniu aspektu, nes jis padės stiprinti ES ir vienos iš mūsų artimiausių sąjungininkių santykius.

Todėl pranešėjas labai rekomenduoja pritarti šiam susitarimui.

(1)

Europos Parlamento 2011 m. birželio 8 d. rezoliucija.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (29.11.2016)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Nuomonės referentas: Charles Tannock

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS) ženkliai sustiprins ES ir Kanados ryšius ir yra svarbi priemonė ES siekiant formuoti pasaulio prekybos standartus XXI amžiuje.

Ir Kanada, ir ES yra tvirtai įsipareigojusios laikytis demokratijos, pagrindinių laisvių, žmogaus teisių apsaugos, laisvos ir atviros prekybos ir daugiašališkumo principų. Kanada yra ES strateginė partnerė nuo 1996 m. ir svarbi sąjungininkė tarptautinėje arenoje. Kanada ir ES glaudžiai bendradarbiauja spręsdamos visuotinius uždavinius, pavyzdžiui, klimato kaitos, žmogaus teisių, energetinio saugumo, konfliktų sprendimo ir priverstinės migracijos. Kanada reguliariai dalyvauja ES civilinėse ir karinėse BSGP misijose ir yra svarbi sąjungininkė NATO. IEPS sudarymas būtų aiškus ženklas, kad transatlantiniai santykiai ir toliau yra svarbūs ir gyvybingi tuo metu, kai abu regionai vis labiau orientuojasi į Aziją ir kitus pasaulio regionus.

IEPS yra labiausiai šiuolaikinis laisvosios prekybos susitarimas, dėl kurio ES yra kada nors susiderėjusi. Jame esama skyrių dėl darnaus vystymosi, darbo ir aplinkos, į kuriuos įrašyti ryžtingi įsipareigojimai dėl aplinkos apsaugos ir darbo teisių. Į šį susitarimą taip pat įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti įmonių, sąjungų, pilietinės visuomenės organizacijų ir piliečių dalyvavimą įgyvendinant socialines ir aplinkosaugos nuostatas bei visą susitarimą. Be to, pagal IEPS radikaliai pakeistas būdas, kuriuo sprendžiami investuotojų ir valstybės ginčai. Senąją arbitražo sistemą pakeis nauja, nuolatinė investicinių teismų sistema, kurioje dirbs Europos ir Kanados institucijų paskirti teisėjai ir bus taikomas skundų pateikimo mechanizmas. Todėl IEPS būtų itin svarbus žingsnis siekiant sąžiningesnės, teisingesnėmis taisyklėmis grindžiamos pasaulinės prekybos. Tuo metu, kai naujų galingų valstybių iškilimas pasaulyje vis labiau verčia abejoti Vakarų pajėgumu formuoti pasaulines normas ir standartus, IEPS sudarymas sustiprintų ES kaip svarbiausios pasaulio veikėjos vaidmenį.

Kartu su IEPS sudaromas ir strateginės partnerystės susitarimas (SPS), kuriuo siekiama intensyvinti dvišalį bendradarbiavimą tokiose srityse, kaip užsienio ir saugumo politika, kova su terorizmu, kova su organizuotu nusikalstamumu, darnus vystymasis, moksliniai tyrimai ir kultūra. Abu šie susitarimai kartu dar labiau sustiprins ES ir Kanados ryšius, dėl kurių turės naudos piliečiai abipus Atlanto. Turint mintyje vykstančias derybas su JAV ir Meksika, IEPS yra pirmoji platesnės Šiaurės Atlanto laisvosios prekybos erdvės dalis.

Atsižvelgdamas į politinę ir ekonominę naudą, atsirasiančią sėkmingai sudarius IEPS, ir į šio susitarimo teigiamą poveikį pasaulinės prekybos taisyklėms, nuomonės referentas siūlo, kad Užsienio reikalų komitetas rekomenduotų pritarti šiam susitarimui.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

21.11.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Charles Tannock

8.9.2016

Svarstymas komitete

14.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

29.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

12

14

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michel Reimon


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (8.12.2016)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Nuomonės referentas: Georgi Pirinski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindinis išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) galutinis rezultatas turi būti deramo darbo vietų kūrimas, proporcingas darbo užmokesčio didinimas ir didesnės verslumo galimybės. Tačiau, atsižvelgiant į deramo darbo vietų kūrimą, realaus pasaulio modeliais grindžiami empiriniai duomenys rodo, kad ES užimtumas daugiausiai apskritai nežymiai padidės ne daugiau kaip 0,018 proc. 6–10 metų įgyvendinimo laikotarpiu. Be to, pagal tokius modelius atliktuose naujausiuose tyrimuose prognozuojamas faktinis darbo vietų praradimas (204 000 visoje ES, įskaitant 45 000 Prancūzijoje, 42 000 Italijoje ir 19 000 Vokietijoje). Taip pat 2011 m. atliktame poveikio tvarumui vertinime nustatyti galimi dideli sektorių sutrikdymai, o dėl to ilgainiui didėtų ilgalaikis nedarbas.

Atsižvelgiant į darbo užmokestį, duomenys rodo, kad susitarimu būtų prisidedama prie didėjančio nekvalifikuotų ir kvalifikuotų darbuotojų darbo užmokesčio skirtumo, taip padidinant nelygybę ir socialinę įtampą. Be to, numatomas didelis perskirstymo poveikis, susijęs su nacionalinėmis pajamomis, kuris ES reikštų 0,66 proc. padidėjimą kapitalo savininkų naudai, taip toliau paskatinant socialinės struktūros trikdymą.

Susitarime nėra nė vieno skyriaus, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės MVĮ remti. Šiuo metu yra 20,9 mln. ES MVĮ (93 proc. jų turi mažiau kaip 10 darbuotojų), bet tik 619 000 iš jų eksportuoja už ES ribų. Pagal IEPS sukurtoje liberalizuotoje aplinkoje tokios MVĮ turės visapusiškai konkuruoti su didelėmis Šiaurės Amerikos tarptautinėmis korporacijomis, taigi kils pavojus 90 mln. darbo vietų (67 proc. viso užimtumo), kurias jos sukūrė.

Nepaisant to, kad į IEPS įtrauktas specialus skyrius dėl prekybos ir darbo, yra aiškus neatitikimas tarp investuotojams numatyto apsaugos lygio ir darbuotojų interesų bei teisių apsaugos lygio. Privilegijuotas statusas, kuris investuotojams suteikiamas pagal investicinių teismų sistemą, visiškai skiriasi nuo konsultacijų mechanizmo, numatyto siekiant apsaugoti darbuotojų interesus ir teises.

Be to, Kanada dar nėra ratifikavusi TDO konvencijos dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas, taip pat vis dar nėra nustačiusi sankcijų, taikomų darbo ir socialinių teisių bei reglamentų pažeidimų atveju, sistemos.

Įrodyta, kad lengvinant Šiaurės šalių tarpusavio prekybą daromas prekybos nukreipimo nuo besivystančių šalių, šiuo atveju visų pirma nuo Afrikos, poveikis. Tai ypač žalinga, atsižvelgiant į būtinybę skatinti pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., nes tai vienintelis būdas įveikti augančią nelygybę tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių ir sparčiai didėjantį migracijos spaudimą.

Toliau kyla didelių abejonių dėl nuostatos dėl investicinių teismų sistemos suderinamumo su galiojančiais ES teisės aktais, taip pat dėl laikino taikymo principo.

Taigi mano, kad būtina raginti Tarptautinės prekybos komitetą nepritarti susitarimui.

******

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui nepritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

24.11.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Georgi Pirinski

9.11.2016

Svarstymas komitete

29.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

8.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

24

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (13.1.2017)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Nuomonės referentas: Bart Staes

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

24.11.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bart Staes

10.11.2016

Priėmimo data

12.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

24

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

31.10.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

21.11.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

24.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

15

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea

Pateikimo data

30.1.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

BALSAVIMO PATAISYMAI IR KETINIMAI

Franz Obermayr

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika