Procedure : 2016/0205(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0009/2017

Ingediende teksten :

A8-0009/2017

Debatten :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Stemmingen :

PV 15/02/2017 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0030

AANBEVELING     ***
PDF 426kWORD 65k
30.1.2017
PE 593.835v03-00 A8-0009/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Artis Pabriks

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10975/2016),

–  gezien het ontwerp van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (10973/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 153, lid 2, artikel 192, lid 1, artikel 207, lid 4, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0438/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0009/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Canada.


TOELICHTING

De onderhandelingen tussen de EU en Canada over de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA), die op 6 mei 2009 tijdens de top EU-Canada in Praag van start waren gegaan, werden op 26 september 2014 tijdens de top EU-Canada in Ottawa afgerond. Tijdens de op 29 februari 2016 voltooide juridische toetsing werden aanvullende wijzigingen doorgevoerd, met name in het hoofdstuk betreffende investeringen.

CETA is de eerste vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en een andere grote gevestigde OESO-economie. Het is eveneens de meest ambitieuze overeenkomst die zowel de EU als Canada hebben gesloten. Dankzij CETA zullen Europese bedrijven de beste behandeling krijgen die Canada ooit aan een handelspartner heeft geboden, en ontstaan er voor EU-ondernemers gelijke mededingingsvoorwaarden op de Canadese markt.

Canada is een sterke handels- en investeringspartner voor de Europese Unie. Ook is Canada een strategische partner met wie we een gedeeld verleden hebben op basis van gemeenschappelijke waarden en belangen. Onder de belangrijkste handelspartners van de EU neemt Canada de twaalfde plaats in. Voor Canada is de EU de op een na belangrijkste handelspartner, na de VS. Canada is eveneens de op drie na grootste investeerder in de EU. In 2015 heeft de EU goederen uit Canada ingevoerd met een waarde van 28,3 miljard EUR, en goederen uitgevoerd ter waarde van 35,2 miljard EUR, een cijfer dat naar verwachting met meer dan 20 % zal stijgen wanneer de overeenkomst volledig in werking treedt.

Handel in goederen. CETA zal vanaf dag één een einde maken aan bijna alle douanerechten, ter waarde van 400 miljoen EUR voor goederen die afkomstig zijn uit de EU. Wel gelden er enkele beperkingen voor vrije markttoegang, onder meer voor bepaalde landbouwproducten, openbare diensten, audiovisuele diensten en vervoersdiensten. Voor verschillende landbouwgoederen die als gevoelig worden beschouwd (bijvoorbeeld zuivelproducten) geldt een quotum, en sommige worden volledig uitgesloten (pluimvee en eieren).

De overeenkomst levert niet alleen lagere tarieven op maar biedt ook andere maatregelen die zouden moeten bijdragen tot lagere kosten voor producenten, zoals de wederzijdse erkenning van de zogeheten conformiteitsbeoordelingscertificaten voor een brede reeks producten, uiteenlopend van elektrische goederen tot speelgoed. Als een EU-bedrijf bijvoorbeeld speelgoed wil uitvoeren, hoeft het zijn product slechts één keer te laten testen – in Europa – om een certificaat te verkrijgen dat geldig is in Canada, waardoor het dus tijd en geld bespaart.

Handel in diensten. CETA zal zorgen voor nieuwe en betere markttoegang voor Europese leveranciers van diensten waarin EU-bedrijven wereldleider zijn, zoals maritieme, telecom-, ingenieurs-, milieu- en boekhouddiensten. Dankzij CETA zal het gemakkelijker worden voor dienstenleveranciers om tussen de EU en Canada op en neer te reizen om met hun klanten in contact te komen. CETA zal eveneens zorgen voor een kader om de erkenning van beroepskwalificaties, bijvoorbeeld voor architecten, te vereenvoudigen.

In deze overeenkomst stemt de EU voor de eerste keer in met open markttoegang in de dienstensector op basis van een negatieve lijst: dit houdt in dat alle dienstenmarkten worden geliberaliseerd met uitzondering van de markten die uitdrukkelijk worden genoemd, waaronder openbare diensten zoals de gezondheidszorg, onderwijs en andere sociale diensten, evenals watervoorziening, audiovisuele diensten en enkele luchtdiensten.

Openbare aanbesteding. Canada heeft zijn overheidsaanbestedingen voor bedrijven uit de EU in grotere mate opengesteld dan voor welke andere handelspartner ook. Bedrijven uit de EU zullen als eerste niet-Canadese ondernemingen kunnen inschrijven op opdrachten voor het aanbieden van goederen en diensten – niet alleen op federaal niveau maar ook op het niveau van de provincies en gemeenten. De omvang van de provinciale aanbestedingsmarkt in Canada wordt dubbel zo groot geschat als de federale aanbestedingsmarkt. Ook heeft Canada ermee ingestemd om de transparantie te verhogen door al zijn openbare aanbestedingen op één enkele aanbestedingswebsite te publiceren. Aangezien toegang tot informatie een van de grootste hindernissen vormt voor kleine bedrijven bij het toetreden tot internationale markten, is dit van bijzonder belang voor kleine en middelgrote ondernemingen in Europa.

Geografische aanduidingen

Tijdens de onderhandelingen vormde een betere bescherming van geografische aanduidingen en hoogwaardige gespecialiseerde producten, zoals Bayerisches Bier uit Duitsland of Mortadella Bologna uit Italië, voor de EU een belangrijk offensief belang. Uiteindelijk heeft Canada ermee ingestemd om bescherming te bieden voor meer dan 140 Europese geografische aanduidingen voor voedingsproducten en dranken, op een niveau dat gelijkwaardig is aan dat binnen de EU. CETA zal ervoor zorgen dat alleen authentieke producten in Canada onder die naam mogen worden verkocht. Een lijst van deze geografische aanduidingen is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst, en kan later worden aangevuld.

Investeringen

CETA was de eerste economische EU-overeenkomst na het Verdrag van Lissabon die een volwaardig hoofdstuk over investeringen bevatte, met inbegrip van alle relevante bepalingen op het gebied van investeringsbescherming. Gezien het intense publieke debat en het duidelijke standpunt van het Europees Parlement tegen ISDS, is de Commissie in september 2015 met een nieuwe benadering van investeringsbescherming gekomen, die met veel enthousiasme door de Canadese regering werd ontvangen. Met CETA wordt de invoering van dit nieuwe investeringshof en van verbeterde regels voor investeringsbescherming een feit. Hierdoor wordt het recht van EU-regeringen om op te treden in het belang van hun burgers gewaarborgd, terwijl buitenlandse investeerders nog altijd worden aangemoedigd doordat hun investeringen worden beschermd. Door het nieuwe systeem wordt de beslechting van investeringsgeschillen eveneens eerlijker en transparanter. In deze zin vormt het een belangrijke stap in de richting van een mondiaal investeringshof – het uiteindelijke doel van de EU.

Gezamenlijk uitleggingsinstrument

Bij de ondertekening keurden Canada en de EU en haar lidstaten een gezamenlijk uitleggingsinstrument goed. Dit instrument verstrekt, in de zin van artikel 31 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, toelichting bij wat de partijen zijn overeengekomen met betrekking tot een aantal CETA-bepalingen die het voorwerp waren van discussie en bezorgdheid bij het publiek en biedt een overeengekomen uitlegging daarvan.. Daarbij gaat het over het effect van de CETA op het vermogen van overheden om te reguleren in het algemeen belang, alsmede over de bepalingen inzake investeringsbescherming en geschillenbeslechting, en over duurzame ontwikkeling, arbeidsrechten en milieubescherming. Het instrument functioneert dusdanig als een integrerend deel van de overeenkomst.

Conclusie

Canada is de meest ontwikkelde economie waarmee de EU tot dusverre heeft onderhandeld over een vrijhandelsovereenkomst. De uiteindelijke overeenkomst is evenwichtig en alomvattend en van grote economische waarde voor de EU, en sluit volledig aan op het onderhandelingsmandaat en de aangenomen resolutie van het Europees Parlement(1). Zij zal ertoe bijdragen dat de hoognodige groei en banen worden gegenereerd, terwijl Europa's hoge normen op gebieden als voedselveiligheid, milieubescherming en arbeidsrechten volledig worden gehandhaafd. De overeenkomst bevat veel nieuwigheden – Canada heeft nog nooit eerder aan een handelspartner soortgelijke bepalingen toegekend op het gebied van geografische aanduidingen of markttoegang voor schepen en bepaalde maritieme diensten. Tegelijkertijd zijn enkele gevoelige EU-belangen, met name op het gebied van landbouw en openbare diensten, in het eindresultaat van de overeenkomst veiliggesteld.

Los van de economische aspecten, is de overeenkomst ook van geopolitiek belang, aangezien zij de betrekkingen tussen de EU en een van onze trouwste bondgenoten zal versterken.

Daarom beveelt de rapporteur ten zeerste aan deze overeenkomst goed te keuren.

(1)

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011.


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (29.11.2016)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Rapporteur voor advies: Charles Tannock

BEKNOPTE MOTIVERING

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) zal de betrekkingen tussen de EU en Canada aanzienlijk versterken en vormt een belangrijk instrument in het kader van de EU-inspanningen om de normen voor de mondiale handel in de 21e eeuw vorm te geven.

Canada en de EU hechten beide zeer veel waarde aan democratie, fundamentele vrijheden, de bescherming van de mensenrechten, liberale en open handel en multilateralisme. Canada is sinds 1996 een strategische partner van de EU en is een belangrijke bondgenoot op het internationale toneel. Canada en de EU hebben nauw samengewerkt in het kader van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, mensenrechten, energieveiligheid, conflictresolutie en gedwongen migratie. Canada neemt regelmatig deel aan de civiele en militaire GVDB-missies van de EU en is een belangrijke bondgenoot bij de NAVO. De sluiting van CETA zou duidelijk laten zien hoe belangrijk en dynamisch de trans-Atlantische betrekkingen nog altijd zijn, op een moment waarop beide regio's de blik steeds sterker gericht hebben op Azië en op andere regio's in de wereld.

CETA is de modernste vrijhandelsovereenkomst waarover de EU ooit heeft onderhandeld. De overeenkomst bevat hoofdstukken over duurzame ontwikkeling, arbeid en milieu met ambitieuze verbintenissen betreffende milieubescherming en arbeidsrechten. De overeenkomst bevat eveneens maatregelen om te zorgen voor de deelname van ondernemingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en burgers aan de tenuitvoerlegging van de sociale en milieubepalingen en van de overeenkomst in haar geheel. Bovendien heeft CETA de wijze waarop geschillen tussen investeerders en staten worden beslecht radicaal veranderd. Een nieuw, permanent stelsel van investeringsgerechten (ICS) met rechters die worden benoemd door de Europese en Canadese autoriteiten en een mechanisme voor het aantekenen van beroep, zal ter vervanging komen van het oude abitragesysteem. CETA vormt dan ook een cruciale stap in de richting van eerlijkere, billijkere, op regels gebaseerde wereldhandel. Op een moment waarop de opkomst van nieuwe machten op het wereldtoneel het vermogen van het westen om de mondiale normen en voorschriften vorm te geven, steeds sterker aantast, zou de sluiting van CETA de rol van de EU als een belangrijke wereldspeler versterken.

CETA gaat vergezeld van een overeenkomst inzake een strategisch partnerschap (SPA), waarmee wordt beoogd de bilaterale samenwerking op te voeren op gebieden als buitenlands en veiligheidsbeleid, terrorismebestrijding, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, duurzame ontwikkeling, onderzoek en cultuur. Samen zullen de twee overeenkomsten het mogelijk maken de betrekkingen tussen de EU en Canada verder te versterken, in het gedeelde belang van burgers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In het licht van de lopende handelsonderhandelingen met de VS en Mexico, vormt CETA een eerste basis voor een bredere Noord-Atlantische vrijhandelszone.

Gezien de politieke en economische voordelen die zullen voortvloeien uit de succesvolle sluiting van CETA en de positieve bijdrage ervan aan de regels van de wereldhandel, stelt de rapporteur voor dat de Commissie buitenlandse zaken aanbeveelt de overeenkomst goed te keuren.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

Document- en procedurenummers

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Commissie ten principale

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

21.11.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Charles Tannock

8.9.2016

Behandeling in de commissie

14.11.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

29.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

12

14

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Michel Reimon


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (8.12.2016)

aan de Commissie internationale handel

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Rapporteur voor advies: Georgi Pirinski

BEKNOPTE MOTIVERING

De CETA moet als doorslaggevend eindresultaat het creëren van fatsoenlijke banen, evenwichtige loonsverhogingen en uitgebreidere ondernemersmogelijkheden hebben. Wat het scheppen van fatsoenlijke banen betreft duiden empirische gegevens op grond van praktijkmodellen in het beste geval op een marginale totale toename van de werkgelegenheid in de EU met niet meer dan 0,018 % gedurende een uitvoeringsperiode van 6 tot 10 jaar. Bovendien voorspellen recente studies waarin van dergelijke modellen gebruik wordt gemaakt dat in de gehele EU 204 000 reële banen verloren zullen gaan, waarvan 45 000 in Frankrijk, 42 000 in Italië en 19 000 in Duitsland. Voorts laat de duurzaamheidseffectbeoordeling van 2011 aanzienlijke sectorale ontwrichtingen zien, die uiteindelijke zullen leiden tot langetermijnwerkloosheid.

Wat de lonen betreft is aangetoond dat de overeenkomst zal bijdragen tot een vergroting van de inkomenskloof tussen ongeschoolde en geschoolde werknemers, met een toename van de ongelijkheden en sociale spanningen tot gevolg. Bovendien worden aanzienlijke herverdelingseffecten ten aanzien van het nationaal inkomen voorspeld, hetgeen in de EU zou resulteren in een stijging van 0,66 % ten gunste van kapitaalbezitters en dus zou bijdragen aan een verergering van de sociale ontwrichting.

De overeenkomst bevat geen enkel hoofdstuk met specifieke maatregelen om kmo's te ondersteunen. Op dit moment zijn er 20,9 miljoen kmo's in de EU (waarvan 93 % met minder dan 10 werknemers), maar slechts 619 000 van deze kmo's exporteren naar buiten de EU. In de geliberaliseerde omgeving die met de CETA wordt geschapen, zullen dergelijke kmo's worden blootgesteld aan de volledige concurrentiekracht van grote Noord-Amerikaanse transnationale bedrijven, zodat de 90 miljoen banen die deze kmo's verschaffen (67 % van de totale werkgelegenheid) in gevaar worden gebracht.

Ondanks het feit dat de CETA een speciaal hoofdstuk bevat over handel en arbeid is er sprake van een duidelijke ongelijkheid tussen de beoogde mate van bescherming voor investeerders en voor arbeidsbelangen en - rechten. De privilegieerde status die investeerders met het ICS-systeem toebedeeld krijgen staat in schril contrast met het raadplegingsmechanisme dat beoogd wordt om arbeidsbelangen en -rechten te beschermen.

Bovendien heeft Canada het IAO-Verdrag betreffende het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen tot op heden niet geratificeerd, terwijl een sanctiesysteem voor gevallen van schending van arbeids- en sociale rechten en -regelgeving nog steeds ontbreekt.

Het is aangetoond dat wanneer de Noord-Noord-handel wordt bevorderd, de handel met ontwikkelingslanden, in dit geval hoofdzakelijk Afrika, zal afnemen. Dit is bijzonder schadelijk gezien de absolute noodzaak om de verwezenlijking van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 te bevorderen als enige manier om de groeiende ongelijkheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden tegen te gaan en de snel toenemende migratiedruk te beteugelen.

Er bestaat nog steeds ernstige twijfel over de verenigbaarheid van de ICS-clausule met bestaande EU-wetgeving alsook over het beginsel van voorlopige toepassing.

voelt zich er derhalve toe gedwongen de Commissie internationale handel te verzoeken haar goedkeuring aan de overeenkomst te onthouden.

******

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen om te weigeren zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Conclusie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

Document- en procedurenummers

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Commissie ten principale

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

24.11.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Georgi Pirinski

9.11.2016

Behandeling in de commissie

29.11.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

8.12.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

24

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (13.1.2017)

aan de Commissie internationale handel

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Rapporteur voor advies: Bart Staes

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen om zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

Document- en procedurenummers

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Commissie ten principale

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

24.11.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Bart Staes

10.11.2016

Datum goedkeuring

12.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

24

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

Document- en procedurenummers

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

31.10.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

21.11.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

24.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

15

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Agea

Datum indiening

30.1.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

STEMCORRECTIES EN VOORGENOMEN STEMGEDRAG

Franz Obermayr

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthoudingen

Juridische mededeling - Privacybeleid