Procedura : 2016/0205(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0009/2017

Teksty złożone :

A8-0009/2017

Debaty :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0030

ZALECENIE     ***
PDF 660kWORD 68k
30.1.2017
PE 593.835v02-00 A8-0009/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Artis Pabriks

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10975/2016),

–  uwzględniając projekt kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (10973/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 153 ust. 2, art. 192 ust. 1, art. 207 ust. 4, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0438/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego i opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0009/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Kanady.


UZASADNIENIE

Negocjacje między UE a Kanadą w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą (CETA), które rozpoczęły się podczas szczytu UE–Kanada w Pradze w dniu 6 maja 2009 r., zakończono podczas szczytu UE–Kanada w Ottawie w dniu 26 września 2014 r. Podczas rewizji prawnej zakończonej w dniu 29 lutego 2016 r. wprowadzono dodatkowe zmiany, zwłaszcza w rozdziale poświęconym inwestycjom.

Umowa CETA jest pierwszą umową o wolnym handlu, jaką UE zawarła z dużą rozwiniętą gospodarką spośród krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to również najambitniejsza umowa zawarta zarówno przez UE, jak i Kanadę. Za sprawą CETA europejskie przedsiębiorstwa będą miały zapewnione najlepsze traktowanie, jakie Kanada kiedykolwiek zaoferowała swoim partnerom handlowym, dzięki czemu wyrównane zostaną warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa z UE na rynku kanadyjskim.

Kanada jest dla Unii Europejskiej ważnym partnerem w dziedzinie handlu i inwestycji. Kraj ten jest również strategicznym partnerem, z którym łączy nas historia oparta na wspólnych wartościach i interesach. Wśród najważniejszych partnerów handlowych UE Kanada zajmuje dwunaste miejsce. Natomiast dla Kanady UE jest drugim pod względem ważności (po USA) partnerem handlowym. Kanada zajmuje również czwarte miejsce na liście największych inwestorów w UE. W 2015 r. UE importowała z Kanady towary o wartości 28,3 mld EUR, a unijny eksport do tego kraju był wart 35,2 mld EUR, przy czym oczekuje się, że ta druga wartość wzrośnie o ponad 20% w wyniku pełnego wdrożenia umowy.

Handel towarami Od pierwszego dnia obowiązywania CETA znikną niemal wszystkie należności celne, które w przypadku towarów pochodzących z UE mają wartość 400 mln EUR. Pozostaną jednak pewne ograniczenia w odniesieniu do wolnego dostępu do rynku, w tym do niektórych produktów rolnych oraz usług publicznych, audiowizualnych i transportowych. Kilka rodzajów produktów rolnych uważanych za wrażliwe będzie objętych systemem kwot (np. przetwory mleczne) lub wyłączonych zupełnie (drób i jaja).

Oprócz obniżenia stawek celnych umowa przewiduje inne środki, które powinny umożliwić producentom obniżenie kosztów, takie jak wzajemne uznawanie tzw. świadectw oceny zgodności w przypadku szeregu produktów, począwszy od urządzeń elektrycznych, a skończywszy na zabawkach. Jeżeli np. przedsiębiorstwo z UE chce eksportować zabawki, będzie musiało tylko raz, w Europie, zadbać o przetestowanie swojego produktu, aby otrzymać świadectwo ważne na Kanadę, a to oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.

Handel usługami CETA umożliwi europejskim usługodawcom dostęp do nowych rynków oraz poprawi dostęp do już otwartych rynków, na których przedsiębiorstwa z UE mają pozycję światowych liderów i które obejmują takie dziedziny jak usługi morskie, telekomunikacja i inżynieria czy usługi środowiskowe i księgowość. Usługodawcom łatwiej będzie podróżować między UE a Kanadą, aby nawiązywać kontakty z klientami. CETA ustanowi również ramy, które uproszczą uznawanie kwalifikacji zawodowych, jak np. w przypadku architektów.

Umowa ta jest pierwszą umową, na podstawie której UE zgodziła się na otwarty dostęp do rynku w sektorze usług w oparciu o wykaz negatywny. Oznacza to, że liberalizacja obejmuje wszystkie rynki usług z wyjątkiem tych, które wyraźnie wykluczono. Wykluczenia dotyczą usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i inne usługi społeczne, a także zaopatrzenia w wodę, usług audiowizualnych i niektórych usług lotniczych.

Zamówienia publiczne Kanada udzieliła przedsiębiorstwom z UE szerszego dostępu do zamówień publicznych niż innym swoim partnerom handlowym. Przedsiębiorstwa z UE będą mogły zgłaszać się do przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także na szczeblu kanadyjskich prowincji i gmin. Tym samym będą to pierwsze przedsiębiorstwa spoza Kanady mające taką możliwość. Szacuje się, że kanadyjski rynek zamówień na szczeblu prowincji jest dwukrotnie większy niż rynek federalny. Kanada zgodziła się również na poprawę przejrzystości dzięki publikowaniu wszystkich procedur przetargowych na jednej stronie internetowej poświęconej tej tematyce. Dostęp do informacji to jedna z największych przeszkód dla mniejszych przedsiębiorstw szukających dostępu do międzynarodowych rynków, tak więc będzie to miało szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

Oznaczenia geograficzne

Ważnym ofensywnym celem UE podczas negocjacji handlowych była lepsza ochrona oznaczeń geograficznych oraz wyspecjalizowanych produktów o wyższej wartości, takich jak Beyerisches Bier z Niemiec lub Mortadella Bologna z Włoch. Ostatecznie Kanada zgodziła się chronić ponad 140 europejskich oznaczeń geograficznych produktów żywnościowych i napojów na poziomie równoważnym z ochroną zapewnianą w UE. W ramach umowy CETA zadbano o to, aby pod nazwami chronionymi można było sprzedawać w Kanadzie wyłącznie produkty oryginalne. Wykaz tych oznaczeń geograficznych znajduje się w załączniku 20A do umowy i będzie go można uzupełniać o inne oznaczenia geograficzne.

Inwestycje CETA to pierwsza unijna umowa gospodarcza od czasu traktatu z Lizbony zawierająca kompleksowy rozdział poświęcony inwestycjom, uwzględniający również wszelkie istotne postanowienia dotyczące ochrony inwestycji. Po intensywnej debacie publicznej oraz zajęciu przez Parlament Europejski jasnego stanowiska przeciwko mechanizmowi rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem we wrześniu 2015 r. Komisja przedstawiła nowe podejście w zakresie ochrony inwestycji, które rząd Kanady w pełni zaakceptował. Na mocy umowy CETA wprowadza się nowy system sądów ds. inwestycji oraz wzmocnione przepisy dotyczące ochrony inwestycji. Umowa gwarantuje rządom UE prawo do wprowadzania regulacji będących w interesie ich obywateli, ale jednocześnie zachęca do inwestycji zagranicznych, gdyż zapewnia ochronę tych inwestycji. Dzięki nowemu systemowi rozstrzyganie sporów inwestycyjnych staje się sprawiedliwsze i przejrzystsze. Umowa jako taka stanowi ważny krok na drodze ku osiągnięciu ostatecznego celu UE, jakim jest ogólnoświatowy system sądów ds. inwestycji.

Wspólny instrument interpretacyjny

W momencie składania podpisów, Kanada oraz UE i jej państwa członkowskie przyjęły wspólny instrument interpretacyjny. W rozumieniu art. 31 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów przewiduje on

wyjaśnienie uzgodnień poczynionych przez strony w szeregu postanowień umowy CETA, które były przedmiotem publicznej debaty i wzbudzały obawy, a także umożliwia ich uzgodnioną interpretację. Obejmuje to wpływ umowy na możliwość wprowadzania regulacji przez rządy w interesie publicznym, a także przepisy o ochronie inwestycji i rozstrzyganiu sporów oraz przepisy o zrównoważonym rozwoju, prawach pracowniczych i ochronie środowiska. Instrument ten stanowi integralną część umowy.

Podsumowanie

Kanada jest najwyżej rozwiniętą gospodarką, z jaką UE dotychczas prowadziła negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. W swoim ostatecznym kształcie zawarta umowa reprezentuje wyważony i kompleksowy dokument o istotnym znaczeniu gospodarczym dla UE, w pełni zgodny z ustaleniami dotyczącymi mandatu negocjacyjnego oraz z rezolucją przyjętą przez Parlament Europejski(1). Pomoże ona pobudzić tak bardzo potrzebny wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, gwarantując jednocześnie utrzymanie wysokich europejskich standardów w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska i prawa pracownicze. Umowa zawiera wiele nowości, takich jak ustalenia dotyczące oznaczeń geograficznych, dostępu do rynku dla statków czy pewnych usług morskich, których to ustaleń Kanada jeszcze nigdy nie poczyniła z innymi partnerami handlowymi. Jednocześnie umowa chroni również szczególne interesy UE, zwłaszcza w rolnictwie i w sektorze usług publicznych.

Pomijając aspekty gospodarcze, umowa ta ma również znaczenie geopolityczne, gdyż wzmocni stosunki między UE a jednym z naszych najbliższych sojuszników.

Sprawozdawca bez zastrzeżeń zaleca zatem wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.

(1)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (29.11.2016)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Charles Tannock

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) znacznie umocni stosunki między UE a Kanadą i stanowi ważny instrument, który UE może wykorzystać do kształtowania norm handlu światowego w XXI wieku.

Kanada i UE podzielają głębokie zaangażowanie na rzecz demokracji, podstawowych wolności, ochrony praw człowieka, liberalnego i otwartego handlu oraz multilateralizmu. Kanada jest strategicznym partnerem UE od 1996 r. oraz ważnym sojusznikiem na scenie międzynarodowej. Kanada i UE współpracują ze sobą ściśle w kwestiach globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, prawa człowieka, bezpieczeństwo energetyczne, rozwiązywanie konfliktów i przymusowa migracja. Kanada regularnie uczestniczy w unijnych misjach cywilnych i wojskowych w ramach WPBiO i jest ważnym sojusznikiem w NATO. Zawarcie CETA byłoby silnym sygnałem potwierdzającym znaczenie i witalność relacji transatlantyckich, w momencie gdy oba regiony zwracają się coraz bardziej ku Azji i innym regionom świata.

CETA to najnowocześniejsza umowa o wolnym handlu, jaką kiedykolwiek wynegocjowała UE. Zawiera rozdziały dotyczące zrównoważonego rozwoju, pracy i środowiska, które obejmują ambitne zobowiązania na rzecz ochrony środowiska i praw pracowniczych. Umowa zawiera również środki zapewniające udział przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli we wdrażaniu postanowień dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych oraz całej umowy. Ponadto CETA rewolucjonizuje sposób rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Stary system arbitrażu zostanie zastąpiony nowym stałym systemem sądów ds. inwestycji, do którego sędziów będą mianowały władze europejskie i kanadyjskie, oraz mechanizmem apelacyjnym. CETA będzie zatem kluczowym krokiem ku sprawiedliwszemu i bardziej wyważonemu handlowi światowemu opartemu na zasadach. W czasach gdy pojawienie się nowych potęg na scenie światowej coraz bardziej kwestionuje zdolność Zachodu do kształtowania światowych norm i standardów, zawarcie CETA umocniłoby rolę UE jako kluczowego partnera w skali światowej.

CETA towarzyszy umowa o partnerstwie strategicznym, która ma na celu zintensyfikowanie współpracy dwustronnej w obszarach takich jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zrównoważony rozwój, badania i kultura. Te dwie umowy razem jeszcze bardziej umocnią stosunki między UE a Kanadą, na czym skorzystają obywatele po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. W świetle trwających negocjacji handlowych z USA i Meksykiem CETA stanowi pierwszy element szerszego północnoatlantyckiego obszaru wolnego handlu.

Z uwagi na polityczne i gospodarcze korzyści wynikające z zawarcia CETA i na jej pozytywny wkład w opracowywanie zasad handlu światowego sprawozdawca proponuje, by Komisja Spraw Zagranicznych zaleciła wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Odsyłacze

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

21.11.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Charles Tannock

8.9.2016

Rozpatrzenie w komisji

14.11.2016

 

 

 

Data przyjęcia

29.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

12

14

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michel Reimon


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (8.12.2016)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Georgi Pirinski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wynik końcowy negocjacji w sprawie CETA musi się wyraźnie przekładać na tworzenie godnych miejsc pracy, wyważone podwyżki płac i większe możliwości dla przedsiębiorców. W kwestii tworzenia godnych miejsc pracy dowody empiryczne, których podstawą są realne modele, wskazują jednak co najwyżej na marginalny ogólny wzrost zatrudnienia w UE wynoszący nie więcej niż 0,018% w okresie wdrażania przewidzianym na 6–10 lat. Ponadto w ostatnich badaniach wykorzystujących takie modele przewiduje się rzeczywistą utratę 204 tys. miejsc pracy w całej UE, w tym 45 tys. we Francji, 42 tys. we Włoszech i 19 tys. w Niemczech. Co więcej, ocena skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju z 2011 r. wskazuje na możliwość znacznych przesunięć sektorowych, co może prowadzić do wzrostu bezrobocia długoterminowego.

W odniesieniu do płac dane empiryczne wskazują na to, że umowa przyczyni się do pogłębienia różnic w zarobkach między pracownikami wykwalifikowanymi a niewykwalifikowanymi, a tym samym doprowadzi do większej nierówności i ostrzejszych napięć społecznych. Oprócz tego przewiduje się znaczące efekty redystrybucji w odniesieniu do dochodu narodowego, które w przypadku UE oznaczałyby wzrost rzędu 0,66% na korzyść właścicieli kapitału i tym samym prowadziły do dalszej destabilizacji społecznej.

W umowie nie ma ani jednego rozdziału zawierającego konkretne środki wsparcia dla MŚP. W UE jest obecnie 20,9 mln MŚP (93% z nich zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników), ale tylko 619 tys. eksportuje poza granice UE. W warunkach liberalizacji, jakie powstaną w wyniku zawarcia CETA, takie MŚP będą musiały stawić czoła silnej konkurencji ze strony dużych północnoamerykańskich korporacji transnarodowych, co zagrozi istnieniu 90 mln miejsc pracy (67% całkowitego zatrudnienia) w tych MŚP;

Choć CETA zawiera specjalny rozdział poświęcony handlowi i pracy, między poziomem ochrony przewidzianej dla przedsiębiorców a poziomem ochrony interesów i praw pracowniczych istnieje wyraźna rozbieżność. Uprzywilejowany status przyznany inwestorom w postaci systemu standardów kontroli wewnętrznej bardzo wyraźnie kontrastuje z mechanizmem konsultacyjnym przewidzianym z myślą o ochronie interesów i praw pracowniczych.

Ponadto Kanada nie ratyfikowała jeszcze Konwencji nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych oraz nie posiada systemu sankcji na wypadek naruszenia praw i przepisów pracowniczych i socjalnych.

Udowodniono, że ułatwienia w handlu północ–północ prowadzą do przesunięcia handlu na niekorzyść handlu z krajami rozwijającymi się, w tym przypadku przede wszystkimi afrykańskimi. Ma to szczególnie szkodliwe skutki, jeśli wziąć pod uwagę bezwzględną potrzebę dążenia do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 r., gdyż jest to jedyny sposób na przezwyciężenie pogłębiającej się nierówności między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się i przeciwdziałanie szybko rosnącej presji migracyjnej.

W dalszym ciągu utrzymują się poważne wątpliwości co do zgodności klauzuli dotyczącej standardów kontroli wewnętrznej i zasady tymczasowego stosowania z obowiązującym prawem UE.

Jest w związku z tym zmuszona zwrócić się do Komisji Handlu Międzynarodowego, aby odmówiła wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy.

******

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi odmowy wyrażenia zgody na przyjęcie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Odsyłacze

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

24.11.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Georgi Pirinski

9.11.2016

Rozpatrzenie w komisji

29.11.2016

 

 

 

Data przyjęcia

8.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

24

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (13.1.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bart Staes

*******

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Odsyłacze

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

24.11.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bart Staes

10.11.2016

Data przyjęcia

12.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

24

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Odsyłacze

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

31.10.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

21.11.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

24.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

15

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea

Data złożenia

30.1.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

KOREKTY WYNIKÓW I SPOSOBÓW GŁOSOWANIA

Franz Obermayr

Legenda:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności