Postup : 2016/0205(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0009/2017

Predkladané texty :

A8-0009/2017

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0030

ODPORÚČANIE     ***
PDF 587kWORD 67k
30.1.2017
PE 593.835v02-00 A8-0009/2017

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Artis Pabriks

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10975/2016),

–  so zreteľom na návrh Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (10973/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2, článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 153 ods. 2, článkom 192 ods. 1, článkom 207 ods. 4, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0438/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0009/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kanady.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rokovania medzi EÚ a Kanadou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) sa začali na samite EÚ – Kanada 6. mája 2009 v Prahe a boli uzavreté na samite EÚ – Kanada 26. septembra 2014 v Ottawe. Počas právneho preskúmania, ktoré bolo ukončené 29. februára 2016, boli prijaté ďalšie zmeny najmä v kapitole o investíciách.

CETA je prvá dohoda o voľnom obchode, ktorú EÚ uzavrela s inou veľkou ekonomikou OECD. Takisto je najambicióznejšou dohodou, akú EÚ aj Kanada uzavreli. CETA poskytne európskym spoločnostiam najlepšie podmienky, aké kedy Kanada ktorémukoľvek obchodnému partnerovi ponúkla, vďaka čomu budú mať spoločnosti z EÚ na kanadskom trhu rovnaké postavenie.

Kanada je silným obchodným a investičným partnerom Európskej únie. Kanada je tiež strategickým partnerom, s ktorým máme spoločné dejiny založené na spoločných hodnotách a záujmoch. Medzi najväčšími obchodnými partnermi EÚ patrí Kanade 12. miesto. EÚ je pre Kanadu druhým najvýznamnejším obchodným partnerom (po USA). Kanada je tiež štvrtým najväčším investorom v EÚ. V roku 2015 EÚ doviezla z Kanady tovar v hodnote 28,3 miliardy EUR, zatiaľ čo vývoz tovaru predstavoval 35,2 miliardy EUR. Očakáva sa, že tento údaj sa zvýši o viac ako 20 %, ak sa bude dohoda realizovať v plnej miere.

Obchod s tovarom Od prvého dňa platnosti CETA odstráni takmer všetky clá vo výške 400 miliónov EUR na tovar s pôvodom v EÚ. Existujú však určité obmedzenia voľného prístupu na trh vrátane malého počtu poľnohospodárskych výrobkov, verejných služieb, audiovizuálnych a dopravných služieb. Na niektoré citlivé poľnohospodárske výrobky sa budú vzťahovať kvóty (t. j. mliečne výrobky) alebo budú vylúčené úplne (hydina a vajcia).

Okrem znižovania colných sadzieb sa v dohode stanovujú ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť znížiť náklady výrobcov, ako je vzájomné uznávanie tzv. osvedčení o zhode pre širokú škálu výrobkov, od elektrických spotrebičov po hračky. Napríklad, ak chce firma z EÚ vyvážať hračky, bude musieť nechať svoj výrobok odskúšať len raz, v Európe, a získa osvedčenie platné pre Kanadu, čím sa ušetrí čas aj peniaze.

Obchod so službami CETA poskytne nový a lepší prístup na trh pre európskych dodávateľov služieb, v ktorých sú spoločnosti z EÚ svetovými lídrami, od námorných služieb, telekomunikácií a inžinierskych až po environmentálne služby a účtovníctvo. Uľahčí poskytovateľom služieb cestovať medzi EÚ a Kanadou, aby mohli nadviazať kontakt so svojimi zákazníkmi. CETA tiež vytvorí rámec na zjednodušenie uznávania odborných kvalifikácií, ako sú napríklad architekti.

Dohoda je prvým prípadom, v ktorom EÚ súhlasila s prístupom na otvorený trh v sektore služieb na základe negatívneho zoznamu: to znamená, že všetky trhy so službami sú liberalizované okrem tých, ktoré sú výslovne vylúčené. Výnimky zahŕňajú verejné služby, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a iné sociálne služby, ako aj distribúcia vody, audiovizuálne služby a niektoré letecké služby.

Verejné obstarávanie Kanada otvorila svoje vládne obstarávania spoločnostiam z EÚ vo väčšom rozsahu než ktorémukoľvek zo svojich ostatných obchodných partnerov. Spoločnosti z EÚ budú môcť predkladať ponuky na poskytovanie tovarov a služieb nielen na federálnej úrovni, ale aj kanadským provinciám a samosprávam, pričom budú prvými nekanadskými spoločnosťami, ktoré to budú môcť robiť. Odhaduje sa, že trh vereného obstarávania kanadských provincií má dvojnásobnú veľkosť federálneho trhu. Kanada takisto súhlasila so zvýšením transparentnosti prostredníctvom zverejnenia všetkých verejných súťaží na jedinej webstránke. Prístup k informáciám je jednou z najväčších prekážok pre menšie podniky pri prístupe na medzinárodné trhy, takže to bude obzvlášť dôležité pre MSP v Európe.

Zemepisné označenia

Dôležitým osobitným záujmom EÚ v obchodných rokovaniach bola lepšia ochrana zemepisných označení a špecializovaných výrobkov s vyššou hodnotou, akými sú napr. Beyerisches Bier z Nemecka alebo Mortadella Bologna z Talianska. Kanada nakoniec súhlasila s poskytnutím ochrany viac ako 140 európskym zemepisným označeniam potravín a nápojov na rovnakej úrovni, akú majú v EÚ. CETA zabezpečí, že pod takýmito názvami sa budú môcť v Kanade predávať len pravé výrobky. Zoznam týchto zemepisných označení sa nachádza v prílohe 20A dohody, a môže byť neskôr doplnený o ďalšie označenia.

Investície CETA je prvou hospodárskou dohodou EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá obsahuje plnohodnotnú kapitolu o investíciách vrátane všetkých príslušných ustanovení o ochrane investícií. Po intenzívnej verejnej diskusii a jasnej pozícii Európskeho parlamentu proti ISDS Komisia v septembri 2015 predložila návrh nového prístupu k ochrane investícií, ktorý kanadská vláda v plnej miere prijala. CETA zavádza tento nový systém investičných súdov a posilnené pravidlá ochrany investícií. Zaručuje právo vlád EÚ prijímať regulačné opatrenia v záujme svojich občanov, a zároveň podporuje zahraničných investorov ochranou ich investícií. Nový systém tiež zavádza spravodlivejšie a transparentnejšie riešenie investičných sporov. Ako taký slúži ako dôležitý krok ku konečnému cieľu EÚ vytvoriť globálny investičný súd.

Spoločná listina o výklade

Kanada a EÚ a jej členské štáty pri podpise prijali spoločnú listinu o výklade. V tejto listine sa v zmysle článku 31 Viedenského dohovoru

o zmluvnom práve uvádza vyhlásenie o tom, na čom sa zmluvné strany dohodli v rámci mnohých ustanovení CETA, ktoré boli predmetom verejnej diskusie a obáv, a poskytuje dohodnutý výklad týchto ustanovení. Patria sem vplyv CETA na schopnosť vlád vykonávať reguláciu vo verejnom záujme či ustanovenia o ochrane investícií a riešení sporov, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj, pracovné práva a ochranu životného prostredia. Samotná listina je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Záver

Kanada je najvyspelejšou ekonomikou, s ktorou EÚ doteraz uzavrela dohodu o voľnom obchode. Konečná dohoda predstavuje vyvážený a komplexný výsledok s vysokou hospodárskou hodnotou pre EÚ v plnom súlade s tým, čo bolo uvedené v rokovacom mandáte a uznesením prijatým Európskym parlamentom(1). Pomôže generovať potrebný rast a zamestnanosť pri plnom zachovaní vysokých európskych noriem v oblastiach, ako sú bezpečnosť potravín, ochrana životného prostredia a pracovné práva. Obsahuje množstvo noviniek. Kanada nikdy v minulosti žiadnemu obchodnému partnerovi neumožnila ochranu zemepisných označení, prístup na trh pre lode ani poskytovanie určitých námorných služieb. Výsledok zároveň chráni aj osobitné citlivé záujmy EÚ, a to najmä v poľnohospodárstve a v sektore verejných služieb.

Okrem hospodárskych aspektov má dohoda aj geopolitický význam, pretože umožní posilniť vzťahy medzi EÚ a jedným z našich najbližších spojencov.

Spravodajca preto odporúča udeliť súhlas s touto dohodou.

(1)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2011.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (29.11.2016)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Charles Tannock

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) výrazne posilní vzťahy medzi EÚ a Kanadou a je dôležitým nástrojom v úsilí EÚ o formovanie noriem svetového obchodu v 21. storočí.

Kanada a EÚ majú pevný spoločný záväzok, pokiaľ ide o demokraciu, základné slobody, ochranu ľudských práv, liberálny a otvorený obchod a multilateralizmus. Kanada je strategickým partnerom EÚ od roku 1996 a jej dôležitým spojencom na medzinárodnej scéne. Kanada a EÚ úzko spolupracujú na globálnych výzvach, ako sú zmena klímy, ľudské práva, energetická bezpečnosť, riešenie sporov a nútená migrácia. Kanada pravidelne prispieva k civilným a vojenským misiám EÚ v rámci SBOP a je kľúčovým spojencom v NATO. Uzavretie CETA bude silným signálom pokračujúcej dôležitosti a vitality transatlantického vzťahu v čase, keď sa oba regióny čoraz viac orientujú smerom na Áziu a ďalšie regióny sveta.

CETA je najmodernejšou dohodou o voľnom obchode, o akej EÚ rokovala. Obsahuje kapitoly o udržateľnom rozvoji, práci a životnom prostredí, ktoré zahŕňajú ambiciózne záväzky týkajúce sa ochrany životného prostredia a pracovných práv. Dohoda tiež zahŕňa opatrenia na zabezpečenie účasti podnikov, odborov, organizácií občianskej spoločnosti a občanov na vykonávaní sociálnych a environmentálnych ustanovení dohody vo všeobecnosti. Okrem toho CETA priniesla revolúciu do spôsobu urovnávania sporov medzi investormi a štátmi. Nový, stály systém investičných súdov so sudcami vymenovanými európskymi a kanadskými orgánmi a mechanizmom odvolaní nahradí starý systém arbitráže. CETA preto môže byť zásadným krokom smerujúcim k spravodlivejšiemu globálnemu obchodu založenému na nestrannejších pravidlách. V čase, keď prenikanie nových mocností na svetovej scéne čoraz viac spochybňuje schopnosť západu formovať svetové normy a štandardy uzavretie CETA posilní úlohu EÚ ako kľúčového globálneho aktéra.

S dohodou CETA je spojená dohoda o strategickom partnerstve (SPA), ktorej cieľom je intenzívnejšia bilaterálna spolupráca v oblastiach, ako je zahraničná a bezpečnostná politika, boj proti terorizmu, boj proti organizovanému zločinu, udržateľný rozvoj, výskum a kultúra. Tieto dve dohody spolu umožnia ďalšie upevnenie vzťahov medzi EÚ a Kanadou, čo bude mať prínos pre občanov na oboch stranách Atlantiku. So zreteľom na prebiehajúce obchodné rokovania s USA a Mexikom predstavuje CETA prvý bod severoatlantickej oblasti voľného obchodu.

Vzhľadom na politické a ekonomické prínosy vyplývajúce z úspešného uzavretia CETA a jej pozitívny príspevok k pravidlám svetového obchodu spravodajca navrhuje, aby Výbor pre zahraničné veci odporučil vysloviť súhlas s touto dohodou.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane

Referenčné čísla

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.11.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Charles Tannock

8.9.2016

Prerokovanie vo výbore

14.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

27

12

14

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Michel Reimon


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (8.12.2016)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georgi Pirinski

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Jasným konečným výsledkom CETA musí byť tvorba dôstojných pracovných miest, vyvážený rast miezd a rozšírenie možností podnikania. Pokiaľ však ide o vytváranie dôstojných pracovných miest, empirické dôkazy založené na skutočných modeloch ukazujú prinajlepšom okrajový celkový nárast zamestnanosti v EÚ na úrovni najviac 0,018 % počas 6 až 10 ročného vykonávacieho obdobia. Okrem toho nedávne štúdie využívajúce tieto modely predpovedajú v skutočnosti stratu 204 000 pracovných miest v EÚ ako celku, z toho 45 000 vo Francúzsku, 42 000 v Taliansku, 19 000 v Nemecku. Navyše posúdenie vplyvu na udržateľnosť z roku 2011 ukazuje výrazné sektorové presuny, ktoré v konečnom dôsledku vedú k zvýšeniu dlhodobej nezamestnanosti.

Pokiaľ ide mzdy, dôkazy naznačujú, že dohoda prispeje k prehlbovaniu rozdielov medzi príjmami nekvalifikovaných a kvalifikovaných pracovníkov, čím sa zvýši nerovnosť a sociálne napätie. Okrem toho sa predpokladajú značné účinky prerozdeľovania týkajúce sa národného dôchodku. V prípade EÚ predstavujú 0,66 % zvýšenie v prospech majiteľov kapitálu, čím sa ďalej prehĺbia sociálne rozdiely.

Dohoda neobsahuje žiadnu kapitolu s osobitnými opatreniami na podporu MSP. V súčasnosti existuje v EÚ 20,9 milióna MSP (93 % s menej ako 10 zamestnancami), ale iba 619 000 vyváža mimo EÚ. V liberalizovanom prostredí vytvorenom CETA, budú tieto MSP čeliť plnej sile konkurencie zo strany veľkých severoamerických nadnárodných korporácií, čo ohrozí 90 miliónov pracovných miest (67 % celkovej zamestnanosti), ktorú poskytujú.

Napriek tomu, že CETA obsahuje osobitnú kapitolu o obchode a práci, existuje zjavný nepomer medzi úrovňou ochrany pre investorov a ochranou záujmov a práv zamestnancov. Privilegované postavenie priznané investorom systémom investičných súdov (ICS) je v ostrom kontraste s mechanizmom konzultácií určeným na ochranu práv a záujmov zamestnancov.

Okrem toho Kanada doteraz neratifikovala Dohovor MOP o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať a systém sankcií pre prípady porušenia pracovných a sociálnych práv a predpisov stále chýba.

Je dokázané, že pri uľahčovaní obchodu medzi severnými oblasťami dochádza k odklonu obchodu s rozvojovými krajinami, v tomto prípade predovšetkým africkými krajinami. Je to zvlášť škodlivé vzhľadom na naliehavú potrebu podporovať dosiahnutie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030 ako jediný spôsob na prekonanie prehlbujúcich sa rozdielov medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a reagovať na rýchlo rastúce migračné tlaky.

Naďalej pretrvávajú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o zlučiteľnosť doložky o ICS, ako aj zásady predbežného uplatňovania s existujúcim právom EÚ.

Preto cíti povinnosť vyzvať Výbor pre medzinárodný obchod, aby neudelil súhlas s dohodou.

******

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby odmietol udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane

Referencie

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

24.11.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Georgi Pirinski

9.11.2016

Prerokovanie vo výbore

29.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

8.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

27

24

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (13.1.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bart Staes

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane

Referenčné čísla

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

24.11.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Bart Staes

10.11.2016

Dátum prijatia

12.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

24

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane

Referenčné čísla

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

31.10.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

21.11.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

15

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Agea

Dátum predloženia

30.1.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

OPRAVY HLASOVANIA A HLASOVACIE ZÁMERY

Franz Obermayr

Kľúč:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia