Процедура : 2016/0077(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0010/2017

Внесени текстове :

A8-0010/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0019

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 716kWORD 59k
30.1.2017
PE 582.199v02-00 A8-0010/2017

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Жуан Ферейра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07592/2016),

–  като взе предвид проекта на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (07594/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0431/2016),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 14 февруари 2017 г.(1) относно проекта на решение на Съвета,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A8-0010/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и правителството на островите Кук.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0000.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Островите Кук са островна група в Тихия океан, която се състои от 15 острова, които са разделени в две групи, и около 15 000 обитатели (данни от 2011 г.). Трябва да се отбележи, че островите Кук се намират в привилегировано отношение с Нова Зеландия, така че те имат обща валута и за всички обитатели на островите Кук е гарантирано новозеландско гражданство. Рибарството представлява по-малко от 3% от БВП на страната и в периода от 2007 г. до 2011 г. е останало стабилно, като БВП се е увеличил с 34% (така че рибарството като цяло е загубило тежестта си в местната икономика). Износът на рибни продукти през 2011 г. съответства на стойност в размер на 1,35 милиона евро.

Между 2007 г. и 2010 г. количеството на уловената риба тон от местния риболовен флот е под 3000 тона, като става въпрос основно за албакор. Съществуват 19 парагди под флага на островите Кук, като наред с това там се практикува непромишлен риболов. Уловът достигна 3984 тона през 2011 г., с увеличаване на количествата на албакора и големоокия тон. По-голямата част от уловената във водите на остров Кук риба тон се изнася (около 250 тона се натоварва на кораби ежегодно в пристанището Авиатиу към Раротонга, така че да се гарантира вътрешното потребление и износът към Нова Зеландия и Япония).

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на островите Кук, която граничи с Кирибати, Токелау, Френска Полинезия, Американска Самоа, Ниуе и зони в открито море, се простира върху над 1,98 млн.кв.км. Това е допълнение към икономическия потенциал на сектора на риболова, но също така е свързано с проблеми по отношение на наблюдението и контрола, тъй като е трудно да се предприемат мерки срещу незаконния, нерегулирания и недекларирания риболов на толкова обширна територия, в която ресурсите са разпръснати в такава голяма степен.

В миналото островите Кук са одобрили достъпа до тяхната ИИЗ за част от риболовните кораби на други страни. Въпросните споразумения, обаче, са сключени на частна основа за чисто търговски цели и по този начин е по-трудно изграждането на отношения въз основата на критерии за устойчивост на запасите; тяхното въздействие върху определени видове риба тон и крайбрежни общности е значително.

Уловът през 2011 г., извършен от плавателни съдове от страни, които осъществяват риболов в ИИЗ на островите Кук, възлиза на 1516 тона от кораби с мрежи гъргър на САЩ (единственият флот с мрежи гъргър на островите Кук). При все това, счита се, че този обем се увеличил до над 12 000 тона през 2012 г. (не съществуват точни цифри), защото биомаса на ивичест тон е изместена от Ел Ниньо и в Американска Самоа е отворена отново консервна фабрика, с което се откриват нови икономически възможности в региона. Уловът, извършен от парагди, през 2011 г. е достигнал 6696 тона. Сред притежателите на разрешение за риболов с парагди (31) преобладават кораби от Китай (16) и Вануати (9). Годишните такси за разрешението за риболов с парагди през 2012 г. бяха по-ниски от 5000 евро за двата местно базирани национални плавателни съда и варираха между 25 718 евро за чуждестранни плавателни съдове с дължина под 40 м до 48 222 евро за чуждестранни плавателни съдове с дължина над 40 м. САЩ разполагат с над 39 разрешителни за риболов за плавателни съдове с мрежи гъргър в района, от които през 2012 г. само 16 са осъществявали дейност във водите на островите Кук и за които общата финансова вноска (разноски за достъп и помощ за развитие) достига 7 875 щатски долара (6 406 евро) на ден.

В момента във водите на островите Кук не осъществяват дейност риболовни кораби на ЕС. Флотът на ЕС в района се състои от кораби с мрежи гъргър. Предвид на това, че уловът на ЕС, извършен с парагди, е преди всичко извършван в по-топлите води на юг от островите Кук, както и на това, че изискванията на разпоредбите на островите Кук за опазване на акулите, предварителната оценка констатира, че няма да има интерес в бъдеще за парагди на ЕС да извършват риболов в ИИЗ на островите Кук.

Сключването на споразумение за партньорство за устойчив риболов между Европейския съюз и правителството на островите Кук открива за корабите на Съюза риболовни възможности въз основа на най-добрите налични научни познания, при което мерките за опазването и управлението на Комисията за далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и границите на наличния излишък се вземат под внимание. Решението за споразумение в тази област се основава на вече посочената предварителна оценка, която беше направена през юни 2013 г. от външни експерти. Тя стига до заключението, че с оглед на преките преговори между риболовните кораби и органите на островите Кук изготвянето на протокол е най-доброто решение дългосрочно, за да се гарантира устойчивото третиране на рибните ресурси, спазването на правата на работниците и развитието на риболова от двете страни.

Протоколът предвижда възможности за риболов за 4 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон. С оглед на разпоредбите от споразумения, които са били валидни в Западния и Средния Тихи океан (Кирибати, Саломонови острови), сключването на това споразумение гарантира, че флотът на държавите–членки на ЕС ще се запази в тази среда и че ще възникнат редица възможности за риболов, което може да има положително отражение в рамките на предвидения период.

Протоколът предвижда, годишното финансово участие през първата и втората година да възлиза на 735 000 евро, а в третата и четвъртата година – на 700 000 евро, и да бъде със следния състав:

a) референтен тонаж от 7000 тона, за който е определена сума, свързана с достъпа до ресурси, в размер на 385 000 евро за първата и втората година и 350 000 евро за третата и четвъртата година; както и

б) подкрепа за развитието на секторната политика на островите Кук в областта на рибарството в размер на 350 000 евро за първата, втората, третата и четвъртата година. Това съответства на целите на националната политика в областта на рибарството, и по-специално на нуждите на островите Кук по отношение на подкрепа за научните изследвания, сектора на непромишления риболов, както и за наблюдението, контрола и надзора на риболова и борбата срещу незаконния риболов.

Във връзка с това докладчикът изтъква че вноските, с които трябва да се подкрепи развитието на политиката на риболов на островите Кук и които са от порядъка на 47,6% до 50% от общите преведени средства, са значителни като процент. На практика приносът за устойчивост на страна партньор се осъществява чрез подпомагане на развитието на сектора, тъй като чрез него се стимулира функционалната независимост на страната и по този начин се подкрепя нейната стратегия за развитие и се гарантира нейният суверенитет. Този подход е в противоречие с неоколониалното отношение според мотото „плащаме, за да се обслужваме“ – отношение, което често определя на практика партньорството в споразуменията, сключени с трети държави, и във връзка с което ресурсите на общностите се изчерпват до край.

При оценката на изпълнението на Протокола Комисията винаги следва да има предвид, че островите Кук следват ясно определена стратегическа политика с оглед повишаване на капацитета им за наблюдение, контрол и надзор върху техните рибни запаси и риболова, извършван в техни води, с особен акцент върху мерките за борба срещу ННН риболова, подобряване на съществуващите научни познания за местните морски екосистеми и рибните запаси в техните води, развитие на базирани на място непромишлени рибни стопанства и общностите, които зависят от тях, така че да повишат техния принос за местната икономика, да се спомогне за подобряване на безопасността на борда и приходите на рибарите, както и да се окаже подкрепа за развитието на местни съоръжения за обработката и предлагането на пазара на риба, независимо дали става въпрос за националния пазар или за износ.

Докладчикът препоръчва на Европейския парламент да сключи споразумението, тъй като то е от голямо значение за островите Кук, както и за риболовния флот на ЕС, който по този начин запазва възможността да упражнява риболовна дейност във водите на островите Кук.

При все това докладчикът счита за необходимо споразумението и неговите бъдещи перспективи да бъдат оценени и проверени по-точно. С оглед на ролята и компетенциите на Европейския парламент в тази област, докладчикът счита за подходящо и необходимо приемането на незаконодателна резолюция относно настоящото споразумение, която да съдържа съображения и препоръки, за които се очаква, че Европейската комисията ще вземе предвид по време на периода, в който този протокол е в сила, и за целите на евентуални бъдещи преговори във връзка със същия.

Докладчикът изтъква някои въпроси, на които трябва да се отдели особено внимание:

  – При сключването на споразумението винаги трябва да се отчитат интересите на двете страни – предоставянето на риболовни възможности за кораби на Съюза в риболовните зони на островите Кук има същото значение както другите цели. Следва да бъде насърчавано сътрудничеството между ЕС и островите Кук с оглед на устойчивата политика в областта на риболова и отговорното управление на рибните ресурси в риболовната зона на островите Кук, както и свързаните с нея клонове и дейности на икономиката, като при това трябва да се отчита стратегическата политика на развитието на страната, така че страната да може да получи по-голяма добавена стойност въз основа на природните си ресурси.

– Следва да се насърчават взаимодействията между секторната подкрепа, която се предоставя в рамките на споразумението за риболова, и наличните инструменти за подкрепа на развитието и сътрудничеството в района, за да се подкрепи неговото самостоятелно развитие.

– Количеството и надеждността на данните за улова и като цяло за положението с опазването на рибните ресурси трябва да се подобрят, и трябва да се даде тласък на създаването на смесен научен комитет, който да обединява представителните съюзи.

– Засегнатите страни, включително местните общности, трябва да бъдат приобщени към всички дейности за установяване и оценка на политическите мерки.

– При евентуално повишаване на цените на рибата и свързано с това повишаване на разходите по достъпа в района, носените от ЕС разходи за достъп на кораби на Съюза не могат да са сходни с таксите, валидни преди в района.

На последно място докладчикът подчертава, че Парламентът трябва да получи незабавно изчерпателна информация на всички етапи относно съответните процедури, свързани с протокола или с неговото подновяване. Отправя се предложение Парламентът и Съветът ежегодно да получават доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма съобразно член 3 от протокола.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (1.9.2016)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Докладчик по становище: Морис Понга

КРАТКА ОБОСНОВКА

Островите Кук са архипелаг, който е разположен в южната част на Тихия океан, състои се от 9 острова и има население от около 18 000 граждани. Въпреки че островите Кук са класифицирани като „държава с по-висок среден доход“ с БВП от около 12 000 EUR през 2014 г., икономиката на страната е уязвима към външни сътресения и е крехка, по-специално поради отдалечеността от външни пазари, малобройното население, ограничените природни ресурси, както и слаборазвитата инфраструктура. Туристическият сектор представлява 60% от БВП, а секторът на рибарството – само 2%.

Споразумението в областта на рибарството, договорено и парафирано на 21 октомври 2015 г., е първата стъпка в отношенията между островите Кук и ЕС. Неговата цел е да се насърчат устойчиви политики в областта на рибарството, основани на отговорно използване на морските ресурси.

Споразумението се сключва за срок от 8 години, а срокът на действие на протокола за прилагането му е 4 години, като може да бъде подновен. В него се предвижда достъп на четири европейски кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон. Референтният тонаж се определя на 7 000 тона годишно за далекомигриращите видове.

Разбивката на годишното финансово участие на ЕС е следната: 735 000 EUR за първите две години и 700 000 EUR за следващите две години. Отпуска се годишен пакет от 350 000 EUR за подкрепа на развитието на политиката в областта на рибарството на островите Кук. Към тази годишна вноска от страна на ЕС се добавят и правата за достъп, заплащани от европейските корабособственици.

Докладчикът по становище желае да подчертае значението, което това споразумение има за островите Кук предвид отпуснатите суми. Всъщност годишният секторен бюджет надвишава бюджета, предоставян за ЕФР 11 – 200 000 евро за 7 години. Нещо повече, това споразумение ще позволи на ЕС да насърчава принципите на устойчивия и отговорен риболов в региона на Тихия океан.

Докладчикът по становище счита, че споразумението и протоколът към него отговарят на всички критерии, изисквани от новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР), по-специално по отношение на опазването на ресурсите, отговорния и устойчив риболов, борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, спазването на правата на човека, на демократичните принципи и на принципите на правовата държава, както и на прозрачността. Поради тези причини докладчикът по становище предлага споразумението и протоколът към него да бъдат одобрени.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча да се даде одобрение за предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

Позовавания

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Maurice Ponga

3.5.2016

Разглеждане в комисия

11.7.2016

 

 

 

Дата на приемане

31.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.10.2016)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Докладчик по становище: Индрек Таранд

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на съответните указания за водене на преговори Европейската комисия проведе преговори с правителството на островите Кук с оглед на сключването на ново споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и островите Кук и протокол за прилагането му.

В резултат на тези преговори на 21 октомври 2015 г. бяха парафирани ново споразумение и протокол. Те обхващат период съответно от осем и четири години, считано от датата на временното им прилагане, т.е. от датата на тяхното подписване.

Новото споразумение предоставя рамка, която взема предвид приоритетите на реформираната обща политика в областта на рибарството и на нейното външно измерение, с оглед на установяването на стратегическо партньорство между Европейския съюз и островите Кук.

Основната цел на новия протокол е да се предоставят възможности за риболов на кораби на Съюза в риболовната зона на островите Кук въз основа на най-добрите налични научни становища и съблюдавайки мерките за опазване и управление на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и, когато това е целесъобразно, в рамките на наличните допълнителни рибни ресурси.

Целта е също така да се даде нов тласък на сътрудничеството между Европейския съюз и островите Кук за насърчаването на политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на островите Кук, в интерес и на двете страни.

Общото финансово участие възлиза на 2 870 000 EUR за целия срок на настоящия протокол. Това общо финансово участие включва два необвързани един с друг елемента:

•  годишна сума в размер на 385 000 EUR за достъп до риболовните зони на островите Кук за първата и втората година и в размер на 350 000 EUR за третата и четвъртата година, което съответства на референтен тонаж от 7 000 тона годишно, и

•  специфична годишна сума в размер на 350 000 EUR за подкрепата и прилагането на секторната политика на островите Кук в областта на рибарството.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча да се даде одобрение за предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него.

Комисията по бюджети предлага на комисията по рибно стопанство да приеме придружаваща незаконодателна резолюция, включваща следния параграф:

•  призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

Позовавания

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

26.5.2016

Разглеждане в комисия

31.8.2016

 

 

 

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Afzal Khan, Derek Vaughan

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

Позовавания

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Дата на сезиране

20.10.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

27.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Дата на приемане

26.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

João Pimenta Lopes

Дата на внасяне

30.1.2017

Правна информация - Политика за поверителност