DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie

  30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

  Výbor pro rybolov
  Zpravodaj: João Ferreira

  Postup : 2016/0077(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0010/2017
  Předložené texty :
  A8-0010/2017
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie

  (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07592/2016),

  –  s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (07594/2016),

  –  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem bodem a) písm.v) a odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0431/2016),

  –  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne 14. února 2017[1] o návrhu rozhodnutí Rady,

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a na čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A8-0010/2017),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a vládě Cookových ostrovů.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA(2017)0000.

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Cookovy ostrovy jsou souostrovím, které se skládá z 15 ostrovů v Tichém oceánu, jež se dělí do dvou skupin, a mají přibližně 15 000 obyvatel (podle údajů z roku 2011). Je třeba zdůraznit privilegovaný vztah mezi Cookovými ostrovy a Novým Zélandem, s nímž sdílejí měnu, a všichni jejich obyvatelé mají novozélandské občanství. Odvětví rybolovu představuje méně než 3 % HDP této země, přičemž v období 2007-2011 jeho podíl zůstával stálý, zatímco HDP narostl o 34 % (takže se jeho poměrná váha na místním hospodářství snížila). Vývoz rybářských produktů v roce 2011 činil 1,35 miliónu EUR.

  Úlovky domácího loďstva byly v období 2007-2010 nižší než 3 000 tun a jednalo se zejména o tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares). Pod vlajkou Cookových ostrovů se plaví 19 plavidel na dlouhou lovnou šňůru. Úlovky v roce 2011 vzrostly na 3 984 tun, když se zvýšily u tuňáka žlutoploutvého a tuňáka velkookého (Thunnus obesus). Většina domácích úlovků tuňáka se vykládá mimo Cookovy ostrovy (jen asi 250 tun je ročně vyloženo v přístavu Avatiu na Rarotonze, což zajišťuje domácí spotřebu a vývoz na Nový Zéland a do Japonska).

  Výlučná ekonomická zóna Cookových ostrovů, jež sousedí s Kiribati, Tokelau, Francouzskou Polynésií, Americkou Samoou, Niue a volným mořem, zabírá 1,98 milionu km2 a zvyšuje ekonomický potenciál rybolovného odvětví, avšak představuje problémy, pokud jde o dohled a kontrolu, z nichž je největším problémem nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov z důvodu velikosti jejich území a nedostatku prostředků.

  V minulosti Cookovy ostrovy umožňovaly plavidlům jiných zemí přístup do své výlučné ekonomické zóny. Tyto dohody však měly čistě komerční a soukromou povahu, která bránila prohlubování vztahů založených na kritériích udržitelnosti zdrojů, což mělo značné dopady na některé druhy tuňáka a na pobřežní komunity.

  V roce 2011 byly úlovky plavidel zemí, které provozují rybolov ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů, tyto: 1 516 tun pro plavidla lovící košelkovými nevody ze Spojených států (jediné loďstvo lovící košelkovými nevody ve vodách Cookových ostrovů), ale má se za to, že se jejich úlovky v roce 2012 zvýšily na více než 12 000 tun (údaj není dosud k dispozici) v důsledku přemístění biomasy tuňáka pruhovaného způsobeného bouřemi jevu El Niño a znovuotevření konzervárny v Americké Samoe, což v regionu otevřelo nové hospodářské příležitosti. Úlovky plavidel pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru v roce 2011 vzrostly na 6 696 tun. Nejvíce povolení k rybolovu pomocí dlouhé lovné šňůry (31) mají plavidla Číny (16) a Vanuatu (9). Poplatky za oprávnění k rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry byly v roce 2012 nižší než 5 000 EUR ročně pro dvě vnitrostátní plavidla s místní základnou; a pohybovaly se od 25 718 EUR u cizích plavidel o délce menší než 40 metrů po 48 222 EUR pro cizí plavidla o celkové délce větší než 40 m. USA vlastní 39 povolení k rybolovu v tomto regionu pro plavidla lovící košelkovými nevody, přičemž z nich bylo v roce 2012 využito ve vodách Cookových ostrovů pouze 16 a celkový finanční příspěvek (náklady na přístup a rozvojová pomoc) činil 7 875 USD (6 406 EUR) za den.

  V současnosti ve vodách Cookových ostrovů neloví žádná plavidla EU. Evropské loďstvo v tomto regionu se skládá z plavidel lovících košelkovými nevody. Vzhledem k tomu, že v minulosti lovila plavidla EU používající dlouhé lovné šňůry v mírnějších vodách na jih od Cookových ostrovů; a k požadavkům předpisů Cookových ostrovů na ochranu žraloků, neukázalo hodnocení ex ante na žádný budoucí zájem plavidel EU používající dlouhé lovné šňůry o rybolov ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů.

  Strategické uzavření této dohody mezi EU a Cookovými ostrovy zajistí možnosti rybolovu v rybolovné oblasti Cookových ostrovů pro plavidla EU, teoreticky na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a za respektování opatření na zachování a řízení zdrojů přijatých Komisí pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) v mezích dostupného přebytku. Rozhodnutí o dohodě v tomto kontextu podporuje již zmíněné hodnocení ex ante provedené v červnu 2013 externími experty, z nějž vyplývá, že uzavření protokolu je oproti přímému jednání mezi loděmi a orgány Cookových ostrovů lepším řešením v dlouhodobém horizontu, a to pro udržitelnost rybolovných zdrojů, dodržování práv pracovníků a rozvoj rybolovu obou stran.

  Protokol stanoví rybolovná práva pro čtyři plavidla lovící tuňáky pomocí košelkových nevodů. Po vypršení platnosti dohod, které platily v západním a středním Tichém oceánu (s Kiribati a se Šalamounovými ostrovy), umožní uzavření této dohody udržení loďstva EU v této oblasti a rozvoj sítě příležitostí pro rybolov, což může později vést k pozitivním důsledkům.

  Dohoda stanoví roční finanční příspěvek, jenž činí 735 000 EUR pro první a druhý rok a 700 000 EUR pro třetí a čtvrtý rok. Základem pro tyto příspěvky jsou:

  a) referenční množství 7 000 tun, pro něž byla stanovena částka za přístup do rybolovné oblasti ve výši 385 000 EUR pro první a druhý rok a 350 000 EUR pro třetí a čtvrtý rok, a

  b) podpora na rozvoj rybářské odvětvové politiky na Cookových ostrovech ve výši 350 000 EUR pro první, druhý, třetí a čtvrtý rok. Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní rybářské politiky, a zejména potřebám Cookových ostrovů, pokud jde o vědecký výzkum, drobný rybolov, jakož i o sledování lovišť, kontrolu a dohled a boj proti nezákonnému rybolovu.

  V tomto ohledu by zpravodaj chtěl zdůraznit příspěvky na podporu rozvoje odvětvové politiky rybolovu na Cookových ostrovech, jež se pohybují mezi 47,6 % a 50 % celkového převodu, což je z hlediska procentního podílu významný příspěvek. Podpora pro rozvoj odvětví představuje skutečný přínos k udržitelnosti partnerské země, když tato podpora posiluje její schopnost technické samostatnosti, podporuje její rozvojovou strategii a zajišťuje její svrchovanost; v protikladu k neokoloniálnímu přístupu „zaplatit a odvézt“, který využívá zdroje a komunity až k po nejzazší limit a kterým se často řídí skutečná partnerství v dohodách se třetími zeměmi.

  Při hodnocení uplatňování protokolu by Komise měla stále mít na paměti, že Cookovy ostrovy mají definovanou strategickou politiku, a to konkrétně: zvýšení schopnosti monitorování, kontroly a sledování rybolovných zdrojů Cookových ostrovů a rybolovných činností probíhajících v jejich vodách, a to se zvláštním důrazem na boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu; zlepšení dostupných vědeckých poznatků o stavu místních mořských ekosystémů a o rybolovných zdrojích, které se ve vodách Cookových ostrovů vyvíjejí; rozvoj místního tradičního rybolovu a komunit, jež na něm závisejí, aby se zvýšil jeho příspěvek místní ekonomice, aby se přispělo ke zlepšení bezpečnosti na palubě a příjmů rybářů a podpořil se rozvoj místní infrastruktury pro zpracování ryb a jejich uvádění na trh, ať již k zásobování vnitřního trhu, nebo na vývoz;

  Zpravodaj doporučuje, aby Parlament schválil uzavření tohoto protokolu, jelikož má význam jak pro Cookovy ostrovy, tak i pro evropská loďstva, jež mají lovit ve vodách této země.

  Přesto je zpravodaj přesvědčen, že potřeba přikročit k podrobnějšímu zhodnocení a prozkoumání této dohody a jejích vyhlídek do budoucnosti. S ohledem na roli a pravomoci Evropského parlamentu v této oblasti pokládá zpravodaj za vhodné a nutné přijmout nelegislativní usnesení týkající se této smlouvy, jež bude obsahovat stanoviska a doporučení, na něž by Evropská komisi měla brát zřetel, na celou dobu platnosti tohoto protokolu, jakož i na jeho celé případné nové projednání.

  Zpravodaj poukazuje na několik bodů, kterým je podle jeho mínění potřeba věnovat zvláštní pozornost:

    - při uzavření dohody je stále nutné zohledňovat její vzájemnou prospěšnost a dávat stejnou prioritu zajištění možností rybolovu v oblasti Cookových ostrovů pro plavidla z EU; i prosazování spolupráce mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy s ohledem na politiku udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Cookových ostrovů, pokud jde o s ním spojený průmysl a činnosti, s ohledem na jejich politiku strategického rozvoje, a se zvyšováním podílu přidané hodnoty, který z využívání jejích přírodních zdrojů zůstává v zemi;

  - je nutné podporovat synergii mezi podporou rybolovnému odvětví v rámci dohody a dostupnými podpůrnými nástroji pro rozvoj a spolupráci v regionu, což posílí svrchovaný rozvoj;

  - je nezbytné zlepšit množství a přesnost údajů o všech úlovcích a obecněji o stavu zachování rybolovných zdrojů, k čemuž by mělo přispět vytvoření smíšeného vědeckého výboru, jenž by mohl zahrnovat zástupce sdružení odvětví rybolovu;

  - veškeré procesy stanovení a posuzování politik budou muset zahrnovat co největší zapojení zainteresovaných stran včetně pobřežních komunit;

  - případné zvýšení cen ryb a z toho vyplývající zvýšení nákladů na přístup do regionu znamená, že EU nebude moci sjednat přístup lodí EU za ceny podobné těm, které se v minulosti v regionu uplatňovaly.

  Nakonec zpravodaj poukazuje na to, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován o postupech týkajících se protokolu či jeho prodloužení platnosti. Navrhujeme, že by Parlamentu a Radě měla být každoročně předkládána zpráva o výsledcích víceletého odvětvového programu podle článku 3 protokolu.

  STANOVISKO Výboru pro rozvoj (1.9.2016)

  pro Výbor pro rybolov

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
  (COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE)

  Navrhovatel: Maurice Ponga

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Cookovy ostrovy jsou souostrovím v jižním Tichomoří tvořeným 9 ostrovy obývanými přibližně 18 000 lidmi. Toto souostroví bývá řazeno mezi země „s vyššími středními příjmy“ s HDP, které v roce 2014 dosáhlo přibližně 12 000 EUR per capita. Ekonomika Cookových ostrovů je nicméně zranitelná vůči vnějším šokům a obecně křehká, zejména kvůli vzdálenosti vnějších trhů, malému počtu obyvatel a omezeným zdrojům a infrastruktuře. Cestovní ruch tvoří 60 % HDP, rybolov pouhá 2 %.

  Tato dohoda o rybolovu byla vyjednána a parafována dne 21. října 2015 a jedná se o první takovou dohodu mezi Cookovými ostrovy a EU. Jejím cílem je podporovat udržitelné rybolovné politiky založené na zodpovědném využívání mořských zdrojů.

  Dohoda bude platit po dobu 8 let a její prováděcí protokol stanoví období 4 let s možností prodloužení. Stanoví přístup pro čtyři plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí. Referenční množství činí 7000 tun ročně u vysoce stěhovavých druhů.

  Roční finanční příspěvek EU se skládá ze 735 000 EUR v prvních letech a 700 000 EUR ve dvou následujících letech. Na podporu rozvoje rybolovné politiky Cookových ostrovů je vyčleněn roční příspěvek ve výši 350 000 EUR. K tomuto ročnímu příspěvku EU je třeba přičíst přístupová práva, která budou účtována evropským provozovatelům plavidel.

  Váš navrhovatel si dovoluje zdůraznit význam této dohody pro Cookovy ostrovy s ohledem na částky, které jim přiznává. Roční částka vyhrazená na dané odvětví je vyšší než prostředky z 11. ERF (200 000 EUR na 7 let). Tato dohoda by navíc EU umožnila šířit zásady udržitelného a zodpovědného rybolovu v celém Tichomoří.

  Váš navrhovatel je přesvědčen, že tato dohoda a její protokol splňují všechna kritéria vyžadované novou SRP, zejména pokud jde o zachování zdrojů, zodpovědný a udržitelný rybolov, boj proti nehlášenému a neregulovanému rybolovu, dodržování lidských práv, demokratických zásad a principů právního státu a transparentnost. Z těchto důvodů vám navrhovatel doporučuje schválit uzavření této dohody a jejího protokolu.

  ******

  Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

  Referenční údaje

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Věcně příslušný výbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Maurice Ponga

  3.5.2016

  Projednání ve výboru

  11.7.2016

   

   

   

  Datum přijetí

  31.8.2016

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Brian Hayes

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Liliana Rodrigues

  STANOVISKO Rozpočtového výboru (11.10.2016)

  pro Výbor pro rybolov

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
  (COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

  Navrhovatel: Indrek Tarand

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Na základě příslušných směrnic pro jednání vedla Evropská komise jednání s vládou Cookových ostrovů za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě.

  Po ukončení těchto jednání byly nová dohoda a nový protokol dne 21. října 2015 parafovány. Dohoda bude platit po dobu osmi a protokol po dobu čtyř let od prvního dne jejich prozatímního provádění, tzn. od data jejich podpisu.

  Nová dohoda tvoří rámec, který zohledňuje priority reformované společné rybářské politiky a její vnější rozměr, a usiluje o navázání strategického partnerství mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy.

  Hlavním cílem nového protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie v rybolovné oblasti Cookových ostrovů na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a v příslušných případech při respektování opatření na zachování a řízení zdrojů přijatých Komisí pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) v mezích dostupného přebytku.

  Cílem je také prohloubit spolupráci mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy, aby byla v zájmu obou stran podporována politika udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Cookových ostrovů.

  Celkový finanční příspěvek na celou dobu trvání tohoto protokolu bude činit 2 870 000 EUR. Tento celkový finanční příspěvek sestává ze dvou vzájemně oddělených složek, kterými jsou:

  •  roční částka za přístup do lovišť Cookových ostrovů ve výši 385 000 EUR pro první a druhý rok a ve výši 350 000 EUR pro třetí a čtvrtý rok, jež odpovídá referenčnímu množství 7000 tun ročně, a

  •  specifická roční částka ve výši 350 000 EUR na podporu a provádění politiky Cookových ostrovů v odvětví rybolovu.

  ******

  Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě.

  Výbor pro rozpočet navrhuje Výboru pro rybolov, aby přijal doprovodné nelegislativní usnesení, které bude obsahovat následující body:

  •  vyzývá Komisi, aby před skončením platnosti protokolu nebo před zahájením jednání o jeho případném nahrazení předložila Parlamentu a Radě hodnocení protokolu ex post, včetně analýzy nákladů a přínosů.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

  Referenční údaje

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Věcně příslušný výbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Indrek Tarand

  26.5.2016

  Projednání ve výboru

  31.8.2016

   

   

   

  Datum přijetí

  11.10.2016

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  31

  3

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Afzal Khan, Derek Vaughan

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

  Referenční údaje

  07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  20.10.2016

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  PECH

  27.10.2016

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  27.10.2016

  BUDG

  27.10.2016

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  João Ferreira

  27.4.2016

   

   

   

  Projednání ve výboru

  15.6.2016

  11.10.2016

  5.12.2016

   

  Datum přijetí

  26.1.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  João Pimenta Lopes

  Datum předložení

  30.1.2017