HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol

30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

Fiskeriudvalget
Ordfører: João Ferreira

Procedure : 2016/0077(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0010/2017
Indgivne tekster :
A8-0010/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07592/2016),

–  der henviser til udkast til partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (07594/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7., i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0431/2016),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2017[1] om udkast til Rådets afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og fra Budgetudvalget (A8-0010/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Cookøernes regering.

  • [1]  Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0000.

KORT BEGRUNDELSE

Cookøerne er en øgruppe på 15 øer i Stillehavet, som er opdelt i to grupper, med en befolkning på ca. 15 000 personer (2011). Cookøerne har et privilegeret forhold til New Zealand, idet de har fælles valuta, og alle beboere på Cookøerne er garanteret newzealandsk statsborgerskab. Fiskerisektoren udgør mindre end 3% af Cookøernes BNP og holdt sig stabil i perioden 2007-2011, samtidig med at BNP voksede med 34% (idet den relativt mistede betydning i lokaløkonomien). Eksporten af fiskeriprodukter i 2011 var på 1,35 mio. euro.

Cookøernes egen fiskerflådes fangst af tunfisk i perioden 2007-2011 var på under 3 000 tons og bestod først og fremmest af gulfinnet tun. Der findes 19 langlinefartøjer under Cookøernes flag, medens resten af fiskeriet er af ikke-industriel art. I 2011 nåede fangsterne op på 3 984 tons, og fangsten af gulfinnet tun og storøjet tun voksede. Størstedelen af Cookøernes egen fangst landes uden for Cookøerne (kun omkring 250 tons om året landes i havnen Avatiu på Rarotonga, hvilket sikrer det interne forbrug og eksporten til New Zealand og Japan).

Cookøernes eksklusive økonomiske zone (EEZ), der grænser op til Kiribati, Tokelau, Fransk Polynesien, Amerikansk Samoa, Niue og åbent hav, har en udstrækning på 1,98 mio. km2, hvilket ganske vist øger fiskerisektorens økonomiske potentiale, men medfører problemer med hensyn til overvågning og kontrol, idet det er vanskeligt at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri på grund af det store område og de til rådighed værende midler.

Cookøerne har traditionelt givet andre landes fiskerfartøjer adgang til sin EEZ. Disse aftaler har imidlertid været af rent kommerciel og privat art, hvilket har gjort det vanskeligt at opbygge forbindelser, der er baseret på en bæredygtig omgang med fiskebestandene, og det har haft store konsekvenser for visse tunfiskearter og for kystsamfundene.

I 2011 opnåede de fiskerfartøjer, der driver fiskeri i Cookøernes EZZ, følgende fangster: 1 516 tons blev fanget af notfartøjer fra USA (den eneste notfartøjsflåde på Cookøernes område), men det skønnes, at fangsterne steg til over 12 000 tons i 2012 (data foreligger endnu ikke) på grund af vandringen af biomassebestanden af bonit som følge af El Niño-fænomenet og genåbningen af en konservesfabrik i Amerikansk Samoa, hvilket har skabt nye økonomiske muligheder i området. Fangsterne med langlinefartøjer voksede til 6 696 tons i 2011. De fartøjer, der har opnået tilladelse til fiskeri med langliner (31), domineres af fartøjer fra Kina (16) og Vanuatu (9). Afgiften pr. år for tilladelse til fiskeri med langlinefartøjer lå i 2012 under 5 000 euro for de to indenlandske skibe med lokal base, og de varierede mellem 25 718 euro for udenlandske fartøjer under 40 meters længde og 48 222 euro for udenlandske fartøjer over 40 meters længde. USA har 39 fiskeritilladelser til notfartøjer i området, men kun 16 af dem blev anvendt i Cookøernes farvande i 2012 med en samlet finansiel modydelse (betaling for adgang til fiskeriområdet og udviklingsbistand) på 7 875 US$ (6 406 EUR) pr. dag.

Der er i øjeblikket ingen EU-fartøjer, som fisker i Cookøernes farvande. Den europæiske fiskerflåde i området består af notfartøjer. Eftersom EU's langlinefartøjer traditionelt fisker i mere tempererede farvande syd for Cookøerne og i betragtning af Cookøernes regler om bevaring af hajer, viste den forudgående vurdering, at EU's langlinefartøjer fremover ikke ville være interesseret i at fiske i Cookøernes EEZ.

Indgåelsen af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri skaber en strategisk forbindelse mellem EU og Cookøerne, som giver EU-fiskerfartøjer mulighed for at fiske på Cookøernes fiskeriområde, teoretisk set på grundlag af den bedst mulige videnskabelige rådgivning og under overholdelse af bevarings- og forvaltningsforanstaltninger, der er fastsat af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC), og inden for grænserne af det disponible overskud. Valget af en aftale i denne forbindelse er baseret på den allerede nævnte forudgående vurdering, der blev foretaget i juni 2013 af eksterne sagkyndige, og hvori det blev konkluderet, at etableringen af en protokol, frem for direkte forhandlinger mellem fartøjer og Cookøernes myndigheder, på lang sigt ville være den bedst løsning for fiskebestandenes bæredygtighed, respekten for arbejdstagerrettigheder og udviklingen af begge parters fiskeri.

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for fire notfartøjer til tunfiskeri. I betragtning af bestemmelserne i de aftaler, der fandtes i det vestlige og centrale Stillehav (Kiribati, Salomonøerne), vil indgåelsen af denne protokol gøre det muligt at opretholde EU-fiskerflåden i denne sammenhæng og udvikle en række fiskerimuligheder, der på sigt kan føre positive konsekvenser med sig.

Ifølge aftalen beløber den årlige finansielle modydelse sig for det første og andet år til 735 000 EUR og for det tredje og fjerde år til 700 000 EUR, baseret på:

a)  en referencemængde på 7 000 tons, for hvilken der det første og andet år betales 385 000 EUR og det tredje og fjerde år 350 000 EUR, knyttet til adgangen til området

b)  støtte til udvikling af Cookøernes sektorpolitik for fiskeri til et beløb af 350 000 EUR for første, andet, tredje og fjerde år. Denne støtte opfylder målene for Cookøernes nationale fiskeripolitik, navnlig for så vidt angår Cookøernes behov for støtte til den videnskabelige forskning og det ikke-industrielle fiskeri samt overvågning, kontrol og tilsyn med fiskeriet og bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

I forbindelse med dette spørgsmål vil ordføreren gerne fremhæve, at de bidrag, der er afsat til støtte for udviklingen af Cookøernes sektorpolitik for fiskeri, svinger mellem 47,6% og 50% af den samlede finansielle modydelse, hvilket er en betragtelig procentdel. Støtten til udviklingen af sektorpolitikken er det egentlige bidrag til bæredygtigheden i et partnerland, idet den styrker landets tekniske uafhængighed, understøtter dets udviklingsstrategi og sikrer dets suverænitet. Denne fremgangsmåde står i kontrast til den neokoloniale holdning "betal og forsyn dig", hvor ressourcer og samfund udnyttes til det yderste - hvilket ofte præger det reelle partnerskab i de aftaler, der indgås med tredjelande.

Når Kommissionen vurderer anvendelsen af protokollen, bør den altid tage hensyn til, at Cookøerne har en klar defineret politisk strategi med følgende mål: forøgelse af kapaciteten med hensyn til overvågning af og kontrol med Cookøernes fiskeressourcer og fiskerivirksomheden i landets farvande, med særlig vægt på bekæmpelse af IUU-fiskeriet, forbedring af den til rådighed værende videnskabelige viden om de lokale marine økosystemers tilstand og om udviklingen af fiskeressourcerne i Cookøernes farvande, udvikling af det lokale ikke-industrielle fiskeri og de deraf afhængige samfund, således at deres bidrag til lokaløkonomien forøges, sikkerheden om bord og fiskernes indtægt forbedres, samt udviklingen af lokal infrastruktur til forarbejdning og markedsføring af fiskeriprodukter - både til hjemmemarkedet og til eksport - fremmes.

Ordføreren anbefaler, at Parlamentet godkender indgåelsen af nærværende protokol i betragtning af den betydning, som protokollen har både for Cookøerne og for EU-flåden, som dermed får mulighed for at drive fiskeri i Cookøernes farvande.

Ordføreren mener imidlertid, at det er nødvendigt at foretage en nøjere vurdering og afvejning af denne aftale og af dens fremtidsperspektiver. I betragtning af Europa-Parlamentets rolle og kompetence på dette område finder ordføreren det hensigtsmæssigt og nødvendigt at vedtage en ikke-lovgivningsmæssig beslutning om denne aftale, hvoraf det fremgår, hvilke overvejelser og henstillinger Kommissionen forventes at tage hensyn til i løbet af denne protokols gyldighedsperiode og under eventuelle fremtidige forhandlinger herom.

Ordføreren ønsker at fremhæve visse aspekter, som der bør lægges særlig vægt på:

-  Ved indgåelsen af aftalen skal der altid tages hensyn til de gensidige fordele ved den, idet der lægges lige stor vægt på at tilvejebringe fiskerimuligheder til EU's fiskerfartøjer i Cookøernes fiskeriområde og på at fremme samarbejdet mellem EU og Cookøerne med henblik på en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne på Cookøernes fiskeriområde, samt på de dermed forbundne erhverv og aktiviteter, idet der tages hensyn til Cookøernes strategiske udviklingspolitik, således at den merværdi, som landet får ved at udnytte sine naturressourcer, forøges.

-  Synergierne mellem den sektorstøtte, der ydes inden for rammerne af fiskeriaftalen, og de til rådighed værende instrumenter til støtte for udvikling og samarbejde i regionen bør fremmes, således at den selvstændige udvikling styrkes.

-  Der er nødvendigt at forbedre mængden og pålideligheden af oplysninger om fangster og generelt om fiskebestandenes bevaringsstatus, idet der bør tilskyndes til oprettelse af en blandet videnskabelig komité, som også kunne omfatte fiskeriforbundene i sektoren.

-  De interesserede parter, herunder kystsamfundene, bør inddrages mest muligt i alle processer til fastlæggelse og vurdering af politiske foranstaltninger.

-  En eventuel forhøjelse af fiskepriserne og den deraf følgende forhøjelse af de omkostninger, der er forbundet med adgang til området, betyder, at EU ikke kan forhandle om EU-fartøjernes adgang på basis af afgifter af samme størrelse, som tidligere var gældende i området.

Endelig vil ordføreren understrege, at Parlamentet i en enhver fase bør informeres omgående og fuldstændigt om procedurerne i forbindelse med protokollen eller fornyelsen af den. Det foreslås, at der hvert år forelægges Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af det i artikel 3 i protokollen nævnte flerårige sektorprogram.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (1.9.2016)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Ordfører for udtalelse: Maurice Ponga

KORT BEGRUNDELSE

Cookøerne er et ørige i det sydlige Stillehav, som består af 9 øer og har ca. 18 000 indbyggere. Cookøerne, der klassificeres som et "højere middelindkomstland", med et BNP pr. indbygger på ca. 12 000 EUR i 2014, har imidlertid en økonomi, der er sårbar over for eksterne krisesituationer, og som navnlig er skrøbelig på grund af afstanden til de eksterne markeder, en lille befolkning, begrænsede naturressourcer og en utilstrækkeligt udviklet infrastruktur. Turistsektoren tegner sig for 60 % af BNP, mens fiskerisektoren kun udgør 2 %.

Denne fiskeriaftale, som er et resultat af forhandlinger, blev paraferet den 21. oktober 2015 og markerer en ny etape i forbindelserne mellem EU og Cookøerne. Den sigter på at fremme bæredygtige fiskeripolitikker, som bygger på en ansvarlig udnyttelse af havets ressourcer.

Aftalen blev indgået for en periode på 8 år, og gennemførelsesprotokollen gælder i en periode på 4 år, der kan forlænges. Den fastsætter fiskerimuligheder for fire europæiske notfartøjer til tunfiskeri. Referencemængden er på 7000 ton pr. år for stærkt vandrende arter.

Den årlige finansielle modydelse fra EU er opdelt som følger: 735 000 EUR pr. år i de første år og 700 000 EUR i de to følgende år. En årlig bevilling på 350 000 EUR er afsat for at støtte udviklingen af Cookøernes sektorpolitik for fiskeri. Hertil kommer de adgangsrettigheder, der betales af de europæiske redere.

Ordføreren ønsker at understrege denne aftales betydning for Cookøerne i betragtning af de tildelte beløb. Den årlige sektorstøtte overstiger således støtten under den 11. EUF — 200 000 EUR over 7 år. Desuden vil aftalen sætte EU i stand til at fremme principperne om ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i Stillehavsregionen.

Ordføreren mener, at aftalen og dens protokol opfylder alle den nye fælles fiskeripolitiks kriterier, navnlig med hensyn til bevarelse af ressourcerne, et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, bekæmpelse af IUU-fiskeri, respekt for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet samt gennemsigtighed. Ordføreren foreslår derfor at godkende denne aftale og dens protokol.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøernes regering

Referencer

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Maurice Ponga

3.5.2016

Behandling i udvalg

11.7.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

31.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Liliana Rodrigues

UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.10.2016)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Ordfører for udtalelse: Indrek Tarand

KORT BEGRUNDELSE

På grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver har Europa-Kommissionen ført forhandlinger med Cookøernes regering med henblik på at indgå en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri med tilhørende gennemførelsesprotokol mellem Den Europæiske Union og Cookøerne.

Disse forhandlinger mundede ud i, at der den 21. oktober 2015 blev paraferet en ny aftale og en protokol dertil. De gælder i en periode på henholdsvis otte år og fire år fra datoen for deres midlertidige anvendelse, dvs. fra undertegnelsesdatoen.

Den nye aftale skal danne grundlag for et strategisk partnerskab om fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøerne, som tager hensyn til prioriteterne i den fælles fiskeripolitik efter reformen og dennes eksterne dimension.

Hovedformålet med den nye protokol er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i Cookøernes fiskeriområde i overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) og, hvor det er relevant, inden for grænserne af det disponible overskud.

Formålet er ligeledes at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Cookøerne med henblik på at udvikle en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Cookøernes fiskeriområde i begge parters interesse.

Den samlede finansielle modydelse beløber sig til 2 870 000 EUR i denne protokols løbetid. Den samlede finansielle modydelse omfatter to uafhængige elementer:

·et årligt beløb for adgang til Cookøernes fiskeriområde på 385 000 EUR for det første og det andet år og på 350 000 EUR for det tredje og det fjerde år, hvilket modsvarer en referencemængde på 7 000 tons pr. år, og

·et særligt årligt beløb på 350 000 EUR til støtte for og gennemførelse af Cookøernes sektorpolitikker for fiskeri.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol godkendes.

Budgetudvalget foreslår Fiskeriudvalget at vedtage en ledsagende ikke-lovgivningsmæssig beslutning, der bør omfatte følgende punkt:

·Opfordrer Kommissionen til, inden protokollen udløber, eller inden der påbegyndes forhandlinger om en eventuel ny aftale, at forelægge Parlamentet og Rådet en opfølgende evaluering af protokollen, herunder en cost-benefit-analyse.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøernes regering

Referencer

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Indrek Tarand

26.5.2016

Behandling i udvalg

31.8.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Afzal Khan, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøernes regering

Referencer

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

20.10.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

27.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Dato for vedtagelse

26.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

João Pimenta Lopes

Dato for indgivelse

30.1.2017