ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

  30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

  Επιτροπή Αλιείας
  Εισηγητής: João Ferreira

  Διαδικασία : 2016/0077(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0010/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0010/2017
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

  (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07592/2016),

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (07594/2016),

  –  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0431/2016),

  –  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017[1], σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0010/2017),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση των Νήσων Κουκ.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0000.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Οι Νήσοι Κουκ αποτελούν ένα σύμπλεγμα 15 νήσων που βρίσκονται στον Ατλαντικό, οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, με πληθυσμό περίπου 15 000 κατοίκους (στοιχεία 2011). Θα πρέπει να επισημανθεί η προνομιακή σχέση που έχουν οι Νήσοι Κουκ με τη Νέα Ζηλανδία, δεδομένου ότι έχουν κοινό νόμισμα και όλοι οι κάτοικοι των Νήσων Κουκ έχουν νεοζηλανδική ιθαγένεια. Ο τομέας αλιείας αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ της χώρας και διατήρησε, κατά την περίοδο 2007-2011, ένα σταθερό ποσοστό σε ένα πλαίσιο αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 34% (με απώλεια του ειδικού βάρους του στην τοπική οικονομία). Οι εξαγωγές προϊόντων αλιείας το 2011 ανήλθαν σε 1,35 εκατομμύρια EUR.

  Τα αλιεύματα τόνου του εγχώριου στόλου κατά την περίοδο από το 2007 έως το 2010 ήταν λιγότερα από 3 000 τόνους και συνίσταντο κυρίως σε κιτρινόπτερο τόνο. Υπάρχουν 19 παραγαδιάρικα σκάφη με σημαία των Νήσων Κουκ, ενώ η υπόλοιπη αλιεία είναι παραδοσιακή. Τα αλιεύματα ανήλθαν σε 3 984 τόνους το 2011, με αύξηση των αλιευμάτων κιτρινόπτερου τόνου και μεγαλόφθαλμου τόνου. Τα περισσότερα από τα εγχώρια αλιεύματα τόνου εκφορτώνονται εκτός των Νήσων Κουκ (μόλις 250 τόνοι ετησίως περίπου εκφορτώνονται στον λιμένα της Avatiu de Rarotonga και εξασφαλίζουν την εγχώρια κατανάλωση και τις εξαγωγές προς τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία).

  Η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) των Νήσων Κουκ που έχει κοινά όρια με το Κιριμπάτι, το Τοκελάου, την Αμερικανική Σαμόα, τη Γαλλική Πολυνησία, το Νιούε και περιοχές ανοικτής θάλασσας, με έκταση 1,98 εκατομμύρια km², στοιχείο που αυξάνει το οικονομικό δυναμικό του τομέα της αλιείας, παρουσιάζει προβλήματα σε επίπεδο επιθεώρησης και ελέγχου, ενώ η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛA) είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, λόγω εδαφικού κατακερματισμού και διασποράς των πόρων.

  Οι Νήσοι Κουκ ανέκαθεν επέτρεπαν την πρόσβαση σκαφών από άλλες χώρες στην ΑΟΖ τους. Οι εν λόγω συμφωνίες είχαν, ωστόσο, αμιγώς εμπορικό πλαίσιο, σε ιδιωτική βάση, γεγονός που δυσχέραινε την εμβάθυνση σχέσεων εδραζόμενων σε κριτήρια βιωσιμότητας των πόρων, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις για ορισμένα είδη τόνου και για τις παράκτιες κοινότητες να είναι μεγάλες.

  Τα αλιεύματα που αλιεύτηκαν το 2011 από σκάφη χωρών που αλιεύουν στην ΑΟΖ των Νήσων Κουκ ήταν: 1 516 τόνοι ανά γρι-γρι των Ηνωμένων Πολιτειών (ο μοναδικός στόλος γρι-γρι στις Νήσους Κουκ), αλλά εκτιμάται ότι τα αλιεύματα αυξήθηκαν σε περισσότερο από 12 000 τόνους το 2012 (τα στοιχεία προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα), ως αποτέλεσμα της μετακίνησης της βιομάζας παλαμίδας λόγω του φαινομένου Ελ Nίνιο και εξαιτίας της επαναλειτουργίας ενός εργοστασίου κονσερβοποιίας στην Αμερικανική Σαμόα, το οποίο εξασφάλισε νέες οικονομικές ευκαιρίες στην περιοχή. Τα αλιεύματα των παραγαδιάρικων αυξήθηκαν σε 6 696 τόνους το 2011. Άδειες αλιείας με παραγάδι (31) έχουν κατά κύριο λόγο σκάφη της Κίνας (16) και του Βανουάτου (9). Τα ετήσια τέλη άδειας αλιείας για παραγαδιάρικα επιφανείας το 2012 ήταν κάτω των 5 000 EUR για τα δύο εθνικά σκάφη που βρίσκονταν επιτόπου και κυμάνθηκαν μεταξύ 25 718 EUR για ξένα σκάφη μήκους κάτω των 40 μέτρων και 48 222 EUR για ξένα σκάφη μήκους άνω των 40 μέτρων. Οι ΗΠΑ έχουν 39 άδειες αλιείας για γρι-γρι στην περιοχή, από τις οποίες μόνο οι 16 χρησιμοποιήθηκαν το 2012 στα ύδατα των Νήσων Κουκ, με συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά (κόστος πρόσβασης και αναπτυξιακής βοήθειας) 7 875 δολάρια ΗΠΑ (6 406 EUR) ημερησίως.

  Επί του παρόντος δεν υπάρχουν σκάφη της ΕΕ τα οποία αλιεύουν στα ύδατα των Νήσων Κουκ. Ο ευρωπαϊκός στόλος στην περιοχή αποτελείται από γρι-γρι. Δεδομένου ότι τα αλιεύματα των παραγαδιάρικων της ΕΕ εντοπίζονται παραδοσιακά σε θερμότερα ύδατα νοτίως των Νήσων Κουκ και λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για τη διατήρηση των καρχαριών των Νήσων Κουκ, η εκ των προτέρων αξιολόγηση δεν κατέδειξε ενδεχόμενο μελλοντικό ενδιαφέρον δραστηριοποίησης των παραγαδιάρικων της ΕΕ στην ΑΟΖ των Νήσων Κουκ.

  Η σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας εμπλέκει στρατηγικά την ΕΕ και τις Νήσους Κουκ, παρέχοντας αλιευτικές δυνατότητες σε σκάφη που φέρουν σημαίες των κρατών μελών της ΕΕ, θεωρητικά με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σε πλαίσιο σεβασμού των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) και εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Την επιλογή μιας συμφωνίας εν προκειμένω υποστηρίζει η προαναφερθείσα εκ των προτέρων αξιολόγηση που διενεργήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες τον Ιούνιο του 2013, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύναψη πρωτοκόλλου, αντί των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των σκαφών και των αρχών των Νήσων Κουκ, είναι μακροπρόθεσμα η καλύτερη λύση για τη βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ανάπτυξη της αλιείας των δύο μερών.

  Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για τέσσερα θυνναλιευτικά γρι-γρι. Λόγω της λήξης των συμφωνιών που υπήρχαν στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό (Κιριμπάτι, Νήσοι Σολομώντος), η σύναψη του παρόντος πρωτοκόλλου θα επιτρέψει την παραμονή του στόλου χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό και την ανάπτυξη ενός δικτύου αλιευτικών δυνατοτήτων που μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

  Η συμφωνία προβλέπει ετήσια χρηματική αντιπαροχή 735 000 EUR για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 700 000 EUR για το τρίτο και τέταρτο έτος, με βάση:

  α) βάρος αναφοράς 7 000 τόνων, για τα ποσά των 385 000 EUR για το πρώτο και το δεύτερο έτος και των 350 000 EUR για το τρίτο και τέταρτο έτος που συνδέονται με την πρόσβαση· και

  β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ, που ανέρχεται σε 350 000 EUR για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος. Η πρόβλεψη αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής αλιείας και ιδίως στις ανάγκες των Νήσων Κουκ στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, της παραδοσιακής αλιείας, καθώς και της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης της αλιείας και της καταπολέμησης της παράνομης αλιείας.

  Ως προς το θέμα αυτό, ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι οι συνεισφορές με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής πολιτικής των Νήσων Κουκ αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 47,6% και 50% του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, πράγμα που σημαίνει ότι, σε ποσοστιαίο επίπεδο, η συνεισφορά είναι υπολογίσιμη. H στήριξη της τομεακής ανάπτυξης είναι η πραγματική συμβολή στη βιωσιμότητα μιας χώρας εταίρου, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς της για τεχνική αυτονομία, της επιβεβαίωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής της και της διασφάλισης της κυριαρχίας της, σε αντιδιαστολή με μια νεοαποικιακή λογική του τύπου «πληρώνω για να παίρνω» – που εκμεταλλεύεται μέχρις ορίων τους πόρους και τις κοινότητες – η οποία συχνά υπονομεύει την πραγματική σύμπραξη στις συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες.

  Στην αξιολόγηση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι προσεκτική στο θέμα της ύπαρξης καθορισμένης στρατηγικής πολιτικής από πλευράς των Νήσων Κουκ: αύξηση των ικανοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης των αλιευτικών πόρων των Νήσων Κουκ και των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη χώρα αυτή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ΠΛA αλιεία· βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την κατάσταση των τοπικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των αλιευτικών πόρων που απαντούν στα ύδατα των Νήσων Κουκ· ανάπτυξη της τοπικής ερασιτεχνικής αλιείας και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτή, μέσω της αύξησης της συνεισφοράς της στην τοπική οικονομία, της συμβολής της στη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους και των εισοδημάτων των αλιέων, καθώς και μέσω της στήριξης της ανάπτυξης τοπικών υποδομών επεξεργασίας και εμπορίας αλιευμάτων, τόσο για τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς όσο και για εξαγωγή.

  O εισηγητής συνιστά να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη σύναψη του παρόντος πρωτοκόλλου λόγω της σημασίας του, τόσο για τις Νήσους Κουκ, όσο και για τους στόλους της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της χώρας αυτής.

  O εισηγητής κρίνει, ωστόσο, απαραίτητη μια διεξοδικότερη αξιολόγηση και στάθμιση της συμφωνίας και των προοπτικών που προσφέρει μελλοντικά. Λαμβανομένων υπόψη του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο και απαραίτητο να εγκριθεί μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με τη συμφωνία που θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις και συστάσεις τις οποίες ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη κατά τη διάρκεια ισχύος του πρωτοκόλλου, καθώς και σε ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγμάτευσή του.

  Ο εισηγητής επισημαίνει ορισμένες πτυχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής:

    - η σύναψη της συμφωνίας θα πρέπει να λαμβάνει πάντοτε υπόψη τα αμοιβαία οφέλη της συμφωνίας, αποδίδοντας ίση προτεραιότητα στο θέμα της εξασφάλισης αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κουκ, και να ενισχύει τη συνεργασία της ΕΕ με τις Νήσους Κουκ με στόχο μια βιώσιμη αλιευτική πολιτική και την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κουκ, καθώς και των συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων και με βάση τη στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία που παραμένει στη χώρα χάρη στην εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων·

  - πρέπει να υποστηριχθούν συνέργειες μεταξύ της τομεακής διαρθρωτικής στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας και των διαθέσιμων μέσων ανάπτυξης και συνεργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν στην περιοχή, μέσω της ενίσχυσης της κυρίαρχης ανάπτυξης·

  - θεωρείται απαραίτητη η βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα και, γενικότερα, σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της διατήρησης των αλιευτικών πόρων, ενώ θα πρέπει να υποστηριχθεί η σύσταση κοινής επιστημονικής επιτροπής στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι ενώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο·

  - σε όλες τις διαδικασίες για τον καθορισμό και την αξιολόγηση των πολιτικών θα πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων κοινοτήτων·

  - ενδεχόμενη άνοδος της τιμής των ιχθύων και συνακόλουθη αύξηση του κόστους πρόσβασης στην περιοχή συνεπάγονται ότι η ΕΕ δεν θα μπορεί να διαπραγματεύεται την πρόσβαση ενωσιακών σκαφών με τέλη παρόμοια με αυτά που ίσχυαν κατά παράδοση στην περιοχή.

  Τέλος, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση και πλήρη ενημέρωση, σε όλα τα στάδια, για τις διαδικασίες σχετικά με το πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του. Προτείνεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (1.9.2016)

  προς την Επιτροπή Αλιείας

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της
  (COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Maurice Ponga

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Οι Νήσοι Κουκ είναι ένα αρχιπέλαγος που βρίσκεται στο Νότιο ειρηνικό, απαρτίζεται από 9 νησιά και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 18.000 πολίτες. Καταχωρισθείσες ως «χώρες μέσου εισοδήματος», με ένα ΑΕΠ της τάξης των 12.000 ευρώ περίπου το 2014, η οικονομία των Νήσων Κουκ είναι ωστόσο ευάλωτη έναντι των εξωτερικών κλονισμών και ευαίσθητη κυρίως λόγω της απομάκρυνσης των εξωτερικών αγορών, μιας χαμηλής πυκνότητας του πληθυσμού, καθώς και των περιορισμένων φυσικών πόρων και υποδομών. Ο τομέας του τουρισμού αντιπροσωπεύει το 60% του ΑΕΠ, ενώ το μερίδιο του αλιευτικού τομέα δεν ξεπερνά το 2%.

  Η διαπραγματευθείσα αλιευτική συμφωνία, η οποία μονογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2015, σηματοδοτεί για πρώτη φορά τις σχέσεις μεταξύ των Νήσων Κουκ και της ΕΕ. Στόχος της είναι να προωθήσει πολιτικές βιώσιμης αλιείας βασιζόμενες στην υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων.

  Η συμφωνία έχει συναφθεί για διάρκεια 8 ετών και το πρωτόκολλο εφαρμογής της προβλέπει μια ανανεώσιμη διάρκεια 4 ετών. Προβλέπει επίσης την πρόσβαση τεσσάρων ευρωπαϊκών θυνναλιευτικών γρι γρι· Το βάρος αναφοράς είναι 7.000 τόνοι ετησίως για τα άκρως μεταναστευτικά είδη.

  Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ αναλύεται ως εξής: 735.000 ευρώ τα πρώτα έτη και 700.000 ευρώ τα δύο επόμενα έτη. Χορηγείται ένα ετήσιο κονδύλιο της τάξης των 350.000 ευρώ για την στήριξη της ανάπτυξης της αλιευτικής πολιτικής στις Νήσους Κουκ. Στην εν λόγω ετήσια συνεισφορά της ΕΕ προστίθενται τα δικαιώματα πρόσβασης που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες.

  Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει τη σημασία της εν λόγω συμφωνίας για τις Νήσους Κουκ, έχοντας υπόψη τα χορηγούμενα ποσά. Πράγματι, το τομεακό ετήσιο κονδύλιο είναι μεγαλύτερο από εκείνο του 11ου ΕΤΑ — 200.000 ευρώ για διάστημα 7 ετών. Επιπλέον, η συμφωνία επιτρέπει στην ΕΕ να προωθήσει στην περιοχή του Ειρηνικού τις αρχές της βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας.

  Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι η συμφωνία και το πρωτόκολλο ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια που θέτει η νέα ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση των πόρων, την υπεύθυνη και αειφόρο αλιεία, την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, καθώς και τη διαφάνεια. Για τους λόγους αυτούς, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση της παρούσας συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της.

  ******

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   

  PECH

   

   

   

   

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Maurice Ponga

  3.5.2016

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.7.2016

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  31.8.2016

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Ελένη Θεοχάρους, Στέλιος Κούλογλου

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Brian Hayes

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Liliana Rodrigues

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.10.2016)

  προς την Επιτροπή Αλιείας

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της
  (COM(2016)0146 – C8 – 2016/0077(NLE))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Indrek Tarand

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Βάσει των σχετικών διαπραγματευτικών οδηγιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση των Νήσων Κουκ με σκοπό τη σύναψη νέας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ.

  Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 21 Οκτωβρίου 2015 μονογραφήθηκαν μια νέα συμφωνία και το συναφές πρωτόκολλο. Καλύπτουν περίοδο οκτώ και τεσσάρων ετών αντίστοιχα από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής τους, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής τους.

  Η νέα συμφωνία προβλέπει πλαίσιο βασιζόμενο στις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής και της εξωτερικής της διάστασης, με στόχο τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ.

  Κύριος στόχος του νέου πρωτοκόλλου είναι η δημιουργία δυνατοτήτων αλιείας για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κουκ, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), κατά περίπτωση εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος.

  Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κουκ, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

  Η συνολική χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 2 870 000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου. Η εν λόγω συνολική χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει δύο μη συνδεόμενα μεταξύ τους στοιχεία:

  •  ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στις περιοχές αλιείας των Νήσων Κουκ, ύψους 385 000 ευρώ για το πρώτο και δεύτερο έτος και 350 000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο έτος, ισοδύναμο με βάρος αναφοράς 7 000 τόνων ετησίως, και

  •  ειδικό ετήσιο ποσό ύψους 350 000 ευρώ για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Κουκ.

  ******

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να δώσει την συγκατάθεσή του στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της.

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτείνει στην Επιτροπή Αλιείας να εγκρίνει ένα συνοδευτικό μη νομοθετικό ψήφισμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εξής παράγραφο:

  •  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από τη λήξη του πρωτοκόλλου ή προτού αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την πιθανή αντικατάστασή του, εκ των υστέρων αξιολόγηση του πρωτοκόλλου, η οποία θα συμπεριλαμβάνει ανάλυση κόστους-οφέλους.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   

  PECH

   

   

   

   

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Indrek Tarand

  26.5.2016

  Εξέταση στην επιτροπή

  31.8.2016

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.10.2016

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  31

  3

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Afzal Khan, Derek Vaughan

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

  Έγγραφα αναφοράς

  07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  20.10.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  PECH

  27.10.2016

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  27.10.2016

  BUDG

  27.10.2016

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  João Ferreira

  27.4.2016

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  15.6.2016

  11.10.2016

  5.12.2016

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.1.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  João Pimenta Lopes

  Ημερομηνία κατάθεσης

  30.1.2017