SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

Kalanduskomisjon
Raportöör: João Ferreira

Menetlus : 2016/0077(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0010/2017
Esitatud tekstid :
A8-0010/2017
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07592/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu eelnõu ja selle rakendamise protokolli (07594/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C8-0431/2016),

–  võttes arvesse oma 14. veebruari 2017. aasta[1] muud kui seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0010/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cooki saarte valitsusele.

  • [1]  Vastuvõetud tekstid, P8_(2017)0000.

LÜHISELGITUS

Cooki saared on Vaikses ookeanis asuv saarestik, mis koosneb 15 kahte rühma jaotatud saarest ja kus on ligikaudu 15 000 elanikku (2011. aasta andmed). Tuleb rõhutada, et Cooki saartel on privilegeeritud suhe Uus-Meremaaga, mistõttu neil on ühine valuuta ja kõigile Cooki saarte elanikele on tagatud Uus-Meremaa kodakondsus. Kalapüük moodustab riigi SKPst 3 %, mis jäi ajavahemikul 2007–2011 stabiilseks, samas kui SKP tõusis 34 % (seega on kalapüügi osatähtsus kohalikus majanduses suhteliselt kahanenud). Kalapüügitoodete ekspordi väärtus oli 2011. aastal 1,35 miljonit eurot.

2007. ja 2010. aasta vahel oli kohaliku kalalaevastiku püütud tuunikala kogus alla 3000 tonni, kusjuures põhiosa moodustas kulduim-tuun. Cooki saarte lipu all on 19 õngejadalaeva ja muu hulgas harrastatakse seal väikesemahulist kalapüüki. 2011. aastal tõusis püügikogus 3984 tonnini, kusjuures kasvas püütud kulduim-tuuni ja suursilm-tuuni kogus. Suurem osa Cooki saarte vetes püütud tuunikalast lossitakse väljaspool Cooki saari (umbes 250 tonni lossitakse igal aastal Avatiu sadamas Rarotonga saarel, nii et tagatud on sisetarbimine ja eksport Uus-Meremaale ning Jaapanisse).

Cooki saarte majandusvöönd, mis piirneb Kiribati, Tokelau, Prantsuse Polüneesia, Ameerika Samoa, Niue ja avamerealadega, hõlmab üle 1,98 miljoni km2. See suurendab kalandussektori majanduslikku potentsiaali, kuid tekitab ka järelevalve- ja kontrolliprobleeme, sest ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki on raske kontrollida, kui ressursid on hajutatud nii suurele alale.

Cooki saartel on olnud tavaks lubada teiste riikide kalalaevadel oma majandusvööndisse siseneda. Kuid need kokkulepped olid sõlmitud eraviisilisel alusel ja ainuüksi kaubanduslikel eesmärkidel ning see raskendab suhete loomist kalavarude kestlikkuse kriteeriumide alusel; nende lepingute mõju teatud tuuniliikidele ja rannikukogukondadele on olnud märkimisväärne.

Cooki saarte majandusvööndis kalastavate riikide kalalaevade saak oli 2011. aastal 1516 tonni, mille püüdsid USA seinnoodalaevad (ainus Cooki saarte piirkonnas tegutsev seinnoodalaevastik). Samas kasvas püügikogus 2012. aastal arvatavasti üle 12 000 tonni (täpsed andmed puuduvad), kuna El Niño ilmastikunähtus kandis kalabiomassi teistele aladele, mistõttu Ameerika Samoas avati uuesti konservitehas, mis tekitas piirkonnas uusi majanduslikke võimalusi. Õngejadalaevadega saavutatud püügikvoot tõusis 2011. aastal 6696 tonnini. Õngejadalaevadega kalapüügi lubade (31) omanike seas on valdavalt laevad Hiinast (16) ja Vanuatust (9). Õngejadalaevadega kalapüügilubade aastane litsentsitasu oli Cooki saarte kahel kohalikul kalalaeval 2012. aastal alla 5000 euro. Muude riikide laeval ulatus see 25 718 eurost (alla 40 meetri pikkuste laevade eest) kuni 48 222 euroni (üle 40-meetriste laevade eest). Ameerika Ühendriikidel on piirkonna noodalaevade jaoks üle 39 kalapüügiloa, kuid neist kasutati 2012. aastal Cooki saarte vetes üksnes 16, millest tulenev toetuse kogusumma (juurdepääsutasud ja arenguabi) oli 7875 USA dollarit (6406 eurot) päevas.

Praegu ei tegutse Cooki saarte vetes ükski ELi kalalaev. Piirkonnas asuv ELi laevastik koosneb püügiseineritest. Arvestades, et ELi õngejadalaevade püük toimub enamasti soojemates vetes Cooki saartest lõuna pool, ja pidades meeles Cooki saarte haikaitsemäärusi, leiti eelhindamise käigus, et ELi õngejadalaevadel puudub ka tulevikus huvi Cooki saarte majandusvööndis kalastamiseks.

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu sõlmimine on poolte strateegiline valik, mis avab liikmesriikide laevadele kalapüügivõimalusi parimate olemasolevate teaduslike tõendite alusel, tingimusel, et arvesse võetakse Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni kaitse- ja majandamismeetmeid pika rändega kalavarude kaitsmiseks ja majandamiseks ning kasutatava ülejäägi piire. Otsus lepingu kohta selles valdkonnas tugineb juba nimetatud eelhinnangule, mille korraldasid 2013. aasta juunis väliseksperdid. Selles jõutakse järeldusele, et protokolli koostamine on kalalaevade ja Cooki saarte asutuste vahelisi otseseid läbirääkimisi arvesse võttes pikas perspektiivis parim lahendus, et tagada kalavarude säästlik kasutamine, töötajate õiguste järgimine ja kalapüügi arendamine mõlemal poolel.

Protokolliga nähakse ette kalapüügivõimalused neljale tuunipüügiseinerile. Võttes arvesse Vaikse ookeani lääne- ja keskosas (Kiribati ja Saalomoni saared) kehtivate lepingute nõudeid, võimaldab see protokoll ELi liikmesriikide laevastikul jääda oma praegusesse tegevuspiirkonda ja aitab luua kalapüügivõimaluste võrgustiku, mis võib pikema ajavahemiku jooksul kasu tuua.

Lepingus nähakse ette, et aastane rahaline toetus on esimesel ja teisel aastal 735 000 eurot ning kolmandal ja neljandal aastal 700 000 eurot ning põhineb järgneval:

(a) esimesel ja teisel aastal 385 000 euro suurune summa ning kolmandal ja neljandal aastal 350 000 euro suurune summa juurdepääsuks 7000 tonni suurusele võrdlustonnaažile ning

(b) toetus Cooki saarte kalandussektori arengupoliitika edendamiseks summas 350 000 eurot esimesel, teisel, kolmandal ja neljandal aastal. Toetus vastab riikliku kalanduspoliitika eesmärkidele ja eelkõige Cooki saarte vajadustele, mis on seotud teadusuuringute, väikesemahulise kalapüügi, kalanduse seire, kontrolli ja järelevalvega ning võitlusega ebaseadusliku kalapüügi vastu.

Selles kontekstis rõhutab raportöör, et toetused, mis on ette nähtud Cooki saarte kalandussektori arengupoliitika edendamiseks ja mis moodustavad 47,6 %–50 % kõigist ülekantud vahenditest, on protsentuaalselt märkimisväärsed. Tõeline panus partnerriigi säästvasse arengusse antakse valdkondliku arengu edendamisega, kuna selle kaudu edendatakse riigi funktsionaalset sõltumatust ja seeläbi toetatakse arengustrateegiat ning tagatakse suveräänsus. Selline lähenemine on vastupidine neokoloniaalsele hoiakule põhimõttel „makstakse, et end teenindada“ – see on hoiak, mis määratleb tihti tegeliku partnerluse kolmandate riikidega sõlmitud lepingutes ja millega kasutatakse viimseni ära kogukondade ressursid.

Protokolli rakendamist hinnates peaks komisjon alati arvesse võtma, et Cooki saared järgivad selget strateegilist poliitikat, mille eesmärk on suurendada seire- ja kontrollisuutlikkust oma kalavarude ja oma vetes toimuva kalapüügi üle, pannes eriti rõhku ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitluse meetmetele, teaduslike teadmiste suurendamisele oma vete mereökosüsteemide ja kalavarude kohta ja kohaliku mittetööstusliku kalanduse ning sellest sõltuvate kogukondade arengule, et suurendada nende panust kohalikku majandusse, aidata suurendada ohutust kalalaevade pardal ja kalurite sissetulekut ning toetada kohalike kala töötlemise ja turustamise rajatiste arendamist, nii kohaliku turu kui ka ekspordi vajadusteks.

Raportöör soovitab Euroopa Parlamendil protokolli sõlmimine heaks kiita, sest see on väga tähtis nii Cooki saarte kui ka nendes vetes tegutseva ELi kalalaevastiku jaoks.

Raportöör peab aga ühtlasi vajalikuks lepingut ja selle tulevikuväljavaateid lähemalt hinnata ja uurida. Euroopa Parlamendi sellealast rolli ja pädevust arvestades peab raportöör asjakohaseks ja vajalikuks võtta vastu lepingut käsitlev muu kui seadusandlik resolutsioon, mis sisaldab parlamendi seisukohti ja soovitusi, mida komisjon loodetavasti protokolli kehtivusajal ja võimalikel tulevastel läbirääkimistel arvesse võtab.

Raportöör peab vajalikuks eelkõige tähelepanu pöörata alljärgnevale:

  – lepingu sõlmimisel tuleb alati arvesse võtta mõlema poole huve ning kalapüügivõimaluste kättesaadavaks tegemist liidu laevadele Cooki saarte kalapüügipiirkonnas tuleks pidada sama oluliseks kui muid eesmärke. Tuleks edendada koostööd ELi ja Cooki saarte vahel, et saavutada säästev kalapüügipoliitika ja kalavarude vastutustundlik kasutamine Cooki saarte kalapüügipiirkonnas ning sellega seotud majandussektorites ja tegevuses, võttes arvesse riigi strateegilist arengupoliitikat, et võimaldada riigil oma loodusvarade säästvast majandamisest suuremat lisandväärtust saada;

– tuleks edendada koostoimet kalanduslepingu raames antava valdkondliku toetuse ning piirkonna arengu ja koostöö toetamiseks leiduvate vahendite vahel, pannes rõhku iseseisvale arengule;

– tuleb suurendada püüki ja kalavarude üldist kaitsestaatust käsitlevate andmete hulka ja usaldusväärsust ning luua teaduslik ühiskomitee, et tagada kalandussektorit esindavate organisatsioonide kaasamine;

– kõigisse poliitikakujundamise ja hindamise protsessidesse tuleks võimalikult ulatuslikult kaasata sidusrühmad, kaasa arvatud rannikukogukonnad;

– kui kalahinnad tõusevad, millest tuleneb omakorda juurdepääsutasude suurenemine, ei ole ELil enam võimalik kokku leppida ELi laevade juurdepääsus ligikaudu selliste tasude eest nagu piirkonnas varem kehtisid.

Lõpetuseks rõhutab raportöör, et Euroopa Parlamenti tuleb igas etapis viivitamata ja täielikult teavitada protokolli või selle uuendamisega seotud menetlustest. Parlamendile ja nõukogule tuleks igal aastal esitada aruanne mitmeaastase valdkondliku kava tulemuste kohta protokolli artikli 3 tähenduses.

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (1.9.2016)

kalanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Arvamuse koostaja: Maurice Ponga

LÜHISELGITUS

Cooki saared on Vaikse ookeani lõunaosas asuv saarestik, kuhu kuulub üheksa saart ja kus on ligikaudu 18 000 elanikku. Cooki saared, mille SKP oli 2014. aastal ligikaudu 12 000 €, on liigitatud keskmisest kõrgema sissetulekuga riigiks, sealne majandus on aga sellegipoolest tundlik väliste vapustuste suhtes ja ebakindel eelkõige välisturgude kauguse, väikese rahvaarvu, piiratud loodusvarade ja vähese infrastruktuuri tõttu. Turismisektor moodustab SKPst 60%, kalandussektor aga kõigest 2%.

Läbirääkimiste järel 21. oktoobril 2015 parafeeritud kalandusleping on uus etapp Cooki saarte ja ELi vahelistes suhetes. Lepingu eesmärk on edendada mereressursside vastutustundlikul kasutamisel põhinevat säästva kalapüügi poliitikat.

Leping on sõlmitud kaheksaks aastaks ja selle rakendamise protokolli kestuseks on ette nähtud neli aastat, mida võib pikendada. Protokolliga on ette nähtud juurdepääs neljale Euroopa tuunipüügiseinerile. Võrdlustonnaažiks on 7000 tonni pika rändega kalaliike aastas.

ELi aastane rahaline toetus jaguneb järgmiselt: esimesel ja teisel aastal 735 000 eurot ning kahel järgneval aastal 700 000 eurot. Cooki saarte kalandussektori arengupoliitika edendamiseks eraldatakse 350 000 eurot aastas. ELi aastamaksule lisanduvad ELi laevaomanike makstavad juurdepääsutasud.

Raportöör rõhutab, et kõnealune leping on eraldatud summasid arvesse võttes Cooki saarte jaoks suure tähtsusega. Aastane valdkondlik eelarve on suurem kui 11. Euroopa Arengufondis – 200 000 eurot seitsme aasta jooksul. Lisaks peaks nimetatud leping võimaldama ELil edendada Vaikse ookeani piirkonnas säästva ja vastutustundliku kalapüügi põhimõtteid.

Raportöör on seisukohal, et leping ja selle protokoll vastavad kõigile uue ühise kalanduspoliitika kohaselt nõutavatele kriteeriumidele, mis on eelkõige seotud ressursside säilitamise, vastutustundliku ja säästva kalapüügi, ETR-kalapüügi vastu võitlemise, inimõiguste ning demokraatlike ja õigusriigi põhimõtete austamise ning läbipaistvusega. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku kõnealune leping ja selle protokoll heaks kiita.

******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada anda nõusolek nõukogu otsuse eelnõule, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping

Viited

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Maurice Ponga

3.5.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.7.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.8.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brian Hayes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Liliana Rodrigues

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (11.10.2016)

kalanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Arvamuse koostaja: Indrek Tarand

LÜHISELGITUS

Vastavalt asjakohastele läbirääkimisjuhistele pidas Euroopa Komisjon Cooki saarte valitsusega läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Cooki saarte vahel uus säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll.

Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus leping ja protokoll 21. oktoobril 2015. Need hõlmavad vastavalt kaheksa- ja nelja-aastast ajavahemikku alates nende provisoorse kohaldamise kuupäevast, st nende allkirjastamise kuupäevast.

Uue lepinguga nähakse ette reformitud ühise kalanduspoliitika prioriteete arvestav raamistik ja selle välismõõde Euroopa Liidu ja Cooki saarte kalandusalase strateegilise partnerluse väljatöötamiseks.

Uue protokolli peamine eesmärk on sätestada liidu laevade kalapüügivõimalused Cooki saarte kalapüügipiirkonnas kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes parimatest saadaolevatest teadusuuringute tulemustest ning järgides vajaduse korral Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni (WCPFC) kaitse- ja majandamismeetmeid.

Partnerluslepingu eesmärk on ühtlasi anda uut hoogu Euroopa Liidu ja Cooki saarte koostööle, et arendada mõlema lepinguosalise huvides säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku kasutust Cooki saarte kalapüügipiirkonnas.

Rahaline toetus protokolli kehtivuse ajal on kokku 2 870 000 eurot. Rahaline toetus koosneb kahest osast:

•  iga-aastane summa juurdepääsu eest Cooki saarte kalapüügipiirkonnale, st esimesel kahel aastal 385 000 eurot ning kolmandal ja neljandal aastal 350 000 eurot, mis vastab 7000 tonni suurusele võrdlustonnaažile aastas;

•  iga-aastane eritoetus 350 000 eurot Cooki saarte valdkondliku kalanduspoliitika toetamiseks ja rakendamiseks.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada anda nõusolek nõukogu otsuse eelnõule, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist.

Eelarvekomisjon soovitab kalanduskomisjonil vastu võtta kaasneva muu kui seadusandliku resolutsiooni, mis sisaldab järgmist punkti:

•  palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule enne protokolli kehtivusaja lõppemist ja enne, kui algavad läbirääkimised selle võimalikuks asendamiseks, protokolli järelhindamise aruande koos kulude-tulude analüüsiga.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping

Viited

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Indrek Tarand

26.5.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

31.8.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Afzal Khan, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping

Viited

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

20.10.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

27.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

João Pimenta Lopes

Esitamise kuupäev

30.1.2017