SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: João Ferreira

Menettely : 2016/0077(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0010/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0010/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07592/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan (07594/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0431/2016),

–  ottaa huomioon esityksestä neuvoston päätökseksi 14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman[1], joka ei liity lainsäädäntöön,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0010/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Cookinsaarten hallitukselle.

  • [1]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0000.

LYHYET PERUSTELUT

Cookinsaaret muodostavat Tyynessämeressä sijaitsevan saariston, joka koostuu kahteen ryhmään jaetuista 15 saaresta, joiden väestömäärä on noin 15 000 henkilöä (vuoden 2011 tietojen mukaan). On korostettava Cookinsaarten erityissuhdetta Uuteen-Seelantiin, koska niillä on yhteinen raha ja kaikille Cookinsaarten asukkaille taataan Uuden-Seelannin kansalaisuus. Kalastusala muodostaa 3 prosenttia maan BKT:stä, ja sen osuus on säilynyt vakiintuneena vuosina 2007–2011 BKT:n kasvun ollessa 34 prosentin luokkaa. Sen merkitys on näin ollen vähentynyt koko paikallistalouteen verrattuna. Kalatuotteiden viennin arvo vuonna 2011 oli 1,35 miljoonaa euroa.

Kotimaisen tonnikalalaivaston pääasiassa keltaevätonnikalasta muodostuva saalis oli kaudella 2007–2010 alle 3 000 tonnia. Cookinsaarilla on 19 pitkäsiima-alusta, ja loput kalastuksesta on pienimuotoista. Saaliit kasvoivat 3 984 tonniin vuonna 2011 siten, että keltaevätonnikalan ja isosilmätonnikalan saalismäärät lisääntyivät. Suurin osa kotimaisesta tonnikalasaaliista puretaan Cookinsaarten ulkopuolella (vuodessa puretaan vain noin 250 tonnia Avatiu de Rarotongan satamassa, millä turvataan maan sisäinen kulutus sekä vienti Uuteen-Seelantiin ja Japaniin).

Cookinsaarten talousvyöhyke rajoittuu Kiribatiin, Tokelauhun, Ranskan Polynesiaan, Amerikan Samoaan, Niueen ja avomeren alueisiin, ja sen pinta-ala on 1,98 miljoonaa neliökilometriä. Tämä kasvattaa kalastusalan taloudellista potentiaalia, mutta aiheuttaa ongelman tarkastusten ja valvonnan osalta, koska laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta on vaikea torjua suurella alueella, jonka resurssit ovat levittäytyneet niin laajalti.

Cookinsaaret ovat perinteisesti sallineet muiden maiden aluksille pääsyn talousvyöhykkeelleen. Nämä sopimukset ovat kuitenkin olleet puhtaasti kaupallisia ja luonteeltaan yksityisiä, mikä on vaikeuttanut kalavarojen kestävyyskriteereihin perustuvien suhteiden syventämistä ja vaikuttanut merkittävästi tiettyihin tonnikalalajeihin ja rannikkoyhteisöihin.

Cookinsaarten talousvyöhykkeellä kalastavien maiden alusten saaliit vuonna 2011 olivat Yhdysvaltojen kurenuotta-alusten (ainoa kurenuotta-aluksista muodostuva laivasto Cookinsaarilla) osalta 1 516 tonnia. Määrän arvioidaan kasvaneet yli 12 000 tonniin vuonna 2012 (tietoja ei ole käytettävissä), mikä johtuu El Niño -ilmiön aiheuttamasta boniitin biomassan siirtymisestä ja säilyketehtaan avaamisesta uudelleen Amerikan Samoalla, mikä avasi uusia taloudellisia mahdollisuuksia alueella. Pitkäsiima-alusten saaliit kasvoivat 6 696 tonniin vuonna 2011. Pitkäsiimakalastukseen myönnettyjä lupia (31) on eniten Kiinan (16) ja Vanuatun (9) aluksilla. Kahden kansallisen ja paikallisen pitkäsiima-aluksen vuotuiset kalastuslupamaksut olivat vuonna 2012 alle 5 000 euroa. Maksut vaihtelevat 25 718 eurosta (alle 40 metriä pitkät muut kuin kansalliset alukset) 48 222 euroon (yli 40 metriä pitkät muut kuin kansalliset alukset). Yhdysvalloilla on 39 kalastuslupaa kurenuotta-aluksille alueella, mutta Cookinsaarten vesialueilla käytettiin vuonna 2012 vain 16 lupaa, joiden taloudellinen korvaus (pääsymaksu ja kehitysapu) oli yhteensä 7 875 Yhdysvaltain dollaria (6 406 euroa) päivässä.

Tällä hetkellä EU:n alukset eivät kalasta Cookinsaarten vesialueilla. Unionin laivasto alueella koostuu kurenuotta-aluksista. Kun otetaan huomioon EU:n pitkäsiima-alusten perinteisen kalastusalueen sijainti lauhkeammalla vyöhykkeellä Cookinsaarten eteläpuolella ja hailajien suojelua Cookinsaarilla koskevan asetuksen vaatimukset, ennakkoarvioinnin perusteella EU:n pitkäsiima-aluksilla ei ole minkäänlaista tulevaa intressiä kalastaa Cookinsaarten talousvyöhykkeellä.

Kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen tekeminen luo strategisen yhteyden EU:n ja Cookinsaarten välille ja tarjoaa kalastusmahdollisuuksia EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville aluksille periaatteessa parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella Länsi- ja Keski-Tyynenmeren laajasti vaeltavien kalakantojen suojelukomission säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti ja käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Sopimuksen tekemistä tässä yhteydessä tukee aikaisemmin mainittu ulkoisten asiantuntijoiden kesäkuussa 2013 tekemä ennakkoarviointi, jonka mukaan alusten ja Cookinsaarten viranomaisten välisten suorien neuvottelujen perusteella pöytäkirjan tekeminen oli paras vaihtoehto pitkällä aikavälillä kalavarojen kestävyyden, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen ja molempien osapuolten kalastusalan kehittämisen kannalta.

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista neljälle nuottaa käyttävälle tonnikala-alukselle. Kun otetaan huomioon Länsi- ja Keski-Tyynenmeren (Kiribati ja Salomonsaaret) nykyisten sopimusten päättyminen, pöytäkirjan tekeminen mahdollistaa EU:n maiden laivastojen ylläpitämisen tässä yhteydessä ja sellaisen kalastusmahdollisuuksien verkoston kehittymisen, jolla voi olla myönteisiä vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Sopimuksen mukaan vuotuinen taloudellinen korvaus on 735 000 euroa ensimmäisenä ja toisena vuonna ja 700 000 euroa kolmantena ja neljäntenä vuonna, ja siihen sisältyy

a) vesille pääsystä maksettava korvaus, joka on 385 000 euroa ensimmäisenä ja toisena vuonna ja 350 000 euroa kolmantena ja neljäntenä vuonna ja joka vastaa 7 000 tonnin viitesaalismäärää

b) Cookinsaarten alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävä tuki, joka on 350 000 euroa ensimmäisenä, toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna. Tämä on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaista ja vastaa erityisesti tieteellistä tutkimusta, pienimuotoista kalastusta, kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua sekä laittoman kalastuksen torjuntaa koskeviin Cookinsaarten tarpeisiin.

Tämän osalta esittelijä haluaisi korostaa Cookinsaarten alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämisen tukemiseen tarkoitettuja korvauksia, joiden osuus kaikista siirretyistä määristä on 47,6–50 prosenttia, sillä kyseessä on prosenttiosuus huomioon ottaen merkittävä korvaus. Alakohtaiseen kehittämiseen myönnetyllä tuella edistetään aidosti kumppanimaan kestävyyttä, parannetaan sen tekniseen itsenäisyyteen liittyviä valmiuksia, vahvistetaan sen kehittämisstrategiaa ja varmistetaan sen suvereniteetti ja torjutaan uuskolonialistista ”maksa ja vie mukanasi” -asennetta, jonka mukaisesti luonnonvaroja ja yhteisöjä hyödynnetään maksimaalisesti – mikä on usein kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa aidon kumppanuuden edellytys.

Pöytäkirjan soveltamista arvioidessaan komission on kiinnitettävä aina huomiota siihen, että Cookinsaaret noudattaa selkeää strategista toimintapolitiikkaa, johon kuuluu erityisesti Cookinsaarten kalavarojen ja maan vesialueilla harjoitettavan kalastustoiminnan seurantaan, valvontaan ja tarkastamiseen liittyvien valmiuksien tehostaminen keskittymällä erityisesti LIS-kalastuksen torjuntaan, paikallisten meriekosysteemien tilaa sekä Cookinsaarten vesialueen kalavarojen kehitystä koskevien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen parantaminen sekä paikallisen pienimuotoisen kalastuksen ja siitä riippuvaisten yhteisöjen kehittämisen tukeminen, jotta voidaan lisätä sen osuutta paikallisessa taloudessa, auttaa parantamaan alusten turvallisuutta ja kalastajien tuloja sekä tukea omille markkinoille tai vientiin tarkoitetun kalan jalostustoimintaan ja markkinointiin liittyvien paikallisten infrastruktuurien kehittämistä.

Esittelijä suosittelee, että parlamentti hyväksyy tämän pöytäkirjan tekemisen, ja katsoo, että sillä on suuri merkitys Cookinsaarille ja maan vesialueilla toimintaa harjoittaville EU:n laivastoille.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että tätä sopimusta ja sen tulevaisuudennäkymiä on arvioitava ja tarkasteltava entistä yksityiskohtaisemmin. Euroopan parlamentin rooli ja toimivaltuudet tällä alalla huomioon ottaen esittelijä katsoo, että tästä sopimuksesta on asianmukaista ja tarpeellista antaa päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön ja johon sisältyy huomioita ja suosituksia, jotka komission toivotaan ottavan huomioon tämän pöytäkirjan voimassaolon aikana ja siitä mahdollisesti käytävien tulevien neuvottelujen yhteydessä.

Esittelijä korostaa joitakin seikkoja, joihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota:

  – sopimuksen tekemisessä on aina otettava huomioon se, että sopimus hyödyttää molempia osapuolia ja että yhtä tärkeänä siinä pidetään kalastusmahdollisuuksien myöntämistä EU:n aluksille Cookinsaarten kalastusalueella, ja EU:n ja Cookinsaarten välistä yhteistyötä on edistettävä siten, että otetaan huomioon kestävä kalastuspolitiikka ja Cookinsaarten kalastusalueen kalavarojen vastuullinen hyödyntäminen sekä alaan liittyvä teollisuus ja toiminta ja että otetaan huomioon sen strategista kehittämistä koskevat toimenpiteet, jotta maa voi kasvattaa lisäarvoa sen luonnonvarojen hyödyntämisen seurauksena

– on edistettävä synergioita kalastussopimuksen puitteissa myönnettävän alakohtaisen tuen sekä alueella käytettävissä olevien kehittämisen ja yhteistyön tukivälineiden välillä ja tuettava itsenäistä kehitystä

– on lisättävä saaliita ja yleensä kalavarojen säilyttämisen tilaa koskevien tietojen määrää ja parannettava niiden luotettavuutta sekä edistettävä sitä, että perustetaan tieteellinen sekakomitea, johon alan edustajien järjestöt voivat osallistua

– kaikissa toimintapolitiikkojen määrittelyä ja arviointia koskevissa prosesseissa on oltava mukana mahdollisimman suuri määrä sidosryhmiä, rannikkoyhteisöt mukaan luettuina

– kalan hinnan mahdollinen nousu ja siitä johtuva alueelle pääsyä koskevien kustannusten nousu merkitsevät sitä, että EU ei voi neuvotella EU:n aluksille samoja lupamaksuja, joita on perinteisesti käytetty alueella.

Lopuksi esittelijä korostaa, että parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täysimääräisesti pöytäkirjaan tai sen uusimiseen liittyvien menettelyjen kaikista vaiheista. Esittelijä ehdottaa, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan vuosittain kertomus pöytäkirjan 3 artiklassa kuvaillun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (1.9.2016)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Valmistelija: Maurice Ponga

LYHYET PERUSTELUT

Cookinsaaret on eteläisellä Tyynellämerellä sijaitseva saariryhmä, joka koostuu yhdeksästä saaresta. Saarten asukasmäärä on noin 18 000. Cookinsaaret on luokiteltu ylemmän keskitulotason maaksi, jonka BKT oli noin 12 000 euroa/henkilö vuonna 2014. Cookinsaarten talous on herkkä ulkoisille kriiseille ja haavoittuvainen varsinkin muiden markkinoiden etäisyyden, pienen väestönsä, vähäisten luonnonvarojensa sekä heikosti kehittyneiden infrastruktuuriensa vuoksi. Matkailualan osuus BKT:stä on 60 prosenttia ja kalastusalan vain kaksi prosenttia.

Tämä neuvoteltu ja 21. lokakuuta 2015 parafoitu kalastussopimus on ensimmäinen Cookinsaarten ja EU:n välillä tehty sopimus. Sillä pyritään edistämään kestävää kalastuspolitiikkaa, joka perustuu meren luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

Sopimus on tehty kahdeksaksi vuodeksi, ja sen uusittavissa oleva täytäntöönpanopöytäkirja on voimassa neljä vuotta. Siinä määrätään neljästä kurenuottaa käyttävästä EU:n tonnikala-aluksesta. Laajasti vaeltavien lajien viitesaalismäärä on 7 000 tonnia vuodessa.

EU:n vuosittainen taloudellinen korvaus jakaantuu niin, että se on 735 000 euroa ensimmäisenä ja toisena vuonna ja 700 000 euroa kolmantena ja neljäntenä vuonna. Cookinsaarten alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnetään vuosittain 350 000 euroa tukea. Tähän EU:n vuosittaiseen korvaukseen lisätään EU:n alusten omistajien suorittamat maksut pääsyoikeuksista.

Valmistelija haluaa korostaa tämän sopimuksen tärkeyttä Cookinsaarille sopimuksessa osoitettujen määrien vuoksi. Itse asiassa vuosittainen alakohtainen määrä on suurempi kuin 11. Euroopan kehitysrahaston määrärahat – 200 000 euroa seitsemän vuoden aikana. Lisäksi tämä sopimus mahdollistaa, että EU edistää kestävän ja vastuuntuntoisen kalastuksen periaatteita Tyynenmeren alueella.

Valmistelija katsoo, että sopimus ja sen pöytäkirja täyttävät kaikki uuden YKP:n edellyttämät kriteerit etenkin kalavarojen säilyttämisen, vastuuntuntoisen ja kestävän kalastuksen, LIS-kalastuksen torjunnan, ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltion kunnioittamisen sekä avoimuuden aloilla. Näistä syistä valmistelija ehdottaa sopimuksen ja sen pöytäkirjan hyväksymistä.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Cookinsaarten hallituksen välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Maurice Ponga

3.5.2016

Valiokuntakäsittely

11.7.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.8.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Hayes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Liliana Rodrigues

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2016)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Valmistelija: Indrek Tarand

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on asiaa koskevien neuvotteluohjeiden perusteella neuvotellut Cookinsaarten hallituksen kanssa Euroopan unionin ja Cookinsaarten välisen uuden kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä.

Neuvottelujen tuloksena parafoitiin uusi sopimus ja pöytäkirja 21. lokakuuta 2015. Sopimus on voimassa kahdeksan vuotta ja pöytäkirja neljä vuotta niiden väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli allekirjoittamispäivästä.

Uudella sopimuksella luodaan kehys, jossa otetaan huomioon uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan painopisteet ja kyseisen politiikan ulkoinen ulottuvuus, Euroopan unionin ja Cookinsaarten välisen strategisen kumppanuuden luomiseksi kalastusalalla.

Uuden pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota unionin kalastusaluksille kalastusmahdollisuuksia Cookinsaarten kalastusalueella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission (WCPFC) hyväksymiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä noudattaen, tarvittaessa käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa.

Tavoitteena on myös vahvistaa Euroopan unionin ja Cookinsaarten välistä yhteistyötä kestävän kalastuksen politiikan kehittämiseksi ja Cookinsaarten kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiseksi hyödyntämiseksi kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

Taloudellisen korvauksen kokonaismäärä on 2 870 000 euroa pöytäkirjan koko voimassaoloaikana. Taloudellisen korvauksen kokonaismäärä sisältää kaksi erillistä osiota:

•  vastineeksi Cookinsaarten kalastusalueille pääsystä vuotuinen määrä, joka on ensimmäisenä ja toisena vuonna 385 000 euroa ja kolmantena ja neljäntenä vuonna 350 000 euroa ja joka vastaa 7 000 tonnin vuotuista viitesaalismäärää, sekä

•  vuotuinen 350 000 euron erityismäärä, joka osoitetaan Cookinsaarten alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä.

Budjettivaliokunta pyytää kalatalousvaliokuntaa laatimaan mietintöön liittyvän muun kuin lainsäädäntöä koskevan päätöslauselman, joka sisältää seuraavan kohdan:

•  kehottaa komissiota välittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai ennen sen mahdollista korvaamista koskevien neuvottelujen aloittamista pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, johon sisältyy kustannus-hyötyanalyysi.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Nimike

EU:n ja Cookinsaarten hallituksen välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

Lähteitä

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Valmistelija

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Indrek Tarand

26.5.2016

Valiokuntakäsittely

31.8.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Afzal Khan, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Cookinsaarten hallituksen välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

20.10.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

27.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Hyväksytty (pvä)

26.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

João Pimenta Lopes

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.1.2017