Izvješće - A8-0010/2017Izvješće
A8-0010/2017

  PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum

  30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

  Odbor za ribarstvo
  Izvjestitelj: João Ferreira

  Postupak : 2016/0077(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0010/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0010/2017
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum

  (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07592/2016),

  –  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokol o provedbi uz navedeni sporazum (07594/2016),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavak 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0431/2016),

  –  uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od 14. veljače 2017. o nacrtu odluke Vijeća,

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. i stavak 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo i mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za proračune (A8-0010/2017),

  1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Vladi Cookovih Otoka.

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Cookovi Otoci čine arhipelag od 15 otoka koji su smješteni u Tihom oceanu i podijeljeni u dvije skupine te na kojima živi otprilike 15 000 ljudi (podaci iz 2011.). Treba istaknuti privilegirani odnos koji Cookovi Otoci imaju s Novim Zelandom, s kojim dijele valutu, a svim stanovnicima Cookovih Otoka zajamčeno je novozelandsko državljanstvo. Ribarstveni sektor čini manje od 3 % BDP-a te zemlje, a u razdoblju od 2007. do 2011. taj je postotak bio stabilan u kontekstu rasta BDP-a od 34 % (u lokalnom gospodarstvu gubi relativni značaj). Izvoz proizvoda ribarstva u 2011. iznosio je 1,35 milijuna EUR.

  U razdoblju od 2007. do 2010. ulov tune koji je ostvarila domaća flota iznosio je manje od 3000 tona, pri čemu se uglavnom radilo o žutoperajnoj tuni. Pod zastavom Cookovih Otoka plovi 19 plovila s parangalom, dok su ostale ribolovne aktivnosti artizanalne naravi. Ulov je 2011. porastao na 3984 tone zbog ulovljene veće količine žutoperajne i velikooke tune. Najveći dio domaćeg ulova iskrcava se izvan Cookovih Otoka (samo oko 250 tona godišnje iskrcava se u luci Avatiu na otoku Rarotongi, čime se pokriva domaća potrošnja i izvoz na Novi Zeland i u Japan).

  Isključivi gospodarski pojas Cookovih Otoka, na granici s Kiribatijem, Tokelauom, Francuskom Polinezijom, Američkom Samoom, Niueom i otvorenim morem, proteže se preko 1,98 milijuna km2, što povećava gospodarski potencijal ribarstvenog sektora, ali i stvara teškoće u pogledu nadzora i kontrole s obzirom na to da nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov predstavlja teško rješiv problem zbog teritorijalne rascjepkanosti i nedostatka sredstava.

  Cookovi Otoci u prošlosti su plovilima drugih zemalja dopuštali pristup svojem isključivom gospodarskom pojasu. Međutim, takvi su sporazumi sklapani u uglavnom trgovinskom kontekstu te su bili privatne naravi, što je otežavalo jačanje odnosa na temelju kriterija održivosti resursa i uvelike utjecalo na neke vrste tune i na priobalne zajednice.

  Plovila zemalja koja provode ribolovne aktivnosti u isključivom gospodarskom pojasu Cookovih Otoka 2011. su izlovila 1516 tona (plivaričari Sjedinjenih Američkih Država, koji čine jedinu flotu plivaričara na Cookovim Otocima), no smatra se da se taj ulov 2012. povećao na više od 12 000 tona (trenutačno nisu raspoloživi podaci), što je posljedica premještanja biomase tunja prugavca zbog oluje El Niño i ponovnog otvorenja tvornice konzervi u Američkoj Samoi, čime su stvorene nove gospodarske prilike u toj regiji. Ulov plovila s parangalom 2011. se povećao na 6696 tona. Najviše odobrenja za ribolov parangalom, od ukupnih 31, imaju plovila iz Kine (16) i Vanuatua (9). Godišnje naknade za odobrenja za ribolov parangalom 2012. su iznosile manje od 5000 EUR za dva nacionalna plovila s lokalnom bazom, a za inozemna plovila iznosile su od 25 718 EUR, za plovila dužine manje od 40 metara, do 48 222 EUR, za plovila dužine veće od 40 metara. Sjedinjene Američke Države posjeduju 39 odobrenja za ribolov plivaričarima u toj regiji, no 2012. je samo njih 16 upotrijebljeno u vodama Cookovih Otoka, dok je ukupni financijski doprinos (trošak pristupa i potpora razvoju) iznosio 7875 USD (6406 EUR) dnevno.

  U ovom trenutku u vodama Cookovih Otoka nema ribarskih plovila EU-a. Europska flota u toj regiji sastoji se od plivaričara. Budući da su se plovila s parangalom iz EU-a u prošlosti bavila ulovom u umjerenijim vodama južno od Cookovih Otoka i s obzirom na zahtjeve uredbe o očuvanju morskih pasa na Cookovim Otocima, ex ante evaluacijom nije utvrđen nikakav budući interes plovila s parangalom iz EU-a za ribolov u isključivom gospodarskom pojasu Cookovih Otoka.

  Uspostavom Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu strateški se obuhvaćaju EU i Cookovi Otoci i pružaju ribolovne mogućnosti plovilima pod zastavama država članica EU-a, u teoriji na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja, poštujući mjere očuvanja i upravljanja Komisije za ribarstvo zapadnog i srednjeg Pacifika (WCPFC) i unutar granica raspoloživog viška. Mogućnost sporazuma u tom kontekstu temelji se na već spomenutoj ex ante evaluaciji, koju su u lipnju 2013. proveli vanjski stručnjaci i u kojoj je zaključeno da bi protokolarna uspostava, imajući u vidu izravne pregovore između plovila i vlasti Cookovih Otoka, dugoročno bila najbolje rješenje za održivost ribolovnih resursa, poštovanje prava radnika i razvoj ribarstva obiju strana.

  Protokolom se predviđaju ribolovne mogućnosti za četiri tunolovca plivaričara. S obzirom na to da sporazumi koji su postojali u zapadnom i srednjem Pacifiku (s Kiribatijem i Salomonskim Otocima) više nisu na snazi, sklapanjem ovog Protokola omogućit će se održavanje flote zemalja EU-a u tom kontekstu i razvoj mreže ribolovnih mogućnosti, što bi dugoročno moglo polučiti pozitivne rezultate.

  Sporazumom je predviđen godišnji financijski doprinos od 735 000 EUR za prvu i drugu godinu, te 700 000 EUR za treću i četvrtu godinu, na temelju:

  a) referentne tonaže od 7000 tona, za koju je iznos povezan s pristupom već utvrđen na 385 000 EUR za prvu i drugu godinu te 350 000 EUR za treću i četvrtu godinu;

  b) potpore razvoju sektorske ribarstvene politike Cookovih Otoka u iznosu od 350 000 EUR za prvu, drugu, treću i četvrtu godinu. Ta je potpora u skladu s ciljevima nacionalne ribarstvene politike, a posebno s potrebama Cookovih Otoka u pogledu potpore znanstvenom istraživanju i artizanalnom ribolovu, te praćenja, kontrole i nadzora nad ribarstvom i suzbijanja nezakonitog ribolova.

  U vezi s tim pitanjem izvjestitelj bi želio istaknuti doprinose za potporu razvoju sektorske politike u području ribolova na Cookovim Otocima, koji variraju između 47,6 % i 50 % ukupnih prenesenih sredstava, što je u pogledu postotka znatan doprinos. Potpora sektorskom razvoju istinski je doprinos održivosti partnerske zemlje, kojim se jača njezin kapacitet tehničke autonomije, potvrđuje njezina strategija razvoja i jamči njezina suverenost, što je u suprotnosti s neokolonijalističkim stavom „plati i posluži se”, koji podrazumijeva iskorištavanje resursa i zajednica do krajnjih granica te često karakterizira praktičnu provedbu partnerstva u sporazumima sklopljenima s trećim zemljama.

  Tijekom evaluacije primjene Protokola Komisija uvijek treba voditi računa o tome da Cookovi Otoci imaju definiranu stratešku politiku koja podrazumijeva: povećanje kapaciteta za praćenje, kontrolu i nadzor nad ribolovnim resursima Cookovih Otoka te ribolovnim aktivnostima koje se odvijaju u vodama te zemlje, uz posebni naglasak na suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; poboljšanje dostupnih znanstvenih spoznaja o stanju lokalnih morskih ekosustava i o ribolovnim resursima koji se razvijaju u vodama Cookovih Otoka; razvoj lokalnog artizanalnog ribolova i zajednica koje o njemu ovise, kojim će se ojačati njegov doprinos lokalnom gospodarstvu, doprinijeti poboljšanju sigurnosti na plovilima i povećanju prihoda ribara te poduprijeti razvoj lokalne infrastrukture za preradu i stavljanje na tržište ribe, bilo za snabdijevanje unutarnjeg tržišta bilo za izvoz.

  Izvjestitelj preporučuje da Parlament odobri sklapanje ovog Protokola s obzirom na njegovu relevantnost i za Cookove Otoke i za flote EU-a koje djeluju u vodama te zemlje.

  Međutim, izvjestitelj smatra da je potrebno provesti detaljniju evaluaciju i dodatno razmotriti ovaj Sporazum i njegove buduće perspektive. Uzimajući u obzir ulogu i nadležnosti Europskog parlamenta u tom području, izvjestitelj smatra da bi bilo prikladno i nužno donijeti nezakonodavnu rezoluciju o ovom Sporazumu, koja će sadržavati razmatranja i preporuke o kojima bi Europska komisija trebala voditi računa tijekom razdoblja trajanja ovog Protokola i tijekom eventualnih budućih pregovora o njemu.

  Izvjestitelj ističe neke aspekte koji zaslužuju posebnu pozornost:

    – pri sklapanju Sporazuma uvijek se moraju uzeti u obzir uzajamne koristi koje iz njega proizlaze te se jednak prioritet mora dati važnosti pružanja ribolovnih mogućnosti plovilima EU-a u ribolovnoj zoni Cookovih Otoka i promicanju suradnje između EU-a i Cookovih Otoka, imajući u vidu održivu ribarstvenu politiku i odgovorno iskorištavanje ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Cookovih Otoka i s time povezane industriju i aktivnosti, uzimajući u obzir njihovu politiku strateškog razvoja, čime bi se povećala dodana vrijednost koja ostaje u zemlji i rezultat je iskorištavanja njihovih prirodnih resursa

  – treba promicati sinergije između sektorske potpore koja se pruža u okviru Sporazuma o ribarstvu i raspoloživih instrumenata za potporu razvoju i ostvarenje suradnje u toj regiji, potičući suvereni razvoj

  – bilo bi poželjno povećati količinu i poboljšati točnost podataka o ulovima te, općenito, o statusu očuvanja ribolovnih resursa, kao i potaknuti uspostavu Zajedničkog znanstvenog odbora u kojem bi mogla sudjelovati udruženja koja predstavljaju taj sektor

  – u svim postupcima utvrđivanja i evaluacije politika dionici, među kojima su i priobalne zajednice, moraju sudjelovati u najvećoj mogućoj mjeri

  – eventualno povećanje cijena ribe i posljedično povećanje troškova pristupa u regiji značili bi da EU neće moći pregovarati o pristupu plovila iz EU-a po stopama sličnima onim koje su u prošlosti primjenjivane u toj regiji.

  Na kraju, izvjestitelj naglašava da se Parlament treba odmah i u potpunosti obavijestiti o svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol ili na njegovo produženje. Predlaže se da se Parlamentu i Vijeću jedanput godišnje podnosi izvješće o rezultatima višegodišnjeg sektorskog programa iz članka 3. Protokola.

  MIŠLJENJE Odbora za razvoj (1.9.2016)

  upućeno Odboru za ribarstvo

  o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum
  (COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

  Izvjestitelj za mišljenje: Maurice Ponga

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Cookovi otoci nalaze se u južnom Pacifiku, ima ih 9 i na njima živi oko 18 000 stanovnika. S godišnjim BDP-om od oko 12 000 EUR za 2014. uvršteni su u „zemlje sa srednje visokim dohotkom”, no gospodarstvo Cookovih otoka osjetljivo je na vanjske šokove i krhko zbog udaljenosti vanjskih tržišta, slabe nastanjenosti, ograničenih prirodnih resursa i slabe infrastrukture. Dok sektor turizma čini 60 %, ribarstvo čini tek 2 % BDP-a.

  Sporazum o ribarstvu dogovoren i parafiran 21. listopada 2015. prvi je sporazum o odnosima Cookovih otoka i Europske unije. Cilj tog sporazuma promicanje je održivih ribarstvenih politika zasnovanih na odgovornom iskorištavanju morskih resursa.

  Sporazum je potpisan na osam godina, a za Protokol o provedbi predviđeno je četverogodišnje razdoblje koje se može obnoviti. Protokolom se predviđa pristup četirima tunolovcima plivaričarima. Referentna tonaža iznosi 7 000 tona godišnje za visoko migratorne vrste.

  Godišnji financijski doprinos EU-a dijeli se na sljedeći način: 735 000 EUR prvih godina i 700 000 EUR sljedeće dvije godine. Godišnje se dodjeljuje 350 000 EUR za podršku razvoju ribarstvene politike na Cookovim otocima. Uz taj godišnji doprinos EU-a, europski brodovlasnici plaćaju pravo pristupa.

  Izvjestitelj želi naglasiti važnost tog sporazuma za Cookove otoke s obzirom na dodijeljene iznose. Naime, godišnja sektorska sredstva premašuju sredstva 11. Europskog razvojnog fonda – 200 000 EUR za 7 godina. Uz to, ovim bi se sporazumom omogućilo da EU u pacifičkoj regiji promiče načela održivog i odgovornog ribarstva.

  Izvjestitelj procjenjuje da ovaj sporazum i Protokol o provedbi uz navedeni sporazum zadovoljavaju sve kriterije nove zajedničke ribarstvene politike, prije svega u pogledu očuvanja resursa, odgovornog i održivog ribarstva, borbe protiv nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova, poštovanja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava te transparentnosti. Iz tih razloga izvjestitelj predlaže davanje suglasnosti za Sporazum i Protokol uz sporazum.

  ******

  Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka

  Referentni dokumenti

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Nadležni odbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Maurice Ponga

  3.5.2016

  Razmatranje u odboru

  11.7.2016

   

   

   

  Datum usvajanja

  31.8.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Brian Hayes

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Liliana Rodrigues

  MIŠLJENJE Odbora za proračune (11.10.2016)

  upućeno Odboru za ribarstvo

  o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum
  (COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

  Izvjestitelj za mišljenje: Indrek Tarand

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Europska je Komisija na temelju odgovarajućih pregovaračkih smjernica vodila pregovore s vladom Cookovih otoka s ciljem sklapanja novog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i Protokola o provedbi uz navedeni sporazum između Europske unije i Cookovih otoka.

  Nakon tih pregovora novi Sporazum i Protokol parafirani su 21. listopada 2015. Njima je obuhvaćeno razdoblje od osam godina, odnosno četiri godine od datuma njihove privremene primjene, to jest od datuma njihova potpisivanja.

  Novim Sporazumom osigurat će se okvir, uzimajući u obzir prioritete reformirane zajedničke ribarstvene politike i njezine vanjske dimenzije, za sklapanje strateškog partnerstva između Europske unije i Cookovih otoka.

  Glavni cilj novog Protokola jest pružiti ribolovne mogućnosti plovilima Unije u ribolovnoj zoni Cookovih otoka, na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja i poštujući mjere očuvanja i upravljanja Komisije za ribarstvo zapadnog i srednjeg Pacifika (WCPFC), prema potrebi unutar granica raspoloživog viška.

  Cilj je Protokola i jačanje te oživljavanje suradnje između Europske unije i Cookovih otoka radi podupiranja održive ribarstvene politike i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Cookovih otoka u interesu obiju stranaka.

  Ukupni financijski doprinos iznosi 2 870 000 EUR tijekom cijelog trajanja Protokola. Taj se ukupni financijski doprinos sastoji od dvaju odvojenih elemenata:

  •  od godišnjeg iznosa za pristup ribolovnim područjima Cookovih otoka u visini od 385 000 EUR za prvu i drugu godinu i 350 000 EUR za treću i četvrtu godinu, koji odgovara referentnoj tonaži od 7 000 tona godišnje, i

  •  od posebnog godišnjeg iznosa od 350 000 EUR za potporu i provedbu sektorske ribarstvene politike Cookovih otoka.

  ******

  Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum.

  Odbor za proračune predlaže Odboru za ribarstvo da donese popratnu nezakonodavnu rezoluciju koja bi obuhvatila i sljedeći stavak:

  •  poziva Komisiju da prije isteka Protokola ili prije no što započnu pregovori o njegovoj mogućoj zamjeni Parlamentu i Vijeću dostavi ex post evaluaciju Protokola, uključujući analizu troškova i koristi.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka

  Referentni dokumenti

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Nadležni odbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Indrek Tarand

  26.5.2016

  Razmatranje u odboru

  31.8.2016

   

   

   

  Datum usvajanja

  11.10.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  31

  3

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Afzal Khan, Derek Vaughan

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka

  Referentni dokumenti

  07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  20.10.2016

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  PECH

  27.10.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  DEVE

  27.10.2016

  BUDG

  27.10.2016

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  João Ferreira

  27.4.2016

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  15.6.2016

  11.10.2016

  5.12.2016

   

  Datum usvajanja

  26.1.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  João Pimenta Lopes

  Datum podnošenja

  30.1.2017