Procedura : 2016/0077(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0010/2017

Teksty złożone :

A8-0010/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0019

ZALECENIE     ***
PDF 631kWORD 58k
30.1.2017
PE 582.199v02-00 A8-0010/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: João Ferreira

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07592/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokół wykonawczy do tej umowy (07594/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0431/2016),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 14 lutego 2017 r.(1) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8-0010/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Wysp Cooka.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0000.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wyspy Cooka obejmują archipelag 15 wysp położonych na Oceanie Spokojnym, podzielonych na dwie grupy i zamieszkiwanych przez około 15 tys. osób (według danych z 2011 r.). Należy podkreślić uprzywilejowane stosunki między Wyspami Cooka a Nową Zelandią, w ramach których oba państwa posługują się wspólną walutą, a wszystkim mieszkańcom Wysp Cooka przysługuje obywatelstwo nowozelandzkie. Sektor rybołówstwa stanowi niecałe 3 % krajowego PKB, przy czym w latach 2007–2011 wskaźnik ten utrzymywał się na stałym poziomie w kontekście 34 % przyrostu PKB (tracąc tym samym względne znaczenie w lokalnej gospodarce). W 2011 r. wartość eksportu produktów rybołówstwa wyniosła 1,35 mln EUR.

Połowy tuńczyka dokonywane przez flotę krajową w okresie od roku 2007 do 2010 nie przekroczyły 3 tys. ton, przy czym dotyczyły głównie tuńczyka żółtopłetwego. 19 taklowców dokonuje połowów pod banderą Wysp Cooka, a pozostała działalność połowowa ma formę tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. W 2011 r. połowy wzrosły do 3 984 ton przy zwiększeniu połowów tuńczyka żółtopłetwego i opastuna. Większość krajowych połowów tuńczyka wyładowywanych jest poza obszarem Wysp Cooka (jedynie około 250 ton rocznie wyładowywanych jest w porcie Avatiu na wyspie Rarotonga, zabezpieczając tym samym konsumpcję krajową i działalność eksportową do Nowej Zelandii oraz Japonii).

Wyłączna strefa ekonomiczna (w.s.e.) Wysp Cooka, granicząca z Kiribati, Tokelau, Polinezją Francuską, Samoa Amerykańskim, Niue i obszarami pełnego morza, obejmuje 1,98 mln km2, co przy zwiększeniu potencjału gospodarczego sektora rybołówstwa oznacza zarazem trudności w zakresie nadzoru i kontroli, przy czym nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane (NNN) połowy stanowią trudny do przezwyciężenia problem w kontekście tak znaczącego rozproszenia terytorialnego zasobów.

Od wielu lat Wyspy Cooka umożliwiają dostęp do swojej w.s.e. statkom pochodzącym z innych państw. Jednakże w kontekście działalności o charakterze czysto handlowym, której podstawą jest działalność prywatna, porozumienia te utrudniają pogłębienie relacji opartych na zrównoważonym rozwoju zasobów, co wywiera znaczący wpływ na sytuację niektórych gatunków tuńczyka oraz na realia społeczności stref przybrzeżnych.

W 2011 r. połowy dokonane przez statki państw prowadzących działalność połowową w obrębie w.s.e. Wysp Cooka wyniosły: 1 516 ton odłowionych przez sejnery Stanów Zjednoczonych (jedyna flota sejnerów na obszarze Wysp Cooka), lecz uważa się, że w 2012 r. wzrosły o ponad 12 tys. ton (aktualnie brak dostępnych danych) na skutek przemieszczenia biomasy tuńczyka bonito w konsekwencji zjawiska El Niño oraz ponownego otwarcia zakładu produkującego konserwy w Samoa Amerykańskim, co stworzyło nowe możliwości gospodarcze w regionie. Połowy dokonywane przez taklowce wzrosły do 6 696 ton w 2011 r. Upoważnienia do połowów przy użyciu taklowców (31) posiadają głównie statki z Chin (16) oraz Vanuatu (9). Wartość rocznych opłat z tytułu upoważnienia do połowów przy użyciu taklowców w 2012 r. wyniosła mniej niż 5 tys. EUR w odniesieniu do dwóch statków miejscowych prowadzących działalność pod banderą krajową, 25 718 EUR w odniesieniu do statków innych niż krajowe o długości poniżej 40 metrów oraz 48 222 EUR w odniesieniu do statków innych niż krajowe o długości przekraczającej 40 metrów. Stany Zjednoczone posiadają 39 upoważnień do połowów przy użyciu sejnerów w regionie, przy czym jedynie 16 z nich wykorzystano w 2012 r. na wodach Wysp Cooka, a koszt łącznej rekompensaty finansowej z tego tytułu (koszt dostępu i wsparcia dla rozwoju) wynosił 7 875 USD (6 406 EUR) dziennie.

Obecnie statki unijne nie prowadzą połowów na wodach Wysp Cooka. Europejska flota prowadząca działalność w regionie składa się z sejnerów. Mając na uwadze fakt, że połowy przy użyciu taklowców UE tradycyjnie dokonywane są na wodach właściwych dla klimatu bardziej umiarkowanego, położonych na południe od Wysp Cooka, a także mając na uwadze wymogi rozporządzenia w sprawie ochrony rekinów występujących w wodach Wysp Cooka, przeprowadzono ocenę ex ante, w wyniku której nie stwierdzono, aby unijne taklowce miały być w przyszłości zainteresowane prowadzeniem działalności połowowej na obszarze w.s.e. Wysp Cooka.

Zawarcie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów w sposób strategiczny łączy Unię Europejską z Wyspami Cooka, zapewniając możliwości połowowe statkom prowadzącymi działalność pod banderą państw członkowskich UE, teoretycznie w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania środków ochrony i zarządzania Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) oraz granic dostępnej nadwyżki uprawnień do połowów. W tym kontekście opcja umowy poparta jest wspomnianą powyżej oceną ex ante, przeprowadzoną w czerwcu 2013 r. przez zewnętrznych ekspertów, według której, w świetle bezpośrednich negocjacji prowadzonych między statkami a władzami Wysp Cooka, wprowadzenie protokołu stanowi najlepsze rozwiązanie w perspektywie długoterminowej na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju zasobów rybołówstwa, poszanowania praw pracowniczych oraz rozwoju rybołówstwa obu zainteresowanych stron.

W protokole określono uprawnienia do połowów dla czterech sejnerów tuńczykowych. W świetle przedawnienia umów obowiązujących na obszarze Zachodniego i Środkowego Pacyfiku (Kiribati, Wyspy Salomona) zawarcie przedmiotowego protokołu umożliwi utrzymanie floty pochodzącej z państw UE na wspomnianym obszarze i pozwoli na rozwój sieci uprawnień do połowów, co w perspektywie długoterminowej może przynieść pozytywne rezultaty.

Umowa przewiduje roczną rekompensatę finansową w wysokości 735 000 EUR w pierwszym i drugim roku oraz 700 000 EUR w trzecim i czwartym roku na podstawie:

a) pojemności referencyjnej wynoszącej 7 tys. ton, w odniesieniu do której ustala się należność z tytułu dostępu w wysokości 385 000 EUR w pierwszym i drugim roku oraz 350 000 EUR w trzecim i czwartym roku, oraz

b) wsparcia dla rozwoju sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Cooka w wysokości 350 000 EUR w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku. Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki rybołówstwa, a zwłaszcza z potrzebami Wysp Cooka w odniesieniu do badań naukowych, tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a także monitorowania i kontroli rybołówstwa oraz nadzoru nad nim i zwalczania nielegalnych połowów.

W odniesieniu do tej kwestii sprawozdawca pragnie podkreślić fakt, iż wartość rekompensat, których celem jest wsparcie dla rozwoju sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Cooka, wynosi od 47,6 % do 50 % całkowitej kwoty przekazywanych środków, co w ujęciu procentowym stanowi znaczący wkład. Wsparcie dla rozwoju sektorowego stanowi realny wkład na rzecz zrównoważonego rozwoju państwa trzeciego przez zwiększenie jego możliwości w zakresie autonomii technicznej, doskonalenie jego strategii rozwoju oraz zapewnienie suwerenności, przeciwdziałając tym samym neokolonialnemu podejściu „zapłać i zabierz”, do granic wykorzystującemu zasoby i społeczności miejscowe, często wyznaczającemu kierunek rzeczywistemu charakterowi partnerstwa w umowach zawieranych z państwami trzecimi.

Podczas oceny zastosowania protokołu Komisja powinna bezwzględnie pamiętać, że Wyspy Cooka posiadają określoną politykę strategiczną, mianowicie w zakresie: zwiększenia możliwości monitorowania i kontroli zasobów rybołówstwa Wysp Cooka oraz nadzoru nad nimi oraz działalności połowowej prowadzonej na obszarach wodnych tego kraju, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie połowów NNN; poprawy stanu dostępnej wiedzy naukowej dotyczącej lokalnych ekosystemów morskich oraz zasobów rybołówstwa występujących w wodach Wysp Cooka; rozwoju tradycyjnego łodziowego rybołówstwa prowadzonego w skali lokalnej oraz społeczności zależnych od tej formy działalności, zwiększając tym samym jej wkład w miejscową gospodarkę, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa pokładowego i wzrostu dochodów rybaków oraz wspierając rozwój lokalnej infrastruktury umożliwiającej przetwórstwo i sprzedaż ryb, zarówno w celu zaopatrzenia rynku wewnętrznego, jak i na rzecz działalności eksportowej.

Sprawozdawca zaleca, aby Parlament zatwierdził zawarcie przedmiotowego protokołu, uwzględniając jego znaczenie zarówno dla Wysp Cooka, jak i dla unijnych flot prowadzących działalność na wodach tego kraju.

Sprawozdawca uważa jednak, że konieczne jest dokonanie bardziej szczegółowej oceny i analizy umowy oraz perspektyw na przyszłość. Uwzględniając rolę i kompetencje Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie, sprawozdawca uważa za właściwe i konieczne przyjęcie rezolucji nieustawodawczej w sprawie przedmiotowej umowy, w której zawarte zostaną uwagi i zalecenia, które Komisja Europejska powinna wziąć pod uwagę w czasie obowiązywania protokołu i w ramach ewentualnych negocjacji dotyczących go w przyszłości.

Sprawozdawca wymienia kilka aspektów, które zasługują na szczególną uwagę:

  – zawarcie umowy powinno uwzględniać wzajemne korzyści z niej płynące, a udzielenie statkom unijnym uprawnień do połowów na obszarze połowowym Wysp Cooka powinno mieć taki sam priorytet jak inne cele; należy promować współpracę UE z Wyspami Cooka w celu zapewnienia zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybołówstwa na obszarze połowowym Wysp Cooka, a także sektorów i działań pokrewnych, mając na uwadze politykę rozwoju strategicznego kraju, aby umożliwić zwiększenie wartości dodanej pozostającej w kraju dzięki kapitalizacji jego zasobów naturalnych;

– należy wspierać synergię między wsparciem sektorowym udzielanym na podstawie umowy w sprawie połowów a dostępnymi instrumentami wsparcia na rzecz rozwoju i współpracy mającymi zastosowanie w regionie, stymulując suwerenny rozwój;

– istnieje potrzeba poprawy ilości i wiarygodności dostępnych informacji dotyczących połowów oraz, w ujęciu ogólnym, stanu ochrony zasobów rybołówstwa, przy czym niezbędne jest wsparcie utworzenia Wspólnego Komitetu Naukowego, w którego skład wejdą stowarzyszenia reprezentujące podmioty działające w sektorze;

– sprawozdawca uważa, że wszelkie procesy opracowywania i oceny polityki powinny w jak największym stopniu uwzględniać udział zainteresowanych stron, w tym społeczności stref przybrzeżnych;

– ewentualny wzrost cen ryb, a w następstwie wzrost kosztów dostępu w regionie oznacza, że UE nie będzie mogła negocjować dostępu swych statków po stawkach podobnych do tych, które tradycyjnie miały zastosowanie w regionie.

Na zakończenie sprawozdawca podkreśla, że Parlament musi być niezwłocznie i szczegółowo informowany o procedurach dotyczących protokołu lub jego przedłużenia na wszystkich etapach procesu. Co roku należy przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego planu sektorowego określonego w art. 3 protokołu.


OPINIA Komisji Rozwoju (1.9.2016)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Wyspami Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Maurice Ponga

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wyspy Cooka to składający się z 9 wysp archipelag na południowym Pacyfiku, zamieszkiwany przez około 18 000 osób. Gospodarka Wysp Cooka, sklasyfikowanych jako „kraj o średniowysokim dochodzie” i PKB w wysokości około 12 000 EUR w 2014 r., jest jednak podatna na wstrząsy zewnętrzne, a także wrażliwa w szczególności ze względu na oddalenie od rynków zewnętrznych, niewielką liczbę ludności, ograniczone zasoby naturalne i ograniczoną infrastrukturę. Sektor turystyczny stanowi 60 % PKB, z kolei rybołówstwo tylko 2 %.

Umowa połowowa wynegocjowana i parafowana w dniu 21 października 2015 r. jest pierwszą umową dotyczącą stosunków między Wyspami Cooka a UE. Ma ona na celu promowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa polegającej na odpowiedzialnym wykorzystywaniu zasobów morskich.

Umowa została zawarta na okres 8 lat, a protokół wykonawczy do tej umowy przewiduje okres 4 lat z możliwością przedłużenia. Przyznano w niej dostęp czterem europejskim sejnerom tuńczykowym. Pojemność referencyjna dla gatunków daleko migrujących wynosi 7000 ton rocznie.

Roczna rekompensata finansowa UE obejmuje: 735 000 EUR w okresie pierwszych lat i 700 000 EUR przez następne dwa lata. Roczny przydział środków w wysokości 350 000 EUR przyznaje się na wspieranie rozwoju polityki sektora rybołówstwa na Wyspach Cooka. Do tego rocznego wkładu ze strony UE dochodzą opłaty za koncesje od europejskich armatorów.

Sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie tej umowy dla Wysp Cooka, mając na uwadze przyznane środki. Roczne sektorowe środki finansowe są bowiem wyższe od otrzymanych z 11. EFR – 200 000 EUR przez 7 lat. Co więcej, umowa umożliwiłaby UE promowanie zasad zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa w regionie Pacyfiku.

Sprawozdawca uważa, że umowa i protokół do tej umowy spełniają wszystkie kryteria wymagane przez nową WPRyb, zwłaszcza pod względem ochrony zasobów, zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, zwalczania połowów NNN, poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, a także przejrzystości. W związku z powyższym sprawozdawca proponuje przyjęcie tej umowy oraz protokołu do tej umowy.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie przyjęcia wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Wyspami Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka

Odsyłacze

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Maurice Ponga

3.5.2016

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2016

 

 

 

Data przyjęcia

31.8.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Liliana Rodrigues


OPINIA Komisji Budżetowej (11.10.2016)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Wyspami Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Indrek Tarand

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na podstawie odpowiednich wytycznych negocjacyjnych Komisja Europejska przeprowadziła negocjacje z rządem Wysp Cooka w celu zawarcia nowej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i Protokołu wykonawczego do tej umowy między Unią Europejską a Wyspami Cooka.

W wyniku tych negocjacji w dniu 21 października 2015 r. parafowano nową Umowę i Protokół. Obejmują one odpowiednio okresy ośmiu i czterech lat od daty rozpoczęcia ich tymczasowego stosowania, tj. od dnia ich podpisania.

Nowa umowa stworzy ramy prawne uwzględniające priorytety zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i jej wymiar zewnętrzny z myślą o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Wyspami Cooka.

Głównym celem nowego protokołu jest zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów w obszarze połowowym Wysp Cooka w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i z uwzględnieniem zaleceń Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC), w stosownych przypadkach w granicach dostępnej nadwyżki.

Celem jest również leżące w interesie obu Stron ożywienie współpracy między Unią Europejską a Wyspami Cooka, służącej wspieraniu zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Wysp Cooka.

Łączna kwota rekompensaty finansowej wyniesie 2 870 000 EUR na cały okres obowiązywania niniejszego protokołu. Ta łączna rekompensata finansowa obejmuje dwa oddzielne składniki:

•  roczną kwotę z tytułu dostępu do wyłącznej strefy ekonomicznej Wysp Cooka w wysokości 385 000 EUR przez pierwszy i drugi rok oraz 350 000 EUR w trzecim i czwartym roku, co odpowiada pojemności referencyjnej wynoszącej 7 000 ton rocznie oraz

•  odrębną roczną kwotę 350 000 EUR na wsparcie i realizację sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Cooka.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie przyjęcia wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Wyspami Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy.

Komisja Budżetowa proponuje, aby Komisja Rybołówstwa przyjęła jednocześnie rezolucję nieustawodawczą zawierającą następujący akapit:

•  zwraca się do Komisji, aby przed wygaśnięciem okresu obowiązywania protokołu lub przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego ewentualnego zastąpienia przedstawiła Parlamentowi i Radzie ocenę ex post protokołu wraz z analizą kosztów i korzyści.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka

Odsyłacze

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Indrek Tarand

26.5.2016

Rozpatrzenie w komisji

31.8.2016

 

 

 

Data przyjęcia

11.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Afzal Khan, Derek Vaughan

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a rządem Wysp Cooka

Odsyłacze

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

20.10.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

27.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Data przyjęcia

26.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

João Pimenta Lopes

Data złożenia

30.1.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności