Procedură : 2016/0077(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0010/2017

Texte depuse :

A8-0010/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0019

RECOMANDARE     ***
PDF 562kWORD 59k
30.1.2017
PE 582.199v01-00 A8-0010/2017

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportor: João Ferreira

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07592/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și protocolul de punere în aplicare a acestuia (07594/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0431/2016),

–  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 14 februarie 2017(1) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A8-0010/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Insulelor Cook.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0000.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Insulele Cook sunt un arhipelag în Oceanul Pacific, format din 15 insule împărțite în două grupuri, cu o populație de aproximativ 15 000 de persoane (potrivit datelor din 2011). Trebuie remarcată relația privilegiată pe care Insulele Cook o au cu Noua Zeelandă; ambele au aceeași monedă și toți cetățenii Insulelor Cook au dreptul la cetățenia neozeelandeză. Sectorul pescuitului reprezintă 3 % din PIB-ul insulei, procent care s-a menținut stabil în perioada 2007-2011, în contextul creșterii PIB-ului cu aproximativ 34 % (pierzând din ponderea relativă în cadrul economiei locale). Exporturile de produse pescărești s-au ridicat la 1,35 milioane EUR în 2011.

Capturile de ton ale flotei naționale în perioada 2007-2010, în special de ton cu aripioare galbene, au fost mai mici de 3 000 de tone. Există 19 nave cu paragate care arborează pavilionul Insulelor Cook, restul activităților de pescuit având caracter artizanal, neindustrial. Capturile au crescut la 3 984 în 2011, înregistrându-se creșteri ale capturilor de ton cu aripioare galbene și de ton obez. Cea mai mare parte a capturilor interne de ton sunt debarcate în afara Insulelor Cook (doar aproximativ 250 tone pe an sunt debarcate în portul Avatiu de pe insula Rarotonga, asigurând consumul intern și exporturile către Noua Zeelandă și Japonia).

Zona economică exclusivă (ZEE) a Insulelor Cook, care se învecinează cu Kiribati, Tokelau, Polinezia Franceză, Samoa Americană, Niue și zone de mare liberă, are o suprafață de 1,98 milioane de km2, ceea ce, deși mărește potențialul economic al sectorului pescuitului, ridică probleme în materie de supraveghere și control, dat fiind că pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat este o problemă dificil de depășit din cauza dimensiunii zonei afectate și a dispersării resurselor.

Insulele Cook au permis în mod tradițional accesul navelor din alte țări în zona sa economică exclusivă. Cu toate acestea, aceste acorduri au fost încheiate într-un context pur comercial, cu caracter privat, îngreunând aprofundarea relațiilor pe baza unor criterii de sustenabilitate a stocurilor; acordurile au avut un impact semnificativ asupra unor specii de ton și asupra comunităților din zonele de coastă.

Capturile realizate în 2011 de către navele din țări care pescuiesc în ZEE a Insulelor Cook au fost următoarele: 1 516 tone de către navele de pescuit cu plasă pungă din Statele Unite (singura flotă de nave cu plasă-pungă din Insulele Cook), dar se crede că aceste capturi au crescut la peste 12 000 de tone în 2012 (nu există date disponibile), ca urmare a deplasării biomasei de ton dungat din cauza furtunii El Niño și a redeschiderii unei fabrici de conserve în Samoa Americană, ceea ce a favorizat noi oportunități economice în regiune, Capturile efectuate de nave de pescuit cu paragate au crescut la 6 696 de tone în 2011. S-au acordat autorizații de pescuit (31) pentru nave cu paragate în cazul Chinei (16) și al Republicii Vanuatu (9). În 2012, onorariile anuale pentru acordarea autorizației pentru navele cu paragate au fost mai mici de 5 000 EUR pentru două nave locale sub pavilion național și au variat între 25 718 EUR pentru navele sub alt pavilion decât cel național cu lungimea sub 40 de metri la 48 222 EUR pentru navele sub alt pavilion decât cel național cu lungimea mai mare de 40 de metri. SUA beneficiază de 39 de autorizații de pescuit pentru navele cu plasă-pungă în regiune, doar 16 fiind utilizate în 2012 în apele Insulelor Cook, cu o contribuție financiară totală (costul accesului și ajutorul pentru dezvoltare) de 7 875 USD (6 406 EUR) pe zi.

În prezent, nu există nave ale UE care pescuiesc în apele Insulelor Cook. Flota europeană din regiune este alcătuită din nave de pescuit cu plasă-pungă. Întrucât navele cu paragate pelagice ale UE au pescuit întotdeauna în ape mai temperate în sudul Insulelor Cook și ținând cont de exigențele impuse de regulamentul privind conservarea rechinilor din Insulele Cook, evaluarea ex-ante nu a evidențiat niciun interes din partea navelor cu paragate pelagice ale UE de a pescui în viitor în zona economică exclusivă (ZEE) a Insulelor Cook.

Încheierea unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil este o alegere strategică pentru UE și Insulele Cook, oferind posibilități de pescuit pentru navele aflate sub pavilioanele statelor membre ale UE, teoretic pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, respectând măsurile de conservare și gestionare ale Comisiei pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC) și în limitele surplusului disponibil. Decizia de a opta pentru un acord în acest context este susținută de evaluarea ex ante menționată anterior, realizată în iunie 2013 de către experți externi, care concluzionează că, având în vedere negocierile directe între nave și autoritățile din Insulele Cook, încheierea unui protocol este o soluție mai bună pe termen lung pentru sustenabilitatea resurselor piscicole, respectarea drepturilor lucrătorilor și dezvoltarea sectorului pescuitului pentru ambele părți.

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru 4 nave de pescuit ton cu plasă-pungă. Având în vedere cerințele stabilite în acordurile aplicabile pentru Oceanul Pacific de Vest și Central (Kiribati, Insulele Solomon), protocolul va permite flotelor statelor membre să rămână în zona de activitate curentă și va ajuta la crearea unei rețele de posibilități de pescuit, care poate avea efecte pozitive pe termen lung.

Contribuția financiară anuală prevăzută de acord este de 735 000 EUR în primul și al doilea an și de 700 000 EUR în cel de-al treilea și al patrulea an, având ca bază:

(a) un tonaj de referință de 7 000 de tone, pentru o sumă aferentă accesului în valoare de 385 000 EUR în primul și al doilea an și de 350 000 EUR în cel de-al treilea și al patrulea an; și

(b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale a pescuitului în Insulele Cook, în valoare de 350 000 EUR în primul, al doilea, al treilea și al patrulea an. Aceste prevederi răspund obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului și, nu în ultimul rând, necesităților Insulelor Cook în ceea ce privește sprijinirea cercetării științifice și a pescuitului artizanal și monitorizarea, controlul și supravegherea pescuitului, precum și combaterea pescuitului ilegal.

În acest sens, raportorul ar dori să sublinieze că contribuțiile care vizează sprijinirea dezvoltării politicii sectoriale a pescuitului în Insulele Cook variază între 47,6 % și 50 % din totalul care urmează să fie transferat, reprezentând, astfel, o contribuție semnificativă în termeni procentuali. Sprijinul pentru dezvoltarea sectorială este o contribuție autentică la sustenabilitatea unei țări partenere, potențând capacitățile acesteia de autonomie tehnică, consolidând strategia sa de dezvoltare și asigurându-i suveranitatea, spre deosebire de abordarea neocolonială de tipul „plătim și ne servim”, prin care se exploatează până la epuizare resursele și comunitățile și care adesea stabilește orientarea reală a parteneriatului în acordurile cu țările terțe.

Atunci când evaluează punerea în aplicare a protocolului, Comisia va trebui să aibă întotdeauna în vedere faptul că Insulele Cook au o politică strategică bine definită, și anume: consolidarea capacităților de monitorizare, control și supraveghere a resurselor piscicole din Insulele Cook, precum și a activităților de pescuit care au loc în apele sale, cu un accent deosebit pe combaterea pescuitului INN, îmbunătățirea cunoștințelor științifice disponibile cu privire la ecosistemele marine locale și la resursele piscicole prezente în apele Insulelor Cook, dezvoltarea pescuitului artizanal local și a comunităților care depind de el pentru a crește contribuția acestuia la economia locală, a îmbunătăți siguranța la bord, a crește veniturile pescarilor și a sprijini dezvoltarea infrastructurii locale de procesare și comercializare a peștelui, fie pentru aprovizionarea pieței interne, fie pentru export.

Raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea protocolului, având în vedere importanța acestuia atât pentru Insulele Cook, cât și pentru flotele UE care își desfășoară activitatea în apele acestei țări.

Cu toate acestea, raportorul consideră că este necesar să aibă loc o evaluare și o analiză mai detaliate ale acestui acord și ale perspectivelor sale pentru viitor. Având în vedere rolul și competențele Parlamentului European în acest domeniu, raportorul consideră că este oportună și necesară aprobarea unei rezoluții fără caracter legislativ referitoare la acest acord, care să conțină observațiile și recomandările de care se speră că va ține seama Comisia Europeană în perioada în care acest protocol va fi în vigoare și în cazul unei eventuale negocieri a acestuia în viitor.

Raportorul subliniază câteva aspecte cărora ar trebui să li se acorde o atenție deosebită:

  - la încheierea acordului va trebui să se țină seama întotdeauna de beneficiile reciproce pe care le aduce și ar trebui să se acorde aceeași prioritate oferirii de posibilități de pescuit pentru navele din UE în zona de pescuit a Insulelor Cook ca și celorlalte obiective; ar trebui, de asemenea, să se promoveze cooperarea dintre UE și Insulele Cook în vederea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și a exploatării responsabile a resurselor piscicole în zona de pescuit a Insulelor Cook, dar și a industriilor și activităților conexe, având în vedere politica de dezvoltare strategică a Insulelor Cook, pentru a permite țării să obțină o valoare adăugată mai mare prin valorificarea resurselor sale naturale;

- ar trebui promovate sinergiile între sprijinul sectorial oferit în contextul acordului în domeniul pescuitului și instrumentele disponibile pentru dezvoltarea și cooperarea regională, punând accentul pe dezvoltarea suverană;

- este necesar să se obțină îmbunătățiri în contextul volumului și fiabilității informațiilor privind capturile și, în general, al stării de conservare a resurselor piscicole și ar trebui să se creeze un comitet științific comun, pentru a asigura implicarea organizațiilor care reprezintă sectorul pescuitului;

- toate procesele de elaborare și evaluare a politicilor ar trebui să implice participarea cât se poate de amplă a părților interesate, inclusiv a comunităților din zonele de coastă;

- o eventuală creștere a prețului la pește, care ar determina creșterea proporțională a costurilor de acces în regiune, ar însemna că UE nu va putea negocia accesul navelor sale la tarife similare celor utilizate în mod tradițional în regiune.

În final, raportorul subliniază că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol sau la reînnoirea sa. Se propune să se prezinte anual Parlamentului și Consiliului un raport privind rezultatele programului sectorial multianual menționat la articolul 3 din protocol.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (1.9.2016)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Raportor pentru aviz: Maurice Ponga

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Insulele Cook sunt un arhipelag situat în sudul Oceanului Pacific, compus din 9 insule și cu o populație de aproximativ 18 000 de persoane. Clasificată drept „țară cu venituri medii superioare”, cu un PIB/locuitor de circa 12 000 EUR în 2014, economia Insulelor Cook este, totuși, vulnerabilă la șocurile externe și este fragilă, în special deoarece piețele externe sunt departe, populația este redusă, resursele sale naturale sunt limitate, iar infrastructurile sunt reduse. Sectorul turismului reprezintă 60 % din PIB, în timp ce sectorul pescuitului reprezintă doar 2 %.

Acest acord de pescuit negociat și parafat la 21 octombrie 2015 este o premieră pentru relațiile dintre Insulele Cook și UE. El urmărește promovarea politicilor sustenabile de pescuit, bazate pe exploatarea responsabilă a resurselor maritime.

Acordul este încheiat pe o durată de opt ani, iar protocolul său de punere în aplicare prevede o durată de patru ani, care poate fi reînnoită. El prevede accesul a patru nave europene de pescuit ton cu plasă pungă. Tonajul de referință este de 7 000 de tone pe an pentru speciile de pești mari migratori.

Contrapartida financiară anuală a UE este repartizată după cum urmează: 735 000 EUR pentru primii ani și 700 000 EUR pentru următorii doi ani. Se alocă un pachet financiar anual de 350 000 EUR pentru a susține dezvoltarea politicii sectorului pescuitului în Insulele Cook. La această contribuție anuală a UE se adaugă drepturile de acces plătite de armatorii europeni.

Raportorul dorește să sublinieze importanța acestui acord pentru Insulele Cook, ținând seama de sumele alocate. Într-adevăr, pachetul financiar sectorial anual este mai mare decât cel pentru al 11-lea FED - 200 000 EUR pe șapte ani. În plus, acest acord ar permite UE să promoveze în regiunea Pacificului principiile pescuitului sustenabil și responsabil.

Raportorul consideră că acordul și protocolul la acesta respectă toate criteriile impuse de noua PCP, în special în ceea ce privește conservarea resurselor, pescuitul responsabil și sustenabil, combaterea pescuitului INN, respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice ale statului de drept, precum și în ceea ce privește transparența. Din aceste motive, raportorul propune aprobarea acestui acord și a protocolului la acesta.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande aprobarea proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook

Referințe

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Comisie competentă în fond

 

PECH

 

 

 

 

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Maurice Ponga

3.5.2016

Examinare în comisie

11.7.2016

 

 

 

Data adoptării

31.8.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Liliana Rodrigues


AVIZ al Comisiei pentru bugete (11.10.2016)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Raportor pentru aviz: Indrek Tarand

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza directivelor de negociere relevante, Comisia Europeană a purtat negocieri cu guvernul Insulelor Cook, în scopul încheierii, între Uniunea Europeană și Insulele Cook, a unui nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și a unui nou protocol de punere în aplicare a acestuia.

În urma acestor negocieri, un nou acord și un nou protocol au fost parafate la 21 octombrie 2015. Acestea acoperă o perioadă de opt și, respectiv, patru ani, începând de la data aplicării lor provizorii, și anume data semnării lor.

Noul acord va oferi un cadru care să țină cont de prioritățile politicii comune reformate în domeniul pescuitului și de dimensiunea sa externă, în vederea stabilirii unui parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Insulele Cook.

Obiectivul principal al noului protocol este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii în zona de pescuit a Insulelor Cook, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând măsurile de conservare și gestionare ale Comisiei pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC), dacă este cazul, în limitele surplusului disponibil.

În egală măsură, se urmărește obiectivul de a consolida cooperarea dintre Uniunea Europeană și Insulele Cook în vederea promovării unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și a unei exploatări responsabile a resurselor piscicole în zona de pescuit a Insulelor Cook, în interesul ambelor părți.

Contribuția financiară totală este de 2 870 000 EUR pentru întreaga durată a prezentului protocol. Contribuția financiară totală cuprinde două elemente disociate:

•  o sumă anuală aferentă accesului la zonele de pescuit ale Insulelor Cook de 385 000 EUR în primul și al doilea an și în valoare de 350 000 EUR în al treilea și al patrulea an pentru un tonaj de referință de 7 000 de tone pe an și

•  o sumă specifică anuală în valoare de 350 000 EUR pentru sprijinirea și punerea în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Insulelor Cook.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia.

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit să adopte o rezoluție nelegislativă însoțitoare care să includă următorul punct:

•  invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului o evaluare ex post a protocolului, inclusiv o analiză de costuri și beneficii, înaintea expirării protocolului sau înainte de inițierea negocierilor în vederea eventualei sale înlocuiri.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook

Referințe

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Comisie competentă în fond

 

PECH

 

 

 

 

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Indrek Tarand

26.5.2016

Examinare în comisie

31.8.2016

 

 

 

Data adoptării

11.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Afzal Khan, Derek Vaughan

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook

Referințe

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Data sesizării

20.10.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

27.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Raportori

Data numirii

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Examinare în comisie

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Data adoptării

26.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

João Pimenta Lopes

Data depunerii

30.1.2017

Aviz juridic - Politica de confidențialitate