ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie

  30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

  Výbor pre rybárstvo
  Spravodajca: João Ferreira

  Postup : 2016/0077(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0010/2017
  Predkladané texty :
  A8-0010/2017
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie

  (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07592/2016),

  –  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávací protokol k tejto dohode (07594/2016),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) a ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0431/2016),

  –  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 14. februára 2017[1] o návrhu rozhodnutia Rady,

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0010/2017),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Cookových ostrovov.

  • [1]  Prijaté texty, P8_TA(2017)0000.

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Cookove ostrovy tvorí súostrovie 15 ostrovov ležiacich v Tichom oceáne v dvoch zoskupeniach a žije na nich približne 15 000 obyvateľov (podľa údajov z roku 2011). Treba zdôrazniť privilegovaný vzťah Cookových ostrovov s Novým Zélandom, s ktorým majú spoločnú menu a všetci obyvatelia Cookových ostrovov majú nárok na novozélandské občianstvo. Sektor rybárstva predstavuje menej ako 3 % HDP krajiny, pričom v období rokov 2007 až 2011 sa pohyboval na stabilnej úrovni, zatiaľ čo HDP sa zvýšilo o 34 % (takže jeho relatívna váha v miestnom hospodárstve sa znížila). Vývoz produktov rybolovu v roku 2011 predstavoval 1,35 milióna EUR.

  Úlovky tuniaka (najmä tuniaka žltoplutvého) domácej flotily v období 2007 až 2010 boli nižšie ako 3 000 ton. Pod vlajkou Cookových ostrovov sa plaví 19 plavidiel s lovnými šnúrami a zvyšné plavidlá sú plavidlá na drobný rybolov. V roku 2011 úlovky dosiahli úroveň 3 984 ton, pričom sa zvýšili úlovky tuniaka žltoplutvého a tuniaka okatého. Väčšina domácich úlovkov tuniaka sa vyloďuje mimo Cookových ostrovov (len približne 250 ton ročne sa vyloďuje v prístave Avatiu on Rarotonga na domácu spotrebu a vývoz na Nový Zéland a do Japonska).

  Výhradná hospodárska zóna (VHZ) Cookových ostrovov, ktorá susedí s Kiribati, Tokelau, Francúzskou Polynéziou, Americkou Samoou, Niue a oblasťami šíreho mora, pokrýva viac ako 1,98 milióna km2. To zvyšuje hospodársky potenciál odvetvia rybolovu, ale tiež prináša problémy, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu, pretože bojovať proti nelegálnemu, neregulovanému a nenahlásenému rybolovu je v takej rozhľahlej oblasti, v ktorej sú zdroje naširoko rozptýlené, veľmi ťažké.

  Cookove ostrovy v minulosti povoľovali plavidlám iných krajín prístup do svojej VHZ. Predmetné dohody však boli uzatvorené na súkromnej báze na čisto komerčné účely, a preto je ťažšie budovať vzťahy založené na kritériu udržateľnosti populácií; ich vplyv na určité druhy tuniakov a pobrežné komunity bol značný.

  V roku 2011 úlovky plavidiel z krajín, ktoré lovia ryby vo výhradnej hospodárskej zóne Cookových ostrovov, predstavovali 1 516 ton pre plavidlá Spojených štátov s vakovými sieťami (jediná flotila plavidiel s vakovými sieťami vo vodách Cookových ostrovov). Objem sa však pravdepodobne zvýšil na viac ako 12 000 ton v roku 2012 (presné údaje nie sú k dispozícii), pretože El Niño posunul biomasu pelamíd a v Americkej Samoe bola znovu otvorená továreň na konzervy, čím sa otvorili nové hospodárske príležitosti v regióne. Úlovky plavidiel na lov lovnými šnúrami sa v roku 2011 zvýšili na 6 696 ton. Povolenia na rybolov s lovnými šnúrami (31) využívajú najmä Čína (16) a Vanuatu (9). Poplatky za povolenia rybolovu plavidlami na lov lovnými šnúrami boli v roku 2012 nižšie ako 5000 EUR za dve vnútroštátne plavidlá s miestnou základňou a pohybovali sa od 25 718 EUR za zahraničné plavidlá kratšie ako 40 metrov a 48 222 EUR za zahraničné plavidlá dlhšie ako 40 metrov. USA disponujú v oblasti 39 povoleniami na rybolov plavidlami s vakovou sieťou, ale vo vodách Cookových ostrovov bolo v roku 2012 použitých len 16 plavidiel s celkovým finančným príspevkom vo výške (náklady na prístup a rozvojovú pomoc) 7 875 USD (6 406 EUR) za deň.

  V súčasnosti sa vo vodách Cookových ostrovov neplavia žiadne plavidlá EÚ. Európska flotila v oblasti pozostáva z plavidiel s vakovými sieťami. Keďže historicky sa úlovky plavidiel s lovnými šnúrami EÚ realizovali v miernejších vodách na juh od Cookových ostrovov a so zreteľom na požiadavky nariadenia o ochrane žralokov Cookových ostrovov hodnotenie ex ante neviedlo k žiadnemu budúcemu záujmu o rybolov plavidlami s lovnými šnúrami EÚ vo VHZ Cookových ostrovov.

  Strategické uzavretie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi umožňuje plavidlám pod vlajkou členských štátov EÚ vykonávať rybolov teoreticky na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní pri dodržaní opatrení na zachovanie a riadenie rybolovných zdrojov, ktoré prijala Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne, a v rámci obmedzení dostupného prebytku. Rozhodnutie o uplatnení dohody v tomto kontexte podporuje aj uvedené hodnotenie ex ante realizované v júni 2013 externými odborníkmi, ktoré dospelo k záveru, že vzhľadom na priame rokovania medzi plavidlami a orgánmi Cookových ostrovov by protokolárna forma bola z dlhodobého hľadiska najlepším riešením v záujme udržateľnosti populácie rýb, dodržiavania práv pracovníkov a rozvoja rybolovu obidvoch strán.

  V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti pre štyri plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou. So zreteľom na požiadavky v rámci dohôd uplatňovaných v oblasti západného a stredného Tichého oceánu (Kiribati a Šalamúnove ostrovy) uzavretie tohto protokolu umožní flotilám členských štátov EÚ udržať sa v tejto operačnej oblasti a pomôže vytvoriť siete rybolovných možností, ktoré môžu časom priniesť pozitívne výsledky.

  Dohoda predpokladá ročný finančný príspevok vo výške 735 000 EUR v prvom a druhom roku a 700 000 EUR v treťom a štvrtom roku, a to na základe:

  a) referenčnej tonáže 7 000 ton, pričom suma za prístup predstavuje 385 000 EUR v prvom a druhom roku a 350 000 EUR v treťom a štvrtom roku; a

  b) podpory na rozvoj odvetvovej rybárskej politiky Cookových ostrovov vo výške 350 000 EUR v prvom, druhom, treťom a štvrtom roku. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej rybárskej politiky a najmä s potrebami Cookových ostrovov v oblasti podpory vedeckého výskumu, maloobjemového tradičného rybolovu, ako aj monitorovania a kontroly rybolovu a dohľadu nad ním a bojom proti nezákonnému rybolovu.

  V súvislosti s touto otázkou by spravodajca rád podotkol, že príspevky na podporu rozvoja sektorovej politiky rybárstva Cookových ostrovov sa pohybujú medzi 47,6 % až 50 % celkových prevedených súm, čo je z percentuálneho hľadiska vysoký príspevok. Podpora rozvoja sektora je skutočným príspevkom k udržateľnosti v partnerskej krajine, ktorým sa zvyšuje jej vlastná operačná nezávislosť a podporuje sa jej stratégia rozvoja a zaručuje sa jej zvrchovanosť. Je to rozdiel oproti neokoloniálnemu prístupu založenému na zásade „zaplať a ber“, ktorým sa až po hranicu únosnosti vyčerpávajú zdroje a vykorisťujú komunity, a ktorou sa častokrát riadi realita partnerstiev s nečlenskými krajinami.

  Pri posudzovaní vykonávania protokolu by Komisia mala vždy mať na zreteli, že Cookove ostrovy sledujú jasne definovanú strategickú politiku s cieľom zvýšiť svoju kapacitu na monitorovanie, kontrolu a dohľad nad populáciou rýb a rybolovom vykonávanom v ich vodách, s osobitným dôrazom na opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na zlepšenie dostupných vedeckých poznatkov o miestnych morských ekosystémoch a populácii rýb v ich vodách a na rozvoj miestneho remeselného rybolovu a komunít, ktoré sú závislé od rybolovu, s cieľom zvýšiť ich príspevok k miestnemu hospodárstvu, pomôcť zlepšiť bezpečnosť na palube a príjmy rybárov a podporiť rozvoj miestnych zariadení na spracovanie a komercializáciu rýb, či už na domácom trhu alebo na vývoz.

  Spravodajca Parlamentu odporúča schváliť uzavretie tohto protokolu vzhľadom na jeho význam pre Cookove ostrovy, ale aj pre flotilu EÚ, ktorá pôsobí v ich vodách.

  Spravodajca však považuje za nevyhnutné uskutočniť podrobnejšie hodnotenie a zváženie tejto dohody a jej výhľadu do budúcnosti. Vzhľadom na úlohu a právomoci Európskeho parlamentu v tejto oblasti spravodajca považuje za vhodné a potrebné prijatie nelegislatívneho uznesenia o tejto dohode, z ktorého vyplynú závery a odporúčania, ktoré by Európska komisia mala zohľadniť počas doby platnosti tohto protokolu, prípadne pri jeho prerokúvaní v budúcnosti.

  Spravodajca by chcel upozorniť na niektoré aspekty, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť:

    – pri uzatváraní dohody by sa vždy mal zohľadňovať prínos pre obe strany, pričom rovnakú prioritu ako iné ciele by mali mať primerané možnosti rybolovu pre plavidlá EÚ v rybolovnej zóne Cookových ostrovov; Mala by sa tiež podporiť spolupráca medzi EÚ a Cookovými ostrovmi so zreteľom na politiku udržateľného rybolovu a zodpovedného využívania populácií rýb v rybolovnej zóne Cookových ostrovov, ako aj súvisiacich odvetví a činností, berúc do úvahy politiku Cookových ostrovov v oblasti strategického rozvoja s cieľom umožniť krajine, aby dosiahla zvýšenie pridanej hodnoty domácich produktov ako výsledku využívania svojich prírodných zdrojov.

  – Je potrebné presadzovať synergiu medzi sektorovou podporou poskytovanou v rámci dohody o rybárstve a nástrojmi podpory dostupnými na rozvoj a v rámci spolupráce v regióne, čím sa posilní rozvoj krajiny.

  – Je potrebné zvýšiť počet a zlepšiť spoľahlivosť informácií o úlovkoch a vo všeobecnosti o stave zachovania rybolovných zdrojov, pričom treba podporiť zriadenie spoločného vedeckého výboru s cieľom zabezpečiť účasť organizácií zastupujúcich rybárske odvetvie.

  – Na všetkých postupoch vymedzenia a hodnotenia politík by sa mali v maximálnej miere podieľať zainteresované strany vrátane pobrežných komunít.

  – Eventuálne zvýšenie cien rýb a súvisiace zvýšenie nákladov na prístup do regiónu znamenajú, že EÚ nebude môcť dohodnúť prístup plavidiel jej členských štátov v cenách, aké sa v regióne v minulosti uplatňovali.

  Na záver spravodajca zdôrazňuje, že Parlament by mal byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia. Správa o výsledkoch viacročného sektorového programu, ako sa uvádza v článku 3 protokolu, by sa mala každoročne predkladať Európskemu parlamentu a Rade.

  STANOVISKO Výboru pre rozvoj (1.9.2016)

  pre Výbor pre rybárstvo

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a jej vykonávacieho protokolu
  (COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Maurice Ponga

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Cookove ostrovy sú súostrovím v južnom Tichom oceáne zloženým z 9 ostrovov a s populáciou približne 18 000 obyvateľov. Cookove ostrovy, s HDP na úrovni približne 12 000 eur v roku 2014, sú klasifikované ako „krajina s vyšším stredným príjmom”, ale aj napriek tomu je hospodárstvo tejto krajiny citlivé na vonkajšie otrasy a zraniteľné najmä z dôvodu vzdialenosti vonkajších trhov, malého počtu obyvateľov, obmedzených prírodných zdrojov a obmedzenej infraštruktúry. Odvetvie turizmu tvorí 60 % HDP, zatiaľ čo rybolov predstavuje len 2 %.

  Táto dohoda o rybárstve, dojednaná a parafovaná 21. októbra 2015, je prvou svojho druhu vo vzťahoch medzi Cookovými ostrovmi a EÚ. Jej cieľom je podpora udržateľných rybolovných politík založených na zodpovednom využívaní morských zdrojov.

  Táto dohoda je uzavretá na obdobie 8 rokov a vykonávací protokol na obdobie 4 rokov, ktoré sa dá predĺžiť. Umožňuje prístup štyroch európskych plavidiel na lov tuniakov záťahovou sieťou. Referenčná tonáž je 7 000 ton ročne pre druhy migrujúce na veľké vzdialenosti.

  Ročné finančné protiplnenie EÚ je rozdelené takto: 735 000 eur v prvých dvoch rokoch a 700 000 eur v druhých dvoch rokoch. Na podporu rozvoja odvetvovej rybárskej politiky Cookových ostrovov je vyčlenená suma vo výške 350 000 eur ročne. Tento ročný príspevok EÚ dopĺňajú platby európskych vlastníkov plavidiel za právo na prístup.

  Spravodajca chce zdôrazniť, že táto dohoda má pre Cookove ostrovy vzhľadom na výšku vyčlenenej sumy veľký význam. Ročný príspevok pre toto odvetvie je totiž vyšší ako prostriedky 11. Európskeho rozvojového fondu (200 000 eur počas 7 rokov). Táto dohoda okrem toho umožní EÚ presadzovať zásady udržateľného a zodpovedného rybárstva v oblasti Tichého oceána.

  Spravodajca sa domnieva, že dohoda a pripojený protokol zodpovedajú všetkým kritériám novej spoločnej rybárskej politiky, a to najmä pokiaľ ide o zachovanie rybolovných zdrojov, udržateľné a zodpovedné rybárstvo, boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, dodržiavanie ľudských práv a zásad demokracie a právneho štátu a tiež transparentnosť. Z uvedených dôvodov spravodajca navrhuje schváliť dohodu a jej protokol.

  ******

  Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a jej vykonávacieho protokolu.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a vládou Cookových ostrovov

  Referenčné čísla

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Gestorský výbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Maurice Ponga

  3.5.2016

  Prerokovanie vo výbore

  11.7.2016

   

   

   

  Dátum prijatia

  31.8.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Brian Hayes

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Liliana Rodrigues

  STANOVISKO Výboru pre rozpočet (11.10.2016)

  pre Výbor pre rybárstvo

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a jej vykonávacieho protokolu
  (COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Indrek Tarand

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Európska komisia na základe príslušných smerníc na rokovania viedla rokovania s vládou Cookových ostrovov s cieľom uzavrieť medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi novú dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol.

  Na záver týchto rokovaní bola 21. októbra 2015 parafovaná nová dohoda a protokol. Dohoda sa vzťahuje na obdobie ôsmich rokov a protokol na obdobie štyroch rokov odo dňa ich predbežného uplatňovania, t. j. odo dňa ich podpísania.

  Novou dohodou sa ustanoví rámec, ktorým sa na účely strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi zohľadnia priority zreformovanej spoločnej rybárskej politiky a jej vonkajší rozmer.

  Hlavným cieľom nového protokolu je poskytnúť plavidlám Únie rybolovné možnosti v rybolovnej zóne Cookových ostrovov na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a pri dodržiavaní ochranných a riadiacich opatrení Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC) v závislosti od dostupného nadbytku.

  Ďalším zámerom je posilniť v záujme oboch strán spoluprácu medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi s cieľom podporiť udržateľnú rybársku politiku a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Cookových ostrovov.

  Celkový finančný príspevok predstavuje 2 870 000 EUR na celé obdobie platnosti tohto protokolu. Tento celkový finančný príspevok pozostáva z dvoch samostatných položiek, ktorými sú:

  •  ročná suma na prístup do rybolovných oblastí Cookových ostrovov vo výške 385 000 EUR za prvý a druhý rok a vo výške 350 000 EUR za tretí a štvrtý rok, čo zodpovedá referenčnej tonáži 7 000 ton ročne, a

  •  osobitná ročná suma vo výške 350 000 EUR na podporu a vykonávanie odvetvovej rybárskej politiky Cookových ostrovov.

  ******

  Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a jej vykonávacieho protokolu.

  Výbor pre rozpočet navrhuje Výboru pre rybárstvo, aby prijal sprievodné nelegislatívne uznesenie, ktoré bude obsahovať aj tento bod:

  •  vyzýva Komisiu, aby pred skončením platnosti protokolu alebo pred začatím rokovaní o jeho prípadnom nahradení predložila Parlamentu a Rade ex post hodnotenie protokolu vrátane analýzy nákladov a prínosov.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a vládou Cookových ostrovov

  Referenčné čísla

  COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Gestorský výbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum vymenovania

  Indrek Tarand

  26.5.2016

  Prerokovanie vo výbore

  31.8.2016

   

   

   

  Dátum prijatia

  11.10.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

  +:

  –:

  0:

  31

  3

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Afzal Khan, Derek Vaughan

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a vládou Cookových ostrovov

  Referenčné čísla

  07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

  Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

  20.10.2016

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  PECH

  27.10.2016

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  27.10.2016

  BUDG

  27.10.2016

   

   

  Spravodajcovia:

         dátum vymenovania

  João Ferreira

  27.4.2016

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  15.6.2016

  11.10.2016

  5.12.2016

   

  Dátum prijatia

  26.1.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  João Pimenta Lopes

  Dátum predloženia

  30.1.2017