Postopek : 2016/0077(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0010/2017

Predložena besedila :

A8-0010/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0019

PRIPOROČILO     ***
PDF 546kWORD 56k
30.1.2017
PE 582.199v02-00 A8-0010/2017

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: João Ferreira

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07592/2016),

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (07594/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet predložil v skladu s členom 43(2) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0431/2016),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne 14. februarja 2017(1) o predlogu sklepa Sveta,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun (A8-0010/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Cookovih otokov.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0000.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cookovi otoki so arhipelag v Tihem oceanu, ki ga sestavlja 15 otokov, razdeljenih v dve skupini, s približno 15 000 prebivalci (po podatkih za leto 2011). Cookovi otoki imajo privilegiran odnos z Novo Zelandijo, s katero imajo tudi enako valuto, vsi prebivalci Cookovih otokov pa imajo pravico do novozelandskega državljanstva. Ribiški sektor predstavlja 3 % BDP države in je v obdobju 2007–2011 ohranil stabilen odstotek rasti BDP v višini 34 %, njegova sorazmerna vrednost v lokalnem gospodarstvu pa je padla. Izvoz ribiških proizvodov je v letu 2011 znašal 1,35 milijona EUR.

Domača flota je v obdobju 2007–2010 ulovila manj kot 3000 ton tuna, predvsem rumenoplavutega. Pod zastavo Cookovih otokov s parangali lovi 19 plovil, vse drugo pokriva mali, obrtni ribolov. Leta 2011 je ulov narasel na 3984 ton, pri čemer se je povečala količina rumenoplavutega in veleokega tuna. Večina domačega ulova tuna se iztovori zunaj Cookovih otokov (le okrog 250 ton letno se iztovori v pristanišču Avatiu de Rarotonga, kar zagotavlja domačo porabo ter izvoz na Novo Zelandijo in na Japonsko).

Izključna ekonomska cona Cookovih otokov, ki meji na Kiribate, Tokelau, Francosko Polinezijo, Ameriško Samoo, Niue in na odprto morje, se razteza na več kot 1,98 milijona km2. To povečuje ekonomski potencial ribiškega sektorja, a tudi povzroča težave pri spremljanju in nadziranju, saj se je težko boriti proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu na tako velikem območju, kjer so viri zelo razpršeni.

Cookovi otoki so tradicionalno plovilom iz drugih držav omogočali dostop do svoje izključne ekonomske cone. Vendar so bili sporazumi sklenjeni zasebno, z izključno komercialnim namenom, zato je sedaj težje zgraditi odnose na podlagi meril o trajnosti staležev. Njihov vpliv na nekatere vrste tunov in na obalne skupnosti je velik.

Leta 2011 je ulov plovil držav, ki lovijo v izključni ekonomski coni Cookovih otokov, znašal 1516 ton, kar so izvedla plovila ZDA za ribolov z zaporno plavarico (edina flota z zapornimi plavaricami na Cookovih otokih), vendar se predvideva, da se je leta 2012 ulov povečal na več kot 12 000 ton (podatki še niso na voljo), kar je posledica premika biomase črtastega tuna zaradi pojava El Niño in ponovnega odprtja tovarne konzerv na Ameriški Samoi, ki je omogočila nove gospodarske priložnosti v regiji. Leta 2011 se je ulov s parangali povečal na 6696 ton. Največ dovoljenj za ribolov s parangalom (31) imajo plovila s Kitajske (16) in Vanuatuja (9). Leta 2012 so bile letne pristojbine za ribolov s parangalom na lokalni ravni za obe nacionalni plovili nižje od 5000 EUR, za tuja plovila, manjša od 40 metrov, so znašale 25 718 EUR, za tuja plovila, daljša od 40 metrov, pa 48 222 EUR. ZDA imajo v regiji 39 dovoljenj za ribolov z zapornimi plavaricami, od tega jih je bilo leta 2012 v vodah Cookovih otokov uporabljenih zgolj 16, s skupnim finančnim prispevkom v višini 7875 USD (6406 EUR) na dan (stroški dostopa in razvojne pomoči).

Trenutno v vodah Cookovih otokov ne lovi nobeno plovilo EU. Evropsko floto v regiji sestavljajo plovila za ribolov z zapornimi plavaricami. Ker so plovila za ribolov s parangalom iz EU v preteklosti lovila v toplejših vodah južno od Cookovih otokov in ker je treba upoštevati zahteve uredbe za ohranjanje morskih psov na Cookovih otokih, je predhodna ocena pokazala, da v prihodnosti plovila EU za ribolov s parangalom ne bodo zainteresirana za lovljenje v izključni ekonomski coni Cookovih otokov.

Sklenitev sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu je strateška izbira EU in Cookovih otokov, ki nudi ribolovne možnosti plovilom, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, teoretično na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ob upoštevanju ukrepov za ohranjanje in upravljanje Komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika ter v mejah razpoložljivega presežka. Odločitev o sklenitvi sporazuma temelji na rezultatih zgoraj omenjene predhodne ocene, ki so jo junija 2013 izvedli zunanji strokovnjaki in ugotovili, da bi bila priprava protokola pred neposrednimi pogajanji med plovili in oblastmi Cookovih otokov dolgoročno najboljša rešitev za trajnost ribolovnih staležev, spoštovanje pravic delavcev in razvoj ribištva obeh pogodbenic.

Protokol določa ribolovne možnosti za štiri plovila za ribolov tuna s potegalko. Ob upoštevanju zahtev sporazumov, ki veljajo v zahodnem in srednjem Pacifiku (Kiribati in Salomonovi otoki), bo protokol omogočil, da flote držav EU ostanejo v svojem okolju delovanja, in pomagal pri razvijanju mreže ribolovnih možnosti, ki lahko prinese dolgoročno korist.

Sporazum predvideva letni finančni prispevek v višini 735 000 UR za prvo in drugo leto ter 700 000 EUR za tretje in četrto leto, in sicer na podlagi:

(a) referenčne tonaže 7000 ton, za katero je bil določen znesek za dostop v višini 385 000 EUR za prvo in drugo leto ter 350 000 EUR za tretje in četrto leto, ter

(b) podpore za razvoj sektorske ribiške politike Cookovih otokov v višini 350 000 EUR za prvo, drugo, tretje in četrto leto. To je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike in zlasti potrebami Cookovih otokov glede znanstvenih raziskav, malega ribolova, spremljanja, nadzora in preverjanje ribištva ter ukrepov za boj proti nezakonitemu ribolovu.

V zvezi s tem želi poročevalec poudariti, da se prispevki za podporo razvoju sektorske ribiške politike Cookovih otokov gibljejo med 47,6 % in 50 % celotnega zneska, kar je z vidika deleža velik prispevek. Podpora razvoju sektorja dejansko prispeva k trajnosti partnerske države, krepi njeno operativno neodvisnost, spodbuja njeno razvojno strategijo in zagotavlja njeno suverenost, v nasprotju z neokolonialnim stališčem „plačaj in odnesi“, ki do skrajne meje izkorišča vire in skupnosti ter pogosto pogojuje partnerstva s tretjimi državami.

Pri ocenjevanju izvajanja protokola bi morala Komisija ves čas upoštevati strateško politiko Cookovih otokov za povečanje zmogljivosti spremljanja, nadziranja in preverjanja ribjih staležev ter ribolovnih dejavnosti v vodah države, s posebnim poudarkom na boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, izboljšanju razpoložljivega znanstvenega znanja o stanju lokalnih morskih ekosistemov in ribjih staležev ter razvoju lokalnega malega ribolova in od njega odvisnih skupnosti, ki bi povečal prispevek k lokalnemu gospodarstvu, povečal varnosti na krovu, dvignil dohodek ribičev ter podpiral razvoj lokalne infrastrukture za predelavo in trženje rib, bodisi za domačo oskrbo bodisi za izvoz.

Poročevalec priporoča, naj Parlament odobri sklenitev tega protokola, saj je zelo pomemben za Cookove otoke in za flote EU, ki lovijo v vodah te države.

Vendar poročevalec meni, da je treba natančneje oceniti in pregledati sporazum in njegove obete za prihodnost. Ob upoštevanju vloge in pristojnosti Parlamenta na tem področju poročevalec meni, da je primerno in potrebno sprejeti nezakonodajno resolucijo o tem sporazumu, ki naj vsebuje pripombe in priporočila, ki naj jih Komisija upošteva v celotnem obdobju trajanja protokola ter ponovnih pogajanj za njegovo podaljšanje.

Poročevalec bi rad poudaril nekatere vidike, ki jim je treba nameniti posebno pozornost:

  – ob sklenitvi sporazuma je treba vedno upoštevati koristi obeh podpisnic in ribolovne možnosti za plovila EU v ribolovni coni Cookovih otokov obravnavati enako prednostno kot druge cilje; spodbujati bi treba sodelovanje med EU in Cookovimi otoki, da bi zagotovili trajnostno ribiško politiko in odgovorno izkoriščanje ribjih staležev v ribolovni coni Cookovih otokov ter s tem povezano industrijo in dejavnosti, ob upoštevanju njihove politike strateškega razvoja, da bi država z izkoriščanjem naravnih virov pridobila večjo dodano vrednost;

– spodbujati bi bilo treba sinergije med sektorsko podporo v okviru sporazuma o ribištvu in razpoložljivimi instrumenti za podporo regionalnega razvoja in sodelovanja, kar bi spodbudilo samostojen razvoj;

– izboljšati je treba število in verodostojnost podatkov o ulovu in na splošno o stanju za ohranitev ribjih staležev ter spodbuditi ustanovitev skupnega znanstvenega odbora, ki bi vključeval združenja, ki zastopajo ribiški sektor;

– vsi postopki določanja in ocenjevanja politik bi morali vključevati sodelovanje čim večjega števila deležnikov, vključno z obalnimi skupnostmi;

– ob morebitnem zvišanju cen rib in posledičnem zvišanju stroškov dostopa v regiji se EU ne bi mogla pogajati o dostopu plovil EU v višini preteklih pristojbin.

Nazadnje poročevalec poudarja, da mora biti Parlament nemudoma in izčrpno seznanjen z vsemi fazami postopka v zvezi s protokolom ali njegovim podaljšanjem. Parlamentu in Svetu bi treba vsako leto predložiti poročilo o rezultatih večletnega sektorskega programa, opisanega v členu 3 protokola.


MNENJE Odbora za razvoj (1.9.2016)

za Odbor za ribištvo

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju

(COM(2016)0146 – C8 0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Pripravljavec mnenja: Maurice Ponga

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cookovi otoki so otočje v južnem delu Tihega oceana, ki ga sestavlja devet otokov in ima približno 18 000 prebivalcev. Čeprav so bili Cookovi otoki na podlagi BDP, ki je leta 2014 znašal približno 12 000 EUR, uvrščeni v skupino „držav z višjim povprečnim dohodkom“, je njihovo gospodarstvo še vedno občutljivo na zunanje pretrese in nestabilno, predvsem zaradi oddaljenosti od zunanjih trgov, nizkega števila prebivalcev, omejenih naravnih virov in slabe infrastrukture. Turistični sektor ustvari 60 % BDP, ribiški pa le 2 %.

S tem sporazumom o ribištvu, ki je bil dosežen in parafiran 21. oktobra 2015, Cookovi otoki in EU sodelujejo prvič. Njegov cilj je spodbujati trajnostno ribiško politiko, ki temelji na odgovornem izkoriščanju morskih virov.

Sporazum se sklene za obdobje osmih let, njegov protokol o izvajanju pa naj bi predvidoma trajal štiri leta z možnostjo podaljšanja. V sporazumu je predviden dostop do štirih evropskih plovil za ribolov tuna s potegalko. Referenčna tonaža za izrazito selivske vrste je 7000 letno.

Letni finančni prispevek EU za prvi dve leti znaša 735 000 EUR, za naslednji dve leti pa 700 000 EUR. Za razvoj politike ribiškega sektorja se Cookovim otokom letno dodeli 350 000 EUR. Temu letnemu prispevku EU se prištejejo pravice do dostopa, ki jih morajo plačati lastniki evropskih plovil.

Pripravljavec mnenja želi poudariti, kako pomemben je ta sporazum za Cookove otoke glede na dodeljene zneske. Letna sektorska sredstva so višja od sredstev iz 11. Evropskega razvojnega sklada, tj. 200 000 EUR za sedem let. Poleg tega bo ta sporazum EU omogočil spodbujanje načel trajnostnega in odgovornega ribolova v tihooceanskih državah.

Pripravljavec mnenja meni, da sporazum in njegov protokol ustrezata vsem zahtevanim merilom nove skupne ribiške politike, predvsem glede ohranjanja virov, odgovornega in trajnostnega ribolova, boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, spoštovanja človekovih pravic ter načel demokracije in pravne države ter glede preglednosti. Zato predlaga odobritev tega sporazuma in njegovega protokola.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov

Referenčni dokumenti

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Maurice Ponga

3.5.2016

Obravnava v odboru

11.7.2016

 

 

 

Datum sprejetja

31.8.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brian Hayes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Liliana Rodrigues


MNENJE Odbora za proračun (11.10.2016)

za Odbor za ribištvo

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Pripravljavec mnenja: Indrek Tarand

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic opravila pogajanja z vlado Cookovih otokov za sklenitev novega sporazuma med Evropsko unijo in Cookovimi otoki o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju.

Po teh pogajanjih sta bila novi sporazum in protokol parafirana 21. oktobra 2015. Zajemata osemletno oziroma štiriletno obdobje od datuma začetka njune začasne uporabe, to je od datuma njunega podpisa.

Novi sporazum bo ob upoštevanju prednostnih nalog reformirane skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti zagotovil okvir za vzpostavitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Cookovimi otoki.

Glavni cilj novega protokola je plovilom Unije zagotoviti ribolovne možnosti na ribolovnem območju Cookovih otokov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja ter ob upoštevanju ukrepov za ohranjanje in upravljanje Komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) ter, kjer je primerno, v mejah razpoložljivega presežka.

Cilj je tudi okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Cookovimi otoki pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov na ribolovnem območju Cookovih otokov v interesu obeh pogodbenic.

Finančni prispevek skupaj znaša 2 870 000 EUR za ves čas veljavnosti tega protokola. Ta skupni finančni prispevek sestavljata dva ločena dela:

•  letni znesek za dostop do ribolovnih območij Cookovih otokov v višini 385 000 EUR za prvo in drugo leto ter 350 000 EUR za tretje in četrto leto, kar ustreza referenčni tonaži 7 000 ton na leto, in

•  poseben letni znesek v višini 350 000 EUR za podporo sektorski ribiški politiki Cookovih otokov in njeno izvajanje.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju.

Odbor za proračun predlaga Odboru za ribištvo, naj sprejme spremljajočo nezakonodajno resolucijo, ki naj vključuje naslednji odstavek:

•  poziva Komisijo, naj pred potekom veljavnosti protokola oziroma pred začetkom pogajanj o njegovi morebitni nadomestitvi Parlamentu in Svetu predloži naknadno oceno protokola, vključno z analizo stroškov in koristi.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov

Referenčni dokumenti

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

26.5.2016

Obravnava v odboru

31.8.2016

 

 

 

Datum sprejetja

11.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Afzal Khan, Derek Vaughan

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov

Referenčni dokumenti

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

20.10.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

27.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Datum sprejetja

26.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

João Pimenta Lopes

Datum predložitve

30.1.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov