Betänkande - A8-0010/2017Betänkande
A8-0010/2017

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

30.1.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: João Ferreira

Förfarande : 2016/0077(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0010/2017
Ingivna texter :
A8-0010/2017
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07592/2016),

–  med beaktande av utkastet till partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (07594/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0431/2016),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 14 februari 2017[1] om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0010/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Cooköarna.

  • [1]  Antagna texter, P8_TA(2017)0000.

KORTFATTAD MOTIVERING

Cooköarna i Stilla havet är en arkipelag bestående av 15 öar som är indelade i två grupper, och med en befolkning på cirka 15 000 invånare (enligt uppgifter från 2011). Cooköarna har särskilda förbindelser med Nya Zeeland, vilket har lett till att de använder Nya Zeelands valuta och att alla invånare på Cooköarna har rätt till nyzeeländskt medborgarskap. Fiskerisektorn står för 3 procent av landets BNP, en siffra som har befunnit sig på en stabil nivå under perioden 2007–2011, medan BNP har ökat med omkring 34 procent, vilket innebär att fiskerisektorns relativa betydelse har minskat i relation till den lokala ekonomin som helhet. Fiskeriprodukternas exportvärde uppgick till 1,35 miljoner euro 2011.

De inhemska fångsterna av tonfisk under perioden 2007–2010 uppgick till knappt 3 000 ton och bestod huvudsakligen av gulfenad tonfisk. Det finns 19 långrevsfartyg som för Cooköarnas flagg, och resten av sektorn utgörs av icke-industriellt småskaligt fiske. Fångsterna ökade till 3 984 ton under 2011, med ökade fångster av gulfenad tonfisk och storögd tonfisk. Huvuddelen av de inhemska fångsterna av tonfisk landas utanför Cooköarna. Endast 250 ton per år landas i hamnen Avatiu på Rarotonga, och denna mängd går till inhemsk konsumtion och export till Nya Zeeland och Japan.

Cooköarnas exklusiva ekonomiska zon (EEZ) omfattar en yta av 1,98 miljoner km2 och gränsar till Kiribati, Tokelauöarna, Franska Polynesien, Amerikanska Samoa, Niue och djuphavsområden. Detta bidrar till fiskerisektorns ekonomiska potential, samtidigt som det gör det svårt att utföra övervakning och kontroll, eftersom det olagliga, oreglerade och orapporterade fisket är svårt att stoppa på ett så stort område med vitt utspridda resurser.

Historiskt sett har Cooköarna gett fartyg från andra länder tillträde till landets exklusiva ekonomiska zon. Avtalen för detta var dock uteslutande av kommersiell karaktär och utgick från privata initiativ, vilket gör det svårare att bygga relationer som är baserade på kriterier för ett hållbart nyttjande av resurserna, och de har haft en kraftig inverkan på vissa tonfiskarter och kustsamhällen.

Fångsterna 2011 som landades av fartyg från länder som fiskar i Cooköarnas exklusiva ekonomiska zon uppgick till 1 516 ton landade av notfartyg från Förenta staterna (som är den enda notfartygsflottan i Cooköarna). Volymen tros emellertid ha ökat under 2012 till drygt 12 000 ton (det finns inga exakta uppgifter tillgängliga) på grund av att biomassa av tonfisken bonit förflyttats av havsströmmarna från El Niño och att en nedlagd konserveringsfabrik åter har öppnats i Amerikanska Samoa, vilket har lett till nya ekonomiska möjligheter i regionen. Fångsterna från långrevsfartyg ökade till 6 696 ton 2011. Fisketillstånden för långrevsfartyg (31) innehas främst av fartyg från Kina (16) och Vanuatu (9). Avgifterna för fisketillstånd med långrevsfartyg per år uppgick till knappt 5 000 euro 2012 för de två nationella fartyg som var lokalt förankrade, och varierade från 25 718 euro för utländska fartyg vars längd understeg 40 meter, till 48 222 euro för utländska fartyg vars längd översteg 40 meter. Förenta staterna innehar 39 fisketillstånd för notfiske i regionen, men endast 16 tillstånd utnyttjades i Cooköarnas vatten under 2012. Förenta staternas ekonomiska bidrag (kostnader för tillträde och utvecklingsstöd) uppgick till totalt 7 875 US-dollar/dag (6 406 euro).

För närvarande finns det inga EU-fartyg som fiskar i Cooköarnas vatten. Den europeiska flottan i regionen består av notfartyg. Eftersom fångsterna för långrevsfartyg från EU för det mesta har hämtats från de tempererade vattnen söder om Cooköarna och med tanke på kraven i Cooköarnas bestämmelser om bevarande av hajar fann man i förhandsbedömningen att det inte kommer att vara intressant för långrevsfartyg från EU att fiska i Cooköarnas exklusiva ekonomiska zon (EEZ) i framtiden.

Ett partnerskapsavtal för hållbart fiske är ett strategiskt val för EU och Cooköarna som kommer att erbjuda fiskemöjligheter för fartyg som för EU:s medlemsstaters flagg, teoretiskt sett på grundval av den bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivningen och med respekt för de bevarande- och förvaltningsåtgärder som utformats av Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet inom gränserna för det tillgängliga överskottet. Beslutet att ingå ett avtal i detta sammanhang underbyggs av den ovannämnda förhandsbedömningen, som genomfördes i juni 2013 av externa experter. Slutsatsen var att upprättandet av ett protokoll, mot bakgrund av de direkta förhandlingarna mellan fartyg och Cooköarnas myndigheter, skulle vara den bästa lösningen på lång sikt för fiskbeståndens hållbarhet, respekten för arbetstagarnas rättigheter och utvecklingen av bägge parters fiskerisektorer.

Protokollet fastställer fiskemöjligheter för fyra notfartyg för tonfisk. Med beaktande av kraven i de avtal som gäller för västra och mellersta Stilla havet (Kiribati och Salomonöarna) kommer protokollet att göra det möjligt för medlemsstaternas flottor att stanna kvar i sitt nuvarande verksamhetsområde samt bidra till att inrätta ett nätverk med fiskemöjligheter som på lång sikt kan ge fördelar.

Den årliga ekonomiska ersättningen enligt avtalet ska uppgå till 735 000 euro för det första och andra året och 700 000 euro för det tredje och fjärde året. Ersättningen avser följande:

a)  En referensfångstmängd på 7 000 ton, för vilken ett belopp kopplat till tillträdet har fastställts till 385 000 euro för det första och andra året och 350 000 euro för det tredje och fjärde året.

b)  Stöd till utvecklingen av Cooköarnas sektoriella fiskeripolitik med ett belopp på 350 000 euro för det första, andra, tredje och fjärde året. Detta är i linje med den nationella fiskeripolitikens syften, inte minst Cooköarnas behov av såväl stöd till vetenskaplig forskning och småskaligt fiske, som till övervakning, kontroll och tillsyn av fisket och åtgärder för att bekämpa olagligt fiske.

En punkt som föredraganden vill understryka är att bidragen som är avsedda att stödja utvecklingen av Cooköarnas sektoriella fiskeripolitik varierar mellan 47,6 % och 50 % av det totala beloppet, vilket, mätt i procentandelar, är ett betydelsefullt bidrag. Stöd till sektoriell utveckling är det verkliga bidraget till ett partnerskapslands hållbarhet, eftersom det bidrar till att öka landets operativa oberoende, underbygger dess utvecklingsstrategi och säkerställer dess suveränitet. Det är motsatsen till den nykolonialistiska strategi som går ut på att ”betala och ta hem”, genom att exploatera resurser och samhällen till bristningsgränsen, en strategi som ofta bestämmelser hur partnerskap med tredjeländer egentligen fungerar.

Vid utvärderingen av protokollets genomförande bör kommissionen alltid beakta att Cooköarna för en klart definierad strategisk politik som syftar till att öka landets kapacitet till övervakning, kontroll och inspektion av fiskbestånden i Cooköarna och fisket som bedrivs i landets vatten, med stark betoning på kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, förbättra tillgängliga vetenskapliga kunskaper om de lokala, marina ekosystemen och fiskbestånden i deras vatten, utveckla det lokala, småskaliga fisket och de mindre samhällen som är beroende av detta fiske för att öka dess bidrag till den lokala ekonomin, bidra till förbättrad säkerhet ombord och till fiskarnas inkomster samt stödja utvecklingen av lokala anläggningar för förädling och försäljning av fisk, såväl för den inre marknaden som för export.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner att protokollet ingås, eftersom det är viktigt för såväl Cooköarna som de EU-flottor som bedriver fiskeverksamhet i landets vatten.

Föredraganden anser dock att avtalet och dess framtidsperspektiv måste utvärderas och granskas mer i detalj. Med hänsyn till Europaparlamentets roll och befogenheter på detta område anser föredraganden att en resolution som inte avser lagstiftning om detta avtal bör och måste antas, med synpunkter och rekommendationer som han hoppas att kommissionen kommer att beakta under hela den period som protokollet är i kraft och vid eventuella relaterade framtida förhandlingar.

Föredraganden betonar några aspekter som kräver särskild uppmärksamhet.

–  Vid ingåendet av avtalet måste fördelarna för de två parterna alltid tas i beaktande, och fiskemöjligheterna för EU-fartyg i Cooköarnas fiskezon bör ges samma prioritet som övriga mål. Samarbetet mellan EU och Cooköarna bör främjas för att få till stånd en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt nyttjande av fiskbestånden i Cooköarnas fiskezon, liksom av relaterade industrier och verksamheter, genom beaktande av Cooköarnas politik för strategisk utveckling i syfte att göra det möjligt för landet att uppnå ett större mervärde genom att utnyttja sina naturresurser.

–  Synergier bör främjas mellan det sektoriella stöd som ska ges inom ramen för fiskeriavtalet och de tillgängliga stödåtgärderna för regional utveckling och regionalt samarbete, med betoning på en suverän utveckling.

–  Det är nödvändigt att samla in fler och mer tillförlitliga uppgifter om fångster och mer allmänt om tillståndet för fiskebeståndens bevarande, samt att inrätta en gemensam vetenskaplig kommitté i syfte att säkerställa att organisationer som företräder fiskerisektorn involveras.

–  Allt beslutsfattande och alla utvärderingsprocesser bör i högsta möjliga grad stödja sig på deltagandet av intressenter, inbegripet kustsamhällena.

–  Om priset på fisk höjs och leder till högre tillträdeskostnader kommer EU inte att kunna förhandla om tillträde för EU-fartyg i utbyte mot avgifter i närheten av vad som hittills har tillämpats i regionen.

Föredraganden betonar avslutningsvis att parlamentet omedelbart och i alla skeden måste hållas fullständigt informerat om de förfaranden som avser detta protokoll eller dess förnyande. En rapport bör läggas fram årligen för parlamentet och rådet om resultatet av det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i protokollet.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (1.9.2016)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Föredragande av yttrande: Maurice Ponga

KORTFATTAD MOTIVERING

Cooköarna är en arkipelag i södra Stilla havet som består av nio öar och har en befolkning på omkring 18 000 invånare. Även om Cooköarna klassificeras som ett högremedelinkomstland, med en BNP på omkring 12 000 euro 2014, är ekonomin på Cooköarna likväl känslig för externa chocker och sårbar framför allt på grund av avståndet till utrikesmarknader, en liten befolkning, begränsade naturtillgångar och dåligt utvecklad infrastruktur. Turismsektorn står för 60 % av BNP, medan fiskerisektorn endast utgör 2 %.

Detta fiskeriavtal som har förhandlats fram och som paraferades den 21 oktober 2015 är det första av sitt slag i förbindelserna mellan Cooköarna och EU. Det syftar till att främja en hållbar fiskeripolitik som baseras på ett ansvarsfullt utnyttjande av de marina resurserna.

Avtalet avser en period av åtta år, och dess genomförandeprotokoll avser en period av fyra år, som kan förlängas. Protokollet fastställer tillträde för fyra europeiska notfartyg för tonfisk. Referensfångstmängden är på 7 000 ton per år för långvandrande arter.

EU:s årliga ekonomiska ersättning är 735 000 euro för det första och andra året och 700 000 euro för det tredje och fjärde året. Ett årligt belopp på 350 000 euro går till att stödja utvecklingen av en fiskeripolitik i Cooköarna. Till detta årliga bidrag från EU läggs de tillträdesrättigheter som de europeiska fartygsägarna betalar.

Föredraganden vill understryka att avtalet är betydelsefullt för Cooköarna med avseende på de tilldelade beloppen. Det årliga sektorsstödet är till och med större än anslagen från den elfte Europeiska utvecklingsfonden – 200 000 euro under sju år. Dessutom kan EU genom detta avtal främja principerna om hållbart och ansvarsfullt fiske i Stillahavsområdet.

Föredraganden anser att avtalet och protokollet uppfyller alla kriterier i den nya gemensamma fiskeripolitiken, framför allt i fråga om bevarande av resurser, ansvarsfullt och hållbart fiske, bekämpning av IUU-fiske, respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer, rättsstatlighet och öppenhet. Av dessa skäl föreslår föredraganden att detta avtal och dess protokoll ska godkännas.

******

Utvecklingsutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

Referensnummer

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Maurice Ponga

3.5.2016

Behandling i utskott

11.7.2016

 

 

 

Antagande

31.8.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Liliana Rodrigues

YTTRANDE från budgetutskottet (11.10.2016)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet
(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

Föredragande av yttrande: Indrek Tarand

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av de relevanta förhandlingsdirektiven har kommissionen fört förhandlingar med Cooköarnas regering i syfte att ingå ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarna och ett genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

Till följd av dessa förhandlingar paraferades ett nytt avtal och protokoll den 21 oktober 2015. De avser en period av åtta respektive fyra år från och med den dag då de börjar tillämpas provisoriskt, det vill säga dagen för undertecknandet.

Det nya avtalet kommer att innehålla ramen för partnerskapet där den reformerade gemensamma fiskeripolitikens prioriterade mål och utrikespolitiska dimension beaktas, i syfte att skapa ett strategiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Cooköarna.

Målet för det nya protokollet är främst att erbjuda fiskemöjligheter för unionsfartyg i Cooköarnas fiskezon, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och med iakttagande av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits av kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) och, i förekommande fall, inom gränserna för det tillgängliga överskottet.

Syftet är även att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Cooköarna för att främja en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Cooköarnas fiskezon, i båda parters intresse.

Den totala ekonomiska ersättningen ska uppgå till 2 870 000 euro under protokollets hela giltighetstid. Denna totala ekonomiska ersättning ska utgöras av två separata delar:

•  Ett årligt belopp för tillträdet till Cooköarnas fiskeområden på 385 000 euro för det första och andra året och på 350 000 euro för det tredje och fjärde året, motsvarande en referensfångstmängd på 7 000 ton per år.

•  Ett specifikt årligt belopp på 350 000 euro för stöd till och genomförande av Cooköarnas sektoriella fiskeripolitik.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att anta en åtföljande resolution som inte avser lagstiftning och som innehåller följande stycke:

•  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en efterhandsutvärdering av protokollet, inklusive en kostnadsnyttoanalys.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

Referensnummer

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Indrek Tarand

26.5.2016

Behandling i utskott

31.8.2016

 

 

 

Antagande

11.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Afzal Khan, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

Referensnummer

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

20.10.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

27.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Behandling i utskott

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Antagande

26.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

João Pimenta Lopes

Ingivande

30.1.2017