ДОКЛАД относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове

30.1.2017 - (2016/2054(INI))

Комисия по международна търговия
Докладчик: Ема Маккларкин


Процедура : 2016/2054(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0012/2017
Внесени текстове :
A8-0012/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове

(2016/2054(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 191 и 207 от него,

–   като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 21, параграф 2 от него,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид предложението на ЕС за текст на глава относно търговията и устойчивото развитие в Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), и по-специално членове 10 – 16 от него,

–  като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие от 2015 г., „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, и по-специално параграфи 9 и 33, както и цел № 15,

–  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член ХХ, букви а) и ж) от него,

–  като взе предвид плана за действие на ЕС от 2016 г. срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016)0087) (наричан по-нататък „план за действие“),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях[1] и Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право[2],

–  като взе предвид Резолюция 69/314 на Общото събрание на ООН относно борбата с незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна и Резолюция 1/3 на Асамблеята на ООН по околната среда относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна,

–  като взе предвид резултатите от 17-ата конференция на страните по CITES в Йоханесбург,

–  като взе предвид резултатите от проведената през февруари 2014 г. в Лондон конференция по въпросите на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и прегледа на напредъка от Касане през март 2015 г.,

–  като взе предвид резултатите от проведения през 2016 г. в Хавай Световен конгрес на Международния съюз за опазване на природата (IUCN),

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност,

–  като взе предвид Глобалната програма за дивата флора и фауна на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) към Световната банка,

–  като взе предвид Световния доклад за 2016 г. относно престъпленията срещу дивата флора и фауна на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН),

–  като взе предвид декларацията от юни 2014 г. на Съвета за митническо сътрудничество на Световната митническа организация (СМО) относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна,

–  като взе предвид декларацията, направена в Бъкингамския дворец, Лондон, от работната група по транспорта към организацията „Обединени за дивата флора и фауна“ (United for Wildlife) (наричана по-нататък „декларацията от Бъкингамския дворец“),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0012/2017),

A.  като има предвид, че светът е изправен пред безпрецедентна вълна от трафик на екземпляри от дивата флора и фауна и че продължаващата незаконна и неустойчива експлоатация на световната флора и фауна и пускането на екземпляри на пазара пораждат съпътстващи биологични кризисни ситуации;

Б.  като има предвид, че безконтролното и прекомерно използване на диви животински и растителни видове представлява втората най-сериозна заплаха за оцеляването им в дивата природа след унищожаването на местообитанията;

В.  като има предвид, че се счита, че незаконната търговия с дивата флора и фауна е четвъртата най-доходна сфера на престъпна дейност с приблизителен оборот, достигащ 20 милиарда евро;

Г.  като има предвид, че последните тенденции показват все по-голямо участие на мащабни престъпни и организирани мрежи, които използват все по-усъвършенствани методи;

Д.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна допринася за подхранването на конфликти и че се подозира, че терористичните мрежи получават финансиране, наред с останалото, от незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, като генерират значителни печалби;

Е.  като има предвид, че произтичащите от корупцията и слабите управленски структури проблеми изострят съществуващите слабости на рамките за търговията с екземпляри от дивата флора и фауна;

Ж.  като има предвид, че Европейският съюз е понастоящем пазар по предназначение за тези видове, център на транзитен трафик към други региони, а също така е и регион на произход за някои незаконно търгувани видове;

З.  като има предвид, че осигуряването на ангажираността на и ползата за селските общности от държавите на произход за опазването на дивата флора и фауна е от съществено значение за справянето с първопричините за незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна;

И.  като има предвид, че киберпрестъпленията спрямо дивата природа представляват сериозна заплаха за застрашените видове от дивата флора и фауна, в т.ч. слонове, носорози, люспеници, влечуги, земноводни, птици и жирафи;

Й.  като има предвид, че търговската политика в съюз със сътрудничеството за развитие може да представлява силен двигател за икономически растеж в развиващите се държави;

К.  като има предвид, че увеличаващата се търговия с многобройни видове от флората и фауната води до загуба на биологично разнообразие и унищожаване на екосистемите, като все повече видове стават уязвими или дори изчезват;

Л.  като има предвид, че устойчивата търговия с екземпляри от дивата флора и фауна може да бъде от ключово значение за определени маргинализирани общности, които разчитат на правни рамки с цел запазване на местните ресурси и спомагане за намаляването на бедността;

Тенденции, принципи и общи съображения

1.  отбелязва със сериозна загриженост неотдавнашното увеличение на престъпленията срещу дивата флора и фауна и трафика на диви видове, което, ако не бъде спряно и преобърнато, заплашва да предизвика сериозни и трайни последици по отношение на запазването на биологичното разнообразие и устойчивостта на околната среда;

2.  отбелязва, че ЕС, като страна по редица конвенции в световен мащаб, насочени към опазването на околната среда, има правното задължение да гарантира, че неговите политики и международни договори допринасят за тази цел;

3.  счита, че засиленото икономическо развитие, произтичащо от интегрирането в световните пазари, и използването на природните ресурси за целите на устойчивото икономическо развитие не се изключват взаимно, а по-скоро следва да се разглеждат като взаимно подсилващи се;

4.  поради това решително подкрепя подход към въпросите, свързани с дивата флора и фауна, който не само подкрепя целите за опазване на околната среда на ЕС и неговите търговски партньори, но също така дава възможност за създаване на устойчиви и правни търговски рамки, които укрепват положителния принос на търговската политика за устойчивото развитие;

5.  подчертава със загриженост, че ЕС, както и САЩ, остава важен краен пазар и транзитен път за незаконни продукти от дивата фауна и флора;

6.  приветства плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който ще играе решаваща роля в борбата срещу обезпокоителното нарастване на изключително доходоносната нелегална търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, дестабилизираща икономиките и общностите, които зависят от дивата природа за своето препитание, и заплашваща мира и сигурността на уязвимите региони на търговските партньори на ЕС чрез засилване на незаконните маршрути;

7.  изразява убеждението си, че само един интегриран подход към престъпленията срещу дивата флора и фауна може в крайна сметка да бъде успешен за ограничаването и премахването на незаконната търговия, както и че ЕС трябва да поеме водеща роля в усилията за справяне не само с въпроси, свързани с предлагането, включително въпроси, свързани с развитието на място в трети държави, но също така и с търсенето на незаконни продукти на националните пазари, в т.ч. онлайн платформите;

Международни институции и правителства

8.  припомня, че съгласно правото на СТО държавите имат право да въвеждат изключения от общите правила на ГАТТ по член ХХ, буква ж) с цел регулиране на изчерпаемите природни ресурси и по член ХХ, буква а) с цел защита на обществения морал; отбелязва, че Апелативният орган на СТО тълкува широко „изчерпаемите природни ресурси“ като включващи и видовете, които може да бъдат уязвими за изчерпване, и че съдебната практика на СТО изрично подчертава включването на видове в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES ) като доказателство за възможност за изчерпване; отбелязва, че Апелативният орган на СТО тълкува широко „обществения морал“ като включващ съображения относно предотвратяването на жестокост към животните;

9.  приветства усилията, положени от ЕС в рамките на СТО за намаляване на вредните субсидии за рибарство, които могат да подкопаят устойчивото управление на рибните ресурси и да застрашат опазването на видови като костенурки, акули, морски птици и морски бозайници;

10.  отново заявява силния си ангажимент към целите на ООН за устойчиво развитие и гарантирането на крайния успех на цел № 15, което включва ангажимент за прекратяване на бракониерството и трафика на защитени видове на флората и фауната, както и за борба с търсенето и предлагането, що се отнася до продукти, обект на трафик;

11.  приветства продължаващата дейност на Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа, инициатива на CITES, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Световната банка и Световната митническа организация (СМО);

Митници и онлайн търговия

12.  приветства също така проекта INAMA на СМО, който има за цел да засили способността на митническите органи да подобрят изграждането на капацитет за борба с престъпленията срещу дивата природа; призовава за по-активно участие на митническите органи в операции по правоприлагане за борба с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и за засилване на дейностите за повишаване на осведомеността с цел подобряване на обучението и функционирането на митническите органи;

13.  счита, че онлайн престъпленията срещу дивата флора и фауна представляват сериозна заплаха за застрашените животни, в т.ч. слонове, носорози, земноводни, влечуги и птици, и че правителствата, дружествата и неправителствените организации следва да работят заедно срещу тях;

14.  счита, че митническото измерение на плана за действие на Европейския съюз следва да бъде укрепено още повече, както по отношение на сътрудничеството с партньорските държави, така и по отношение на по-доброто и по-ефективно изпълнение в рамките на Съюза; затова очаква с нетърпение прегледа на Комисията за 2016 г. на прилагането и изпълнението на съществуващата правна рамка на ЕС и изисква това преразглеждане да включва оценка на митническите процедури;

15.  приканва Комисията да разследва доколко законодателството на ЕС в областта на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна се прилага еднакво в различните държави членки от отговарящите за проверките митнически органи;

16.  призовава Комисията и държавите членки да работят за споделяне на информация и изграждане на капацитет, включително специално обучение, за митническите органи;

Ролята на частния сектор и неправителствените организации

17.  подчертава значението на това да се гарантира участието на частния сектор в борбата срещу трафика на диви видове, включително ангажираността на онлайн пазарите и социалните медии;

18.  приветства работещи решения, които – ако бъдат включени в съществуващите системи за управление на веригата за доставки и търговията, ще дадат възможност на частния сектор да играе роля като истински партньор на правителствата и международните организации в гарантирането на отговорно управление на глобалните вериги на доставка; подчертава обаче, че общата търговска политика следва да насърчава стандарти на корпоративната социална отговорност, ръководещи и подпомагащи частния сектор за социално отговорни практики; счита, че стандартите на корпоративната социална отговорност са особено важни в транспортните мрежи;

19.  приветства появата на подходи за сътрудничество за нулева толерантност между експерти по въпроси на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна и логистични дружества; счита, че Комисията следва да обмисли и намери най-добрите начини да гарантира, че съответните правни рамки могат да се справят по-добре с рисковете, свързани с електронната търговия и търговските реклами онлайн и офлайн;

20.  приветства ролята, която играят неправителствените организации и гражданското общество не само в борбата срещу незаконната търговия с дивата флора и фауна, включително повишаването на осведомеността и намаляването на търсенето както в ЕС, така и на територията на трети държави, от които произхождат тези екземпляри на дивата флора и фауна, но също така в рамките на вътрешните консултативни групи, предвиждани по линия на споразуменията на ЕС за свободна търговия за наблюдение на изпълнението на разпоредбите относно търговията и устойчивото развитие;

21.  приветства декларацията от Бъкингамския дворец на работната група по транспорта към организацията „Обединени за дивата флора и фауна“ от март 2016 г., целяща да ангажира участници от частния сектор в разглеждането на уязвимостта на процедурите по транспортиране и митническите процедури, която трафикантите експлоатират, както и да подобри обмена на информация по протежение на глобалните вериги на доставка и търговските маршрути;

22.  призовава Комисията и държавите членки да се ангажират с неправителствени организации за намаляване на трафика, изменение на поведението на потребителите и намаляване на търсенето на незаконни продукти от дивата фауна и флора чрез кампании за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с предизвикателството на борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, особено в държави, където търсенето е по-голямо;

Правна рамка на ЕС и търговски споразумения

23.  счита, че при съществуващата национална правна рамка основно предизвикателство и приоритет на държавите членки на ЕС на този етап е прилагането на съществуващите правила; при все това отчита, че следва да бъдат разгледани допълнителни разпоредби, които вземат предвид съществуващите в други държави правила, за да се забрани предоставянето и пускането на пазара, транспортирането и придобиването на екземпляри от дивата флора и фауна, които са били незаконно добити или търгувани в трети държави, според собствената правна рамка на тази държава; счита, че настоящата правна рамка следва също да бъде разгледана, за да може да обърне по-добро внимание на рисковете, свързани с електронната търговия;

24.  изразява подкрепа за подход, който включва в бъдещите търговски споразумения на ЕС разпоредби, целящи справяне с трафика на диви видове;

25.  приветства предложението на Комисията за глава, посветена на търговията и устойчивото развитие в ТПТИ, като част от трайния ѝ ангажимент за осигуряване на устойчиво развитие; отбелязва, че САЩ са се стремили в своите търговски споразумения да договарят стандарти, отнасящи се до търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, включително чрез ограничаване на субсидиите за рибарството; подчертава, че във всички бъдещи споразумения на ЕС за свободна търговия следва да бъдат договаряни стабилни разпоредби относно опазването на дивата флора и фауна, включително разпоредби и ангажименти, насочени към правилното прилагане на договорените многостранни споразумения в областта на околната среда, като част от главите относно търговията и устойчивото развитие;

26.  приветства по-амбициозния подход на ЕС към опазването на дивата флора и фауна в главата относно търговията и устойчивото развитие в споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам, който включва не само ангажименти във връзка с правилното изпълнение и прилагане на многостранни споразумения в областта на околната среда като CITES, Конвенцията за биологичното разнообразие и Международната конвенция за регламентиране на китолова, но също и разпоредби във връзка с изграждането на капацитет за търговия, обмена на информация и повишаването на осведомеността, и настоятелно призовава ЕС и държавите членки да гарантират правилно изпълнение на тези ангажименти и разпоредби; счита, че тези ангажименти следва да подлежат на изпълнение, за да се осигури ефективно и непрекъснато спазване, включително чрез предвиждане на подходяща роля за неправителствените организации и организациите на гражданското общество;

27.  подкрепя подхода, очертан в стратегията „Търговията – за всички“, за включване на разпоредби за борба с корупцията в бъдещите търговски споразумения, като се има предвид известната роля на корупцията в улесняването на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, както и ангажимента на ЕС да прилага търговски политики, които насърчават устойчивото развитие, което ще спомогне за постигането на глобалните цели, договорени като част от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

Препоръки

28.  изразява подкрепа за подход на ЕС за търговска политика, който не само дава приоритет на въпроса за борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, но включва във всички бъдещи споразумения разпоредби, целящи нейното намаляване и окончателно премахване, заедно със стабилни и ефективни допълнителни мерки, с особено внимание към обучението, превенцията и прилагането на санкции в сферата на управлението на горите, здравеопазването и митниците;

29.  подчертава, че търговската политика на ЕС по никакъв начин не следва да пречи на ЕС или на неговите търговски партньори да вземат решения, които са необходими за опазването на дивите видове и природните ресурси, при условие че тези мерки продължават да бъдат насочени към легитимни цели на публичната политика и не представляват произволна или неоправдана дискриминация;

30.  счита, че не съществува универсално решение за устойчивостта на дивата флора и фауна в световен мащаб и за борбата с незаконната търговия; припомня в тази връзка необходимостта да се гарантира пълна гъвкавост и да се споделят информация, данни и най-добри практики, за да се улесни диалогът с оглед на засиленото сътрудничество, като се има предвид трансграничният характер на този вид нарушения;

31.  препоръчва държавите членки на ЕС да обмислят политически решения, които биха дали възможност за премахване на всички останали правни пропуски, които биха могли да улеснят „изпирането“ на незаконно добити екземпляри и продукти от дивата флора и фауна; препоръчва също в тази връзка да бъде проведено изчерпателно наблюдение и да се използват ефективно съществуващите ресурси и агенции за постигането на тази цел;

32.  призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят евентуална забрана на европейско равнище на търговията, износа или повторния износ на територията на ЕС и извън него на слонова кост, включително на слонова кост от периода преди влизане в сила на Конвенцията, по начин, който спазва правото на СТО;

33.  настоява да се заделят достатъчно средства за политики и мерки, предназначени за постигане на целите на ЕС по отношение на борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, което включва средства за трети държави във връзка с изграждането на капацитет, и по-специално за митнически процедури и органи, прозрачност и добро управление;

34.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да работя с всички заинтересовани участници, за да гарантират интегриран подход, който е насочен не само срещу източниците на незаконни екземпляри и продукти от дивата флора и фауна, но също така към ограничаването на търсенето и повишаването на осведомеността на пазарите на търсенето;

35.  призовава държавите членки и Комисията да направят повече, за да се гарантира, че срещу нелегалните престъпни мрежи и организации, които се занимават с незаконна търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, се водят действия за разрушаването им, премахването им и наказателното им преследване, и държавите членки да гарантират, че наказанията и присъдите, определени за престъпления срещу дивата флора и фауна, са едновременно пропорционални и възпиращи и в съответствие, по целесъобразност, с ангажиментите, посочени в Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност;

36.  призовава ЕС да проучи, в обхвата на рамката на СТО, как световните търговски и екологически режими могат по-добре да се подкрепят взаимно, особено в контекста на продължаващата работа за засилване на съгласуваността между правилата на СТО и многостранните споразумения в областта на околната среда, както и с оглед на Споразумението за улесняване на търговията;

37.  счита, че следва да бъдат проучени по-нататъшните възможности за сътрудничество между СТО и CITES, по-специално по отношение на предоставянето на техническа помощ и изграждане на капацитет в областта на търговията и околната среда въпроси на длъжностни лица от развиващите се страни; призовава Комисията да продължи да разглежда този въпрос като част от обсъжданията след срещата в Найроби и от бъдещи елементи, които ще бъдат разгледани на следваща конференция на министрите в Буенос Айрес през 2107 г.;

°

°  °

38.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, CITES, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Световната митническа организация (СМО), СТО и Интерпол.

  • [1]  OВ L 61, 3.3.1997 г, стр. 1.
  • [2]  ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В света се наблюдава безпрецедентно нарастване на незаконната търговия с екземпляри и продукти от дивата флора и фауна, което заплашва да преобърне десетилетия на трудно извоювани успехи по отношение на опазването им. Действително, незаконният трафик на екземпляри и продукти от дивата флора и фауна е станал една от най-печелившите престъпни дейности в световен мащаб, като общата му стойност се оценява на между 8 и 20 милиарда евро годишно. Незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна не само има опустошително въздействие върху биологичното разнообразие, но също така оказва отрицателно въздействие върху развитието и правовата държава, като се имат предвид тесните му връзки с корупцията, която допринася за дестабилизацията на сигурността в някои рискови държави.

На 26 февруари 2016 г. Европейската комисия прие, по искане на Европейския парламент, съобщение, озаглавено „План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ (COM (2016)0087). Целта на плана за действие е да предложи всеобхватна концепция за съвместни усилия за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна в ЕС и за засилване на ролята на ЕС в световната борба с тези незаконни дейности. В плана за действие се отправят редица предложения, разработени като част от отговора на ЕС на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, и по-специално цел № 15, която има за цел да се предприемат спешни действия за прекратяване на бракониерството и трафика на защитени видове и да се обърне внимание на проблема с търсенето и предлагането на незаконни продукти от дивата флора и фауна.

В допълнение, предложената от Комисията нова всеобхватна търговска стратегия „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM (2015)0497) поставя засилен акцент върху необходимостта от съгласуваност на политиките и допълняемост между общата търговска политика (ОТП) и по-широките външна политика и политика на развитие, особено между търговията и целите за устойчиво развитие, като опазването на дивата флора и фауна. Комисията поиска от Европейския парламент да обмисли най-добрите начини за постигане на последователност между общата търговска политика съгласно член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз и политиката в областта на околната среда.

В отговор комисията по международна търговия взе решение да изготви незаконодателен доклад, чиято цел ще бъде да разгледа подробно търговските и външните митнически политически рамки, които подкрепят и прилагат международните ангажименти, вече поети в тази област. Настоящият доклад представя кратък преглед на предизвикателствата, пред които са изправени ЕС и държавите по света, ако те искат да успеят в намаляването, и в крайна сметка премахването, на това безпрецедентно нарастване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Следва да се разгледат някои нови проблеми, свързани с увеличеното търсене, разширяването на електронната търговия, контейнеризацията, частните пощенски центрове и участието на организирани престъпни мрежи, както и това да се гарантира, че законната и устойчива търговия, от която често може да зависи препитанието на местните общности, може да продължава и да допринася за устойчивото икономическо развитие. Новите и нововъзникващите предизвикателства изискват решителен, интегриран подход и политиките на ЕС в областта на търговията, митниците, правоприлагането и развитието трябва да продължат да играят своята роля.

С оглед на тези предизвикателства докладчикът препоръчва пет ключови действия.

На първо място, лицата, изготвящи политиките в ЕС и държавите членки, трябва да гарантират, че незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна продължава да бъде политически приоритет. Текущите и бъдещите преговори за сключване на търговски споразумения трябва да разглеждат всички възможни мерки, свързани както със законната, така и с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна. Това се отнася по-специално за ТПТИ, където ЕС следва да възприеме по-високите стандарти и по-голямата амбиция, включени от САЩ в Транстихоокеанското партньорство, като нов световен еталон. В допълнение, програмата на ЕС за подпомагане на търговията и ОСП + следва да се използват по-категорично като средство за допълнителна помощ за разработването и укрепването на управлението на природните ресурси, както и за подпомагане на маргинализираните общности да се възползват от законна устойчива търговия.

На второ място, ЕС трябва да се съсредоточи върху по-голямо прилагане не само на собствените си правни рамки, но и на разпоредбите, договорени с трети държави двустранно, плурилатерално и многостранно. Това включва акцент по-скоро върху прилагането и изпълнението на съществуващите ангажименти, отколкото върху разработването на нови рамки или промяна на съществуващите правила. ЕС трябва да служи за пример и държавите членки трябва да положат повече усилия не само за да се гарантира, че наказанията за престъпленията срещу дивата флора и фауна са съизмерими със степента на тежестта им, но че и са достатъчно възпиращи. Освен това ЕС трябва да прецени каква роля може да играе по отношение на намаляването на търсенето в държави, в които има големи пазари за незаконно търгувани екземпляри и продукти от дивата флора и фауна.

На трето място, ако международните институции и организации и световните мрежи искат да работят по-добре заедно, за да гарантират взаимно изгодни резултати, от съществено значение е наличието на повече обмен на информация относно последните развития и тенденции в областта на престъпленията срещу дивата флора и фауна. Трябва да се насочат усилия към осигуряване на събирането на данни и платформи за обмен на информация като EU-Twix и да се гарантира, че ролята на агенции като Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Световната митническа организация е подкрепена и подсилена. Това е от особено значение за митническите органи, които са в предните редици на усилията за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и които се нуждаят от актуална и точна информация с цел да се открие местонахождението на подозрителните пратки и да се изолират маршрутите на трафика.

На четвърто място, ЕС трябва да увеличи своите усилия за решаване на проблема с корупцията, която е един от основните фактори за незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна. В тази връзка докладчикът приветства ангажимента в стратегията на Комисията „Търговията – за всички“ за договаряне на разпоредби за борба с корупцията в бъдещите споразумения за свободна търговия. Макар че точното естество на тези разпоредби е предмет на преговори между институциите на ЕС и с трети държави, докладчикът разглежда сключеното неотдавна Транстихоокеанско партньорство като определящо нов „златен стандарт“, който следва да бъдат добре осмислен от европейските създатели на политики.

И накрая, ЕС трябва да гарантира, че за мерки за изграждане на капацитет са предназначени достатъчно средства. ЕС следва да се стреми към предоставяне на подкрепа за обучение в държавите производителки, не само за митническите и правоприлагащите органи в областта на наказателното правосъдие, но и за сдружения на производители, кооперации и социални предприятия, които дават възможност на местните общности да се възползват от законна устойчива търговия. Ролята на НПО и частния сектор също следва да бъде разгледана в светлината на тази цел, като се има предвид основната роля, която те ще играят за подпомагане на правителствата при постигането на целите за опазване на дивата флора и фауна.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells