Postup : 2016/2054(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0012/2017

Předložené texty :

A8-0012/2017

Rozpravy :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Hlasování :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0064

ZPRÁVA     
PDF 544kWORD 60k
30.1.2017
PE 592.341v02-00 A8-0012/2017

o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů

(2016/2054(INI))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Emma McClarkin

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů

(2016/2054(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 191 a 207 této smlouvy,

–   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 21 odst. 2 této smlouvy,

–  s ohledem na sdělení Komise „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na písemný návrh EU kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), a zejména na články 10 až 16 tohoto návrhu,

–  s ohledem na výsledný dokument summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2015 nazvaný „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, a zejména na odstavce 9 a 33 a na cíl č. 15 tohoto dokumentu,

–  s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), a především na čl. XX písm. a) a g) této dohody,

–  s ohledem na akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2016)0087) (dále jen „akční plán“)

–  s ohledem na závěry Rady o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ze dne 20. června 2016,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(1) a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí(2),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/314 o řešení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a rezoluci Shromáždění OSN pro životní prostředí 1/3 o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

–  s ohledem na závěry 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v Johannesburgu,

–  s ohledem na závěry konference o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, která se konala v únoru 2014 v Londýně, a přezkum pokroku, který se uskutečnil v březnu 2015 ve městě Kasane,

–  s ohledem na závěry Světového kongresu o ochraně přírody Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), který se konal v roce 2016 na Havaji,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu,

–  s ohledem na světový program na ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů Globálního fondu pro životní prostředí Světové banky,

–  s ohledem na zprávu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) z roku 2016 o trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy ve světě (World Wildlife Crime Report),

–  s ohledem na prohlášení Rady pro celní spolupráci Světové celní organizace z června 2014 o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

–  s ohledem na prohlášení pracovní skupiny United for Wildlife Transport Taskforce učiněné v Buckinghamském paláci v Londýně (dále jen „prohlášení z Buckinghamského paláce“),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0012/2017),

A.  vzhledem k tomu, že svět čelí nevídanému nárůstu případů nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a že tento jev provázejí biologické krize pramenící ze skutečnosti, že na celém světě neustále dochází k nezákonnému a neudržitelnému lovu zvířat a sběru rostlin a jejich uvádění na trh;

B.  vzhledem k tomu, že nekontrolované a nadměrné využívání volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin představuje hned po ničení přírodních stanovišť druhou nejvážnější hrozbu pro jejich zachování ve volné přírodě;

C.  vzhledem k tomu, že podle odhadů je nezákonný obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami čtvrtou nejziskovější oblastí trestné činnosti s odhadovaným obratem až 20 miliard EUR;

D.  vzhledem k tomu, že poslední vývoj ukazuje na čím dál větší zapojení rozsáhlých zločineckých a organizovaných sítí, které využívají stále důmyslnější metody;

E.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy přispívá k podněcování konfliktů a že existuje podezření, že teroristické sítě nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy využívají ke svému financování a že jim přináší velké zisky;

F.  vzhledem k tomu, že s tím spojené problémy korupce a slabých správních struktur ještě více vyostřují nedostatky v rámcích upravujících obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

G.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je v současné době pro tyto druhy cílovým trhem, představuje uzel pro jejich tranzit do dalších regionů a je navíc také oblastí, odkud některé druhy, s nimiž se nezákonně obchoduje, pocházejí;

H.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby se venkovské komunity ze zdrojových zemí zapojovaly do ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a měly z ní prospěch, a řešit tak hlavní příčiny nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

I.  vzhledem k tomu, že kyberkriminalita týkající se volně žijících a planě rostoucích druhů představuje pro ohrožené volně žijící a planě rostoucí druhy, včetně slonů, nosorožců, luskounů, plazů, obojživelníků, ptáků a žiraf, vážnou hrozbu;

J.  vzhledem k tomu, že obchodní politika spojená s rozvojovou spoluprací může být hnacím motorem hospodářského růstu v rozvojových zemích;

K.  vzhledem k tomu, že nárůst nezákonného obchodu s mnoha druhy rostlin a živočichů vede ke ztrátě biologické rozmanitosti a ničení ekosystémů, přičemž roste počet zranitelných, nebo dokonce vyhynulých druhů;

L.  vzhledem k tomu, že udržitelný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy může být životně důležitý pro určité marginalizované komunity, které potřebují právní rámce k tomu, aby mohly chránit místní zdroje a přispět ke snížení chudoby;

Trendy, zásady a obecné úvahy

1.  s vážným znepokojením poznamenává, že v poslední době narůstá počet případů obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a trestných činů v této oblasti a že nebude-li tento trend zastaven a zvrácen, hrozí riziko, že bude mít vážné a trvalé dopady, pokud jde o zachování biologické rozmanitosti a udržitelnost životního prostředí;

2.  konstatuje, že EU coby signatář mnoha globálních úmluv zaměřených na ochranu životního prostředí má právní povinnost zajistit, aby její politiky a mezinárodní smlouvy přispívaly k plnění tohoto cíle;

3.  domnívá se, že větší hospodářský rozvoj pramenící z integrace do světových trhů a využívání přírodních zdrojů pro účely udržitelného hospodářského rozvoje se vzájemně nevylučují, naopak by měly být vnímány jako fenomény, které se vzájemně posilují;

4.  rozhodně tak podporuje postoj k otázkám souvisejícím s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který nejenže prosazuje cíle EU a jejích partnerů v oblasti ochrany životního prostředí, ale umožňuje také vytvoření rámců udržitelného a zákonného obchodu, které zvýší pozitivní přínos obchodní politiky pro udržitelný rozvoj;

5.  se znepokojením poukazuje na to, že EU je i nadále společně s USA pro nezákonné produkty pocházející z volně žijících nebo planě rostoucích druhů významným cílovým trhem a tranzitní trasou;

6.  vítá akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který sehraje zásadní úlohu při potírání znepokojujícího nárůstu vysoce lukrativního nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jenž destabilizuje hospodářství a společenství, jejichž živobytí závisí na volně žijících a planě rostoucích druzích, a ohrožuje mír a bezpečnost v nestabilních regionech, v nichž se nacházejí obchodní partneři EU, jelikož podporuje nezákonné trasy;

7.  domnívá se, že nezákonné obchodování může být nakonec úspěšně omezeno a vymýceno pouze pomocí integrovaného přístupu k trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy a že EU musí stát v čele tohoto úsilí a řešit nejen otázky na straně nabídky, včetně rozvojových otázek přímo ve třetích zemích, ale také poptávku po nezákonných výrobcích na domácích trzích, včetně on-line platforem.

Mezinárodní instituce a vlády

8.  připomíná, že podle práva WTO mohou země zavádět výjimky z obecných pravidel dohody GATT v čl. XX písm. g) za účelem regulace neobnovitelných přírodních zdrojů a v čl. XX písm. a) za účelem ochrany veřejné morálky; konstatuje, že odvolací orgán WTO „neobnovitelné přírodní zdroje“ vykládá v širším slova smyslu a zahrnuje do nich živočišné druhy, které mohou být náchylné k zániku, a že judikatura WTO jasně poukazuje na to, že zahrnutí druhů do příloh úmluvy CITES představuje důkaz hrozby jejich zániku; dále konstatuje, že odvolací orgán WTO výraz „veřejná morálka“ vykládá v širším slova smyslu a zahrnuje do něj otázky spojené s prevencí krutého zacházení se zvířaty;

9.  vítá snahy, které EU v rámci WTO vyvíjí za účelem snížení škodlivých rybářských dotací, které mohou mít negativní vliv na trvale udržitelné řízení rybolovu a ohrozit zachování druhů, jako jsou želvy, žraloci, mořští ptáci a mořští savci;

10.  opět připomíná svůj pevný závazek, že bude plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a zajistí výsledný úspěch cíle č. 15, který obsahuje příslib, že bude zastaveno pytláctví a nezákonné obchodování s chráněnými druhy rostlin a živočichů a že se bude bojovat jak proti nabídce nelegálně získaných produktů, tak proti poptávce po nich;

11.  vítá probíhající činnost Mezinárodního sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, což je iniciativa, která zapojuje CITES, Interpol, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Světovou banku a Světovou celní organizaci;

Celní orgány a on-line obchodování

12.  vítá rovněž projekt Světové celní organizace INAMA, jehož cílem je posílit schopnost celních orgánů zlepšit budování kapacit za účelem boje proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; vyzývá k větší účasti celních orgánů na operacích zaměřených na boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a k více osvětovým aktivitám, jejichž cílem by bylo zlepšit odbornou přípravu a fungování celních orgánů;

13.  domnívá se, že internetová trestná činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy představuje pro ohrožené živočichy, včetně slonů, nosorožců, obojživelníků, plazů a ptáků, vážnou hrozbu a že vlády, podniky a nevládní organizace by proti ní měly společně zasahovat;

14.  domnívá se, že by se měl více posílit celní rozměr akčního plánu Evropské unie, a to jak s ohledem na spolupráci s partnerskými zeměmi, tak na jeho lepší a účinnější provádění v celé Unii; se zájmem proto očekává přezkum provádění a prosazování stávajícího právního rámce EU, který provede Komise v roce 2016, a žádá, aby bylo do tohoto přezkumu začleněno i posouzení celních režimů;

15.  vyzývá Komisi, aby prověřila, do jaké míry jsou právní předpisy EU týkající se obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy celními úředníky odpovědnými za kontroly v jednotlivých členských státech uplatňovány jednotně;

16.  vyzývá Komisi a členské státy, aby pracovaly na sdílení informací a budování kapacit, včetně speciálního odborného vzdělávání pro celní úředníky;

Úloha soukromého sektoru a nevládních organizací

17.  klade důraz na význam zajištění zapojení soukromého sektoru do boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, včetně zapojení on-line tržišť a sociálních médií;

18.  vítá fungující řešení, která v případě, že se stanou součástí stávajících systémů dodavatelského řetězce a řízení obchodu, umožní soukromému sektoru, aby plnil úlohu skutečného partnera vlád a mezinárodních orgánů při zajišťování odpovědného řízení globálních dodavatelských řetězců; zdůrazňuje však, že společná obchodní politika by měla prosazovat normy sociální odpovědnosti podniků a poskytovat soukromému sektoru vodítka a podporu, pokud jde o sociálně odpovědné jednání; domnívá se, že v rámci dopravních sítí mají normy sociální odpovědnosti podniků obzvláštní význam;

19.  vítá, že v rámci spolupráce mezi odborníky na obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a logistickými společnostmi vznikají nové přístupy založené na nulové toleranci; domnívá se, že Komise by se měla věnovat úvahám o tom, jak zajistit, aby příslušné právní rámce lépe řešily rizika související s elektronickým obchodem a komerční reklamou na internetu i mimo něj;

20.  vítá roli, kterou nevládní organizace a občanská společnost hrají nejen v boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, včetně zvyšování informovanosti, a při snižování poptávky jak v EU, tak na území třetích zemí, ze kterých tyto volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny pocházejí, ale také v rámci vnitrostátních poradních skupin, které mají podle dohod EU o volném obchodu monitorovat provádění ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji;

21.  vítá prohlášení pracovní skupiny United for Wildlife Transport Taskforce učiněné v březnu 2016 v Buckinghamském paláci, jehož cílem je zapojit aktéry ze soukromého sektoru do řešení slabin dopravy a celních režimů, jichž využívají obchodníci, a zároveň zlepšit sdílení informací v rámci globálních dodavatelských řetězců i po celé trase obchodních cest;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby společně s nevládními organizacemi omezily obchodování tím, že prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí o otázkách týkajících se boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy změní chování spotřebitelů a sníží poptávku po produktech pocházejících z těchto druhů, a to zejména v zemích, ve kterých je tato poptávka vyšší;

Právní rámec EU a její obchodní dohody

23.  domnívá se, že ve stávajícím domácím právním rámci je v této fázi hlavním úkolem a prioritou členských států EU provádění existujících pravidel; uznává však, že by měla být zvážena možnost přijetí doplňujících předpisů, které by zohledňovaly pravidla existující v jiných státech, s cílem zakázat dodávání a uvádění na trh, přepravu a nabývání volně žijících a planě rostoucích druhů, které byly nezákonně odchyceny či sklizeny nebo získány na trhu ve třetích zemích, a to v souladu s právním rámcem dané země; domnívá se, že by měl být přezkoumán i současný právní rámec, aby lépe řešil rizika související s elektronickým obchodem;

24.  podporuje přístup, v rámci něhož budou do budoucích obchodních dohod EU zařazována ustanovení zaměřená na boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

25.  vítá návrh kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v rámci transatlantického obchodního a investičního partnerství, který Komise vypracovala jako součást svého závazku zajistit udržitelný rozvoj; konstatuje, že Spojené státy ve svých obchodních dohodách usilovaly o vyjednání norem vztahujících se na obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, mimo jiné omezením dotací v oblasti rybolovu; zdůrazňuje, že ve všech budoucích dohodách EU o volném obchodu by měla být v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji dojednána přísná ustanovení o ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů, včetně ustanovení a závazků zaměřených na náležité provádění schválených vícestranných environmentálních dohod;

26.  vítá ambicióznější postoj Evropské unie k ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů vyjádřený v kapitole dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, která pojednává o obchodu a udržitelném rozvoji a obsahuje nejen závazky týkající se řádného provádění a prosazování vícestranných environmentálních dohod, jako jsou úmluva CITES, Úmluva o biologické rozmanitosti a Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství, ale také ustanovení související s budováním obchodních kapacit, výměnou informací a zvyšováním povědomí, a naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby zaručily řádné provádění těchto závazků a ustanovení; domnívá se, že by tato ustanovení měla být vymahatelná, aby se tím zajistilo jejich účinné a trvalé dodržování, mimo jiné stanovením vhodné úlohy pro nevládní organizace a organizace občanské společnosti;

27.  podporuje postoj, který je formulován ve strategii „obchod pro všechny“ a spočívá v začlenění protikorupčních ustanovení do všech budoucích obchodních dohod vzhledem ke známé roli, kterou korupce hraje v napomáhání nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a také podporuje závazek EU k provádění obchodní politiky, která podporuje udržitelný rozvoj, což přispěje k dosažení globálních cílů dohodnutých v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030;

Doporučení

28.  podporuje postoj k obchodní politice EU, který nespočívá pouze v upřednostnění otázky boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, ale v rámci něhož budou do všech budoucích dohod začleněna ustanovení zaměřená na omezení tohoto obchodu a jeho konečné vymýcení a také důrazná a účinná doplňková opatření, především pokud jde o vzdělávání, prevenci a uplatňování sankcí v oblasti obhospodařování lesů, zdraví a cel;

29.  zdůrazňuje, že obchodní politika EU by neměla žádným způsobem bránit EU ani jejím obchodním partnerům v přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná pro ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů a přírodních zdrojů, a to pod podmínkou, že tato opatření budou i nadále usilovat o dosažení legitimních cílů veřejné politiky a nebudou představovat svévolnou nebo neoprávněnou diskriminaci;

30.  domnívá se, že neexistuje žádné univerzální řešení pro udržitelnost volně žijících a planě rostoucích druhů na celém světě ani pro boj proti nezákonnému obchodu; v této souvislosti připomíná, že je potřeba zajistit naprostou flexibilitu a sdílet informace, údaje a osvědčené postupy, a usnadnit tím dialog za účelem posílení spolupráce, neboť je nutné zohlednit přeshraniční povahu tohoto typu porušení;

31.  doporučuje, aby se členské státy EU zamyslely nad politickými řešeními, která by umožnila odstranit všechny zbývající mezery v právní úpravě, jež by mohly usnadňovat „praní“ nezákonně získaných volně žijících a planě rostoucích druhů a produktů z těchto druhů; dále doporučuje, aby bylo v této souvislosti prováděno důkladné monitorování a aby v zájmu dosažení uvedeného cíle byly účinně využity stávající zdroje a agentury;

32.  vyzývá EU a členské státy, aby zvážily, zda v souladu s právními předpisy WTO na evropské úrovni nezakázat obchod, vývoz nebo zpětný vývoz výrobků ze slonoviny v rámci EU i mimo ni, včetně slonoviny pocházející z doby před přijetím úmluvy;

33.  požaduje, aby byl na politiky a opatření, které byly vytvořeny za účelem plnění cílů EU v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména na celní režimy, orgány, transparentnost a dobrou správu věcí veřejných, vyčleněn dostatek prostředků, včetně podpory pro třetí země v oblasti budování kapacit;

34.  žádá, aby Komise a členské státy nadále spolupracovaly se všemi dotčenými subjekty na zajištění integrovaného přístupu, který nejenže se zaměří na zdroje nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty pocházejícími z těchto druhů, ale zároveň omezí poptávku a zvýší povědomí na trzích poptávky;

35.  žádá, aby členské státy a Komise učinily více pro to, aby byla narušena a zastavena činnost nezákonných zločineckých sítí a skupin zabývajících se nezákonným obchodováním s volně žijícími a planě rostoucími druhy a zahájeno jejich trestní stíhání, a aby členské státy zajistily, aby tresty a rozsudky za trestnou činnost související s volně žijícími a planě rostoucími druhy byly zároveň přiměřené i odrazující a případně v souladu se závazky stanovenými v Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu;

36.  vyzývá EU, aby v rámci daném WTO prověřila, jak se mohou systémy globálního obchodu a ochrany životního prostředí vzájemně lépe podporovat, a to především v kontextu probíhající činnosti zaměřené na prohloubení souladu mezi WTO a mnohostrannými dohodami v oblasti životního prostředí a v souvislosti s dohodou o usnadnění obchodu;

37.  je toho názoru, že je třeba hledat další možnosti spolupráce mezi WTO a úmluvou CITES, především ve věci poskytování technické podpory a pomoci úředníkům z rozvojových zemí při budování kapacit v oblasti obchodu a životního prostředí; žádá Komisi, aby se tímto tématem i nadále zabývala v rámci debat navazujících na konferenci v Nairobi a v souvislosti s otázkami, které budou projednávány na příští Konferenci ministrů v Buenos Aires v roce 2017;

°

°  °

38.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, CITES, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, Světové celní organizaci, Světové obchodní organizaci a Interpolu.

(1)

Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Svět zažívá nevídaný nárůst případů nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty z těchto druhů a hrozí, že tím budou zmařeny výsledky v oblasti ochrany přírody, jichž se dosáhlo díky desítkám let tvrdé práce. Nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty z těchto druhů se ve skutečnosti stalo jednou z nejvýnosnějších trestných činností na celém světě, přičemž se jeho celková hodnota podle odhadů ročně pohybuje mezi 8 a 20 miliardami EUR. Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy nemá pouze ničivé dopady na biologickou rozmanitost, ale má rovněž negativní vliv na rozvoj a právní stát, neboť je úzce propojen s korupcí, což v některých ohrožených zemích přispívá k destabilizaci bezpečnosti.

Dne 26. února 2016 přijala Evropská komise na žádost Evropského parlamentu sdělení s názvem „Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy“ (COM(2016)0087). Cílem tohoto akčního plánu je nabídnout komplexní plán společných snah o potírání trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy v rámci EU a o posílení úlohy EU v celosvětovém boji proti těmto nezákonným aktivitám. Akční plán předkládá celou řadu návrhů, které jsou koncipovány jako součást reakce EU na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030, a zejména na cíl č. 15, jenž je zaměřen na bezodkladné přijetí opatření na zastavení pytláctví a nezákonného obchodování s chráněnými druhy a na řešení problému jak poptávky po nelegálních produktech pocházejících z volně žijících nebo planě rostoucích druhů, tak jejich nabídky.

Kromě toho nová komplexní obchodní strategie Komise „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM (2015)0497) klade větší důraz na potřebu politické soudržnosti a doplňkovosti mezi společnou obchodní politikou a širší zahraniční a rozvojovou politikou, a zejména mezi obchodem a cíli udržitelného rozvoje, jako je například zachování volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Komise požádala Evropský parlament, aby se zamyslel nad nejlepšími způsoby, jakými lze dosáhnout soudržnosti mezi společnou obchodní politikou, jež je zakotvena v článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, a politikou v oblasti životního prostředí.

V reakci na tuto žádost se Výbor pro mezinárodní obchod rozhodl vypracovat nelegislativní zprávu, jejímž cílem bude podrobně prozkoumat rámce obchodní a vnější celní politiky pro prosazování a provádění mezinárodních závazků, které již v této oblasti existují. Tato zpráva poskytuje krátký přehled problémů, jimž musí EU a země na celém světě čelit, mají-li tento nevídaný nárůst množství případů nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy úspěšně omezit a nakonec i zastavit.

Je třeba řešit nové problémy spojené se zvýšenou poptávkou, rozmachem elektronického obchodování, kontejnerizací, soukromými středisky pro přijímání zásilek a zapojením organizovaných zločineckých sítí a také zajistit, aby legální a udržitelný obchod, na němž často závisí živobytí místních společenství, mohl i nadále existovat a přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji. Nové a rodící se výzvy vyžadují rozhodný a integrovaný přístup a svou úlohu musí i nadále plnit obchodní, celní a rozvojové politiky EU i její politika v oblasti vymáhání práva.

S ohledem na tyto výzvy zpravodajka doporučuje pět klíčových opatření.

Za prvé, tvůrci politik v EU i členských státech musí zajistit, aby nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy byl i nadále politickou prioritou. V rámci stávajících i budoucích jednání o obchodních dohodách je třeba se zaměřit na veškerá možná opatření související jak s legálním, tak nelegálním obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy. To by se mělo týkat především transatlantického obchodního a investičního partnerství, v jehož případě by EU měla za nové celosvětové měřítko považovat přísnější normy a vyšší ambice, které Spojené státy zařadily do dohody o transpacifickém partnerství. Kromě toho by se mělo zřetelněji využívat programu EU na podporu obchodu a režimu GSP+ coby prostředků, které poskytují další podporu při koncipování a posilování správy přírodních zdrojů a také pomáhají marginalizovaným skupinám obyvatel využívat legálního udržitelného obchodu.

Za druhé, EU se musí zaměřit na lepší prosazování nejen svých vlastních právních rámců, ale také ustanovení, na kterých se dvoustranně, vícestranně či mnohostranně dohodla se třetími zeměmi. Důraz by tak měl být kladen spíše na plnění a prosazování stávajících domácích závazků než na vytváření nových rámců či úpravu existujících pravidel. EU musí jít v tomto směru příkladem a členské státy musí usilovněji pracovat na zajištění toho, aby byl postih za trestnou činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy nejen úměrný stupni její závažnosti, ale aby byl také dostatečně odrazující. Kromě toho by se EU měla zamyslet nad tím, jako úlohu by mohla sehrát při snižování poptávky v zemích, v nichž existují velké trhy pro nelegální obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a s produkty z těchto druhů.

Za třetí, mají-li mezinárodní instituce a organizace a celosvětové sítě lépe spolupracovat a dosahovat vzájemně prospěšných výsledků, je třeba více sdílet informace týkající se nejnovějšího vývoje a trendů v oblasti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy. Je nutné se soustředit na zabezpečení sběru údajů a poskytnutí platforem pro sdílení informací, jako je např. EU-Twix, a na zajištění toho, aby role institucí, jako jsou Světová celní organizace a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, byla podpořena a posílena. To má zásadní význam pro celní orgány, které se nacházejí v první linii boje proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a potřebují aktuální a relevantní informace, aby dokázaly odhalit podezřelé zásilky a odříznout trasy nelegálního obchodu.

Za čtvrté, EU musí vyvinout větší úsilí při řešení problému korupce, která představuje jeden z hlavních motorů nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. V tomto ohledu zpravodajka vítá, že se Komise ve své strategii „obchod pro všechny“ zavázala k tomu, že v rámci budoucích dohod o volném obchodu vyjedná protikorupční ustanovení. Konkrétní povaha těchto ustanovení je sice zatím předmětem jednání vedených mezi orgány EU a také se třetími zeměmi, přesto však zpravodajka nedávno uzavřené transpacifické partnerství považuje za novou referenční normu, kterou by se evropští tvůrci politik měli zabývat jako vzorem.

A konečně, EU musí zajistit, aby byl na opatření na budování kapacit vyčleněn dostatek prostředků. EU by se měla v producentských zemích zaměřit na podporu odborného vzdělávání nejen v rámci celních orgánů a orgánů na potírání trestné činnosti, ale také sdružení producentů, družstev a sociálních podniků, díky nimž mohou mít místní společenství užitek z legálního udržitelného obchodu. S ohledem na tento cíl by měla být posouzena i role nevládních organizací a soukromého sektoru, neboť budou hrát v rámci podpory vlád při dosahování jejich cílů v oblasti ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů klíčovou roli.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells

Právní upozornění - Ochrana soukromí