SPRÁVA o spoločnej obchodnej politike EÚ v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov

30.1.2017 - (2016/2054(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Emma McClarkin


Postup : 2016/2054(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0012/2017

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej obchodnej politike EÚ v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov

(2016/2054(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 191 a 207,

–   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 21 ods. 2,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na textový návrh EÚ kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji v Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), najmä na jeho články 10 až 16,

–  so zreteľom na výsledný dokument samitu OSN o udržateľnom rozvoji z roku 2015 s názvom „Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“, a najmä na jeho odseky 9 a 33 a cieľ 15,

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok XX písm. a) a g),

–  so zreteľom na Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín (COM(2016)0087) (ďalej len „akčný plán“) na rok 2016,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o Akčnom pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi[1] a na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva[2],

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 69/314 o boji proti nedovolenému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a rezolúciu zhromaždenia OSN pre otázky životného prostredia 1/3 o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi,

–  so zreteľom na závery 17. konferencie zmluvných strán CITES v Johannesburgu,

–  so zreteľom na závery konferencie o nezákonnom obchode s voľne žijúcimi druhmi, ktorá sa konala vo februári 2014 v Londýne, a prieskum pokroku, ktorý sa uskutočnil v marci 2015 v Kasane,

–  so zreteľom na výsledok Svetového kongresu ochrany prírody Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) na Havaji v roku 2016,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu,

–  so zreteľom na globálny program pre voľne žijúce druhy Globálneho fondu pre životné prostredie (GEF) Svetovej banky,

–  so zreteľom na globálnu správu Úradu Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) o trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov z roku 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady pre colnú spoluprácu Svetovej colnej organizácie (WCO) z júna 2014 o nezákonnom obchode s voľne žijúcimi druhmi,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré pracovná skupina United for Wildlife Transport Taskforce predniesla v Buckinghamskom paláci v Londýne (ďalej len „Buckinghamské vyhlásenie“),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0012/2017),

A.  keďže svet čelí nevídanému nárastu počtu prípadov nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a s tým súvisiacim biologickým krízam spôsobeným neustálym nezákonným a neudržateľným lovom zvierat a zberom rastlín a obchodovaním s nimi na celom svete;

B.  keďže nekontrolované a nadmerné používanie voľne žijúcich druhov zvierat a rastlín predstavuje po ničení biotopov druhú najvážnejšiu hrozbu pre ich prežitie vo voľnej prírode;

C.  keďže podľa odhadov je nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami štvrtou najvýnosnejšou trestnou činnosťou s odhadovaným obratom až 20 miliárd EUR;

D.  keďže posledný vývoj naznačuje narastajúce zapojenie rozsiahlych zločineckých a organizovaných sietí, ktoré využívajú čoraz dômyselnejšie metódy;

E.  keďže obchod s voľne žijúcimi druhmi prispieva ku konfliktom a teroristické siete sú podozrivé z toho, že ich finančné zdroje pochádzajú okrem iného z nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, ktoré prináša značné zisky;

F.  keďže s tým spojené problémy korupcie a slabých riadiacich štruktúr ešte viac narúšajú zraniteľné miesta v rámci obchodu s voľne žijúcimi druhmi;

G.  keďže Európska únia je v súčasnosti cieľovým trhom s týmito druhmi, tranzitným uzlom pre iné regióny, ako aj oblasťou, z ktorej pochádzajú určité druhy na nezákonné obchodovanie;

H.  keďže zabezpečenie účasti vidieckych komunít zo zdrojových krajín na ochrane voľne žijúcich druhov a prínosu z tejto ochrany týmto komunitám je nevyhnutné v záujme riešenia základných príčin nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

I.  keďže počítačová kriminalita spojená s voľne žijúcimi druhmi predstavuje vážnu hrozbu pre voľne žijúce druhy vrátane slonov, nosorožcov, šupinavcov, obojživelníkov, plazov, vtákov a žiráf;

J.  keďže obchodná politika je spolu s rozvojovou spoluprácou silným stimulom hospodárskeho rastu v rozvojových krajinách;

K.  keďže nárast nezákonného obchodovania s mnohými druhmi flóry a fauny má za následok stratu biodiverzity a ničenie ekosystému, čo vedie k čoraz vyššiemu počtu druhov, ktoré sa stávajú zraniteľnými alebo im dokonca hrozí vyhynutie;

L.  keďže udržateľný obchod s voľne žijúcimi druhmi môže byť zásadne dôležitý pre určité marginalizované komunity, ktoré sa v snahe zachovať miestne zdroje a prispievať k znižovaniu chudoby spoliehajú na právne rámce;

Trendy, zásady a všeobecné úvahy

1.  s vážnym znepokojením si všíma, že v poslednej dobe narastá počet prípadov obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a trestných činov v tejto oblasti a že ak nebude tento trend zastavený a zvrátený, hrozí riziko, že to bude mať vážne a trvalé dôsledky pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ochranu životného prostredia;

2.  konštatuje, že EÚ má ako signatár mnohých celosvetových dohovorov zameraných na ochranu životného prostredia právnu povinnosť zabezpečiť, aby jej politiky a medzinárodné dohody prispievali k plneniu tohto cieľa;

3.  domnieva sa, že rýchlejší hospodársky rozvoj prameniaci z integrácie do svetových trhov a použitie prírodných zdrojov na účely udržateľného hospodárskeho rozvoja sa vzájomne nevylučujú, ale mali by sa považovať za vzájomne sa posilňujúce;

4.  rozhodne tak podporuje postoj k otázkam súvisiacim s voľne žijúcimi druhmi, ktorý sa neobmedzuje iba na presadzovanie cieľov EÚ a ich obchodných partnerov v oblasti ochrany životného prostredia, ale umožňuje aj vytvorenie udržateľných a právnych rámcov obchodu, ktoré zvýšia pozitívny prínos obchodnej politiky k udržateľnému rozvoju;

5.  so znepokojením zdôrazňuje, že EÚ je spolu s USA stále významným cieľovým trhom a tranzitnou trasou pre nelegálne produkty z voľne žijúcich druhov;

6.  víta akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktorý bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v boji proti znepokojujúcemu nárastu vysoko lukratívneho nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, ktoré destabilizuje hospodárstva a spoločenstvá, ktorých živobytie závisí od voľne žijúcich druhov, a ohrozuje mier a bezpečnosť v nestabilných regiónoch, v ktorých sa nachádzajú obchodní partneri EÚ, keďže sa v jeho dôsledku posilňujú nezákonné trasy;

7.  domnieva sa, že nezákonné obchodovanie môže byť naozaj úspešne obmedzené a odstránené iba pomocou integrovaného prístupu k trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy a že EÚ musí stáť na čele tohto úsilia a riešiť nielen otázky na strane ponuky vrátane rozvojových otázok priamo v tretích krajinách, ale aj dopyt po nezákonných výrobkoch na domácich trhoch vrátane internetových platforiem;

Medzinárodné inštitúcie a vlády

8.  pripomína, že podľa práva WTO môžu krajiny zavádzať výnimky k všeobecným pravidlám dohody GATT v článku XX písm. g) s cieľom regulovať vyčerpateľné prírodné zdroje a v článku XX písm. a) na ochranu verejnej morálky; zdôrazňuje, že Odvolací orgán WTO vyčerpateľné prírodné zdroje všeobecne vysvetlil tak, že zahŕňajú žijúce druhy, ktoré môžu byť ohrozené vyhynutím, a že judikatúra WTO osobitne zdôraznila zaradenie druhov do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) ako dôkaz ich vyčerpateľnosti; zdôrazňuje, že odvolací orgán WTO verejnú morálku všeobecne vysvetlil tak, že zahŕňa otázky týkajúce sa predchádzania krutosti voči zvieratám;

9.  víta úsilie EÚ v rámci WTO o zníženie škodlivých dotácií v odvetví rybárstva, ktoré môžu ohroziť jeho trvalo udržateľné riadenie a ohrozuje zachovanie druhov, ako sú korytnačky, žraloky, morské vtáky a morské cicavce;

10.  opäť pripomína svoj pevný záväzok, že bude plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a zabezpečí konečný úspech cieľa č. 15, ktorý obsahuje prísľub, že bude zastavené pytliactvo a obchodovanie s chránenými druhmi zvierat a rastlín a že bude bojovať tak s ponukou nelegálne získaných produktov, ako aj s dopytom po týchto produktoch;

11.  víta prebiehajúcu činnosť Medzinárodného združenia pre boj proti trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy, čo je iniciatíva, ktorá zapája CITES, Interpol, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, Svetovú banku a Svetovú colnú organizáciu;

Clá a elektronický obchod

12.  víta aj projekt Svetovej colnej organizácie INAMA, ktorého cieľom je posilniť schopnosť colných orgánov zlepšiť budovanie kapacít na účely boja proti trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy; vyzýva na väčšiu účasť colných orgánov na operáciách zameraných na boj proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi druhmi a na väčšie množstvo osvetových činností s cieľom zlepšiť odbornú prípravu a fungovanie colných orgánov;

13.  domnieva sa, že internetová trestná činnosť spojená s voľne žijúcimi druhmi predstavuje vážnu hrozbu pre ohrozené druhy zvierat vrátane slonov, nosorožcov, obojživelníkov, plazov a vtákov, a že vlády, podniky a mimovládne organizácie by mali spolupracovať v boji proti nej;

14.  nazdáva sa, že by sa mal viac posilniť colný rozmer akčného plánu Európskej únie so zreteľom na spoluprácu s partnerskými krajinami i na lepšie a účinnejšie vykonávanie v rámci Únie; preto s potešením očakáva preskúmanie vykonávania a presadzovania súčasného právneho rámca EÚ na rok 2016, ktoré pripravuje Komisia, a žiada, aby sa v tomto preskúmaní uviedlo aj posúdenie colných postupov;

15.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, do akej miery colní úradníci zodpovední za kontroly jednotne uplatňujú právne predpisy EÚ týkajúce sa obchodovania s voľne žijúcimi druhmi v jednotlivých členských štátoch;

16.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali na výmene informácií a budovaní kapacít vrátane osobitnej odbornej prípravy pre colných úradníkov;

Úloha súkromného sektora a mimovládnych organizácií

17.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účasť súkromného sektora vrátane elektronických trhov a sociálnych médií na boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

18.  víta fungujúce riešenia, ktoré v prípade, že sa stanú súčasťou existujúcich systémov dodávateľského reťazca a riadenia obchodu, umožnia súkromnému sektoru zohrávať úlohu skutočného partnera vlád a medzinárodných orgánov v zabezpečovaní zodpovedného riadenia dodávateľských reťazcov; zdôrazňuje však, že spoločná obchodná politika by mala podporovať normy sociálnej zodpovednosti podnikov, usmerňovanie a podporu súkromného sektora v oblasti sociálne zodpovedných postupov; domnieva sa, že normy sociálnej zodpovednosti podnikov majú mimoriadny význam v dopravných sieťach;

19.  víta vznikajúcu spoluprácu medzi odborníkmi na obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi a logistickými spoločnosťami založenú na nulovej tolerancii; domnieva sa, že Komisia by mala uvažovať o tom, ako najlepšie zabezpečiť, aby príslušné právne rámce mohli lepšie riešiť riziká súvisiace s elektronickým obchodom a komerčnou reklamou na internete a mimo neho;

20.  víta úlohu, ktorú zohrávajú mimovládne organizácie a občianska spoločnosť, a to nielen v boji proti nelegálnemu obchodovaniu s voľne rastúcimi rastlinami a voľne žijúcimi živočíchmi, v zvyšovaní informovanosti a znižovaní dopytu v EÚ a na území tretích krajín, z ktorých tieto rastliny a živočíchy pochádzajú, ale aj v rámci domácich poradných skupín podľa dohôd EÚ o voľnom obchode na monitorovanie vykonávania ustanovení o obchode a udržateľnom rozvoji;

21.  víta vyhlásenie pracovnej skupiny United for Wildlife Transport Taskforce z Buckinghamského paláca z marca 2016, ktorého cieľom je zapojiť aktérov zo súkromného sektora do riešenia nedostatkov v oblasti prepravy a colných postupov, ktoré obchodníci s voľne žijúcimi druhmi využívajú, ako aj zlepšiť výmenu informácií v rámci celých globálnych dodávateľských reťazcov a obchodných trás;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s mimovládnymi organizáciami na znižovaní obchodovania, zmene správania spotrebiteľov a znižovaní dopytu po nezákonných produktoch z voľne žijúcich druhov prostredníctvom kampaní zameraných na zvyšovanie informovanosti o otázkach týkajúcich sa boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, a to najmä v krajinách, kde je dopyt vyšší;

Právny rámec EÚ a obchodné dohody

23.  domnieva sa, že v existujúcom vnútroštátnom právnom rámci je pre členské štáty EÚ v tomto štádiu kľúčovou výzvou a prioritou vykonávanie platných pravidiel; uznáva však, že by sa mali preskúmať doplňujúce ustanovenia zohľadňujúce tieto pravidlá platné v iných štátoch s cieľom zakázať sprístupňovanie a uvádzanie voľne žijúcich zvierat, ktoré boli nezákonne odchytené alebo predané v tretích krajinách, na trh, ich prepravu a nadobúdanie, a to podľa vlastného právneho rámca danej krajiny; domnieva sa, že súčasný právny rámec by sa mal preskúmať s cieľom lepšie riešiť riziká súvisiace s elektronickým obchodom;

24.  podporuje prístup, ktorý do budúcich obchodných dohôd EÚ začleňuje ustanovenia zamerané na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

25.  víta návrh kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva, ktorý Komisia vypracovala ako súčasť svojho záväzku zabezpečiť udržateľný rozvoj; konštatuje, že USA sa vo svojich obchodných dohodách pokúšajú dohodnúť normy týkajúce sa obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, a to aj obmedzením dotácií v rybárstve; zdôrazňuje, že vo všetkých budúcich dohodách EÚ o voľnom obchode by sa mali dohodnúť prísne ustanovenia o ochrane voľne žijúcich druhov vrátane ustanovení a záväzkov zameraných na riadne vykonávanie dohodnutých mnohostranných dohôd o životnom prostredí (MEA) v rámci kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

26.  víta ambicióznejší prístup EÚ k ochrane voľne žijúcich druhov v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, ktorá zahŕňa nielen záväzky týkajúce sa riadneho vykonávania a presadzovania mnohostranných dohôd v oblasti životného prostredia, ako sú napríklad CITES, Dohovor o biologickej diverzite (CBD) a Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb (ICRW), ale aj ustanovenia súvisiace s budovaním obchodných kapacít, výmenou informácií a zvyšovaním informovanosti, a naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili riadne vykonávanie týchto záväzkov a ustanovení; domnieva sa, že tieto záväzky by mali byť vykonateľné, aby sa zabezpečilo účinné a trvalé dodržiavanie predpisov, pričom by sa mala zvážiť aj primeraná úloha pre mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti;

27.  podporuje prístup, ktorý je popísaný v stratégii Obchod pre všetkých a ktorý spočíva v začlenení protikorupčných ustanovení do budúcich obchodných dohôd, vzhľadom na úlohu, ktorú korupcia zohráva pri napomáhaní nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, ako aj záväzok EÚ vykonávať obchodné politiky, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj, ktorý prispeje k dosiahnutiu globálnych cieľov dohodnutých v rámci programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

Odporúčania

28.  podporuje prístup k obchodnej politike EÚ, ktorý nespočíva iba v uprednostnení otázky boja proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi druhmi, ale v rámci ktorého budú do všetkých budúcich dohôd začlenené ustanovenia zamerané na obmedzovanie nezákonného obchodovania a na jeho konečné odstránenie, spolu s rozhodnými a účinnými doplňujúcimi opatreniami s osobitným zreteľom na odbornú prípravu, prevenciu a uplatňovanie sankcií v oblasti obhospodarovania lesov, zdravia a ciel;

29.  zdôrazňuje, že v obchodnej politike EÚ by EÚ alebo jej obchodným partnerom nemalo nič brániť v prijímaní rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu voľne žijúcich druhov a prírodných zdrojov, ak budú tieto opatrenia aj naďalej zamerané na dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej politiky a nebudú predstavovať svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu;

30.  domnieva sa, že neexistuje žiadne univerzálne riešenie na zachovanie voľne žijúcich druhov na celom svete a na boj proti nezákonnému obchodovaniu; v tejto súvislosti pripomína potrebu zabezpečiť úplnú flexibilitu a vymieňať si informácie, údaje a najlepšie postupy s cieľom uľahčiť dialóg v záujme rozšírenej spolupráce a so zreteľom na cezhraničnú povahu tohto druhu porušenia právnych predpisov;

31.  odporúča, aby členské štáty zvážili politické riešenia, ktoré by umožnili odstrániť všetky zostávajúce právne medzery, ktoré by mohli uľahčiť „pranie“ nelegálne získaných voľne žijúcich druhov a produktov z týchto druhov; okrem toho odporúča, aby sa v tejto súvislosti uskutočnilo vyčerpávajúce monitorovanie a aby sa efektívne využívali existujúce zdroje a agentúry s cieľom dosiahnuť tento cieľ;

32.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby na európskej úrovni zvážili možnosť zákazu obchodovania so slonovinou, jej vývozu alebo spätného vývozu, v rámci a mimo EÚ, vrátane exemplárov získaných pred nadobudnutím platnosti dohovoru, a to spôsobom, ktorý je v súlade s právom WTO;

33.  požaduje, aby sa vyčlenili dostatočné prostriedky na politiky a opatrenia, ktoré boli vytvorené tak, aby plnili ciele EÚ v oblasti boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, a medzi ktoré patria aj zdroje na budovanie kapacít v tretích krajinách, najmä na colné režimy, orgány, transparentnosť a dobrú správu vecí verejných;

34.  žiada, aby Komisia a členské štáty naďalej spolupracovali so všetkými dotknutými subjektmi s cieľom zabezpečiť integrovaný prístup, ktorý sa zameria nielen na zdroje nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a výrobkami z nich, ale aj na úkony na obmedzenie dopytu a zvýšenie informovanosti na trhoch s dopytom;

35.  žiada členské štáty a Komisiu, aby urobili viac s cieľom zabezpečiť, aby sa činnosť nezákonných zločineckých sietí a organizácií pôsobiacich v oblasti nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi narúšala, aby sa rozkladali a viedlo proti nim stíhanie, a aby členské štáty zabezpečili, že tresty a rozsudky v oblasti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch budú primerané a odrádzajúce a podľa potreby v súlade so záväzkami, ako sú vymedzené v Dohovore OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu;

36.  vyzýva EÚ, aby v rozsahu pôsobnosti rámca WTO preskúmala, ako sa režimy globálneho obchodu a životného prostredia môžu navzájom lepšie podporovať, najmä v súvislosti s neustálou činnosťou zameranou na posilnenie súdržnosti medzi WTO a mnohostrannými environmentálnymi dohodami, ako aj v súvislosti s dohodou o uľahčení obchodu;

37.  domnieva sa, že treba preskúmať ďalšie možnosti spolupráce medzi WTO a dohovorom CITES, najmä z hľadiska poskytovania technickej pomoci a budovania kapacít v otázkach obchodu a životného prostredia pre úradníkov z rozvojových krajín; žiada Komisiu, aby sa aj naďalej zaoberala touto problematikou v rámci diskusií po konferencii v Nairobi, ako aj ďalšími prvkami, ktoré budú predmetom nasledujúcej ministerskej konferencie v Buenos Aires v roku 2017;

°

°  °

38.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, CITES-u, Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, WCO, WTO a Interpolu.

  • [1]  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Svet zažíva nevídaný nárast prípadov nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a produktmi z týchto druhov a hrozí riziko, že tým budú zmarené výsledky v oblasti ochrany prírody, ktoré sa dosiahli vďaka desiatkam rokov tvrdej práce. Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi a produktmi z týchto druhov sa naozaj stalo jednou z najvýnosnejších trestných činností na celom svete, pričom jeho celková hodnota sa podľa odhadov ročne pohybuje medzi 8 a 20 miliardami EUR. Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi nemá iba ničivý vplyv na biodiverzitu, ale aj negatívne vplýva na rozvoj a právny štát, keďže je úzko prepojený s korupciou, čo v niektorých ohrozených krajinách prispieva k destabilizácii bezpečnosti.

26. februára 2016 prijala Európska komisia na žiadosť Európskeho parlamentu oznámenie s názvom Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín (COM(2016)0087). Cieľom tohto akčného plánu je ponúknuť komplexný plán spoločných snáh o boj proti trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy v rámci EÚ a o posilnenie úlohy EÚ v celosvetovom boji proti týmto nezákonným aktivitám. Akčný plán predkladá celý rad návrhov, ktoré sú súčasťou odpovede EÚ na program udržateľného rozvoja OSN do roku 2030, a najmä cieľ č. 15, ktorý je zameraný na bezodkladné prijatie opatrení na zastavenie pytliactva a obchodovania s chránenými druhmi a na riešenie tak dopytu po nezákonných výrobkoch z voľne žijúcich druhov, ako aj ich ponuky.

Okrem toho nová komplexná obchodná stratégia Komisie Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM (2015)0497) kladie väčší dôraz na potrebu politickej súdržnosti a doplnkovosti medzi spoločnou obchodnou politikou a širšou zahraničnou a rozvojovou politikou, a najmä medzi obchodom a cieľmi udržateľného rozvoja, ako je napríklad zachovanie voľne žijúcich druhov. Komisia požiadala Európsky parlament, aby sa zamyslel nad najlepšími spôsobmi, ako je možné dosiahnuť súdržnosť medzi spoločnou obchodnou politikou, ktorá je zakotvená v článku 207 Zmluvy o fungovaní EÚ, a politikou v oblasti životného prostredia.

V reakcii na túto žiadosť sa Výbor pre medzinárodný obchod rozhodol vypracovať nelegislatívnu správu, ktorej cieľom bude podrobne preskúmať rámce obchodnej a vonkajšej colnej politiky, ktoré podporujú a vykonávajú medzinárodné záväzky, ktoré už v tejto oblasti existujú. Táto správa poskytuje krátky prehľad výziev, ktorým musia EÚ a krajiny na celom svete čeliť, ak chcú úspešne obmedziť a nakoniec aj zastaviť tento nevídaný nárast množstva prípadov nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi.

Je potrebné riešiť nové problémy spojené so zvýšeným dopytom, rozmachom elektronického obchodovania, kontajnerizáciou, súkromnými zásielkovými strediskami a zapojením organizovaných zločineckých sietí a tiež zaistiť, aby zákonný a udržateľný obchod, od ktorého môže často závisieť živobytie miestnych spoločenstiev, mohol aj naďalej existovať a prispievať k udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Nové a vznikajúce výzvy si vyžadujú rozhodný, integrovaný prístup a svoju úlohu musia aj naďalej plniť obchodná, colná a rozvojová politika EÚ a jej politika v oblasti presadzovania práva.

Vzhľadom na tieto výzvy spravodajkyňa odporúča päť kľúčových opatrení.

Po prvé, tvorcovia politík v EÚ a členských štátoch musia zaistiť, aby nezákonný obchod s voľne žijúcimi druhmi bol aj naďalej politickou prioritou. V rámci existujúcich a budúcich rokovaní o obchodných dohodách je potrebné zamerať sa na všetky možné opatrenia súvisiace tak so zákonným, ako aj nezákonným obchodom s voľne žijúcimi druhmi. To by sa malo týkať najmä Transatlantického obchodného a investičného partnerstva, kde by EÚ mala vziať do úvahy prísnejšie normy a vyššie ambície, ktoré ako novú celosvetovú referenčnú hodnotu do Transpacifického partnerstva zahrnuli Spojené štáty. Okrem toho by sa mali zreteľnejšie využívať program EÚ na pomoc obchodu a systém GSP+ ako prostriedky, ktoré poskytujú ďalšiu podporu pri vytváraní a posilňovaní riadenia prírodných zdrojov a pomoci marginalizovaným spoločenstvám využívať zákonný udržateľný obchod.

Po druhé, EÚ sa musí zamerať na lepšie presadzovanie nielen svojich vlastných právnych rámcov, ale aj ustanovení, na ktorých sa dvojstranne, viacstranne či mnohostranne dohodla s tretími krajinami. Dôraz by sa teda mal klásť skôr na plnenie a presadzovanie existujúcich domácich záväzkov, ako na vytváranie nových rámcov či zmenu existujúcich pravidiel. EÚ musí ísť v tomto smere príkladom a členské štáty musia usilovnejšie pracovať na zabezpečení toho, aby bol postih za trestnú činnosť poškodzujúcu voľne žijúce druhy nielen úmerný stupňu jej závažnosti, ale aby bol aj dostatočne odrádzajúci. Okrem toho by sa EÚ mala zamyslieť nad tým, akú úlohu by mohla zohrávať pri znižovaní dopytu v krajinách, v ktorých existujú veľké trhy, na ktorých sa nelegálne obchoduje s voľne žijúcimi druhmi a produktmi z týchto druhov.

Po tretie, ak majú medzinárodné inštitúcie a organizácie a celosvetové siete lepšie spolupracovať na dosahovaní vzájomne prospešných výsledkov, je potrebné viac zdieľať informácie týkajúce sa najnovšieho vývoja a trendov v oblasti trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy. Snahy sa musia sústrediť na zabezpečenie zberu údajov a poskytnutie platforiem pre zdieľanie informácií, ako je napr. EU-Twix, a na zabezpečenie toho, aby bola úloha inštitúcií, ako sú Svetová colná organizácia a Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, podporená a posilnená. To má zásadný význam pre colné orgány, ktoré sa nachádzajú v prvej línii boja proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a potrebujú aktuálne a relevantné informácie, aby dokázali odhaliť podozrivé zásielky a odstrihnúť trasy nelegálneho obchodu.

Po štvrté, EÚ musí vyvinúť väčšie úsilie pri riešení problému korupcie, ktorá predstavuje jeden z hlavných motorov nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi. V tomto ohľade spravodajkyňa víta, že sa Komisia vo svojej stratégii Obchod pre všetkých zaviazala k tomu, že bude v rámci budúcich dohôd o voľnom obchode rokovať o protikorupčných ustanoveniach. Presná podoba takýchto ustanovení je síce zatiaľ predmetom rokovaní vedených medzi orgánmi EÚ a tiež rokovaní s tretími krajinami, napriek tomu však spravodajkyňa nedávno uzatvorené Transpacifické partnerstvo považuje za opätovné nastolenie novej referenčnej normy, ktorú by európski politickí činitelia mali priaznivo posúdiť.

A nakoniec musí EÚ zabezpečiť vyčlenenie dostatočného množstva prostriedkov na opatrenia na budovanie kapacít. EÚ by sa mala v producentských krajinách zamerať na podporu odborného vzdelávania nielen v rámci colných orgánov a orgánov na boj proti trestnej činnosti, ale aj združení výrobcov, družstiev a sociálnych podnikov, vďaka ktorým môžu mať miestne spoločenstvá úžitok zo zákonného udržateľného obchodu. Vzhľadom na tento cieľ by mala byť posúdená aj úloha mimovládnych organizácii a súkromného sektora, keďže budú zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore vlád v dosahovaní ich cieľov v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells