ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

  30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  Докладчик: Симона Бонафе


  Процедура : 2015/0272(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0013/2017

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

  (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0593),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0383/2015),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.[1],

  –  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г.[2],

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0013/2017),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за директива

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва общественото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва общественото здраве, да се гарантира внимателното и ефективното използване на природните ресурси и да се насърчават принципите на кръговата икономика.

  Изменение    2

  Предложение за директива

  Съображение 1 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a)  Чистата, ефективна и устойчива кръгова икономика изисква опасните вещества да се отстраняват от продуктите на етапа на разработване и във връзка с това кръговата икономика трябва да следва изричните разпоредби в Седмата програма за действие за околната среда, в която се призовава за развитието на цикли на нетоксични материали, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза.

  Обосновка

  ЕС следва да се съсредоточи върху създаването на чиста кръгова икономика и да избягва евентуален сериозен риск от бъдеща загуба на обществено и пазарно доверие в рециклираните материали, като същевременно създава неизчерпаемо наследство. Основният проблем за лицата, които се занимават с рециклиране, е наличието на опасни вещества в материалите. ЕС следва да акцентира върху отстраняването на тези опасни вещества от продуктите и отпадъците, а не да излага на опасност общественото здраве и околната среда, като освобождава определени групи предприятия или продукти от изискванията за безопасност и като прави невъзможно установяването на тези замърсени материали в бъдеще.

  Изменение    3

  Предложение за директива

  Съображение 1 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1б)  Необходимо е да се гарантира ефективното управление на вторичните суровини при ниско потребление на енергия и следва да се отдава приоритет на научноизследователската и развойната дейност с цел постигането на посочената цел. Комисията следва също така да разгледа възможността за внасяне на предложение относно класификацията на отпадъците, за да се подпомогне създаването на пазар за вторични суровини в Съюза.

  Изменение    4

  Предложение за директива

  Съображение 1 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1в)  В момента, в който рециклираният материал влезе обратно в икономиката, тъй като получава статус за край на отпадъка поради това, че отговаря на специфичните критерии за статус на край на отпадъка или че е станал част от нов продукт, той трябва да бъде в пълно съответствие със законодателството на Съюза относно химикалите.

  Обосновка

  Регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) не се прилага за отпадъците, както е посочено в член 2, параграф 2 от него: „Отпадък, по смисъла на Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, не е вещество, препарат или изделие по смисъла на член 3 от настоящия регламент“.

  Изменение    5

  Предложение за директива

  Съображение 2 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  През последните години положението в промишлеността се промени съществено в резултат на напредъка на технологиите и на нарастващите глобализирани потоци от стоки. Тези фактори пораждат нови предизвикателства за екологично отговорното управление и третиране на отпадъците, на които следва да се отговори чрез съчетаване на повишени научноизследователски усилия и целенасочени регулаторни инструменти. Програмираното остаряване е задълбочаващ се проблем, по същество противоречащ на целите на кръговата икономика, поради което следва да се предприемат мерки с цел неговото решаване чрез съгласувани действия на всички основни заинтересовани страни, промишлеността, клиентите и регулаторните органи.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистическите данни следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.

  (3)  Данните и информацията, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държави членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на съобщаваните данни следва да се подобрят чрез създаването на обща методика за събиране и обработка на данни от надеждни източници и чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Надеждността на съобщаването на данните относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за постигането на целите, определени в съответните директиви, държавите членки следва да използват общата методика, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки и с националните органи, отговарящи за управлението на отпадъците.

  Изменение    7

  Предложение за директива

  Съображение 3 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a)  Държавите членки следва да гарантират, че разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) е последвано от подходящо третиране. За да се гарантират еднакви условия на конкуренция, както и съответствие със законодателството в областта на отпадъците и с концепцията за кръгова икономика, Комисията следва да разработи общи стандарти за третиране на ОЕЕО, в съответствие с възложения ѝ съгласно Директива 2012/19/ЕС мандат.

  Изменение     8

  Предложение за директива

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4)  Надеждността на съобщаването на статистическите данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между действащи при еднакви условия на конкуренция държави членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в съответните директиви, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.

  (4)  Надеждността на съобщаването на статистическите данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между действащи при еднакви условия на конкуренция държави членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в съответните директиви, от държавите членки следва да се изисква да използват общата методика за събиране и обработка на данни, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки.

  Обосновка

  С цел повишаване на качеството и надеждността на данните в ЕС и в допълнение към съществуващите общи методи на изчисление за трите директиви, Комисията следва да разработи обща методика за събирането на данни и за тяхната обработка.

  Изменение    9

  Предложение за директива

  Съображение 4 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a)  За постигането на целите, заложени в настоящата директива, и за насърчаването на прехода към кръгова икономика Комисията следва да поощрява съгласуването и обмена на информация и най-добри практики между държавите членки и между различните отрасли на икономиката. Този обмен може да бъде улеснен посредством комуникационни платформи, които биха могли да спомогнат за повишаване на информираността относно новите промишлени решения и да предоставят възможност за по-добър преглед на наличния капацитет, и ще допринесе за изграждането на връзки между сектора за преработка на отпадъци и другите сектори, както и за подпомагане на промишлената симбиоза.

  Изменение    10

  Предложение за директива

  Съображение 4 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4б)  Йерархията на отпадъците, посочена в Директива 2008/98/ЕО, се прилага като ред на приоритетите в законодателството на Съюза за предотвратяване и управление на отпадъците. Следователно посочената йерархия се прилага по отношение на излезлите от употреба превозни средства, на батериите и акумулаторите и отпадъците от батерии и акумулатори и на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Когато гарантират съответствието с целта на настоящата директива, държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да вземат предвид приоритетите на йерархията на отпадъците и да осигурят практическото прилагане на тези приоритети.

  Изменение    11

  Предложение за директива

  Съображение 5 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a)  Тъй като съществува нарастваща потребност от третиране и рециклиране на отпадъците в рамките на Съюза в съответствие с кръговата икономика, следва да се постави акцент върху това да се гарантира, че превозите на отпадъци са в съответствие с принципите и изискванията на законодателството на Съюза за опазване на околната среда, и по-специално принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност. Комисията следва да проучи доколко е желателно да се въведе обслужване на едно гише за административната процедура за превоз на отпадъци, с цел да се намали административната тежест. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на незаконния превоз на отпадъци.

  Изменение     12

  Предложение за директива

  Съображение 7 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 2000/53/ЕО по отношение на общата методика за събиране и обработка на данни и на формàта, в който се съобщават данните относно изпълнението на целите за повторна употреба и оползотворяване за излезли от употреба превозни средства и за прилагането на Директива 2012/19/ЕС по отношение на методиката за събиране и обработка на данни и на формата, в който се съобщават данните относно изпълнението на определените цели за събирането и оползотворяването на електрическо и електронно оборудване, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

   

  ________________

   

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

  Обосновка

  Трябва да се прибави стандартно съображение относно изпълнителните правомощия на Комисията.

  Изменение    13

  Предложение за директива

  Съображение 7 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7б)  С цел да се определи методиката за събирането на данни и обработването и формàта за докладване на данните за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

  Изменение    14

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф -1 (нов)

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 6 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  В член 6 параграф 1 се заменя със следното:

  „1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички излезли от употреба превозни средства се складират (дори временно) и се третират в съответствие с общите изисквания, посочени в член 4 на Директива 75/442/ЕИО, и в съответствие с минималните технически изисквания, посочени в приложение I към тази директива, без да се нарушават националните здравни и екологични наредби.“

  „1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички излезли от употреба превозни средства се складират (дори временно) и се третират в съответствие с приоритетите съгласно йерархията на отпадъците и общите изисквания, посочени в член 4 на Директива 75/442/ЕИО, и в съответствие с минималните технически изисквания, посочени в приложение I към тази директива, без да се нарушават националните здравни и екологични наредби.“

  Обосновка

  С оглед на гарантиране на последователност и правна сигурност на законодателството на ЕС е изключително необходима препратка към йерархията на отпадъците в членове 1, 6 и 7.

  Изменение    15

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 9 – параграф 1 а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 7, параграф 2 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 1г. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].

  1a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 7, параграф 2 за всяка календарна година. Те събират и обработват тези данни в съответствие с общата методика, посочена в параграф 1г от настоящия член, и ги съобщават по електронен път в рамките на 12 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формата, определен от Комисията в съответствие с параграф 1г.

  Изменение    16

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 9 – параграф 1 в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  1в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. До установяването на общата методика за събиране и обработка на данни, посочена в параграф 1г, докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки. Комисията оценява също така пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  Изменение    17

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 9 – параграф 1 ва (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1вa.  В доклада Комисията може да включва информация относно изпълнението на настоящата директива като цяло и нейното въздействие върху околната среда и здравето на човека. По целесъобразност, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на директивата.

  Изменение    18

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 9 – параграф 1 г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 1а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.

  1г.  Комисията приема делегирани актове за установяване на общата методика за събиране и обработка на данни и формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 1а. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с процедурата по член 11а.

  Изменение    19

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 9 – параграф 1 га (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1гa.  До 31 декември 2018 г., в контекста на Плана за действие за кръгова икономика и с оглед на ангажимента на Съюза да осъществи преход към кръгова икономика, Комисията преразглежда настоящата директива като цяло, и по-специално нейния обхват и нейните цели, въз основа на оценка на въздействието и взема под внимание целите на политиката и инициативите на Съюза в областта на кръговата икономика. Поставя се специален акцент върху превоза на употребявани превозни средства, за които има съмнения, че са излезли от употреба превозни средства. За целта се използват Насоки № 9 на кореспондентите относно превоза на излезли от употреба превозни средства. Комисията проучва също така възможността за определяне на специфични за различните ресурси цели, по-специално за суровините от изключителна важност. Прегледът се придружава от законодателно предложение, по целесъобразност.

  Изменение    20

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 а (нов)

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 9 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Вмъква се следният член:

   

  „Член 9а

   

  Инструменти за насърчаване на прехода към по-кръгова икономика

   

  За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти и предприемат други мерки за осигуряване на стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“

  Изменение    21

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 22 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a)  Вмъква се следният член:

   

  „Член 22a

   

  Данни

   

  1.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с членове 10 и 12, се придружават от доклад за проверка на качеството.

   

  2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 23а, за да се допълни настоящият регламент чрез установяване на методиката за събиране и обработка на данни и формàта, в който се съобщават данните.“

  Изменение    22

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква -a (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 23 – заглавие

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1a)  В член 23 заглавието се заменя със следния текст:

  Преглед

  Докладване и преглед

  Изменение    23

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква a

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 23 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Най-късно до края на 2016 г. Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящата директива и произтичащите от това последици за околната среда и за функционирането на вътрешния пазар.

  1.  Най-късно до края на 2016 г. Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящата директива и произтичащите от това последици за околната среда и за функционирането на вътрешния пазар, и на всеки три години след това.

  Изменение    24

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б a (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 23 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  бa)  Добавя се следният параграф:

   

  „3a.  До 31 декември 2018 г., в контекста на Плана за действие за кръгова икономика и с оглед на ангажимента на Съюза да осъществи преход към кръгова икономика, Комисията преразглежда настоящата директива като цяло, и по-специално нейния обхват и нейните цели, въз основа на оценка на въздействието. Прегледът взема под внимание целите на политиката и инициативите на Съюза в областта на кръговата икономика и техническия напредък в разработването на нови видове батерии, в които не се използват опасни вещества, и по-специално тежки и други метали или метални йони. Комисията проучва също така възможността за определяне на специфични за различните ресурси цели, по-специално за суровините от изключителна важност. Прегледът се придружава от законодателно предложение, по целесъобразност.“

  Изменение    25

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 23 аа (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  Вмъква се следният член:

   

  „Член 23аa

   

  Инструменти за насърчаване на преход към по-кръгова икономика

   

  За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти и предприемат други мерки за осигуряване на стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“

  Изменение    26

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 8 – параграф 5 – алинея 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1)  В член 8, параграф 5, алинея 1 се заменя със следното:

  „За целите на опазването на околната среда държавите-членки могат да установят минимални стандарти за качество на третирането на събраните ОЕЕО.

  „За целите на опазването на околната среда държавите членки установяват минимални стандарти за качество на третирането на събраните ОЕЕО.

  Изменение    27

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 а (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 8 – параграф 5 – алинея 4

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1a)   В член 8, параграф 5, алинея 4 се заменя със следното:

  „За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на минимални стандарти за качество, основани по-специално на стандартите, разработени от европейските организации по стандартизация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.“

  „За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член и в съответствие с възложения ѝ съгласно Директива 2012/19/ЕС мандат, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на минимални стандарти за качество. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.“

  Изменение    28

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 16 – параграф 5а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 16, параграф 4 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията съгласно параграф 5г. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].

  5a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 16, параграф 4 за всяка календарна година. Те събират и обработват тези данни в съответствие с общата методика, посочена в параграф 5г от настоящия член, и ги съобщават по електронен път в рамките на 12 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Държавите членки гарантират съобщаването на данни от всички субекти, които участват в събирането или третирането на ОЕЕО. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията съгласно параграф 5г.

  Изменение    29

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 16 – параграф 5в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  5в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. До установяването на общата методика за събиране и обработка на данни, посочена в параграф 5г, докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки. Комисията оценява също така пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  Изменение    30

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 16 – параграф 5ва (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5вa.  В доклада Комисията включва информация относно прилагането на директивата като цяло и нейното въздействие върху околната среда и здравето на човека. По целесъобразност, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на директивата.

  Изменение    31

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 16 – параграф 5 г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 5а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.

  5г.  Комисията приема делегирани актове за установяване на общата методика за събиране и обработка на данни и формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 5а. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с процедурата по член 20.

  Изменение    32

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 16 – параграф 5 га (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5гa.  По време на прегледа, посочен в параграф 5в, в контекста на Плана за действие за кръгова икономика и с оглед на ангажимента на Съюза да осъществи преход към кръгова икономика, Комисията преразглежда настоящата директива като цяло, и по-специално нейния обхват и нейните цели, въз основа на оценка на въздействието и взема под внимание целите на политиката и инициативите на Съюза в областта на кръговата икономика. Комисията проучва възможността за определяне на специфични за различните ресурси цели, по-специално за суровините от изключителна важност. Прегледът се придружава от законодателно предложение, по целесъобразност.

  Изменение    33

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 16 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a)  Вмъква се следният член:

   

  „Член 16a

   

  Инструменти за насърчаване на преход към по-кръгова икономика

   

  За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти и предприемат други мерки за осигуряване на стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“

  • [1]  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 98.
  • [2]  OВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 46.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Целта на настоящото предложение е да се опростят задълженията на държавите членки по отношение на задълженията за докладване и привеждането им в съответствие с разпоредбите за докладване в контекста на Рамковата директива за отпадъците, Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и Директивата относно депонирането на отпадъци. Настоящото предложение има също за цел да съгласува свързаните с комитологията разпоредби с Договора от Лисабон.

  Докладчикът като цяло е съгласен с целите на предложението и счита, че проверката на изпълнението на целите следва да се основава на стабилни и надеждни данни. Поради това държавите членки следва да съсредоточат усилията си върху правилното събиране и предаване на данни на Комисията. Измененията имат за цел да повишат качеството на данните чрез въвеждане на проверка на качеството в Директивата относно батериите. Комисията следва също така да разработи обща методика за събирането, организирането и обработката на данни в сътрудничество с националните статистически служби, за да се осигури съпоставимост на качествени данни. Измененията целят също така да запазят задължението на Европейската комисия да оценява и да докладва относно прилагането на директивите, както и относно тяхното въздействие върху околната среда и здравето на човека. В докладите за оценка Комисията следва да оценява дали основни части на директивите, включително целите, се нуждаят от преразглеждане с цел поддържане на адекватността на законодателството. Докладите следва да се придружават от законодателни предложения, ако има необходимост от подобряване или възникнат по-високи амбиции. Също така бяха внесени изменения, за да се приведе текстът в съответствие с новото Междуинституционално споразумение от 16 април 2016 г.

  Като се има предвид, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батериите и излезлите от употреба превозни средства са обект на нарастващо търсене, водещо до голямо разнообразие от отпадъци от излязло от употреба оборудване, и че тези отпадъци са източник на ценни и редки суровини, трите директиви следва да бъдат подложени на задълбочен преглед в близко бъдеще в контекста на кръговата икономика въз основа на подходяща оценка на въздействието и при отчитане на екопроектирането, необходимостта от оползотворяване на по-голямо количество вторични суровини, развитието на технологиите, както и други цели на политиката и инициативи на Съюза в областта на кръговата икономика.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (20.10.2016)

  на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване
  (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

  Докладчик по становище: Павел Теличка

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие нов пакет от мерки за кръговата икономика, който съдържа План за действие за кръговата икономика и четири законодателни предложения в областта на отпадъците. Целта на разглежданото законодателно предложение е да се определят целите по отношение на намаляването на отпадъците, включително цели за депониране, повторна употреба и рециклиране, които да бъдат изпълнени до 2030 г. Предложението също така установява амбициозна и надеждна дългосрочната стратегия във връзка с дейностите за управление на отпадъците и рециклиране.

  Въпреки че комисията по промишленост, изследвания и енергетика реши да раздели пакета на четири отделни досиета, те са тясно свързани помежду си. Много от промените във връзка със статистическите данни и определенията по отношение на отпадъците са представени в Рамковата директива за отпадъците (РДО), а целите и задълженията, основаващи се на посочените определения или статистически данни, са представени в други три директиви. Следователно е необходимо да се осигури последователност между всички досиета.

  Докладчикът по становище приветства преработеното предложение на Европейската комисия, тъй като то представя един по-широк, по-цялостен и по-реалистичен подход. Надеждното докладване на статистически данни относно управлението на отпадъците действително е от ключово значение за осигуряването на условия на равнопоставеност в държавите членки и за ефикасното управление на отпадъците в ЕС. Безспорно са необходими допълнителни подобрения в тази област. Предложените от Европейската комисия цели трябва да бъдат амбициозни, но все пак реалистични и постижими за всички държави членки, в противен случай ЕС е заплашен от фрагментиране на вътрешния пазар и неприобщаващо и следователно неравномерно развитие в тази област. Дългосрочната визия и достатъчно амбициозните цели представляват правилният начин на действие. Докладчикът обаче все още изпитва съмнения относно методологията, използвана за определяне на целите, независимо от тяхната целесъобразност. Също така след събирането на достоверни и сравними данни ще бъде необходимо да се извърши преразглеждане на целите и амбициите до подходящо равнище. Докладчикът изразява съжаление също така, че в цялото предложение липсва акцент върху разясняването и информацията, които следва да са в основата на преобразуването.

  Целта на директивите за изменение относно излезлите от употреба превозни средства, относно батериите и акумулаторите и отпадъците от батерии и акумулатори, както и относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване е да се опростят задълженията за докладване за държавите членки. Позицията на докладчика е в подкрепа на опростяването на законодателството за държавите членки и предприятията, за да не им се налагат допълнителни ненужни задължения и да се създадат условия на равнопоставеност за участниците на пазара. Не е желателно да се въвежда ново допълнително регулиране, по-скоро трябва да се създаде среда за предприятията, в която те могат да прилагат най-благоприятните за околната среда и най-ефективните от икономическа гледна точка решения, в съответствие с дългосрочната стратегия. Държавите членки трябва да създадат подходящи условия, включително фискални стимули и подкрепа за промишлената симбиоза, за да се създадат такива условия, в които производителите могат да се придържат към своите отговорности. Докладчикът обаче си задава въпроса дали предложението на Комисията относно батериите и акумулаторите ще доведе до подобни заключения.

  Ако ЕС действително желае да разгледа възможността за преход към кръгова икономика, то тогава е необходимо да се създаде подходяща инфраструктура и отворен пазар за превоза и управлението на отпадъци в ЕС. Това не се получава до момента и в бъдеще може да се превърне в пречка за ефикасното управление на отпадъците в целия ЕС. Поради това докладчикът предлага Комисията да проучи доколко е желателно да се въведе обслужване на едно гише за административната процедура за превоз на отпадъци с цел да се намали административната тежест и да се ускори процедурата.

  Друг важен елемент от уредбата е третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, след като са били събрани разделно. Разделното събиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване няма смисъл, ако не е последвано от подходящото им третиране. Някои от държавите – членки на ЕС, вече въведоха задължителни стандарти за третиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (серии EN 50625), паради което докладчикът призовава Комисията да предприеме мерки, за да направи съответствието със серии EN 50625 относно третирането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване задължително.

  Докладчикът също така би желал да насочи вниманието към износа на продукти, считани за електронни отпадъци и вторични суровини (отпадъци от електрическо и електронно оборудване, но също така метален скрап, пластмаса и др.) извън ЕС. ЕС следва да се съсредоточи върху наблюдението на третирането и рециклирането на такива материали извън неговата територия, както е посочено в РДО, но също така и върху незаконния износ на посочените суровини в трети държави, който е свързан предимно с прилагането на действащото законодателство. Предложението на Комисията относно законодателството в областта на отпадъците не предвижда възможности за предприемане на мерки във връзка с посочените проблеми. Комисията обаче следва да се занимае с въпроса при преразглеждането на Регламента за превоз на отпадъци и свързаното с него законодателство, които целят да се предотврати износът извън ЕС и са съсредоточени върху изпълнението и прилагането на действащото законодателство. Докладчикът определя като положителен факта, че Комисията работи върху допълнителни предложения в области като екопроектирането или прилагането на определени директиви, което би могло да спомогне за намаляването на незаконния износ

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

  Изменение    1

  Предложение за директива

  Позоваване 1 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  като взе предвид Протокола (№ 2) към Договора за Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

  Изменение    2

  Предложение за директива

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва общественото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси, да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика, да се увеличава енергийната ефективност и да се намалява степента на зависимост на Съюза.

  Изменение    3

  Предложение за директива

  Съображение 1 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a)  Необходимо е да се гарантира ефективното управление на вторичните суровини при ниско потребление на енергия и следва да се отдава приоритет на научноизследователската и развойната дейност с цел постигането на посочената цел. Комисията следва също така да разгледа възможността за внасяне на предложение относно класификацията на отпадъците, за да се подпомогне създаването на пазар за вторични суровини в Съюза.

  Изменение    4

  Предложение за директива

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  През последните години положението в промишлеността се промени съществено в резултат от напредъка на технологиите и от нарастващите глобализирани потоци от стоки. Тези фактори пораждат нови предизвикателства за екологично отговорното управление и третиране на отпадъците, на които трябва да се отговори чрез съчетаване на повишени научноизследователски усилия и целенасочени регулаторни инструменти. Програмираното остаряване е все по-силно задълбочаващ се проблем, по същество противоречащ на целите на кръговата икономика, поради което трябва да се предприемат мерки за неговото решаване с цел неговото изкореняване чрез съгласувани действия на всички основни заинтересовани страни, промишлеността, клиентите и регулаторните органи.

  Изменение    5

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистическите данни следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.

  (3)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистическите данни следва да се подобрят чрез установяването на хармонизирана методология за събирането и обработката на данни и чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, каквато следва да бъде Евростат, и чрез отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните, който следва да се основава на хармонизиран формат. Надеждността на съобщаваните съпоставими статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това при изготвянето на докладите за спазването на целите съгласно настоящата директива държавите членки следва да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.

  Изменение    6

  Предложение за директива

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a)  Държавите членки следва да гарантират, че разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване е последвано от подходящо третиране. Ако някои – но не всички – оператори, третиращи отпадъци от електрическо и електронно оборудване, използват подходящи мерки за третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, ще възникнат рискове за околната среда. Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета възлага на Комисията задачата да разработи общи стандарти за третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (серии EN 50625). За да се гарантират условия на равнопоставеност, както и съответствие със законодателството в областта на отпадъците и с концепцията за кръгова икономика, Комисията следва да издаде акт за изпълнение, за да направи посочените стандарти правно обвързващи.

   

  _____________________

   

  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).

  Изменение    7

  Предложение за директива

  Съображение 4

  Текст в сила

  Изменение

  (4)  Надеждността на съобщаването на статистическите данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между действащи при еднакви условия на конкуренция държави членки. Поради това при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в съответните директиви, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.

  заличава се

  Изменение    8

  Предложение за директива

  Съображение 4 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a)  Йерархията на отпадъците, посочена в Директива 2008/98/ЕО, се прилага като ред на приоритетите в законодателството на Съюза за предотвратяване и управление на отпадъците. Следователно посочената йерархия се прилага по отношение на излезлите от употреба превозни средства, на батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Когато гарантират съответствието с целта на настоящата директива, държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да вземат предвид йерархията на отпадъците и да осигурят практическото прилагане на посочените приоритети.

  Изменение    9

  Предложение за директива

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a)  С цел да се постигнат целите на настоящата Директива, превозът на отпадъци в Съюза следва да бъде по-лесен и свързан с по-малко разходи, като се осигурят по-опростени процедури за предприятията, като същевременно се запазят екологичните стандарти. Комисията следва да се занимае с въпроса при преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

   

  ______________

   

  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

  Изменение    10

  Предложение за директива

  Съображение 5 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5б)  Тъй като е налице неотложна нужда от третиране и рециклиране на отпадъците в рамките на Съюза в съответствие с кръговата икономика, следва да се постави акцент върху това да се гарантира, че превозите на отпадъци са в съответствие с принципите и изискванията на законодателството за опазване на околната среда, по-специално принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност. Комисията следва да проучи доколко е желателно да се въведе обслужване на едно гише за административната процедура за превоз на отпадъци с цел да се намали административната тежест. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на незаконния превоз на отпадъци.

  Изменение    11

  Предложение за директива

  Съображение 7 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a)  Настоящата директива е приета, като се отчитат ангажиментите, посочени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., и следва да бъде изпълнявана и прилагана и в съответствие с насоките, съдържащи се в посоченото споразумение.

  Изменение    12

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф -1 (нов)

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 8 – параграф 3

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  Член 8, параграф 3 се заменя със следния текст:

  "3.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че производителите предоставят информация за разкомплектоването за всеки тип ново превозно средство, което се пуска на пазара в рамките на шест месеца, след като превозното средство е било пуснато на пазара. Тази информация идентифицира, доколкото това е необходимо за съоръженията за третиране, различните компоненти и материали на превозното средство с оглед спазването на разпоредбите на тази директива, както и месторазположението на всички опасни вещества в превозното средство, особено с оглед постигането на целите, посочени в член 7.“

  "3.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че производителите предоставят информация в електронен формат за разкомплектоването за всеки тип ново превозно средство, което се пуска на пазара, в рамките на шест месеца след като превозното средство е било пуснато на пазара. Тази информация идентифицира, доколкото това е необходимо за съоръженията за третиране, различните компоненти и материали на превозното средство с оглед спазването на разпоредбите на тази директива, както и месторазположението на всички опасни вещества в превозното средство, особено с оглед постигането на целите, посочени в член 7.“

  Изменение    13

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф -1 а (нов)

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 8 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Добавя се следният член:

   

  „Член 8a

   

  Средства за насърчаване на прехода към по-висока степен на кръгова икономика.

   

  1.  За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти или други мерки. За целта държавите членки могат да използват икономически инструменти или други мерки, посочени в приложение IIа.

   

  2.  Държавите членки докладват та Комисията за конкретните средства или мерки, въведени в съответствие с параграф 1, до ... [да се въведе дата осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива ] и на всеки пет години след посочената дата.“

  Изменение    14

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 2000/53/ЕО

  Член 9 – параграф 1a до 1г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 7, параграф 2 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 1г. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].

  1a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 7, параграф 2 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се събират и обработват, като се използва хармонизирана методика, за да се гарантира, че те са съпоставими, и се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 1г, което е в подкрепа на целите за повторна употреба и свободно достъпни данни. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].

  1б.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството.

  1б.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството. Докладът за проверка на качеството се изготвя в съответствие с хармонизиран формат.

  1в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  1в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни и наличието на свободно достъпни данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя девет месеца след първото съобщаване на данните от държавите членки и на всеки три години след това.

  1г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 1а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.

  1г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на хармонизираната методика за събиране и обработка на данни и на формàта, в който се съобщават съпоставимите данни в съответствие с параграф 1а и за доклада за проверка на качеството, посочен в параграф 1б. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.

  Изменение    15

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 а (нов)

  Директива 2000/53/ЕО

  Приложение ІI a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Добавя се приложение IIа, посочено в приложение I към настоящата директива.

  Изменение    16

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 15 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1) В член 15 параграф 1 се заменя със следното:

  „1.  Преработката и рециклирането могат да се предприемат извън заинтересуваната държава членка или извън Общността при положение, че превозът на отпадъците от батерии и акумулатори е в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност [22].“

  "1.  Без да се пренебрегват приоритетите съгласно йерархията на отпадъците и въздействието на транспорта върху околната среда, преработката и рециклирането могат да се предприемат извън заинтересуваната държава членка или извън Общността, при условие че превозът на отпадъците от батерии и акумулатори е в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност [22].

   

  Държавите членки вземат необходимите мерки за предотвратяване на незаконния превоз на отпадъци.

  __________________

  __________________

  (1) ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стp. 1).

  (1) ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стp. 1).

  Изменение    17

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 21 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1a) Добавя се следният член:

   

  „Член 21a

   

  Средства за насърчаване на прехода към по-висока степен на кръгова икономика

   

  1.  За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти или други мерки. За целта държавите членки могат да използват икономически инструменти или други мерки, посочени в приложение IVа.

   

  2.  Държавите членки докладват та Комисията за конкретните средства или мерки, въведени в съответствие с параграф 1, до ... [осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива ] и на всеки пет години след посочената дата.“

  Изменение    18

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 22 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a) Добавя се следният член:

   

  „Член 22a

   

  Събиране, обработка и съобщаване на данни

   

  1.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с член 10 и член 12, се придружават от доклад за проверка на качеството.

   

  2.  Методиката за събиране и обработка на данните и форматът, в който те се съобщават, се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.“

  Изменение    19

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б а) (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Член 23 – параграф 2 – буква б a (нова)

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (ба)  към параграф 2 се добавя следната буква:

   

  ба)  развитието на мерките, приети за третиране на всички отпадъци от преносими батерии и акумулатори, включително преглед на начина на прилагане на най-добрите налични техники.“

  Изменение    20

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

  Директива 2006/66/ЕО

  Приложение IVa (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  Добавя се приложение IVа, посочено в приложение II към настоящата директива.

  Изменение    21

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 4

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1)   Член 4 се заменя със следния текст:

  Без да се засягат изискванията на законодателството на Съюза относно правилното функциониране на вътрешния пазар и относно проектирането на продукти, включително Директива 2009/125/ЕО, държавите-членки насърчават сътрудничеството между производителите и извършващите рециклирането и мерките в подкрепа на проектирането и производството на ЕЕО, в частност с оглед улесняване на повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО, техните компоненти и материали. В този смисъл държавите членки предприемат подходящи мерки, така че да се прилагат изискванията за екодизайн, улесняващи повторната употреба и обработка на ОЕЕО, установени в рамката на Директива 2009/125/ЕО, а производителите да не попречат на повторната употреба на ОЕЕО чрез специфични проектни характеристики или производствени процеси, освен ако такива специфични проектни характеристики или производствени процеси имат изключителни предимства, например по отношение на опазването на околната среда и/или изискванията за безопасност.

  „Без да се засягат изискванията на законодателството на Съюза относно правилното функциониране на вътрешния пазар и относно проектирането на продукти, включително Директива 2009/125/ЕО, държавите членки насърчават сътрудничеството между производителите, извършващите ремонта и извършващите рециклирането и мерките в подкрепа на проектирането и производството на ЕЕО, в частност с оглед улесняване на ремонта и повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО, техните компоненти и материали и недопускане на прилагането в изделията на техники за програмирано остаряване. В този смисъл държавите членки предприемат подходящи мерки, така че да се прилагат изискванията за екодизайн, улесняващи повторната употреба и обработка на ОЕЕО, установени в рамката на Директива 2009/125/ЕО, а производителите да не попречат на ремонта и повторната употреба на ОЕЕО чрез специфични проектни характеристики или производствени процеси, освен ако такива специфични проектни характеристики или производствени процеси имат изключителни предимства, например по отношение на опазването на околната среда и/или изискванията за безопасност.

  Изменение    22

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 5 – параграф 2 – буква а

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1a)   В член 5, параграф 2, буква а) се заменя със следното:

  „ а)  са създадени системи, които позволяват на крайните притежатели и дистрибуторите да връщат такива отпадъци най-малко безплатно. Държавите-членки гарантират наличността и достъпа до необходимите съоръжения за събиране, като взимат предвид по-специално гъстотата на населението;“

  „ а)  са създадени системи, които позволяват на крайните притежатели и дистрибуторите да връщат такива отпадъци най-малко безплатно. Държавите членки гарантират висока степен на наличност и лесен и редовен достъп до необходимите съоръжения за събиране, като взимат предвид по-специално гъстотата на населението;“

  Изменение    23

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 6 – заглавие

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1б)  В член 6 заглавието се заменя със следния текст:

  Обезвреждане и транспортиране на събраните ОЕЕО“

  Използване на събраните ОЕЕО“

  Изменение    24

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 в (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 6 – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1в)  В член 6 параграф 2 се заменя със следния текст:

  „2.  Държавите членки осигуряват събирането и транспортирането на разделно събрани ОЕЕО по начин, който гарантира оптимални условия за подготовката за повторна употреба, рециклирането, както и улавянето на опасните вещества.

  „2.  Държавите членки осигуряват събирането и транспортирането на разделно събрани ОЕЕО по начин, който гарантира оптимални условия за подготовката за повторна употреба, рециклирането, както и улавянето на опасните вещества.

  С цел да оптимизира подготовката за повторна употреба държавите членки създават условия за това преди всяко последващо прехвърляне схемите или съоръженията за събиране, в зависимост от случая, да осигуряват в събирателните пунктове разделянето на ОЕЕО, което ще бъде подготвяно за повторна употреба, от други разделно събрани ОЕЕО, по-специално като предоставят достъп на персонала от центровете за повторна употреба

  С цел да оптимизира подготовката за повторна употреба държавите членки създават условия за това преди всяко последващо прехвърляне схемите или съоръженията за събиране, в зависимост от случая, да осигуряват в събирателните пунктове разделянето на ОЕЕО, което ще бъде подготвяно за повторна употреба, от други разделно събрани ОЕЕО, по-специално като предоставят достъп на персонала от центровете за повторна употреба.

   

  Като се вземат предвид приоритетите съгласно йерархията на отпадъците и въздействието на транспорта върху околната среда и без да се нарушава прилагането на принципа за отговорност на производителя, се създават условия за достъп до разделно събрани ОЕЕО на местни оператори, развиващи дейност в областта на ремонта и повторната употреба.“;

  Изменение    25

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 г (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 8 – параграф 3

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1г)   В член 8 параграф 3 се заменя със следния текст:

  “3.  Държавите-членки гарантират, че производителите или трети лица, действащи от тяхно име, създават системи, позволяващи оползотворяването на ОЕЕО с помощта на най-добрите налични техники. Системите могат да бъдат създадени от производителите самостоятелно или колективно. Държавите членки гарантират, че всяка организация или предприятие, извършващи операции по събиране или третиране, съхранява и третира ОЕЕО при спазване на техническите изисквания, изложени в приложение VIII.“

  “3.  Държавите членки гарантират, че производителите или трети лица, действащи от тяхно име, или трети оператори, извършващи дейност на пазара, създават системи, позволяващи оползотворяването на ОЕЕО с помощта на най-добрите налични техники, и че те предоставят на организациите или предприятията, извършващи операции по третиране, ефикасна информация за целите на оползотворяването. Системите могат да бъдат създадени от производителите самостоятелно или колективно. Държавите членки гарантират, че всяка организация или предприятие, извършващи операции по събиране или третиране, съхранява и третира ОЕЕО при спазване на техническите изисквания, изложени в приложение VIII.“

  Изменение    26

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 д (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 8 – параграф 5 – алинея 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1д)  В член 8, параграф 5 първа алинея се заменя със следния текст:

  За целите на опазването на околната среда държавите-членки могат да установят минимални стандарти за качество на третирането на събраните ОЕЕО.

  „За целите на опазването на околната среда държавите членки установяват минимални стандарти за качество на третирането на събраните ОЕЕО. Те публикуват посочените стандарти.“

  Изменение    27

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 e (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 8 – параграф 5 – алинея 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1е)  В член 8, параграф 5 се заличава втората алинея.

  Изменение    28

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 ж (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 8 – параграф 5 – алинея 4

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1ж)  В член 8, параграф 5, четвъртата алинея се заменя със следния текст:

  За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на минимални стандарти за качество, основани по-специално на стандартите, разработени от европейските организации по стандартизация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.“

  За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на минимални стандарти за качество, основани по-специално на сериите стандарти EN 50625, разработени от европейските организации по стандартизация във връзка с мандата, предвиден в Директива 2012/19/ЕС. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.“;

  Изменение    29

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка -1 з (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 10 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1з) В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

  „1.  Операцията по третиране може също така да бъде предприета извън съответните държави-членки или Съюза, при условие че транспортирането на ОЕЕО е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои държави, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага(2).“

  „1.  Без да се пренебрегват приоритетите съгласно йерархията на отпадъците и въздействието на транспорта върху околната среда, операцията по третиране може също така да бъде предприета извън съответните държави членки или Съюза, при условие че транспортирането на ОЕЕО е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои държави, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (2).

   

  Държавите членки вземат необходимите мерки за предотвратяване на незаконния превоз на отпадъци.

  _________________

  ____________________

  (2) ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

  (2) ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

  Изменение    30

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 16 – параграфи 5a до 1г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 16, параграф 4 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията съгласно параграф 5г. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].

  5a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 16, параграф 4 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се събират, обработват и съобщават, като се използва хармонизираната методика и във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 5г, което е в подкрепа на целите за повторна употреба и свободно достъпни данни. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].

  5б.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството.

  5б.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството. Докладът за проверка на качеството се изготвя в съответствие с хармонизиран формат.

  5в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  5в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни и наличието на свободно достъпни данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя девет месеца след първото съобщаване на данните от държавите членки и на всеки три години след това.

  5г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 5а. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.

  5г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на хармонизираната методика за събиране и обработка на данни и на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 5а и формàта за доклада за проверка на качеството, посочен в параграф 5б. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.

  Изменение    31

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Член 17 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a)  Добавя се следният член:

   

  „Член 17а

   

  Средства за насърчаване на прехода към по-висока степен на кръгова икономика

   

  1.   За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти или други мерки. За целта държавите членки могат да използват икономически инструменти или други мерки, посочени в приложение Xа.

   

  2.   Държавите членки докладват та Комисията за конкретните икономически инструменти или други мерки, въведени в съответствие с параграф 1, до ... [осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива ] и на всеки пет години след посочената дата.“

  Изменение    32

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 2a (нова)

  Директива 2012/19/ЕС

  Приложение Xa

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  Добавя се приложение Xа, посочено в приложение III към настоящата директива.

  Изменение    33

  Предложение за директива

  Приложение І (ново)

  Директива 2000/53/ЕО

  Приложение ІI a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Приложение І

   

  Следното приложение ІIа се добавя към Директива 2000/53/ЕО:

   

  „Приложение IIa

   

  Средства за насърчаване на прилагането на йерархията на отпадъците и на преход към кръгова икономика

   

  1.   Икономически инструменти:

   

  1.1.  постепенно увеличаване на таксите за депониране за всички категории отпадъци (битови, инертни и др.);

   

  1.2.  въвеждане или увеличаване на таксите за изгаряне на отпадъци;

   

  1.3.  схеми за пряка ценова подкрепа за насърчаване на повторното използване, ремонта и рециклирането;

   

  1.4.  интернализиране на положителното и отрицателното външно въздействие, свързано с рециклирането и първичните суровини;

   

  1.5.  въвеждане на нисък или нулев ДДС за ремонтите, материалите за ремонти и продажбата на употребявани продукти;

   

  1.6.  постепенно разширяване, за да се обхване цялата територия на държавите членки, на системите на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, с които да се насърчават причинителите на битови отпадъци да намаляват, употребяват повторно и рециклират отпадъците си;

   

  1.7.  екологични такси или предварителни такси за обезвреждане, които да се прилагат за продукти, по отношение на които не се прилагат програми за разширена отговорност на производителя;

   

  1.8.  мерки за подобряване на икономическата ефективност на съществуващите и бъдещите режими на отговорност на производителя;

   

  1.9.  инвестиционна помощ за проекти, насърчаващи прилагането на йерархията на отпадъците;

   

  1.10  разширяване на обхвата на режимите на отговорност на производителя, за да се обхванат нови потоци от отпадъци;

   

  1.11.  системи за обратно изкупуване и други системи, насърчаващи причинителите на битови отпадъци и икономическите оператори да намаляват, употребяват повторно и рециклират отпадъците си;

   

  1.12.  икономически стимули за местните органи да насърчават предотвратяването на отпадъците и развитието и по-широкото използване на схемите за разделно събиране;

   

  1.13.  мерки за подпомагане на развитието на секторите, свързани с повторна употреба;

   

  1.14.  екологични критерии за възлагане на обществени поръчки, насърчаващи йерархията на отпадъците;

   

  1.15.  мерки за постепенно премахване на вредните субсидии, които не са в съответствие с йерархията на отпадъците;

   

  1.16.  стимули, насърчаващи проектирането и пускането на пазара на продукти, предотвратяващи появата на отпадъци, като например стоки, подлежащи на ремонт;

   

  2.  Други мерки:

   

  2.1.  специални забрани за изгаряне на рециклируеми отпадъци;

   

  2.2.  пазарни ограничения за продукти и опаковки за еднократна употреба и негодни за рециклиране продукти и опаковки;

   

  2,3.  технически и фискални мерки за подпомагане на развитието на пазарите на повторно употребени продукти и рециклирани (включително компостирани) материали, както и за повишаване на качеството на рециклираните материали;

   

  2.4.  мерки, включващи възстановяване на данъци и/или освобождаване от данъци;

   

  2.5.  мерки за привличане на общественото внимание към значението на доброто управление на отпадъците и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително специални кампании за намаляване на отпадъците при източника и за висока степен на участие в схемите за разделно събиране;

   

  2.6.  мерки за гарантиране на подходящата координация, включително с цифрови средства, между всички компетентни публични органи, които участват в управлението на отпадъците, и на участието на други основни заинтересовани страни;

   

  2.7.  използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците, която е необходима за изпълнение на съответните цели;

   

  2.8.  използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на предотвратяването на отпадъци, на подготовката за повторна употреба и на рециклирането;

   

  2.9.  създаване на комуникационни платформи за насърчаване на обмена на най-добри практики между секторите, социалните партньори и местните органи, както и между държавите членки;

   

  2.10.  въвеждане на изискване за минимално рециклирано съдържание в продуктите;

   

  2.11.  всяка имаща отношение алтернативна или допълнителна мярка, насочена към постигането на същата цел.“

  Изменение    34

  Предложение за директива

  Приложение II ново

  Директива 2006/66/ЕО

  Приложение IVa (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Приложение ІI

   

  Следното приложение ІVа се добавя към Директива 2006/66/ЕО:

   

  „Приложение IVа

   

  Средства за насърчаване на прилагането на йерархията на отпадъците и на преход към кръгова икономика

   

  1.   Икономически инструменти:

   

  1.1.  постепенно увеличаване на таксите за депониране за всички категории отпадъци (битови, инертни и др.);

   

  1.2.  въвеждане или увеличаване на таксите за изгаряне на отпадъци;

   

  1.3.  схеми за пряка ценова подкрепа за насърчаване на повторното използване, ремонта и рециклирането;

   

  1.4.  интернализиране на положителното и отрицателното външно въздействие, свързано с рециклирането и първичните суровини;

   

  1.5.  въвеждане на нисък или нулев ДДС за ремонтите, материалите за ремонти и продажбата на употребявани продукти;

   

  1.6.  постепенно разширяване, за да се обхване цялата територия на държавите членки, на системите на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, с които да се насърчават причинителите на битови отпадъци да намаляват, употребяват повторно и рециклират отпадъците си;

   

  1.7.  екологични такси или предварителни такси за обезвреждане, които да се прилагат за продукти, по отношение на които не се прилагат програми за разширена отговорност на производителя;

   

  1.8.  мерки за подобряване на икономическата ефективност на съществуващите и бъдещите режими на отговорност на производителя;

   

  1.9.  инвестиционна помощ за проекти, насърчаващи прилагането на йерархията на отпадъците;

   

  1.10  разширяване на обхвата на режимите на отговорност на производителя, за да се обхванат нови потоци от отпадъци;

   

  1.11.  системи за обратно изкупуване и други системи, насърчаващи причинителите на битови отпадъци и икономическите оператори да намаляват, употребяват повторно и рециклират отпадъците си;

   

  1.12.  икономически стимули за местните органи да насърчават предотвратяването на отпадъците и развитието и по-широкото използване на схемите за разделно събиране;

   

  1.13.  мерки за подпомагане на развитието на секторите, свързани с повторна употреба;

   

  1.14.  екологични критерии за възлагане на обществени поръчки, насърчаващи йерархията на отпадъците;

   

  1.15.  мерки за постепенно премахване на вредните субсидии, които не са в съответствие с йерархията на отпадъците;

   

  1.16.  стимули, насърчаващи проектирането и пускането на пазара на продукти, предотвратяващи появата на отпадъци, като например стоки, подлежащи на ремонт;

   

  2.  Други мерки:

   

  2.1.  специални забрани за изгаряне на рециклируеми отпадъци;

   

  2.2.  пазарни ограничения за продукти и опаковки за еднократна употреба и негодни за рециклиране продукти и опаковки;

   

  2.3.  технически и фискални мерки за подпомагане на развитието на пазарите на повторно употребени продукти и рециклирани (включително компостирани) материали, както и за повишаване на качеството на рециклираните материали;

   

  2.4.  мерки, включващи възстановяване на данъци и/или освобождаване от данъци;

   

  2.5.  мерки за привличане на общественото внимание към значението на доброто управление на отпадъците и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително специални кампании за намаляване на отпадъците при източника и за висока степен на участие в схемите за разделно събиране;

   

  2.6.  мерки за гарантиране на подходящата координация, включително с цифрови средства, между всички компетентни публични органи, които участват в управлението на отпадъците, и на участието на други основни заинтересовани страни;

   

  2.7.  използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците, която е необходима за изпълнение на съответните цели;

   

  2.8.  използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на предотвратяването на отпадъци, на подготовката за повторна употреба и на рециклирането;

   

  2.9.  създаване на комуникационни платформи за насърчаване на обмена на най-добри практики между секторите, социалните партньори и местните органи, както и между държавите членки;

   

  2.10.  въвеждане на изискване за минимално рециклирано съдържание в продуктите;

   

  2.11.  всяка имаща отношение алтернативна или допълнителна мярка, насочена към постигането на същата цел.“

  Изменение    35

  Предложение за директива

  Приложение III (ново)

  Директива 2012/19/ЕС

  Приложение Хa (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Приложение ІII

   

  Следното приложение Xa се добавя към Директива 2012/19/ЕС:

   

  „Приложение Xa

   

  Средства за насърчаване на прилагането на йерархията на отпадъците и на преход към кръгова икономика

   

  1.   Икономически инструменти:

   

  1.1.  постепенно увеличаване на таксите за депониране за всички категории отпадъци (битови, инертни и др.);

   

  1.2.  въвеждане или увеличаване на таксите за изгаряне на отпадъци;

   

  1.3.  схеми за пряка ценова подкрепа за насърчаване на повторното използване, ремонта и рециклирането;

   

  1.4.  интернализиране на положителното и отрицателното външно въздействие, свързано с рециклирането и първичните суровини;

   

  1.5.  въвеждане на нисък или нулев ДДС за ремонти, материалите за ремонти и продажбата на употребявани продукти;

   

  1.6.  постепенно разширяване, за да се обхване цялата територия на държавите членки, на системите на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, с които да се насърчават причинителите на битови отпадъци да намаляват, употребяват повторно и рециклират отпадъците си;

   

  1.7.  екологични такси или усъвършенствани такси за обезвреждане, които да се прилагат за продукти, по отношение на които не се прилагат програми за разширена отговорност на производителя;

   

  1.8.  мерки за подобряване на икономическата ефективност на съществуващите и бъдещите режими на отговорност на производителя;

   

  1.9.  инструменти, подпомагащи проекти за насърчаване на прилагането на йерархията на отпадъците;

   

  1.10  разширяване на обхвата на режимите на отговорност на производителя, за да се обхванат нови потоци от отпадъци;

   

  1.11.  системи за обратно изкупуване и други системи, насърчаващи причинителите на битови отпадъци и икономическите оператори да намаляват, употребяват повторно и рециклират отпадъците си;

   

  1.12.  икономически стимули за местните органи да насърчават предотвратяването на отпадъците и развитието и по-широкото използване на схемите за разделно събиране;

   

  1.13.  мерки за подпомагане на развитието на секторите, свързани с повторна употреба;

   

  1.14.  екологични критерии за възлагане на обществени поръчки, насърчаващи йерархията на отпадъците;

   

  1.15.  мерки за постепенно премахване на вредните субсидии, които не са в съответствие с йерархията на отпадъците;

   

  1.16.  стимули, насърчаващи проектирането и пускането на пазара на продукти, предотвратяващи появата на отпадъци, като например стоки, подлежащи на ремонт;

   

  2.  Други мерки:

   

  2.1.  специални забрани за изгаряне на рециклируеми отпадъци;

   

  2.2.  пазарни ограничения за продукти и опаковки за еднократна употреба и негодни за рециклиране продукти и опаковки;

   

  2.3.  технически и фискални мерки за подпомагане на развитието на пазарите на повторно употребени продукти и рециклирани (включително компостирани) материали, както и за повишаване на качеството на рециклираните материали;

   

  2.4.  мерки, включващи възстановяване на данъци и/или освобождаване от данъци;

   

  2.5.  мерки за привличане на общественото внимание към значението на доброто управление на отпадъците и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително специални кампании за намаляване на отпадъците при източника и за висока степен на участие в схемите за разделно събиране;

   

  2.6.  мерки за гарантиране на подходящата координация, включително с цифрови средства, между всички компетентни публични органи, които участват в управлението на отпадъците, и на участието на други основни заинтересовани страни;

   

  2.7.  използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците, която е необходима за изпълнение на съответните цели;

   

  2.8.  използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на предотвратяването на отпадъци, подготовката за повторна употреба и рециклирането;

   

  2.9.  създаване на комуникационни платформи за насърчаване на обмена на най-добри практики между секторите, социалните партньори и местните органи, както и между държавите членки;

   

  2.10.  въвеждане на изискване за минимално рециклирано съдържание в продуктите;

   

  2.11.  всяка имаща отношение алтернативна или допълнителна мярка, насочена към постигането на същата цел.“

  ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Директива за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

  Позовавания

  COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  14.12.2015

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  14.12.2015

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Pavel Telička

  2.2.2016

  Разглеждане в комисия

  14.6.2016

   

   

   

  Дата на приемане

  13.10.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  55

  10

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

  Позовавания

  COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  2.12.2015

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  14.12.2015

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  14.12.2015

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Simona Bonafè

  22.12.2015

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  15.6.2016

  29.9.2016

   

   

  Дата на приемане

  24.1.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  58

  7

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

  Дата на внасяне

  30.1.2017