ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Simona Bonafè


Postup : 2015/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0013/2017

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0593),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0383/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 15. června 2016[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0013/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a účinné využívání přírodních zdrojů a prosadit zásady oběhového hospodářství.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Čisté, účinné a udržitelné oběhové hospodářství vyžaduje odstranění nebezpečných látek z výrobků ve fázi návrhu a v této souvislosti by mělo přihlížet k výslovným ustanovením sedmého akčního programu pro životní prostředí, který vyzývá k rozvíjení koloběhu netoxických materiálů, aby mohl být recyklovaný odpad využíván jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin pro Unii.

Odůvodnění

EU by se měla zaměřit na vytvoření čistého oběhového hospodářství a vyhnout se možnému významnému riziku, že v budoucnu dojde k omezení důvěry veřejnosti a trhu v recyklované materiály a k vytvoření nekonečného odpadového dědictví. Hlavní zátěž pro subjekty provádějící recyklaci představuje přítomnost nebezpečných látek v materiálech. EU by měla svoji pozornost soustředit na odstranění těchto nebezpečných látek z výrobků a odpadů a na to, aby neohrožovala veřejné zdraví a životní prostředí tím, že některým typům podniků nebo výrobků udělí výjimku, pokud jde o bezpečnostní požadavky, a že v budoucnu nebude možné tyto kontaminované materiály zjistit.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Je nezbytné zajistit účinné a nízkoenergetické řízení druhotných surovin a upřednostňovat úsilí v oblasti výzkumu a vývoje směřující k tomuto cíli. Komise by rovněž měla zvážit předložení návrhu o klasifikaci odpadu, který by podpořil zavádění unijního trhu s druhotnými surovinami.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Jednou recyklovaný materiál, který je znovu uveden do hospodářství v důsledku toho, že se dostal do stavu, kdy odpad přestává být odpadem, neboť splnil specifická kritéria stanovující, kdy odpad přestává být odpadem, nebo byl použit v novém výrobku, musí být plně v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se chemických látek.

Odůvodnění

Nařízení REACH se nevztahuje na odpady, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2: „Látkou, přípravkem ani předmětem ve smyslu článku 3 tohoto nařízení není odpad, jak je vymezen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES“.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V důsledku technologického pokroku a narůstajících celosvětových toků zboží se průmyslová krajina v uplynulých letech výrazně změnila. Tyto faktory přinášejí nové úkoly pro environmentálně odpovědné řízení odpadů a nakládání s nimi, které je třeba realizovat prostřednictvím kombinace většího úsilí v oblasti výzkumu a cílených regulačních nástrojů. Plánované zastarávání je rostoucím problémem, který je svojí podstatou v rozporu s cíli oběhového hospodářství, a musí se k němu tudíž přistupovat s cílem vymýtit jej spojeným úsilím všech hlavních zainteresovaných subjektů, průmyslu, spotřebitelů i regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh  6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.

(3)  Údaje a informace oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost oznámených údajů by mělo zlepšit zavedení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů získaných ze spolehlivých zdrojů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Předávání spolehlivých údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Při podávání zpráv o dosažení cílů stanovených v těchto směrnicích by proto členské státy měly používat společnou metodiku vypracovanou Komisí ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a s vnitrostátními orgány zodpovědnými za nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Členské státy by měly zajistit, aby po odděleném sběru odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ) následovalo jejich vhodné zpracování. Aby byly zajištěny rovné podmínky a soulad s právními předpisy týkajícími se odpadů a koncepcí oběhového hospodářství, měla by Komise vytvořit společné normy pro zpracování OEEZ, jak je stanoveno směrnicí 2012/19/EU.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů za rovných podmínek mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených v těchto směrnicích by proto od členských států mělo být vyžadováno, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

(4)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů za rovných podmínek mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených v těchto směrnicích by proto od členských států mělo být vyžadováno, aby používaly společnou metodiku pro sběr a zpracování údajů, kterou vypracovala Komise ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států.

Odůvodnění

V zájmu zlepšení kvality a spolehlivosti údajů v celé EU by Komise měla společné metody pro výpočet používané u dotyčných tří směrnic doplnit o společnou metodiku pro sběr a zpracování údajů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Komise by měla prosazovat koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a mezi různými odvětvími hospodářství, aby tak přispěla k dosažení cílů stanovených v této směrnici a podpořila přechod k oběhovému hospodářství. Tuto výměnu by usnadnilo zavedení komunikačních platforem, které by mohly pomoci zvýšit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách, podpořit vazby mezi odvětvím nakládání s odpady a dalšími sektory a posílit průmyslovou součinnost.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Hierarchie odpadu, jak ji stanoví směrnice 2008/98/ES, se v rámci unijních právních předpisů na předcházení vzniku opadu a nakládání s ním uplatňuje jakožto žebříček priorit. Tato hierarchie se tudíž uplatňuje v souvislosti s vozidly s ukončenou životností, bateriemi a akumulátory a odpadními bateriemi a akumulátory a odpadním elektrickým a elektronickým zařízením. Při dosahování cílů této směrnice by členské státy měly přijímat opatření nezbytná pro zohlednění priorit hierarchie odpadu a pro praktické uplatňování těchto priorit.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Jelikož v Unii vzrůstá potřeba zpracování a recyklace odpadu, v souladu s oběhovým hospodářstvím, je třeba se soustředit na zajištění toho, aby přeprava odpadu probíhala v souladu se zásadami a požadavky environmentálních právních předpisů Unie, obzvláště se zásadou blízkosti, prioritou přiznávanou opětovnému zužitkování a soběstačností. Komise by měla zvážit vhodnost zavedení jednotného kontaktního místa pro správní postup spojený s přepravou odpadu s cílem snížit administrativní zátěž. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby předcházely nezákonné přepravě odpadu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  S cílem zajistit jednotné podmínky pro uplatňování směrnice 2000/53/ES, pokud jde o společnou metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů týkajících se uskutečňování cílů opětovného použití a využití vozidel s ukončenou životností a pro uplatňování směrnice 2012/19/EU, pokud jde o metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů týkajících se uskutečňování cílů pro sběr a využití elektrického a elektronického zařízení, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20111a.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odůvodnění

Je třeba přidat standardní bod odůvodnění týkající se prováděcích pravomocí Komise.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  S cílem stanovit metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech by měla být na Komisi převedena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci své přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123 12.5.2016, s.1). Za účelem zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 6 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Čl. 6 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a zpracovávána v souladu s obecnými požadavky stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v souladu s minimálními technickými požadavky stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví a životního prostředí.“

„1.  Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a zpracovávána v souladu s prioritami hierarchie způsobů nakládání s odpady a s obecnými požadavky stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v souladu s minimálními technickými požadavky stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví a životního prostředí.“

Odůvodnění

V zájmu zajištění soudržnosti a právní jistoty mezi právními předpisy EU v oblasti odpadů je zmínka o hierarchii způsobů nakládání s odpady v článcích 1, 6 a 7 velmi potřebná.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 9 – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

1a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok. Sbírají a zpracovávají tyto údaje v souladu se společnou metodikou uvedenou v odstavci 1d tohoto článku a předávají je elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 9 – odst. 1 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech a rovněž úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

1c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Dokud nebude stanovena společná metodika pro sběr a zpracování dat podle odstavce 1d, zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech. Komise také posoudí úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 9 – odst. 1 c a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1ca.  Komise do zprávy může zahrnout informace týkající se provádění této směrnice jako celku a jejího dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. V případě potřeby bude ke zprávě přiložen legislativní návrh na změnu této směrnice.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 9 – odst. 1 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.

1d.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů a formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1a. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijímají postupem podle článku 11a.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 9 – odst. 1 d a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1da.  Komise do 31. prosince 2018 v souvislosti s akčním plánem a s ohledem na závazek Unie uskutečnit přeměnu na oběhové hospodářství přezkoumá na základě posouzení dopadů tuto směrnici jako celek, a zejména její oblast působnosti a cíle, a zohlední cíle a iniciativy politiky Unie v oblasti oběhového hospodářství. Zvláštní důraz se klade na přepravu použitých vozidel, u nichž existuje podezření, že se jedná o vozidla s ukončenou životností. Za tímto účelem se použijí pokyny kontaktních subjektů č. 9 o přepravě vozidel s ukončenou životností. Komise také přezkoumá možnost stanovení konkrétních cílů v oblasti zdrojů, zejména u kritických surovin. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Směrnice 2000/53/ES

Článek 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 9a

 

Nástroje na podporu přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství

 

S cílem přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy přiměřené hospodářské nástroje a přijmou další opatření k vytvoření pobídek pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnout nástroje a opatření uvedené v příloze IVa směrnice 2008/98ES.“

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2006/66/ES

Článek 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 22a

 

Údaje

 

1.  K údajům, jež členský stát předloží podle článků 10 a 12, je připojena zpráva o kontrole kvality.

 

2.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a s cílem doplnit toto nařízení zavedením metodiky pro shromažďování a zpracovávání údajů a formátu předávání údajů.“

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)

Směrnice 2006/66/ES

Čl. 23 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a)  V článku 23 se název nahrazuje tímto:

„Přezkum“

„Předkládání zpráv a přezkum“

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2006/66/ES

Čl. 23 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do konce roku 2016 vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.

1.  Nejpozději do konce roku 2016 a poté každé tři roky vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/66/ES

Čl. 23 –odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„3a.  Komise do 31. prosince 2018 v souvislosti s akčním plánem pro oběhové hospodářství, s ohledem na závazek Unie k přeměně na oběhové hospodářství a na základě posouzení dopadů přezkoumá tuto směrnici jako celek, zejména její oblast působnosti a cíle. Přezkum zohlední cíle a iniciativy politiky Unie v oblasti oběhového hospodářství a technický vývoj nových typů baterií, v nichž se nepoužívají nebezpečné látky, zvláště těžké nebo jiné kovy či kovové ionty. Komise také přezkoumá možnost stanovení konkrétních cílů v oblasti zdrojů, zejména u kritických surovin. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí legislativní návrh.“

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2006/66/ES

Článek 23 aa (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 23aa

 

Nástroje na podporu přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství

 

S cílem přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy přiměřené hospodářské nástroje a přijmou další opatření s cílem vytvářet pobídky pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnout nástroje a opatření uvedené v příloze IVa směrnice 2008/98ES.“

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V čl. 8 odst. 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely ochrany životního prostředí mohou členské státy vypracovat normy minimální jakosti pro zpracování sebraných OEEZ.“

„Pro účely ochrany životního prostředí vypracují členské státy normy minimální jakosti pro zpracování sebraných OEEZ.“

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a)   V čl. 8 odst. 5 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku může Komise přijmout prováděcí akty, jež stanoví minimální normy kvality vycházející zejména z norem vypracovaných evropskými normalizačními organizacemi. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.“

„Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku a v souladu s mandátem směrnice 2012/19/EU přijme Komise prováděcí akty, jež stanoví minimální normy kvality. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.“

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 16 – odst. 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 16 odst. 4 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

5a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 16 odst. 4 za každý kalendářní rok. Sbírají a zpracovávají tyto údaje v souladu se společnou metodikou uvedenou v odst. 5d tohoto článku a předávají je elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Členské státy zajistí, aby byly předávány údaje od všech subjektů, které shromažďují nebo zpracovávají OEEZ. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5d.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 16 – odst. 5 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnostikonzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

5c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Do doby, než bude vytvořena společná metodika pro sběr a zpracování údajů podle odstavce 5d, zahrnuje zpráva posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech. Komise posoudí také úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 16 – odst. 5 c a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5ca.  Komise do zprávy zahrne informace týkající se provádění této směrnice jako celku a jejího dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. V případě potřeby bude ke zprávě přiložen legislativní návrh na změnu této směrnice.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 16 – odst. 5 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 5a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

5d.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení společné metodiky pro sběr a zpracování a pro formát vykazování údajů v souladu s odstavcem 5a. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijímají postupem podle článku 20.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 16 – odst. 5 d a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5da.  Během přezkumu podle odst. 5c Komise v souvislosti s akčním plánem pro oběhové hospodářství a s ohledem na závazek Unie uskutečnit přechod k oběhovému hospodářství přezkoumá tuto směrnici jako celek a na základě posouzení dopadu zejména její oblast působnosti a cíle, a zohlední cíle a iniciativy politiky Unie v oblasti oběhového hospodářství. Komise prozkoumá možnost stanovení konkrétních cílů v oblasti zdrojů, zejména u kritických surovin. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Článek 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 16a

 

Nástroje na podporu přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství

 

S cílem přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy přiměřené hospodářské nástroje a přijmou další opatření k vytváření pobídek pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnout nástroje a opatření uvedené v příloze IVa směrnice 2008/98ES.“

  • [1]  Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 98.
  • [2]  Úř. věst. C 17, 18.1.2017, s. 46.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu je zjednodušit povinnosti členských států, pokud jde o podávání zpráv, a sladit je s ustanoveními pro podávání zpráv stanovenými v rámcové směrnici o dopadech, ve směrnici o obalech a obalových odpadech a ve směrnici o skládkách odpadů. Tento návrh rovněž usiluje o sladění ustanovení o projednávání ve výborech s Lisabonskou smlouvou.

Zpravodajka v podstatě souhlasí s cíli tohoto návrhu a domnívá se, že kontrola provádění stanovených cílů by se měla opírat o důvěryhodné a spolehlivé údaje. Členské státy by se měly proto soustředit na řádný sběr údajů a jejich předávání Komisi. Cílem pozměňovacích návrhů je posílit kvalitu údajů zavedením kontroly kvality ve směrnici o bateriích. Komise by rovněž měla ve spolupráci s národními statistickými úřady vytvořit společnou metodiku pro sběr, organizaci a zpracování údajů s cílem zajistit srovnatelnost kvalitních údajů. Pozměňovací návrhy mají rovněž zachovat povinnost Evropské komise posuzovat provádění směrnic a jejich dopad na životní prostředí a lidské zdraví a podávat o těchto aspektech zprávy. V hodnotících zprávách by měla posuzovat, zda podstatné části těchto směrnic, včetně cílů, vyžadují přezkum, aby mohla dotyčná legislativa plnit svůj účel. Bude-li zapotřebí právní předpisy zlepšit či je učinit ambicióznějšími, měly by být uvedené zprávy doprovázeny legislativními návrhy. Další pozměňovací návrhy mají sladit znění s novou interinstitucionální dohodou ze dne 16. dubna 2016.

Vzhledem k tomu, že zvyšující se poptávka po OEEZ, bateriích a vozidlech s ukončenou životností vede k vytváření odpadu s ukončenou životností, který je zdrojem cenných a vzácných materiálů, je třeba všechny tři směrnice v blízké budoucnosti podrobit komplexnímu přezkumu v souladu se zásadami oběhového hospodářství. Tento přezkum by měl vycházet z řádného posouzení dopadů a měl by zohledňovat ekodesign, potřebu získání většího množství druhotných surovin, technologický vývoj i další cíle a iniciativy politiky Unie v oblasti oběhového hospodářství.

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (20.10.2016)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Navrhovatel: Pavel Telička

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 2. prosince 2015 přijala Evropská komise nový balíček opatření pro oběhové hospodářství, jehož součástí je i akční plán pro oběhové hospodářství a čtyři legislativní návrhy o odpadech. Cílem tohoto legislativního návrhu je stanovit cíle pro snížení množství odpadu, včetně cílů pro skládky, opětovné použití a recyklaci, které mají být splněny do roku 2030. Součástí návrhu je i ambiciózní a přesvědčivý dlouhodobý plán pro nakládání s odpady a recyklaci.

Výbor ITRE se rozhodl rozdělit tento balíček do čtyř samostatných částí, které jsou ovšem úzce propojeny. Řadou změn týkajících se statistik a definic odpadu se zabývá rámcová směrnice o odpadech, zatímco cíle a povinnosti vycházející z těchto definic či statistik jsou zahrnuty do dalších tří směrnic. Z tohoto důvodu je třeba zajistit jednotnost všech dokumentů.

Navrhovatel vítá revidovaný návrh Komise, jelikož přináší širší, ucelenější a rovněž realističtější přístup. Pro zajištění rovných podmínek mezi členskými státy a pro účinné nakládání s odpady v EU je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. V této oblasti je nepochybně třeba mnohé zlepšit. Cíle, které Evropská komise předkládá, musí být ambiciózní, ale zároveň realistické a dosažitelné pro všechny členské státy, v opačném případě hrozí, že dojde k roztříštění vnitřního trhu EU a že rozvoj v této oblasti bude neinkluzivní a tedy nerovnoměrný. Správný přístup je založen na dlouhodobé vizi a dostatečně ambiciózních cílech. Navrhovatel má však i nadále pochybnosti ohledně metodiky pro stanovení cílů bez ohledu na jejich vhodnost. Poté, co budou shromážděny spolehlivé a srovnatelné údaje, bude nutné tyto cíle a ambice přezkoumat na odpovídající úroveň. Navrhovatel rovněž lituje toho, že celý návrh postrádá zaměření na vzdělávání a informace, které by měly být základem přeměny.

Cílem změny směrnic o vozidlech s ukončenou životností, o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je usnadnit členským státům plnění ohlašovacích povinností. Navrhovatel usiluje o zjednodušení právních předpisů pro členské státy a podniky tak, aby nebyly vystavovány dalším zbytečným povinnostem a aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny účastníky trhu. Účelem není předkládat další nové nařízení, ale spíše vytvořit takové prostředí, ve kterém by podniky mohly uplatňovat řešení, která budou z hlediska životního prostředí i z hlediska nákladové efektivnosti nejúčinnější a která budou odpovídat dlouhodobé strategii. Členské státy musí vytvořit vhodné podmínky, k nimž patří i daňové pobídky a podpora průmyslové symbiózy k vytvoření těchto podmínek, aby výrobci mohli plnit své povinnosti. Navrhovatel si ovšem není jist, zda návrh Komise týkající se baterií a akumulátorů povede k těmto závěrům.

Chce-li EU realisticky zvážit přechod na oběhové hospodářství, je třeba vytvořit vhodnou infrastrukturu a otevřený trh pro dopravu a nakládání s odpady v EU. To se doposud nepodařilo, což by v budoucnu mohlo bránit účinnému nakládání s odpady v EU. Navrhovatel proto doporučuje, aby Komise posoudila vhodnost zavedení jednotného kontaktního místa pro správní postup pro přepravu odpadů ve snaze snížit administrativní zátěž a urychlit dotyčný postup.

Dalším důležitým prvkem rámce je nakládání s odděleně shromážděným odpadním elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ). Oddělený sběr OEEZ nedává smysl, pokud toto zařízení není následně vhodně zpracováno. Některé členské státy EU již zavedly povinné normy pro zpracování OEEZ (řada EN 50625). Navrhovatel proto vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která by stanovila, že při zpracování OEEZ je třeba povinně splnit normu řady EN 50625.

Dále by chtěl navrhovatel upozornit na vývoz výrobků považovaných za elektronický odpad a druhotné suroviny (OEEZ, ale rovněž kovový šrot, plast atd.) do zemí mimo EU. EU by měla úzce sledovat, jak jsou tyto materiály mimo její území zpracovány a recyklovány, jak je zmíněno v rámcové směrnici o odpadech, ale pozornost je třeba věnovat i nelegálnímu vývozu těchto surovin do třetích zemí, což je především otázkou prosazování stávajících právních předpisů. Návrh právních předpisů týkajících se odpadů, který předkládá Komise, neposkytuje prostor pro řešení těchto otázek. Komise by se nicméně měla touto problematikou zabývat při přezkumu nařízení o přepravě odpadů a související legislativy s cílem zabránit vývozu mimo EU a soustředit se na provádění a prosazování stávajících právních předpisů. Pozitivní je, že Komise pracuje na dalších návrzích v oblastech, jako je ekodesign či provádění některých směrnic, což by mohlo přispět k omezení nelegálního vývozu elektronického odpadu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na protokol (č. 2) SEU o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, posílit oběhové hospodářství, zvýšit energetickou účinnost a snížit úroveň závislosti Unie;

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Je nezbytné zajistit účinné a nízkoenergetické řízení druhotných surovin a upřednostňovat úsilí v oblasti výzkumu a vývoje směřující k tomuto cíli. Komise by rovněž měla zvážit předložení návrhu o klasifikaci odpadu, který by podpořil zavádění unijního trhu s druhotnými surovinami.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V důsledku technologického pokroku a narůstajících celosvětových toků zboží se průmyslová krajina v uplynulých letech výrazně změnila. Tyto faktory přinášejí nové úkoly pro environmentálně odpovědné řízení odpadů a nakládání s nimi, které je třeba realizovat prostřednictvím kombinace většího úsilí v oblasti výzkumu a cílených regulačních nástrojů. Plánované zastarávání je rostoucím problémem, který je svojí podstatou v rozporu s cíli oběhového hospodářství, a musí se k němu tudíž přistupovat s cílem vymýtit jej spojeným úsilím všech hlavních zainteresovaných subjektů, průmyslu, spotřebitelů i regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.

(3)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit stanovením harmonizované metodiky sběru a zpracování údajů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, kterým by měl být Eurostat, a zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů, která by měla vycházet z harmonizovaného formátu. Předávání spolehlivých porovnatelných statistických údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Při přípravě zpráv o provádění podle této směrnice by proto členské státy měly používat nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Členské státy by měly zajistit, aby po odděleném sběru odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ) následovalo jejich vhodné zpracování. Pokud řádné zpracovávání OEEZ provádějí pouze někteří zpracovatelé tohoto odpadu, vzniknou rizika pro životní prostředí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU1a pověřila Komisi, aby vytvořila společné normy pro zpracování OEEZ (řada EN 50625). Aby byly zajištěny rovné podmínky a soulad s právními předpisy týkajícími se odpadů a koncepcí oběhového hospodářství, měla by Komise vydat prováděcí akt, kterým by tyto normy učinila právně závaznými.

 

_____________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

(4)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů za rovných podmínek mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených v těchto směrnicích by proto od členských států mělo být vyžadováno, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Hierarchie odpadu, jak ji stanoví směrnice 2008/98/ES se v rámci unijních právních předpisů na předcházení vzniku opadu a nakládání s ním uplatňuje jakožto žebříček priorit. Tato hierarchie se tudíž uplatňuje v souvislosti s vozidly s ukončenou životností, bateriemi a akumulátory a odpadními bateriemi a akumulátory a odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními. Při dosahování cílů této směrnice by členské státy měly přijímat opatření nezbytná pro zohlednění priorit hierarchie odpadu a pro praktické uplatňování těchto priorit.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Aby byly splněny cíle této směrnice, měla by být přeprava odpadu v rámci Unie jednodušší a méně nákladná a měly by být zjednodušeny postupy pro podniky při současném zachování norem v oblasti životního prostředí. Komise by se touto problematikou měla zabývat při přezkumu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/20061a.

 

______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Jelikož v Unii vzrůstá potřeba zpracování a recyklace odpadu, v souladu s oběhovým hospodářstvím, je třeba se soustředit na zajištění toho, aby probíhala přeprava odpadu v souladu se zásadami a požadavky environmentálních právních předpisů, obzvláště se zásadou blízkosti, prioritou přiznávanou opětovnému zužitkování a soběstačností. Komise by měla zvážit vhodnost zavedení jednotného kontaktního místa pro správní postup pro správní postup spojený s přepravou odpadu s cílem snížit administrativní zátěž. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby předcházely nezákonné přepravě odpadu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Tato směrnice zohledňuje závazky stanovené v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 a měla by být prováděna a uplatňována v souladu s pokyny obsaženými v této dohodě.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 8 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci poskytovali pro každý typ nového vozidla uvedeného na trh informace pro demontáž ve lhůtě šesti měsíců po tomto uvedení na trh. Tyto informace uvádí v rozsahu potřebném pro zpracovatelská zařízení, aby splnila povinnosti podle této směrnice, jednotlivé součásti a materiály vozidla a umístění všech nebezpečných látek ve vozidlech, zejména pro splnění cílů uvedených v článku 7.“

"3.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci poskytovali pro každý typ nového vozidla uvedeného na trh informace pro demontáž ve lhůtě šesti měsíců po tomto uvedení na trh, v elektronické podobě. Tyto informace uvádí v rozsahu potřebném pro zpracovatelská zařízení, aby splnila povinnosti podle této směrnice, jednotlivé součásti a materiály vozidla a umístění všech nebezpečných látek ve vozidlech, zejména pro splnění cílů uvedených v článku 7.“

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. -1 a (nový)

Směrnice 2000/53/ES

Článek 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 8a

 

Nástroje na podporu přechodu k hospodářství, které bude více oběhové.

 

1.  Ve snaze přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření. Za tímto účelem mohou členské státy využívat ekonomické nástroje či jiná opatření uvedená v příloze IIa.

 

2.  Členské státy o konkrétních ekonomických nástrojích či jiných opatřeních zavedených v souladu s odstavcem 1 informují Komisi do ... [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive] a každých pět let po tomto datu.“

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 9 – odst. 1a až 1d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

1a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Aby se zajistilo, že budou údaje srovnatelné, jsou shromažďovány a zpracovávány za použití harmonizované metodiky a předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d a který podpoří cíle týkající se opětovného využití a veřejně přístupných údajů. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

1b.  K údajům, jež členský stát předloží podle tohoto článku, musí být připojena zpráva o kontrole kvality.

1b.  K údajům, jež členský stát předloží podle tohoto článku, musí být připojena zpráva o kontrole kvality. Zpráva o kontrole kvality je vypracována v souladu s harmonizovaným formátem.

1c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech a rovněž úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

1c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech a rovněž úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů a dostupnost veřejně přístupných údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává devět měsíců po prvním předání údajů ze strany členských států a poté každé tři roky.

1d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.

1d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení harmonizované metodiky pro sběr údajů a jejich zpracovávání a formátu pro srovnatelné vykazování údajů v souladu s odstavcem 1a a pro formát zprávy o kontrole kvality uvedené v odstavci 1b. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Směrnice 2000/53/ES

Příloha II a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vkládá se příloha IIa, jak je stanoveno v příloze I této směrnice.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2006/66/ES

Čl. 15 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1) V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1  Zpracování a recyklace mohou být prováděny mimo dotyčný členský stát nebo mimo Společenství za předpokladu, že přeprava odpadních baterií a akumulátorů je v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (1).“

„1  Aniž by ustupovaly do pozadí priority hierarchie odpadu a dopad dopravy na životní prostředí, mohou být zpracování a recyklace prováděny mimo dotyčný členský stát nebo mimo Společenství za předpokladu, že přeprava odpadních baterií a akumulátorů je v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (1).“

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily nezákonné přepravě odpadu.“

__________________

__________________

(1) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

(1) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2006/66/ES

Článek 21 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 21a

 

Nástroje na podporu přechodu k hospodářství, které bude více oběhové

 

1.  Ve snaze přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření. Za tímto účelem mohou členské státy využívat ekonomické nástroje či jiná opatření uvedená v příloze IVa.

 

2.  Členské státy o konkrétních ekonomických nástrojích či jiných opatřeních zavedených v souladu s odstavcem 1 informují Komisi do ... [eighteen months after the entry into force of this Directive] a každých pět let po tomto datu.“

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2006/66/ES

Článek 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 22a

 

Sběr, zpracování a předávání údajů

 

1.  K údajům, jež členský stát předloží podle článků 10 a 12, je připojena zpráva o kontrole kvality.

 

2.  Metodiku pro sběr, zpracování a formát předávání údajů stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty budou přijaty v souladu s přezkumným postupem uvedených v čl. 24 odst. 2.“

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/66/ES

Čl. 23 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  do odstavce 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

ba)  vývoj opatření přijatých pro nakládání se všemi odpadními přenosnými bateriemi a akumulátory, včetně přehledu o tom, jak jsou využívány nejlepší dostupné techniky;“

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2006/66/ES

Příloha IV a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Vkládá se příloha IVa, jak je stanoveno v příloze II této směrnice.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Článek 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)   Článek 4 se nahrazuje tímto:

Aniž jsou dotčeny požadavky právních předpisů Unie o řádném fungování vnitřního trhu a o návrhu výrobků, včetně směrnice 2009/125/ES, zasazují se členské státy o spolupráci mezi výrobci a provozovateli recyklačních zařízení a o opatření zaměřená na podporu návrhů a výroby EEZ, zejména s ohledem na snazší opětovné použití, demontáž a využití OEEZ, jejich konstrukčních částí a materiálů. V této souvislosti členské státy přijmou vhodná opatření, aby byly uplatňovány požadavky na ekodesign usnadňující opětovné použití a zpracování OEEZ stanovené v rámci směrnice 2009/125/ES a aby výrobci specifickými vlastnostmi návrhu nebo výrobními postupy nebránili opětovnému použití OEEZ, pokud tyto specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní postupy nepředstavují převažující výhody, například s ohledem na ochranu životního prostředí nebo na požadavky na bezpečnost.

Aniž jsou dotčeny požadavky právních předpisů Unie o řádném fungování vnitřního trhu a o návrhu výrobků, včetně směrnice 2009/125/ES, zasazují se členské státy o spolupráci mezi výrobci, opravnami a provozovateli recyklačních zařízení a o opatření zaměřená na podporu návrhů a výroby EEZ, zejména s ohledem na snazší opravování a opětovné použití, demontáž a využití OEEZ, jejich konstrukčních částí a materiálů, a zasazují se také o to, aby znemožňovaly zabudování jakýchkoli technik plánovaného zastarávání do výrobku. V této souvislosti členské státy přijmou vhodná opatření, aby byly uplatňovány požadavky na ekodesign usnadňující opětovné použití a zpracování OEEZ stanovené v rámci směrnice 2009/125/ES a aby výrobci specifickými vlastnostmi návrhu nebo výrobními postupy nebránili opravě a opětovnému použití OEEZ, pokud tyto specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní postupy nepředstavují převažující výhody, například s ohledem na ochranu životního prostředí nebo na požadavky na bezpečnost.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a)   Čl. 5 odst. 2 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)  byly zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům a distributorům vracet tento odpad z domácností přinejmenším bezplatně. Členské státy zajistí dostupnost a přístupnost nezbytných sběrných zařízení, zejména s přihlédnutím k hustotě obyvatelstva;

„a)  byly zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům a distributorům vracet tento odpad z domácností přinejmenším bezplatně. Členské státy zajistí dostupnost a snadnou a pravidelnou přístupnost nezbytných sběrných zařízení, zejména s přihlédnutím k hustotě obyvatelstva;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 6 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1b)  V článku 6 se název nahrazuje tímto:

„Odstraňování a přeprava sebraných OEEZ“

„Využití sebraných OEEZ“

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 6 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1c)  Čl. 6 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci nebezpečných látek.

„2.  Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci nebezpečných látek.

Aby se maximalizovala příprava na opětovné použití, podporují členské státy, aby sběrné systémy nebo sběrná zařízení tam, kde je to vhodné, před jakoukoli další přepravou zajistily, že OEEZ, která mají být připravena k opětovnému použití, jsou na sběrných místech separována od jiných OEEZ sebraných tříděným sběrem, zejména tím, že umožní přístup pracovníkům z center opětovného použití.

Aby se maximalizovala příprava na opětovné použití, podporují členské státy, aby sběrné systémy nebo sběrná zařízení tam, kde je to vhodné, před jakoukoli další přepravou zajistily, že OEEZ, která mají být připravena k opětovnému použití, jsou na sběrných místech separována od jiných OEEZ sebraných tříděným sběrem, zejména tím, že umožní přístup pracovníkům z center opětovného použití.

 

Vzhledem k prioritám hierarchie způsobů nakládání s odpadem a k dopadu dopravy na životní prostředí, aniž je dotčeno uplatňování zásady „odpovědnosti výrobce“, se podporuje přístup k OEEZ sebraných tříděným sběrem ze strany místních zařízení pro opravu a opětovné použití.“

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 8 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1d)   Čl. 8 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik. Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování, skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze VIII.“

„3.  Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem nebo třetí subjekty přítomné na trhu zřídily systémy zajišťující využití OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik, a aby poskytovali účinné informace pro využití zařízením nebo podnikům, které provádějí zpracování. Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování, skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze VIII.“

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 e (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1e)  V čl. 8 odst. 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Pro účely ochrany životního prostředí mohou členské státy vypracovat normy minimální jakosti pro zpracování sebraných OEEZ.

„Pro účely ochrany životního prostředí členské státy vypracují normy minimální jakosti pro zpracování sebraných OEEZ. Tyto normy zveřejní.“

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 f (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1f)  V čl. 8 odst. 5 se zrušuje druhý pododstavec.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 g (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1g)  V čl. 8 odst. 5 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku může Komise přijmout prováděcí akty, jež stanoví minimální normy kvality vycházející zejména z norem vypracovaných evropskými normalizačními organizacemi. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku přijme Komise prováděcí akty, jež stanoví minimální normy kvality vycházející zejména z norem řady EN 50625 vypracovaných evropskými normalizačními organizacemi, a to na základě mandátu stanoveného ve směrnici 2012/19/EU. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 h (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Čl 10 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1h) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Zpracování může být rovněž provedeno mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii, je-li přeprava OEEZ v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (2).

„1.  Aniž by ustupovaly do pozadí priority hierarchie odpadu a dopadu dopravy na životní prostředí, může být zpracování rovněž provedeno mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii, je-li přeprava OEEZ v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (2).

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily nezákonné přepravě odpadu.“

_________________

____________________

(2) Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6

(2) Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/19/EU

Čl. 16 – odst. 5a až 5d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 16 odst. 4 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

5a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 16 odst. 4 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a vykazovány za použití harmonizované metodiky a ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5d a který podpoří cíle týkající se opětovného využití a veřejně přístupných údajů. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

5b.  K údajům, jež členský stát předloží podle tohoto článku, musí být připojena zpráva o kontrole kvality.

5b.  K údajům, jež členský stát předloží podle tohoto článku, musí být připojena zpráva o kontrole kvality. Zpráva o kontrole kvality se vypracovává v souladu s harmonizovaným formátem.

5c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

5c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů a dostupnost veřejně přístupných dat. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává devět měsíců po prvním předání údajů ze strany členských států a poté každé tři roky.

5d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 5a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

5d.  Komise přijme prováděcí akty stanovující harmonizovanou metodiku pro sběr údajů a jejich zpracovávání a formát pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 5a a pro formát zprávy o kontrole kvality uvedené v odstavci 5b. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Článek 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 17a

 

Nástroje na podporu přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství.

 

1.   Ve snaze přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření. Za tímto účelem mohou členské státy využívat ekonomické nástroje či jiná opatření uvedená v příloze Xa.

 

2.   Členské státy o konkrétních ekonomických nástrojích či jiných opatřeních zavedených v souladu s odstavcem 1 informují Komisi do ... [eighteen months after the entry into force of this Directive] a každých pět let po tomto datu.“

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2a (nový)

Směrnice 2012/19/EU

Příloha Xa

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Vkládá se příloha Xa, jak je stanoveno v příloze III této směrnice.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Příloha I (nová)

Směrnice 2000/53/ES

Příloha II a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha I

 

Do směrnice 2000/53/ES se doplňuje nová příloha IIa, která zní:

 

„Příloha IIa

 

Nástroje na podporu uplatňování hierarchie odpadů a přechodu na oběhové hospodářství

 

1.   Ekonomické nástroje:

 

1.1.  postupné zvýšení daní a/nebo poplatků za skládkování u všech kategorií odpadu (komunálního, inertního a jiného);

 

1.2.  zavedení nebo zvýšení daní a/nebo poplatků za spalování;

 

1.3.  systémy přímé podpory cen na podporu opětovného využití, opravy a recyklace;

 

1.4.  internalizace pozitivních a negativních externalit spojených s recyklací a primárními surovinami;

 

1.5.  zavedení nízkého nebo nulového DPH na opravy, materiály na opravy a prodej použitých produktů;

 

1.6.  postupné rozšíření systémů platby podle množství odpadu na celé území členských států, čímž se původci komunálního odpadu budou podněcovat ke snižování množství jejich odpadu, jeho opětovnému použití a recyklaci;

 

1.7.  ekologické poplatky nebo předem hrazené poplatky za likvidaci odpadu, které se použijí na výrobky, u nichž nejsou zavedeny programy rozšířené odpovědnosti výrobců;

 

1.8.  opatření na zvýšení nákladové efektivnosti stávajících a budoucích systémů odpovědnosti výrobce;

 

1.9.  investiční podpora projektům podporujícím uplatňování hierarchie odpadů;

 

1.10  rozšíření působnosti systémů odpovědnosti výrobce na nové toky odpadů;

 

1.11.  systémy vratných záloh a jiné systémy podněcující subjekty, které produkují komunální odpad, a hospodářské subjekty ke snižování, opětovnému používání a recyklaci jejich odpadu;

 

1.12.  ekonomické pobídky pro místní orgány, aby podporovaly prevenci, rozvoj a rozšiřování systémů odděleného sběru odpadu;

 

1.13.  opatření na podporu rozvoje odvětví opětovného použití;

 

1.14.  ekologická kritéria veřejných zakázek na podporu hierarchie odpadů;

 

1.15.  opatření postupně utlumující škodlivé dotace, které nejsou v souladu s hierarchií odpadů;

 

1.16.  pobídky podporující návrh a uvádění na trh výrobků, které předcházejí vzniku odpadu, například opravitelného zboží.

 

2.  Další opatření:

 

2.1.  zvláštní zákazy spalování recyklovatelného odpadu;

 

2.2.  omezení uvádění na trh pro výrobky a obaly na jedno použití a nerecyklovatelné výrobky a obaly;

 

2.3.  technická a fiskální opatření na podporu rozvoje trhů pro opětovné využití výrobků a recyklovaných (včetně kompostovaných) materiálů a také na zlepšení kvality recyklovaných materiálů;

 

2.4.  opatření, včetně vracení daně a/nebo osvobození od daně;

 

2.5.  opatření na zvýšení povědomí veřejnosti o řádném nakládání s odpady a snižování množství odpadů, mj. příležitostné kampaně usilující o snížení množství odpadu u zdroje a dosažení vysoké úrovně účasti na systémech odděleného sběru odpadu;

 

2.6.  opatření k zajištění náležité koordinace, mimo jiné i digitálními prostředky, mezi všemi příslušnými orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady, jakož i zapojení dalších klíčových zúčastněných stran;

 

2.7.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů k financování rozvoje infrastruktury nakládání s odpady potřebné k plnění příslušných cílů;

 

2.8.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro financování prevence vzniku odpadů, přípravy k opětovnému použití a recyklace;

 

2.9.  vytvoření komunikačních platforem k výměně osvědčených postupů mezi průmyslovými odvětvími, sociálními partnery, místními orgány i členskými státy;

 

2.10.  zavedení minimálního obsahu recyklovaných materiálů v produktech;

 

2.11.  jakákoli relevantní alternativní nebo doplňující opatření sloužící dosažení téhož účelu.“

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Příloha II (nová)

Směrnice 2006/66/ES

Příloha IV a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha II

 

Ve směrnici 2006/66/ES se doplňuje nová příloha IVa, která zní:

 

„Příloha IVa

 

Nástroje na podporu uplatňování hierarchie odpadů a přechodu na oběhové hospodářství

 

1.   Ekonomické nástroje:

 

1.1.  postupné zvýšení daní a/nebo poplatků za skládkování u všech kategorií odpadu (komunálního, inertního a jiného);

 

1.2.  zavedení nebo zvýšení daní a/nebo poplatků za spalování;

 

1.3.  systémy přímé podpory cen na podporu opětovného využití, opravy a recyklace;

 

1.4.  internalizace pozitivních a negativních externalit spojených s recyklací a primárními surovinami;

 

1.5.  zavedení nízkého nebo nulového DPH na opravy, materiály na opravy a prodej použitých produktů;

 

1.6.  postupné rozšíření systémů platby podle množství odpadu na celé území členských států, čímž se původci komunálního odpadu budou podněcovat ke snižování množství jejich odpadu, jeho opětovnému použití a recyklaci;

 

1.7.  ekologické poplatky nebo předem hrazené poplatky za likvidaci odpadu, které se použijí na výrobky, u nichž nejsou zavedeny programy rozšířené odpovědnosti výrobců;

 

1.8.  opatření na zvýšení nákladové efektivnosti stávajících a budoucích systémů odpovědnosti výrobce;

 

1.9.  investiční podpora projektům podporujícím uplatňování hierarchie odpadů;

 

1.10  rozšíření působnosti systémů odpovědnosti výrobce na nové toky odpadů;

 

1.11.  systémy vratných záloh a jiné systémy podněcující subjekty, které produkují komunální odpad, a hospodářské subjekty ke snižování, opětovnému používání a recyklaci jejich odpadu;

 

1.12.  ekonomické pobídky pro místní orgány, aby podporovaly prevenci, rozvoj a rozšiřování systémů odděleného sběru odpadu;

 

1.13.  opatření na podporu rozvoje odvětví opětovného použití;

 

1.14.  ekologická kritéria veřejných zakázek na podporu hierarchie odpadů;

 

1.15.  opatření postupně utlumující škodlivé dotace, které nejsou v souladu s hierarchií odpadů;

 

1.16.  pobídky podporující návrh a uvádění na trh výrobků, které předcházejí vzniku odpadu, například opravitelného zboží.

 

2.  Další opatření:

 

2.1.  zvláštní zákazy spalování recyklovatelného odpadu;

 

2.2.  omezení uvádění na trh pro výrobky a obaly na jedno použití a nerecyklovatelné výrobky a obaly;

 

2.3.  technická a fiskální opatření na podporu rozvoje trhů pro opětovné využití výrobků a recyklovaných (včetně kompostovaných) materiálů a také na zlepšení kvality recyklovaných materiálů;

 

2.4.  opatření, včetně vracení daně a/nebo osvobození od daně;

 

2.5.  opatření na zvýšení povědomí veřejnosti o řádném nakládání s odpady a snižování množství odpadů, mj. příležitostné kampaně usilující o snížení množství odpadu u zdroje a dosažení vysoké úrovně účasti na systémech odděleného sběru odpadu;

 

2.6.  opatření k zajištění náležité koordinace, mimo jiné i digitálními prostředky, mezi všemi příslušnými orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady, jakož i zapojení dalších klíčových zúčastněných stran;

 

2.7.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů k financování rozvoje infrastruktury nakládání s odpady potřebné k plnění příslušných cílů;

 

2.8.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro financování prevence vzniku odpadů, přípravy k opětovnému použití a recyklace;

 

2.9.  vytvoření komunikačních platforem k výměně osvědčených postupů mezi průmyslovými odvětvími, sociálními partnery, místními orgány i členskými státy;

 

2.10.  zavedení minimálního obsahu recyklovaných materiálů v produktech;

 

2.11.  jakákoli relevantní alternativní nebo doplňující opatření sloužící dosažení téhož účelu.“

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Příloha III (nová)

Směrnice 2012/19/EU

Příloha XA (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha III

 

Do směrnice 2012/19/ES se vkládá nová příloha Xa, která zní:

 

„Příloha Xa

 

Nástroje na podporu uplatňování hierarchie odpadů a přechodu na oběhové hospodářství

 

1.   Ekonomické nástroje:

 

1.1.  postupné zvýšení daní a/nebo poplatků za skládkování u všech kategorií odpadu (komunálního, inertního a jiného);

 

1.2.  zavedení nebo zvýšení daní a/nebo poplatků za spalování;

 

1.3.  systémy přímé podpory cen na podporu opětovného využití, opravy a recyklace;

 

1.4.  internalizace pozitivních a negativních externalit spojených s recyklací a primárními surovinami;

 

1.5.  zavedení nízkého nebo nulového DPH na opravy, materiály na opravy a prodej použitých produktů;

 

1.6.  postupné rozšíření systémů platby podle množství odpadu na celé území členských států, čímž se původci komunálního odpadu budou podněcovat ke snižování množství jejich odpadu, jeho opětovnému použití a recyklaci;

 

1.7.  ekologické poplatky nebo předem hrazené poplatky za likvidaci odpadu, které se použijí na výrobky, u nichž nejsou zavedeny programy rozšířené odpovědnosti výrobců;

 

1.8.  opatření na zvýšení nákladové efektivnosti stávajících a budoucích systémů odpovědnosti výrobce;

 

1.9.  investiční podpora projektům podporujícím uplatňování hierarchie odpadů;

 

1.10  rozšíření působnosti systémů odpovědnosti výrobce na nové toky odpadů;

 

1.11.  systémy vratných záloh a jiné systémy podněcující subjekty, které produkují komunální odpad, a hospodářské subjekty ke snižování, opětovnému používání a recyklaci jejich odpadu;

 

1.12.  ekonomické pobídky pro místní orgány, aby podporovaly prevenci, rozvoj a rozšiřování systémů odděleného sběru odpadu;

 

1.13.  opatření na podporu rozvoje odvětví opětovného použití;

 

1.14.  ekologická kritéria veřejných zakázek na podporu hierarchie odpadů;

 

1.15.  opatření postupně utlumující škodlivé dotace, které nejsou v souladu s hierarchií odpadů;

 

1.16.  pobídky podporující návrh a uvádění na trh výrobků, které předcházejí vzniku odpadu, například opravitelného zboží.

 

2.  Další opatření:

 

2.1.  zvláštní zákazy spalování recyklovatelného odpadu;

 

2.2.  omezení uvádění na trh pro výrobky a obaly na jedno použití a nerecyklovatelné výrobky a obaly;

 

2.3.  technická a fiskální opatření na podporu rozvoje trhů pro opětovné využití výrobků a recyklovaných (včetně kompostovaných) materiálů a také na zlepšení kvality recyklovaných materiálů;

 

2.4.  opatření, včetně vracení daně a/nebo osvobození od daně;

 

2.5.  opatření na zvýšení povědomí veřejnosti o řádném nakládání s odpady a snižování množství odpadů, mj. příležitostné kampaně usilující o snížení množství odpadu u zdroje a dosažení vysoké úrovně účasti na systémech odděleného sběru odpadu;

 

2.6.  opatření k zajištění náležité koordinace, mimo jiné i digitálními prostředky, mezi všemi příslušnými orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady, jakož i zapojení dalších klíčových zúčastněných stran;

 

2.7.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů k financování rozvoje infrastruktury nakládání s odpady potřebné k plnění příslušných cílů;

 

2.8.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro financování prevence vzniku odpadů, přípravy k opětovnému použití a recyklace;

 

2.9.  vytvoření komunikačních platforem k výměně osvědčených postupů mezi průmyslovými odvětvími, sociálními partnery, místními orgány i členskými státy;

 

2.10.  zavedení minimálního obsahu recyklovaných materiálů v produktech;

 

2.11.  jakákoli relevantní alternativní nebo doplňující opatření sloužící dosažení téhož účelu.“

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Referenční údaje

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.12.2015

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Pavel Telička

2.2.2016

Projednání ve výboru

14.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Referenční údaje

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Datum předložení EP

2.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum přijetí

24.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Datum předložení

30.1.2017