BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8–0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Simona Bonafè


Procedure : 2015/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

(COM(2015)0593 – C8–0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0593),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0383/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 27. april 2016[1],

–  der henviser til udtalelse af 15. juni 2016 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0013/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og effektiv anvendelse af naturressourcerne og fremme principperne om den cirkulære økonomi.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  En ren, effektiv og bæredygtig cirkulær økonomi kræver, at farlige stoffer fjernes fra produkterne i udformningsfasen, og i den forbindelse bør den cirkulære økonomi anerkende udtrykkelige bestemmelser i det syvende miljøhandlingsprogram, som opfordrer til udvikling af ikke-giftige materialecyklusser, således at genanvendt affald kan anvendes som en omfattende, pålidelig råstofkilde for Unionen.

Begrundelse

EU bør fokusere på at skabe en ren cirkulær økonomi og undgå en eventuel større risiko for i fremtiden at miste offentlighedens og markedets tillid til genanvendt materiale, samtidig med at der skabes en endeløs arv. Den største byrde for genvindingsvirksomheder er tilstedeværelsen af farlige stoffer i materialer. EU bør fokusere på at få disse farlige stoffer ud af produkter og affald og ikke bringe folkesundheden og miljøet i fare ved at fritage visse virksomheds- eller produktkategorier fra sikkerhedskravene samt ved at gøre det umuligt at identificere disse forurenede materialer i fremtiden.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Det er nødvendigt at sikre effektiv håndtering af sekundære råstoffer med lavt energiforbrug, og F&U-indsatsen for at opfylde dette mål bør prioriteres. Kommissionen bør ligeledes overveje at fremsætte et forslag om klassifikation af affald til at understøtte oprettelsen af et EU-marked for sekundære råstoffer.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Når genbrugsmateriale genindgår i økonomien, idet det får status som affaldsfasens ophør, enten ved at overholde kriterierne for affaldsfasens ophør eller ved at blive indarbejdet i et nyt produkt, kræves det, at det er i fuld overensstemmelse med Unionens kemikalielovgivning.

Begrundelse

REACH finder ikke anvendelse på affald, jf. artikel 2, stk. 2: "Affald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF4 er ikke et stof, et kemisk produkt eller en artikel i henhold til artikel 3 i denne forordning".

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Det industrielle landskab har ændret sig væsentligt i de senere år som følge af teknologiske fremskridt og stadig større globaliserede varestrømme. Disse faktorer skaber nye udfordringer for miljømæssigt forsvarlig håndtering og behandling af affald, som bør tackles ved hjælp af en øget forskningsindsats kombineret med målrettede reguleringsredskaber. Planlagt forældelse er et voksende problem, der er i grundlæggende strid med målene om en cirkulær økonomi, og som derfor bør tackles med det mål at udrydde det ved hjælp af en fælles indsats fra alle centrale aktører, industrien, kunder og reguleringsmyndigheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.

(3)  Medlemsstaternes rapportering af data og oplysninger er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Rapporterede datas kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en fælles metode til dataindsamling og -behandling på grundlag af pålidelige kilder og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Pålidelig rapportering af data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor ved rapporteringen om opfyldelsen af målene i disse direktiver anvende den fælles metode, der er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Medlemsstaterne bør sikre, at den særskilte indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) følges op af korrekt behandling. For at sikre lige konkurrencevilkår og overholdelse af affaldslovgivningen og princippet om den cirkulære økonomi bør Kommissionen udarbejde fælles standarder for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, således som den fik mandat til i direktiv 2012/19/EU.

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af datasammenlignelighed blandt og lige vilkår for medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i disse direktiver at anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

(4)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af datasammenlignelighed blandt og lige vilkår for medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i disse direktiver at anvende den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

Begrundelse

For at forbedre dataenes kvalitet og pålidelighed i hele EU og i tillæg til de fælles beregningsmetoder, der eksisterer for de tre pågældende direktiver, bør Kommissionen udvikle en fælles metode til indsamlingen af data og behandlingen heraf.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  For at bidrage til at nå målene i dette direktiv og fremme omstillingen til en cirkulær økonomi bør Kommissionen fremme koordinationen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem medlemsstaterne og mellem forskellige sektorer af økonomien. Denne udveksling kan fremmes gennem kommunikationsplatforme, som kan hjælpe med at øge bevidstheden om nye industriløsninger og give et bedre overblik over tilgængelig kapacitet, og som kan bidrage til at forbinde affaldsindustrien og andre sektorer og til at støtte en industriel symbiose.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Det affaldshierarki, der er fastsat i direktiv 2008/98/EF, anvendes i form af en prioritetsrækkefølge i EU-lovgivningen om affaldsforebyggelse og -håndtering. Hierarkiet finder derfor anvendelse i forbindelse med udrangerede køretøjer, batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved opfyldelse af målet i dette direktiv bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at tage hensyn til affaldshierarkiets prioriteringer og sikre den praktiske gennemførelse af disse prioriteringer.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Da der er et stigende behov for at håndtere og genanvende affald i Unionen i overensstemmelse med den cirkulære økonomi, bør der lægges vægt på at sikre, at overførsel af affald er i overensstemmelse med EU-miljørettens principper og krav, navnlig nærhedsprincippet, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet. Kommissionen bør derfor undersøge, om det er ønskværdigt at indføre en one-stop-shop for den administrative procedure for overførsler af affald, med henblik på at mindske den administrative byrde. Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre ulovlig overførsel af affald.

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Betragtning 7a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2000/53/EF med hensyn til den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data vedrørende gennemførelse af målene for genbrug og nyttiggørelse af udrangerede køretøjer og -behandling og for gennemførelsen af direktiv 2012/19/EU med hensyn til metoden til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data vedrørende gennemførelse af målene for indsamling og nyttiggørelse af elektrisk og elektronisk udstyr bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111a.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Begrundelse

Der skal indsættes en standardbetragtning vedrørende Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  For at fastlægge metoden til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 6 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

"1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle udrangerede køretøjer oplagres (også midlertidigt) og behandles i henhold til de generelle krav i artikel 4 i direktiv 75/442/EØF og i overensstemmelse med de tekniske mindstekrav, der er angivet i bilag I til nærværende direktiv, dog uden at nationale sundheds- og miljøbestemmelser berøres."

"1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle udrangerede køretøjer oplagres (også midlertidigt) og behandles i henhold til prioriteterne i affaldshierarkiet og de generelle krav i artikel 4 i direktiv 75/442/EØF og i overensstemmelse med de tekniske mindstekrav, der er angivet i bilag I til nærværende direktiv, dog uden at nationale sundheds- og miljøbestemmelser berøres.

Begrundelse

For at sikre sammenhæng og retssikkerhed i EU's affaldslovgivning er der et stort behov for at indføje en henvisning til affaldshierarkiet i artikel 1, artikel 6 og artikel 7.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 – stk. 1 A

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 7, stk. 2, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1d. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

1a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 7, stk. 2, til Kommissionen. De skal indsamle og behandle disse data i overensstemmelse med den fælles metode, der er omhandlet i stk. 1d, og rapportere disse elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilken dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1d.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 – stk. 1 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. I rapporten vurderes tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

1c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Indtil den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er omhandlet i stk. 1d, er blevet fastlagt, skal rapporten omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer ligeledes dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 – stk. 1 c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1ca.  I rapporten kan Kommissionen angive oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som helhed og indvirkningen heraf på miljøet og menneskers sundhed. Rapporten vedlægges om nødvendigt et lovgivningsforslag om ændring af dette direktiv.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 – stk. 1 d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 1a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter den procedure, der omhandles i artikel 11, stk. 2.

1d.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter, som fastlægger den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 1a. De delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 – stk. 1 da (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1da.  Inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi og på baggrund af EU's tilsagn om at gennemføre omstillingen til en cirkulær økonomi reviderer Kommissionen senest den 31. december 2018 dette direktiv som helhed, navnlig dets anvendelsesområde og mål, på grundlag af en konsekvensanalyse, og tager hensyn til Unionens politiske mål, og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi. Der skal især lægges vægt på overførsler af brugte køretøjer, der mistænkes for at være udrangerede køretøjer. Til dette formål anvendes kontaktorganernes retningslinjer nr. 9 om overførsel af udrangerede køretøjer. Kommissionen undersøger også muligheden for at fastsætte ressourcespecifikke mål, navnlig for kritiske råstoffer. Revisionen ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 9a

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi

 

Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv skal medlemsstaterne anvende passende økonomiske instrumenter og træffe andre foranstaltninger til tilvejebringelse af incitamenter til at anvende affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i direktiv 2008/98/EF, bilag IVa."

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 22a

 

Data

 

1.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til artikel 10 og 12, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

 

2.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a for at supplere denne forordning ved at fastsætte en metode for dataindsamling og -behandling og rapporteringsformatet."

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 23 – overskrift

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1a)  I artikel 23 affattes overskriften således:

Revision

"Rapportering og revision"

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 23 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen udarbejder en rapport om gennemførelsen af dette direktiv og dets indvirkning på miljøet og på det indre markeds funktion senest ved udgangen af 2016.

1.  Kommissionen udarbejder en rapport om gennemførelsen af dette direktiv og dets indvirkning på miljøet og på det indre markeds funktion senest ved udgangen af 2016 og herefter hvert tredje år.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke tilføjes:

 

“3a.  Inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi og på baggrund af Unionens forpligtelse til at gennemføre omstillingen til en cirkulær økonomi reviderer Kommissionen senest den 31. december 2018 dette direktiv som helhed, navnlig dets anvendelsesområde og mål, på grundlag af en konsekvensanalyse. Denne revision skal tage Unionens politiske mål og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi i betragtning tillige med den tekniske udvikling af nye batterityper, hvor der ikke benyttes farlige stoffer, navnlig tungmetaller eller andre metaller eller metalioner. Kommissionen undersøger også muligheden for at fastsætte ressourcespecifikke mål, navnlig for kritiske råstoffer. Revisionen ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag."

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 23 aa (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 23aa

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi

 

Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter og træffer andre foranstaltninger til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i direktiv 2008/98/EF, bilag IVa."

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 8, stk. 5, afsnit 1, affattes således:

Med henblik på miljøbeskyttelse kan medlemsstaterne fastsætte minimumskvalitetsstandarder for behandlingen af indsamlet WEEE

"Med henblik på miljøbeskyttelse fastsætter medlemsstaterne minimumskvalitetsstandarder for behandlingen af indsamlet WEEE."

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1a)   Artikel 8, stk. 5, afsnit 4, affattes således:

”For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter minimumskvalitetsstandarder baseret især på de standarder, der er udviklet af de europæiske standardiseringsorganisationer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.”

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel og i overensstemmelse med mandatet i direktiv 2012/19/EU vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter minimumskvalitetsstandarder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2."

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – stk. 5a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 16, stk. 4, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5d. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

5a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 16, stk. 4, til Kommissionen. De skal indsamle og behandle data i overensstemmelse med den fælles metode, der er omhandlet i stk. 5d, og rapportere disse elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilken dataene er indsamlet. Medlemsstaterne sikrer, at data fra alle aktører, der indsamler eller behandler WEEE, rapporteres. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5d.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – stk. 5c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

5c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Indtil den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er omhandlet i stk. 5d, er blevet fastlagt, skal rapporten omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer ligeledes dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – stk. 5 ca (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5ca.  I rapporten angiver Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af direktivet som helhed og indvirkningen heraf på miljøet og menneskers sundhed. Rapporten vedlægges om nødvendigt et lovgivningsforslag om ændring af dette direktiv.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – stk. 5 d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 5a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

5d.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter, som fastlægger den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 5a. De delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 20.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – stk. 5 da (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5da.  Inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi og på baggrund af EU's tilsagn om at gennemføre omstillingen til en cirkulær økonomi reviderer Kommissionen i forbindelse med den revision, der er omhandlet i stk. 5c, dette direktiv som helhed, navnlig dets anvendelsesområde og mål, på grundlag af en konsekvensanalyse, og tager hensyn til Unionens politiske mål og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi. Kommissionen undersøger muligheden for at fastsætte ressourcespecifikke mål, navnlig for kritiske råstoffer. Revisionen ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 16a

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi

 

Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter og træffer andre foranstaltninger til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i direktiv 2008/98/EF, bilag IVa."

  • [1]  EUT C 264 af 20.7.2016, s. 98.
  • [2]  EUT C 17 af 18.1.2017, s. 46.

BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag er at forenkle medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår indberetningsforpligtelser og tilpasse dem til bestemmelserne om rapportering i rammedirektivet om affald, direktivet om emballage og emballageaffald og direktivet om deponering af affald. Dette forslag tager også sigte på at tilpasse bestemmelserne om udvalgsproceduren til Lissabontraktaten.

Ordføreren er i store træk enig i formålet med dette forslag og mener, at gennemførelsen af målene bør kontrolleres på grundlag af solide og pålidelige data. Medlemsstaterne bør derfor koncentrere deres indsats om en egentlig indsamling og fremsendelse af data til Kommissionen. Ændringsforslagene sigter mod at styrke dataenes kvalitet ved at indføre kvalitetskontrol i direktivet om batterier. Kommissionen bør også udvikle en fælles metode til indsamling, tilrettelæggelse og behandling af data i samarbejde med de nationale statistiske kontorer for at sikre, at data af høj kvalitet kan sammenlignes. Ændringsforslagene sigter også mod at bevare Europa-Kommissionens forpligtelse til at vurdere og aflægge rapport om gennemførelsen af direktiverne og deres indvirkning på miljøet og menneskers sundhed I evalueringsrapporterne bør Kommissionen vurdere, om det er nødvendigt at revidere de vigtige dele af direktiverne, herunder målene, for at sikre, at lovgivningen fortsat er egnet til formålet. Rapporterne bør ledsages af lovgivningsforslag, hvis der opstår behov for forbedringer eller et højere ambitionsniveau. Der blev også foretaget ændringer for at tilpasse teksten til den nye interinstitutionelle aftale af 16. april 2016.

Da den stigende efterspørgsel efter WEEE, batterier og udrangerede køretøjer fører til en forskelligartet mængde affald fra udtjente produkter, og da dette affald er en kilde til værdifulde og knappe materialer, bør de tre direktiver i nær fremtid underkastes en gennemgribende revision inden for rammerne af den cirkulære økonomi på grundlag af en egentlig konsekvensanalyse, idet der tages hensyn til miljøvenligt design, behovet for at nyttiggøre flere sekundære råstoffer, den teknologiske udvikling samt andre af Unionens politiske mål og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (20.10.2016)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Ordfører for udtalelse: Pavel Telička

KORT BEGRUNDELSE

Den 2. december 2015 vedtog Europa-Kommissionen en ny pakke om cirkulær økonomi, der omfatter en handlingsplan for den cirkulære økonomi og fire lovgivningsforslag om affald. Formålet med disse lovgivningsforslag er at opstille mål for affaldsreduktion, herunder mål for deponering, genbrug og genanvendelse, der skal nås inden 2030. Med forslagene fastlægges også en ambitiøs og troværdig langsigtet fremgangsmåde for affaldshåndtering og genanvendelsesaktiviteter.

Selv om ITRE-Udvalget besluttede at dele pakken i fire separate sager, er disse sager indbyrdes tæt forbundne. Mange af ændringerne vedrørende statistik og definitioner af affald fremsættes inden for affaldsrammedirektivet, mens mål og forpligtelser på grundlag af disse definitioner eller statistikker fremsættes i forbindelse med de andre tre direktiver. Det er således nødvendigt at sikre sammenhæng mellem alle sagerne.

Ordføreren for udtalelsen hilser Europa-Kommissionens reviderede forslag velkommen, da det repræsenterer en bredere, mere helhedsorienteret og også mere realistisk tilgang. Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er afgørende for at sikre lige vilkår for medlemsstaterne og for en effektiv affaldshåndtering i EU. Der er utvivlsomt behov for yderligere forbedringer på dette område. De mål, som Europa-Kommissionen foreslår, skal være ambitiøse, men også realistiske og mulige at nå for alle medlemsstaterne, da EU ellers risikerer, at der opstår en fragmentering af det indre marked og en ikkeinklusiv og dermed ujævn udvikling på dette område. En korrekt fremgangsmåde indebærer en langsigtet vision med tilstrækkeligt ambitiøse mål. Ordføreren har dog stadig sine tvivl med hensyn til den metode, der er anvendt til fastlæggelse af målene, hvor hensigtsmæssige de end måtte være. Efter indsamling af pålidelige og sammenlignelige data vil det desuden være nødvendigt at gennemgå målene og ambitionerne igen på et passende niveau. Ordføreren beklager også, at der i hele forslaget mangler fokus på uddannelse og information, som bør indtage en særdeles central placering i omstillingen.

Formålet med ændringsdirektivet vedrørende udrangerede køretøjer, batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr er at forenkle indberetningsforpligtelsen for medlemsstaterne. Ordførerens holdning er, at lovgivningen skal forenkles for medlemsstaterne og virksomhederne, og ikke, at de skal pålægges yderligere unødvendige forpligtelser, og at der skal skabes lige vilkår for markedsdeltagerne. Det er ikke ønskværdigt at skabe ny supplerende lovgivning, men snarere at skabe et miljø, hvor virksomhederne kan anvende de mest miljøvenlige og omkostningseffektive løsninger, i tråd med den langsigtede strategi. Medlemsstaterne skal skabe passende betingelser, herunder skattemæssige incitamenter og støtte til industriel symbiose for at skabe de betingelser, der gør det muligt for fabrikanterne at leve op til deres ansvar. Ordføreren er dog i tvivl om, hvorvidt Kommissionens forslag om batterier og akkumulatorer vil føre til sådanne konklusioner.

Hvis EU ønsker reelt at overveje en omstilling til den cirkulære økonomi, er det nødvendigt at skabe en hensigtsmæssig infrastruktur og et åbent marked for transport og affaldshåndtering i EU. Dette er hidtil ikke lykkedes, og det kan fremover blive en hindring for effektiv affaldshåndtering i hele EU. Ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen undersøger, om det er ønskværdigt at indføre en one-stop-shop for den administrative procedure for overførsler af affald, med henblik på at mindske den administrative byrde og fremskynde proceduren.

Et andet vigtigt element inden for rammen er håndteringen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), efter at det er blevet særskilt indsamlet. Særskilt indsamling af WEEE giver ikke mening, hvis indsamlingen ikke følges op af passende behandling. Nogle af EU's medlemsstater har allerede indført obligatoriske standarder for behandling af WEEE (EN 50625-serien), og ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at gøre opfyldelsen af EN 50625-serien vedrørende behandling af WEEE obligatorisk.

Ordføreren vil også gerne henlede opmærksomheden på eksporten af produkter, der betragtes som elektronisk affald og sekundære råstoffer (WEEE, men også metalskrot, plast etc.) uden for EU. EU bør fokusere på overvågning af en behandling og genanvendelse af sådanne materialer uden for sit område, som omhandlet i affaldsrammedirektivet, men også af den ulovlige eksport af disse råstoffer til tredjelande, som først og fremmest er et spørgsmål om håndhævelse af den nuværende lovgivning. Kommissionens forslag om affaldslovgivning giver ikke mulighed for at tage disse spørgsmål op. Kommissionen burde dog tage dette op, når den reviderer forordningen om overførsel af affald og relateret lovgivning, med det formål at forhindre eksport ud af EU og sætte fokus på gennemførelse og håndhævelse af den nuværende lovgivning. Det er positivt, at Kommissionen arbejder med yderligere forslag på områder såsom miljøvenligt design eller gennemførelse af visse direktiver, som kunne bidrage til at mindske den ulovlige eksport af e-affald.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til protokol (nr. 2) til TEU om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, fremme en mere cirkulær økonomi, øge energieffektiviteten og mindske Unionens ressourceafhængighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Det er nødvendigt at sikre effektiv håndtering af sekundære råstoffer med lavt energiforbrug, og F&U-indsatsen for at opfylde dette mål bør prioriteres. Kommissionen bør ligeledes overveje at fremsætte et forslag om klassifikation af affald til at understøtte oprettelsen af et EU-marked for sekundære råstoffer.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Det industrielle landskab har ændret sig væsentligt i de senere år som følge af teknologiske fremskridt og stadig større globaliserede varestrømme. Disse faktorer skaber nye udfordringer for miljømæssigt forsvarlig håndtering og behandling af affald, som bør tackles ved hjælp af en øget forskningsindsats kombineret med målrettede reguleringsredskaber. Planlagt forældelse er et voksende problem, der er i strid med målene om en cirkulær økonomi, og som derfor bør tackles med det mål at udrydde det ved hjælp af en fælles indsats fra alle centrale aktører, industrien, kunder og reguleringsmyndigheder.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.

(3)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en harmoniseret metode til dataindsamling og -behandling og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, som bør være Eurostat, samt ved at ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten, som bør være baseret på et harmoniseret format. Pålidelig rapportering af sammenlignelige statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor ved udarbejdelsen af rapporterne om gennemførelse i henhold til dette direktiv anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Medlemsstaterne bør sikre, at den særskilte indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) følges op af korrekt behandling. Hvis nogle, men ikke alle, WEEE-behandlingsoperatører har korrekte WEEE-behandlingsoperationer på plads, opstår der miljørisici. Kommissionen fik i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU1a mandat til at udvikle fælles standarder for behandling af WEEE (EN 50625-serien). For at sikre lige konkurrencevilkår og overholdelse af affaldslovgivningen og princippet om cirkulær økonomi bør Kommissionen udstede en gennemførelsesretsakt, der gør disse standarder juridisk bindende.

 

_____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Gældende tekst

Ændringsforslag

(4)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af datasammenlignelighed blandt og lige vilkår for medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i disse direktiver at anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  The waste hierarchy laid down in Directive 2008/98/EC applies as an order of priority in Union waste prevention and management legislation. Hierarkiet finder derfor anvendelse i forbindelse med udrangerede køretøjer, batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr Ved opfyldelse af målet i dette direktiv bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at tage hensyn til affaldshierarkiets prioriteringer og sikre den praktiske gennemførelse af disse prioriteringer.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at opfylde målene i dette direktiv bør det være lettere og mindre omkostningskrævende at overføre affald inden for Unionen med enklere procedurer for virksomhederne, samtidig med at miljøstandarderne opretholdes. Kommissionen bør tage dette op ved revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/20061a.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Da der er et stigende behov for at håndtere og genanvende affald i Unionen i overensstemmelse med den cirkulære økonomi, bør der lægges vægt på at sikre, at overførsel af affald er i overensstemmelse med miljørettens principper og krav, navnlig nærhedsprincippet, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet. Kommissionen bør derfor undersøge, om det er ønskværdigt at indføre en one-stop-shop for den administrative procedure for overførsler af affald, med henblik på at mindske den administrative byrde. Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre ulovlig overførsel af affald.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Dette direktiv er vedtaget under hensyntagen til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 og bør gennemføres og anvendes i henhold til vejledningen i samme aftale.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 8 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

"3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at producenterne senest seks måneder efter

markedsføringen sørger for, at der foreligger demonteringsoplysninger

for hver type nyt køretøj, der er bragt på markedet. Disse oplysninger skal identificere de forskellige køretøjskomponenter

og materialer og placeringen af alle farlige stoffer i

køretøjet, i det omfang behandlingsvirksomhederne har behov

for det for at opfylde bestemmelserne i dette direktiv, specielt

med henblik på at nå de mål, der er opstillet i artikel 7."

 

"3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at producenterne senest seks måneder efter markedsføringen sørger for, at der foreligger demonteringsoplysninger for hver type nyt køretøj, der er bragt på markedet, i elektronisk format. Disse oplysninger skal identificere de forskellige køretøjskomponenter og materialer og placeringen af alle farlige stoffer i

køretøjet, i det omfang behandlingsvirksomhederne har behov

for det for at opfylde bestemmelserne i dette direktiv, specielt

med henblik på at nå de mål, der er opstillet i artikel 7."

 

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 8a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 8a

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi.

 

1.  Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger. Med henblik herpå kan medlemsstaterne anvende de økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, der er opført i bilag IIa.

 

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, der er indført i henhold til stk. 1, senest den ... [indsæt dato 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert femte år efter denne dato."

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 2

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 – stk. 1a til 1d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a.  Medlemsstaterne rapporterer dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 7, stk. 2, for hvert kalenderår til Kommissionen Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1d. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

1a.  Medlemsstaterne rapporterer dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 7, stk. 2, for hvert kalenderår til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene indsamles og behandles ved hjælp af en harmoniseret metode for at sikre, at de er sammenlignelige, og rapporteres i det format, Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1d, som støtter målene om genbrug og åbne data. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

1b.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

1b.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport. Kvalitetskontrolrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med et harmoniseret format.

1c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. I rapporten vurderes tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

1c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. I rapporten vurderes tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed og tilgængeligheden af åbne data. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes ni måneder efter medlemsstaternes første rapportering af dataene og hvert tredje år derefter.

1d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af formatet for rapportering af data i henhold til stk. 1a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter den procedure, der omhandles i artikel 11, stk. 2.

1d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af den harmoniserede metode til dataindsamling og -behandling og formatet for sammenlignelig rapportering af data i henhold til stk. 1a og formatet for den kvalitetskontrolrapport, der er omhandlet i stk. 1b. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter den procedure, der omhandles i artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Direktiv 2000/53/EF

Bilag II a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som bilag IIa indsættes bilag I til dette direktiv.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 15 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1) Artikel 15, stk. 1, affattes således:

"1.  Behandlingen og genvindingen af udtjente batterier og akkumulatorer kan finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller uden for Fællesskabet, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab (1).

"1.  Uden at tilsidesætte prioriteterne i affaldshierarkiet og miljøvirkningen af transport kan behandlingen og genvindingen af udtjente batterier og akkumulatorer finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller uden for Fællesskabet, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab (1).

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forhindre den ulovlige overførsel af affald."

__________________

__________________

(1) EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1).

(1) EUT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 21 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 21a

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi.

 

1.  Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger. Med henblik herpå kan medlemsstaterne anvende de økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, der er opført i bilag IVa.

 

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, der er indført i henhold til stk. 1, senest den ... [18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert femte år efter denne dato."

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 22a

 

Indsamling, behandling og rapportering af data

 

1.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til artikel 10 og 12, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

 

2.  Metoden til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data fastlægges af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 2."

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Artikel 23 – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ba)  I stk. 2 tilføjes følgende litra:

 

"ba)  udviklingen i de vedtagne foranstaltninger til behandling af alle udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, herunder en oversigt over, hvordan den bedste tilgængelige teknik anvendes"

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Bilag IV a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Som bilag IVa indsættes bilag II til dette direktiv.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1)   Artikel 4 affattes således:

Medlemsstaterne tilskynder, uden at det berører kravene i EU- lovgivningen om det indre markeds funktion og om produktdesign, herunder direktiv 2009/125/EF, til samarbejde mellem producenter og genanvendelsesvirksomheder og foranstaltninger, der skal promovere udformning og produktion af EEE, navnlig med henblik på at lette genbrug, adskillelse og nyttiggørelse af WEEE, samt dele og materialer herfra. I denne sammenhæng træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger, således at kravene til miljøvenligt design, der fremmer genbrug og behandling af WEEE, og som er fastsat inden for rammerne af direktiv 2009/125/EF, finder anvendelse, og producenterne ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindrer genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav.

Medlemsstaterne tilskynder, uden at det berører kravene i EU-lovgivningen om det indre markeds funktion og om produktdesign, herunder direktiv 2009/125/EF, til samarbejde mellem producenter, reparatører og genanvendelsesvirksomheder og foranstaltninger, der skal promovere udformning og produktion af EEE, navnlig med henblik på at lette reparation og genbrug, adskillelse og nyttiggørelse af WEEE, samt dele og materialer herfra og sikre, at der ikke indbygges nogen teknik til planlagt forældelse i produktet. I denne sammenhæng træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger, således at kravene til miljøvenligt design, der fremmer genbrug og behandling af WEEE, og som er fastsat inden for rammerne af direktiv 2009/125/EF, finder anvendelse, og producenterne ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindrer reparation og genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav."

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 5 – stk. 2 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1a)   Artikel 5, stk. 2, litra a), affattes således:

"a)  der er etableret ordninger, hvorved de sidste indehavere og distributørerne som minimum kan returnere sådant affald gratis. Medlemsstaterne sikrer, at der i nødvendigt omfang findes let tilgængelige indsamlingsanlæg, navnlig under hensyn til befolkningstætheden".

"a)  der er etableret ordninger, hvorved de sidste indehavere og distributørerne som minimum kan returnere sådant affald gratis. Medlemsstaterne sikrer, at der i nødvendigt omfang findes let og regelmæssigt tilgængelige indsamlingsanlæg, navnlig under hensyn til befolkningstætheden".

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 b (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 6 – overskrift

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1b)  I artikel 6 affattes overskriften således:

"Bortskaffelse og transport af indsamlet WEEE"

"Anvendelse af indsamlet WEEE"

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 c (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 6 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1c)  Artikel 6, stk. 2, affattes således:

"2.  Medlemsstaterne sikrer, at indsamling og transport af særskilt indsamlet WEEE udføres på en måde, der giver optimale betingelser for at forberede med henblik på genbrug, genanvendelse og isolering af farlige stoffer.

"2.  Medlemsstaterne sikrer, at indsamling og transport af særskilt indsamlet WEEE udføres på en måde, der giver optimale betingelser for at forberede med henblik på genbrug, genanvendelse og isolering af farlige stoffer.

For at optimere forberedelse med henblik på genbrug tilskynder medlemsstaterne til, at indsamlingsordningerne eller indsamlingsanlæggene, når det er relevant, forud for eventuel yderligere overførsel holder WEEE, der skal forberedes med henblik på genbrug, adskilt fra andet særskilt indsamlet WEEE på indsamlingsstederne, navnlig ved at der gives adgang for personale fra genbrugscentre."

For at optimere forberedelse med henblik på genbrug tilskynder medlemsstaterne til, at indsamlingsordningerne eller indsamlingsanlæggene, når det er relevant, forud for eventuel yderligere overførsel holder WEEE, der skal forberedes med henblik på genbrug, adskilt fra andet særskilt indsamlet WEEE på indsamlingsstederne, navnlig ved at der gives adgang for personale fra genbrugscentre.

 

Under hensyntagen til prioriteterne i affaldshierarkiet og transportens indvirkning på miljøet og med forbehold af anvendelsen af princippet om producentansvar skal adgang til særskilt indsamlet WEEE fremmes for lokale operatører inden for reparation og genbrug."

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 d (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1d)   Artikel 8, stk. 3, affattes således:

"3.  Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, etablerer ordninger til nyttiggørelse af WEEE under anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker. Ordningerne kan etableres individuelt eller kollektivt af producenterne. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder og foretagender, der udfører indsamlings- eller behandlingsprocesser, oplagrer og behandler WEEE i overensstemmelse med de tekniske krav i bilag VIII."

"3.  Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, eller tredjepartsoperatører på markedet etablerer ordninger til nyttiggørelse af WEEE under anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker, og at de leverer effektive oplysninger med henblik på nyttiggørelse til virksomheder eller foretagender, der udfører behandlingsprocesser. Ordningerne kan etableres individuelt eller kollektivt af producenterne. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder og foretagender, der udfører indsamlings- eller behandlingsprocesser, oplagrer og behandler WEEE i overensstemmelse med de tekniske krav i bilag VIII."

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 e (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1e)  Artikel 8, stk. 5, første afsnit, affattes således:

Med henblik på miljøbeskyttelse kan medlemsstaterne fastsætte minimumskvalitetsstandarder for behandlingen af indsamlet WEEE.

"Med henblik på miljøbeskyttelse fastsætter medlemsstaterne minimumskvalitetsstandarder for behandlingen af indsamlet WEEE. De offentliggør disse standarder."

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 f (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1f)  Artikel 8, stk. 5, andet afsnit, udgår.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 g (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1g)  Artikel 8, stk. 5, fjerde afsnit, affattes således:

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter minimumskvalitetsstandarder baseret især på de standarder, der er udviklet af de europæiske standardiseringsorganisationer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

"For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter minimumskvalitetsstandarder baseret især på standarderne i EN 50625-serien, der er udviklet af de europæiske standardiseringsorganisationer, på grundlag af mandatet i direktiv 2012/19/EU. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2."

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – nr. -1 h (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 10 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1h) Artikel 10, stk. 1, affattes således:

"1.  Behandling af WEEE kan også finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller Unionen, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (2)."

"1.  Uden at tilsidesætte prioriteterne i affaldshierarkiet og transportens indvirkning på miljøet kan behandling af WEEE også finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller Unionen, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (2)..

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forhindre den ulovlige overførsel af affald."

_________________

____________________

(2) EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6.

(2) EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1 – afsnit 1 – litra b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – stk. 5a til 5d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 16, stk. 4, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5d. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

5a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 16, stk. 4, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene indsamles, behandles og rapporteres ved hjælp af den harmoniserede metode og i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5d, som støtter målene om genbrug og åbne data. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

5b.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

5b.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport. Kvalitetskontrolrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med et harmoniseret format.

5c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

5c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed og tilgængeligheden af åbne data. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes ni måneder efter medlemsstaternes første rapportering af dataene og hvert tredje år derefter.

5d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 5a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.".

5d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger den harmoniserede metode til dataindsamling og -behandling og formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 5a og formatet for den kvalitetskontrolrapport, der er omhandlet i stk. 5b. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 17a

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi

 

1.   Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger. Til dette formål kan medlemsstaterne anvende de økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, der er opført i bilag Xa.

 

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, der er indført i henhold til stk. 1, senest den ... [18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert femte år efter denne dato."

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2a (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Bilag X a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Som bilag X a indsættes bilag III til dette direktiv.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Bilag I (nyt)

Direktiv 2000/53/EF

Bilag II a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag I

 

I direktiv 2000/53/EF indsættes følgende som bilag II a:

 

"Bilag II a

 

Instrumenter til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet og en omstilling til en cirkulær økonomi

 

1.   Økonomiske instrumenter:

 

1.1.  en gradvis forhøjelse af deponeringsafgifter og/eller gebyrer for alle kategorier af affald (kommunalt affald, inert affald, andre former)

 

1.2.  indførelse eller forhøjelse af forbrændingsafgifter og/eller gebyrer

 

1.3.  ordninger med direkte prisstøtte for at fremme genbrug, reparation og genanvendelse

 

1.4.  internalisering af positive og negative eksterne virkninger, der er forbundet med genanvendelse og primære råstoffer

 

1.5.  indførelse af lav eller ingen moms på reparation, materialer til reparation og salg af brugte produkter

 

1.6.  en gradvis udvidelse til hele medlemsstatens område af systemer med volumen- eller vægtbaserede afgifter (pay-as-you-throw) for at give producenter af kommunalt affald incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.7.  grønne afgifter eller avancerede bortskaffelsesgebyrer, som skal anvendes for produkter, for hvilke der ikke er indført programmer vedrørende udvidet producentansvar

 

1.8.  foranstaltninger til at forbedre omkostningseffektiviteten af bestående og kommende producentansvarsordninger

 

1.9.  investeringsstøtte til projekter, der fremmer anvendelsen af affaldshierarkiet

 

1.10  udvidelse af anvendelsesområdet for producentansvarsordninger til nye affaldsstrømme

 

1.11.  pant- og retursystemer og andre systemer for at give producenter af kommunalt affald og økonomiske operatører incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.12.  økonomiske incitamenter for de lokale myndigheder til at fremme forebyggelse og udvikle og intensivere systemer for særskilt indsamling

 

1.13.  foranstaltninger til at støtte udviklingen af genbrugssektorer

 

1.14.  kriterier for grønne offentlige indkøb, som fremmer affaldshierarkiet

 

1.15.  foranstaltninger til at udfase skadelige former for støtte, som ikke er i overensstemmelse med affaldshierarkiet

 

1.16.  incitamenter, som fremmer udformning og markedsføring af affaldsforebyggende produkter såsom reparerbare produkter.

 

2.  Andre foranstaltninger:

 

2.1.  specifikke forbud mod forbrænding af genanvendeligt affald

 

2.2.  markedsrestriktioner for engangsprodukter og -emballage og for produkter og emballage, som ikke kan genanvendes

 

2.3.  tekniske og skattemæssige foranstaltninger til at støtte udviklingen af markeder for genbrugte produkter og genanvendte (herunder komposterede) materialer samt til at forbedre kvaliteten af genanvendte materialer

 

2.4.  foranstaltninger, herunder skatterefusion og/eller skattefritagelse

 

2.5.  foranstaltninger til at øge den offentlige bevidsthed om god affaldshåndtering og nedbringelse af affaldsmængden, bl.a. ad hoc-kampagner for at mindske affaldsmængden ved kilden og en stor deltagelse i ordninger for særskilt indsamling

 

2.6.  foranstaltninger til at sikre en passende koordinering, herunder ved hjælp af digitale midler, mellem alle kompetente offentlige myndigheder, som er involveret i affaldshåndtering, og inddragelse af andre vigtige interessenter

 

2.7.  anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde for at finansiere udviklingen af den affaldshåndteringsinfrastruktur, der er nødvendig for at nå de relevante mål

 

2.8.  udnyttelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde til at finansiere affaldsforebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse

 

2.9.  oprettelse af kommunikationsplatforme for at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem industrier, arbejdsmarkedets parter, lokale myndigheder og også medlemsstaterne

 

2.10.  indførelse af et minimum af genanvendt indhold i produkter

 

2.11.  alle relevante alternative eller supplerende foranstaltninger, der sigter mod at opfylde samme formål."

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Bilag II (nyt)

Direktiv 2006/66/EF

Bilag IV a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag II

 

I direktiv 2006/66/EF indsættes følgende som bilag IVa:

 

"Bilag IVa

 

Instrumenter til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet og en omstilling til en cirkulær økonomi

 

1.   Økonomiske instrumenter:

 

1.1.  en gradvis forhøjelse af deponeringsafgifter og/eller gebyrer for alle kategorier af affald (kommunalt affald, inert affald, andre former)

 

1.2.  indførelse eller forhøjelse af forbrændingsafgifter og/eller gebyrer

 

1.3.  ordninger med direkte prisstøtte for at fremme genbrug, reparation og genanvendelse

 

1.4.  internalisering af positive og negative eksterne virkninger, der er forbundet med genanvendelse og primære råstoffer

 

1.5.  indførelse af lav eller ingen moms på reparation, materialer til reparation og salg af brugte produkter

 

1.6.  en gradvis udvidelse til hele medlemsstatens område af systemer med volumen- eller vægtbaserede afgifter (pay-as-you-throw) for at give producenter af kommunalt affald incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.7.  grønne afgifter eller avancerede bortskaffelsesgebyrer, som skal anvendes for produkter, for hvilke der ikke er indført programmer vedrørende udvidet producentansvar

 

1.8.  foranstaltninger til at forbedre omkostningseffektiviteten af bestående og kommende producentansvarsordninger

 

1.9.  investeringsstøtte til projekter, der fremmer anvendelsen af affaldshierarkiet

 

1.10  udvidelse af anvendelsesområdet for producentansvarsordninger til nye affaldsstrømme

 

1.11.  pant- og retursystemer og andre systemer for at give producenter af kommunalt affald og økonomiske operatører incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.12.  økonomiske incitamenter for de lokale myndigheder til at fremme forebyggelse og udvikle og intensivere systemer for særskilt indsamling

 

1.13.  foranstaltninger til at støtte udviklingen af genbrugssektorer

 

1.14.  kriterier for grønne offentlige indkøb, som fremmer affaldshierarkiet

 

1.15.  foranstaltninger til at udfase skadelige former for støtte, som ikke er i overensstemmelse med affaldshierarkiet

 

1.16.  incitamenter, som fremmer udformning og markedsføring af affaldsforebyggende produkter såsom reparerbare produkter.

 

2.  Andre foranstaltninger:

 

2.1.  specifikke forbud mod forbrænding af genanvendeligt affald

 

2.2.  markedsrestriktioner for engangsprodukter og -emballage og for produkter og emballage, som ikke kan genanvendes

 

2.3.  tekniske og skattemæssige foranstaltninger til at støtte udviklingen af markeder for genbrugte produkter og genanvendte (herunder komposterede) materialer samt til at forbedre kvaliteten af genanvendte materialer

 

2.4.  foranstaltninger, herunder skatterefusion og/eller skattefritagelse

 

2.5.  foranstaltninger til at øge den offentlige bevidsthed om god affaldshåndtering og nedbringelse af affaldsmængden, bl.a. ad hoc-kampagner for at mindske affaldsmængden ved kilden og en stor deltagelse i ordninger for særskilt indsamling

 

2.6.  foranstaltninger til at sikre en passende koordinering, herunder ved hjælp af digitale midler, mellem alle kompetente offentlige myndigheder, som er involveret i affaldshåndtering, og inddragelse af andre vigtige interessenter

 

2.7.  anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde for at finansiere udviklingen af den affaldshåndteringsinfrastruktur, der er nødvendig for at nå de relevante mål

 

2.8.  udnyttelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde til at finansiere affaldsforebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse

 

2.9.  oprettelse af kommunikationsplatforme for at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem industrier, arbejdsmarkedets parter, lokale myndigheder og også medlemsstaterne

 

2.10.  indførelse af et minimum af genanvendt indhold i produkter

 

2.11.  alle relevante alternative eller supplerende foranstaltninger, der sigter mod at opfylde samme formål."

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Bilag III (nyt)

Direktiv 2012/19/EU

Bilag X a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag III

 

I direktiv 2012/19/EU indsættes følgende som bilag Xa:

 

"Bilag Xa

 

Instrumenter til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet og en omstilling til en cirkulær økonomi

 

1.   Økonomiske instrumenter:

 

1.1.  en gradvis forhøjelse af deponeringsafgifter og/eller gebyrer for alle kategorier af affald (kommunalt affald, inert affald, andre former)

 

1.2.  indførelse eller forhøjelse af forbrændingsafgifter og/eller gebyrer

 

1.3.  ordninger med direkte prisstøtte for at fremme genbrug, reparation og genanvendelse

 

1.4.  internalisering af positive og negative eksterne virkninger, der er forbundet med genanvendelse og primære råstoffer

 

1.5.  indførelse af lav eller ingen moms på reparation, materialer til reparation og salg af brugte produkter

 

1.6.  en gradvis udvidelse til hele medlemsstatens område af systemer med volumen- eller vægtbaserede afgifter (pay-as-you-throw) for at give producenter af kommunalt affald incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.7.  grønne afgifter eller avancerede bortskaffelsesgebyrer, som skal anvendes for produkter, for hvilke der ikke er indført programmer vedrørende udvidet producentansvar

 

1.8.  foranstaltninger til at forbedre omkostningseffektiviteten af bestående og kommende producentansvarsordninger

 

1.9.  investeringsstøtte til projekter, der fremmer anvendelsen af affaldshierarkiet

 

1.10  udvidelse af anvendelsesområdet for producentansvarsordninger til nye affaldsstrømme

 

1.11.  pant- og retursystemer og andre systemer for at give producenter af kommunalt affald og økonomiske operatører incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.12.  økonomiske incitamenter for de lokale myndigheder til at fremme forebyggelse og udvikle og intensivere systemer for særskilt indsamling

 

1.13.  foranstaltninger til at støtte udviklingen af genbrugssektorer

 

1.14.  kriterier for grønne offentlige indkøb, som fremmer affaldshierarkiet

 

1.15.  foranstaltninger til at udfase skadelige former for støtte, som ikke er i overensstemmelse med affaldshierarkiet

 

1.16.  incitamenter, som fremmer udformning og markedsføring af affaldsforebyggende produkter såsom reparerbare produkter.

 

2.  Andre foranstaltninger:

 

2.1.  specifikke forbud mod forbrænding af genanvendeligt affald

 

2.2.  markedsrestriktioner for engangsprodukter og -emballage og for produkter og emballage, som ikke kan genanvendes

 

2.3.  tekniske og skattemæssige foranstaltninger til at støtte udviklingen af markeder for genbrugte produkter og genanvendte (herunder komposterede) materialer samt til at forbedre kvaliteten af genanvendte materialer

 

2.4.  foranstaltninger, herunder skatterefusion og/eller skattefritagelse

 

2.5.  foranstaltninger til at øge den offentlige bevidsthed om god affaldshåndtering og nedbringelse af affaldsmængden, bl.a. ad hoc-kampagner for at mindske affaldsmængden ved kilden og en stor deltagelse i ordninger for særskilt indsamling

 

2.6.  foranstaltninger til at sikre en passende koordinering, herunder ved hjælp af digitale midler, mellem alle kompetente offentlige myndigheder, som er involveret i affaldshåndtering, og inddragelse af andre vigtige interessenter

 

2.7.  anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde for at finansiere udviklingen af den affaldshåndteringsinfrastruktur, der er nødvendig for at nå de relevante mål

 

2.8.  udnyttelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde til at finansiere affaldsforebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse

 

2.9.  oprettelse af kommunikationsplatforme for at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem industrier, arbejdsmarkedets parter, lokale myndigheder og også medlemsstaterne

 

2.10.  indførelse af et minimum af genanvendt indhold i produkter

 

2.11.  alle relevante alternative eller supplerende foranstaltninger, der sigter mod at opfylde samme formål."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Referencer

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.12.2015

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Pavel Telička

2.2.2016

Behandling i udvalg

14.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Referencer

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Dato for høring af EP

2.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Dato for indgivelse

30.1.2017