RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta

30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Simona Bonafè


Menetlus : 2015/0272(COD)
Menetluse etapid istungitel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0593),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0383/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 15. juuni 2016. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A8-0013/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine ning edendada ringmajandust.

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja tõhus kasutamine ning edendada ringmajanduse põhimõtteid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Puhas, tõhus ja säästev ringmajandus nõuab ohtlike ainete kõrvaldamist toodetest projekteerimise etapis ning sellega seoses peaks ringmajanduses arvestama seitsmenda keskkonnaalane tegevusprogrammi selgeid sätteid, milles nõutakse mürgivabade materjalitsüklite väljakujundamist, et ringlussevõetud jäätmeid saaks liidus kasutada olulise ja usaldusväärse tooraineallikana.

Selgitus

EL peaks keskenduma puhta ringmajanduse loomisele ja vältima võimalikku suurt ohtu seoses kodanike ja turu usalduse vähenemisega ringlussevõetud materjalide vastu, luues samal ajal lõputu pärandi. Ringlussevõtjate peamine probleem on ohtlike ainete sisaldus materjalis. ELi tähelepanu keskmes peaks olema nende ohtlike ainete eemaldamine toodetest ja jäätmetest ning hoidumine inimeste tervise ja keskkonna ohustamisest, vabastades teatavat liiki ettevõtjad või tooted ohutusnõuetest ning muutes võimatuks saastatud materjalide tuvastamise tulevikus.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Vaja on tagada teisese tooraine tulemuslik ja väikese energiamahuga käitlemine ning esmatähtsaks tuleks pidada jõupingutusi, mida selle eesmärgi saavutamiseks tehakse teadus- ja arendustegevuses. Komisjon peaks ka kaaluma ettepaneku esitamist jäätmete klassifitseerimise kohta, et toetada liidu teisese tooraine turu loomist.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Kui ringlussevõetud materjal uuesti majandusse siseneb, kui see saab jäätmete lakkamise staatuse, täites konkreetsed jäätmete lakkamise kriteeriumid või olles inkorporeeritud uude tootesse, peab see olema täielikus kooskõlas liidu kemikaale käsitlevate õigusaktidega.

Selgitus

Kemikaalimäärust REACH ei kohaldata jäätmete suhtes, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 2: „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/12/EÜ määratletud jäätmeid ei loeta aineks, valmistiseks või tooteks käesoleva määruse artikli 3 tähenduses.“

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Tööstusmaastik on tehnoloogia arengu ja suurenevate ülemaailmsete kaubavoogude tulemusel viimastel aastatel oluliselt muutunud. Need tegurid kujutavad endast uusi väljakutseid keskkonna seisukohast vastutustundlikule jäätmekäitlusele ja -töötlusele, millega tuleb tegeleda ulatuslikuma teadustöö ja sihipäraste regulatiivsete vahendite kombineerimise abil. Kavandatud aegumine on laienev probleem, mis on oma olemuselt vastuolus ringmajanduse eesmärkidega, mistõttu tuleb sellega tegeleda, et see välja juurida, tehes seda kõikide peamiste sidusrühmade, tööstuse, tarbijate ja reguleerivate asutuste ühiste pingutuste teel.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.

(3)  Liikmesriikide esitatud andmed ja teave on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Esitatud andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada usaldusväärsetest allikatest pärit andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne. Jäätmekäitlust käsitlevate andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast peaksid liikmesriigid kasutama nendes direktiivides sätestatud sihtarvude saavutamise kohta aru andmisel ühtset metoodikat, mille on välja töötanud komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametite ja jäätmekäitluse eest vastutavate riiklike ametiasutustega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) liigiti kogumisele järgneb nõuetekohane käitlus. Võrdsete tingimuste ning jäätmealaste õigusaktide ja ringmajanduse kontseptsiooni järgimise tagamiseks peaks komisjon töötama välja ühised standardid elektroonikaromude töötlemise kohta, nagu on nõutud direktiivis 2012/19/EL.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja liikmesriikide andmete võrreldavus võrdsetel tingimustel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid kõnealustes direktiivides sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel kõige uuemat metoodikat, mille on välja töötanud komisjon ja liikmesriikide statistikaametid.

(4)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja liikmesriikide andmete võrreldavus võrdsetel tingimustel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid kõnealustes direktiivides sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel andmete kogumise ja töötlemise ühtset metoodikat, mille on välja töötanud komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametitega.

Selgitus

Selleks, et parandada andmete kvaliteeti ja usaldusväärsust kogu ELis, ning lisaks kõnealustes kolmes direktiivis sisalduvatele ühistele arvutusmeetoditele, peaks komisjon töötama välja andmete kogumise ja nende töötlemise ühtse metoodika.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Selleks et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele ning aidata kiirendada üleminekut ringmajandusele, peaks komisjon edendama kooskõlastamist ja teabe ning parimate tavade vahetamist nii liikmesriikide kui ka eri majandussektorite vahel. Teabevahetust võiksid hõlbustada suhtlusplatvormid, mis võiksid aidata suurendada teadlikkust uutest tööstuslahendustest, võimaldaksid parema ülevaate saamist olemasolevast võimsusest, aitaksid ühendada jäätmetööstust ja muid sektoreid ning toetada tööstussümbioosi.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud jäätmehierarhiat kohaldatakse jäätmetekke vältimist ja jäätmete käitlemist käsitlevates liidu õigusaktides prioriteetide järjestuses. Seega kohaldatakse seda hierarhiat kasutuselt kõrvaldatud sõidukite, patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) suhtes. Selle direktiivi eesmärki täites peaksid liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid jäätmehierarhia prioriteetide arvesse võtmiseks ning tagama nende prioriteetide rakendamise.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Kuna kooskõlas ringmajandusega suureneb liidus jäätmete käitlemise ja ringlussevõtu vajadus, tuleb keskenduda sellele, et jäätmesaadetiste vedamine oleks kooskõlas keskkonnaalaste õigusaktide põhimõtete ja nõuetega, eelkõige läheduse põhimõtte, taaskasutamise prioriteedi ja sõltumatusega. Komisjon peaks uurima, kas on soovitav luua jäätmesaadetiste haldusmenetluste ühtne kontaktpunkt, mis peaks vähendama halduskoormust. Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke meetmeid jäätmete ebaseadusliku vedamise ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Komisjonile tuleks anda rakendamisvolitused, et tagada ühtsed tingimused direktiivi 2000/53/EÜ rakendamiseks seoses andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodikaga ning vormiga, mille alusel esitatakse andmeid kasutuselt kõrvaldatud sõidukite korduskasutamise ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta, ning direktiivi 2012/19/EL rakendamiseks seoses andmete kogumise ja töötlemise metoodikaga ning vormiga, mille alusel esitatakse andmeid elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiseks ja taaskasutamiseks kehtestatud sihtarvude saavutamise kohta. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111a.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Selgitus

Tuleb lisada komisjoni rakendamisvolitusi puudutav standardvolitus.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Selleks et kehtestada andmete kogumise ja töötlemise metoodika ning vorm andmete esitamiseks patareide ja akude ning patareide ja akude jäätmete kohta, tuleks komisjonile delegeerida volitused võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega (ELT L 123 12.5.2016, lk1). Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide koostamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide koostamist.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige -1 (uus)

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et kõik kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ladustatakse (ka ajutiselt) ning käideldakse direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 4 ettenähtud üldnõuete kohaselt ning kooskõlas käesoleva direktiivi I lisas sätestatud tehniliste miinimumnõuetega, ilma et see piiraks tervishoiu- ja keskkonnaalaste siseriiklike määruste kohaldamist.“

„1.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et kõik kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ladustatakse (ka ajutiselt) ning käideldakse jäätmehierarhia prioriteetide ja direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 4 ettenähtud üldnõuete kohaselt ning kooskõlas käesoleva direktiivi I lisas sätestatud tehniliste miinimumnõuetega, ilma et see piiraks tervishoiu- ja keskkonnaalaste siseriiklike määruste kohaldamist.“

Selgitus

Jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide sidususe ja õiguskindluse tagamiseks on artiklitesse 1, 6 ja 7 kindlasti vaja lisada viide jäätmehierarhiale.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1 a.   Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 7 lõike 2 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 1d. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].

„1 a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 7 lõike 2 rakendamise andmed. Nad koguvad ja töötlevad neid andmeid käesoleva artikli lõikes 1d osutatud ühtse metoodika kohaselt ja esitavad need elektrooniliselt 12 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 1d.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruandes hinnatakse liikmesriigi andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat, samuti andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

1c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Kuni lõikes 1d osutatud andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika kehtestamiseni hinnatakse aruandes liikmesriigi andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat. Komisjon hindab ka andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1c a.  Komisjon võib lisada aruandesse teabe käesoleva direktiivi rakendamise kohta tervikuna ning selle mõju kohta keskkonnale ja inimeste tervisele. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek käesoleva direktiivi muutmiseks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 1a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.

1d.  Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning vorm andmete esitamiseks lõike 1a kohaselt. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 11a osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1da (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1d a.  Ringmajanduse tegevuskava raames ning võttes arvesse liidu võetud kohustust minna üle ringmajandusele, vaatab komisjon 31. detsembriks 2018 mõjuhinnangu alusel läbi käesoleva direktiivi tervikuna ja eelkõige selle kohaldamisala ja eesmärgid ning võtab arvesse liidu ringmajanduse poliitika eesmärke ja algatusi. Erilist tähelepanu pööratakse kasutatud sõidukite saadetistele, mille puhul kahtlustatakse, et tegu on kasutuselt kõrvaldatud sõidukitega. Sel eesmärgil kasutatakse saadetisi käsitlevaid suuniseid nr 9 kasutuselt kõrvaldatud sõidukite saadetiste kohta. Komisjon uurib ka võimalust kehtestada ressursipõhised eesmärgid, eelkõige seoses esmatähtsate toorainetega. Vajaduse korral kaasneb selle läbivaatamisega seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 9 a

 

Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid

 

Selleks, et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele, kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majandushoobasid ja võtavad muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendid ja meetmed.“

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 22 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 22 a

 

Andmed

 

1.  Liikmesriigi poolt artiklite 10 ja 12 kohaselt esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne.

 

2.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 23a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat määrust andmete kogumise ja töötlemise metoodika ning aruandluse vormi kehtestamise teel.“

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 23 – pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  Artikli 23 pealkiri asendatakse järgmisega:

Läbivaatamine

Aruandlus ja läbivaatamine

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 23 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon koostab hiljemalt 2016. aasta lõpuks aruande, milles käsitletakse käesoleva direktiivi rakendamist ning selle mõju keskkonnale ja siseturu toimimisele.

1.  Komisjon koostab hiljemalt 2016. aasta lõpuks ning seejärel iga kolme aasta järel aruande, milles käsitletakse käesoleva direktiivi rakendamist ning selle mõju keskkonnale ja siseturu toimimisele.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  Lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a.  Ringmajanduse tegevuskava raames ning arvestades liidu võetud kohustust minna üle ringmajandusele, vaatab komisjon 31. detsembriks 2018 mõjuhinnangu alusel läbi käesoleva direktiivi tervikuna ning eelkõige selle kohaldamisala ja eesmärgid. Läbivaatamisel võetakse arvesse liidu ringmajanduse poliitika eesmärke ja algatusi ning tehnilist arengut seoses uut tüüpi patareidega, milles ei kasutata ohtlikke aineid, eelkõige raske- või muid metalle või metalliioone. Komisjon uurib ka võimalust kehtestada ressursipõhised eesmärgid, eelkõige seoses esmatähtsate toorainetega. Vajaduse korral kaasneb selle läbivaatamisega seadusandlik ettepanek.“

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 23a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 23a a

 

Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid

 

Selleks, et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele, kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majandushoobasid ja võtavad muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendid ja meetmed.“

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 8 lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid võivad keskkonnakaitse eesmärgil kehtestada kogutud elektroonikaromude töötlemise kvaliteedi miinimumstandardid.

„Liikmesriigid kehtestavad keskkonnakaitse eesmärgil kogutud elektroonikaromude töötlemise kvaliteedi miinimumstandardid.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 a)   Artikli 8 lõike 5 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva artikli rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks võib komisjon võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kvaliteedi miinimumstandardid, mis põhinevad eelkõige Euroopa standardiorganisatsioonide väljatöötatud standarditel. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

„Käesoleva artikli rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks ja kooskõlas direktiivis 2012/19/EL sätestatud mandaadiga võtab komisjon vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kvaliteedi miinimumstandardid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 16 – lõige 5a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 16 lõike 4 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 5d. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].

5a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 16 lõike 4 rakendamise andmed. Nad koguvad ja töötlevad neid andmeid käesoleva artikli lõikes 5d osutatud ühtse metoodika kohaselt ja esitavad need elektrooniliselt 12 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Liikmesriigid tagavad, et esitatakse andmed kõigi osalejate kohta, kes tegelevad elektroonikaromude kogumise või töötlemisega. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 5d.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 16 – lõige 5c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

5c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Kuni lõikes 5d osutatud andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika kehtestamiseni hõlmab aruanne hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika kohta. Komisjon hindab ka andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 16 – lõige 5ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5c a.  Komisjon lisab aruandesse teabe direktiivi rakendamise kohta tervikuna ning selle mõju kohta keskkonnale ja inimeste tervisele. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek käesoleva direktiivi muutmiseks.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 16 – lõige 5d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 5a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.

5d.  Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning vorm andmete esitamiseks lõike 5a kohaselt. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 20 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 16 – lõige 5d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5d a.  Lõikes 5c osutatud ülevaatamise ajal, ringmajanduse tegevuskava raames ning arvestades liidu võetud kohustust minna üle ringmajandusele, vaatab komisjon mõjuhinnangu alusel läbi käesoleva direktiivi tervikuna ning eelkõige selle kohaldamisala ja eesmärgid ning võtab arvesse liidu ringmajanduse poliitika eesmärke ja algatusi. Komisjon uurib võimalust kehtestada ressursipõhised eesmärgid, eelkõige seoses esmatähtsate toorainetega. Vajaduse korral kaasneb selle läbivaatamisega seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 16 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 16 a

 

Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid

 

Selleks, et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele, kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majandushoobasid ja võtavad muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendid ja meetmed.“

  • [1]  ELT C 264, 20.7.2016, lk 98.
  • [2]  ELT C 17, 18.1.2017, lk 46.

SELETUSKIRI

Käesoleva ettepaneku eesmärk on lihtsustada liikmesriikide aruandluskohustusi ning viia need kooskõlla jäätmete raamdirektiivis, pakendite ja pakendijäätmete direktiivis ja prügiladirektiivis sätestatud aruandluskohustustega. Samuti on käesoleva ettepaneku eesmärk viia komiteemenetlust puudutavad sätted kooskõlla Lissaboni lepinguga.

Raportöör nõustub üldjoontes käesoleva ettepaneku eesmärkidega ning on seisukohal, et sihtarvude saavutamise kontrollimine peaks põhinema kindlatel ja usaldusväärsetel andmetel. Seetõttu peaksid liikmesriigid keskenduma oma jõupingutustes andmete nõuetekohasele kogumisele ja nende komisjonile edastamisele. Muudatusettepanekute eesmärk on parandada andmete kvaliteeti, viies patareide ja akude direktiivi sisse kvaliteedikontrolli. Kvaliteetsete andmete võrreldavuse tagamiseks peaks komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametitega töötama välja ka andmete kogumise, korraldamise ja töötlemise ühtse metoodika. Samuti on muudatusettepanekute eesmärk säilitada Euroopa Komisjoni kohustus hinnata direktiivide rakendamist ning nende mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning anda selle kohta aru. Hindamisaruannetes peaks komisjon hindama, kas õigusaktide asjakohasena hoidmiseks võib olla vaja direktiivide olulisi osi, sealhulgas sihtarve, läbi vaadata. Kui tekib vajadus parandamise ja suuremate ambitsioonide järgi, tuleks aruannetele lisada seadusandlikud ettepanekud. Samuti esitati muudatusettepanekud selleks, et viia tekst kooskõlla 16. aprilli 2016. aasta uue institutsioonidevahelise kokkuleppega.

Võttes arvesse, et suurenev nõudlus elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja sõidukite järgi toob kaasa suure hulga erinevaid romusid, mis on väärtuslike ja nappide materjalide allikaks, tuleks kõnealused kolm direktiivi lähitulevikus ringmajanduse kontekstis põhjalikult läbi vaadata, lähtudes nõuetekohasest mõjuhinnangust ning võttes arvesse ökodisaini, suurema hulga teiseste toorainete taaskasutusse võtmise vajadust, tehnoloogia arengut ja muid liidu ringmajanduse poliitika eesmärke ja algatusi.

TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (20.10.2016)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Arvamuse koostaja: Pavel Telička

LÜHISELGITUS

2. detsembril 2015. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu uue ringmajanduse paketi, mis sisaldab ringmajanduse loomise tegevuskava ja nelja seadusandlikku ettepanekut jäätmete kohta. Kõnealuse seadusandliku ettepaneku eesmärk on kehtestada jäätmete vähendamise eesmärgid, sealhulgas prügilate, korduskasutuse ja ringlussevõtu eesmärgid, mis tuleb saavutada 2030. aastaks. Lisaks luuakse ettepanekuga põhjalik ja usaldusväärne pikaajaline kava jäätmekäitluse ja ringlussevõtu kohta.

Kuigi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon otsustas jagada paketi neljaks eraldiseisvaks dokumendiks, on need omavahel tihedalt seotud. Paljud statistikat ja jäätmete määratlusi puudutavad muudatused on esitatud jäätmete raamdirektiivis, nimetatud määratlustel ja statistikal põhinevad eesmärgid ja kohustused aga ülejäänud kolmes direktiivis. Seetõttu on vajalik tagada kõigi dokumentide sidusus.

Arvamuse koostaja peab Euroopa Komisjoni läbivaadatud ettepanekut tervitatavaks, sest see esindab laiemat, terviklikumat ja ühtlasi realistlikumat lähenemisviisi. Jäätmekäitlust käsitlevate statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on tõepoolest ülitähtis, et tagada liikmesriikide seas võrdsed tingimused ja tõhus jäätmekäitlus ELis. Valdkonnas on kahtlemata vaja rohkem arengut. Euroopa Komisjoni väljapakutud eesmärgid peavad olema ambitsioonikad, kuid realistlikud ja kõigi liikmesriikide jaoks saavutatavad, vastasel juhul tekib ELi siseturu killustumise oht ning areng selles valdkonnas on mittekaasav ja seega ebaühtlane. Õige samm on luua pikaajaline visioon koos piisavalt põhjalike eesmärkidega. Hoolimata eesmärkide asjakohasusest on arvamuse koostajal aga endiselt kahtlusi seoses eesmärkide seadmiseks kasutatud metoodikaga. Lisaks on pärast usaldusväärsete ja võrreldavate andmete kogumist vajalik eesmärgid ja ambitsioonid läbi vaadata ja need asjakohasele tasemele seada. Ühtlasi peab arvamuse koostaja kahetsusväärseks, et kogu ettepanekus ei ole keskendutud haridusele ja teabele, mis peaks tegelikult olema muutuse keskmes.

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid, patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlevate direktiivide muutmise eesmärk on lihtsustada liikmesriikide jaoks aruandluskohustust. Arvamuse koostaja soov on lihtsustada liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks õigusakte, mitte kehtestada neile ebavajalikke lisakohustusi, ja luua turuosaliste vahel võrdsed tingimused. Ei ole soovitav luua uusi täiendavaid õigusakte, vaid pigem keskkond, kus ettevõtjatel on võimalus kohaldada kõige keskkonnasäästlikumaid ja kulutõhusamaid lahendusi kooskõlas pikaajalise strateegiaga. Et tootjatel oleks võimalik oma kohustusi täita, peavad liikmesriigid sellise keskkonna loomiseks tagama sobivad tingimused, sealhulgas maksualased stiimulid, ning toetama tööstussümbioosi. Arvamuse koostaja kahtleb aga, kas komisjoni ettepanek patareide ja akude kohta annab selliseid tulemusi.

Kui EL tahab tõepoolest kaaluda üleminekut ringmajandusele, tuleb ELi transpordi ja jäätmekäitluse valdkonnas luua piisav taristu ja avatud turg. Seni ei ole see õnnestunud ja tulevikus võib see pärssida ELi jäätmekäitluse tõhusust. Seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon uuriks, kas on soovitav luua jäätmesaadetiste haldusmenetluste ühtne kontaktpunkt, mis peaks vähendama halduskoormust ja kiirendama menetlusi.

Raamistiku tähtis element on ka liigiti kogutud elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) käitlus. Elektroonikaromude kogumine liigiti ei ole mõttekas, kui sellele ei järgne asjakohane käitlus. Mõned ELi liikmesriigid on juba kehtestanud kohustuslikud standardid elektroonikaromude käitlemiseks (seeria EN 50625) ja seetõttu kutsub arvamuse koostaja komisjoni üles võtma meetmeid, et teha elektroonikaromude käitlemist käsitleva seeria EN 50625 järgimine kohustuslikuks.

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu ka elektroonikajäätmete ja teisese toorainena käsitletavate toodete (elektroonikaromud, aga ka metallijäägid, plast jms) ekspordile väljapoole ELi. Nagu on mainitud jäätmete raamdirektiivis, peaks EL keskenduma selliste materjalide käitlemise ja ringlussevõtu jälgimisele väljaspool oma territooriumi, kuid ka selliste toorainete ebaseaduslikult kolmandatesse riikidesse eksportimise probleemile, mis on peamiselt kehtivate õigusaktide jõustamise küsimus. Komisjoni ettepanek jäätmealaste õigusaktide kohta ei jäta ruumi nende küsimustega tegelemiseks. Komisjon peaks aga nendega tegelema jäätmesaadetisi käsitleva määruse ja sellega seotud õigusaktide läbivaatamisel, et vältida eksporti väljapoole ELi ning keskenduda kehtivate õigusaktide rakendamisele ja jõustamisele. On hea, et komisjon töötab edasiste ettepanekute alal sellistes valdkondades, nagu ökodisain või selliste teatavate direktiivide rakendamine, mis võivad aidata vähendada elektroonikaromude ebaseaduslikku eksporti.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine ning edendada ringmajandust.

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine, edendada ringmajandust, suurendada energiatõhusust ning vähendada liidu sõltuvuse taset.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Vajalik on tagada teisese toorme tulemuslik ja väikese energiamahuga käitlemine ning esmatähtsaks tuleks pidada jõupingutusi, mida selle eesmärgi saavutamiseks tehakse teadus- ja arendustegevuses. Komisjon peaks ka kaaluma ettepaneku esitamist jäätmete klassifitseerimise kohta, et toetada liidu teisese toorme turu loomist.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Tööstusmaastik on tehnoloogia arengu ja suurenevate ülemaailmsete kaubavoogude tulemusel viimastel aastatel oluliselt muutunud. Need tegurid kujutavad endast uusi väljakutseid keskkonna seisukohast vastutustundlikule jäätmekäitlusele ja -töötlusele, millega tuleb tegeleda ulatuslikuma teadustöö ja sihipäraste regulatiivsete vahendite kombineerimise abil. Kavandatud aegumine on laienev probleem, mis on oma olemuselt vastuolus ringmajanduse eesmärkidega, mistõttu tuleb sellega tegeleda, et see välja juurida, tehes seda kõikide peamiste sidusrühmade, tööstuse, tarbijate ja reguleerivate asutuste ühiste pingutuste teel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.

(3)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada, luues andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika ja kehtestades ühe ühise koha kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, milleks peaks olema Eurostat, ning jättes välja aegunud aruandlusnõuded, hinnates liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võttes kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruande, mis peaks põhinema ühtsel vormil. Jäätmekäitlust käsitlevate võrreldavate statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast peaksid liikmesriigid käesoleva direktiivi alusel rakendusaruannete koostamisel kasutama kõige uuemat metoodikat, mille on välja töötanud komisjon ja liikmesriikide statistikaametid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) liigiti kogumisele järgneb nõuetekohane käitlus. Kui ainult mõnel elektroonikaromude käitlejal on kehtestatud nõuetekohased elektroonikaromude käitlemistoimingud, kuid mitte kõigil, tekivad keskkonnariskid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2012/19/EL1a volitati komisjoni välja töötama elektroonikaromude käitlemise ühiseid standardeid (seeria EN 50625). Võrdsete tingimuste ning jäätmealaste õigusaktide ja ringmajanduse kontseptsiooni järgimise tagamiseks peab komisjon avaldama rakendusakti, millega muudetakse need standardid õiguslikult siduvateks.

 

_____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(4)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja liikmesriikide andmete võrreldavus võrdsetel tingimustel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid kõnealustes direktiivides sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel kõige uuemat metoodikat, mille on välja töötanud komisjon ja liikmesriikide statistikaametid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud jäätmehierarhiat kohaldatakse jäätmetekke vältimist ja jäätmete käitlemist käsitlevates liidu õigusaktides prioriteetide järjestuses. Seega kohaldatakse seda hierarhiat kasutuselt kõrvaldatud sõidukitele, patareidele ja akudele ning patarei- ja akujäätmetele ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmetele (elektroonikaromudele). Selle direktiivi eesmärki täites peaksid liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid jäätmehierarhia prioriteetide arvessevõtmiseks ning tagama nende prioriteetide rakendamise.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Käesoleva direktiivi eesmärkide täitmiseks peaks jäätmesaadetiste vedamine olema liidu piires kergem ja odavam ning menetlused ettevõtjate jaoks lihtsamad, säilitades samas keskkonnastandardid. Komisjon peaks seda käsitlema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/20061a läbivaatamisel.

 

______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Kuna kooskõlas ringmajandusega suureneb liidus jäätmete käitlemise ja ringlussevõtu vajadus, tuleb keskenduda sellele, et jäätmesaadetiste vedamine oleks kooskõlas keskkonnaalaste õigusaktide põhimõtete ja nõuetega, eelkõige läheduse põhimõtte, taaskasutamise prioriteedi ja sõltumatusega. Komisjon peaks uurima, kas on soovitav luua jäätmesaadetiste haldusmenetluste ühtne kontaktpunkt, mis peaks vähendama halduskoormust. Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke meetmeid jäätmete ebaseadusliku vedamise ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesoleva direktiivi vastuvõtmisel on arvestatud paremat õigusloomet käsitlevas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud kohustusi ning direktiivi tuleks rakendada ja kohaldada kooskõlas selles kokkuleppes esitatud suunistega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige -1 (uus)

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et tootjad esitavad iga uue turuleviidud sõiduki demonteerimisandmed kuue kuu jooksul pärast sõiduki turuleviimist. Kõnealustes andmetes identifitseeritakse töötlemiskodadele käesoleva direktiivi nõuetele vastamiseks vajalikus ulatuses sõiduki eri osad ja materjalid ning kõigi ohtlike ainete asupaik sõidukis, silmas pidades eelkõige artiklis 7 ettenähtud eesmärkide saavutamist.“

„3.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et tootjad esitavad elektroonilisel kujul iga uue turuleviidud sõiduki demonteerimisandmed kuue kuu jooksul pärast sõiduki turuleviimist. Kõnealustes andmetes identifitseeritakse töötlemiskodadele käesoleva direktiivi nõuetele vastamiseks vajalikus ulatuses sõiduki eri osad ja materjalid ning kõigi ohtlike ainete asupaik sõidukis, silmas pidades eelkõige artiklis 7 ettenähtud eesmärkide saavutamist.“

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige -1 a (uus)

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 8a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 8a

 

Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid.

 

1.  Käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkidele kaasa aitamiseks kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majanduslikke vahendeid või muid meetmeid. Liikmesriigid võivad sel eesmärgil kasutada IIa lisas loetletud majanduslikke vahendeid või muid meetmeid.

 

2.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni kooskõlas lõikega 1 kehtestatud konkreetsetest vahenditest või muudest meetmetest ... [sisestada kuupäev 18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja pärast seda kuupäeva iga viie aasta järel.“

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9 – lõiked 1a kuni 1d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 7 lõike 2 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 1d. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].

1a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 7 lõike 2 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb koguda ja töödelda nende võrreldavuse tagamiseks ühtlustatud metoodikat kasutades ning esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 1d ning toetab korduskasutamise ja avatud andmete eesmärke. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].

1b.  Käesoleva artikli kohaselt liikmesriigi esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne.

1b.  Käesoleva artikli kohaselt liikmesriigi esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne. Kvaliteedikontrolli aruanne koostatakse vastavalt ühtlustatud vormile.

1c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruandes hinnatakse liikmesriigi andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat, samuti andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

1c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruandes hinnatakse liikmesriigi andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat, samuti andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust ning avatud andmete kättesaadavust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse üheksa kuud pärast liikmesriikide esmakordset andmete esitamist ja seejärel iga kolme aasta tagant.

1d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 1a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.

1d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et kehtestada andmete kogumise ja töötlemise ühtlustatud metoodika ning vorm, mille alusel esitatakse võrreldavad andmeid lõike 1a kohaselt, ning vorm lõikes 1b osutatud kvaliteedikontrolli jaoks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Direktiiv 2000/53/EÜ

IIa lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisatakse käesoleva direktiivi I lisas sätestatud IIa lisa.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 15 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1) Artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Töötlemine ja ringlussevõtt võib toimuda väljaspool asjaomast liikmesriiki või väljaspool ühendust, tingimusel et patarei- ja akujäätmeid veetakse kooskõlas nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral (1).

„1.  Kaotamata silmist jäätmehierarhia prioriteete ja transpordi keskkonnamõju, võib töötlemine ja ringlussevõtt toimuda väljaspool asjaomast liikmesriiki või väljaspool ühendust, tingimusel et patarei- ja akujäätmeid veetakse kooskõlas nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral (1).

 

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et hoida ära jäätmete ebaseaduslik vedu.“

__________________

__________________

(1) EÜT L 30. 6.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).

(1) EÜT L 30. 6.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 21a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 21a

 

Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid

 

1.  Käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkidele kaasa aitamiseks kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majanduslikke vahendeid või muid meetmeid. Liikmesriigid võivad sel eesmärgil kasutada IIa lisas loetletud majanduslikke vahendeid või muid meetmeid.

 

2.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni kooskõlas lõikega 1 kehtestatud konkreetsetest vahenditest või muudest meetmetest ... [sisestada kuupäev 18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja pärast seda kuupäeva iga viie aasta järel.“

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 22a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 22a

 

Andmete kogumine, töötlemine ja aruandlus

 

1.  Liikmesriigi poolt artiklite 10 ja 12 kohaselt esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne.

 

2.  Andmete kogumise ja töötlemise metoodika ning andmete esitamise vormi kehtestab komisjon rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

Artikkel 23 – lõige 2 – punkt ba (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b a)  lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„ba)  kõikide kantavate patareide ja akude patarei- ja akujäätmete käitlemiseks võetud meetmete areng, sh ülevaade parimate kättesaadavate tehnikate kasutamisest;“;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

IVa lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  Lisatakse käesoleva direktiivi II lisas sätestatud IVa lisa.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1)   Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Ilma et see mõjutaks siseturu nõuetekohast toimimist ja tootedisaini käsitlevate liidu õigusaktide, sealhulgas direktiivi 2009/125/EÜ nõuete kohaldamist, edendavad liikmesriigid tootjate ja ringlussevõtjate vahelist koostööd ja meetmeid, et soodustada niisuguste elektri- ja elektroonikaseadmete kavandamist ja tootmist, mille puhul hõlbustatakse elektroonikaromude, nende osade ja materjalide korduskasutamist, demonteerimist ja taaskasutamist. Seetõttu võtavad liikmesriigid asjakohaseid meetmeid, millega tagatakse, et kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ raames kehtestatud ökodisaini nõudeid, mis hõlbustavad elektroonikaromude korduskasutamist ja et tootjad ei takista konstruktsiooni iseärasuste või tootmisprotsesside kaudu elektroonikaromude korduskasutamist, kui konstruktsiooni iseärasuste või tootmisprotsesside kasutamisega ei saavutata tunduvalt suuremat kasu, näiteks seoses keskkonnakaitse ja/või ohutusnõuetega.“

„Ilma et see mõjutaks siseturu nõuetekohast toimimist ja tootedisaini käsitlevate liidu õigusaktide, sealhulgas direktiivi 2009/125/EÜ nõuete kohaldamist, edendavad liikmesriigid tootjate, remontijate ja ringlussevõtjate vahelist koostööd ja meetmeid, et soodustada niisuguste elektri- ja elektroonikaseadmete kavandamist ja tootmist, mille puhul hõlbustatakse elektroonikaromude, nende osade ja materjalide remontimist ja korduskasutamist, demonteerimist ja taaskasutamist ja välistatakse kavandatud aegumisega tehnika toodetes kasutamine. Seetõttu võtavad liikmesriigid asjakohaseid meetmeid, millega tagatakse, et kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ raames kehtestatud ökodisaini nõudeid, mis hõlbustavad elektroonikaromude korduskasutamist ja et tootjad ei takista konstruktsiooni iseärasuste või tootmisprotsesside kaudu elektroonikaromude remontimist ja korduskasutamist, kui konstruktsiooni iseärasuste või tootmisprotsesside kasutamisega ei saavutata tunduvalt suuremat kasu, näiteks seoses keskkonnakaitse ja/või ohutusnõuetega.“

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 a)   Artikli 5 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)  rajatakse süsteemid, mis võimaldavad lõppvaldajatel ja turustajatel kodumajapidamiste elektroonikaromud tasuta tagastada. Liikmesriigid tagavad, et kogumiskohti on eelkõige rahvastikutihedust arvestades piisavalt ja nende juurde on kerge pääseda;“

„a)  rajatakse süsteemid, mis võimaldavad lõppvaldajatel ja turustajatel kodumajapidamiste elektroonikaromud tasuta tagastada. Liikmesriigid tagavad, et kogumiskohti on eelkõige rahvastikutihedust arvestades piisavalt ja nende juurde on tavapäraselt kerge ja lihtne pääseda;“.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 6 – pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 b)  Artikli 6 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Kogutud elektroonikaromude kõrvaldamine ja vedu“

„Kogutud elektroonikaromude kasutamine“

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 c (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 6 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 c)  Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Liikmesriigid tagavad, et liigiti kogutud elektroonikaromude kogumine ja vedu teostatakse viisil, mis võimaldab luua optimaalsed tingimused korduskasutamiseks ettevalmistamiseks, ringlussevõtuks ning ohtlike ainete kinnipidamiseks.

„2.  Liikmesriigid tagavad, et liigiti kogutud elektroonikaromude kogumine ja vedu teostatakse viisil, mis võimaldab luua optimaalsed tingimused korduskasutamiseks ettevalmistamiseks, ringlussevõtuks ning ohtlike ainete kinnipidamiseks.

Korduskasutamiseks ettevalmistamise maksimeerimiseks soodustavad liikmesriigid korduskasutamiseks ettevalmistamiseks mõeldud elektroonikaromude eraldamist muudest kogumissüsteemides või -kohtades liigiti kogutud elektroonikaromudest enne järgnevat üleandmist, eelkõige võimaldades juurdepääsu korduskasutuskeskuste töötajatele.

Korduskasutamiseks ettevalmistamise maksimeerimiseks soodustavad liikmesriigid korduskasutamiseks ettevalmistamiseks mõeldud elektroonikaromude eraldamist muudest kogumissüsteemides või -kohtades liigiti kogutud elektroonikaromudest enne järgnevat üleandmist, eelkõige võimaldades juurdepääsu korduskasutuskeskuste töötajatele.

 

Jäätmehierarhia prioriteete ja transpordi keskkonnamõju arvesse võttes ja ilma et see piiraks tootja vastutuse põhimõtte kohaldamist, edendatakse juurdepääsu remondi- ja korduskasutusettevõtjate poolt eraldi kogutud elektroonikaromudele.“

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 8 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 d)   Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.  Liikmesriigid tagavad, et tootjad või nende nimel tegutsevad kolmandad isikud kasutavad elektroonikaromude taaskasutamise süsteemide rajamisel parimat võimalikku tehnikat. Tootjad võivad süsteeme rajada individuaalselt või kollektiivselt. Liikmesriigid tagavad, et kõik kogumise või töötlemisega tegelevad asutused ja ettevõtjad ladustavad ja töötlevad elektroonikaromusid VIII lisas ettenähtud tehniliste nõuete kohaselt.“

„3.  Liikmesriigid tagavad, et tootjad või nende nimel tegutsevad kolmandad isikud või turul tegutsevad kolmandad ettevõtjad kasutavad elektroonikaromude taaskasutamise süsteemide rajamisel parimat võimalikku tehnikat ning annavad töötlemisega tegelevatele asutustele ja ettevõtjatele taaskasutamiseks tõhusat teavet. Tootjad võivad süsteeme rajada individuaalselt või kollektiivselt. Liikmesriigid tagavad, et kõik kogumise või töötlemisega tegelevad asutused ja ettevõtjad ladustavad ja töötlevad elektroonikaromusid VIII lisas ettenähtud tehniliste nõuete kohaselt.“

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 e (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 e)  Artikli 8 lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid võivad keskkonnakaitse eesmärgil kehtestada kogutud elektroonikaromude töötlemise kvaliteedi miinimumstandardid.

„Liikmesriigid kehtestavad keskkonnakaitse eesmärgil kogutud elektroonikaromude töötlemise kvaliteedi miinimumstandardid. Liikmesriigid avaldavad need standardid.“;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 f (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 f)  Artikli 8 lõike 5 teine lõik jäetakse välja.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 g (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 g)  Artikli 8 lõike 5 neljas lõik asendatakse järgmisega:

Käesoleva artikli rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks võib komisjon võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kvaliteedi miinimumstandardid, mis põhinevad eelkõige Euroopa standardiorganisatsioonide väljatöötatud standarditel. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Käesoleva artikli rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse kvaliteedi miinimumstandardid, mis põhinevad eelkõige Euroopa standardiorganisatsioonide poolt direktiivis 2012/19/EL sätestatud volituste alusel välja töötatud standardiseerial EN 50625. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -1 h (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 10 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 h) Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Töötlustoiminguid võib läbi viia ka väljaspool asjaomast liikmesriiki või liitu tingimusel, et elektroonikaromude saadetis on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1013/2006 ja komisjoni 29. novembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1418/2007 (milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III või IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta).

„1.  Kaotamata silmist jäätmehierarhia prioriteete ja transpordi keskkonnamõju, võib töötlustoiminguid läbi viia ka väljaspool asjaomast liikmesriiki või liitu tingimusel, et elektroonikaromude saadetis on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1013/2006 ja komisjoni 29. novembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1418/2007 (milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III või IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta)(2).

 

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et hoida ära jäätmete ebaseaduslik vedu.“

_________________

____________________

(2) ELT L 316, 4.12.2007, lk 6.

(2) ELT L 316, 4.12.2007, lk 6.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 16 – lõiked 5a kuni 5d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 16 lõike 4 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 5d. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].

5a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 16 lõike 4 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb koguda, töödelda ja esitada ühtlustatud metoodikat kasutades ning vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 5d ning mis toetab korduskasutamise ja avatud andmete eesmärke. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].

5b.  Käesoleva artikli kohaselt liikmesriigi esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne.

5b.  Käesoleva artikli kohaselt liikmesriigi esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne. Kvaliteedikontrolli aruanne koostatakse vastavalt ühtlustatud vormile.

5c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

5c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta ja avatud andmete kättesaadavuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse üheksa kuud pärast liikmesriikide esmakordset andmete esitamist ja seejärel iga kolme aasta tagant.

5d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 5a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.

5d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et kehtestada andmete kogumise ja töötlemise ühtlustatud metoodika ning vorm, mille alusel esitatakse andmeid lõike 5a kohaselt, ning vorm lõikes 5b osutatud kvaliteedikontrolli jaoks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Artikkel 17a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 17a

 

Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid

 

1.   Käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkidele kaasa aitamiseks kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majanduslikke vahendeid või muid meetmeid. Liikmesriigid võivad sel eesmärgil kasutada Xa lisas loetletud majanduslikke vahendeid või muid meetmeid.

 

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni kooskõlas lõikega 1 kehtestatud konkreetsetest vahenditest või muudest meetmetest ... [sisestada kuupäev 18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja pärast seda kuupäeva iga viie aasta järel.“

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Xa lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  Lisatakse käesoleva direktiivi III lisas sätestatud Xa lisa.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa (uus)

Direktiiv 2000/53/EÜ

IIa lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I lisa

 

Direktiivile 2000/53/EÜ lisatakse järgmine IIa lisa:

 

„IIa lisa

 

Jäätmehierarhia rakendamist ja ringmajandusele üleminekut edendavad vahendid

 

1.   Majanduslikud vahendid:

 

1.1.  prügilamaksude ja/või -tasude järkjärguline suurendamine kõigi jäätmekategooriate (olmejäätmed, püsijäätmed, muu) puhul;

 

1.2.  põletamismaksude ja/või -tasude kehtestamine;

 

1.3.  hindade otsetoetuskavad korduskasutamise, remontimise ja ringlussevõtu edendamiseks;

 

1.4.  ringlussevõtu ja esmase toormega seotud positiivsete ja negatiivsete väliskulude arvesse võtmine;

 

1.5.  remontimisele, remondimaterjalidele ja kasutatud toodete müügile käibemaksu madala või nullmäära kehtestamine;

 

1.6.  maksa-oma-jäätmete-eest-süsteemide järkjärguline laiendamine kõigi liikmesriikide territooriumile, et olmejäätmete tootjatel oleks huvi oma jäätmeid vähendada, korduskasutada ja ringlusse võtta;

 

1.7.  keskkonnamaksude või edasiarendatud kõrvaldamistasude rakendamine toodete suhtes, mille puhul ei ole kehtestatud laiendatud tootjavastutuse programme;

 

1.8.  meetmed olemasolevate ja tulevaste tootjavastutuse süsteemide kulutõhususe suurendamiseks;

 

1.9.  investeerimisabi jäätmehierarhia rakendamist edendavatele projektidele;

 

1.10.  tootjavastutuse süsteemide ulatuse laiendamine uutele jäätmevoogudele;

 

1.11.  tagatisraha- ja muud süsteemid, mis kannustavad olmejäätmete tekitajaid ja ettevõtjaid vähendama oma jäätmeteket ning võtma jäätmeid korduskasutusse ja ringlusse;

 

1.12.  kohalike ametiasutuste majanduslikud stiimulid, et edendada jäätmetekke vältimist, arendada ja tugevdada liigiti kogumise süsteeme;

 

1.13.  meetmed korduskasutamise sektori arengu toetuseks;

 

1.14.  jäätmehierarhiat edendavad keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid;

 

1.15.  meetmed jäätmehierarhiat mittearvestavate kahjulike toetuste järk-järguliseks kaotamiseks;

 

1.16.  stiimulid, mis edendavad jäätmeteket vältivate toodete, näiteks remonditavate kaupade disainimist ja turuleviimist.

 

2.  Muud meetmed:

 

2.1.  konkreetne ringlussevõetavate jäätmete põletamise keelustamine;

 

2.2.  turupiirangud ühekordselt kasutatavatele ja ringlussevõetamatutele toodetele ja pakenditele;

 

2.3.  tehnilised ja maksualased meetmed, et toetada korduskasutatavate toodete ja ringlussevõetud (sh kompostitud) materjali turu arengut ning suurendada ringlussevõetud materjali kvaliteeti;

 

2.4.  meetmed, mis hõlmavad maksutagastust ja/või maksuvabastust;

 

2.5.  meetmed eesmärgiga tõsta üldsuse teadlikkust sellest, kuidas jäätmeid õigesti käidelda ja prügi vähendada, sealhulgas ajutised kampaaniad, et tagada jäätmete vähendamine tekkekohas ja liigiti kogumise süsteemides osalemise kõrge määr;

 

2.6.  meetmed, et tagada nõuetekohane kooskõla, muu hulgas digitaalselt, kõigi jäätmekäitlusega tegelevate pädevate ametiasutuste vahel ning teiste peamiste sidusrühmade osalemine;

 

2.7.  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine, et rahastada asjaomaste sihtide saavutamiseks vajaliku jäätmekäitlustaristu väljaarendamist;

 

2.8.  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine, et rahastada jäätmetekke vältimist ning jäätmete ettevalmistamist korduskasutamiseks ja ringlussevõttu;

 

2.9.  teabeplatvormide loomine, et edendada parimate tavade vahetamist tööstusharude, sotsiaalpartnerite, kohalike asutuste ja ka liikmesriikide vahel;

 

2.10.  tootes sisalduva ringlussevõetava materjali miinimumkoguse kehtestamine;

 

2.11.  mis tahes asjakohased alternatiivsed või täiendavad meetmed, millel on sama eesmärk.“

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa (uus)

Direktiiv 2006/66/EÜ

IVa lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

II lisa

 

Direktiivile 2006/66/EÜ lisatakse järgmine IVa lisa:

 

„IVa lisa

 

Jäätmehierarhia rakendamist ja ringmajandusele üleminekut edendavad vahendid

 

1.   Majanduslikud vahendid:

 

1.1.  prügilamaksude ja/või -tasude järkjärguline suurendamine kõigi jäätmekategooriate (olmejäätmed, püsijäätmed, muu) puhul;

 

1.2.  põletamismaksude ja/või -tasude kehtestamine;

 

1.3.  hindade otsetoetuskavad korduskasutamise, remontimise ja ringlussevõtu edendamiseks;

 

1.4.  ringlussevõtu ja esmase toormega seotud positiivsete ja negatiivsete väliskulude arvesse võtmine;

 

1.5.  remontimisele, remondimaterjalidele ja kasutatud toodete müügile käibemaksu madala või nullmäära kehtestamine;

 

1.6.  maksa-oma-jäätmete-eest-süsteemide järkjärguline laiendamine kõigi liikmesriikide territooriumile, et olmejäätmete tootjatel oleks huvi oma jäätmeid vähendada, korduskasutada ja ringlusse võtta;

 

1.7.  keskkonnamaksude või edasiarendatud kõrvaldamistasude rakendamine toodete suhtes, mille puhul ei ole kehtestatud laiendatud tootjavastutuse programme;

 

1.8.  meetmed olemasolevate ja tulevaste tootjavastutuse süsteemide kulutõhususe suurendamiseks;

 

1.9.  investeerimisabi jäätmehierarhia rakendamist edendavatele projektidele;

 

1.10.  tootjavastutuse süsteemide ulatuse laiendamine uutele jäätmevoogudele;

 

1.11.  tagatisraha- ja muud süsteemid, mis kannustavad olmejäätmete tekitajaid ja ettevõtjaid vähendama oma jäätmeteket ning võtma jäätmeid korduskasutusse ja ringlusse;

 

1.12.  kohalike ametiasutuste majanduslikud stiimulid, et edendada jäätmetekke vältimist, arendada ja tugevdada liigiti kogumise süsteeme;

 

1.13.  meetmed korduskasutamise sektori arengu toetuseks;

 

1.14.  jäätmehierarhiat edendavad keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid;

 

1.15.  meetmed jäätmehierarhiat mittearvestavate kahjulike toetuste järk-järguliseks kaotamiseks;

 

1.16.  stiimulid, mis edendavad jäätmeteket vältivate toodete, näiteks remonditavate kaupade disainimist ja turuleviimist.

 

2.  Muud meetmed:

 

2.1.  konkreetne ringlussevõetavate jäätmete põletamise keelustamine;

 

2.2.  turupiirangud ühekordselt kasutatavatele ja ringlussevõetamatutele toodetele ja pakenditele;

 

2.3.  tehnilised ja maksualased meetmed, et toetada korduskasutatavate toodete ja ringlussevõetud (sh kompostitud) materjali turu arengut ning suurendada ringlussevõetud materjali kvaliteeti;

 

2.4.  meetmed, mis hõlmavad maksutagastust ja/või maksuvabastust;

 

2.5.  meetmed eesmärgiga tõsta üldsuse teadlikkust sellest, kuidas jäätmeid õigesti käidelda ja prügi vähendada, sealhulgas ajutised kampaaniad, et tagada jäätmete vähendamine tekkekohas ja liigiti kogumise süsteemides osalemise kõrge määr;

 

2.6.  meetmed, et tagada nõuetekohane kooskõla, muu hulgas digitaalselt, kõigi jäätmekäitlusega tegelevate pädevate ametiasutuste vahel ning teiste peamiste sidusrühmade osalemine;

 

2.7.  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine, et rahastada asjaomaste sihtide saavutamiseks vajaliku jäätmekäitlustaristu väljaarendamist;

 

2.8.  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine, et rahastada jäätmetekke vältimist ning jäätmete ettevalmistamist korduskasutamiseks ja ringlussevõttu;

 

2.9.  teabeplatvormide loomine, et edendada parimate tavade vahetamist tööstusharude, sotsiaalpartnerite, kohalike asutuste ja ka liikmesriikide vahel;

 

2.10.  tootes sisalduva ringlussevõetava materjali miinimumkoguse kehtestamine;

 

2.11.  mis tahes asjakohased alternatiivsed või täiendavad meetmed, millel on sama eesmärk.“

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa (uus)

Direktiiv 2012/19/EL

Xa lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

III lisa

 

Direktiivile 2012/19/EL lisatakse järgmine Xa lisa:

 

„Xa lisa

 

Jäätmehierarhia rakendamist ja ringmajandusele üleminekut edendavad vahendid

 

1.   Majanduslikud vahendid:

 

1.1.  prügilamaksude ja/või -tasude järkjärguline suurendamine kõigi jäätmekategooriate (olmejäätmed, püsijäätmed, muu) puhul;

 

1.2.  põletamismaksude ja/või -tasude kehtestamine;

 

1.3.  hindade otsetoetuskavad korduskasutamise, remontimise ja ringlussevõtu edendamiseks;

 

1.4.  ringlussevõtu ja esmase toormega seotud positiivsete ja negatiivsete väliskulude arvesse võtmine;

 

1.5.  remontimisele, remondimaterjalidele ja kasutatud toodete müügile käibemaksu madala või nullmäära kehtestamine;

 

1.6.  maksa-oma-jäätmete-eest-süsteemide järkjärguline laiendamine kõigi liikmesriikide territooriumile, et olmejäätmete tootjatel oleks huvi oma jäätmeid vähendada, korduskasutada ja ringlusse võtta;

 

1.7.  keskkonnamaksude või edasiarendatud kõrvaldamistasude rakendamine toodete suhtes, mille puhul ei ole kehtestatud laiendatud tootjavastutuse programme;

 

1.8.  meetmed olemasolevate ja tulevaste tootjavastutuse süsteemide kulutõhususe suurendamiseks;

 

1.9.  investeerimisabi jäätmehierarhia rakendamist edendavatele projektidele;

 

1.10.  tootjavastutuse süsteemide ulatuse laiendamine uutele jäätmevoogudele;

 

1.11.  tagatisraha- ja muud süsteemid, mis kannustavad olmejäätmete tekitajaid ja ettevõtjaid vähendama oma jäätmeteket ning võtma jäätmeid korduskasutusse ja ringlusse;

 

1.12.  kohalike ametiasutuste majanduslikud stiimulid, et edendada jäätmetekke vältimist, arendada ja tugevdada liigiti kogumise süsteeme;

 

1.13.  meetmed korduskasutamise sektori arengu toetuseks;

 

1.14.  jäätmehierarhiat edendavad keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid;

 

1.15.  meetmed jäätmehierarhiat mittearvestavate kahjulike toetuste järk-järguliseks kaotamiseks;

 

1.16.  stiimulid, mis edendavad jäätmeteket vältivate toodete, näiteks remonditavate kaupade disainimist ja turuleviimist.

 

2.  Muud meetmed:

 

2.1.  konkreetne ringlussevõetavate jäätmete põletamise keelustamine;

 

2.2.  turupiirangud ühekordselt kasutatavatele ja ringlussevõetamatutele toodetele ja pakenditele;

 

2.3.  tehnilised ja maksualased meetmed, et toetada korduskasutatavate toodete ja ringlussevõetud (sh kompostitud) materjali turu arengut ning suurendada ringlussevõetud materjali kvaliteeti;

 

2.4.  meetmed, mis hõlmavad maksutagastust ja/või maksuvabastust;

 

2.5.  meetmed eesmärgiga tõsta üldsuse teadlikkust sellest, kuidas jäätmeid õigesti käidelda ja prügi vähendada, sealhulgas ajutised kampaaniad, et tagada jäätmete vähendamine tekkekohas ja liigiti kogumise süsteemides osalemise kõrge määr;

 

2.6.  meetmed, et tagada nõuetekohane kooskõla, muu hulgas digitaalselt, kõigi jäätmekäitlusega tegelevate pädevate ametiasutuste vahel ning teiste peamiste sidusrühmade osalemine;

 

2.7.  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine, et rahastada asjaomaste sihtide saavutamiseks vajaliku jäätmekäitlustaristu väljaarendamist;

 

2.8.  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine, et rahastada jäätmetekke vältimist ning jäätmete ettevalmistamist korduskasutamiseks ja ringlussevõttu;

 

2.9.  teabeplatvormide loomine, et edendada parimate tavade vahetamist tööstusharude, sotsiaalpartnerite, kohalike asutuste ja ka liikmesriikide vahel;

 

2.10.  tootes sisalduva ringlussevõetava materjali miinimumkoguse kehtestamine;

 

2.11.  mis tahes asjakohased alternatiivsed või täiendavad meetmed, millel on sama eesmärk.“

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta), direktiivi 2006/66/EÜ (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid) ning direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta)

Viited

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

14.12.2015

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Pavel Telička

2.2.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.6.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

10

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta), direktiivi 2006/66/EÜ (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid) ning direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta)

Viited

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.12.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

58

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Esitamise kuupäev

30.1.2017