Menettely : 2015/0272(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0013/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

MIETINTÖ     ***I
PDF 783kWORD 107k
30.1.2017
PE 580.560v04-00 A8-0013/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Simona Bonafè

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0593),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0383/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 15. kesäkuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0013/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi, luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi ja sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja tehokkaan käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden periaatteiden edistämiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Puhtaan, tehokkaan ja kestävän kiertotalouden edellytyksenä on vaarallisten aineiden poistaminen tuotteista suunnitteluvaiheessa, ja kiertotaloudessa olisi tunnustettava siksi seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaiset säännökset, joissa kehotetaan kehittämään myrkyttömiä materiaalikierron järjestelmiä, jotta kierrätettyä jätettä voidaan käyttää unionissa merkittävänä ja luotettavana raaka-aineiden lähteenä.

Perustelu

EU:n olisi keskityttävä luomaan puhdas kiertotalous ja torjuttava mahdollinen merkittävä riski siitä, että yleisö ja markkinat menettäisivät luottamuksensa kierrätettyihin materiaaleihin ja samalla jäteongelmasta syntyisi loputon perintö. Kierrättäjien suurimpia ongelmia ovat materiaalien sisältämät vaaralliset aineet. EU:n olisi keskityttävä näiden vaarallisten aineiden poistamiseen tuotteista ja jätteistä eikä vaarannettava kansanterveyttä ja ympäristöä vapauttamalla tietynlaiset yritykset tai tuotteet turvallisuusvaatimuksista ja tekemällä tällaisten saastuneiden materiaalien tunnistamisesta mahdotonta tulevaisuudessa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  On tarpeen varmistaa uusioraaka-aineiden tehokas ja vain vähän energiaa kuluttava käsittely, ja tämä tavoite olisi asetettava etusijalle tutkimuksessa ja kehittämisessä. Komission olisi myös harkittava jätteen luokittelua koskevan ehdotuksen antamista, jotta voidaan tukea unionin uusioraaka-aineiden markkinoiden luomista.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Kierrätetyn materiaalin on täytettävä kaikki unionin kemikaalilainsäädännön vaatimukset sen jälkeen, kun se palautetaan taloudelliseen käyttöön sen perusteella, että sitä ei enää luokitella jätteeksi, joko siksi, että se täyttää tietyt jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat vaatimukset, tai siksi, että se sisällytetään osaksi uutta tuotetta.

Perustelu

REACH-asetusta ei sovelleta jätteisiin, kuten 2 artiklan 2 kohdassa säädetään: ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/12/EY määritelty jäte ei ole tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu aine, seos tai esine.”

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Teollisuuden ala on viime vuosina muuttunut merkittävästi tekniikan edistymisen ja tavaroiden entistä maailmanlaajuisemman liikkumisen seurauksena. Nämä tekijät aiheuttavat uusia haasteita ympäristövastuulliselle jätehuollolle ja jätteenkäsittelylle, ja niihin olisi vastattava toteuttamalla lisää tutkimustoimia ja käyttämällä kohdennettuja sääntelyvälineitä. Suunniteltu vanheneminen on kasvava ongelma, joka on luonnostaan ristiriidassa kiertotalouden tavoitteiden kanssa ja joka olisi pyrittävä poistamaan toteuttamalla yhteisiä toimia kaikkien tärkeimpien sidosryhmien, teollisuuden, asiakkaiden ja sääntelyviranomaisten kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua ja luotettavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi.

(3)  Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Toimitettujen tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava laatimalla yhteinen menetelmä luotettaviin lähteisiin perustuvan tiedon keräämistä ja käsittelemistä varten sekä ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi. Jätehuollon tietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon kannalta ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi näissä direktiiveissä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevia kertomuksia toimittaessaan käytettävä komission yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen sekä jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa kehittämää yhteistä menetelmää.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että erikseen kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käsitellään asianmukaisesti. Kuten direktiivissä 2012/19/EU on säädetty, komission olisi kehitettävä yhteiset standardit sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä varten varmistaakseen tasapuoliset toimintaedellytykset sekä jätelainsäädännön ja itse kiertotalouden käsitteen noudattamisen.

Tarkistus     8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

(4)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja tietojen vertailukelpoisuuteen liittyvien jäsenvaltioiden tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävä komission yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen kanssa kehittämää yhteistä menetelmää tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten.

Perustelu

Komission olisi näitä kolmea direktiiviä koskevien yhteisten laskentamenetelmien lisäksi kehitettävä yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten parantaakseen tietojen laatua ja luotettavuutta koko EU:ssa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi komission olisi edistettävä koordinointia ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä jäsenvaltioiden välillä että talouden eri alojen välillä. Vaihtoa voitaisiin helpottaa viestintäfoorumeilla, joiden avulla voitaisiin tiedottaa uusista teollisista ratkaisuista ja mahdollistaa paremman yleiskuvan saaminen käytettävissä olevasta kapasiteetista ja jotka edistäisivät myös yhteyksien luomista jätealan ja muiden alojen välille ja tukisivat teollista symbioosia.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa unionin lainsäädännössä sovelletaan direktiivissä 2008/98/EY säädetyn jätehierarkian mukaista tärkeysjärjestystä. Kyseistä hierarkiaa sovelletaan siten romuajoneuvoihin, paristoihin ja akkuihin sekä käytettyihin paristoihin ja akkuihin ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun. Jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin tavoitteisiin pyrkiessään toteutettava tarvittavat toimenpiteet ottaakseen jätehierarkiaan perustuvan tärkeysjärjestyksen huomioon ja varmistaakseen sen soveltamisen käytännössä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Koska tarve käsitellä ja kierrättää jätettä unionissa kasvaa kiertotalouden myötä, olisi korostettava sen varmistamista, että jätteen siirtoa koskevat menettelyt ovat unionin ympäristölainsäädännön periaatteiden ja vaatimusten ja erityisesti läheisyyttä, hyödyntämisen ensisijaisuutta ja omavaraisuutta koskevien periaatteiden mukaisia. Komission olisi hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi harkittava, olisiko jätteen siirtoja koskevissa hallintomenettelyissä otettava käyttöön yhden asiointipisteen järjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet laittomien jätteen siirtojen estämiseksi.

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2000/53/EY yhdenmukainen täytäntöönpano tietojen keräämistä ja käsittelemistä koskevan yhteisen menetelmän sekä romuautojen uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevien tietojen toimittamista varten käytettävän mallin osalta ja direktiivin 2012/19/EU yhdenmukainen täytäntöönpano tietojen keräämistä ja käsittelemistä koskevan menetelmän ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevien tietojen toimittamista varten käytettävän mallin osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 a mukaisesti.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Perustelu

Johdanto-osaan on lisättävä komission täytäntöönpanovaltaa koskeva vakiokappale.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Jotta voitaisiin määrittää paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien tietojen keräämistä ja käsittelemistä koskeva yhteinen menetelmä sekä malli tietojen toimittamista varten, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 2000/53/EY

6 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki romuajoneuvot varastoidaan (myös väliaikaisesti) ja käsitellään direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa säädettyjen yleisten vaatimusten sekä tämän direktiivin liitteessä I asetettujen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyttä ja ympäristöä koskevien kansallisten säännösten soveltamista.”

”1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki romuajoneuvot varastoidaan (myös väliaikaisesti) ja käsitellään jätehierarkian painopisteiden, direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa säädettyjen yleisten vaatimusten sekä tämän direktiivin liitteessä I asetettujen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyttä ja ympäristöä koskevien kansallisten säännösten soveltamista.”

Perustelu

Jätehierarkiaan olisi erittäin hyvä viitata 1 , 6 ja 7 artiklassa yhdenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n jätelainsäädännössä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

9 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 1 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot tämän artiklan 1 d kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 1 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

9 artikla – 1 c kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

1 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä, kunnes käyttöön otetaan 1 d kohdassa tarkoitettu yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten. Komissio arvioi myös kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

9 artikla – 1 c a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c a.  Komissio voi sisällyttää kertomukseen tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän direktiivin muuttamisesta.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

9 artikla – 1 d kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan malli 1a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”.

1 d.  Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten sekä malli 1 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 11 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

9 artikla – 1 d a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d a.  Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä ja ottaen huomioon unionin sitoumuksen siirtyä kohti kiertotaloutta komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä uudelleen tätä direktiiviä kokonaisuudessaan ja erityisesti sen soveltamisalaa ja tavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta ja ottaen huomioon unionin kiertotaloutta koskevat toimintapoliittiset tavoitteet ja aloitteet. Erityistä huomiota kiinnitetään romuajoneuvoiksi epäiltyjen käytettyjen ajoneuvojen siirtoon. Tätä varten käytetään romuajoneuvojen siirtoja koskevia yhteyshenkilöiden suuntaviivoja N:o 9. Komissio tutkii myös mahdollisuutta asettaa resurssikohtaisia tavoitteita, etenkin kriittisille raaka-aineille. Uudelleentarkasteluun liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2000/53/EY

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään artikla seuraavasti:

 

”9 a artikla

 

Välineet toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettava muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan soveltamaan jätehierarkiaa. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitetyt välineet ja toimenpiteet.”

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

22 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”22 a artikla

 

Tiedot

 

1.  Jäsenvaltioiden 10 ja 12 artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti.

 

2.  Komissio antaa 23 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten sekä malli tietojen toimittamista varten.”

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

23 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a)  Korvataan 23 artiklan otsikko seuraavasti:

”Uudelleentarkastelu”

Raportointi ja uudelleentarkastelu”

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/66/EY

23 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii vuoden 2016 loppuun mennessä kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja sisämarkkinoiden toimintaan.

1.  Komissio laatii vuoden 2016 loppuun mennessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja sisämarkkinoiden toimintaan.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä ja ottaen huomioon unionin sitoumuksen siirtyä kohti kiertotaloutta komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä uudelleen tätä direktiiviä kokonaisuudessaan ja erityisesti sen soveltamisalaa ja tavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta. Uudelleentarkastelussa otetaan huomioon unionin kiertotaloutta koskevat toimintapoliittiset tavoitteet ja aloitteet sekä sellaisten uusien paristotyyppien tekninen kehitys, joissa ei käytetä vaarallisia aineita eikä varsinkaan raskas- ja muita metalleja tai metalli-ioneja. Komissio tutkii myös mahdollisuutta asettaa resurssikohtaisia tavoitteita, etenkin kriittisille raaka-aineille. Uudelleentarkasteluun liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

23 a a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”23 a a artikla

 

Välineet toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettava muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan soveltamaan jätehierarkiaa. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitetyt välineet ja toimenpiteet.”

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 8 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat ympäristönsuojelua varten asettaa laadullisia vähimmäisnormeja kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylle.

”Jäsenvaltioiden on ympäristönsuojelua varten asetettava laadullisia vähimmäisnormeja kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylle.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

8 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a)   Korvataan 8 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

Tämän artiklan täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan vähimmäislaatunormit, jotka perustuvat erityisesti Euroopan standardisointijärjestöjen laatimiin normeihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän artiklan täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi ja direktiivissä 2012/19/EU annettujen toimivaltuuksien mukaisesti komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan vähimmäislaatunormit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2012/19/EU

16 artikla – 5 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 16 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 5 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 16 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot tämän artiklan 5 d kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot toimitetaan kaikilta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja/tai käsittelyyn osallistuvilta toimijoilta. Tiedot on toimitettava komission 5 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2012/19/EU

16 artikla – 5 c kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

5 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä, kunnes käyttöön otetaan 5 d kohdassa tarkoitettu yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten. Komissio arvioi myös kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2012/19/EU

16 artikla – 5 c a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c a.  Komissio sisällyttää kertomukseen tämän direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän direktiivin muuttamisesta.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2012/19/EU

16 artikla – 5 d kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan malli 5 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”.

5 d.  Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten sekä malli 5 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 20 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2012/19/EU

16 artikla – 5 d a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 d a.  Edellä 5 c kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun aikana kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä ja ottaen huomioon unionin sitoumuksen siirtyä kohti kiertotaloutta komissio tarkastelee uudelleen tätä direktiiviä kokonaisuudessaan ja erityisesti sen soveltamisalaa ja tavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta ja ottaen huomioon unionin kiertotaloutta koskevat toimintapoliittiset tavoitteet ja aloitteet. Komissio tutkii mahdollisuutta asettaa resurssikohtaisia tavoitteita, etenkin kriittisille raaka-aineille. Uudelleentarkasteluun liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

16 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”16 a artikla

 

Välineet toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettava muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan soveltamaan jätehierarkiaa. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitetyt välineet ja toimenpiteet.”

(1)

EUVL C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)

EUVL C 17, 18.1.2017, s. 46.


PERUSTELUT

Ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan jäsenvaltioiden raportointivelvoitteita ja mukauttamaan niitä jätealan puitedirektiivin, pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin sekä kaatopaikkadirektiivin raportointisäännöksiin. Ehdotuksella pyritään myös mukauttamaan komiteamenettelyä koskevia säännöksiä Lissabonin sopimukseen.

Esittelijä on pitkälti samaa mieltä ehdotuksen tavoitteista ja katsoo, että tavoitteiden saavuttamisen varmentamisen olisi perustuttava kunnollisiin ja luotettaviin tietoihin. Jäsenvaltioiden olisi siksi pyrittävä asianmukaiseen tietojen keräämiseen ja komissiolle siirtämiseen. Tarkistuksilla pyritään parantamaan tietojen laatua ottamalla käyttöön paristodirektiivin laaduntarkastus. Komission olisi yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen kanssa kehitettävä yhteinen menetelmä tietojen keräämistä, organisoimista ja käsittelemistä varten, jotta voidaan varmistaa laadukkaiden tietojen vertailtavuus. Tarkistuksilla pyritään myös säilyttämään komission velvoite, joka koskee direktiivien täytäntöönpanon arviointia ja raportointia sekä ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten arviointia. Komission olisi harkittava arviointikertomuksissaan, onko direktiivien olennaisia osia, mukaan lukien tavoitteet, kenties tarkistettava, jotta lainsäädäntö soveltuisi edelleen tarkoitukseensa. Kertomuksiin olisi liitettävä lainsäädäntöehdotuksia, jos ilmenee tarvetta parantamiselle ja kunnianhimo kasvaa. Lisäksi on esitetty tarkistuksia, joilla mukautetaan tekstiä 16. huhtikuuta 2016 tehtyyn uuteen toimielinten väliseen sopimukseen.

Koska sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, paristojen ja romuajoneuvojen kysyntä kasvaa, mikä johtaa moninaisempaan elinkaaren lopussa syntyvään jätteeseen, ja kyseinen jäte on arvokkaiden ja niukkojen materiaalien lähde, näitä kolmea direktiiviä olisi tarkasteltava lähitulevaisuudessa uudelleen kattavasti kiertotalouden yhteydessä asianmukaisen vaikutustenarvioinnin pohjalta ja ottaen huomioon ekologisen suunnittelun, uusioraaka-aineiden kierrätyksen lisäämistarpeen, teknologisen kehityksen sekä muut unionin kiertotaloutta koskevat toimintapoliittiset tavoitteet ja aloitteet.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.10.2016)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Valmistelija: Pavel Telička

LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 2. joulukuuta 2015 uuden kiertotaloutta koskevan paketin, johon kuuluu kiertotalouden toimintasuunnitelma sekä neljä jätealaa koskevaa lainsäädäntöehdotusta. Lainsäädäntöehdotuksella pyritään asettamaan jätteen vähentämistä, mukaan lukien kaatopaikoille sijoittamista, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, koskevat tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Ehdotuksella luodaan myös kunnianhimoinen ja uskottava pitkän aikavälin suunnitelma jätehuoltoa ja kierrätystoimintaa varten.

Vaikka ITRE-valiokunta on päättänyt jakaa aineiston neljään eri kokonaisuuteen, ne kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Moni jätealan tilastoja ja määritelmiä koskeva muutos esitetään jätealan puitedirektiivissä, kun taas näihin määritelmiin tai tilastoihin perustuvat tavoitteet ja velvoitteet esitetään kolmessa muussa direktiivissä. Siksi on syytä varmistaa kaikkien asiakokonaisuuksien johdonmukaisuus.

Valmistelija pitää myönteisenä komission tarkistettua ehdotusta, koska siinä sovelletaan laajempaa, kokonaisvaltaisempaa ja realistisempaa lähestymistapaa. Luotettavien jätehuoltoa koskevien tilastojen toimittaminen on ratkaisevaa, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden yhdenvertaiset lähtökohdat sekä unionin tehokas jätehuolto. Tällä saralla tarvitaan kiistatta uusia parannuksia. Komission ehdottamien tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia ja kuitenkin samalla myös realistisia ja kaikkien jäsenvaltioiden saavutettavissa, koska muussa tapauksessa unionin sisämarkkinat saattavat hajaantua ja muuttua epäosallistaviksi, jolloin alan kehitys jäisi epätasaiseksi. Siksi asianmukaiseen edistymiseen tarvitaan pitkän aikavälin visiota, jonka tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia. Valmistelija suhtautuu kuitenkin edelleen epäillen tavoitteiden asettamisessa käytettyihin menetelmiin, vaikka itse tavoitteet ovat asianmukaisia. Kun luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot on kerätty, tavoitteita ja kunnianhimoisia pyrkimyksiä on arvioitava uudelleen niin, että ne ovat asianmukaisella tasolla. Valmistelijan mielestä on myös valitettavaa, että missään kohdin ehdotusta ei keskitytä kouluttamiseen ja tiedottamiseen, vaikka niiden olisi oltava kaikkien muutosten ytimessä.

Romuajoneuvoja, paristoja ja akkuja ja käytettyjä paristoja ja akkuja sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien direktiivien muuttamisella pyritään yksinkertaistamaan jäsenvaltioille asetettuja raportointivelvoitteita. Valmistelija haluaa yksinkertaistaa lainsäädäntöä jäsenvaltioiden ja yritysten kannalta sen sijaan, että niille asetettaisiin tarpeettomia lisävelvoitteita. Samalla pyritään luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat eri markkinatoimijoille. Sääntelyn lisääminen ei ole suotavaa, vaan tarkoituksena on luoda yrityksille toimintaympäristö, jossa ne pystyvät soveltamaan pitkän aikavälin strategian mukaisesti kaikkein ympäristöystävällisimpiä ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja. Jäsenvaltioiden on luotava otolliset olosuhteet, jotta valmistajat voivat huolehtia omista vastuualueistaan; tähän kuuluvat verokannustimet sekä teollisuuden symbioosien tukeminen. Valmistelija ei ole kuitenkaan varma siitä, että paristoja ja akkuja koskeva komission ehdotus johtaisi tällaisiin lopputuloksiin.

Jos unioni harkitsee vakavissaan kiertotalouteen siirtymistä, sen on luotava asianmukainen infrastruktuuri ja avoimet markkinat unionin liikennealalle ja jätehuollolle. Tämä ei ole toistaiseksi onnistunut, ja tästä puutteesta saattaa tulla tehokkaan jätehuollon este koko EU:ssa. Valmistelija ehdottaa siksi, että komissio harkitsisi, olisiko jätteen siirtoja koskevissa hallintomenettelyissä otettava käyttöön yhden asiointipisteen järjestelmä, millä vähennettäisiin hallinnollista rasitusta ja nopeutettaisiin menettelyä.

Toinen merkittävä elementti on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsitteleminen sen jälkeen, kun ne on kerätty erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erikseen kerääminen ei ole mielekästä, jos tämän jälkeen suoritettava käsittely ei ole asianmukaista. Eräät unionin jäsenvaltiot ovat jo ottaneet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämistä varten käyttöön pakollisia standardeja (EN 50625-sarja), joten valmistelija kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla kyseisen standardisarjan noudattamisesta tehtäisiin pakollista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsiteltäessä.

Valmistelija haluaa myös muistuttaa unionin ulkopuolisesta elektroniikkaromuksi ja sekundaarisiksi raaka-aineiksi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, romumetalli, muovit jne.) katsottavien tuotteiden viennistä. EU:n olisi keskityttävä valvomaan tällaisten materiaalien käsittelyä ja kierrätystä alueensa ulkopuolella, kuten jätealan puitedirektiivissä todetaan. Sen olisi myös keskityttävä kyseisten raaka-aineiden laittomaan kolmansiin maihin viemiseen, mikä edellyttää ensisijaisesti voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Jätealan lainsäädäntöä koskevassa komission ehdotuksessa ei voida käsitellä näitä kysymyksiä. Komission olisi kuitenkin käsiteltävä asiaa, kun se tarkastelee uudelleen jätteiden siirtämistä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä estääkseen unionin ulkopuolelle viemisen. Komission olisi tällöin keskityttävä nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoon ja noudattamisen valvontaan. On myönteistä, että komissio paneutuu muihin ehdotuksiin, jotka koskevat esimerkiksi ympäristöystävällistä suunnittelua tai tiettyjen direktiivien täytäntöönpanoa, millä voitaisiin osaltaan edistää sähköromun laittoman viennin vähentämistä.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi, luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi sekä unionin riippuvuuden tason vähentämiseksi;

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  On tarpeen varmistaa uusioraaka-aineiden tehokas ja vain vähän energiaa kuluttava käsittely, ja tämä tavoite olisi asetettava etusijalle tutkimuksessa ja kehittämisessä. Komission olisi harkittava jätteiden luokittelua koskevan ehdotuksen antamista, jotta voidaan tukea unionin uusioraaka-aineiden markkinoiden luomista.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Teollisuuden ala on viime vuosina muuttunut merkittävästi tekniikan edistymisen ja tavaroiden entistä maailmanlaajuisemman liikkumisen seurauksena. Nämä tekijät aiheuttavat uusia haasteita ympäristövastuulliselle jätehuollolle ja jätteenkäsittelylle, ja niihin olisi vastattava toteuttamalla lisää tutkimustoimia ja käyttämällä kohdennettuja sääntelyvälineitä. Suunniteltu vanheneminen on kasvava ongelma, joka on luonnostaan ristiriidassa kiertotalouden tavoitteiden kanssa ja joka olisi pyrittävä lopettamaan toteuttamalla yhteisiä toimia kaikkien tärkeimpien sidosryhmien, teollisuuden, asiakkaiden ja sääntelyviranomaisten kanssa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua ja luotettavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi.

(3)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua ja luotettavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yhteinen menetelmä tiedon keräämistä ja käsittelemistä varten sekä yksi vastaanottopiste – jonka olisi oltava Eurostat – jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi, jonka olisi perustuttava yhdenmukaistettuun esittämistapaan. Jätehuollon vertailukelpoisten tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin mukaisia täytäntöönpanokertomuksia laatiessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että erikseen kerättyä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsitellään asianmukaisesti. Ympäristöriskit kasvavat, jos vain eräät mutta eivät kaikki sähkö- ja elektroniikkaromua käsittelevät toimijat soveltavat asianmukaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä. Komissio valtuutettiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetulla direktiivillä 2012/19/EU1 a kehittämään yhteisiä standardeja (EN 50625 -sarja) sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä varten. Komission olisi annettava täytäntöönpanosäädös tehdäkseen näistä standardeista oikeudellisesti sitovia ja varmistaakseen siten yhdenvertaiset lähtökohdat, jätelainsäädännön noudattamisen ja itse kiertotalouden käsitteen.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Nykyinen teksti

Tarkistus

(4)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

Poistetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa unionin lainsäädännössä sovelletaan direktiivissä 2008/98/EY säädetyn jätehierarkian mukaista tärkeysjärjestystä. Kyseistä hierarkiaa sovelletaan siten romuajoneuvoihin, paristoihin ja akkuihin sekä käytettyihin paristoihin ja akkuihin ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun. Jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin tavoitteisiin pyrkiessään toteutettava tarvittavat toimenpiteet ottaakseen jätehierarkiaan perustuvan tärkeysjärjestyksen huomioon ja varmistaakseen sen soveltamisen käytännössä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi jätteiden siirron unionissa olisi oltava helpompaa ja halvempaa, ja yritysten soveltamien menettelyjen olisi oltava yksinkertaisempia, samalla kun huolehditaan ympäristöstandardeista. Komission olisi käsiteltävä tätä asiaa, kun se tarkastelee uudelleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/20061 a.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2016, jätteiden siirrosta (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1).

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Koska tarve käsitellä ja kierrättää jätettä unionissa kasvaa kiertotalouden myötä, olisi korostettava sen varmistamista, että jätteen siirtoa koskevat menettelyt ovat ympäristölainsäädännön periaatteiden ja vaatimusten ja erityisesti läheisyyttä, hyödyntämisen ensisijaisuutta ja omavaraisuutta koskevien periaatteiden mukaisia. Komission olisi hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi harkittava, olisiko jätteen siirtoja koskevissa hallintomenettelyissä otettava käyttöön yhden asiointipisteen järjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet laittomien jätteen siirtojen estämiseksi.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tämä direktiivi on hyväksytty ottaen huomioon sitoumukset, jotka on tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä lainsäädännön parantamista koskevassa toimielinten sopimuksessa, ja direktiivi olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava kyseisessä sopimuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 2000/53/EY

8 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuottajat toimittavat purkamistiedot kutakin uutta markkinoille saatettua ajoneuvotyyppiä varten kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon markkinoille saattamisesta. Näistä purkamistiedoista on käytävä ilmi eri ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä kaikkien vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvoissa siltä osin, kun käsittelylaitosten on ne tarpeen tietää tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi, ottaen erityisesti huomioon 7 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen.”

”3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuottajat toimittavat purkamistiedot sähköisessä muodossa kutakin uutta markkinoille saatettua ajoneuvotyyppiä varten kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon markkinoille saattamisesta. Näistä purkamistiedoista on käytävä ilmi eri ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä kaikkien vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvoissa siltä osin, kun käsittelylaitosten on ne tarpeen tietää tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi, ottaen erityisesti huomioon 7 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen.”

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2000/53/EY

8 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään artikla seuraavasti:

 

”8 a artikla

 

Välineet voimakkaampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

1.  Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä varten taloudellisia välineitä tai muita liitteessä II a lueteltuja toimenpiteitä.

 

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti käyttöön otetuista erityisistä taloudellisista välineistä tai muista toimenpiteistä ... [lisätään päivämäärä, joka on kahdeksantoista kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta] mennessä ja tämän jälkeen viiden vuoden välein.”

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

9 artikla – 1 a–1 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 1 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on kerättävä ja käsiteltävä yhdenmukaistettua menetelmää soveltaen ja toimitettava komission 1 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa, jolla on tuettava uudelleenkäyttöä ja avointa dataa koskevia tavoitteita. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

1 b.  Jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti.

1 b.  Jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti. Laaduntarkastusta koskeva kertomus on laadittava yhdenmukaistetun mallin mukaisesti.

1 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

1 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta ja avoimen datan saatavuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan yhdeksän kuukautta jäsenvaltioiden ensimmäisen kertomuksen jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

1 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan malli 1 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

1 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan yhdenmukaistettu menetelmä ja malli 1 a kohdassa tarkoitettujen vertailukelpoisten tietojen keräämistä, käsittelyä ja toimittamista varten ja malli 1 b kohdassa tarkoitetun laaduntarkastusta koskevan kertomuksen osalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2000/53/EY

Liite II a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään tämän direktiivin liitteen I mukainen liite II a.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

15 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1) Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Käsittely- ja kierrätystoimet voidaan toteuttaa kyseisen jäsenvaltion tai yhteisön ulkopuolella edellyttäen, että käytettyjen paristojen ja akkujen siirrossa noudatetaan Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 259/93(2).”

 

”1.  Ottaen huomioon jätehierarkian tärkeysjärjestyksen ja liikenteen ympäristövaikutuksen käsittely- ja kierrätystoimet voidaan toteuttaa kyseisen jäsenvaltion tai yhteisön ulkopuolella edellyttäen, että käytettyjen paristojen ja akkujen siirrossa noudatetaan Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 259/93 (2).

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet laittomien jätteen siirtojen estämiseksi.”.

__________________

__________________

(2) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L 349, 31.12.2001, s. 1).

(2) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L 349, 31.12.2001, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

21 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”21 a artikla

 

Välineet voimakkaampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

1.  Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä varten taloudellisia välineitä tai muita liitteessä IV a lueteltuja toimenpiteitä.

 

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti käyttöön otetuista erityisistä taloudellisista välineistä tai muista toimenpiteistä ... [lisätään päivämäärä, joka on kahdeksantoista kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden vuoden välein.”

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

22 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”22 a artikla

 

Tietojen kerääminen, käsitteleminen ja esittäminen

 

1.  Jäsenvaltioiden 10 ja 12 artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti.

 

2.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksin menetelmän tietojen keräämistä ja käsittelemistä sekä tietojen esittämistapaa varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

23 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”b a)  kaikkien käytettyjä kannettavia paristoja ja akkuja koskevien käsittelytoimenpiteiden kehittyminen, mukaan lukien yleiskatsaus parhaan saatavilla olevan tekniikan soveltamiseen;”

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

Liite IV a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Lisätään tämän direktiivin liitteen II mukainen liite IV a.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

4 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)   Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”Rajoittamatta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja tuotesuunnittelua koskevan unionin lainsäädännön, mukaan lukien direktiivi 2009/125/EY, vaatimuksia, jäsenvaltioiden on kannustettava tuottajien ja kierrättäjien yhteistyötä sekä toimenpiteitä, joilla edistetään sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelua ja valmistusta, jolla helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja materiaalien uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta direktiivissä 2009/125/EY vahvistettuja ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia, joilla edistetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä ja käsittelyä, sovelletaan ja jotta tuottajat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan esimerkiksi ympäristönsuojelun ja/tai turvallisuus vaatimusten kannalta ylivoimaista hyötyä.”

”Rajoittamatta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja tuotesuunnittelua koskevan unionin lainsäädännön, mukaan lukien direktiivi 2009/125/EY, vaatimuksia, jäsenvaltioiden on kannustettava tuottajien, korjaajien ja kierrättäjien yhteistyötä sekä toimenpiteitä, joilla edistetään sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelua ja valmistusta, jolla helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja materiaalien korjaamista, uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä ja jolla luovutaan kaiken suunniteltua vanhenemista edistävän tekniikan asentamisesta tuotteeseen. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta direktiivissä 2009/125/EY vahvistettuja ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia, joilla edistetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä ja käsittelyä, sovelletaan ja jotta tuottajat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun korjaamista ja uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan esimerkiksi ympäristönsuojelun ja/tai turvallisuus vaatimusten kannalta ylivoimaista hyötyä.”

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a. Korvataan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  on olemassa järjestelmiä, joiden avulla loppukäyttäjät ja jakelijat voivat palauttaa tällaisen romun vähintään maksutta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavia keräyspaikkoja on olemassa ja käytettävissä, ottaen huomioon erityisesti väestötiheyden;”

”a)  on olemassa järjestelmiä, joiden avulla loppukäyttäjät ja jakelijat voivat palauttaa tällaisen romun vähintään maksutta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavia keräyspaikkoja on runsaasti olemassa ja helposti ja säännöllisesti käytettävissä, ottaen huomioon erityisesti väestötiheyden;”

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

6 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 b)  Korvataan 6 artiklan otsikko seuraavasti:

”Kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely ja kuljetus

”Kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käyttö

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

6 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 c)  Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys ja kuljetus suoritetaan niin, että luodaan optimaaliset edellytykset valmisteluille uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vaarallisten aineiden eristämistä varten.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys ja kuljetus suoritetaan niin, että luodaan optimaaliset edellytykset valmisteluille uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vaarallisten aineiden eristämistä varten.

Uudelleenkäyttöön valmistelun maksimoimiseksi jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että ennen siirtoa keräysjärjestelmissä tai keräyspaikoissa tarpeen mukaan huolehditaan siitä, että uudelleenkäyttöön valmisteltavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet erotellaan muusta erilliskerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta varmistamalla erityisesti uudelleenkäyttökeskusten henkilökunnan pääsy laitteisiin.

Uudelleenkäyttöön valmistelun maksimoimiseksi jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että ennen siirtoa keräysjärjestelmissä tai keräyspaikoissa tarpeen mukaan huolehditaan siitä, että uudelleenkäyttöön valmisteltavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet erotellaan muusta erilliskerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta varmistamalla erityisesti uudelleenkäyttökeskusten henkilökunnan pääsy laitteisiin.

 

On edistettävä korjauksesta ja hyödyntämisestä vastaavien paikallisten toimijoiden pääsyä erilliskerättyyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun ottaen huomioon jätehierarkian painopisteet ja liikenteen ympäristövaikutuksen, sanotun vaikuttamatta tuottajan vastuuta koskevan periaatteen soveltamiseen.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

8 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 d)   Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämisjärjestelmiä käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tuottajat voivat perustaa järjestelmät muista erillään tai yhteisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keräys- tai käsittelytoimia suorittavat laitokset ja yritykset varastoivat ja käsittelevät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun liitteessä VIII esitettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti.”

”3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet tai markkinoiden kolmannet toimijat perustavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämisjärjestelmiä käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, minkä lisäksi jäsenvaltioiden on annettava hyödyntämistä koskevaa tehokasta tietoa laitoksille tai yrityksille, jotka toteuttavat käsittelytoimia. Tuottajat voivat perustaa järjestelmät muista erillään tai yhteisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keräys- tai käsittelytoimia suorittavat laitokset ja yritykset varastoivat ja käsittelevät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun liitteessä VIII esitettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti.”

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 e alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 e)  Korvataan 8 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltiot voivat ympäristönsuojelua varten asettaa laadullisia vähimmäisnormeja kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylle.

”Jäsenvaltioiden on ympäristönsuojelua varten asetettava laadullisia vähimmäisnormeja kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylle. Niiden on julkaistava kyseiset normit.”

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 f alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 f)  Poistetaan 8 artiklan 5 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 g alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

8 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 g)  Korvataan 8 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

Tämän artiklan täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan vähimmäislaatunormit, jotka perustuvat erityisesti Euroopan standardisointijärjestöjen laatimiin normeihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän artiklan täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi ja reagoidakseen direktiivissä 2012/19 EU annettuihin toimivaltuuksiin komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan vähimmäislaatunormit, jotka perustuvat erityisesti Euroopan standardisointijärjestöjen laatimaan EN 50625 -sarjaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – -1 h alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

10 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 h) Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Käsittelytoimet voidaan toteuttaa myös kyseisen jäsenvaltion tai koko unionin ulkopuolella edellyttäen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirrossa noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta, 29 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1418/2007 (24) säännöksiä. ”

”1.  Ottaen huomioon jätehierarkian painopisteet ja liikenteen ympäristövaikutuksen käsittelytoimet voidaan toteuttaa myös kyseisen jäsenvaltion tai koko unionin ulkopuolella edellyttäen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirrossa noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta, 29 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1418/2007(24) säännöksiä.

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet laittomien jätteen siirtojen estämiseksi.

_________________

____________________

(24) EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6.

(24) EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2012/19/EU

16 artikla – 5 a–5 d kohdat

 

Komission teksti

Tarkistus

5 a.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 16 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 5 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 16 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on kerättävä, käsiteltävä ja toimitettava yhdenmukaistettua menetelmää soveltaen ja komission 5 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa, jolla on tuettava uudelleenkäyttöä ja avointa dataa koskevia tavoitteita. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

5 b.  Jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti.

5 b.  Jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti. Laaduntarkastusta koskeva kertomus on laadittava yhdenmukaistetun mallin mukaisesti.

5 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

5 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta sekä avoimen datan saatavuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan yhdeksän kuukautta jäsenvaltioiden ensimmäisen kertomuksen jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

5 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan malli 5 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan yhdenmukaistettu menetelmä ja malli 5 a kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämistä, käsittelyä ja toimittamista varten ja malli 5 b kohdassa tarkoitetun laaduntarkastusta koskevan kertomuksen osalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

17 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”17 a artikla

 

Välineet voimakkaampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

1.   Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä varten taloudellisia välineitä tai muita liitteessä X a lueteltuja toimenpiteitä.

 

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti käyttöön otetuista erityisistä taloudellisista välineistä tai muista toimenpiteistä ... [lisätään päivämäärä, joka on kahdeksantoista kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden vuoden välein.”

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

Liite X a

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Lisätään tämän direktiivin liitteen III mukainen liite X a.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Liite I (uusi)

Direktiivi 2000/53/EY

Liite II a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite I

 

Lisätään direktiiviin 2000/53/ETY liite II a seuraavasti:

 

”Liite II a

 

Välineet jätehierarkian soveltamisen ja kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

1.   Taloudelliset välineet:

 

1.1.  kaatopaikkaverojen ja/tai -maksujen nostaminen asteittain kaikissa jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte, muut);

 

1.2.  jätteenpolttoveron ja/tai -maksun käyttöönotto tai korottaminen;

 

1.3.  suoran hintatuen järjestelmät, joilla edistetään uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä;

 

1.4.  kierrätykseen ja primaarisiin raaka-aineisiin liittyvien myönteisten ja kielteisten ulkoisvaikutusten sisällyttäminen kustannuksiin;

 

1.5.  vähäisen arvonlisäverokannan tai nollaverokannan soveltaminen korjaamiseen, korjaamisessa käytettyihin materiaaleihin sekä käytettyihin tuotteisiin;

 

1.6.  ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmien asteittainen käyttöönotto koko jäsenvaltioiden alueella yhdyskuntajätteen tuottajien kannustamiseksi vähentämään, käyttämään uudelleen tai kierrättämään jätteitään;

 

1.7.  ympäristöverot tai edistyneet jätehuoltomaksut, joita sovelletaan tuotteisiin silloin, kun laajennettuja tuottajavastuuohjelmia ei ole käytössä;

 

1.8.  toimenpiteet, joilla parannetaan nykyisten ja tulevien tuottajavastuuta koskevien järjestelmien kustannustehokkuutta;

 

1.9.  investointituki hankkeisiin, joilla edistetään jätehierarkian soveltamista;

 

1.10.  tuottajavastuuta koskevien järjestelmien laajentaminen uusiin jätevirtoihin;

 

1.11.  pantinpalautus- ja muita järjestelmiä, joilla kannustetaan yhdyskuntajätteen tuottajia ja talouden toimijoita vähentämään, uudelleenkäyttämään ja kierrättämään jätteitään;

 

1.12.  taloudelliset kannustimet paikallisille viranomaisille jätteen syntymisen ehkäisemisen sekä erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja lisäämisen edistämiseksi;

 

1.13.  toimenpiteet uudelleenkäyttösektoreiden kehittämisen tueksi;

 

1.14.  ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja koskevat kriteerit, joilla edistetään jätehierarkiaa;

 

1.15.  toimenpiteet sellaisten haitallisten tukien poistamiseksi vähitellen käytöstä, jotka eivät ole jätehierarkian mukaisia;

 

1.16.  kannustimet, joilla edistetään jätteiden syntymistä estävien tuotteiden, kuten korjattavien tuotteiden, suunnittelua ja saattamista markkinoille.

 

2.  Muut toimenpiteet:

 

2.1.  kierrätettävän jätteen polttoa koskeva erityiskielto;

 

2.2.  kertakäyttöisiä ja kierrätykseen kelpaamattomia tuotteita ja pakkauksia koskevat markkinarajoitukset;

 

2.3.  tekniset ja verotukselliset toimenpiteet uudelleenkäyttöön tulevien tuotteiden ja kierrätysmateriaalien (myös kompostoitujen materiaalien) markkinoiden kehittämiseksi sekä kierrätysmateriaalien laadun parantamiseksi;

 

2.4.  veronpalautusten ja/tai verohuojennusten kaltaiset toimenpiteet;

 

2.5.  toimenpiteet yleisön tietämyksen lisäämiseksi asianmukaisesta jätehuollosta ja roskaamisen vähentämisestä, mukaan lukien tapauskohtaiset kampanjat sen varmistamiseksi, että jätteiden syntymistä estetään niiden lähteellä ja että erilliskeräysjärjestelmien käyttöaste on korkea;

 

2.6.  toimenpiteet, mukaan lukien digitaalisin keinoin toteutetut toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten toimet sovitetaan asianmukaisesti yhteen ja että muut keskeiset sidosryhmät voivat osallistua;

 

2.7.  Euroopan rakenne- ja investointirahastojen parempi käyttö asiaa koskevien tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämisen rahoittamiseksi;

 

2.8.  Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttäminen jätteen syntymisen ehkäisemisen, uudelleenkäyttöön valmistelun ja kierrätyksen rahoittamiseen;

 

2.9.  viestintäfoorumien perustaminen toimialojen, työmarkkinaosapuolten, paikallisviranomaisten ja jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa varten;

 

2.10.  tuotteiden kierrätetyn sisällön vähimmäisosuuden käyttöön ottaminen;

 

2.11.  kaikki vaihtoehtoiset tai lisätoimenpiteet, joilla on samat tavoitteet.”

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Liite II (uusi)

Direktiivi 2006/66/EY

Liite IV a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite II

 

Lisätään direktiiviin 2006/66/EY liite IV a seuraavasti:

 

”Liite IV a

 

Välineet jätehierarkian soveltamisen ja kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

1.   Taloudelliset välineet:

 

1.1.  kaatopaikkaverojen ja/tai -maksujen nostaminen asteittain kaikissa jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte, muut);

 

1.2.  jätteenpolttoveron ja/tai -maksun käyttöönotto tai korottaminen;

 

1.3.  suoran hintatuen järjestelmät, joilla edistetään uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä;

 

1.4.  kierrätykseen ja primaarisiin raaka-aineisiin liittyvien myönteisten ja kielteisten ulkoisvaikutusten sisällyttäminen kustannuksiin;

 

1.5.  vähäisen arvonlisäverokannan tai nollaverokannan soveltaminen korjaamiseen, korjaamisessa käytettyihin materiaaleihin sekä käytettyihin tuotteisiin;

 

1.6.  ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmien asteittainen käyttöönotto koko jäsenvaltioiden alueella yhdyskuntajätteen tuottajien kannustamiseksi vähentämään, uudelleenkäyttämään tai kierrättämään jätteitään;

 

1.7.  ympäristöverot tai edistyneet jätehuoltomaksut, joita sovelletaan tuotteisiin silloin, kun laajennettuja tuottajavastuuohjelmia ei ole käytössä;

 

1.8.  toimenpiteet, joilla parannetaan nykyisten ja tulevien tuottajavastuuta koskevien järjestelmien kustannustehokkuutta;

 

1.9.  investointituki hankkeisiin, joilla edistetään jätehierarkian soveltamista;

 

1.10.  tuottajavastuuta koskevien järjestelmien laajentaminen uusiin jätevirtoihin;

 

1.11.  pantinpalautus- ja muita järjestelmiä, joilla kannustetaan yhdyskuntajätteen tuottajia ja talouden toimijoita vähentämään, uudelleenkäyttämään ja kierrättämään jätteitään;

 

1.12.  taloudelliset kannustimet paikallisille viranomaisille jätteen syntymisen ehkäisemisen sekä erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja lisäämisen edistämiseksi;

 

1.13.  toimenpiteet uudelleenkäyttösektoreiden kehittämisen tueksi;

 

1.14.  ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja koskevat kriteerit, joilla edistetään jätehierarkiaa;

 

1.15.  toimenpiteet sellaisten haitallisten tukien poistamiseksi vähitellen käytöstä, jotka eivät ole jätehierarkian mukaisia;

 

1.16.  kannustimet, joilla edistetään jätteiden syntymistä estävien tuotteiden, kuten korjattavien tuotteiden, suunnittelua ja saattamista markkinoille.

 

2.  Muut toimenpiteet:

 

2.1.  kierrätettävän jätteen polttoa koskeva erityiskielto;

 

2.2.  kertakäyttöisiä ja kierrätykseen kelpaamattomia tuotteita ja pakkauksia koskevat markkinarajoitukset;

 

2.3.  tekniset ja verotukselliset toimenpiteet uudelleenkäyttöön tulevien tuotteiden ja kierrätysmateriaalien (myös kompostoitujen materiaalien) markkinoiden kehittämiseksi sekä kierrätysmateriaalien laadun parantamiseksi;

 

2.4.  veronpalautusten ja/tai verohuojennusten kaltaiset toimenpiteet;

 

2.5.  toimenpiteet yleisön tietämyksen lisäämiseksi asianmukaisesta jätehuollosta ja roskaamisen vähentämisestä, mukaan lukien tapauskohtaiset kampanjat sen varmistamiseksi, että jätteiden syntymistä estetään niiden lähteellä ja että erilliskeräysjärjestelmien käyttöaste on korkea;

 

2.6.  toimenpiteet, mukaan lukien digitaalisin keinoin toteutetut toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten toimet sovitetaan asianmukaisesti yhteen ja että muut keskeiset sidosryhmät voivat osallistua;

 

2.7.  Euroopan rakenne- ja investointirahastojen parempi käyttö asiaa koskevien tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämisen rahoittamiseksi;

 

2.8.  Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttäminen jätteen syntymisen ehkäisemisen, uudelleenkäyttöön valmistelun ja kierrätyksen rahoittamiseen;

 

2.9.  viestintäfoorumien perustaminen toimialojen, työmarkkinaosapuolten, paikallisviranomaisten ja jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa varten;

 

2.10.  tuotteiden kierrätetyn sisällön vähimmäisosuuden käyttöön ottaminen;

 

2.11.  kaikki vaihtoehtoiset tai lisätoimenpiteet, joilla on samat tavoitteet.”

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Liite III (uusi)

Direktiivi 2012/19/EU

Liite X a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite III

 

Lisätään direktiiviin 2012/19/EU liite X a seuraavasti:

 

”Liite X a

 

Välineet jätehierarkian soveltamisen ja kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

1.   Taloudelliset välineet:

 

1.1.  kaatopaikkaverojen ja/tai -maksujen nostaminen asteittain kaikissa jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte, muut);

 

1.2.  jätteenpolttoveron ja/tai -maksun käyttöönotto tai korottaminen;

 

1.3.  suoran hintatuen järjestelmät, joilla edistetään uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä;

 

1.4.  kierrätykseen ja primaarisiin raaka-aineisiin liittyvien myönteisten ja kielteisten ulkoisvaikutusten sisällyttäminen kustannuksiin;

 

1.5.  vähäisen arvonlisäverokannan tai nollaverokannan soveltaminen korjaamiseen, korjaamisessa käytettyihin materiaaleihin sekä käytettyihin tuotteisiin;

 

1.6.  ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmien asteittainen käyttöönotto koko jäsenvaltioiden alueella yhdyskuntajätteen tuottajien kannustamiseksi vähentämään, uudelleenkäyttämään tai kierrättämään jätteitään;

 

1.7.  ympäristöverot tai edistyneet jätehuoltomaksut, joita sovelletaan tuotteisiin silloin, kun laajennettuja tuottajavastuuohjelmia ei ole käytössä;

 

1.8.  toimenpiteet, joilla parannetaan nykyisten ja tulevien tuottajavastuuta koskevien järjestelmien kustannustehokkuutta;

 

1.9.  investointituki hankkeisiin, joilla edistetään jätehierarkian soveltamista;

 

1.10.  tuottajavastuuta koskevien järjestelmien laajentaminen uusiin jätevirtoihin;

 

1.11.  pantinpalautus- ja muita järjestelmiä, joilla kannustetaan yhdyskuntajätteen tuottajia ja talouden toimijoita vähentämään, uudelleenkäyttämään ja kierrättämään jätteitään;

 

1.12.  taloudelliset kannustimet paikallisille viranomaisille jätteen syntymisen ehkäisemisen sekä erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja lisäämisen edistämiseksi;

 

1.13.  toimenpiteet uudelleenkäyttösektoreiden kehittämisen tueksi;

 

1.14.  ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja koskevat kriteerit, joilla edistetään jätehierarkiaa;

 

1.15.  toimenpiteet sellaisten haitallisten tukien poistamiseksi vähitellen käytöstä, jotka eivät ole jätehierarkian mukaisia;

 

1.16.  kannustimet, joilla edistetään jätteiden syntymistä estävien tuotteiden, kuten korjattavien tuotteiden, suunnittelua ja saattamista markkinoille.

 

2.  Muut toimenpiteet:

 

2.1.  kierrätettävän jätteen polttoa koskeva erityiskielto;

 

2.2.  kertakäyttöisiä ja kierrätykseen kelpaamattomia tuotteita ja pakkauksia koskevat markkinarajoitukset;

 

2.3.  tekniset ja verotukselliset toimenpiteet uudelleenkäyttöön tulevien tuotteiden ja kierrätysmateriaalien (myös kompostoitujen materiaalien) markkinoiden kehittämiseksi sekä kierrätysmateriaalien laadun parantamiseksi;

 

2.4.  veronpalautusten ja/tai verohuojennusten kaltaiset toimenpiteet;

 

2.5.  toimenpiteet yleisön tietämyksen lisäämiseksi asianmukaisesta jätehuollosta ja roskaamisen vähentämisestä, mukaan lukien tapauskohtaiset kampanjat sen varmistamiseksi, että jätteiden syntymistä estetään niiden lähteellä ja että erilliskeräysjärjestelmien käyttöaste on korkea;

 

2.6.  toimenpiteet, mukaan lukien digitaalisin keinoin toteutetut toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten toimet sovitetaan asianmukaisesti yhteen ja että muut keskeiset sidosryhmät voivat osallistua;

 

2.7.  Euroopan rakenne- ja investointirahastojen parempi käyttö asiaa koskevien tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämisen rahoittamiseksi;

 

2.8.  Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttäminen jätteen syntymisen ehkäisemisen, uudelleenkäyttöön valmistelun ja kierrätyksen rahoittamiseen;

 

2.9.  viestintäfoorumien perustaminen toimialojen, työmarkkinaosapuolten, paikallisviranomaisten ja jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa varten;

 

2.10.  tuotteiden kierrätetyn sisällön vähimmäisosuuden käyttöön ottaminen;

 

2.11.  kaikki vaihtoehtoiset tai lisätoimenpiteet, joilla on samat tavoitteet.”

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Direktiivi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.12.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Pavel Telička

2.2.2016

Valiokuntakäsittely

14.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Direktiivi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.1.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö