IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestiteljica: Simona Bonafè


Postupak : 2015/0272(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0593),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0383/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 15. lipnja 2016.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0013/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i učinkovite uporabe prirodnih resursa te promicanja načela kružnoga gospodarstva.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Za postizanje čistog, djelotvornog i održivog kružnog gospodarstva potrebno je ukloniti štetne tvari iz proizvoda prilikom njihova osmišljavanja i u tom bi kontekstu u okviru kružnog gospodarstva trebalo prepoznati jasne odredbe Sedmog programa djelovanja za okoliš, kojim se poziva na razvoj ciklusa netoksičnih materijala kako bi se reciklirani otpad mogao iskoristiti kao važan i pouzdan izvor sirovina za Uniju.

Obrazloženje

EU bi trebao biti usmjeren na stvaranje čistog kružnog gospodarstva i izbjegavati moguću veliku opasnost od budućeg gubitka povjerenja javnosti i tržišta u reciklirane materijale, stvarajući pritom trajnu ostavštinu. Glavni teret za subjekte koji recikliraju jest prisutnost štetnih tvari u materijalima. EU bi trebao težiti uklanjanju tih štetnih tvari iz proizvoda i otpada, a ne tome da dovodi u opasnost javno zdravlje i okoliš izuzimanjem određenih vrsta poslovanja ili proizvoda iz sigurnosnih zahtjeva i onemogućivanjem identifikacije tih kontaminiranih materijala u budućnosti.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Nužno je pobrinuti se za uspješno gospodarenje sekundarnim sirovinama s niskom potrošnjom energije, a prednost bi trebalo dati nastojanjima u području istraživanja i razvoja u tu svrhu. Komisija bi također trebala razmotriti mogućnost donošenja prijedloga o kategorizaciji otpada kako bi se poduprlo stvaranje tržišta sekundarnih sirovina u Uniji.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  Kada reciklirani materijal ponovno ulazi u gospodarstvo jer mu je priznat prestanak statusa otpada, bilo zbog ispunjenja konkretnih kriterija za prestanak statusa otpada bilo zbog toga što je postao dio novog proizvoda, mora biti u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Unije o kemikalijama.

Obrazloženje

Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju kemikalija (REACH) ne primjenjuje se na otpad, kao što je navedeno u članku 2. stavku 2. „Otpad prema definiciji iz Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća nije tvar, pripravak niti proizvod u smislu članka 3. ove Uredbe”.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Industrijski se sektor zbog tehnoloških dostignuća i povećanih globalnih tokova robe tijekom posljednjih godina bitno izmijenio. Ti faktori postavljaju nove izazove za ekološki odgovorno gospodarenje otpadom i obradu otpada, a na njih bi trebalo odgovoriti kombinacijom povećanih istraživačkih napora i ciljanih regulatornih instrumenata. Planirano zastarijevanje sve je istaknutiji problem koji je u svojoj biti proturječan ciljevima kružnog gospodarstva te bi stoga cilj trebao biti njegovo iskorjenjivanje usklađenim naporima svih glavnih dionika, industrije, potrošača i regulatornih tijela.

Amendment    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka.

(3)  Podatci i informacije koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka na temelju pouzdanih izvora te uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost dostavljenih podataka. Pouzdano dostavljanje podataka o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi države članice pri izvješćivanju o ostvarenju ciljeva utvrđenih u ovim direktivama trebale primjenjivati zajedničku metodologiju koju je Komisija razvila u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Države članice trebale bi učiniti sve što je potrebno kako bi nakon odvojenog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme uslijedila pravilna obrada. Kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve i usklađenost sa zakonodavstvom o otpadu i pojmom kružnog gospodarstva, Komisija bi trebala osmisliti zajedničke standarde za obradu otpadne električne i elektroničke opreme, kao što je utvrđeno u Direktivi 2012/19/EU.

Amandman     8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka u ravnopravnim uvjetima među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u tim direktivama trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvile Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

(4)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka u ravnopravnim uvjetima među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u tim direktivama trebalo zatražiti da upotrebljavaju zajedničku metodologiju prikupljanja i obrade podataka koju je razvila Komisija u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica.

Obrazloženje

Kako bi se poboljšala kvaliteta i pouzdanost podataka u cijelom EU-u, Komisija bi uz zajedničke metode izračuna koje postoje za tri relevantne direktive trebala razviti zajedničku metodologiju za prikupljanje i obradu podataka.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  U cilju postizanja ciljeva iz ove Direktive i pospješivanja prijelaza na kružno gospodarstvo, Komisija bi trebala poticati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama i među različitim sektorima gospodarstva. Ta bi se razmjena mogla olakšati komunikacijskim platformama kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i omogućio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada s drugim sektorima i podržavanju industrijske simbioze.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Hijerarhija otpada utvrđena Direktivom 2008/98/EZ primjenjuje se kao redoslijed prioriteta u pravu Unije o sprječavanju nastanka otpada i gospodarenju otpadom. Ta se hijerarhija stoga primjenjuje u kontekstu otpadnih vozila, baterija i akumulatora, otpadnih baterija i akumulatora te otpadne električne i elektroničke opreme. U okviru ispunjavanja ciljeva ove Direktive države članice trebale bi poduzeti nužne mjere kako bi se prioriteti hijerarhije otpada uzeli u obzir i kako bi se zajamčila njihova praktična provedba.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Budući da je potreba za obradom i recikliranjem otpada u Uniji sve veća, u skladu s kružnim gospodarstvom, naglasak bi trebao biti na tome da pošiljke otpada budu u skladu s načelima i zahtjevima prava okoliša u Uniji, a osobito s načelom blizine, prioritetom za oporabu i samodostatnosti. Komisija bi trebala razmotriti je li poželjno primijeniti načelo „sve na jednom mjestu” (one-stop-shop) za administrativni postupak za pošiljke otpada, u cilju smanjenja administrativnog opterećenja. Države članice trebale bi poduzimati potrebne mjere kako bi spriječile nezakonite pošiljke otpada.

Amandman     12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu Direktive 2000/53/EZ u pogledu zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i u pogledu formata za dostavu podataka o provedbi ciljeva ponovne uporabe i oporabe otpadnih vozila te za provedbu Direktive 2012/19/EU u pogledu metodologije za prikupljanje i obradu podataka i u pogledu formata za dostavu podataka o provedbi postavljenih ciljeva prikupljanja i oporabe električne i elektroničke opreme, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

________________

 

1aUredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Obrazloženje

Treba dodati standardnu uvodnu izjavu o provedbenim ovlastima Komisije.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Radi utvrđivanja metodologije za prikupljanje i obradu podataka te formata za dostavu podataka u vezi s baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima, Komisiji bi trebalo dodijeliti ovlasti za donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranje Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123 12.5.2016., str.1.). Osobito, u cilju ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak -1. (novi)

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

U članku 6. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su sva otpadna vozila uskladištena (makar privremeno) i obrađena u skladu s općim zahtjevima utvrđenima u članku 4. Direktive 75/442/EEZ i u skladu s minimalnim tehničkim uvjetima utvrđenim u Prilogu I. ovoj Direktivi, ne dovodeći u pitanje nacionalne propise o zaštiti zdravlja i okoliša.”

„1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su sva otpadna vozila uskladištena (makar privremeno) i obrađena u skladu s prioritetima hijerarhije otpada i općim zahtjevima utvrđenima u članku 4. Direktive 75/442/EEZ i u skladu s minimalnim tehničkim uvjetima utvrđenim u Prilogu I. ovoj Direktivi, ne dovodeći u pitanje nacionalne propise o zaštiti zdravlja i okoliša.”

Obrazloženje

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i dosljednost u okviru zakonodavstva EU-a o otpadu izrazito je potrebno upućivanje na hijerarhiju otpada u člancima 1., 6. i 7.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9. – stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 7. stavka 2. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 1.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

1.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 7. stavka 2. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa zajedničkom metodologijom iz stavka 1.d ovog članka te ih dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 1.d.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9. – stavak 1.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.c  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

1.c  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Dok se ne utvrdi zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 1.d, izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama. Komisija također procjenjuje cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9. – stavak 1.ca (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.ca  Komisija u tom izvješću može navesti i informacije o provedbi ove Direktive u cijelosti i o njezinu utjecaju na okoliš i ljudsko zdravlje. Po potrebi se izvješću prilaže zakonodavni prijedlog o izmjeni ove Direktive.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9. – stavak 1.d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.d  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 1.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

1.d  Komisija donosi delegirane akte o utvrđivanju zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 1.a. Ti se delegirani akti donose u skladu s postupkom iz članka 11.a.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9. – stavak 1.da (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.da  U kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i s obzirom na predanost EU-a ostvarenju prelaska na kružno gospodarstvo Komisija do 31. prosinca 2018. preispituje ovu Direktivu u cjelini, a posebno njezino područje primjene i ciljeve, na temelju procjene učinka i uzimajući u obzir ciljeve i inicijative politike Unije o kružnom gospodarstvu. Poseban naglasak stavlja se na pošiljke rabljenih vozila za koja se vjeruje da su otpadna vozila. U tu se svrhu primjenjuju smjernice dopisnika br. 9 o pošiljkama otpadnih vozila. Komisija također razmatra mogućnost uspostavljanja posebnih ciljeva za svaki resurs, osobito za ključne sirovine. Revizija je, po potrebi, popraćena zakonodavnim prijedlogom.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 9.a

 

Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom

 

Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu uključivati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 1. – stavak 1.a (novi)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 22.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 22.a

 

Podatci

 

1.  Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s člancima 10. i 12. prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete.

 

2.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije za prikupljanje i obradu podataka te formata za dostavu podataka.”

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 23. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a)  U članku 23. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Preispitivanje

„Izvješćivanje i preispitivanje”

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 23. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija najkasnije do kraja 2016. sastavlja izvješće o provedbi ove Direktive te o njezinu utjecaju na okoliš i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

1.  Komisija najkasnije do kraja 2016., a nakon toga jednom svake tri godine, sastavlja izvješće o provedbi ove Direktive te o njezinu utjecaju na okoliš i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.a  U kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i s obzirom na predanost EU-a ostvarenju prelaska na kružno gospodarstvo Komisija do 31. prosinca 2018. preispituje ovu Direktivu u cjelini, a posebno njezino područje primjene i ciljeve, na temelju procjene učinka. U okviru tog izvješća mora se uzeti u obzir ciljevi i inicijative politike Unije o kružnom gospodarstvu i tehnički razvoj novih vrsta baterija u kojima se ne koriste opasne tvari, prije svega teški metali ili drugi metali ili ioni metala. Komisija također razmatra mogućnost uspostavljanja posebnih ciljeva za svaki resurs, osobito za ključne sirovine. Revizija je, po potrebi, popraćena zakonodavnim prijedlogom.”

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 23.aa (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 23.aa

 

Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom

 

Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu uključivati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”

AMANDMAN    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 8. stavku 5. podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe zaštite okoliša države članice mogu utvrditi minimalne norme kvalitete za obradu prikupljenog OEEO-a.

„Za potrebe zaštite okoliša države članice utvrđuju minimalne norme kvalitete za obradu prikupljenog OEEO-a.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a)   U članku 8. stavku 5. podstavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju minimalne norme kvalitete, posebno na temelju normi koje razviju Europske organizacije za normizaciju. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 21. stavka 2.”

„Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ovog članka te u skladu s mandatom iz Direktive 2012/19/EU, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju minimalne norme kvalitete. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 21. stavka 2.”

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2012/19/EU

Članak 16. – stavak 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 16. stavka 4. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 5.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

5.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 16. stavka 4. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa zajedničkom metodologijom iz stavka 5.d ovog članka te ih dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Države članice osiguravaju da svi subjekti koji prikupljaju ili obrađuju otpadnu električnu i elektroničku opremu dostavljaju podatke. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 5.d.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2012/19/EU

Članak 16. – stavak 5.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5 c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

5 c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Dok se ne utvrdi zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 5.d, izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama. Komisija također procjenjuje cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2012/19/EU

Članak 16. – stavak 5.ca (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.ca  Komisija u tom izvješću navodi informacije o provedbi ove Direktive u cijelosti i o njezinu utjecaju na okoliš i ljudsko zdravlje. Po potrebi se izvješću prilaže zakonodavni prijedlog o izmjeni ove Direktive.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2012/19/EU

Članak 16. – stavak 5.d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5 d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 5.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

5 d.  Komisija donosi delegirane akte o utvrđivanju zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 5.a. Ti se delegirani akti donose u skladu s postupkom iz članka 20.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2012/19/EU

Članak 16. – stavak 5.da (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.da  U kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i s obzirom na predanost EU-a ostvarenju prelaska na kružno gospodarstvo Komisija tijekom revizije iz stavka 5.c preispituje ovu Direktivu u cjelini, a posebno njezino područje primjene i ciljeve, na temelju procjene učinka i uzimajući u obzir ciljeve i inicijative politike Unije o kružnom gospodarstvu. Komisija razmatra mogućnost uspostavljanja posebnih ciljeva za svaki resurs, osobito za ključne sirovine. Revizija je, po potrebi, popraćena zakonodavnim prijedlogom.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 16.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 16.a

 

Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom

 

Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu uključivati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”

  • [1]  SL C 264, 20.7.2016., str. 98.
  • [2]  SL C 17, 18.1.2017., str. 46.

OBRAZLOŽENJE

Cilj je ovog prijedloga pojednostaviti obveze država članica kada je riječ o izvješćivanju i uskladiti ih s odredbama o izvješćivanju iz Okvirne direktive o otpadu, Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu i Direktive o odlagalištima. Prijedlogom se također nastoji uskladiti odredbe o postupku odbora s Lisabonskim ugovorom.

Izvjestiteljica se načelno slaže s ciljevima prijedloga i smatra da se provjera provedbe ciljeva treba temeljiti na čvrstim i pouzdanim podacima. Stoga bi države članice trebale usmjeriti napore u ispravno prikupljanje i prijenos podataka Komisiji. Amandmanima se nastoji ojačati kvaliteta podataka uvođenjem provjere kvalitete u Direktivu o baterijama. Komisija bi u suradnji s nacionalnim statističkim uredima također trebala razviti zajedničku metodologiju za prikupljanje, organizaciju i obradu podataka kako bi se zajamčila usporedivost kvalitetnih podataka. Amandmanima se također nastoji zadržati obveza Europske komisije da ocjenjuje provedbu direktiva i njihov utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje i da izvješćuje o tome. Komisija bi u evaluacijskim izvješćima trebala procijeniti je li potrebno revidirati ključne dijelove direktive, uključujući ciljeve, kako bi taj zakonodavni tekst i dalje služio svrsi. Ako se pokaže potreba za poboljšanjima ili većom ambicioznosti, izvješća bi trebalo popratiti zakonodavnim prijedlozima. Izmjene su uvedene i kako bi se tekst uskladio s novim Međuinstitucijskim sporazumom od 16. travnja 2016.

Budući da je potražnja za otpadnom električnom i elektroničkom opremom, baterijama i otpadnim vozilima sve veća, što dovodi do stvaranja raznolikog otpada, i budući da je taj otpad izvor dragocjenih i rijetkih materijala, tri bi relevantne direktive u bliskoj budućnosti trebalo podvrgnuti sveobuhvatnom preispitivanju u kontekstu kružnog gospodarstva na temelju propisne procjene utjecaja i uzimajući u obzir ekološki dizajn, potrebu za dobivanjem što veće količine sekundarnih sirovina, tehnološki razvoj kao i druge ciljeve i inicijative politike Unije o kružnom gospodarstvu.

MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (20.10.2016)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Pavel Telička

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska komisija usvojila je 2. prosinca 2015. novi paket o kružnom gospodarstvu koji sadrži akcijski plan za kružno gospodarstvo i četiri zakonodavna prijedloga o otpadu. Svrha je ovog zakonodavnog prijedloga uspostava ciljeva za smanjenje otpada, uključujući ciljeve za odlaganje, ponovnu uporabu i recikliranje koje treba ostvariti do 2030. U prijedlogu je također određen ambiciozan i vjerodostojan dugoročni plan za gospodarenje otpadom i reciklažu.

Iako je Odbor ITRE odlučio podijeliti paket u četiri odvojena dosjea oni su međusobno usko povezani. Mnoge od tih promjena u vezi sa statistikom i definicijama otpada predstavljene su u Okvirnoj direktivi o otpadu, dok su ciljevi i obveze koje se temelje na tim definicijama ili statistici predstavljene u okviru druge tri direktive. Stoga je potrebno zajamčiti dosljednost svih dosjea.

Izvjestitelj za mišljenje pozdravlja revidirani prijedlog Europske komisije jer predstavlja širi, cjelovitiji i realističniji pristup. Pouzdano izvještavanje o statističkim podacima u vezi s upravljanjem otpadom zapravo je ključno za jamčenje jednakih uvjeta među državama članicama te za učinkovito upravljanje otpadom u EU-u. Nesumnjivo je potrebno daljnje poboljšanje u tom području. Ciljevi koje je predložila Europska komisija moraju biti ambiciozni, ali ipak realistični i ostvarivi za sve države članice. U suprotnom će se EU suočiti s rizikom od fragmentacije unutarnjeg tržišta te neuključivog, a onda i neravnomjernog razvoja u tom području. Pravo rješenje dugoročna je vizija s dovoljno ambicioznim ciljevima. Izvjestitelj ipak i dalje ima određene sumnje u vezi s metodologijom korištenom za određivanje ciljeva bez obzira na njihovu primjerenost. Nakon prikupljanja pouzdanih i usporedivih podataka također će biti potrebno prilagoditi ciljeve i ambicije na primjerenu razinu. Izvjestitelj također izražava žaljenje zbog toga što je čitav prijedlog nedovoljno usmjeren na obrazovanje i informiranje koji bi trebali biti u središtu promjene.

Cilj direktiva o izmjeni direktiva o otpadnim vozilima, baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima i otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi je pojednostavniti obveze izvješćivanja za države članice. Stajalište izvjestitelja jest pojednostavniti zakonodavstvo za države članice i poduzeća, ne nametati im dodatne nepotrebne obveze i stvoriti jednake uvjete među sudionicima na tržištu. Nije poželjno stvarati nove dodatne propise, već stvoriti okruženje za poduzeća u kojem mogu primijeniti rješenja koja su najbolja za okoliš i koja su financijski najisplativija, u skladu s dugoročnom strategijom. Države članice moraju stvoriti primjerene uvjete, uključujući fiskalne poticaje i potporu industrijske simbioze, kako bi stvorili uvjete u kojima proizvođači mogu ispunjavati svoje obveze. Izvjestitelj se ipak pita hoće li prijedlog Komisije o baterijama i akumulatorima dovesti do takvih zaključaka.

Ako EU želi realistično razmotriti prelazak na kružno gospodarstvo potrebno je stvoriti primjerenu infrastrukturu i otvoreno tržište za prijevoz i upravljanje otpadom u EU-u. Do sada to nije funkcioniralo, a u budućnosti može predstavljati prepreku za učinkovito upravljanje otpadom u EU-u. Izvjestitelj stoga predlaže da Komisija treba razmotriti je li poželjno primijeniti načelo „sve na jednom mjestu” (one-stop-shop ) za administrativni postupak za prijevoz otpada, u cilju smanjenja administrativnog opterećenja i ubrzavanja postupka.

Drugi važan element okvira jest obrada otpadne električne i elektroničke opreme nakon odvojenog prikupljanja. Odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme nema smisla ako se nakon toga ne obrađuje na primjeren način. Neke od država članica već su uvele obvezne standarde za obradu otpadne električne i elektroničke opreme (serija EN 50625), a izvjestitelj je stoga pozvao Komisiju da poduzme mjere kako bi poštovanje serije EN 50625 o obradi otpadne električne i elektroničke opreme postalo obvezno.

Izvjestitelj bi također htio skrenuti pozornost na izvoz proizvoda koji se smatraju elektroničkim otpadom ili sekundarnim sirovinama (otpadna električna i elektronička oprema, ali također metalni otpad, plastika itd izvan EU-a. Europska unija bi se trebala usmjeriti na praćenje obrade i recikliranja takvih materijala izvan svojeg teritorija, kao što je navedeno u Okvirnoj direktivi o vodama, ali i na nezakoniti izvoz tih sekundarnih sirovina u treće zemlje, što je zapravo pitanje provedbe postojećeg zakonodavstva. Prijedlog Komisije o zakonodavstvu o otpadu ne ostavlja prostor za rješavanje tih pitanja. Komisija bi se ipak trebala pozabaviti time prilikom revizije Uredbe o pošiljkama otpada i povezanog zakonodavstva radi sprečavanja izvoza izvan EU-a te bi se trebala usmjeriti na provedbu i primjenu postojećeg zakonodavstva. Pozitivno je da Komisija radi na daljnjim prijedlozima u područjima kao što su ekološki dizajn ili provedba određenih direktiva što bi moglo pomoći u smanjenju nezakonitog izvoza elektroničkog otpada.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Protokol (br. 2) priložen Ugovoru o Europskoj uniji o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa, promicanja više kružnoga gospodarstva, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja razine ovisnosti Unije.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Nužno je pobrinuti se za tehnike učinkovite i niske potrošnje energije te sekundarnih sirovina, a prednost bi trebalo dati nastojanjima u području istraživanja i razvoja u tu svrhu. Komisija bi trebala razmotriti i donošenje prijedloga o kategorizaciji otpada kako bi se potpomoglo stvaranje europskog tržišta sekundarnih sirovina.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Industrijski se krajolik tijekom posljednjih godina bitno izmijenio zbog tehnoloških dostignuća i povećanih globalnih tokova robe. Ti faktori postavljaju nove izazove ekološki odgovornom gospodarenju i obradi otpada, a na njih bi trebalo odgovoriti kombinacijom povećanih istraživačkih nastojanja i ciljanih regulatornih instrumenata. Planirano zastarijevanje sve je istaknutije pitanje, a koje je inherentno proturječno ciljevima kružnog gospodarstva te bi stoga cilj trebao biti njegovo iskorjenjivanje, i to usklađenim nastojanjima svih glavnih dionika, industrije, potrošača i regulatornih tijela.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji neophodni su za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka.

(3)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji neophodni su za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem usklađene metodologije za prikupljanje i obradu podataka. uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, koja bi trebala biti Eurostat, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka, na osnovi usklađenog formata, trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Pouzdano pružanje usporedivih statističkih podataka o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi države članice pri pripremi izvješća o provedbi, u skladu s ovom Direktivom, trebale koristiti najnoviju metodologiju koju su izradili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Države članice trebale bi zajamčiti da nakon odvojenog sakupljanja otpada električne i elektroničke opreme slijedi pravilna obrada. Ako će samo neka poduzeća za obradu otpada električne i elektroničke opreme pravilno obrađivati takav otpad, a ne sva poduzeća, povećat će se rizici za okoliš. U skladu s Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a Komisija je ovlaštena izraditi zajedničke standarde za obradu otpada električne i elektroničke opreme (serija EN 50625). Kako bi se zajamčili jednaki uvjeti i usklađenost sa zakonodavstvom o otpadu i poimanjem kružnog gospodarstva, Komisija bi trebala izdati provedbeni akt kako bi ti standardi bili pravno obvezujući.

 

_____________________

 

1a Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst na snazi

Izmjena

(4)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka u ravnopravnim uvjetima među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u tim direktivama trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvile Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Hijerarhija otpada utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ služi kao redoslijed prioriteta u zakonodavstvu Unije o sprječavanju nastanka otpada i gospodarenju njime. Ta se hijerarhija prema tome primjenjuje u kontekstu otpadnih vozila, baterija i akumulatora te otpadnih baterija i akumulatora i otpadne električne i elektroničke opreme. U okviru ispunjavanja ciljeva ove Direktive države članice trebale bi donositi nužne mjere za to da se hijerarhija prioriteta otpada uzme u obzir i da se zajamči praktična provedba tih prioriteta.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Kako bi se ispunili ciljevi ove Direktive bilo bi jednostavnije i isplativije prevoziti otpad unutar Unije, uz jednostavnije postupke za poduzeća, a uz poštovanje ekoloških standarda. Komisija bi se time trebala pozabaviti prilikom revizije Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

______________

 

1a Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1).

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Budući da je potreba za obradom i reciklažom otpada u Uniji sve veća, u skladu s kružnim gospodarstvom, naglasak bi trebao biti na tome da otpremanje otpada bude usklađeno s načelima i zahtjevima prava zaštite okoliša, a naročito s načelom blizine, prioritetom oporabe i samodostatnosti. Komisija bi trebala razmotriti je li poželjno primijeniti načelo „sve na jednom mjestu” (one-stop-shop) za administrativni postupak za prijevoz otpada, u cilju smanjenja administrativnog opterećenja. Države članice trebale bi poduzimati potrebne mjere kako bi spriječile nezakonite pošiljke otpada.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Ova je Direktiva usvojena vodeći računa o obvezama navedenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., a trebalo bi je provesti i primijeniti u skladu sa smjernicama koje su sadržane u istom sporazumu.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak -1. (novi)

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da proizvođači dostave informacije za rastavljanje za svaki tip novog vozila koji se stavlja na tržište u roku od šest mjeseci od stavljanja vozila na tržište. Tim se informacijama, do mjere u kojoj je to potrebno postrojenjima za obradu kako bi mogla poštovati odredbe ove Direktive, utvrđuju različite komponente i materijali ugrađeni u vozila i lokacija svih opasnih tvari u vozilima, posebno u svrhu postizanja ciljeva utvrđenih u članku 7.”

„3.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da proizvođači dostave informacije za rastavljanje za svaki tip novog vozila koji se stavlja na tržište u roku od šest mjeseci od stavljanja vozila na tržište, u elektroničkom formatu. Tim se informacijama, do mjere u kojoj je to potrebno postrojenjima za obradu kako bi mogla poštovati odredbe ove Direktive, utvrđuju različite komponente i materijali ugrađeni u vozila i lokacija svih opasnih tvari u vozilima, posebno u svrhu postizanja ciljeva utvrđenih u članku 7.”

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak -1.a (novi)

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 8.a

 

Instrumenti za promicanje prelaska na kružnije gospodarstvo

 

1.  Kako bi pridonijele ciljevima navedenima u ovoj Direktivi, države članice upotrebljavaju odgovarajuće ekonomske instrumente ili druge mjere. U tu svrhu države članice mogu upotrijebiti ekonomske instrumente ili druge mjere navedene u Prilogu II.a.

 

2.  Države članice Komisiji podnose izvješće o posebnim ekonomskim instrumentima ili drugim mjerama provedenima u skladu sa stavkom 1. do ... [umetnuti datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon tog datuma.”

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9. – stavci 1.a do 1.d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 7. stavka 2. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 1.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

1a.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 7. stavka 2. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se prikupljaju i obrađuju primjenom zajedničke metodologije kako bi se postigla njihova usporedivost te se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 1.d., a koja podržava ciljeve otvorenih podataka i njihovu ponovnu uporabu. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

1b.  Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete.

1b.  Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete. Izvješće o provjeri kvalitete sastavlja se u skladu s usklađenim formatom.

1c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

1c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka te dostupnost otvorenih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje devet mjeseci nakon što države članice prvi put podnesu podatke i svake tri godine nakon toga.

1d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 1.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

1d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i format usporedivih podataka u skladu sa stavkom 1.a te format za izvješće o potvrdi kvalitete navedeno u stavku 1.b. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Direktiva 2000/53/EZ

Prilog II.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog II.a, kako je utvrđen u Prilogu I. dodaje se ovoj Direktivi.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1) U članku 15. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Obrada i recikliranje mogu se izvršiti izvan određene države članice ili izvan Zajednice, pod uvjetom da su pošiljke otpadnih baterija i akumulatora u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze (1).

„1.  Ne zaboravljajući pritom na prioritete hijerarhije otpada i učinak prometa na okoliš, obrada i recikliranje mogu se izvršiti izvan određene države članice ili izvan Zajednice, pod uvjetom da su pošiljke otpadnih baterija i akumulatora u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze (1).

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile nezakonite pošiljke otpada.”

__________________

__________________

(1) SL L 30, 6.2.1993., str. 1. Uredba kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2557/2001 (SL L 349, 31.12.2001., str. 1.).

(1) SL L 30, 6.2.1993., str. 1. Uredba kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2557/2001 (SL L 349, 31.12.2001., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 21.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 21.a

 

Instrumenti za promicanje prelaska na kružnije gospodarstvo

 

1.  Kako bi pridonijele ciljevima navedenima u ovoj Direktivi, države članice upotrebljavaju odgovarajuće ekonomske instrumente ili druge mjere. U tu svrhu države članice mogu upotrijebiti ekonomske instrumente ili druge mjere navedene u Prilogu IV.a.

 

2.  Države članice Komisiji podnose izvješće o posebnim ekonomskim instrumentima ili drugim mjerama provedenima u skladu sa stavkom 1. do ... [18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon tog datuma.”

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 22.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 22.a

 

Prikupljanje i obrada podataka te njihova dostava

 

1.  Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s člancima 10. i 12. prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete.

 

2.  Metodologiju za prikupljanje i obradu podataka te format za dostavu podataka određuje Komisija donošenjem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 24. stavka 2.”

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Članak 23. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  Stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

(ba)  razvoj mjera donesenih u cilju obrade svih otpadnih prenosivih baterija i akumulatora, uključujući pregled načina na koji se upotrebljavaju najbolje postojeće tehnike”;

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2006/66/EZ

Prilog IV.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Dodaje se Prilog IV.a, kako je utvrđen u Prilogu II. ovoj Direktivi.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)   članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz zakonodavstva Unije o pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i o dizajnu proizvoda, uključujući Direktivu 2009/125/EZ, države članice potiču suradnju između proizvođača i subjekata koji se bave recikliranjem i mjere za promicanje dizajna i proizvodnje EEO-a, posebno s obzirom na omogućavanje ponovne uporabe, rastavljanja, i oporabe OEEO-a, njegovih komponenata i materijala. U ovom kontekstu države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se primjenjivali zahtjevi u pogledu ekološkog dizajna koji omogućuju ponovnu uporabu i obradu OEEO-a utvrđenog u okviru Direktive 2009/125/EZ i da proizvođači kroz posebna konstrukcijska rješenja ili proizvodne postupke ne sprečavaju ponovnu uporabu OEEO-a, osim ako ta posebna konstrukcijska rješenja ili proizvodni postupci predstavljaju prevladavajuće prednosti, na primjer, s obzirom na zaštitu okoliša i/ili zahtjeve u pogledu sigurnosti.”

„Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz zakonodavstva Unije o pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i o dizajnu proizvoda, uključujući Direktivu 2009/125/EZ, države članice potiču suradnju između proizvođača, servisera i subjekata koji se bave recikliranjem i mjere za promicanje dizajna i proizvodnje EEO-a, posebno s obzirom na omogućavanje popravka, ponovne uporabe, rastavljanja, i oporabe OEEO-a, njegovih komponenata i materijala te isključuju ugrađivanje u proizvode svih tehnika planiranog zastarijevanja. U ovom kontekstu države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se primjenjivali zahtjevi u pogledu ekološkog dizajna koji omogućuju ponovnu uporabu i obradu OEEO-a utvrđenog u okviru Direktive 2009/125/EZ i da proizvođači kroz posebna konstrukcijska rješenja ili proizvodne postupke ne sprečavaju popravak ili ponovnu uporabu OEEO-a, osim ako ta posebna konstrukcijska rješenja ili proizvodni postupci predstavljaju prevladavajuće prednosti, na primjer, s obzirom na zaštitu okoliša i/ili zahtjeve u pogledu sigurnosti.”

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 5. – stavak 2. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a)   U članku 5. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)  uvode se sustavi kojima se krajnjim korisnicima i distributerima omogućuje da taj otpad u svakom slučaju besplatno vrate; države članice pobrinut će se za dostupnost objekata za prikupljanje i pristup njima te pritom posebno vode računa o gustoći stanovništva;”

„(a)  uvode se sustavi kojima se krajnjim korisnicima i distributerima omogućuje da taj otpad u svakom slučaju besplatno vrate; države članice pobrinut će se za dostupnost objekata za prikupljanje i lak i konstantan pristup njima te pritom posebno vode računa o gustoći stanovništva;”

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.b (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 6. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1b)  U članku 6. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Zbrinjavanje i prijevoz prikupljenog OEEO-a”

„Uporaba prikupljenog OEEO-a”

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.c (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1c)  U članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

“2.  Države članice osiguravaju da se prikupljanje i prijevoz odvojeno prikupljenog OEEO-a obavlja na način koji omogućuje optimalne uvjete za pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i izolaciju opasnih tvari.

„2.  Države članice osiguravaju da se prikupljanje i prijevoz odvojeno prikupljenog OEEO-a obavlja na način koji omogućuje optimalne uvjete za pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i izolaciju opasnih tvari.

Radi što bolje pripreme za ponovnu uporabu, države članice prije bilo kakvog daljnjeg prijenosa potiču praksu da sustavi ili objekti za prikupljanje osiguravaju, prema potrebi, da se na prikupnim mjestima odvaja OEEO koji će se pripremati za ponovnu uporabu od ostalog prikupljenog OEEO-a, posebno odobravanjem pristupa osoblju iz centara za ponovnu uporabu.

Radi što bolje pripreme za ponovnu uporabu, države članice prije bilo kakvog daljnjeg prijenosa potiču praksu da sustavi ili objekti za prikupljanje osiguravaju, prema potrebi, da se na prikupnim mjestima odvaja OEEO koji će se pripremati za ponovnu uporabu od ostalog prikupljenog OEEO-a, posebno odobravanjem pristupa osoblju iz centara za ponovnu uporabu.

 

Uzimajući u obzir prioritete hijerarhije otpada i učinak prometa na okoliš te ne dovodeći u pitanje primjenu načela „odgovornosti proizvođača” promiče se pristup lokalnih subjekata koji se bave popravkom i ponovnom uporabom zasebno prikupljenom OEEO-u.”;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.d (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1d)   U članku 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Države članice osiguravaju da proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime uspostavljaju sustave kako bi osigurale oporabu OEEO-a uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika. Te sustave proizvođači mogu uspostavljati pojedinačno ili zajednički. Države članice osiguravaju da svaki pogon ili poduzeće koje provodi operacije prikupljanja ili obrade OEEO-a skladišti i obrađuje OEEO poštujući tehničke zahtjeve navedene u Prilogu VIII.”

“3.  Države članice osiguravaju da proizvođači, treće strane koje djeluju u njihovo ime ili treći operatori prisutni na tržištu uspostavljaju sustave kako bi osigurali oporabu OEEO-a uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika i da pružaju korisne informacije u vezi s oporabom ustanovama i poduzećima koji se bave obradom OEEO-a. Te sustave proizvođači mogu uspostavljati pojedinačno ili zajednički. Države članice osiguravaju da svaki pogon ili poduzeće koje provodi operacije prikupljanja ili obrade OEEO-a skladišti i obrađuje OEEO poštujući tehničke zahtjeve navedene u Prilogu VIII.”

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.e (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1e)  U članku 8 stavku 5. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Za potrebe zaštite okoliša države članice utvrđuju minimalne norme kvalitete za obradu prikupljenog OEEO-a.

„Za potrebe zaštite okoliša države članice utvrđuju minimalne norme kvalitete za obradu prikupljenog OEEO-a. One te standarde objavljuju.”;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.f (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1f)  U članku 8. stavku 5. briše se drugi podstavak.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.g (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1g)  U članku 8. stavku 5. četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju minimalne norme kvalitete, posebno na temelju normi koje razviju Europske organizacije za normizaciju. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 21. stavka 2.

Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju minimalne norme kvalitete, posebno na temelju serije normi EN 50625 koje donose europske organizacije za normizaciju, u skladu s mandatom utvrđenim Direktivom 2012/19/EU. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 21. stavka 2.;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka -1.h (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1h) U članku 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

“1.  Operacije obrade mogu se provoditi izvan države članice odnosno izvan Unije, pod uvjetom da otprema OEEO-a bude u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu na oporabu određenih vrsta otpada navedenih u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (2).

“1.  Ne zaboravljajući pritom na prioritete hijerarhije otpada i učinak prometa na okoliš, operacije obrade mogu se provoditi izvan države članice odnosno izvan Unije, pod uvjetom da otprema OEEO-a bude u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu na oporabu određenih vrsta otpada navedenih u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (2).

 

Države članice poduzimaju nužne mjere kako bi spriječile nezakonite pošiljke otpada..”

_________________

____________________

(2) SL L 316, 4.12.2007., str. 6.

(2) SL L 316, 4.12.2007., str. 6.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2012/19/EU

Članak 16. – stavci 5.a do 5.d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5a.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 16. stavka 4. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 5.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

5a.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 16. stavka 4. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se prikupljaju, obrađuju i dostavljaju primjenom zajedničke metodologije i u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 5.d., a koji podržava ciljeve ponovne uporabe i otvorenih podataka. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

5b.  Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete.

5b.  Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete. Izvješće o provjeri kvalitete sastavlja se u skladu s usklađenim formatom.

5c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

5c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka te dostupnost otvorenih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje devet mjeseci nakon što države članice prvi put podnesu podatke i svake tri godine nakon toga.

5d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 5.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

5d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 5.a te formata izvješća o provjeri kvalitete iz članka 5.b. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2012/19/EU

Članak 17.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 17.a

 

Instrumenti za promicanje prelaska na kružnije gospodarstvo

 

1.   Kako bi pridonijele ciljevima navedenima u ovoj Direktivi, države članice upotrebljavaju odgovarajuće ekonomske instrumente ili druge mjere. U tu svrhu države članice mogu upotrijebiti ekonomske instrumente ili druge mjere navedene u Prilogu X.a.

 

2.   Države članice Komisiji podnose izvješće o posebnim ekonomskim instrumentima ili drugim mjerama provedenima u skladu sa stavkom 1. do ... [18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon tog datuma.”

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2012/19/EU

„Prilog X.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Umeće se Prilog X.a, kako je utvrđen u Prilogu III. ovoj Direktivi.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Prilog I. (novi)

Direktiva 2000/53/EZ

Prilog II.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.

 

Direktivi 2000/53/EEZ dodaje se sljedeći Prilog II.a:

 

„Prilog II.a

 

Instrumenti za promicanje primjene hijerarhije otpada i prijelaza na kružno gospodarstvo

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1,1.  postupno povećavanje poreza na odlagališta i/ili naknada za sve kategorije otpada (komunalni, inertni, ostali);

 

1,2.  uvođenje ili povećanje poreza i/ili naknada za spaljivanje;

 

1,3.  izravni programi zaštite cijena za promicanje ponovne uporabe, popravka i recikliranja;

 

1,4.  internalizacija pozitivnih i negativnih eksternalija povezanih s recikliranjem i primarnim sirovinama;

 

1,5.  uvođenje niske ili nulte stope PDV-a na popravak, materijale za popravak i prodaju rabljenih proizvoda;

 

1,6.  postupno proširenje sustava „plati koliko baciš” na cijelo državno područje država članica radi poticanja proizvođača komunalnog otpada na smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje otpada;

 

1,7.  ekološke pristojbe ili naknade za zbrinjavanje koje se primjenjuju na proizvode ako nisu uspostavljeni programi proširene odgovornosti proizvođača;

 

1,8.  mjere za poboljšanje isplativosti postojećih i budućih sustava odgovornosti proizvođača;

 

1,9.  potpore za ulaganja za projekte kojima se promiče primjena hijerarhije otpada;

 

1.10  proširenje raspona sustava odgovornosti proizvođača na nove tokove otpada;

 

1,11.  povrat pologa i drugi sustavi poticanja proizvođača komunalnog otpada i gospodarskih subjekata na smanjenje, ponovno korištenje i recikliranje otpada;

 

1,12.  gospodarski poticaji tijelima lokalne vlasti za promicanje sprječavanja nastanka otpada te za razvoj i jačanje sustava odvojenog prikupljanja;

 

1,13.  mjere za potporu razvoju sektora ponovne uporabe proizvoda;

 

1,14.  kriteriji zelene javne nabave kojima se promiče hijerarhija otpada;

 

1,15.  mjere za postupno ukidanje subvencija koje nisu u skladu s hijerarhijom otpada;

 

1,16.  poticaji kojima se promiče dizajniranje i stavljanje na tržište proizvoda kojima se izbjegava nastanak otpada, poput robe koja se može popraviti.

 

2.  Ostale mjere:

 

2,1.  konkretne zabrane spaljivanja otpada koji se može reciklirati;

 

2,2.  tržišna ograničenja za proizvode i ambalažu za jednokratnu uporabu koji se ne mogu reciklirati;

 

2,3.  tehničke i fiskalne mjere za potporu razvoju tržišta za ponovno uporabljene proizvode i reciklirane materijale (uključujući kompostirane materijale) kao i za poboljšanje kvalitete recikliranih materijala;

 

2,4.  mjere koje uključuju povrat poreza i/ili porezna oslobođenja;

 

2,5.  mjere za jačanje svijesti građana o dobrom gospodarenju otpadom i smanjenju količine otpadaka, uključujući ad hoc kampanje za smanjenje količine otpada na izvoru i opsežno sudjelovanje u programima odvojenog prikupljanja;

 

2,6.  mjere za postizanje odgovarajuće koordinacije (među ostalim digitalnim sredstvima) među svim nadležnim javnim tijelima uključenima u gospodarenje otpadom te sudjelovanje drugih ključnih dionika;

 

2,7.  korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima radi financiranja razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje odgovarajućih ciljeva;

 

2,8.  korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima radi financiranja sprječavanja stvaranja otpada, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja;

 

2,9.  uspostavljanje komunikacijskih platformi za poticanje razmjene najboljih praksi između industrija, socijalnih partnera, lokalnih tijela i također država članica;

 

2,10.  uvođenje minimalnog recikliranog sastava u proizvodima;

 

2,11.  sve odgovarajuće alternativne ili dodatne mjere za postizanje istih ciljeva.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Prilog II. (novi)

Direktiva 2006/66/EZ

Prilog IV.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog II.

 

Direktivi 2006/66/EEZ dodaje se sljedeći Prilog IV.a:

 

„Prilog IV.a

 

Instrumenti za promicanje primjene hijerarhije otpada i prijelaza na kružno gospodarstvo

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1,1.  postupno povećavanje poreza na odlagališta i/ili naknada za sve kategorije otpada (komunalni, inertni, ostali);

 

1,2.  uvođenje ili povećanje poreza i/ili naknada za spaljivanje;

 

1,3.  izravne potpore za smanjenje troškova promicanja ponovne uporabe, popravka i recikliranja;

 

1,4.  internalizacija pozitivnih i negativnih eksternalija povezanih s recikliranjem i primarnim sirovinama;

 

1,5.  uvođenje niske ili nulte stope PDV-a na popravak, materijale za popravak i prodaju rabljenih proizvoda;

 

1,6.  postupno proširenje sustava „plati koliko baciš” na cijelo državno područje država članica radi poticanja proizvođača komunalnog otpada na smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje otpada;

 

1,7.  ekološke pristojbe ili naknade za zbrinjavanje koje se primjenjuju na proizvode ako nisu uvedeni programi proširene odgovornosti proizvođača;

 

1,8.  mjere za poboljšanje ekonomičnosti postojećih i budućih sustava odgovornosti proizvođača;

 

1,9.  ulagačka potpora projektima kojima se promiče primjena hijerarhije otpada;

 

1.10  proširenje raspona sustava odgovornosti proizvođača na nove tokove otpada;

 

1,11.  povrat pologa i drugi sustavi poticanja proizvođača komunalnog otpada i gospodarskih subjekata na smanjenje, ponovno korištenje i recikliranje otpada;

 

1,12.  gospodarski poticaji tijelima lokalne vlasti za promicanje sprječavanja nastanka otpada te za razvoj i jačanje sustava odvojenog prikupljanja;

 

1,13.  mjere za potporu razvoju sektora ponovne uporabe proizvoda;

 

1,14.  kriteriji zelene javne nabave kojima se promiče hijerarhija otpada;

 

1,15.  mjere za postupno ukidanje subvencija koje nisu u skladu s hijerarhijom otpada;

 

1,16.  poticaji kojima se promiče dizajniranje i stavljanje na tržište proizvoda kojima se izbjegava nastanak otpada, poput robe koja se može popraviti.

 

2.  Ostale mjere:

 

2,1.  konkretne zabrane spaljivanja otpada koji se može reciklirati;

 

2,2.  tržišna ograničenja za proizvode i ambalažu za jednokratnu uporabu koji se ne mogu reciklirati;

 

2,3.  tehničke i fiskalne mjere za potporu razvoju tržišta za ponovno uporabljene proizvode i reciklirane materijale (uključujući kompostirane materijale) kao i za poboljšanje kvalitete recikliranih materijala;

 

2,4.  mjere koje uključuju povrat poreza i/ili porezna oslobođenja;

 

2,5.  mjere za jačanje svijesti građana o dobrom gospodarenju otpadom i smanjenju količine otpadaka, uključujući ad hoc kampanje za smanjenje količine otpada na izvoru i opsežno sudjelovanje u programima odvojenog prikupljanja;

 

2,6.  mjere za postizanje odgovarajuće koordinacije (među ostalim digitalnim sredstvima) među svim nadležnim javnim tijelima uključenima u gospodarenje otpadom te sudjelovanje drugih ključnih dionika;

 

2,7.  korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima radi financiranja razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje odgovarajućih ciljeva;

 

2,8.  korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima radi financiranja sprječavanja stvaranja otpada, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja;

 

2,9.  uspostavljanje komunikacijskih platformi za poticanje razmjene najboljih praksi između industrija, socijalnih partnera, lokalnih tijela i također država članica;

 

2,10.  uvođenje minimalnog recikliranog sastava u proizvodima;

 

2,11.  sve odgovarajuće alternativne ili dodatne mjere za postizanje istih ciljeva.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Prilog III. (novi)

Direktiva 2012/19/EU

Prilog X.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog III.

 

U Direktivu 2012/19/EU umeće se sljedeći Prilog X.a:

 

„Prilog X.a

 

Instrumenti za promicanje primjene hijerarhije otpada i prijelaza na kružno gospodarstvo

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1.1.  postupno povećavanje poreza na odlagališta i/ili naknada za sve kategorije otpada (komunalni, inertni, ostali);

 

1.2.  uvođenje ili povećanje poreza i/ili naknada za spaljivanje;

 

1.3.  izravne potpore za smanjenje troškova promicanja ponovne uporabe, popravka i recikliranja;

 

1.4.  internalizacija pozitivnih i negativnih eksternalija povezanih s recikliranjem i primarnim sirovinama;

 

1.5.  uvođenje niske ili nulte stope PDV-a na popravak, materijale za popravak i prodaju rabljenih proizvoda;

 

1.6.  postupno proširenje sustava „plati koliko baciš” na cijelo državno područje država članica radi poticanja proizvođača komunalnog otpada na smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje otpada;

 

1.7.  ekološke pristojbe ili naknade za zbrinjavanje koje se primjenjuju na proizvode ako nisu uvedeni programi proširene odgovornosti proizvođača;

 

1.8.  mjere za poboljšanje ekonomičnosti postojećih i budućih sustava odgovornosti proizvođača;

 

1.9.  ulagačka potpora projektima kojima se promiče primjena hijerarhije otpada;

 

1.10  proširenje raspona sustava odgovornosti proizvođača na nove tokove otpada;

 

1.11.  povrat pologa i drugi sustavi poticanja proizvođača komunalnog otpada i gospodarskih subjekata na smanjenje, ponovno korištenje i recikliranje otpada;

 

1.12.  gospodarski poticaji tijelima lokalne vlasti za promicanje sprječavanja nastanka otpada te za razvoj i jačanje sustava odvojenog prikupljanja;

 

1.13.  mjere za potporu razvoju sektora ponovne uporabe proizvoda;

 

1.14.  kriteriji zelene javne nabave kojima se promiče hijerarhija otpada;

 

1.15.  mjere za postupno ukidanje subvencija koje nisu u skladu s hijerarhijom otpada;

 

1.16.  poticaji kojima se promiče dizajniranje i stavljanje na tržište proizvoda kojima se izbjegava nastanak otpada, poput robe koja se može popraviti.

 

2.  Ostale mjere:

 

2.1.  konkretne zabrane spaljivanja otpada koji se može reciklirati;

 

2.2.  tržišna ograničenja za proizvode i ambalažu za jednokratnu uporabu koji se ne mogu reciklirati;

 

2.3.  tehničke i fiskalne mjere za potporu razvoju tržišta za ponovno uporabljene proizvode i reciklirane materijale (uključujući kompostirane materijale) kao i za poboljšanje kvalitete recikliranih materijala;

 

2.4.  mjere koje uključuju povrat poreza i/ili porezna oslobođenja;

 

2.5.  mjere za jačanje svijesti građana o dobrom gospodarenju otpadom i smanjenju količine otpadaka, uključujući ad hoc kampanje za smanjenje količine otpada na izvoru i opsežno sudjelovanje u programima odvojenog prikupljanja;

 

2.6.  mjere za postizanje odgovarajuće koordinacije (među ostalim digitalnim sredstvima) među svim nadležnim javnim tijelima uključenima u gospodarenje otpadom te sudjelovanje drugih ključnih dionika;

 

2.7.  korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima radi financiranja razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje odgovarajućih ciljeva;

 

2.8.  korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima radi financiranja sprječavanja stvaranja otpada, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja;

 

2.9.  uspostavljanje komunikacijskih platformi za poticanje razmjene najboljih praksi između industrija, socijalnih partnera, lokalnih tijela i također država članica;

 

2.10.  uvođenje minimalnog recikliranog sastava u proizvodima;

 

2.11.  sve odgovarajuće alternativne ili dodatne mjere za postizanje istih ciljeva.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Direktiva o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

Referentni dokumenti

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.12.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Pavel Telička

2.2.2016

Razmatranje u odboru

14.6.2016

 

 

 

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Direktiva o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

Referentni dokumenti

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum usvajanja

24.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Datum podnošenja

30.1.2017