JELENTÉS az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Simona Bonafè


Eljárás : 2015/0272(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0013/2017

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0593),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0383/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. június 15-i véleményére[2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0013/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és hatékony hasznosítása, valamint a körforgásos gazdaság elvének előmozdítása érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tiszta, hatékony és fenntartható körforgásos gazdaság feltétele a veszélyes anyagoknak a termékekből már a tervezési szakaszban történő eltávolítása, és ebben az összefüggésben a körforgásos gazdaságnak el kell ismernie a hetedik környezetvédelmi cselekvési program kifejezett rendelkezéseit, amely program a toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok kifejlesztésére szólít fel, hogy az újrafeldolgozott hulladékot az Unió jelentős, megbízható nyersanyagforrásként hasznosíthassa.

Indokolás

Az EU-nak a tiszta, körforgásos gazdaság létrehozására kell összpontosítania és el kell kerülnie annak lehetséges, jelentős kockázatát, hogy a jövőben elvesszen a lakosság és a piac újrafeldolgozott anyagokba vetett bizalma, miközben végtelenített, zárt körként működő rendszert hagy hátra. Az újrafeldolgozást végzők számára a legfőbb problémát az anyagban található veszélyes anyagok jelentik. Az EU-nak arra kell összpontosítania, hogy ezeket a veszélyes anyagokat eltávolítsa a termékekből és a hulladékból, valamint hogy ne veszélyeztesse a lakosság egészségét és a környezetet azáltal, hogy a vállalkozások vagy termékek bizonyos osztályait mentesíti a biztonsági előírások alól és lehetetlenné teszi a szóban forgó szennyezett anyagok jövőbeli azonosítását.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Biztosítani kell a másodlagos nyersanyagok hatékony és alacsony energiafogyasztású kezelését, és prioritást kell biztosítani az e célkitűzés felé mutató fejlesztési és kutatási erőfeszítéseknek. A Bizottságnak emellett meg kell fontolnia egy, a hulladékok besorolásáról szóló javaslat benyújtását a másodlagos nyersanyagok uniós piaca létrehozásának támogatása céljából.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Amennyiben az újrafeldolgozott anyag a hulladékstátusz megszűnésével – akár azért, mert teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó speciális kritériumokat, akár azért, mert egy új termékbe kerül beépítésre – újból belép a gazdaságba, annak maradéktalanul meg kell felelnie a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak.

Indokolás

A REACH rendelet nem alkalmazandó a hulladékokra, ahogy az a 2. cikk (2) bekezdésében is szerepel: „a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott hulladék nem minősül az e rendelet 3. cikke szerinti anyagnak, keveréknek vagy árucikknek”.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A technológia fejlődésének és az egyre globalizálódó kereskedelemnek köszönhetően az ipari környezet az elmúlt években jelentősen megváltozott. Ezek a tényezők új kihívások elé állítják a környezetvédelemért felelős hulladékgazdálkodást és -kezelést, amely kihívások megoldását fokozottabb kutatási tevékenységgel és célzott szabályozási eszközök együttesével kell megpróbálni. A tervezett amortizáció egyre növekvő problémát jelent, hisz az valójában ellentmond a körforgásos gazdaság céljainak, ezért ennek megszüntetésén összehangolt erőfeszítésekkel kell együtt dolgoznia minden érintettnek, az iparágnak, a vevőknek és a szabályozó hatóságoknak.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.

(3)  A tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A szolgáltatott adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a megbízható forrásokon alapuló adatok gyűjtése és feldolgozása közös módszertanának kidolgozásával és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért az ezen irányelvben meghatározott célértékek teljesítésével kapcsolatos jelentéseik összeállítása során a tagállamoknak a Bizottság által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti hatóságokkal együttműködésben kidolgozott közös módszertant kell alkalmazniuk.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtését megfelelő kezelés követi. Az egyenlő feltételek, valamint a hulladékra vonatkozó jogszabályoknak és a körforgásos gazdaság fogalmának való megfelelés biztosítása érdekében a Bizottság a 2012/19/EU irányelvnek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére közös előírásokat dolgoz ki.

Módosítás     8

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható statisztikai-adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz, az adatok összehasonlíthatóságához és a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek biztosításához. Ezért akkor, amikor az ezen irányelvekben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

(4)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható statisztikai-adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz, az adatok összehasonlíthatóságához és a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek biztosításához. Ezért akkor, amikor az ezen irányelvekben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival együttműködésben – az adatgyűjtés és -feldolgozás Bizottság által kidolgozott közös módszertanát kell alkalmazniuk.

Indokolás

Az adatok minőségének és megbízhatóságának Unió-szerte történő javítása érdekében, és a három érintett irányelvre nézve már létező közös számítási módszerek mellett a Bizottságnak közös módszertant kell kidolgoznia az adatgyűjtésre és -feldolgozásra.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az ezen irányelvben meghatározott célértékek elérésének elősegítése és a körforgásos gazdaságra való átállás előmozdítása érdekében a Bizottság előmozdítja az információk és a bevált gyakorlatok tagállamok, illetve különböző gazdasági ágazatok közötti cserét. Ezt a cserét egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lehetne elősegíteni, amely felhívhatná a figyelmet az új ipari megoldásokra és jobb áttekintést nyújthatna a rendelkezésre álló kapacitásokról, valamint hozzájárulna a hulladékipar és az egyéb ágazatok összekapcsolásához és az ipari szimbiózis támogatásához.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A 2008/98/EK irányelvben megállapított hulladékhierarchiát elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni az Unió hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra vonatkozó jogszabályaiban. Ez a hierarchia alkalmazandó tehát az elhasználódott járművek, az elemek és akkumulátorok, a hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai tekintetében. Az ezen irányelv célkitűzéseinek való megfelelés közben a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a hulladékhierarchiai prioritások figyelembe vételére és e prioritások gyakorlati végrehajtásának biztosítására.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Mivel egyre nagyobb szükség van a hulladék kezelésére és újrahasznosítására az Unión belül, a körforgásos gazdaságnak megfelelően hangsúlyt kell fektetni annak biztosítására, hogy a hulladékszállításhoz kapcsolódó eljárások megfeleljenek az uniós környezetvédelmi jogszabályok alapelveinek és követelményeinek, különösen a közelség, a hasznosítás elsőbbsége és az önellátás elvének. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az egyablakos rendszer bevezetésének szükségességét a hulladékszállítás adminisztratív eljárása számára az adminisztratív teher csökkentése céljából. A tagállamok minden szükséges intézkedést meg kell tegyenek a jogellenes hulladékszállítás megelőzése érdekében.

Módosítás     12

Irányelvre irányuló javaslat

7a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A 2000/53/EK irányelvnek az adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanát, illetve az elhasználódott járművek újrahasználatra és hasznosításra vonatkozó irányszámainak végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás formátumát érintő végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében, valamint a 2012/19/EU irányelvnek az adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanát, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó irányszámok végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás formátumát érintő végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően kell gyakorolni.

 

________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Indokolás

A Bizottság végrehajtási hatásköreiről szóló szokásos preambulumbekezdés hozzáadása.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Az elemek és akkumulátorok, valamint a hulladékelemek és -akkumulátorok tekintetében az adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra vonatkozó közös módszertan és az adatszolgáltatás formátumának meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.). A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -1 bekezdés (új)

2000/53/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az elhasználódott járműveket a 75/442/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott általános követelmények szerint és az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott minimális műszaki követelményekkel összhangban tárolják (még ideiglenesen is) és kezeljék, az egészségvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül.”

„(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az elhasználódott járműveket a hulladékhierarchiával kapcsolatos prioritásoknak megfelelően, a 75/442/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott általános követelmények szerint és az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott minimális műszaki követelményekkel összhangban tárolják (még ideiglenesen is) és kezeljék, az egészségvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül.”

Indokolás

A hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok koherenciája és az azokkal kapcsolatos jogbiztonság érdekében nagy szükség van arra, hogy az 1., a 6. és a 7. cikkekben hivatkozásként szerepeljen a hulladékhierarchia.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2000/53/EK irányelv

9 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  A tagállamok a 7. cikk (2) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (1d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(1a)  A tagállamok a 7. cikk (2) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat az e cikk (1d) bekezdésében említett közös módszertan szerint kell gyűjteni és feldolgozni, és elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (1d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2000/53/EK irányelv

9 cikk – 1 c bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint ezen adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

(1c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. Az (1d) bekezdésben említett adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra vonatkozó közös módszertan létrehozásáig a jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére. A Bizottság értékeli ezen adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és konzisztenciáját is. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2000/53/EK irányelv

9 cikk – 1 ca bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1ca)  A jelentésben a Bizottság tájékoztatást nyújthat az irányelv egészének végrehajtásáról, illetve annak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásáról. Adott esetben az irányelv módosításáról szóló jogalkotási javaslatot is csatol a jelentéshez.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2000/53/EK irányelv

9 cikk – 1 d bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1d)  A Bizottság az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(1d)  A Bizottság az (1a) bekezdés szerinti, az adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanát, illetve az adatszolgáltatás formátumát megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 11a. cikk szerinti eljárással kell elfogadni.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2000/53/EK irányelv

9 cikk – 1 d a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1da)  A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv értelmében és tekintettel a körforgásos gazdaságra való átállásra vonatkozó uniós kötelezettségvállalásra, a Bizottság 2018. december 31-ig egy hatásvizsgálat alapján és a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzések és kezdeményezések figyelembevételével felülvizsgálja ezen irányelv egészét, különösen a hatályát és a célértékeket. Különös hangsúlyt kell helyezni a vélhetően elhasználódott járműnek minősülő használt járművek szállítására. Ebben az esetben a hulladékjárművek szállítására vonatkozó, megbízottak számára kidolgozott 9. iránymutatást kell alkalmazni. A Bizottság megvizsgálja, hogy lehetséges-e az egyes erőforrásokra és különösen a kritikus nyersanyagokra vonatkozóan is konkrét célértékeket meghatározni. A felülvizsgálathoz adott esetben jogalkotási javaslatot is csatolni kell.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

2000/53/EK irányelv

9 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„9a. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság irányába történő átmenet eszközei

 

Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok megfelelő gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és egyéb intézkedéseket hoznak a hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.”

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2006/66/EK irányelv

22 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„22a. cikk

 

Adatok

 

(1)  A 10. és a 12. cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni.

 

(2)  A Bizottság a 23a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából, meghatározva az adatgyűjtés és -feldolgozás módszertanát, illetve a jelentés formátumát.”

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a pont (új)

2006/66/EK irányelv

23 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A 23. cikkben a cím helyébe a következő szöveg lép:

Felülvizsgálat

Jelentéstétel és felülvizsgálat

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

2006/66/EK irányelv

23 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2016 végéig jelentést állít össze ezen irányelv végrehajtásáról, valamint a környezetre és a belső piac működésére kifejtett hatásairól.

(1)  A Bizottság legkésőbb 2016 végéig és azt követően háromévenként jelentést állít össze ezen irányelv végrehajtásáról, valamint a környezetre és a belső piac működésére kifejtett hatásairól.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

2006/66/EK irányelv

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv értelmében és a körforgásos gazdaságra való átállásra irányuló uniós kötelezettségvállalásra tekintettel a Bizottság 2018. december 31-ig egy hatásvizsgálat alapján felülvizsgálja ezen irányelv egészét és különösen a hatályát és a célértékeket. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni az Unió körforgásos gazdaságának szakpolitikai célkitűzéseit és kezdeményezéseit, valamint a veszélyes anyagokat – elsősorban nehéz- és más fémeket vagy fémionokat – nem használó új típusú akkumulátorok technológiai fejlődését. A Bizottság megvizsgálja, hogy lehetséges-e az egyes erőforrásokra és különösen a kritikus nyersanyagokra vonatkozóan is konkrét célértékeket meghatározni. A felülvizsgálathoz adott esetben jogalkotási javaslatot is csatolni kell.”

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2006/66/EK irányelv

23 aa cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„23aa. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság irányába történő átmenet eszközei

 

Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok megfelelő gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és egyéb intézkedéseket hoznak a hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.”

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – - 1 pont (új)

2012/19/EU irányelv

8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  A 8. cikk (5) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok a környezetvédelem érdekében minimális minőségi előírásokat határoznak meg az elektromos és elektronikus berendezések összegyűjtött hulladékainak kezelésére vonatkozóan.

„A tagállamok a környezetvédelem érdekében minimális minőségi előírásokat határoznak meg az elektromos és elektronikus berendezések összegyűjtött hulladékainak kezelésére vonatkozóan.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

2012/19/EU irányelv

8 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a.   A 8. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen cikk végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság minimális minőségi szabványokat meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, elsősorban az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott szabványok alapulvételével. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

„Ezen cikk végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében és a 2012/19/EU irányelvben adott felhatalmazással összhangban a Bizottság minimális minőségi szabványokat meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2012/19/EU irányelv

16 cikk – 5 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a)  A tagállamok a 16. cikk (4) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(5a)  A tagállamok a 16. cikk (4) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat az e cikk (5d) bekezdésében említett közös módszertan szerint kell gyűjteni és feldolgozni, és elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. A tagállamok biztosítják az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésében vagy kezelésében részt vevő valamennyi szereplőtől kapott adatok benyújtását. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2012/19/EU irányelv

16 cikk – 5 c bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint ezen adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

(5c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. Az (5d) bekezdésben meghatározott adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanának létrehozásáig a jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére. A Bizottság értékeli ezen adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és konzisztenciáját is. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2012/19/EU irányelv

16 cikk – 5 c a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5ca)  A jelentésben a Bizottság tájékoztatást nyújt az irányelv egészének végrehajtásáról, illetve annak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásáról. Adott esetben az irányelv módosításáról szóló jogalkotási javaslatot is csatol a jelentéshez.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2012/19/EU irányelv

16 cikk – 5 d bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5d)  A Bizottság az (5a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(5d)  A Bizottság az (5a) bekezdés szerinti, az adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanát, illetve az adatszolgáltatás formátumát megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 20. cikk szerinti eljárással kell elfogadni.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2012/19/EU irányelv

16 cikk – 5 d a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5da)  Az (5c) bekezdésben hivatkozott felülvizsgálat során a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv értelmében és tekintettel a körforgásos gazdaságra való átállásra vonatkozó uniós kötelezettségvállalásra, a Bizottság egy hatásvizsgálat alapján és a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzések és kezdeményezések figyelembevételével felülvizsgálja ezen irányelv egészét és különösen a hatályát és a célértékeket. A Bizottság megvizsgálja, hogy lehetséges-e az egyes erőforrásokra és különösen a kritikus nyersanyagokra vonatkozóan konkrét célértékeket meghatározni. A felülvizsgálathoz adott esetben jogalkotási javaslatot is csatolni kell.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2012/19/EU irányelv

16 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„16a. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság irányába történő átmenet eszközei

 

Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok megfelelő gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és egyéb intézkedéseket hoznak a hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.”

  • [1]  HL C 264., 2016.7.20., 98. o.
  • [2]  HL C 17., 2017.1.18., 46. o.

INDOKOLÁS

E javaslat célja a tagállamok kötelezettségeinek, pontosabban a jelentéstételi kötelezettségek egyszerűsítése és azoknak a hulladékról szóló keretirányelv, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv, illetve a hulladéklerakókról szóló irányelv jelentéstételi előírásaihoz való hozzáigazítása. A javaslat célja emellett a komitológiára vonatkozó rendelkezések összehangolása a Lisszaboni Szerződéssel.

Az előadó nagy mértékben egyetért e javaslat célkitűzéseivel, és úgy véli, hogy a célértékek végrehajtásának igazolását megalapozott és megbízható adatok alapján kell elvégezni. A tagállamoknak ezért törekedniük kell rá, hogy megfelelő módon gyűjtsék és adják át az adatokat a Bizottságnak. A módosítások célja az adatok minőségének erősítése a minőségellenőrzésnek az elemekről szóló irányelvbe történő bevezetése révén. A Bizottságnak emellett a minőségi adatok összevethetőségének biztosítása érdekében közös módszertant kell kidolgoznia az adatok gyűjtésére, szervezésére és feldolgozására a nemzeti statisztikai hivatalokkal együttműködésben. A módosítások arra is irányulnak, hogy fenntartsák az Európai Bizottságnak az irányelv végrehajtásának értékelésére és az arról, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásáról szóló jelentéstételre vonatkozó kötelezettségét. Az értékelő jelentésekben a Bizottságnak értékelnie kell, hogy a jogszabályok célirányosként való megőrzéséhez szükség van-e az irányelv alapvető elemeinek, például a célértékeknek a felülvizsgálatára. A felülvizsgálathoz jogalkotási javaslatot is csatolni kell, ha igény merül fel a változtatásra és előrelépésre. A 2016. április 16-i új intézményközi megállapodás szövegéhez való hozzáigazítás céljából is születtek módosítások.

Mivel az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka, az elemek és az elhasználódott járművek iránt egyre nagyobb a kereslet, ami az elhasználódott berendezések változatos hulladékához vezet, és mivel ez a fajta hulladék értékes és ritka anyagokat tartalmaz, a három irányelvet átfogó felülvizsgálat alá kell vetni a közeljövőben a körforgásos gazdaság tükrében, megfelelő hatásvizsgálaton alapulva, és figyelembe véve a környezettudatos tervezést, a másodlagos nyersanyagok fokozott hasznosításának szükségességét, a technológiai fejlesztéseket, valamint az Unió körforgásos gazdaságának szakpolitikai célkitűzéseit és kezdeményezéseit.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (20.10.2016)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

A vélemény előadója: Pavel Telička

RÖVID INDOKOLÁS

2015. december 2-án az Európai Bizottság elfogadta a körforgásos gazdaságra vonatkozó új csomagot, amelynek részét képezi a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a hulladékról szóló négy jogalkotási javaslat. A jogalkotási javaslat célja a 2030-ig teljesítendő hulladékcsökkentési célértékek meghatározása, beleértve a hulladéklerakókra, az újrahasznosításra és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékeket. A javaslat ezenkívül nagyra törő és hiteles hosszú távú pályát határoz meg a hulladékgazdálkodás és az újrahasznosítási tevékenységek esetében.

Bát az ITRE bizottság a csomag négy különböző dossziéra történő felbontása mellett döntött, ezek szorosan összefüggenek egymással. A statisztikákra és a hulladék meghatározására vonatkozó több változás a hulladékról szóló keretirányelvben szerepelnek, míg az e meghatározásokon vagy statisztikákon alapuló célértékeket és kötelezettségeket három másik irányelv tartalmazza. Így biztosítani kell a dossziék közötti összhangot.

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság felülvizsgált javaslatát, mivel szélesebb, átfogóbb és reálisabb megközelítést tartalmaz. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható statisztikaiadat-szolgáltatás nélkülözhetetlen a tagállamok közötti egyenlő feltételek biztosításához és a hatékony hulladékgazdálkodáshoz az Unióban. Kétségtelen, hogy ezen a területen további előrelépésre van szükség. Az Európai Bizottság által javasolt célértékeknek nagyratörőnek, ugyanakkor reálisnak és valamennyi tagállam által teljesíthetőnek kell lenniük, máskülönben az Uniónak a belső piac széttagolódásának kockázatával, illetve a terület nem inkluzív és így egyenetlen fejlődésével kell szembesülnie. A továbblépés megfelelő útja a megfelelően ambiciózus célkitűzéseket tartalmazó hosszú távú elképzelés. Az előadónak azonban továbbra is kételyei vannak a célértékek meghatározásakor alkalmazott módszertannal kapcsolatban, függetlenül azok helytállóságától. Ezenkívül a megbízható és összehasonlítható adatok összegyűjtését követően át kell majd tekintetni a célértékeket és törekvéseket azok megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Az előadó szintén sajnálatosnak tartja, hogy a teljes javaslatból hiányzik az oktatással és tájékoztatással kapcsolatos nézőpont, amelynek az átalakítás középpontjában kellene állnia.

Az elhasználódott járművekről, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvek módosításainak célja a tagállamok jelentéstételi kötelezettségeinek egyszerűsítése. Az előadó célja a jogszabályok egyszerűsítése a tagállamok és vállalkozások számára, az ezekre vonatkozó további szükségtelen kötelezettségek megszüntetése, valamint egyenlő feltételek biztosítása a piaci résztvevők számára. Nem lenne kedvező új szabályozás létrehozása, ehelyett olyan környezetet kell létrehozni a vállalkozásoknak, amelyben a legkörnyezetbarátabb és legköltséghatékonyabb megoldásokat tudják alkalmazni, a hosszú távú stratégiával összhangban. A tagállamoknak megfelelő feltételeket kell kialakítaniuk, ideértve a pénzügyi ösztönzőket, és támogatniuk kell az ipari szimbiózist ilyen feltételek kialakításához, hogy a gyártók teljesíteni tudják az elvárásokat. Az előadó ugyanakkor nem biztos benne, hogy az elemekről és akkumulátorokról szóló bizottsági javaslat ilyen eredményhez vezet majd.

Ha az Unió valóban meg akarja fontolni a körforgásos gazdaságra való áttérést, megfelelő infrastruktúrát és nyitott piacot kell kialakítani az uniós közlekedésre és hulladékgazdálkodásra. Ez eddig nem sikerült, és a jövőben ez a hatékony hulladékgazdálkodás útjában állhat Unió-szerte. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja meg az egyablakos rendszer bevezetésének szükségességét a hulladékszállítás adminisztratív eljárásai számára az adminisztratív teher csökkentése és a folyamat felgyorsítása céljából.

A keret másik fontos eleme az elektromos és elektronikus berendezések szelektíven gyűjtött hulladékainak kezelése. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai szelektív gyűjtésének nincs értelme, ha azt nem követi megfelelő kezelés. Néhány uniós tagállam már bevezetett kötelező szabványokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére (EN 50625 sorozat), az előadó ezért felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket abból a célból, hogy kötelező legyen az EN 50625 sorozatnak való megfelelés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése terén.

Az előadó emellett felhívja a figyelmet az elektronikus hulladéknak és másodlagos nyersanyagnak (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka, valamint fémhulladék, műanyag stb.) tartott termékek Unión kívüli exportjára. Az Uniónak törekednie kell rá, hogy – a hulladékról szóló keretirányelvben leírtaknak megfelelően – nyomon kövesse az ilyen anyagoknak a területén kívül történő kezelését és újrahasznosítását, de emellett figyelemmel kell kísérnie e nyersanyagok harmadik országokba irányuló illegális exportját, ami elsősorban az érvényben lévő jogszabályok végrehajtásának kérdése. A hulladékkal kapcsolatos jogszabályokról szóló bizottsági javaslat nem teszi lehetővé, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. A Bizottságnak azonban foglalkozni kell ezzel a hulladékszállításról szóló rendelet és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata során az Unión kívülre irányuló export megakadályozása céljából, és törekednie kell a jelenlegi jogszabályok végrehajtására és alkalmazására. Üdvözlendő, hogy a Bizottság további javaslatokon dolgozik olyan területeken, mint a környezettudatos tervezés vagy bizonyos irányelvek végrehajtása, amelyek révén csökkenne az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak illegális exportja.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az EUSZ a szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2. számú) jegyzőkönyvére,

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, a valóban körforgásos gazdaság kiépítése, az energiahatékonyság növelése, valamint az Unió függőségi szintjének csökkentése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Biztosítani kell a másodlagos nyersanyagok hatékony és alacsony energiafogyasztású kezelését, és prioritást kell biztosítani az e célkitűzés felé mutató fejlesztési és kutatási erőfeszítéseknek. A Bizottságnak emellett meg kell fontolnia a hulladék besorolásáról szóló javaslat benyújtását a másodlagos nyersanyagok uniós piaca létrehozásának támogatása céljából.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A technológia fejlődésének és az egyre globalizálódó kereskedelemnek köszönhetően az ipari környezet az elmúlt években jelentősen megváltozott. Ezek a tényezők új kihívások elé állítják a környezetvédelemért felelős hulladékgazdálkodást és -kezelést, amely kihívások megoldását fokozottabb kutatási tevékenységgel és célzott szabályozási eszközök együttesével kell megpróbálni. A tervezett amortizáció egyre növekvő problémát jelent, hisz az valójában ellentmond a körkörös gazdaság céljainak, ezért ennek megszüntetésén együtt, összehangolt erőfeszítésekkel kell dolgoznia minden érintettnek, az iparágnak, a vevőknek és a szabályozó hatóságoknak.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.

(3)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell az adatgyűjtés és -feldolgozás összehangolt módszertanának kidolgozásával és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton – az Eurostaton – keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és a harmonizált formátumú adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén az összehasonlítható adatok megbízható szolgáltatása nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor ezen irányelv szerint összeállítják a végrehajtási jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtését megfelelő kezelés követi. Ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelői közül nem mindegyik rendelkezik az ilyen hulladék megfelelő kezelésére szolgáló berendezésekkel, az környezeti kockázatokat vet fel. A 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a megbízta a Bizottságot, hogy alakítson ki közös szabványokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére (EN 50625 sorozat). Az egyenlő feltételek, valamint a hulladékra vonatkozó jogszabályoknak és a körforgásos gazdaság fogalmának való megfelelés biztosítása érdekében a Bizottságnak végrehajtási aktust kell elfogadnia, hogy e szabványok jogilag kötelező érvényűek legyenek.

 

_____________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.).

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható statisztikai-adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz, az adatok összehasonlíthatóságához és a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek biztosításához. Ezért akkor, amikor az ezen irányelvekben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

törölve

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A 2008/98/EK irányelvben megállapított hulladékhierarchiát elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni az Unió hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra vonatkozó jogszabályaiban. Ez a hierarchia alkalmazandó tehát az elhasználódott járművek, az elemek és akkumulátorok, a hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai tekintetében. Az ezen irányelv célkitűzéseinek való megfelelés közben a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a hulladékhierarchiai prioritások figyelembe vételére és e prioritások gyakorlati végrehajtásának biztosítására.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ezen irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében könnyebbé és olcsóbbá kell tenni a hulladék Unión belüli szállítását, egyszerűbb eljárásokkal a vállalkozások számára, betartva ugyanakkor a környezetvédelmi szabványokat. A Bizottságnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a felülvizsgálata során.

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Mivel egyre nagyobb szükség van a hulladék kezelésére és újrahasznosítására az Unión belül, a körforgásos gazdaságnak megfelelően hangsúlyt kell fektetni annak biztosítására, hogy a hulladékszállításhoz kapcsolódó eljárások megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályok alapelveinek és követelményeinek, különösen a közelség, a hasznosítás elsőbbsége és az önellátás elvének. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az egyablakos rendszer bevezetésének szükségességét a hulladékszállítás adminisztratív eljárása számára az adminisztratív teher csökkentése céljából. A tagállamok minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a jogellenes hulladékszállítás megelőzése érdekében.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az irányelv elfogadása a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott kötelezettségvállalások figyelembevételével történt, és végrehajtásának és alkalmazásának az ezen megállapodásban foglalt iránymutatások szerint kell történnie.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -1 bekezdés (új)

2000/53/EK irányelv

8 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a gyártók minden új járműtípusnál legkésőbb hat hónappal az adott típus forgalomba hozatalát követően megadják a bontásra vonatkozó információkat. Az információban pontosan meg kell határozni – olyan mértékig, amennyire ez a hasznosító létesítmények számára ezen irányelv teljesítése érdekében szükséges – a jármű egyes alkatrészeit és anyagait, valamint a járművekben a veszélyes anyagok helyét, különös tekintettel a 7. cikkben foglalt cél elérésére.”

„(3)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a gyártók minden új járműtípusnál legkésőbb hat hónappal az adott típus forgalomba hozatalát követően megadják a bontásra vonatkozó információkat elektronikus formában. Az információban pontosan meg kell határozni – olyan mértékig, amennyire ez a hasznosító létesítmények számára ezen irányelv teljesítése érdekében szükséges – a jármű egyes alkatrészeit és anyagait, valamint a járművekben a veszélyes anyagok helyét, különös tekintettel a 7. cikkben foglalt cél elérésére.”

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -1 a bekezdés (új)

2000/53/EK irányelv

8 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„8a. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság irányába történő átmenet eszközei.

 

(1)  Az ezen irányelvben foglalt célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok élnek a megfelelő gazdasági eszközökkel vagy intézkedésekkel. E célból a tagállamok folyamodhatnak a IIa. mellékletben szereplő gazdasági eszközökhöz vagy egyéb intézkedésekhez.

 

(2)  A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden ötödik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az (1) bekezdés alapján elfogadott konkrét gazdasági eszközökről és intézkedésekről.”

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2000/53/EK irányelv

9 cikk – 1a-1d bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  A tagállamok a 7. cikk (2) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (1d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(1a)  A tagállamok a 7. cikk (2) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatgyűjtést és -feldolgozást az összehasonlíthatóságot biztosító harmonizált módszertan segítségével, az adatszolgáltatást pedig a Bizottság által az (1d) bekezdésnek megfelelően meghatározott, az adatok újbóli felhasználását és a nyílt adatokkal kapcsolatos célkitűzéseket támogató formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(1b)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni.

(1b)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni. A minőség-ellenőrzési jelentést egy harmonizált formátumnak megfelelően kell elkészíteni.

(1c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint ezen adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

(1c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint e nyílt adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére, konzisztenciájára és elérhetőségére. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést a tagállamok első adatközlését követő kilencedik hónapban kell elkészíteni, majd azt követően háromévente.

(1d)  A Bizottság az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(1d)  A Bizottság az (1a) bekezdés szerinti, az adatgyűjtés és -feldolgozás harmonizált módszertanát, illetve az összehasonlítható adatszolgáltatás formátumát, valamint az (1b) bekezdés szerinti, a minőség-ellenőrzési jelentés formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

2000/53/EK irányelv

II a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az irányelv új IIa. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

2006/66/EK irányelv

15 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1. A 15. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  hulladékkezelést és az újrafeldolgozást az érintett tagállamon vagy a Közösségen kívül is el lehet végezni, feltéve, hogy a hulladékelemek és -akkumulátorok szállítása összhangban van az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelettel (1).

„(1)  Mindenkor szem előtt tartva a hulladékhierarchia prioritásait és a szállítás környezetre gyakorolt hatását, a hulladékkezelést és az újrafeldolgozást az érintett tagállamon vagy a Közösségen kívül is el lehet végezni, feltéve, hogy a hulladékelemek és -akkumulátorok szállítása összhangban van az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelettel (1).

 

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladékszállítás megelőzése érdekében.”.

__________________

__________________

(1) HL L 30., 1993.2.6., 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(1) HL L 30., 1993.2.6., 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

2006/66/EK irányelv

21 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„21a. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság irányába történő átmenet eszközei

 

(1)  Az ezen irányelvben foglalt célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok élnek a megfelelő gazdasági eszközökkel vagy intézkedésekkel. E célból a tagállamok folyamodhatnak a IVa. mellékletben szereplő gazdasági eszközökhöz vagy egyéb intézkedésekhez.

 

(2)  A tagállamok [tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden ötödik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az (1) bekezdés alapján elfogadott konkrét gazdasági eszközökről és intézkedésekről.”

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2006/66/EK irányelv

22 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„22a. cikk

 

Adatgyűjtés, -feldolgozás és -közlés

 

(1)  A 10. és a 12. cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni.

 

(2)  Az adatgyűjtés, -feldolgozás módszertanát, valamint a jelentés formátumát a Bizottság állapítja meg végrehajtási aktusokon révén. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

2006/66/EK irányelv

23 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  Az (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ba)  a hulladékként begyűjtött összes hordozható elem és -akkumulátor kezelésére vonatkozó intézkedések fejlődése, ideértve egy arra vonatkozó áttekintést, hogy a legjobb elérhető technikákat hogyan alkalmazzák;";

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2006/66/EK irányelv

IV a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Az irányelv új IVa. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet II. melléklete tartalmazza.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

2012/19/EU irányelv

4 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

A belső piac megfelelő működéséről szóló és a termékek kialakítására vonatkozó uniós jogszabályok – beleértve a 2009/125/EK irányelvet is – sérelme nélkül a tagállamok ösztönzik a gyártók és az újrafeldolgozók közötti együttműködést, valamint azon intézkedések bevezetését, amelyek elősegítik az elektromos és elektronikus berendezések tervezését és előállítását, mégpedig oly módon, amely előmozdítja az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak, alkatrészeinek és anyagainak az újrahasználatát, a szétszerelését és a hasznosítását. Ebben az összefüggésben a tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekben, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatát és kezelését elősegítő környezetbarát tervezésre vonatkozóan a 2009/125/EK irányelv keretében meghatározott követelményeket betartsák, és hogy a gyártók különleges tervezési megoldások vagy gyártási eljárások révén ne akadályozhassák meg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatát, kivéve, ha ezek a különleges tervezési megoldások és gyártási eljárások több előnnyel járnak, például a környezetvédelem és/vagy a biztonsági követelmények tekintetében.”

A belső piac megfelelő működéséről szóló és a termékek kialakítására vonatkozó uniós jogszabályok – beleértve a 2009/125/EK irányelvet is – sérelme nélkül a tagállamok ösztönzik a gyártók, szerelők és az újrafeldolgozók közötti együttműködést, valamint azon intézkedések bevezetését, amelyek elősegítik az elektromos és elektronikus berendezések tervezését és előállítását, mégpedig oly módon, amely előmozdítja az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak, alkatrészeinek és anyagainak a szerelését, újrahasználatát, a szétszerelését és a hasznosítását, és hogy a termékekben nem alkalmaznak tervezett amortizációs technikákat. Ebben az összefüggésben a tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekben, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatát és kezelését elősegítő környezetbarát tervezésre vonatkozóan a 2009/125/EK irányelv keretében meghatározott követelményeket betartsák, és hogy a gyártók különleges tervezési megoldások vagy gyártási eljárások révén ne akadályozhassák meg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szerelését és újrahasználatát, kivéve, ha ezek a különleges tervezési megoldások és gyártási eljárások több előnnyel járnak, például a környezetvédelem és/vagy a biztonsági követelmények tekintetében.”

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

2012/19/EU irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a.   A 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)  olyan rendszerek bevezetését, amelyek a végső felhasználók és a forgalmazók számára lehetővé teszik a szóban forgó hulladékok legalább ingyenes visszajuttatását. A tagállamok biztosítják, különös tekintettel a népsűrűségre, a szükséges gyűjtőhelyek rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét;”

„a)  olyan rendszerek bevezetését, amelyek a végső felhasználók és a forgalmazók számára lehetővé teszik a szóban forgó hulladékok legalább ingyenes visszajuttatását. A tagállamok biztosítják, különös tekintettel a népsűrűségre, a szükséges gyűjtőhelyek rendelkezésre állását, valamint könnyű és rendszeres hozzáférhetőségét;”.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)

2012/19/EU irányelv

6 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1b.  a 6. cikkben a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az elektromos és elektronikus berendezések összegyűjtött hulladékainak ártalmatlanítása és szállítása”

„Az elektromos és elektronikus berendezések összegyűjtött hulladékainak felhasználása”.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)

2012/19/EU irányelv

6 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1c.  A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos és elektronikus berendezések elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtését és szállítását oly módon végezzék, amely optimális feltételeket biztosít a veszélyes anyagok újrahasználatra való előkészítéséhez, újrafeldolgozásához és elkülönítéséhez.

„(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos és elektronikus berendezések elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtését és szállítását oly módon végezzék, amely optimális feltételeket biztosít a veszélyes anyagok újrahasználatra való előkészítéséhez, újrafeldolgozásához és elkülönítéséhez.

Az újrahasználatra való előkészítés maximalizálása érdekében a tagállamok szorgalmazzák, hogy a gyűjtési rendszerek, illetve gyűjtőhelyek minden további szállítást megelőzően gondoskodjanak az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatra előkészítendő hulladékainak az elektromos és elektronikus berendezések elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladékaitól való, a gyűjtőpontokon történő elkülönítéséről, különösen hozzáférés biztosításával az újrahasznosító központok személyzete számára.

Az újrahasználatra való előkészítés maximalizálása érdekében a tagállamok szorgalmazzák, hogy a gyűjtési rendszerek, illetve gyűjtőhelyek minden további szállítást megelőzően gondoskodjanak az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatra előkészítendő hulladékainak az elektromos és elektronikus berendezések elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladékaitól való, a gyűjtőpontokon történő elkülönítéséről, különösen hozzáférés biztosításával az újrahasznosító központok személyzete számára.

 

Tekintettel a hulladékhierarchia prioritásaira és a szállítás környezeti hatására, továbbá a „gyártó felelőssége” elv sérelme nélkül elő kell segíteni, hogy a javítással és újrahasznosítással foglalkozó helyi szolgáltatók hozzáférhessenek az elkülönítetten gyűjtött elektromos és elektronikus berendezésekhez.”;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 d pont (új)

2012/19/EU irányelv

8 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1d.   a 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik felek az elérhető legjobb technikák alkalmazásával rendszereket alakítsanak ki az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására. A rendszereket a gyártók egyénileg, illetve kollektívan is kialakíthatják. A tagállamok biztosítják, hogy a gyűjtési vagy hulladékkezelési tevékenységet végző valamennyi létesítmény vagy vállalkozás a VIII. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően tárolja és kezelje az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait.”

„(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik felek, illetve a piacon jelenlevő harmadik fél szolgáltatók az elérhető legjobb technikák alkalmazásával rendszereket alakítsanak ki az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására, továbbá hogy a hulladékkezelési tevékenységet végző létesítmények és vállalkozások részére a hasznosításhoz szükséges hatékony információkat átadják. A rendszereket a gyártók egyénileg, illetve kollektívan is kialakíthatják. A tagállamok biztosítják, hogy a gyűjtési vagy hulladékkezelési tevékenységet végző valamennyi létesítmény vagy vállalkozás a VIII. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően tárolja és kezelje az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait.”

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 e pont (új)

2012/19/EU irányelv

8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1e.  A 8. cikk (5) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok a környezetvédelem érdekében minimális minőségi előírásokat határozhatnak meg az elektromos és elektronikus berendezések összegyűjtött hulladékainak kezelésére vonatkozóan.

„A tagállamok a környezetvédelem érdekében minimális minőségi előírásokat határoznak meg az elektromos és elektronikus berendezések összegyűjtött hulladékainak kezelésére vonatkozóan. Az előírásokat közzé kell tenni.”;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 f pont (új)

2012/19/EU irányelv

8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1f.  A 8. cikk (5) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 g pont (új)

2012/19/EU irányelv

8 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1g.  A 8. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Ezen cikk végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság minimális minőségi szabványokat meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, elsősorban az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott szabványok alapulvételével. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

„Ezen cikk végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság minimális minőségi szabványokat meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el, elsősorban az európai szabványügyi szervezetek által a 2012/19/EU irányelvben foglalt mandátumra válaszul kidolgozott EN 50625 szabványok alapulvételével. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -1 h pont (új)

2012/19/EU irányelv

10 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1h. A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  A hulladékkezelési tevékenységet az érintett tagállamon vagy az Unión kívül is el lehet végezni abban az esetben, ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítása összhangban van az 1013/2006/EK rendelettel és az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 1418/2007/EK bizottsági rendelettel (2).

„(1)  Mindenkor szem előtt tartva a hulladékhierarchia prioritásait és a szállítás környezetre gyakorolt hatását, a hulladékkezelési tevékenységet az érintett tagállamon vagy az Unión kívül is el lehet végezni abban az esetben, ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítása összhangban van az 1013/2006/EK rendelettel és az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 1418/2007/EK bizottsági rendelettel (2).

 

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladékszállítás megelőzése érdekében.”

_________________

____________________

(2) HL L 316., 2007.12.4., 6. o.

(2) HL L 316., 2007.12.4., 6. o.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2012/19/EU irányelv

16 cikk – 5a-5d bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a)  A tagállamok a 16. cikk (4) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(5a)  A tagállamok a 16. cikk (4) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatgyűjtést, -feldolgozást és -szolgáltatást a harmonizált módszertan segítségével, a Bizottság által az (5d) bekezdésnek megfelelően meghatározott, az adatok újbóli felhasználását és a nyílt adatokkal kapcsolatos célkitűzéseket támogató formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(5b)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni.

(5b)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni. A minőség-ellenőrzési jelentést egy harmonizált formátumnak megfelelően kell elkészíteni.

(5c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint ezen adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

(5c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint e nyílt adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére, konzisztenciájára és elérhetőségére. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést a tagállamok első adatközlését követő kilencedik hónapban kell elkészíteni, majd azt követően háromévente.

(5d)  A Bizottság az (5a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(5d)  A Bizottság az (5a) bekezdés szerinti, az adatgyűjtés és -feldolgozás harmonizált módszertanát, illetve az adatszolgáltatás formátumát, valamint az (5b) bekezdés szerinti, a minőség-ellenőrzési jelentés formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2012/19/EU irányelv

17 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„17a. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság irányába történő átmenet eszközei

 

(1)   Az ezen irányelvben foglalt célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok élnek a megfelelő gazdasági eszközökkel vagy intézkedésekkel. E célból a tagállamok folyamodhatnak a Xa. mellékletben szereplő gazdasági eszközökhöz vagy egyéb intézkedésekhez.

 

(2)   A tagállamok [tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden ötödik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az (1) bekezdés alapján elfogadott konkrét gazdasági eszközökről és intézkedésekről.”

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2012/19/EU irányelv

X a melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Az irányelv új Xa. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet III. melléklete tartalmazza.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet (új)

2000/53/EK irányelv

II a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I melléklet

 

A 2000/53/EK irányelv a következő IIa. melléklettel egészül ki:

 

„IIa. melléklet

 

A hulladékhierarchia alkalmazását és a körforgásos gazdaság irányába történő átmenetet ösztönző eszközök

 

1.   Gazdasági eszközök:

 

1.1.  a hulladéklerakók igénybevételéért kivetett adók és/vagy díjak fokozatos növelése valamennyi hulladékkategória (háztartási, inert, egyéb) esetében;

 

1.2.  a hulladékégetésre kivetett adók és/vagy díjak bevezetése vagy növelése;

 

1.3.  az újrahasználatot, javítást és újrafeldolgozást előmozdító közvetlen ártámogatási rendszerek;

 

1.4.  az újrafeldolgozáshoz és elsődleges nyersanyagokhoz kapcsolódó pozitív és negatív externáliák internalizálása;

 

1.5.  rendkívül alacsony vagy zéró héa alkalmazása a javításra, a javításhoz használt anyagokra és a használt termékekre;

 

1.6.  olyan, az előállított hulladék mennyiségével arányos díjakon alapuló rendszerek fokozatos kiterjesztése a tagállamok egész területére, amelyek a települési hulladék termelőit a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, valamint a hulladék újrahasználatára és újrafeldolgozására ösztönzik;

 

1.7.  ökoadók és előzetes ártalmatlanítási díjak alkalmazása bizonyos termékekre, amennyiben nincsenek érvényben huzamos gyártói felelősségvállalási programok;

 

1.8.  a meglévő és a később bevezetendő gyártói felelősségi rendszerek költséghatékonyságának növelésére irányuló intézkedések;

 

1.9.  a hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző projekteket előmozdító beruházási támogatás;

 

1.10  a gyártói felelősségi rendszerek hatályának új hulladékáramokra való kiterjesztése;

 

1.11.  betétdíjas és egyéb rendszerek, amelyek arra ösztönzik a települési hulladékot termelőket és a gazdasági szereplőket, hogy csökkentsék, használják fel újra, valamint dolgozzák fel újra hulladékaikat;

 

1.12.  olyan gazdasági ösztönzők bevezetése, amelyek a helyi önkormányzatokat a megelőzés ösztönzésére és a szelektív gyűjtőrendszerek kialakítására és megerősítésére késztetik;

 

1.13.  az újrahasználó ágazat fejlődését támogató intézkedések;

 

1.14.  a hulladékhierarchiát előmozdító „zöld” közbeszerzési feltételek;

 

1.15.  a hulladékhierarchiával ellentétes hatású káros támogatások fokozatos megszüntetése;

 

1.16.  a hulladékkeletkezést elkerülő termékek, például javítható áruk tervezését és forgalomba hozatalát előmozdító ösztönzők;

 

2.  Egyéb intézkedések:

 

2.1.  az újrahasznosítható hulladék elégetésére vonatkozó tilalom;

 

2.2.  az egyszer használatos és nem újrafeldolgozható termékek és csomagolóanyagok piaci korlátozása;

 

2.3.  olyan technikai és adóügyi intézkedések bevezetése, amelyek támogatják az újrahasznált termékek és az újrafeldolgozott anyagok (köztük a komposztált anyagok) piacainak fejlődését, és javítják az újrafeldolgozott anyagok minőségét;

 

2.4.  az adóvisszatérítéshez és/vagy adómentességhez hasonló eszközök;

 

2.5.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek növelik a helyes hulladékgazdálkodással és a szemetelés csökkentésével kapcsolatos lakossági tudatosságot, ideértve a hulladékmennyiség forrásnál való csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerekben való magas szintű részvételt ösztönző eseti kampányok szervezését is;

 

2.6.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek többek között digitális eszközökkel megfelelő koordinációt biztosítanak a hulladékgazdálkodásban érintett valamennyi illetékes hatóság között, és biztosítják a legfontosabb érdekeltek részvételét;

 

2.7.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása az előírt célértékek teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra kiépítésének finanszírozására;

 

2.8.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása a hulladékmegelőzés, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás finanszírozására;

 

2.9.  kommunikációs platformok létrehozása a bevált gyakorlatok iparágak, szociális partnerek, helyi hatóságok, valamint tagállamok közötti cseréjének előmozdítására;

 

2.10.  az újrafeldolgozott anyagok termékeken belüli minimális arányának bevezetése;

 

2.11.  minden olyan további szóba jövő alternatív vagy kiegészítő intézkedés, amely ugyanezen cél elérésére törekszik.”

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet (új)

2006/66/EK irányelv

IV a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

II melléklet

 

A 2006/66/EK irányelv a következő IVa. melléklettel egészül ki:

 

„IVa. melléklet

 

A hulladékhierarchia alkalmazását és a körforgásos gazdaság irányába történő átmenetet ösztönző eszközök

 

1.   Gazdasági eszközök:

 

1.1.  a hulladéklerakók igénybevételéért kivetett adók és/vagy díjak fokozatos növelése valamennyi hulladékkategória (háztartási, inert, egyéb) esetében;

 

1.2.  a hulladékégetésre kivetett adók és/vagy díjak bevezetése vagy növelése;

 

1.3.  az újrahasználatot, javítást és újrafeldolgozást előmozdító közvetlen ártámogatási rendszerek;

 

1.4.  az újrafeldolgozáshoz és elsődleges nyersanyagokhoz kapcsolódó pozitív és negatív externáliák internalizálása;

 

1.5.  rendkívül alacsony vagy zéró héa alkalmazása a javításra, a javításhoz használt anyagokra és a használt termékekre;

 

1.6.  olyan, az előállított hulladék mennyiségével arányos díjakon alapuló rendszerek fokozatos kiterjesztése a tagállamok egész területére, amelyek a települési hulladék termelőit a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, valamint a hulladék újrahasználatára és újrafeldolgozására ösztönzik;

 

1.7.  ökoadók és előzetes ártalmatlanítási díjak alkalmazása bizonyos termékekre, amennyiben nincsenek érvényben huzamos gyártói felelősségvállalási programok;

 

1.8.  a meglévő és a később bevezetendő gyártói felelősségi rendszerek költséghatékonyságának növelésére irányuló intézkedések;

 

1.9.  a hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző projekteket előmozdító beruházási támogatás;

 

1.10  a gyártói felelősségi rendszerek hatályának új hulladékáramokra való kiterjesztése;

 

1.11.  betétdíjas és egyéb rendszerek, amelyek arra ösztönzik a települési hulladékot termelőket és a gazdasági szereplőket, hogy csökkentsék, használják fel újra, valamint dolgozzák fel újra hulladékaikat;

 

1.12.  olyan gazdasági ösztönzők bevezetése, amelyek a helyi önkormányzatokat a megelőzés ösztönzésére és a szelektív gyűjtőrendszerek kialakítására és megerősítésére késztetik;

 

1.13.  az újrahasználó ágazat fejlődését támogató intézkedések;

 

1.14.  a hulladékhierarchiát előmozdító „zöld” közbeszerzési feltételek;

 

1.15.  a hulladékhierarchiával ellentétes hatású káros támogatások fokozatos megszüntetése;

 

1.16.  a hulladékkeletkezést elkerülő termékek, például javítható áruk tervezését és forgalomba hozatalát előmozdító ösztönzők;

 

2.  Egyéb intézkedések:

 

2.1.  az újrahasznosítható hulladék elégetésére vonatkozó tilalom;

 

2.2.  az egyszer használatos és nem újrafeldolgozható termékek és csomagolóanyagok piaci korlátozása;

 

2.3.  olyan technikai és adóügyi intézkedések bevezetése, amelyek támogatják az újrahasznált termékek és az újrafeldolgozott anyagok (köztük a komposztált anyagok) piacainak fejlődését, és javítják az újrafeldolgozott anyagok minőségét;

 

2.4.  az adóvisszatérítéshez és/vagy adómentességhez hasonló eszközök;

 

2.5.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek növelik a helyes hulladékgazdálkodással és a szemetelés csökkentésével kapcsolatos lakossági tudatosságot, ideértve a hulladékmennyiség forrásnál való csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerekben való magas szintű részvételt ösztönző eseti kampányok szervezését is;

 

2.6.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek többek között digitális eszközökkel megfelelő koordinációt biztosítanak a hulladékgazdálkodásban érintett valamennyi illetékes hatóság között, és biztosítják a legfontosabb érdekeltek részvételét;

 

2.7.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása az előírt célértékek teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra kiépítésének finanszírozására;

 

2.8.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása a hulladékmegelőzés, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás finanszírozására;

 

2.9.  kommunikációs platformok létrehozása a bevált gyakorlatok iparágak, szociális partnerek, helyi hatóságok, valamint tagállamok közötti cseréjének előmozdítására;

 

2.10.  az újrafeldolgozott anyagok termékeken belüli minimális arányának bevezetése;

 

2.11.  minden olyan további szóba jövő alternatív vagy kiegészítő intézkedés, amely ugyanezen cél elérésére törekszik.”

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet (új)

2012/19/EU irányelv

X a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

III melléklet

 

A 2012/19/EK irányelv a következő Xa. melléklettel egészül ki:

 

„Xa. melléklet

 

A hulladékhierarchia alkalmazását és a körforgásos gazdaság irányába történő átmenetet ösztönző eszközök

 

1.   Gazdasági eszközök:

 

1.1.  a hulladéklerakók igénybevételéért kivetett adók és/vagy díjak fokozatos növelése valamennyi hulladékkategória (háztartási, inert, egyéb) esetében;

 

1.2.  a hulladékégetésre kivetett adók és/vagy díjak bevezetése vagy növelése;

 

1.3.  az újrahasználatot, javítást és újrafeldolgozást előmozdító közvetlen ártámogatási rendszerek;

 

1.4.  az újrafeldolgozáshoz és elsődleges nyersanyagokhoz kapcsolódó pozitív és negatív externáliák internalizálása;

 

1.5.  rendkívül alacsony vagy zéró héa alkalmazása a javításra, a javításhoz használt anyagokra és a használt termékekre;

 

1.6.  olyan, az előállított hulladék mennyiségével arányos díjakon alapuló rendszerek fokozatos kiterjesztése a tagállamok egész területére, amelyek a települési hulladék termelőit a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, valamint a hulladék újrahasználatára és újrafeldolgozására ösztönzik;

 

1.7.  ökoadók és előzetes ártalmatlanítási díjak alkalmazása bizonyos termékekre, amennyiben nincsenek érvényben huzamos gyártói felelősségvállalási programok;

 

1.8.  a meglévő és a később bevezetendő gyártói felelősségi rendszerek költséghatékonyságának növelésére irányuló intézkedések;

 

1.9.  a hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző projekteket előmozdító beruházási támogatás;

 

1.10  a gyártói felelősségi rendszerek hatályának új hulladékáramokra való kiterjesztése;

 

1.11.  betétdíjas és egyéb rendszerek, amelyek arra ösztönzik a települési hulladékot termelőket és a gazdasági szereplőket, hogy csökkentsék, használják fel újra, valamint dolgozzák fel újra hulladékaikat;

 

1.12.  olyan gazdasági ösztönzők bevezetése, amelyek a helyi önkormányzatokat a megelőzés ösztönzésére és a szelektív gyűjtőrendszerek kialakítására és megerősítésére késztetik;

 

1.13.  az újrahasználó ágazat fejlődését támogató intézkedések;

 

1.14.  a hulladékhierarchiát előmozdító „zöld” közbeszerzési feltételek;

 

1.15.  a hulladékhierarchiával ellentétes hatású káros támogatások fokozatos megszüntetése;

 

1.16.  a hulladékkeletkezést elkerülő termékek, például javítható áruk tervezését és forgalomba hozatalát előmozdító ösztönzők;

 

2.  Egyéb intézkedések:

 

2.1.  az újrahasznosítható hulladék elégetésére vonatkozó tilalom;

 

2.2.  az egyszer használatos és nem újrafeldolgozható termékek és csomagolóanyagok piaci korlátozása;

 

2.3.  olyan technikai és adóügyi intézkedések bevezetése, amelyek támogatják az újrahasznált termékek és az újrafeldolgozott anyagok (köztük a komposztált anyagok) piacainak fejlődését, és javítják az újrafeldolgozott anyagok minőségét;

 

2.4.  az adóvisszatérítéshez és/vagy adómentességhez hasonló eszközök;

 

2.5.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek növelik a helyes hulladékgazdálkodással és a szemetelés csökkentésével kapcsolatos lakossági tudatosságot, ideértve a hulladékmennyiség forrásnál való csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerekben való magas szintű részvételt ösztönző eseti kampányok szervezését is;

 

2.6.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek többek között digitális eszközökkel megfelelő koordinációt biztosítanak a hulladékgazdálkodásban érintett valamennyi illetékes hatóság között, és biztosítják a legfontosabb érdekeltek részvételét;

 

2.7.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása az előírt célértékek teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra kiépítésének finanszírozására;

 

2.8.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása a hulladékmegelőzés, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás finanszírozására;

 

2.9.  kommunikációs platformok létrehozása a bevált gyakorlatok iparágak, szociális partnerek, helyi hatóságok, valamint tagállamok közötti cseréjének előmozdítására;

 

2.10.  az újrafeldolgozott anyagok termékeken belüli minimális arányának bevezetése;

 

2.11.  minden olyan további szóba jövő alternatív vagy kiegészítő intézkedés, amely ugyanezen cél elérésére törekszik.”

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló irányelv

Hivatkozások

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.12.2015

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Pavel Telička

2.2.2016

Vizsgálat a bizottságban

14.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló irányelv

Hivatkozások

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Benyújtás dátuma

30.1.2017