Pranešimas - A8-0013/2017Pranešimas
A8-0013/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

30.1.2017 - (COM(2015) 0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Simona Bonafè


Procedūra : 2015/0272(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

(COM(2015) 0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0593),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0383/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0013/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir efektyvų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

Recital 1 a (new)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  kuriant švarią, veiksmingą ir tvarią žiedinę ekonomiką reikia pašalinti pavojingas medžiagas iš produktų jų projektavimo etape ir tokiomis sąlygomis žiedinėje ekonomikoje turėtų būti pripažįstamos aiškios nuostatos, išdėstytos 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje, kuria raginama plėtoti netoksiškų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos galėtų būti naudojamos Sąjungoje kaip labai svarbus ir patikimas žaliavų šaltinis;

Pagrindimas

ES turėtų siekti sukurti švarią žiedinę ekonomiką ir vengti bet kokios galimos didelės rizikos ateityje prarasti visuomenės ir rinkos pasitikėjimą perdirbta medžiaga kuriant amžiną paveldą. Pagrindinis perdirbėjų sunkumas –pavojingų cheminių medžiagų buvimas medžiagoje. ES turėtų skirti didžiausią dėmesį tam, kad šios pavojingos medžiagos būtų pašalintos iš produktų ir kad nebūtų keliama grėsmė visuomenės sveikatai ir aplinkai atleidžiant tam tikrų kategorijų įmones nuo saugos reikalavimų ar netaikant jų tam tikrų kategorijų produktams bei padarant taip, kad ateityje būtų neįmanoma nustatyti šių užterštų medžiagų.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  būtina užtikrinti veiksmingą antrinių žaliavų tvarkymą sunaudojant nedaug energijos, o pirmenybė turėtų būti teikiama MTTP veiklai siekiant šio tikslo. Komisija taip pat turėtų svarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl atliekų klasifikavimo siekiant paremti Sąjungos antrinių žaliavų rinkos kūrimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  kai perdirbta medžiaga reintegruojama į ekonomiką, nes ji nebelaikoma atliekomis, arba atitikdama konkrečius nebelaikymo atliekomis kriterijus, arba kai ji yra įtraukiama į naują produktą, ji turi visiškai atitikti chemines medžiagas reglamentuojančius Sąjungos teisės aktus;

Pagrindimas

REACH reglamentas atliekoms netaikomas, kaip nustatyta 2 straipsnio 2 dalyje: „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB apibrėžtos atliekos nėra laikomos chemine medžiaga, preparatu ar gaminiu, kaip apibrėžta šio reglamento 3 straipsnyje“.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  pramonės struktūra dėl technologijų pažangos ir didėjančių globalizuotų prekių srautų per pastaruosius metus iš esmės pasikeitė. Dėl šių veiksnių kyla naujų iššūkių aplinkos požiūriu atsakingai tvarkant ir apdorojant atliekas, ir su šiais iššūkiais kovoti reikėtų dedant aktyviau vykdant tyrimus bei taikant tikslines reguliavimo priemones. Suplanuotas nusidėvėjimas yra didėjanti problema, iš esmės prieštaraujanti žiedinės ekonomikos tikslams, todėl ji turėtų būti sprendžiama bendromis visų pagrindinių suinteresuotųjų šalių, pramonės, klientų ir priežiūros institucijų pastangomis siekiant ją įveikti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;

(3)  valstybių narių teikiami duomenys ir informacija yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Teikiamų duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti bendrą duomenų rinkimo iš patikimų šaltinių ir tvarkymo metodiką, taip pat visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo duomenys. Todėl, teikdamos šiose direktyvose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas, valstybės turi taikyti Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių statistikos biurais ir už atliekų tvarkymą atsakingomis nacionalinės valdžios institucijomis parengtą bendrą metodiką;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekos būtų tinkamai apdorojamos. Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas ir atliekų teisės aktų laikymąsi bei žiedinės ekonomikos koncepciją, Komisija turėtų parengti bendrus EEĮ tvarkymo standartus, kaip nustatyta Direktyvoje 2012/19/ES;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti vienodomis sąlygomis veikiančių valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant aptariamose direktyvose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

(4)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti vienodomis sąlygomis veikiančių valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant aptariamose direktyvose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti bendrą duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką, parengtą Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių statistikos biurais;

Pagrindimas

Siekdama pagerinti duomenų kokybę ir patikimumą visoje ES ir papildyti bendrus skaičiavimo metodus, kurie jau taikomi įgyvendinant tris susijusias direktyvas, Komisija turėtų parengti bendrą duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Komisija turėtų skatinti valstybes nares ir skirtingus ūkio sektorius tarpusavyje koordinuotis ir keistis informacija, kad padėtų siekti šioje direktyvoje nustatytų tikslų ir pagreitinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Toks keitimasis galėtų būti palengvintas steigiant komunikacijos platformas, kurios padėtų didinti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir suteiktų galimybę geriau apžvelgti turimus pajėgumus, taip pat padėtų susieti atliekų pramonę ir kitus sektorius ir remti pramonės simbiozę;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  Direktyvoje 2008/98/EB nustatyta atliekų hierarchija Sąjungos atliekų prevencijos ir tvarkymo teisės aktuose taikoma kaip prioritetų tvarka. Todėl ši hierarchija taikoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų atžvilgiu. Vadovaudamosi šios direktyvos tikslu, valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgiama į atliekų hierarchijos prioritetus ir užtikrintas praktinis šių prioritetų įgyvendinimas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kadangi Sąjungoje didėja poreikis tvarkyti ir perdirbti atliekas laikantis žiedinės ekonomikos principų, dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų užtikrinta, jog atliekų vežimas atitiktų Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų principus ir reikalavimus, visų pirma artumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo principų. Komisija turėtų išnagrinėti, ar esama poreikio nustatyti vieno langelio principą, taikomą administracinei atliekų vežimo procedūrai, siekiant sumažinti administracinę naštą. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių siekdamos užkirsti kelią neteisėtam atliekų vežimui;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2000/53/EB įgyvendinimo sąlygas, susijusias su bendra duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika ir duomenų apie netinkamų eksploatuoti transporto priemonių pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo tikslų įgyvendinimą teikimo forma, ir Direktyvos 2012/19/ES įgyvendinimo sąlygas, susijusias su duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika ir duomenų apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo tikslų įgyvendinimą teikimo forma, įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti suteikiami Komisijai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20111a;

 

________________

 

1a 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pagrindimas

Reikia pridėti standartinę konstatuojamąją dalį dėl Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  siekiant nustatyti duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką ir duomenų apie baterijas ir akumuliatorius bei baterijų ir akumuliatorių atliekas teikimo formą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (OL L 123 2016 5 12, p. 1) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turi būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Direktyva 2000/53/EB

6 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų saugomos (netgi laikinai) ir apdorojamos laikantis Direktyvos 75/442/EEB 4 straipsnyje nustatytų bendrųjų reikalavimų ir būtiniausių techninių reikalavimų, išdėstytų šios direktyvos I priede, nepažeidžiant nacionalinių sveikatos ir aplinkos teisės aktų.“

„1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų saugomos (netgi laikinai) ir apdorojamos laikantis atliekų hierarchijos prioritetų ir Direktyvos 75/442/EEB 4 straipsnyje nustatytų bendrųjų reikalavimų ir būtiniausių techninių reikalavimų, išdėstytų šios direktyvos I priede, nepažeidžiant nacionalinių sveikatos ir aplinkos teisės aktų.“

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ES atliekų teisės aktų suderinamumą ir teisinį tikrumą, 1, 6 ir 7 straipsniuose būtina nuoroda į atliekų hierarchiją.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2000/53/EB

9 straipsnio 1 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 1d dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

1a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos renka ir tvarko laikydamosi šio straipsnio 1d dalyje nurodytos bendros metodikos ir pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 1d dalį nustatyta forma.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2000/53/EB

9 straipsnio 1 c dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

1c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Kol nebus sukurta bendra 1d dalyje nurodyta duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika, ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika. Komisija taip pat įvertina duomenų išsamumą, patikimumą, nuoseklumą ir jų pateikimo terminų laikymąsi. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2000/53/EB

9 straipsnio 1 ca dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1ca.  Į ataskaitą Komisija gali įtraukti informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą apskritai ir apie jos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Jei reikia, kartu su ataskaita teikiamas pasiūlymas dėl šios direktyvos dalinio keitimo.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2000/53/EB

9 straipsnio 1 d dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 1a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

1d.  Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma bendra duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika ir nurodoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 1a dalį. Tie deleguotieji aktai priimami laikantis 11a straipsnyje nurodytos procedūros.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2000/53/EB

9 straipsnio 1 d a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1da.  Pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimą pereiti prie žiedinės ekonomikos, Komisija, remdamasi poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos tikslus ir iniciatyvas, iki 2018 m. gruodžio 31 d. persvarsto visą šią direktyvą ir ypač jos taikymo sritį ir tikslus. Ypatingas dėmesys skiriamas naudotų transporto priemonių vežimui, kai įtariama, kad tai yra netinkamos eksploatuoti transporto priemonės. Tuo tikslu naudojamasi Susirašinėtojų gairėmis Nr. 9 dėl transporto priemonių atliekų vežimo. Komisija taip pat išnagrinėja galimybę nustatyti tikslus, skirtus konkretiems ištekliams, pirmiausia ypatingos svarbos žaliavoms. Prireikus kartu su persvarstymo ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Direktyva 2000/53/EB

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įterpiamas šis straipsnis:

 

„9a straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją.. Šios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

22 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„22a straipsnis

 

Duomenys

 

1.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal 10 ir 12 straipsnius, pridedama kokybės patikros ataskaita.

 

2.  Komisija pagal 23a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką ir ataskaitų teikimo formą.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

23 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  23 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„Peržiūra“

„Ataskaitų teikimas ir peržiūra“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2006/66/EB

23 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos parengia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį aplinkai ir vidaus rinkos veikimui.

1.  Komisija ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos, o po to – kas trejus metus parengia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį aplinkai ir vidaus rinkos veikimui.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Papildoma šia dalimi:

 

„3a.  Pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimą pereiti prie žiedinės ekonomikos, Komisija, remdamasi poveikio vertinimu, iki 2018 m. gruodžio 31 d. persvarsto visą šią direktyvą ir ypač jos taikymo sritį ir tikslus. Atliekant šį persvarstymą turi būti atsižvelgta į Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos tikslus ir iniciatyvas ir į techninį naujų tipų baterijų, kuriose nenaudojamos pavojingos medžiagos, visų pirma sunkieji ir kiti metalai arba metalo jonai, kūrimą. Komisija taip pat išnagrinėja galimybę nustatyti tikslus, skirtus konkretiems ištekliams, pirmiausia ypatingos svarbos žaliavoms. Prireikus kartu su persvarstymo ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

23 aa straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„23aa straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Šios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

8 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Siekdamos užtikrinti aplinkos apsaugą valstybės narės gali nustatyti minimalius surinktų EEĮ atliekų apdorojimo kokybės standartus.

„Siekdamos užtikrinti aplinkos apsaugą valstybės narės nustato minimalius surinktų EEĮ atliekų apdorojimo kokybės standartus.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

8 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)   8 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi minimalūs kokybės standartai, visų pirma grindžiami Europos standartizacijos organizacijų parengtais standartais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

„Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas ir laikydamasi Direktyvoje 2012/19/ES nustatyto įgaliojimo, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi minimalūs kokybės standartai Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2012/19/ES

16 straipsnio 5a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 16 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys pateikiami Komisijos pagal 5d dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

5a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 16 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos renka ir tvarko laikydamosi šio straipsnio 5d dalyje nurodytos bendros metodikos ir pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Valstybės narės užtikrina, kad būtų teikiami iš visų elektros ir elektroninės įrangos atliekas renkančių arba apdorojančių subjektų gaunami duomenys. Duomenys pateikiami Komisijos pagal 5d dalį nustatyta forma.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2012/19/ES

16 straipsnio 5c dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

5c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Kol nebus sukurta bendra 5d dalyje nurodyta duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika, ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika. Komisija taip pat įvertina duomenų išsamumą, patikimumą, nuoseklumą ir jų pateikimo terminų laikymąsi. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2012/19/ES

16 straipsnio5ca dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Į ataskaitą Komisija įtraukia informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą apskritai ir apie jos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Jei reikia, kartu su ataskaita teikiamas pasiūlymas dėl šios direktyvos dalinio keitimo.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2012/19/ES

16 straipsnio 5 d dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 5a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

5d.  Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma bendra duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika ir nurodoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 5a dalį. Tie deleguotieji aktai priimami laikantis 20 straipsnyje nurodytos procedūros.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2012/19/ES

16 straipsnio 5 da dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5da.  5c dalyje nurodyto persvarstymo metu pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimą pereiti prie žiedinės ekonomikos, Komisija, remdamasi poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos tikslus ir iniciatyvas, persvarsto visą šią direktyvą ir ypač jos taikymo sritį ir tikslus. Komisija išnagrinėja galimybę nustatyti tikslus, skirtus konkretiems ištekliams, pirmiausia ypatingos svarbos žaliavoms. Prireikus kartu su persvarstymo ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

16 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„16a straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Šios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“

  • [1]  OL C 264, 2016 7 20, p. 98.
  • [2]  OL C 17, 2017 1 18, p. 46.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šio pasiūlymo tikslas – supaprastinti valstybių narių ataskaitų teikimo prievoles ir suderinti jas su Atliekų pagrindų direktyvos, Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos ir Sąvartynų direktyvos ataskaitų teikimo nuostatomis. Pasiūlymu taip pat siekiama suderinti komitologijos procedūros nuostatas su Lisabonos sutartimi.

Nuomonės referentas iš esmės pritaria šio pasiūlymo tikslams ir laikosi nuomonės, kad tikslų tikrinimas ir įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas teisingais ir patikimais duomenimis. Todėl valstybės narės turėtų sutelkti savo pastangas į tinkamą duomenų rinkimą ir jų perdavimą Komisijai. Pakeitimais siekiama pagerinti duomenų kokybę Direktyvoje dėl baterijų nustatant kokybės patikrinimus. Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis statistikos tarnybomis, taip pat turėtų parengti bendrą duomenų rinkimo, tvarkymo ir apdorojimo metodiką, kad būtų galima užtikrinti kokybiškų duomenų palyginamumą. Pakeitimais taip pat siekiama išlaikyti Europos Komisijos prievolę vertinti direktyvų įgyvendinimą ir jų poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, ir teikti tokio vertinimo ataskaitas. Vertinimo ataskaitose Komisija turėtų įvertinti, ar būtų tikslinga persvarstyti esmines direktyvų nuostatas ir jų tikslus, kad teisėkūros aktai ir toliau atitiktų paskirtį. Jei nustatoma, kad reikalingi patobulinimai ir ambicingesni tikslai, prie ataskaitos turėtų būti pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Pakeitimais taip pat siekiama suderinti tekstą su naujo 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatomis.

Atsižvelgiant į tai, kad EEĮA, baterijų ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų paklausa vis labiau didėja, o tai lemia gyvavimo ciklą baigusių gaminių atliekų įvairovę, taip pat į tai, kad šios atliekos yra vertingų ir retų medžiagų šaltinis, reikėtų pereinant prie žiedinės ekonomikos netolimoje ateityje iš esmės persvarstyti tris minėtas direktyvas remiantis tinkamu poveikio vertinimu ir atsižvelgiant į ekologinį projektavimą, poreikį panaudoti daugiau antrinių žaliavų, technologinį vystymąsi ir Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos tikslus ir iniciatyvas.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (20.10.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
(COM(2015) 0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Nuomonės referentas: Pavel Telička

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2015 m. gruodžio 2 d. Europos Komisija priėmė naują žiedinės ekonomikos paketą, kuris apima Žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir keturis teisėkūros pasiūlymus dėl atliekų. Šio pasiūlymo dėl teisės akto tikslas – nustatyti atliekų mažinimo tikslus, įskaitant su sąvartynais, pakartotiniu naudojimu ir antriniu perdirbimu susijusius tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m. Be to, pasiūlymu nustatomas plataus užmojo ir įtikimas ilgalaikis atliekų tvarkymo ir perdirbimo veiklos planas.

Nors ITRE komitetas nusprendė padalinti dokumentų rinkinį į keturis atskirus dokumentus, jie yra glaudžiai susiję. Daugelis su statistika ir atliekų apibrėžtimis susijusių pokyčių pristatomi Bendrojoje atliekų direktyvoje, o šiomis apibrėžtimis ir statistika grindžiami tikslai ir įsipareigojimai pristatomi kitose trijose direktyvose. Todėl būtina užtikrinti visų dokumentų suderinamumą.

Nuomonės referentas palankiai vertina persvarstytą pasiūlymą, kadangi jame išdėstytas platesnis, labiau holistinis ir realistiškesnis požiūris. Patikimas su atliekų valdymu susijusių statistinių duomenų pateikimas yra iš tiesų labai svarbus siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms ir veiksmingą atliekų tvarkymą ES. Neabejotinai šioje srityje dar yra ką tobulinti. Europos Komisijos pasiūlyti tikslai turi būti plataus užmojo, bet realistiški ir įmanomi įgyvendinti visose valstybėse narėse, nes kitu atveju ES gali kilti vidaus rinkos susiskaidymo ir neįtraukios, tad ir nevienodos pažangos šioje srityje pavojus. Tinkamas kelias – tai ilgalaikė vizija su pakankamai plataus užmojo tikslais. Vis dėlto, nuomonės referentas vis dar abejoja dėl tikslų nustatymo metodikos, neatsižvelgiant į jų tinkamumą. Be to, surinkus patikimus ir palyginamus duomenis, bus būtina atitinkamu lygmeniu pervarstyti tikslus ir užmojus. Nuomonės referentas taip pat apgailestauja, kad visame pasiūlyme trūksta dėmesio švietimui ir informacijai, kurie turėtų sudaryti patį pertvarkos pagrindą.

Direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų, taip pat dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, tikslas yra supaprastinti valstybių narių ataskaitų teikimo prievolę. Nuomonės referento pozicija – supaprastinti valstybėms narėms ir įmonėms skiriamus teisės aktus, kad jiems nebūtų taikoma daugiau nereikalingų prievolių, ir sudaryti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Nepageidautina sukurti naujo papildomo reglamentavimo, verčiau sukurti tokią aplinką įmonėms, kurioje jos galėtų taikyti aplinkos ir ekonominiu požiūriu efektyviausius sprendimus, laikydamosi ilgalaikės strategijos. Valstybės narės turi sukurti tinkamas sąlygas, įskaitant fiskalines paskatas, ir remti pramonės simbiozę siekiant sukurti tokias sąlygas, kad gamintojai galėtų įvykdyti įsipareigojimus. Tačiau nuomonės referentas abejoja, ar Komisijos pasiūlymas dėl baterijų ir akumuliatorių leis padaryti tokias išvadas.

Jei ES nori realistiškai apsvarstyti perėjimo prie žiedinės ekonomikos galimybę, būtina sukurti tinkamą transporto ir atliekų tvarkymo ES infrastruktūrą ir atvirą rinką. Iki šiol šioje srityje nepasiekta jokių rezultatų ir tai ateityje gali tapti kliūtimi veiksmingai tvarkyti atliekas ES. Dėl to nuomonės referentas siūlo, kad Komisija išnagrinėtų, ar esama poreikio taikyti vieno langelio sistemą atliekų vežimo administracinei procedūrai siekiant sumažinti administracinę naštą ir paspartinti procedūrą.

Kitas svarbus sistemos elementas – elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų apdorojimas po to, kai jos surenkamos atskirai. Atskirai rinkti EEĮ atliekas neturi jokios prasmės, jei po to jos tinkamai neapdorojamos. Kai kurios ES valstybės narės jau pradėjo taikyti privalomus EEĮ atliekų apdorojimo standartus (serija EN 50625), todėl nuomonės referentas ragina Komisiją imtis priemonių, kad apdorojant EEĮ atliekas būtų privaloma laikytis serijos EN 50625 standartų.

Nuomonės referentas taip pat norėtų atkreipti dėmesį į produktų, kurie laikomi elektroninės įrangos atliekomis ir antrinėmis žaliavomis (EEĮ atliekos, bet ir metalo laužas, plastikas ir kt.), eksportą už ES ribų. ES turėti skirti dėmesį ne tik tokių žaliavų tvarkymo ir perdirbimo už savo teritorijos ribų stebėjimui, kaip nurodyta Atliekų pagrindų direktyvoje, bet ir neteisėtam tokių žaliavų eksportui į trečiąsias šalis, tai visų pirma yra dabartinių teisės aktų vykdymo užtikrinimo klausimas. Komisijos pasiūlyme dėl atliekų teisės aktų nesuteikiama galimybių šiems klausimams spręsti. Vis dėlto Komisija, atlikdama Reglamento dėl atliekų vežimo ir susijusių teisės aktų peržiūrą, turėtų imtis šių klausimų, kad būtų išvengta eksporto už ES ribų, ir sutelkti dėmesį į dabartinių teisės aktų įgyvendinimą ir jų vykdymo užtikrinimą. Geras dalykas yra tai, kad Komisija rengia tolesnius pasiūlymus tokiose srityse kaip ekologinis projektavimas ar tam tikrų direktyvų įgyvendinimas, nes tai galėtų padėti sumažinti neteisėtą EEĮ atliekų eksportą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į ES sutarties 2 protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti Sąjungos priklausomybę;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  būtina užtikrinti veiksmingą antrinių žaliavų tvarkymą sunaudojant nedaug energijos, o pirmenybė turėtų būti teikiama MTTP veiklai siekiant šio tikslo. Komisija taip pat turėtų svarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl atliekų klasifikavimo siekiant paremti Sąjungos antrinių žaliavų rinkos kūrimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  pramonės struktūra dėl technologijų pažangos ir didėjančių globalizuotų prekių srautų per pastaruosius metus iš esmės pasikeitė. Dėl šių veiksnių kyla naujų iššūkių aplinkos požiūriu atsakingai tvarkant ir apdorojant atliekas, ir su šiais iššūkiais kovoti reikėtų dedant aktyviau vykdant tyrimus bei taikant tikslines reguliavimo priemones. Suplanuotas nusidėvėjimas yra didėjanti problema, iš esmės prieštaraujanti žiedinės ekonomikos tikslams, todėl ji turėtų būti sprendžiama bendromis visų pagrindinių suinteresuotųjų šalių, pramonės, klientų ir priežiūros institucijų pastangomis siekiant ją įveikti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;

(3)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti suderintą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką ir visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą – šią funkciją turėtų atlikti Eurostatas, taip pat panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas, kurios turėtų būti grindžiamos suderintu formatu. Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys, kuriuos būtų galima palyginti. Todėl valstybės narės, rengdamos įgyvendinimo ataskaitas pagal šią direktyvą, turėtų naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekos būtų tinkamai apdorojamos. Jei tinkamas EEĮ atliekų apdorojimo operacijas naudos tik kai kurie, o ne visi EEĮ atliekų apdorojimo veiklos vykdytojai, kils rizika aplinkai. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/19/ES1a Komisijai pavedama parengti bendrus EEĮ atliekų apdorojimo standartus (serija EN 50625). Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas ir atliekų teisės aktų ir žiedinės ekonomikos koncepcijos laikymąsi, Komisija turėtų išleisti įgyvendinimo aktą, kad šie standartai taptų teisiškai privalomi;

 

_____________________

 

1a 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti vienodomis sąlygomis veikiančių valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant aptariamose direktyvose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Direktyvoje 2008/98/EB nustatyta atliekų hierarchija Sąjungos atliekų prevencijos ir tvarkymo teisės aktuose taikoma kaip prioritetų tvarka. Todėl ši hierarchija taikoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų atžvilgiu. Vadovaudamosi šios direktyvos tikslu, valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgiama į atliekų hierarchijos prioritetus ir užtikrintas praktinis šių prioritetų įgyvendinimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai, turėtų būti paprasčiau ir pigiau vežti atliekas Sąjungoje, turėtų būti taikomos paprastesnės procedūros įmonėms drauge išlaikant aplinkos standartus. Komisija turėtų spręsti šiuos klausimus atlikdama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 peržiūrą1a;

 

______________

 

1a 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  kadangi Sąjungoje didėja poreikis tvarkyti ir perdirbti atliekas laikantis žiedinės ekonomikos principų, dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų užtikrinta, jog atliekų vežimas atitiktų aplinkos apsaugos teisės aktų principus ir reikalavimus, visų pirma artumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo principų. Komisija turėtų išnagrinėti, ar esama poreikio nustatyti vieno langelio principą, taikomą administracinei atliekų vežimo procedūrai, siekiant sumažinti administracinę naštą. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių siekdamos užkirsti kelią neteisėtam atliekų vežimui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  ši direktyva priimta atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstytus įsipareigojimus ir ji turėtų būti įgyvendinama ir taikoma pagal tame pačiame susitarime nurodytas gaires;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Direktyva 2000/53/EB

8 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8 straipsnio 3 dalis pakeičiamas taip:

„3.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad gamintojai per šešis mėnesius nuo naujos transporto priemonės pateikimo į rinką informuos apie kiekvieno šios transporto priemonės tipo išmontavimą. Tiek, kiek tai reikalinga apdorojimo įmonėms, kad jos galėtų laikytis šios direktyvos nuostatų, informacijoje nurodomos skirtingos transporto priemonių dalys bei medžiagos ir visų transporto priemonėje esančių pavojingų medžiagų vieta, ypač siekiant įgyvendinti 7 straipsnyje nustatytus tikslus.“

„3.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad gamintojai per šešis mėnesius nuo naujos transporto priemonės pateikimo į rinką elektronine forma informuos apie kiekvieno šios transporto priemonės tipo išmontavimą. Tiek, kiek tai reikalinga apdorojimo įmonėms, kad jos galėtų laikytis šios direktyvos nuostatų, informacijoje nurodomos skirtingos transporto priemonių dalys bei medžiagos ir visų transporto priemonėje esančių pavojingų medžiagų vieta, ypač siekiant įgyvendinti 7 straipsnyje nustatytus tikslus.“

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Direktyva 2000/53/EB

8a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įterpiamas šis straipsnis:

 

„8a straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

1.  Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi atitinkamomis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis. Šiuo tikslu valstybės narės gali naudotis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis, išvardytomis IIa priede.

 

2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie konkrečias ekonomines ir kitas priemones, nustatytas pagal 1 dalį, iki ... [įrašyti datą: aštuoniolika mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas penkerius metus.“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2000/53/EB

9 straipsnio 1a–1d dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 1d dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

1a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys renkami ir apdorojami taikant suderintą metodiką, kad juos būtų galima palyginti, ir pateikiami Komisijos pagal 1d dalį nustatyta forma, kuria remiami pakartotinio naudojimo ir atvirųjų duomenų tikslai. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

1b.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita.

1b.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita. Kokybės patikros ataskaita rengiama pagal suderintą formą.

1c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

1c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis ir atvirųjų duomenų pasiekiamumas. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama praėjus devyniems mėnesiams po pirmojo valstybių narių duomenų pateikimo ir po to – kas trejus metus.

1d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 1a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

1d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma suderinta duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika, kokia forma turi būti teikiami palyginami duomenys pagal 1a dalį ir kokia forma – kokybės patikrų ataskaitos, nurodytos 1b dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Direktyva 2000/53/EB

II a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pridedamas IIa priedas, kurio tekstas išdėstytas šios direktyvos I priede.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

15 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1) 15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Baterijų ir akumuliatorių atliekos gali būti apdorojamos ir perdirbamos už atitinkamos valstybės narės arba Bendrijos ribų, jeigu jos transportuojamos laikantis 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (1) nuostatų.

„1.  Nepamirštant atliekų hierarchijos prioritetų ir transporto poveikio aplinkai, baterijų ir akumuliatorių atliekos gali būti apdorojamos ir perdirbamos už atitinkamos valstybės narės arba Bendrijos ribų, jeigu jos transportuojamos laikantis 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės [1] nuostatų.

 

Valstybės narės turi imtis reikiamų priemonių siekdamos užkirsti kelią neteisėtam atliekų vežimui.“.

__________________

__________________

(1) OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1).

(1) OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

21 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„21a straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

1.  Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi atitinkamomis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis. Šiuo tikslu valstybės narės gali naudotis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis, išvardytomis IVa priede.

 

2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie konkrečias ekonomines ir kitas priemones, nustatytas pagal 1 dalį, iki ... [aštuoniolika mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas penkerius metus.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

22 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„22a straipsnis

 

Duomenų rinkimas, apdorojimas ir pateikimas

 

1.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal 10 ir 12 straipsnius, pridedama kokybės patikros ataskaita.

 

2.  Duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką ir ataskaitų teikimo formą įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

23 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ba)  visų nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo priemonių raida, įskaitant geriausių taikomų metodų taikymo peržiūrą;“;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

IV a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  Pridedamas IVa priedas, kurio tekstas išdėstytas šios direktyvos II priede.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

4 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)   4 straipsnis pakeičiamas taip:

Valstybės narės, nedarydamos poveikio produkto projektavimo srities Sąjungos teisės aktuose dėl tinkamo vidaus rinkos veikimo, įskaitant Direktyvą 2009/125/EB, nustatytiems reikalavimams, skatina gamintojų ir perdirbėjų bendradarbiavimą bei priemones, kuriomis skatinamas EEĮ projektavimas ir gamyba, ypač siekiant palengvinti EEĮ atliekų, jų komponentų ir medžiagų pakartotinį naudojimą, išmontavimą ir naudojimą. Tokiu atveju valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai, lengvinantys pakartotinį EEĮ atliekų naudojimą ir apdorojimą, kaip nustatyta Direktyvoje 2009/125/EB, o gamintojai, taikydami išskirtinius projektavimo ypatumus arba vykdydami gamybos procesus, neužkirstų kelio pakartotiniam EEĮ atliekų panaudojimui, išskyrus atvejus, kai tokie išskirtiniai projektavimo ypatumai ar gamybos procesai turi išskirtinių privalumų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir (arba) saugos reikalavimų srityje.“

Valstybės narės, nedarydamos poveikio produkto projektavimo srities Sąjungos teisės aktuose dėl tinkamo vidaus rinkos veikimo, įskaitant Direktyvą 2009/125/EB, nustatytiems reikalavimams, skatina gamintojų, remonto paslaugų teikėjų ir perdirbėjų bendradarbiavimą bei priemones, kuriomis skatinamas EEĮ projektavimas ir gamyba, ypač siekiant palengvinti EEĮ atliekų, jų komponentų ir medžiagų remontą ir pakartotinį naudojimą, išmontavimą ir naudojimą, ir kad į produktą nebūtų įtraukti jokie suplanuoto nusidėvėjimo metodai. Tokiu atveju valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai, lengvinantys pakartotinį EEĮ atliekų naudojimą ir apdorojimą, kaip nustatyta Direktyvoje 2009/125/EB, o gamintojai, taikydami išskirtinius projektavimo ypatumus arba vykdydami gamybos procesus, neužkirstų kelio EEĮ atliekų remontui ir pakartotiniam panaudojimui, išskyrus atvejus, kai tokie išskirtiniai projektavimo ypatumai ar gamybos procesai turi išskirtinių privalumų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir (arba) saugos reikalavimų srityje.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

5 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)   5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)  būtų įdiegtos sistemos, leisiančios galutiniams atliekų turėtojams ir platintojams bent nemokamai grąžinti tokias atliekas. Valstybės narės, visų pirma atsižvelgdamos į gyventojų tankumą, užtikrina, kad būtų įrengti ir gyventojams prieinami reikalingi surinkimo įrenginiai;“

„a)  būtų įdiegtos sistemos, leisiančios galutiniams atliekų turėtojams ir platintojams bent nemokamai grąžinti tokias atliekas. Valstybės narės, visų pirma atsižvelgdamos į gyventojų tankumą, užtikrina, kad būtų įrengti ir gyventojams lengvai ir reguliariai prieinami reikalingi surinkimo įrenginiai;“.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

9 straipsnio antraštinė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  6 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„Surinktų EEĮ atliekų vežimas ir šalinimas

„Surinktų EEĮ atliekų naudojimas

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

6 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1c)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiamas taip:

„2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirai surenkamos EEĮ atliekos būtų renkamos ir vežamos taip, kad būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos parengti pavojingas medžiagas pakartotinai naudoti, perdirbti ir izoliuoti.

„2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirai surenkamos EEĮ atliekos būtų renkamos ir vežamos taip, kad būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos parengti pavojingas medžiagas pakartotinai naudoti, perdirbti ir izoliuoti.

Siekdamos kuo labiau padidinti pasirengimą pakartotiniam naudojimui, valstybės narės skatina prieš pervežant surinkimo sistemose ar įrenginiuose, kai tinkama, sudaryti sąlygas atskirti surinkimo punktuose surinktas EEĮ atliekas, kurios turi būti parengtos pakartotiniam naudojimui, nuo kitų atskirai surinktų EEĮ atliekų, ypač suteikiant prieigą personalui iš pakartotinio naudojimo centrų.

Siekdamos kuo labiau padidinti pasirengimą pakartotiniam naudojimui, valstybės narės skatina prieš pervežant surinkimo sistemose ar įrenginiuose, kai tinkama, sudaryti sąlygas atskirti surinkimo punktuose surinktas EEĮ atliekas, kurios turi būti parengtos pakartotiniam naudojimui, nuo kitų atskirai surinktų EEĮ atliekų, ypač suteikiant prieigą personalui iš pakartotinio naudojimo centrų.

 

Atsižvelgiant į atliekų hierarchijos prioritetus ir transporto poveikį aplinkai ir nepažeidžiant „gamintojo atsakomybės” principo taikymo, turi būti skatinama galimybė vietos taisymo ir pakartotino naudojimo veiklos vykdytojams pasiekti atskirai surenkamas EEĮ atliekas.“;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

8 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1d)   8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys, naudodamiesi geriausiais prieinamais būdais, įdiegtų EEĮ atliekų naudojimo sistemas. Šias sistemas gamintojai gali įdiegti individualiai arba kolektyviai. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuri surinkimo arba apdorojimo operacijas vykdanti organizacija ar įmonė saugotų ir apdorotų EEĮ atliekas pagal VIII priede nustatytus techninius reikalavimus.“

„3.  Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys ar trečiųjų šalių rinkos dalyviai, naudodamiesi geriausiais prieinamais būdais, įdiegtų EEĮ atliekų naudojimo sistemas ir kad suteiktų efektyvios su naudojimu susijusios informacijos atliekas tvarkančioms organizacijoms ar įmonėms. Šias sistemas gamintojai gali įdiegti individualiai arba kolektyviai. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuri surinkimo arba apdorojimo operacijas vykdanti organizacija ar įmonė saugotų ir apdorotų EEĮ atliekas pagal VIII priede nustatytus techninius reikalavimus.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 e punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1e)  8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Siekdamos užtikrinti aplinkos apsaugą valstybės narės gali nustatyti minimalius surinktų EEĮ atliekų apdorojimo kokybės standartus.

Siekdamos užtikrinti aplinkos apsaugą valstybės narės nustato minimalius surinktų EEĮ atliekų apdorojimo kokybės standartus. Šiuos standartus jos paskelbia.“;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 f punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

8 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1f)  8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa išbraukiama.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 g punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

8 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1g)  8 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi minimalūs kokybės standartai, visų pirma grindžiami Europos standartizacijos organizacijų parengtais standartais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas, Komisija, atsižvelgdama į Direktyvoje 2012/19/ES nustatytus įgaliojimus, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi minimalūs kokybės standartai, visų pirma grindžiami Europos standartizacijos organizacijų parengtais serijos EN 50625 standartais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies -1 h punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

10 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1h) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Apdorojimo operacijos gali būti atliekamos ir už atitinkamos valstybės narės ar Sąjungos ribų, jei vežant EEĮ atliekas laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (2).

„1.  Nepamirštant atliekų hierarchijos prioritetų ir transporto poveikio aplinkai, apdorojimo operacijos gali būti atliekamos ir už atitinkamos valstybės narės ar Sąjungos ribų, jei vežant EEĮ atliekas laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (2).

 

Valstybės narės turi imtis reikiamų priemonių siekdamos užkirsti kelią neteisėtam atliekų vežimui.“

_________________

____________________

(2) OL L 316, 2007 12 4, p. 6.

(2) OL L 316, 2007 12 4, p. 6.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2012/19/ES

16 straipsnio 5a–5d dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 16 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys pateikiami Komisijos pagal 5d dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

5a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 16 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys renkami, apdorojami ir pateikiami taikant suderintą metodiką Komisijos pagal 5d dalį nustatyta forma, kuria remiami pakartotinio naudojimo ir atvirųjų duomenų tikslai. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

5b.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita.

5b.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita. Kokybės patikros ataskaita rengiama pagal suderintą formą.

5c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

5c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas, jų pateikimo terminų laikymasis ir tai, ar teikiami atvirieji duomenys. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama praėjus devyniems mėnesiams po pirmojo valstybių narių duomenų pateikimo ir po to – kas trejus metus.

5d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 5a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

5d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma suderinta duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 5a dalį ir kokia forma – kokybės patikrų ataskaitos, nurodytos 5b dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

17 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„17a straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

1.   Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi atitinkamomis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis. Šiuo tikslu valstybės narės gali naudotis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis, išvardytomis Xa priede.

 

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie konkrečias ekonomines ir kitas priemones, nustatytas pagal 1 dalį, iki ... [aštuoniolika mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas penkerius metus.“

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 2a punktas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

Xa priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  Pridedamas Xa priedas, kurio tekstas išdėstytas šios direktyvos III priede.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedas (naujas)

Direktyva 2000/53/EB

II a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

I priedas

 

Direktyva 2000/53/EB papildoma šiuo IIa priedu:

 

„IIa priedas

 

Priemonės, kuriomis skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą ir pereiti prie žiedinės ekonomikos

 

1.   Ekonominės priemonės:

 

1.1.  laipsniškas visų kategorijų atliekų (komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų didinimas;

 

1.2.  atliekų deginimo mokesčių ir (arba) rinkliavų nustatymas arba didinimas;

 

1.3.  tiesioginio kainų rėmimo sistemos siekiant skatinti pakartotinį naudojimą, taisymą ir perdirbimą;

 

1.4.  teigiamų ir neigiamų išorės veiksnių, susijusių su perdirbimu ir pirminėmis žaliavomis, internalizavimas;

 

1.5.  mažo ar nulinio PVM tarifo nustatymas naudotų gaminių taisymui ir pardavimui;

 

1.6.  laipsniškas sistemų „mokėk už tiek, kiek išmeti“, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas, išplėtimas visoje valstybių narių teritorijoje;

 

1.7.  aplinkosaugos mokesčiai ar pažangaus atliekų šalinimo mokesčiai, taikomi produktams, kuriems negalioja didesnės gamintojo atsakomybės programos;

 

1.8.  priemonės, kuriomis didinamas esamų ir būsimų gamintojo atsakomybės sistemų išlaidų veiksmingumas;

 

1.9.  investicinė pagalba projektams, kuriais skatinamas atliekų hierarchijos principo taikymas;

 

1.10  gamintojo atsakomybės sistemų taikymo srities išplėtimas įtraukiant naujus atliekų srautus;

 

1.11.  depozitų grąžinimo ir kitos sistemos, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai ir ekonominės veiklos vykdytojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas;

 

1.12.  vietos valdžios institucijoms skirtos ekonominės paskatos, kuriomis siekiama skatinti prevenciją, rengti ir intensyviau įgyvendinti atskiro surinkimo sistemas;

 

1.13.  pakartotinio naudojimo sektorių plėtojimo rėmimo priemonės;

 

1.14.  žaliojo viešojo pirkimo kriterijai, kuriais skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą;

 

1.15.  atliekų hierarchijos neatitinkančių kenksmingų subsidijų laipsniško panaikinimo priemonės;

 

1.16.  paskatos projektuoti ir teikti rinkai produktus, kuriais siekiama išvengti atliekų, kaip antai taisomas prekes;

 

2.  Kitos priemonės:

 

2.1.  specialūs draudimai deginti perdirbti tinkamas atliekas;

 

2.2.  rinkos apribojimai vienkartiniams ir neperdirbamiems produktams ir pakuotėms;

 

2.3.  techninės ir fiskalinės priemonės, kuriomis skatinamas rinkų, skirtų pakartotinai naudojamiems produktams ir perdirbtoms (taip pat į kompostą paverstoms) medžiagoms, plėtojimas ir kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų kokybė;

 

2.4.  priemonės, apimančios mokesčių grąžinimą ir (arba) atleidimą nuo mokesčių;

 

2.5.  priemonės, kuriomis didinamas visuomenės informuotumas apie tinkamą atliekų tvarkymą ir šiukšlių kiekio mažinimą, įskaitant ad hoc kampanijas, kuriomis siekiama užtikrinti atliekų mažinimą vietoje ir aktyvų dalyvavimą atskiro surinkimo sistemose;

 

2.6.  priemonės, įskaitant skaitmenines priemones, kuriomis užtikrinamas tinkamas visų atliekų tvarkyme dalyvaujančių kompetentingų institucijų veiklos derinimas, taip pat kitų svarbiausių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas;

 

2.7.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas finansuojant atliekų tvarkymo infrastruktūros, kurios reikia siekiant įgyvendinti atitinkamus tikslus, plėtojimą;

 

2.8.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas, siekiant finansuoti atliekų prevenciją, parengimą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimą;

 

2.9.  komunikacijos platformų kūrimas siekiant skatinti pramonės sektorių, socialinių partnerių, vietos valdžios institucijų ir valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi;

 

2.10.  minimalaus perdirbtos medžiagos kiekio produktuose nustatymas;

 

2.11.  bet kokios kitos alternatyvios arba papildomos priemonės, kuriomis siekiama to paties tikslo.“

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedas (naujas)

Direktyva 2006/66/EB

IV a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

II priedas

 

Direktyva 2006/66/EB papildoma šiuo IVa priedu:

 

„IVa priedas

 

Priemonės, kuriomis skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą ir pereiti prie žiedinės ekonomikos

 

1.   Ekonominės priemonės:

 

1.1.  laipsniškas visų kategorijų atliekų (komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų didinimas;

 

1.2.  atliekų deginimo mokesčių ir (arba) rinkliavų nustatymas arba didinimas;

 

1.3.  tiesioginio kainų rėmimo sistemos siekiant skatinti pakartotinį naudojimą, taisymą ir perdirbimą;

 

1.4.  teigiamų ir neigiamų išorės veiksnių, susijusių su perdirbimu ir pirminėmis žaliavomis, internalizavimas;

 

1.5.  mažo ar nulinio PVM tarifo nustatymas naudotų gaminių taisymui ir pardavimui;

 

1.6.  laipsniškas sistemų „mokėk už tiek, kiek išmeti“, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas, išplėtimas visoje valstybių narių teritorijoje;

 

1.7.  aplinkosaugos mokesčiai ar pažangaus atliekų šalinimo mokesčiai, taikomi produktams, kuriems negalioja didesnės gamintojo atsakomybės programos;

 

1.8.  priemonės, kuriomis didinamas esamų ir būsimų gamintojo atsakomybės sistemų išlaidų veiksmingumas;

 

1.9.  investicinė pagalba projektams, kuriais skatinamas atliekų hierarchijos principo taikymas;

 

1.10  gamintojo atsakomybės sistemų taikymo srities išplėtimas įtraukiant naujus atliekų srautus;

 

1.11.  depozitų grąžinimo ir kitos sistemos, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai ir ekonominės veiklos vykdytojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas;

 

1.12.  vietos valdžios institucijoms skirtos ekonominės paskatos, kuriomis siekiama skatinti prevenciją, rengti ir intensyviau įgyvendinti atskiro surinkimo sistemas;

 

1.13.  pakartotinio naudojimo sektorių plėtojimo rėmimo priemonės;

 

1.14.  žaliojo viešojo pirkimo kriterijai, kuriais skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą;

 

1.15.  atliekų hierarchijos neatitinkančių kenksmingų subsidijų laipsniško panaikinimo priemonės;

 

1.16.  paskatos projektuoti ir teikti rinkai produktus, kuriais siekiama išvengti atliekų, kaip antai taisomas prekes;

 

2.  Kitos priemonės:

 

2.1.  specialūs draudimai deginti perdirbti tinkamas atliekas;

 

2.2.  rinkos apribojimai vienkartiniams ir neperdirbamiems produktams ir pakuotėms;

 

2.3.  techninės ir fiskalinės priemonės, kuriomis skatinamas rinkų, skirtų pakartotinai naudojamiems produktams ir perdirbtoms (taip pat į kompostą paverstoms) medžiagoms, plėtojimas ir kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų kokybė;

 

2.4.  priemonės, apimančios mokesčių grąžinimą ir (arba) atleidimą nuo mokesčių;

 

2.5.  priemonės, kuriomis didinamas visuomenės informuotumas apie tinkamą atliekų tvarkymą ir šiukšlių kiekio mažinimą, įskaitant ad hoc kampanijas, kuriomis siekiama užtikrinti atliekų mažinimą vietoje ir aktyvų dalyvavimą atskiro surinkimo sistemose;

 

2.6.  priemonės, įskaitant skaitmenines priemones, kuriomis užtikrinamas tinkamas visų atliekų tvarkyme dalyvaujančių kompetentingų institucijų veiklos derinimas, taip pat kitų svarbiausių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas;

 

2.7.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas finansuojant atliekų tvarkymo infrastruktūros, kurios reikia siekiant įgyvendinti atitinkamus tikslus, plėtojimą;

 

2.8.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas, siekiant finansuoti atliekų prevenciją, parengimą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimą;

 

2.9.  komunikacijos platformų kūrimas siekiant skatinti pramonės sektorių, socialinių partnerių, vietos valdžios institucijų ir valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi;

 

2.10.  minimalaus perdirbtos medžiagos kiekio produktuose nustatymas;

 

2.11.  bet kokios kitos alternatyvios arba papildomos priemonės, kuriomis siekiama to paties tikslo.“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedas (naujas)

Direktyva 2012/19/ES

Xa priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

III priedas

 

Į Direktyvą 2012/19/ES įterpiamas šis Xa priedas:

 

„Xa priedas

 

Priemonės, kuriomis skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą ir pereiti prie žiedinės ekonomikos

 

1.   Ekonominės priemonės:

 

1.1.  laipsniškas visų kategorijų atliekų (komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų didinimas;

 

1.2.  atliekų deginimo mokesčių ir (arba) rinkliavų nustatymas arba didinimas;

 

1.3.  tiesioginio kainų rėmimo sistemos siekiant skatinti pakartotinį naudojimą, taisymą ir perdirbimą;

 

1.4.  teigiamų ir neigiamų išorės veiksnių, susijusių su perdirbimu ir pirminėmis žaliavomis, internalizavimas;

 

1.5.  mažo ar nulinio PVM tarifo nustatymas naudotų gaminių taisymui ir pardavimui;

 

1.6.  laipsniškas sistemų „mokėk už tiek, kiek išmeti“, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas, išplėtimas visoje valstybių narių teritorijoje;

 

1.7.  aplinkosaugos mokesčiai ar pažangaus atliekų šalinimo mokesčiai, taikomi produktams, kuriems negalioja didesnės gamintojo atsakomybės programos;

 

1.8.  priemonės, kuriomis didinamas esamų ir būsimų gamintojo atsakomybės sistemų išlaidų veiksmingumas;

 

1.9.  investicinė pagalba projektams, kuriais skatinamas atliekų hierarchijos principo taikymas;

 

1.10  gamintojo atsakomybės sistemų taikymo srities išplėtimas įtraukiant naujus atliekų srautus;

 

1.11.  depozitų grąžinimo ir kitos sistemos, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai ir ekonominės veiklos vykdytojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas;

 

1.12.  vietos valdžios institucijoms skirtos ekonominės paskatos, kuriomis siekiama skatinti prevenciją, rengti ir intensyviau įgyvendinti atskiro surinkimo sistemas;

 

1.13.  pakartotinio naudojimo sektorių plėtojimo rėmimo priemonės;

 

1.14.  žaliojo viešojo pirkimo kriterijai, kuriais skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą;

 

1.15.  atliekų hierarchijos neatitinkančių kenksmingų subsidijų laipsniško panaikinimo priemonės;

 

1.16.  paskatos projektuoti ir teikti rinkai produktus, kuriais siekiama išvengti atliekų, kaip antai taisomas prekes;

 

2.  Kitos priemonės:

 

2.1.  specialūs draudimai deginti perdirbti tinkamas atliekas;

 

2.2.  rinkos apribojimai vienkartiniams ir neperdirbamiems produktams ir pakuotėms;

 

2.3.  techninės ir fiskalinės priemonės, kuriomis skatinamas rinkų, skirtų pakartotinai naudojamiems produktams ir perdirbtoms (taip pat į kompostą paverstoms) medžiagoms, plėtojimas ir kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų kokybė;

 

2.4.  priemonės, apimančios mokesčių grąžinimą ir (arba) atleidimą nuo mokesčių;

 

2.5.  priemonės, kuriomis didinamas visuomenės informuotumas apie tinkamą atliekų tvarkymą ir šiukšlių kiekio mažinimą, įskaitant ad hoc kampanijas, kuriomis siekiama užtikrinti atliekų mažinimą vietoje ir aktyvų dalyvavimą atskiro surinkimo sistemose;

 

2.6.  priemonės, įskaitant skaitmenines priemones, kuriomis užtikrinamas tinkamas visų atliekų tvarkyme dalyvaujančių kompetentingų institucijų veiklos derinimas, taip pat kitų svarbiausių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas;

 

2.7.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas finansuojant atliekų tvarkymo infrastruktūros, kurios reikia siekiant įgyvendinti atitinkamus tikslus, plėtojimą;

 

2.8.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas, siekiant finansuoti atliekų prevenciją, parengimą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimą;

 

2.9.  komunikacijos platformų kūrimas siekiant skatinti pramonės sektorių, socialinių partnerių, vietos valdžios institucijų ir valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi;

 

2.10.  minimalaus perdirbtos medžiagos kiekio produktuose nustatymas;

 

2.11.  bet kokios kitos alternatyvios arba papildomos priemonės, kuriomis siekiama to paties tikslo.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, Direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

Nuorodos

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.12.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Pavel Telička

2.2.2016

Svarstymas komitete

14.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, Direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

Nuorodos

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Priėmimo data

24.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Pateikimo data

30.1.2017