Procedura : 2015/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0013/2017

Teksty złożone :

A8-0013/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 981kWORD 125k
30.1.2017
PE 580.560v04-00 A8-0013/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Simona Bonafè

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0593),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0383/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0013/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych oraz wspierania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Czysta, efektywna i zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga eliminacji niebezpiecznych substancji z produktów na etapie projektowania i w związku z tym w gospodarce o obiegu zamkniętym należy uznać wyraźne przepisy siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska, w którym wezwano do opracowywania nietoksycznych cykli materiałowych, aby odpady poddane recyklingowi mogły być wykorzystywane jako ważne, pewne źródło surowców w Unii.

Uzasadnienie

UE powinna skupić się na tworzeniu czystej gospodarki o obiegu zamkniętym i unikać poważnego ewentualnego ryzyka utraty w przyszłości zaufania obywateli i rynku do materiałów pochodzących z recyklingu, co stworzy również trwałą spuściznę. Głównym problemem podmiotów zajmujących się recyklingiem jest obecność w materiale substancji niebezpiecznych. UE powinna skupić się na usunięciu tych niebezpiecznych substancji z produktów i odpadów, aby nie narażać zdrowia publicznego i środowiska przez wprowadzenie dla pewnych klas przedsiębiorstw lub produktów zwolnień z wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwienie identyfikacji takich zanieczyszczonych materiałów w przyszłości.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Konieczne jest zapewnienie efektywnego i energooszczędnego gospodarowania surowcami wtórnymi, więc priorytetowo należy traktować prace badawczo-rozwojowe zmierzające ku temu celowi. Komisja powinna również rozważyć przedstawienie wniosku dotyczącego klasyfikacji odpadów z myślą o stworzeniu unijnego rynku surowców wtórnych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  W momencie gdy materiał pochodzący z recyklingu ponownie trafia do gospodarki, gdyż utracił status odpadu dzięki spełnieniu szczególnych kryteriów znoszących status odpadu lub został zastosowany w nowym produkcie, musi on być w pełni zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

Uzasadnienie

REACH nie ma zastosowania do odpadów, jak stanowi art. 2 ust. 2 – „Odpady, w rozumieniu dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, nie są substancją, preparatem ani wyrobem w rozumieniu art. 3 niniejszego rozporządzenia”.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Krajobraz przemysłowy uległ w ostatnich latach dużej zmianie w wyniku postępu technologicznego i coraz większej skali zglobalizowanych przepływów towarowych. Czynniki te stawiają przed odpowiedzialnym pod względem środowiskowym gospodarowaniem odpadami i ich przetwarzaniem nowe wyzwania, którym należy stawić czoła przez połączenie wzmożonych wysiłków badawczych i ukierunkowanych narzędzi regulacyjnych. Coraz większym problemem staje się sztuczne skracanie cyklu życia produktów, co jest wewnętrznie sprzeczne z celami gospodarki o obiegu zamkniętym, a zatem należy dążyć do wyeliminowania tej praktyki dzięki wspólnym staraniom wszystkich głównych zainteresowanych stron, przedsiębiorstw, klientów i organów regulacyjnych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.

(3)  Dane i informacje przekazywane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność przekazywanych danych dzięki ustanowieniu wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych z wiarygodnych źródeł oraz dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Przekazywanie wiarygodnych danych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym w sprawozdaniach na temat osiągnięcia celów określonych w tych dyrektywach państwa członkowskie powinny stosować wspólną metodykę opracowaną przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby po selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) następowało jego właściwe przetworzenie. W celu zapewnienia równych warunków działania i zgodności z przepisami dotyczącymi odpadów oraz z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja powinna opracować wspólne normy dotyczące przetwarzania WEEE, jak przewidziano w dyrektywie 2012/19/UE.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji i zapewnienia porównywalności danych w równych warunkach działania we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach tych dyrektyw państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metodyki opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

(4)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji i zapewnienia porównywalności danych w równych warunkach działania we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach tych dyrektyw państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych opracowanej przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich.

Uzasadnienie

Aby poprawić jakość i wiarygodność danych w całej UE, oprócz wspólnych metod obliczania istniejących dla trzech przedmiotowych dyrektyw, Komisja powinna opracować wspólną metodykę gromadzenia i przetwarzania danych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Aby przyczynić się do osiągnięcia celów założonych w niniejszej dyrektywie i wspomóc przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja powinna sprzyjać koordynacji oraz wymianie informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz między poszczególnymi sektorami gospodarki. Wymianę tę można ułatwić za pomocą platform komunikacyjnych, które mogą przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwić lepszy ogląd dostępnych zdolności, a także przyczynią się do powiązania sektora gospodarowania odpadami z innymi sektorami oraz do wspierania symbiozy przemysłowej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W unijnych przepisach dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami stosuje się jako porządek pierwszeństwa hierarchię postępowania z odpadami określoną w dyrektywie 2008/98/WE. Ta hierarchia ma zatem zastosowanie do pojazdów wycofanych z eksploatacji, do baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dążąc do osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny podejmować niezbędne środki w celu uwzględnienia priorytetów hierarchii postępowania z odpadami i zadbania o stosowanie tych priorytetów w praktyce.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Ponieważ – zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym – wzrasta konieczność przetwarzania i recyklingu odpadów w obrębie Unii, należy położyć nacisk na to, by przemieszczanie odpadów było zgodne z przepisami i wymogami unijnego prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza z zasadami bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności. W trosce o zmniejszenie obciążeń administracyjnych Komisja powinna zbadać przydatność wprowadzenia punktu kompleksowej obsługi procedury administracyjnej dotyczącej przemieszczania odpadów. Państwa członkowskie powinny podejmować niezbędne działania w celu zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania dyrektywy 2000/53/WE w odniesieniu do wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych dotyczących osiągnięcia celów w zakresie ponownego użycia i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wykonywania dyrektywy 2012/19/UE w odniesieniu do metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych dotyczących osiągnięcia celów w zakresie zbierania i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111a.

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2. 2011, s. 13).

Uzasadnienie

Należy dodać standardowy motyw dotyczący uprawnień wykonawczych Komisji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  W celu ustalenia metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych dotyczących baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit -1 (nowy)

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zapewnienia, że wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji są magazynowane (nawet czasowo) i przetwarzane zgodnie z ogólnymi wymaganiami określonymi w art. 4 dyrektywy 75/442/EWG, oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi przedstawionymi w załączniku I do niniejszej dyrektywy, bez naruszania krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”

„1.  Państwa członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zapewnienia, że wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji są magazynowane (nawet czasowo) i przetwarzane zgodnie z priorytetami hierarchii postępowania z odpadami i ogólnymi wymaganiami określonymi w art. 4 dyrektywy 75/442/EWG, oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi przedstawionymi w załączniku I do niniejszej dyrektywy, bez naruszania krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.”;

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności i pewności prawa w ramach unijnych przepisów dotyczących odpadów w art. 1, 6 i 7 zdecydowanie należy uwzględnić odniesienie do hierarchii postępowania z odpadami.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 7 ust. 2 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 1d. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

1a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 7 ust. 2 za każdy rok kalendarzowy. Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają te dane zgodnie ze wspólną metodyką, o której mowa w ust. 1d niniejszego artykułu, i zgłaszają je drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 1d.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. W sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie, jak również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

1c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Do czasu ustanowienia wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych, o której mowa w ust. 1d, w sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie. Komisja ocenia również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 c a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1ca.  W sprawozdaniu Komisja może przedstawić informacje na temat wykonywania całej niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. W stosownym przypadku sprawozdaniu towarzyszy wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 1a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.”.

1d.  Komisja przyjmuje akty delegowane ustanawiające wspólną metodykę gromadzenia i przetwarzania danych oraz format zgłaszania danych zgodnie z ust. 1a. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11a.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 d a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1da.  Do dnia 31 grudnia 2018 r., w związku z planem działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z uwagi na zobowiązanie Unii do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja dokona przeglądu całej niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej zakresu i celów, w oparciu o ocenę skutków i z uwzględnieniem unijnych celów i inicjatyw w zakresie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczególny nacisk kładzie się na przemieszczanie używanych pojazdów, co do których zachodzi podejrzenie, że są pojazdami wycofanymi z eksploatacji. W tym celu stosuje się wytyczne korespondentów nr 9 w sprawie przemieszczania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja zbada również możliwość określenia celów odnoszących się do zasobów, w szczególności w odniesieniu do surowców krytycznych. W stosownym przypadku przeglądowi towarzyszy wniosek ustawodawczy.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 9a

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę opartą w większym stopniu na obiegu zamkniętym

 

Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 22a

 

Dane

 

1.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 10 i 12 towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości.

 

2.  Komisja przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie przez ustanowienie metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu ich zgłaszania, zgodnie z art. 23a.”;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 23 – nagłówek

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1a)  tytuł art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Przegląd”

„Sprawozdawczość i przegląd”;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 23 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej do końca 2016 r. Komisja sporządza sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

1.  Najpóźniej do końca 2016 r., a następnie co trzy lata, Komisja sporządza sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.  Do dnia 31 grudnia 2018 r., w związku z planem działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zobowiązaniem Unii do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja dokona przeglądu całej niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej zakresu i celów, w oparciu o ocenę skutków. W przeglądzie uwzględnia się unijne cele i inicjatywy w zakresie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rozwój techniczny nowych rodzajów baterii, w których nie stosuje się materiałów niebezpiecznych, w szczególności żadnych metali ciężkich ani innych metali czy jonów metali. Komisja zbada również możliwość określenia celów odnoszących się do zasobów, w szczególności w odniesieniu do surowców krytycznych. W stosownym przypadku przeglądowi towarzyszy wniosek ustawodawczy.”;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 23 a a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 23aa

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę opartą w większym stopniu na obiegu zamkniętym

 

Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1)  w art. 8 ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Do celów ochrony środowiska państwa członkowskie mogą ustanowić minimalne standardy jakości dla przetwarzania zebranego WEEE.

„Do celów ochrony środowiska państwa członkowskie ustanawiają minimalne standardy jakości dla przetwarzania zebranego WEEE.”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1a)   w art. 8 ust. 5 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego artykułu, Komisja może przyjąć akty wykonawcze, określające minimalne standardy jakości, w szczególności w oparciu o standardy opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.”

„Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego artykułu oraz zgodnie z mandatem zawartym w dyrektywie 2012/19/UE, Komisja przyjmuje akty wykonawcze, określające minimalne standardy jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.”;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 16 – ustęp 5 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 16 ust. 4 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5d. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

5a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 16 ust. 4 za każdy rok kalendarzowy. Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają te dane zgodnie ze wspólną metodyką, o której mowa w ust. 5d niniejszego artykułu, i zgłaszają je drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Państwa członkowskie dopilnowują, by wszystkie podmioty zbierające i przetwarzające WEEE zgłaszały dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5d.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 16 – ustęp 5 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metody stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

5c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Do czasu ustanowienia wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych, o której mowa w ust. 5d, w sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie. Komisja ocenia również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 16 – ustęp 5 c a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5ca.  W sprawozdaniu Komisja przedstawia informacje na temat wykonywania całej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. W stosownym przypadku sprawozdaniu towarzyszy wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 16 – ustęp 5 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 5a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.

5d.  Komisja przyjmuje akty delegowane ustanawiające wspólną metodykę gromadzenia i przetwarzania danych oraz format zgłaszania danych zgodnie z ust. 5a. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 16 – ustęp 5 d a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5da.  Podczas przeglądu, o którym mowa w ust. 5c, w związku z planem działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z uwagi na zobowiązanie Unii do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja dokona przeglądu całej niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej zakresu i celów, w oparciu o ocenę skutków i z uwzględnieniem unijnych celów i inicjatyw w zakresie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja zbada możliwość określenia celów odnoszących się do zasobów, w szczególności w odniesieniu do surowców krytycznych. W stosownym przypadku przeglądowi towarzyszy wniosek ustawodawczy.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE.

Artykuł 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 16a

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę opartą w większym stopniu na obiegu zamkniętym

 

Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”.

(1)

Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 98.

(2)

Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 46.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku jest uproszczenie obowiązków państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości oraz dostosowanie ich do przepisów dotyczących sprawozdawczości zawartych w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz dyrektywie w sprawie składowania odpadów. Niniejszy wniosek ma również na celu dostosowanie przepisów dotyczących komitologii do traktatu lizbońskiego.

Sprawozdawczyni w dużej mierze zgadza się z założeniami niniejszego wniosku i jest zdania, że kontrola osiągnięcia celów powinna opierać się na rzetelnych i wiarygodnych danych. W związku z tym państwa członkowskie powinny koncentrować działania na prawidłowym gromadzeniu i przekazywaniu danych Komisji. Poprawki mają na celu podniesienie jakości danych przez wprowadzenie w dyrektywie dotyczącej baterii i akumulatorów kontroli jakości. Komisja powinna również – we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi – opracować wspólną metodykę gromadzenia, organizowania i przetwarzania danych w celu zapewnienia porównywalności dobrych jakościowo danych. Celem poprawek jest także zachowanie spoczywającego na Komisji Europejskiej obowiązku sporządzania oceny i sprawozdania na temat stosowania dyrektyw oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. W sprawozdaniach oceniających Komisja powinna dokonywać oceny, czy istotne części dyrektyw, w tym cele, wymagają zmiany, aby utrzymać adekwatność przepisów do celów. Sprawozdaniom powinny towarzyszyć wnioski ustawodawcze, jeśli pojawia się potrzeba wprowadzenia udoskonaleń i podniesienia poziomu ambicji. Wprowadzono również poprawki w celu dostosowania tekstu do nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 16 kwietnia 2016 r.

Ze względu na rosnący popyt na WEEE, baterie i akumulatory oraz pojazdy wycofane z eksploatacji, stanowiące zróżnicowane wycofane z użytku produkty, które są źródłem cennych i rzadkich materiałów, trzy przedmiotowe dyrektywy należy poddać w niedalekiej przyszłości wszechstronnemu przeglądowi w związku z gospodarką o obiegu zamkniętym, w oparciu o odpowiednią ocenę skutków i z uwzględnieniem ekoprojektowania, konieczności odzyskiwania większej ilości surowców wtórnych, postępu technicznego oraz pozostałych celów i inicjatyw w zakresie unijnej polityki gospodarki o obiegu zamkniętym.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (20.10.2016)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Telička

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym, który zawiera plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz cztery wnioski ustawodawcze dotyczące odpadów. Przedmiotowy wniosek ustawodawczy ma na celu określenie celów w zakresie ograniczenia odpadów, w tym celów w zakresie składowania, ponownego użycia i recyklingu, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Wniosek ten wytycza również ambitną i wiarygodną długofalową ścieżkę działań w zakresie gospodarowania odpadami i recyklingu.

Choć komisja ITRE postanowiła podzielić pakiet na cztery osobne dossier, są one ściśle ze sobą powiązane. Wiele zmian dotyczących danych statystycznych i definicji odpadów znalazło się w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, podczas gdy cele i wymogi wynikające z tych definicji lub danych statystycznych zostały przedstawione w pozostałych trzech dyrektywach. Dlatego też konieczne jest zapewnienie spójności wszystkich tych aktów prawnych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje zmieniony wniosek KE, gdyż prezentuje on szersze, bardziej wszechstronne, ale i bardziej realistyczne podejście. Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami jest absolutnie kluczowe dla zapewnienia wszystkim państwom członkowskim równych warunków oraz dla skutecznego gospodarowania odpadami w UE. Niewątpliwie potrzebne są dalsze usprawnienia w tej dziedzinie. Proponowane przez Komisję cele muszą być ambitne, lecz realistyczne i możliwe do osiągnięcia dla wszystkich państw członkowskich, gdyż w przeciwnym razie Unii zagraża rozdrobnienie rynku wewnętrznego oraz niesprzyjający udziałowi wszystkich podmiotów, a tym samym nierównomierny rozwój w tym obszarze. Długofalowa wizja i dostatecznie ambitne cele to właściwa droga postępowania. Niemniej sprawozdawca ma wciąż wątpliwości co do metody zastosowanej przy określaniu celów, nie przesądzając przy tym, czy są one odpowiednie. Ponadto po zebraniu wiarygodnych i porównywalnych danych konieczne będzie zrewidowanie celów i aspiracji do stosownych poziomów. Sprawozdawca ubolewa również, że w całym wniosku nie podkreślono roli edukowania i informowania, które powinny należeć do centralnych działań przy przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zmiana dyrektyw w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu uproszczenie obowiązującego państwa członkowskie wymogu sprawozdawczości. Sprawozdawca uważa, że należy uprościć przepisy obowiązujące państwa członkowskie i przedsiębiorstwa, zamiast nakładać na nie dodatkowe, niepotrzebne obciążenia, oraz należy stworzyć równe warunki działania dla wszystkich uczestników rynku. Nie ma potrzeby tworzyć kolejnych regulacji, lecz raczej środowisko dla przedsiębiorstw, w którym będą mogły one stosować najbardziej opłacalne i przyjazne środowisku rozwiązania wpisujące się w długofalową strategię. Państwa członkowskie z kolei muszą stworzyć odpowiednie warunki włącznie z zachętami podatkowymi i wsparciem symbiozy przemysłowej, by w warunkach tych przedsiębiorcy mogli wywiązywać się ze swoich obowiązków. Sprawozdawca zastanawia się jednak, czy wniosek Komisji w sprawie baterii i akumulatorów doprowadzi do takiej sytuacji.

Jeżeli UE pragnie realnie myśleć o przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz otwartego rynku transportu i gospodarowania odpadami w UE. Dotychczas to się nie udało, co w przyszłości może się stać przeszkodą w wydajnym gospodarowaniu odpadami w całej UE. Sprawozdawca proponuje zatem, by w trosce o zmniejszenie obciążeń administracyjnych i o skrócenie procedury administracyjnej dotyczącej przemieszczania odpadów Komisja zbadała zapotrzebowanie na punkt kompleksowej obsługi tej procedury.

Innym ważnym elementem ram regulacyjnych jest przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) po dokonaniu jego selektywnej zbiórki. Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie ma sensu, jeżeli nie będzie on następnie odpowiednio przetwarzany. Niektóre z państw członkowskich UE już wprowadziły obowiązkowe normy przetwarzania WEEE (seria EN 50625), sprawozdawca wzywa zatem Komisję do podjęcia środków w celu wprowadzenia obowiązku przestrzegania norm serii EN 50625 dotyczących przetwarzania WEEE.

Sprawozdawca chciałby również zwrócić uwagę na wywóz produktów uznawanych za odpady elektroniczne i surowce wtórne (WEEE, lecz także złom metali, plastik itp.) poza granice UE. Unia powinna skupić się na monitorowaniu przetwarzania i recyklingu takich materiałów poza jej terytorium, jak wspomniano w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, lecz także na nielegalnym wywozie tych surowców do państw trzecich, co jest przede wszystkim kwestią egzekwowania obowiązujących przepisów. Wniosek Komisji dotyczący przepisów w zakresie odpadów nie daje możliwości zajęcia się tymi kwestiami. Niemniej Komisja powinna je rozwiązać w ramach przeglądu rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów i powiązanych przepisów z zamiarem uniemożliwienia wywozu odpadów poza granice UE oraz skupienia się na wdrożeniu i egzekwowaniu obowiązujących przepisów. Pozytywny jest fakt, że Komisja pracuje nad dalszymi wnioskami w takich dziedzinach jak ekoprojekt czy wdrażanie niektórych dyrektyw, co może pomóc w ograniczeniu nielegalnego wywozu odpadów elektronicznych.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając protokół (nr 2) do TUE w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia zależności Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Konieczne jest zapewnienie efektywnego i energooszczędnego gospodarowania surowcami wtórnymi oraz należy potraktować priorytetowo prace badawczo-rozwojowe zmierzające ku temu celowi. Komisja powinna również rozważyć przedstawienie wniosku dotyczącego klasyfikacji odpadów, aby wesprzeć ustanowienie unijnego rynku surowców wtórnych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Krajobraz przemysłowy uległ w ostatnich latach dużej zmianie wywołanej postępem technologicznym i coraz większą skalą zglobalizowanych przepływów towarowych. Czynniki te stawiają przed przyjaznym dla środowiska gospodarowaniem odpadami i ich przetwarzaniem nowe wyzwania, którym należy stawić czoła przez połączenie wzmożonych wysiłków badawczych i ukierunkowanych narzędzi regulacyjnych. Coraz większym problemem staje się sztuczne skracanie cyklu życia produktów, co jest wewnętrznie sprzeczne z celami gospodarki o obiegu zamkniętym, a zatem należy dążyć do wyeliminowania tej praktyki dzięki wspólnym staraniom wszystkich głównych zainteresowanych stron, przedsiębiorstw, klientów i organów regulacyjnych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.

(3)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki ustaleniu ujednoliconej metody gromadzenia i przetwarzania danych, wprowadzeniu jednego punktu przyjmowania wszystkich danych dotyczących odpadów, którym powinien być Eurostat, oraz zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych, które powinno mieć ujednolicony format. Przekazywanie wiarygodnych, porównywalnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrożenia przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym państwa członkowskie przygotowując sprawozdania z wykonania na podstawie niniejszej dyrektywy, powinny stosować najnowszą metodę opracowaną przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Państwa członkowskie powinny dopilnować, by po selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) następowało jego właściwe przetworzenie. Jeżeli tylko niektóre z podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwarzaniem WEEE wprowadzą właściwe procesy przetwarzania, wzrośnie zagrożenie dla środowiska. Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE1a upoważniono Komisję do opracowania wspólnych norm dla czynności przetwarzania WEEE (seria EN 50625). W celu zapewnienia równych warunków działania i zgodności z przepisami dotyczącymi odpadów oraz z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja powinna przyjąć akt wykonawczy, aby te normy stały się prawnie wiążące.

 

_____________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Obowiązujący tekst

Poprawka

(4)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji i zapewnienia porównywalności danych w równych warunkach działania we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach tych dyrektyw państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metodyki opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

skreśla się

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W unijnych przepisach dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami ma zastosowanie jako porządek pierwszeństwa określona w dyrektywie 2008/98/WE hierarchia postępowania z odpadami. Ta hierarchia ma zatem zastosowanie do pojazdów wycofanych z eksploatacji, do baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dążąc do osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny podejmować niezbędne środki w celu uwzględnienia priorytetów hierarchii postępowania z odpadami i zadbania o stosowanie tych priorytetów w praktyce.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy przemieszczanie odpadów w obrębie Unii powinno być łatwiejsze i mniej kosztowne, opierać się na prostszych dla przedsiębiorstw procedurach i odbywać się w zgodności z normami środowiskowymi. Komisja powinna zająć się tą kwestią przy przeglądzie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/20061a.

 

______________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Ponieważ wzrasta potrzeba przetwarzania i recyklingu odpadów w obrębie Unii zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, należy położyć nacisk na dopilnowanie, by przemieszczanie odpadów było zgodne z przepisami i wymogami prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza z zasadami bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności. W trosce o zmniejszenie obciążeń administracyjnych Komisja powinna zbadać zapotrzebowanie na punkt kompleksowej obsługi administracyjnej procedury przemieszczania odpadów. Państwa członkowskie powinny podejmować niezbędne działania w celu zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Niniejsza dyrektywa została przyjęta z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. i powinna być wdrożona i stosowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tymże porozumieniu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit -1 (nowy)

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki, aby zapewnić, że producenci będą dostarczać informacje o demontażu każdego nowego typu pojazdu wprowadzanego do obrotu, w przeciągu sześciu miesięcy po jego wprowadzeniu do obrotu. Informacje takie będą określać różne części i materiały, umiejscowienie niebezpiecznych substancji w pojazdach, w stopniu potrzebnym dla zakładów przetwarzania, aby mogły postępować zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, mając szczególnie na uwadze osiągnięcie celów przedstawionych w art. 7.

„3.  Państwa członkowskie podejmą niezbędne środki, aby zapewnić, że producenci będą dostarczać informacje w formacie elektronicznym o demontażu każdego nowego typu pojazdu wprowadzanego do obrotu, w przeciągu sześciu miesięcy po jego wprowadzeniu do obrotu. Informacje takie będą określać różne części i materiały, umiejscowienie niebezpiecznych substancji w pojazdach, w stopniu potrzebnym dla zakładów przetwarzania, aby mogły postępować zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, mając szczególnie na uwadze osiągnięcie celów przedstawionych w art. 7.”;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit -1 a (nowy)

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 8a

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1.  Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne lub stosują inne środki. W tym celu państwa członkowskie wykorzystują instrumenty ekonomiczne lub stosują środki wymienione w załączniku IIa.

 

2.  Do dnia ... [wstawić datę: osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat poczynając od tej daty państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące konkretnych instrumentów lub środków zastosowanych zgodnie z ust. 1.”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 – ustępy 1 a do 1 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 7 ust. 2 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 1d. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

1a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 7 ust. 2 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są gromadzone i przetwarzane z zastosowaniem ujednoliconej metody, aby zapewnić ich porównywalność, oraz zgłaszane w określonym przez Komisję zgodnie z ust. 1d formacie, który sprzyja celom dotyczącym ponownego wykorzystania i otwartości danych. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

1b.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości.

1b.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości. Sprawozdanie z kontroli jakości sporządza się w ujednoliconym formacie.

1c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. W sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie, jak również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

1c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. W sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie, jak również kompletność, rzetelność, aktualność i spójnośćtych danych oraz dostępność otwartych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane dziewięć miesięcy po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa członkowskie, a następnie co trzy lata.

1d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 1a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

1d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające ujednoliconą metodę gromadzenia i przetwarzania danych i format zgłaszania porównywalnych danych zgodnie z ust. 1a oraz format sprawozdania z kontroli jakości, o którym mowa w ust. 1b. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Dyrektywa 2000/53/WE

Załącznik II a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dodaje się załącznik IIa zawarty w załączniku I do niniejszej dyrektywy;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1) art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Przetwarzanie i recykling mogą być dokonywane poza terytorium danego Państwa Członkowskiego lub poza obszarem Wspólnoty, pod warunkiem że przesyłanie zużytych baterii i akumulatorów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (1).

„1.  Z nieustannym uwzględnieniem priorytetów dotyczących hierarchii postępowania z odpadami i wpływu transportu na środowisko, przetwarzanie i recykling mogą być dokonywane poza terytorium danego państwa członkowskiego lub poza obszar Wspólnoty, pod warunkiem że przesyłanie zużytych baterii i akumulatorów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (1).

 

Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.”;

__________________

__________________

(1) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str.1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1).

(1) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 21 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 21a

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1.  Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne lub stosują inne środki. W tym celu państwa członkowskie wykorzystują instrumenty ekonomiczne lub stosują środki wymienione w załączniku IVa.

 

2.  Do dnia ... [osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat poczynając od tej daty państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące konkretnych instrumentów lub środków zastosowanych zgodnie z ust. 1.”;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 22a

 

Gromadzenie, przetwarzanie i zgłaszanie danych

 

1.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 10 i 12 towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości.

 

2.  Komisja ustanawia w drodze aktów wykonawczych metodę gromadzenia i przetwarzania danych oraz format ich zgłaszania. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 24 ust. 2.”;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2006/66/WE

Artykuł 23 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ba)  ewolucji środków przyjętych w odniesieniu do przetwarzania wszystkich zużytych baterii i akumulatorów, w tym przeglądu najlepszych dostępnych technik i sposobów ich stosowania;”;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2006/66/WE

Załącznik IV a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  dodaje się załącznik IVa zawarty w załączniku II do niniejszej dyrektywy;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1)   art. 4 otrzymuje brzmienie:

Bez uszczerbku dla wymogów unijnego prawodawstwa dotyczącego właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i projektowania produktu, w tym dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie wspierają współpracę między producentami a podmiotami zajmującymi się recyklingiem oraz środki na rzecz promowania projektowania i produkcji EEE, w szczególności w celu ułatwienia ponownego użycia, demontażu oraz odzysku WEEE, jego części składowych i materiałów. W tym kontekście państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki zmierzające do tego, by stosowane były wymogi dotyczące ekoprojektu ułatwiające ponowne użycie i przetwarzanie WEEE ustanowione w ramach dyrektywy 2009/125/WE, oraz by producenci nie uniemożliwiali ponownego użycia WEEE, stosując specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne, o ile takie specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne nie niosą korzyści nadrzędnych, na przykład w odniesieniu do ochrony środowiska lub wymogów bezpieczeństwa.

„Bez uszczerbku dla wymogów unijnego prawodawstwa dotyczącego właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i projektowania produktu, w tym dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie wspierają współpracę między producentami, podmiotami zajmującymi się naprawą a podmiotami zajmującymi się recyklingiem oraz środki na rzecz promowania projektowania i produkcji EEE, w szczególności w celu ułatwienia naprawy, ponownego użycia, demontażu oraz odzysku WEEE, jego części składowych i materiałów oraz w celu wykluczenia wykorzystywania w produktach technik mających sztucznie skrócić ich cykl życia. W tym kontekście państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki zmierzające do tego, by stosowane były wymogi dotyczące ekoprojektu ułatwiające ponowne użycie i przetwarzanie WEEE ustanowione w ramach dyrektywy 2009/125/WE, oraz by producenci nie uniemożliwiali naprawy ani ponownego użycia WEEE, stosując specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne, o ile takie specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne nie niosą korzyści nadrzędnych, na przykład w odniesieniu do ochrony środowiska lub wymogów bezpieczeństwa.”;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1a)   art. 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  zostały ustanowione systemy umożliwiające posiadaczom końcowym oraz dystrybutorom zwrócenie takich odpadów co najmniej nieodpłatnie. Państwa członkowskie zapewniają dostępność wymaganych punktów zbierania, w szczególności uwzględniając gęstość zaludnienia;

„a)  zostały ustanowione systemy umożliwiające posiadaczom końcowym oraz dystrybutorom zwrócenie takich odpadów co najmniej nieodpłatnie. Państwa członkowskie zapewniają wysoką dostępność wymaganych punktów zbierania oraz łatwy i stały dostęp do nich, w szczególności uwzględniając gęstość zaludnienia;”;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 6 – nagłówek

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1b)  tytuł art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Unieszkodliwianie i transport zebranego WEEE“

„Wykorzystywanie zebranego WEEE”

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1c)  art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby zbieranie i transport zebranego selektywnie WEEE były prowadzone w optymalnych warunkach dla przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz ograniczenia niebezpiecznych substancji.

„2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby zbieranie i transport zebranego selektywnie WEEE były prowadzone w optymalnych warunkach dla przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz ograniczenia niebezpiecznych substancji.

W celu maksymalizacji przygotowania do ponownego użycia państwa członkowskie promują rozwiązanie, w którym systemy lub punkty zbierania umożliwiają, odpowiednio, przed jakimkolwiek dalszym przekazaniem, w punktach zbierania WEEE, wysortowanie z zebranego selektywnie WEEE, WEEE, który ma być przygotowany do ponownego użycia, w szczególności przyznając dostęp personelowi z ośrodków ponownego użycia.

W celu maksymalizacji przygotowania do ponownego użycia państwa członkowskie promują rozwiązanie, w którym systemy lub punkty zbierania umożliwiają, odpowiednio, przed jakimkolwiek dalszym przekazaniem, w punktach zbierania WEEE, wysortowanie z zebranego selektywnie WEEE, WEEE, który ma być przygotowany do ponownego użycia, w szczególności przyznając dostęp personelowi z ośrodków ponownego użycia.

 

Uwzględniając priorytety dotyczące hierarchii postępowania z odpadami i wpływ transportu na środowisko oraz bez uszczerbku dla stosowania zasady „odpowiedzialności producenta”, należy propagować dostęp lokalnych podmiotów zajmujących się naprawą i ponownym użyciem do selektywnie zebranego WEEE.”;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 d (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1d)   art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby producenci lub strony trzecie działające w ich imieniu ustanowili systemy zapewniające odzysk WEEE przy użyciu najlepszych dostępnych technik. Producenci mogą ustanawiać te systemy indywidualnie lub zbiorowo. Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy zakład lub przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem lub przetwarzaniem magazynował i przetwarzał WEEE zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku VIII.

„3.  Państwa członkowskie dbają o to, aby producenci, strony trzecie działające w ich imieniu lub podmioty trzecie obecne na rynku ustanowili systemy zapewniające odzysk WEEE przy użyciu najlepszych dostępnych technik oraz dostarczali przydatne informacje dotyczące odzysku zakładom lub przedsiębiorstwom przeprowadzającym operacje przetwarzania. Producenci mogą ustanawiać te systemy indywidualnie lub zbiorowo. Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy zakład lub przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem lub przetwarzaniem magazynował i przetwarzał WEEE zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku VIII.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 e (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1e)  art. 8 ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Do celów ochrony środowiska państwa członkowskie mogą ustanowić minimalne standardy jakości dla przetwarzania zebranego WEEE.

„Do celów ochrony środowiska państwa członkowskie ustanawiają minimalne normy jakości dotyczące przetwarzania zebranego WEEE. Państwa członkowskie publikują te normy.”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 f (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1f)  w art. 8 ust. 5 skreśla się akapit drugi;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 g (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1g)  art. 8 ust. 5 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego artykułu, Komisja może przyjąć akty wykonawcze, określające minimalne standardy jakości, w szczególności w oparciu o standardy opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

„W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego artykułu Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające minimalne normy jakości, w szczególności w oparciu o normy serii EN 50625 opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne w ramach mandatu udzielonego na mocy dyrektywy 2012/19/UE. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 h (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1h) art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Procesy przetwarzania można również prowadzić poza terytorium właściwego państwa członkowskiego lub Unii, pod warunkiem że przemieszczanie WEEE odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącym wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (2).

„1.  Z nieustannym uwzględnieniem priorytetów dotyczących hierarchii postępowania z odpadami i wpływu transportu na środowisko procesy przetwarzania można również prowadzić poza terytorium właściwego państwa członkowskiego lub Unii, pod warunkiem że przemieszczanie WEEE odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącym wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (2).

 

Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.”;

_________________

____________________

(2) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.

(2) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 16 – ustępy 5 a do 5 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 16 ust. 4 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5d. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

5a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 16 ust. 4 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są gromadzone, przetwarzane i zgłaszane z zastosowaniem ujednoliconej metody oraz w określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5d formacie, który sprzyja celom dotyczącym ponownego wykorzystania i otwartości danych. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

5b.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości.

5b.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości. Sprawozdanie z kontroli jakości sporządza się w ujednoliconym formacie.

5c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metody stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

5c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metody stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności i spójności tych danych oraz dostępności otwartych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane dziewięć miesięcy po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa członkowskie, a następnie co trzy lata.

5d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 5a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.

5d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające ujednoliconą metodę gromadzenia i przetwarzania danych i format zgłaszania danych zgodnie z ust. 5a oraz format sprawozdania z kontroli jakości, o którym mowa w ust. 5b. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Artykuł 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 17a

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1.   Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne lub stosują inne środki. W tym celu państwa członkowskie wykorzystują instrumenty ekonomiczne lub stosują środki wymienione w załączniku Xa.

 

2.   Do dnia ... [osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat poczynając od tej daty państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące konkretnych instrumentów lub środków zastosowanych zgodnie z ust. 1.”;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Załącznik X a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  dodaje się załącznik Xa zawarty w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I (nowy)

Dyrektywa 2000/53/WE

Załącznik II a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik I

 

W dyrektywie 2000/53/WE dodaje się załącznik IIa w brzmieniu:

 

„Załącznik IIa

 

Instrumenty wspierające stosowanie hierarchii postępowania z odpadami oraz przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1.   Instrumenty ekonomiczne:

 

1.1.  stopniowe podniesienie podatków od składowania lub opłat za składowanie w odniesieniu do wszystkich kategorii odpadów (komunalnych, obojętnych, innych);

 

1.2.  wprowadzenie lub podniesienie podatków od spalania bądź opłat za spalanie;

 

1.3.  systemy bezpośredniego wsparcia cen w celu sprzyjania ponownemu użyciu, naprawie i recyklingowi;

 

1.4.  internalizacja pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych związanych z recyklingiem i surowcami pierwotnymi;

 

1.5.  objęcie niską lub zerową stawką VAT naprawy, materiałów do naprawy i sprzedaży używanych produktów;

 

1.6.  stopniowe rozszerzenie na całe terytoria państw członkowskich systemów opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, by zachęcić wytwórców odpadów komunalnych do ograniczania ilości, do ponownego użycia i do recyklingu odpadów;

 

1.7.  zielone opłaty lub zaliczkowe opłaty za unieszkodliwianie odpadów mające zastosowanie do produktów, w odniesieniu do których nie funkcjonują programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

 

1.8.  środki służące zwiększeniu opłacalności istniejących i przyszłych systemów odpowiedzialności producenta;

 

1.9.  pomoc inwestycyjna dla projektów wspierających stosowanie hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.10  rozszerzenie zakresu systemów odpowiedzialności producenta na nowe strumienie odpadów;

 

1.11.  systemy zwrotu kaucji i inne systemy zachęcające wytwórców odpadów komunalnych i podmioty gospodarcze do ograniczenia ilości wytwarzanych przez nich odpadów oraz do ich ponownego użycia i recyklingu;

 

1.12.  zachęty ekonomiczne dla władz lokalnych do propagowania działań zapobiegawczych, rozwoju i intensyfikacji systemów selektywnego zbierania;

 

1.13.  środki wspierające rozwój sektorów ponownego użycia;

 

1.14.  kryteria zielonych zamówień publicznych sprzyjające stosowaniu hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.15.  środki służące stopniowemu zniesieniu szkodliwych dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami;

 

1.16.  zachęty służące propagowaniu projektowania i wprowadzania do obrotu produktów pozwalających na uniknięcie wytworzenia odpadów, takich jak produkty nadające się do naprawy.

 

2.  Inne środki:

 

2.1.  szczegółowe zakazy dotyczące spalania odpadów nadających się do recyklingu;

 

2.2.  ograniczenia sprzedaży produktów i opakowań jednorazowego użytku oraz nienadających się do recyklingu;

 

2.3.  środki techniczne i środki polityki budżetowej wspierające rozwój rynków dla produktów wprowadzonych do ponownego użytku i materiałów pochodzących z recyklingu (w tym z kompostowania) oraz podnoszące jakość materiałów pochodzących z recyklingu;

 

2.4.  środki obejmujące zwrot podatku lub zwolnienie z podatku;

 

2.5.  środki mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami i zmniejszania ilości odpadów, w tym kampanie ad hoc służące ograniczaniu ilości odpadów u źródła oraz zapewnieniu wysokiego poziomu uczestnictwa w systemach selektywnego zbierania odpadów;

 

2.6.  środki mające na celu zapewnienie odpowiedniej koordynacji, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych, między wszystkimi właściwymi organami publicznymi zaangażowanymi w gospodarowanie odpadami oraz zapewnienie zaangażowania innych kluczowych zainteresowanych podmiotów;

 

2.7.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do osiągnięcia odnośnych celów;

 

2.8.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania zapobiegania powstawaniu odpadów oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

 

2.9.  stworzenie platform komunikacyjnych sprzyjających wymianie najlepszych praktyk między sektorami przemysłu, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i między państwami członkowskimi;

 

2.10.  wprowadzenie minimalnej zawartości surowców pochodzących z recyklingu w produktach;

 

2.11.  wszelkie stosowne alternatywne lub dodatkowe środki zmierzające do osiągnięcia tych samych celów.”

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II (nowy)

Dyrektywa 2006/66/WE

Załącznik IV a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik II

 

W dyrektywie 2006/66/WE dodaje się załącznik IVa w brzmieniu:

 

„Załącznik IVa

 

Instrumenty wspierające stosowanie hierarchii postępowania z odpadami oraz przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1.   Instrumenty ekonomiczne:

 

1.1.  stopniowe podniesienie podatków od składowania lub opłat za składowanie w odniesieniu do wszystkich kategorii odpadów (komunalnych, obojętnych, innych);

 

1.2.  wprowadzenie lub podniesienie podatków od spalania bądź opłat za spalanie;

 

1.3.  systemy bezpośredniego wsparcia cen w celu sprzyjania ponownemu użyciu, naprawie i recyklingowi;

 

1.4.  internalizacja pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych związanych z recyklingiem i surowcami pierwotnymi;

 

1.5.  objęcie niską lub zerową stawką VAT naprawy, materiałów do naprawy i sprzedaży używanych produktów;

 

1.6.  stopniowe rozszerzenie na całe terytoria państw członkowskich systemów opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, by zachęcić wytwórców odpadów komunalnych do ograniczania ilości, do ponownego użycia i do recyklingu odpadów;

 

1.7.  zielone opłaty lub zaliczkowe opłaty za unieszkodliwianie odpadów mające zastosowanie do produktów, w odniesieniu do których nie funkcjonują programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

 

1.8.  środki służące zwiększeniu opłacalności istniejących i przyszłych systemów odpowiedzialności producenta;

 

1.9.  pomoc inwestycyjna dla projektów wspierających stosowanie hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.10  rozszerzenie zakresu systemów odpowiedzialności producenta na nowe strumienie odpadów;

 

1.11.  systemy zwrotu kaucji i inne systemy zachęcające wytwórców odpadów komunalnych i podmioty gospodarcze do ograniczenia ilości wytwarzanych przez nich odpadów oraz do ich ponownego użycia i recyklingu;

 

1.12.  zachęty ekonomiczne dla władz lokalnych do propagowania działań zapobiegawczych, rozwoju i intensyfikacji systemów selektywnego zbierania;

 

1.13.  środki wspierające rozwój sektorów ponownego użycia;

 

1.14.  kryteria zielonych zamówień publicznych sprzyjające stosowaniu hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.15.  środki służące stopniowemu zniesieniu szkodliwych dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami;

 

1.16.  zachęty służące propagowaniu projektowania i wprowadzania do obrotu produktów pozwalających na uniknięcie wytworzenia odpadów, takich jak produkty nadające się do naprawy.

 

2.  Inne środki:

 

2.1.  szczegółowe zakazy dotyczące spalania odpadów nadających się do recyklingu;

 

2.2.  ograniczenia sprzedaży produktów i opakowań jednorazowego użytku oraz nienadających się do recyklingu;

 

2.3.  środki techniczne i środki polityki budżetowej wspierające rozwój rynków dla produktów wprowadzonych do ponownego użytku i materiałów pochodzących z recyklingu (w tym z kompostowania) oraz podnoszące jakość materiałów pochodzących z recyklingu;

 

2.4.  środki obejmujące zwrot podatku lub zwolnienie z podatku;

 

2.5.  środki mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami i zmniejszania ilości odpadów, w tym kampanie ad hoc służące ograniczaniu ilości odpadów u źródła oraz zapewnieniu wysokiego poziomu uczestnictwa w systemach selektywnego zbierania odpadów;

 

2.6.  środki mające na celu zapewnienie odpowiedniej koordynacji, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych, między wszystkimi właściwymi organami publicznymi zaangażowanymi w gospodarowanie odpadami oraz zapewnienie zaangażowania innych kluczowych zainteresowanych podmiotów;

 

2.7.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do osiągnięcia odnośnych celów;

 

2.8.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania zapobiegania powstawaniu odpadów oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

 

2.9.  stworzenie platform komunikacyjnych sprzyjających wymianie najlepszych praktyk między sektorami przemysłu, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i między państwami członkowskimi;

 

2.10.  wprowadzenie minimalnej zawartości surowców pochodzących z recyklingu w produktach;

 

2.11.  wszelkie stosowne alternatywne lub dodatkowe środki zmierzające do osiągnięcia tych samych celów.”

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III (nowy)

Dyrektywa 2012/19/UE

Załącznik X a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik III

 

W dyrektywie 2012/19/UE dodaje się załącznik Xa w brzmieniu:

 

„Załącznik Xa

 

Instrumenty wspierające stosowanie hierarchii postępowania z odpadami oraz przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1.   Instrumenty ekonomiczne:

 

1.1.  stopniowe podniesienie podatków od składowania lub opłat za składowanie w odniesieniu do wszystkich kategorii odpadów (komunalnych, obojętnych, innych);

 

1.2.  wprowadzenie lub podniesienie podatków od spalania bądź opłat za spalanie;

 

1.3.  systemy bezpośredniego wsparcia cen w celu sprzyjania ponownemu użyciu, naprawie i recyklingowi;

 

1.4.  internalizacja pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych związanych z recyklingiem i surowcami pierwotnymi;

 

1.5.  objęcie niską lub zerową stawką VAT naprawy, materiałów do naprawy i sprzedaży używanych produktów;

 

1.6.  stopniowe rozszerzenie na całe terytoria państw członkowskich systemów opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, by zachęcić wytwórców odpadów komunalnych do ograniczania ilości, do ponownego użycia i do recyklingu odpadów;

 

1.7.  zielone opłaty lub zaliczkowe opłaty za unieszkodliwianie odpadów mające zastosowanie do produktów, w odniesieniu do których nie funkcjonują programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

 

1.8.  środki służące zwiększeniu opłacalności istniejących i przyszłych systemów odpowiedzialności producenta;

 

1.9.  pomoc inwestycyjna dla projektów wspierających stosowanie hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.10  rozszerzenie zakresu systemów odpowiedzialności producenta na nowe strumienie odpadów;

 

1.11.  systemy zwrotu kaucji i inne systemy zachęcające wytwórców odpadów komunalnych i podmioty gospodarcze do ograniczenia ilości wytwarzanych przez nich odpadów oraz do ich ponownego użycia i recyklingu;

 

1.12.  zachęty ekonomiczne dla władz lokalnych do propagowania działań zapobiegawczych, rozwoju i intensyfikacji systemów selektywnego zbierania;

 

1.13.  środki wspierające rozwój sektorów ponownego użycia;

 

1.14.  kryteria zielonych zamówień publicznych sprzyjające stosowaniu hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.15.  środki służące stopniowemu zniesieniu szkodliwych dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami;

 

1.16.  zachęty służące propagowaniu projektowania i wprowadzania do obrotu produktów pozwalających na uniknięcie wytworzenia odpadów, takich jak produkty nadające się do naprawy.

 

2.  Inne środki:

 

2.1.  szczegółowe zakazy dotyczące spalania odpadów nadających się do recyklingu;

 

2.2.  ograniczenia sprzedaży produktów i opakowań jednorazowego użytku oraz nienadających się do recyklingu;

 

2.3.  środki techniczne i środki polityki budżetowej wspierające rozwój rynków dla produktów wprowadzonych do ponownego użytku i materiałów pochodzących z recyklingu (w tym z kompostowania) oraz podnoszące jakość materiałów pochodzących z recyklingu;

 

2.4.  środki obejmujące zwrot podatku lub zwolnienie z podatku;

 

2.5.  środki mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami i zmniejszania ilości odpadów, w tym kampanie ad hoc służące ograniczaniu ilości odpadów u źródła oraz zapewnieniu wysokiego poziomu uczestnictwa w systemach selektywnego zbierania odpadów;

 

2.6.  środki mające na celu zapewnienie odpowiedniej koordynacji, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych, między wszystkimi właściwymi organami publicznymi zaangażowanymi w gospodarowanie odpadami oraz zapewnienie zaangażowania innych kluczowych zainteresowanych podmiotów;

 

2.7.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do osiągnięcia odnośnych celów;

 

2.8.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania zapobiegania powstawaniu odpadów oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

 

2.9.  stworzenie platform komunikacyjnych sprzyjających wymianie najlepszych praktyk między sektorami przemysłu, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i między państwami członkowskimi;

 

2.10.  wprowadzenie minimalnej zawartości surowców pochodzących z recyklingu w produktach;

 

2.11.  wszelkie stosowne alternatywne lub dodatkowe środki zmierzające do osiągnięcia tych samych celów.”

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dyrektywa zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Odsyłacze

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.12.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pavel Telička

2.2.2016

Rozpatrzenie w komisji

14.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dyrektywa zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Odsyłacze

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Data przedstawienia w PE

2.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Data przyjęcia

24.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Data złożenia

30.1.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności