Procedură : 2015/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0013/2017

Texte depuse :

A8-0013/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

RAPORT     ***I
PDF 955kWORD 123k
30.1.2017
PE 580.560v04-00 A8-0013/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Simona Bonafè

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0593),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0383/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0013/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și pentru a promova o economie mai circulară.

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și eficientă a resurselor naturale și pentru a promova principiile economiei circulare.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  O economie circulară curată, eficace și sustenabilă impune eliminarea substanțelor periculoase din produse în etapa de concepere a acestora și, în acest context, economia circulară ar trebui să țină seama de prevederile explicite din cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu, care propune crearea de cicluri bazate pe materiale netoxice, pentru ca deșeurile reciclate să poată fi folosite ca sursă majoră și fiabilă de materii prime în Uniune.

Justificare

UE ar trebui să se axeze pe crearea unei economii circulare nepoluante și să evite un posibil risc major de a pierde în viitor încrederea publicului și a piețelor în materialele reciclate, creând totodată o moștenire continuă. Problema principală cu care se confruntă întreprinderile de reciclare este prezența în materiale a unor substanțe periculoase. UE ar trebui să își axeze eforturile pe excluderea acestor substanțe periculoase din produse și deșeuri și nu ar trebui să pună în pericol sănătatea publică și mediul exonerând anumite categorii de întreprinderi sau de produse de obligația de garantare a siguranței și făcând imposibilă identificarea în viitor a acestor materiale contaminate.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Este necesar să se asigure gestionarea eficace și cu un consum redus de energie a materiilor prime secundare și ar trebui să se acorde prioritate eforturilor de cercetare și dezvoltare îndreptate către acest obiectiv. Comisia ar trebui, de asemenea, să ia în considerare posibilitatea prezentării unei propuneri privind clasificarea deșeurilor în vederea sprijinirii unei piețe a Uniunii pentru materiile prime secundare.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Odată ce materialele reciclate sunt din nou introduse în circuitul economic după ce încetează statutul de deșeu, fie deoarece respectă anumite criterii pentru ridicarea statutului de deșeu, fie deoarece sunt integrate într-un produs nou, aceste materiale trebuie să respecte întru totul legislația Uniunii privind substanțele chimice.

Justificare

REACH nu se aplică deșeurilor, conform articolului 2 alineatul (2), unde se prevede că deșeurile, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului, nu sunt substanțe, amestecuri sau articole în sensul articolului 3 din prezentul regulament.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Panorama industrială s-a modificat substanțial în ultimii ani ca rezultat al progreselor tehnologice și al intensificării fluxurilor de mărfuri globalizate. Acești factori creează noi provocări în ceea ce privește gestionarea și tratarea deșeurilor într-un mod responsabil din punctul de vedere al mediului, iar aceste provocări trebuie abordate prin combinarea eforturilor sporite de cercetare cu instrumente de reglementare focalizate. Obsolescența programată reprezintă o problemă de tot mai mare amploare, în contradicție intrinsecă cu obiectivele unei economii circulare, și ar trebui deci abordată în vederea eradicării sale prin efortul concertat al tuturor părților interesate principale, al industriei, al clienților și al autorităților de reglementare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor în toate statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport privind verificarea calității datelor.

(3)  Datele și informațiile raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile în statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor raportate ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii comune pentru colectarea și prelucrarea datelor pe baza unor surse fiabile și introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în aceste directive, statele membre ar trebui să utilizeze metodologia comună elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre și cu autoritățile naționale responsabile de gestionarea deșeurilor.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Statele membre ar trebui să se asigure că colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) este urmată de un tratament adecvat. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și respectarea legislației privind deșeurile și a conceptului de economie circulară, Comisia ar trebui să elaboreze standarde comune pentru tratarea DEEE, astfel cum se prevede în Directiva 2012/19/UE.

Amendamentul     8

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor în cadrul unor condiții de concurență echitabile între statele membre. Prin urmare, atunci când elaborează rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în aceste directive, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică ale statelor membre.

(4)  Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor în cadrul unor condiții de concurență echitabile între statele membre. Prin urmare, atunci când elaborează rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în aceste directive, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre.

Justificare

Pentru a îmbunătăți calitatea și fiabilitatea datelor din întreaga UE și pe lângă metodele de calcul comune existente pentru cele trei directive vizate, Comisia ar trebui să elaboreze o metodologie comună pentru colectarea și prelucrarea datelor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă și la impulsionarea tranziției către o economie circulară, Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și bune practici între statele membre și între diferite sectoare ale economiei. Aceste schimburi ar putea fi facilitate prin intermediul platformelor de comunicare ce ar putea contribui la ridicarea gradului de cunoaștere a noilor soluții industriale, ar face posibilă o vedere de ansamblu mai bună a capacităților disponibile și ar contribui la conectarea industriei deșeurilor și a altor sectoare și la sprijinirea simbiozei industriale.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva 2008/98/CE stabilește ordinea priorităților în legislația Uniunii privind prevenirea și gestionarea deșeurilor. Prin urmare, ierarhia în cauză se aplică în contextul vehiculelor scoase din uz, al bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și al deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Atunci când se conformează obiectivului prezentei directive, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a ține seama de prioritățile ierarhiei deșeurilor și pentru a asigura punerea în practică a respectivelor priorități.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Având în vedere că există o nevoie tot mai mare de a gestiona și de a recicla deșeurile în interiorul Uniunii, în conformitate cu economia circulară, ar trebui să se pună accent pe asigurarea faptului că transferul de deșeuri se face în conformitate cu principiile și cerințele legislației Uniunii în materie de mediu, în special cu principiile proximității, priorității de recuperare și autosuficienței. Comisia ar trebui să analizeze oportunitatea introducerii unui ghișeu unic pentru procedura administrativă de transferare de deșeuri, în vederea reducerii sarcinii administrative. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni transferul ilegal de deșeuri.

Amendamentul     12

Propunere de directivă

Considerentul 7 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2000/53/CE în ceea ce privește metodologia comună de colectare și prelucrare a datelor și formatul de raportare a datelor referitoare la punerea în aplicare a obiectivelor privind refolosirea și recuperarea vehiculelor scoase din uz, precum și de punere în aplicare a Directivei 2012/19/UE în ceea ce privește metodologia de colectare și prelucrare a datelor și formatul de raportare a datelor referitoare la punerea în aplicare a obiectivelor stabilite pentru colectarea și valorificarea echipamentelor electrice și electronice, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Justificare

Este necesar să se adauge considerentul standard privind competențele de executare conferite Comisiei.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  În vederea stabilirii metodologiei pentru colectarea și prelucrarea datelor și a formatului de raportare a datelor pentru baterii și acumulatori și pentru deșeurile de baterii și acumulatori, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (JO L 123 12.5.2016, p.1). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Directiva 2000/53/CE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că toate vehiculele scoase din uz sunt depozitate (chiar și temporar) și tratate în conformitate cu cerințele generale stabilite la art. 4 din Directiva 75/442/CEE și în conformitate cu cerințele tehnice minime stabilite la anexa I din această directivă, fără a aduce atingere reglementărilor de drept intern cu privire la sănătate și la mediu.”

„1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că toate vehiculele scoase din uz sunt depozitate (chiar și temporar) și tratate în conformitate cu prioritățile privind ierarhia deșeurilor și cu cerințele generale stabilite la articolul 4 din Directiva 75/442/CEE și în conformitate cu cerințele tehnice minime stabilite la anexa I din această directivă, fără a aduce atingere reglementărilor de drept intern cu privire la sănătate și la mediu.”

Justificare

Este deosebit de necesară introducerea unei trimiteri la ierarhia deșeurilor în articolele 1, 6 și 7, pentru a se asigura coerența și securitatea juridică a actelor legislative europene din domeniul deșeurilor.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 – alineatul 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (2). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1d). Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

1a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (2). Acestea colectează și prelucrează datele în conformitate cu metodologia comună menționată la alineatul (1d) din prezentul articol și le raportează pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1d).

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 - alineatul 1 c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.

1c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Până când se va stabili metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor menționată la alineatul (1d), raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre. Comisia evaluează, de asemenea, caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 – alineatul 1 ca (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1ca.  În raport, Comisia poate include informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și la impactul acesteia asupra mediului și a sănătății umane. După caz, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentei directive.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 – alineatul 1 d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1a). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).

1d.  Comisia adoptă acte delegate care stabilesc metodologia comună de colectare și prelucrare a datelor și formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1a). Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11a.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 – alineatul 1 da (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1da.  Până la data de 31 decembrie 2018, în contextul planului de acțiune privind economia circulară și având în vedere angajamentul Uniunii de a realiza tranziția către o economie circulară, Comisia revizuiește prezenta directivă în ansamblul ei și, în special, domeniul său de aplicare și obiectivele sale, pe baza unei evaluări a impactului, și ține seama de obiectivele și inițiativele politice ale Uniunii în materie de economie circulară. Se va acorda o atenție deosebită transferului de vehicule uzate despre care se crede că ar putea fi vehicule scoase din uz. În acest scop se recurge la orientările corespondenților nr. 9 privind transferul de vehicule scoase din uz. Comisia examinează și posibilitatea stabilirii unor ținte pentru fiecare tip de resursă, în special pentru materiile prime de importanță critică. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 9a

 

Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară

 

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 22a

 

Data

 

1.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu articolele 10 și 12 sunt însoțite de un raport de verificare a calității.

 

2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23a cu scopul de a completa prezentul regulament prin stabilirea metodologiei de colectare și prelucrare a datelor și a formatului de raportare.”

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 23 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a)  La articolul 23, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Reexaminare”

„Raportarea și revizuirea”

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a (nouă)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 23 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până cel târziu la sfârșitul anului 2016, Comisia elaborează un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive și impactul acesteia asupra mediului și a funcționării pieței interne.

1.  Până cel târziu la sfârșitul anului 2016 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia elaborează un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive și impactul acesteia asupra mediului și a funcționării pieței interne.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Se adaugă următorul alineat:

 

„3a.  Până la data de 31 decembrie 2018, în contextul planului de acțiune privind economia circulară și având în vedere angajamentul Uniunii de a realiza tranziția către o economie circulară, Comisia revizuiește prezenta directivă în ansamblul ei și, în special, domeniul său de aplicare și obiectivele sale, pe baza unei evaluări a impactului. Această revizuire ține seama de obiectivele și inițiativele politice ale Uniunii în materie de economie circulară, precum și de evoluția tehnică a unor noi tipuri de baterii care nu folosesc substanțe periculoase, în special metale grele sau alte metale sau ioni de metale. Comisia examinează și posibilitatea stabilirii unor ținte pentru fiecare tip de resursă, în special pentru materiile prime de importanță critică. Revizuirea este însoțită de o propunere legislativă, dacă este cazul.”

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 23 aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 23aa

 

Instrumente de promovare a tranziției către o economie mai circulară

 

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”

Amendamentul 26

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 8 alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul protecției mediului, statele membre pot stabili standarde calitative minime pentru tratarea DEEE colectate.

„În sensul protecției mediului, statele membre stabilesc standarde calitative minime pentru tratarea DEEE colectate.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a)   La articolul 8 alineatul (5), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească standarde calitative minime bazate în special pe standardele dezvoltate de organismele europene de standardizare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”

„În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol și în conformitate cu mandatul prevăzut în Directiva 2012/19/UE, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care să se stabilească standarde calitative minime. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2012/19/UE

Articolul 16 – alineatul 5 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5d). Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

5a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4). Acestea colectează și prelucrează datele în conformitate cu metodologia comună menționată la alineatul (5d) din prezentul articol și le raportează pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Statele membre se asigură că se raportează date de la toți actorii care colectează sau tratează DEEE. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5d).

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2012/19/UE

Articolul 16 – alineatul 5 c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul cuprinde o evaluare a modului de organizare a colectării datelor, a surselor datelor și a metodologiei utilizate în statele membre, precum și a caracterului complet, a fiabilității, a actualității și a consecvenței datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.

5c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Până când se va stabili metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor menționată la alineatul (5d), raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre. Comisia evaluează, de asemenea, caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2012/19/UE

Articolul 16 – alineatul 5 ca (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5ca.  În raport, Comisia include informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și la impactul acesteia asupra mediului și a sănătății umane. După caz, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentei directive.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2012/19/UE

Articolul 16 – alineatul 5 d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (5a). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

5d.  Comisia adoptă acte delegate care stabilesc metodologia comună de colectare și prelucrare a datelor și formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (5a). Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 20.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2012/19/UE

Articolul 16 – alineatul 5 da (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5da.  În timpul revizuirii menționate la alineatul (5c), în contextul planului de acțiune privind economia circulară și având în vedere angajamentul Uniunii de a realiza tranziția către o economie circulară, Comisia revizuiește prezenta directivă în ansamblul ei și, în special, domeniul său de aplicare și obiectivele sale, pe baza unei evaluări a impactului, și ține seama de obiectivele și inițiativele politice ale Uniunii în materie de economie circulară. Comisia examinează posibilitatea stabilirii unor ținte pentru fiecare tip de resursă, în special pentru materiile prime de importanță critică. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 16a

 

Instrumente de promovare a tranziției către o economie mai circulară

 

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”

(1)

JO C 264, 20.7.2016, p. 98.

(2)

JO C 17, 18.1.2017, p. 46.


EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul prezentei propuneri este de a simplifica obligațiile statelor membre în ceea ce privește obligațiile de raportare și de a le alinia la dispozițiile privind raportarea din Directiva-cadru privind deșeurile, Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și Directiva privind depozitele de deșeuri. De asemenea, prezenta propunere are drept scop alinierea dispozițiilor privind comitologia la Tratatul de la Lisabona.

Raportoarea este, în general, de acord cu obiectivele propunerii și consideră că verificarea punerii în aplicare a obiectivelor ar trebui să se bazeze pe date solide și fiabile. Prin urmare, statele membre ar trebui să își axeze eforturile pe colectarea corectă și transmiterea datelor către Comisie. Amendamentele au scopul de a îmbunătăți calitatea datelor prin introducerea unei verificări a calității în cadrul Directivei privind bateriile. De asemenea, Comisia ar trebui să elaboreze o metodologie comună pentru colectarea, organizarea și prelucrarea datelor în cooperare cu institutele naționale de statistică, în scopul de a asigura comparabilitatea datelor de calitate. Amendamentele vizează, de asemenea, menținerea obligației pentru Comisia Europeană de a evalua și de a elabora un raport privind punerea în aplicare a directivelor, precum și privind impactul lor asupra mediului și sănătății umane. În rapoartele de evaluare, Comisia ar trebui să analizeze dacă elementele esențiale ale directivelor, inclusiv obiectivele, ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru ca legislația să continue să fie adecvată scopului. Rapoartele ar trebui să fie însoțite de propuneri legislative, în cazul în care sunt necesare îmbunătățiri sau dacă obiectivele devin mai ambițioase. De asemenea, au fost introduse amendamente în scopul de a alinia textul la noul acord interinstituțional din 16 aprilie 2016.

Având în vedere că DEEE, bateriile și vehiculele scoase din uz fac obiectul unei cereri tot mai mari, ducând la deșeuri diverse la sfârșitul duratei de viață a produselor, și că aceste deșeuri constituie o sursă de materii prime valoroase și rare, cele trei directive ar trebui să facă obiectul unei revizuiri cuprinzătoare în viitorul apropiat, în contextul economiei circulare, pe baza unei evaluări de impact adecvate și ținând seama de proiectarea ecologică, de necesitatea de a recupera o parte mai mare a materiilor prime secundare, de dezvoltarea tehnologică, precum și de alte obiective și inițiative politice ale Uniunii în materie de economie circulară.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (20.10.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Raportor pentru aviz: Pavel Telička

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de măsuri privind economia circulară, care conține un plan de acțiune privind economia circulară și patru propuneri legislative privind deșeurile. Scopul prezentei propuneri legislative este de a stabili obiective pentru reducerea deșeurilor, inclusiv obiective în materie de depozitare a deșeurilor, reutilizare și reciclare, care să fie realizate până în 2030. De asemenea, propunerea stabilește o traiectorie pe termen lung ambițioasă și credibilă pentru gestionarea deșeurilor și activitățile de reciclare.

Deși Comisia ITRE a decis să împartă pachetul în patru dosare separate, acestea sunt strâns legate între ele. Multe dintre modificările în ceea ce privește statisticile și definițiile privind deșeurile sunt prezentate în Directiva-cadru privind deșeurile (DCD), în timp ce obiectivele și obligațiile stabilite pe baza acestor definiții sau statistici sunt prezentate în cadrul celorlalte trei directive. Prin urmare, este necesar să se asigure o coerență între toate dosarele.

Raportorul pentru aviz salută propunerea revizuită a Comisiei, deoarece reprezintă o abordare mai vastă, mai cuprinzătoare și mai realistă. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile între statele membre și o gestionare eficientă a deșeurilor în UE. Noi îmbunătățiri în acest domeniu sunt fără îndoială necesare. Obiectivele propuse de Comisia Europeană trebuie să fie ambițioase și, în același timp, realiste și realizabile de către toate statele membre, în caz contrar, UE putându-se confrunta cu riscul unei fragmentări a pieței interne și al unei evoluții neincluzive și deci inegale în acest domeniu. O viziune pe termen lung cu obiective suficient de ambițioase este cel mai adecvat mod de a proceda. Cu toate acestea, raportorul are încă îndoieli cu privire la metodologia utilizată pentru stabilirea obiectivelor, indiferent dacă acestea sunt adecvate sau nu. De asemenea, după colectarea unor date fiabile și comparabile, este necesar să se revizuiască obiectivele și ambițiile la un nivel corespunzător. Pe lângă aceasta, raportorul regretă că în întreaga propunere nu se pune accentul pe educație și pe informare, care ar trebui să se afle în centrul procesului de transformare.

Obiectivul de modificare a Directivei privind vehiculele scoase din uz, privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice este de a simplifica obligațiile de raportare ale statelor membre. Poziția raportorului este tocmai simplificarea legislației pentru statele membre și întreprinderi și nu impunerea de obligații inutile și, pe de altă parte, crearea unor condiții de concurență echitabile pentru participanții pe piață. Nu este de dorit să se creeze un nou regulament, ci mai degrabă să se creeze un mediu favorabil pentru întreprinderi, în care acestea să poată aplica soluțiile cele mai ecologice și cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, în conformitate cu strategia pe termen lung. Statele membre trebuie să creeze condiții adecvate, inclusiv stimulente fiscale și sprijin acordate proceselor de simbioză industrială, pentru a crea condiții care să permită producătorilor să-și asume responsabilitățile. Cu toate acestea, raportorul își pune întrebări cu privire la modul în care propunerea Comisiei privind bateriile și acumulatorii va conduce la astfel de concluzii.

Dacă UE dorește să ia în considerare în mod realist o trecere la economia circulară, este necesar să se creeze o infrastructură adecvată și o piață deschisă pentru transporturi și gestionarea deșeurilor în UE. Acest lucru nu a funcționat până în prezent, iar în viitor poate deveni un obstacol în calea gestionării eficiente a deșeurilor în cadrul UE. Raportorul propune, prin urmare, ca Comisia să analizeze oportunitatea introducerii unui ghișeu unic pentru procedurile administrative pentru transferurile de deșeuri, în vederea reducerii sarcinii administrative și accelerarea procedurii.

Un alt element important al cadrului este tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) după ce au fost colectate separat. Colectarea separată a DEEE nu are sens dacă nu este urmată de un tratament adecvat. Unele state membre ale UE au introdus deja standarde obligatorii de tratare a DEEE (seria EN 50625), prin urmare, raportorul invită Comisia să ia măsuri pentru a face obligatorie respectarea seriei EN 50625 privind tratarea DEEE.

Raportorul ar dori, de asemenea, să atragă atenția asupra exportului de produse considerate deșeuri electronice și materii prime secundare (DEEE, dar și deșeuri de metal, plastic etc.) în afara UE. UE ar trebui să se axeze pe monitorizarea tratării și reciclării acestor materiale în afara teritoriului său, așa cum se menționează în DCD, dar și asupra exportului ilegal de aceste materii prime în țări terțe, care este în primul rând o chestiune de punere în aplicare a legislației actuale. Propunerea Comisiei referitoare la legislația privind deșeurile nu prevede un cadru pentru abordarea acestor chestiuni. Comisia ar trebui, cu toate acestea, să abordeze acest aspect în cadrul revizuirii Regulamentului privind transferurile de deșeuri și a legislației conexe, cu scopul de a preveni exportul în afara UE și de a se concentra pe punerea în aplicare și respectarea legislației actuale. Este pozitiv faptul că Comisia este în curs de a elabora noi propuneri în domenii cum ar fi proiectarea ecologică sau punerea în aplicare a anumitor directive, care ar putea contribui la reducerea exporturilor ilegale de deșeuri electronice.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul nr. 2 din TUE privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și pentru a promova o economie mai circulară.

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, pentru a promova o economie mai circulară, pentru a crește eficiența energetică și pentru a reduce gradul de dependență a Uniunii;

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Este necesar să se asigure gestionarea eficace și cu un consum redus de energie a materiilor prime secundare și ar trebui să se acorde prioritate eforturilor de cercetare și dezvoltare îndreptate către acest obiectiv. Comisia ar trebui, de asemenea, să ia în considerare posibilitatea prezentării unei propuneri privind clasificarea deșeurilor în vederea sprijinirii unei piețe a Uniunii pentru materiile prime secundare.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Panorama industrială s-a modificat substanțial în ultimii ani ca rezultat al progreselor tehnologice și al intensificării fluxurilor de mărfuri globalizate. Acești factori creează noi provocări în ceea ce privește gestionarea și tratarea deșeurilor într-un mod responsabil din punctul de vedere al mediului, iar aceste provocări trebuie abordate prin combinarea eforturilor sporite de cercetare cu instrumente de reglementare focalizate. Sistemul de obsolescență programată reprezintă o problemă de tot mai mare amploare, în contradicție intrinsecă cu obiectivele unei economii circulare, și ar trebui abordată în vederea eradicării sale prin efortul concertat al tuturor părților interesate principale, al industriei, al clienților și al autorităților de reglementare.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor în toate statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport privind verificarea calității datelor.

(3)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor în toate statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii armonizate de colectare și procesare a datelor și prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, care ar trebui să fie Eurostat, și prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor, care ar trebui să se bazeze pe un format armonizat. Raportarea fiabilă a datelor statistice comparabile privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru o punere în aplicare eficientă și pentru asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele de punere în aplicare în temeiul prezentei directive, statele membre ar trebui să utilizeze cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică din statele membre.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Statele membre ar trebui să se asigure că colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) este urmată de un tratament adecvat. În cazul în care unii, dar nu toți operatorii DEEE desfășoară operațiuni de tratare corespunzătoare a DEEE, vor apărea riscuri de mediu. Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a a însărcinat Comisia să elaboreze standarde comune de tratare a DEEE (seria EN 50625). Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și respectarea legislației privind deșeurile și conceptul de economie circulară, Comisia ar trebui să emită un act de punere în aplicare pentru a conferi acestor standarde obligativitate juridică.

 

_____________________

 

1a Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4)  Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor în cadrul unor condiții de concurență echitabile între statele membre. Prin urmare, atunci când elaborează rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în aceste directive, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică ale statelor membre.

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva 2008/98/CE stabilește ordinea priorităților în legislația Uniunii privind prevenirea și gestionarea deșeurilor. Prin urmare, ierarhia în cauză se aplică în contextul vehiculelor scoase din uz, al bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și al deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Atunci când se conformează obiectivului prezentei directive, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a ține seama de prioritățile ierarhiei deșeurilor și pentru a asigura punerea în practică a respectivelor priorități.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive, ar trebui să fie mai simplu și mai puțin costisitor să se transfere deșeurile în interiorul Uniunii, cu proceduri mai simple pentru întreprinderi, respectându-se totodată standardele de mediu. Comisia ar trebui să abordeze acest aspect în revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

______________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Având în vedere că există o nevoie tot mai mare de a gestiona și de a recicla deșeurile în interiorul Uniunii, în conformitate cu economia circulară, ar trebui să se pună accent pe asigurarea faptului că transferul de deșeuri se face în conformitate cu principiile și cerințele legislației în materie de mediu, în special cu principiile proximității, priorității de recuperare și autosuficienței. Comisia ar trebui să analizeze oportunitatea introducerii unui ghișeu unic pentru procedura administrativă de transferare de deșeuri, în vederea reducerii sarcinii administrative. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni transferul ilegal de deșeuri.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Prezenta directivă a fost adoptată ținând seama de angajamentele stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 și ar trebui să fie pusă în aplicare și executată în conformitate cu orientările cuprinse în același acord.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Directiva 2000/53/CE

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 8 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că producătorii furnizează informații referitoare la dezmembrare

pentru fiecare tip de vehicul scos pe piață în termen de șase luni de la scoaterea acestuia pe piață. În măsura în care instalațiile de tratare necesită acest lucru pentru a respecta dispozițiile prezentei directive, aceste informații identifică diferitele componente și materiale ale vehiculelor și amplasarea în vehicule a tuturor substanțelor periculoase, în special pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 7.”

„3.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că producătorii furnizează informații în format electronic referitoare la dezmembrare pentru fiecare tip de vehicul scos pe piață în termen de șase luni de la scoaterea acestuia pe piață. În măsura în care instalațiile de tratare necesită acest lucru pentru a respecta dispozițiile prezentei directive, aceste informații identifică diferitele componente și materiale ale vehiculelor și amplasarea în vehicule a tuturor substanțelor periculoase, în special pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 7.”

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul -1 a (nou)

Directiva 2000/53/CE

Articolul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 8a

 

Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară.

 

1.  Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate sau alte măsuri. În acest scop, statele membre pot utiliza instrumentele economice sau alte măsuri enumerate în anexa IIa.

 

2.  Statele membre raportează Comisiei instrumentele economice specifice sau alte măsuri instituite în conformitate cu alineatul (1) până la... [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și o dată la cinci ani începând de la această dată.”

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 – alineatele 1a - 1d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (2). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1d). Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

1a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (2). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se colectează și se prelucrează conform metodologiei armonizate pentru a asigura comparabilitatea lor și se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1d), care trebuie să sprijine obiectivele de reutilizare și de date deschise. Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

1b.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu prezentul articol sunt însoțite de un raport de verificare a calității.

1b.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu prezentul articol sunt însoțite de un raport de verificare a calității. Raportul de verificare a calității datelor este elaborat respectând un format armonizat.

1c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.

1c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective, precum și disponibilitatea datelor deschise. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează după nouă luni de la prima raportare a datelor de către statele membre și ulterior o dată la trei ani.

1d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1a). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”.

1d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc metodologia armonizată de colectare și prelucrare a datelor și formatul pentru date de raportare comparabile în conformitate cu alineatul (1a) și formatul pentru raportul de verificare a calității menționat la alineatul (1b). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Directiva 2000/53/CE

Anexa II a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se adaugă anexa IIa, astfel cum se prevede în anexa I la prezenta directivă.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1) La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Tratarea și reciclarea pot fi întreprinse în afara statului membru respectiv sau în afara Comunității, cu condiția ca transportul deșeurilor de baterii și acumulatori să fie în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană (1).

„1.  Fără a pierde din vedere prioritățile ierarhiei deșeurilor și impactul ecologic al transportului, tratarea și reciclarea pot fi întreprinse în afara statului membru respectiv sau în afara Comunității, cu condiția ca transportul deșeurilor de baterii și acumulatori să fie în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană (1).

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a preveni transferul ilegal de deșeuri.”

__________________

__________________

(1) JO L 30. 6.2.1993, p.1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).

(1) JO L 30. 6.2.1993, p.1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 21 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 21 a

 

Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară

 

1.  Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate sau alte măsuri. În acest scop, statele membre pot utiliza instrumentele economice sau alte măsuri enumerate în anexa IVa.

 

2.  Statele membre raportează Comisiei instrumentele economice specifice sau alte măsuri instituite în conformitate cu alineatul (1) până la... [optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și o dată la cinci ani începând de la această dată.”

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 22 a

 

Colectarea, procesarea și raportarea datelor

 

1.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu articolul 10 și articolul 12 sunt însoțite de un raport de verificare a calității.

 

2.  Metodologia de colectare și prelucrare a datelor și formatul de raportare se stabilesc de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2).”

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Directiva 2006/66/CE

Articolul 23 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  la alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

 

(ba)  evoluția măsurilor adoptate pentru tratarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, inclusiv o analiză a modului în care se aplică cele mai bune tehnici disponibile.”;

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2006/66/CE

Anexa IVa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Se adaugă Anexa IVa, astfel cum se prevede în anexa II la prezenta directivă.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)   Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre încurajează, fără a aduce atingere cerințelor din legislația Uniunii privind buna funcționare a pieței interne și proiectarea produselor, inclusiv Directiva 2009/125/CE, cooperarea dintre producători și reciclatori și adoptarea de măsuri care să promoveze proiectarea și producerea de EEE, în special pentru a facilita reutilizarea, demontarea și valorificarea DEEE, precum și a componentelor și materialelor lor. În acest sens, statele membre iau măsurile necesare pentru ca cerințele de proiectare ecologică ce facilitează reutilizarea și tratarea DEEE stabilite în cadrul Directivei 2009/125/CE să fie aplicate și ca producătorii să nu împiedice, prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, reutilizarea DEEE, cu excepția cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu în ceea ce privește protecția mediului și/sau cerințele de siguranță.”

Statele membre încurajează, fără a aduce atingere cerințelor din legislația Uniunii privind buna funcționare a pieței interne și proiectarea produselor, inclusiv Directiva 2009/125/CE, cooperarea dintre producători, reparatori și reciclatori și adoptarea de măsuri care să promoveze proiectarea și producerea de EEE, în special pentru a facilita repararea, reutilizarea, demontarea și valorificarea DEEE, precum și a componentelor și materialelor lor, și ca aceștia să excludă integrarea în produs a oricăror tehnici de obsolescență programată. În acest sens, statele membre iau măsurile necesare pentru ca cerințele de proiectare ecologică ce facilitează reutilizarea și tratarea DEEE stabilite în cadrul Directivei 2009/125/CE să fie aplicate și ca producătorii să nu împiedice, prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, repararea și reutilizarea DEEE, cu excepția cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu în ceea ce privește protecția mediului și/sau cerințele de siguranță.”

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a)   La articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  crearea de sisteme care să permită deținătorilor finali și distribuitorilor să predea cel puțin gratuit aceste deșeuri. Statele membre asigură disponibilitatea și accesibilitatea centrelor de colectare necesare, ținând seama în special de densitatea populației;”

„(a)  crearea de sisteme care să permită deținătorilor finali și distribuitorilor să predea cel puțin gratuit aceste deșeuri. Statele membre asigură disponibilitatea și accesul ușor și regulat la centrele de colectare necesare, ținând seama în special de densitatea populației;”

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 b (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 6 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1b)  La articolul 6, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Eliminarea și transportul DEEE colectate”

„Utilizarea DEEE colectate”

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 c (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1c)  La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Statele membre se asigură că activitățile de colectare și transport al DEEE colectate separat sunt realizate astfel încât să se permită condiții optime pentru a fi pregătite pentru reutilizarea, reciclarea, precum și pentru izolarea substanțelor periculoase.

„2.  Statele membre se asigură că activitățile de colectare și transport al DEEE colectate separat sunt realizate astfel încât să se permită condiții optime pentru a fi pregătite pentru reutilizarea, reciclarea, precum și pentru izolarea substanțelor periculoase.

Pentru a maximiza gradul de pregătire pentru reutilizare, statele membre promovează ideea ca, înainte de orice transfer ulterior, sistemele sau instalațiile de colectare să asigure, după caz, separarea la centrele de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, în special prin asigurarea accesului personalului din centrele de reutilizare.

Pentru a maximiza gradul de pregătire pentru reutilizare, statele membre promovează ideea ca, înainte de orice transfer ulterior, sistemele sau instalațiile de colectare să asigure, după caz, separarea la centrele de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, în special prin asigurarea accesului personalului din centrele de reutilizare.

 

Având în vedere prioritățile privind ierarhia deșeurilor și impactul ecologic al transportului și fără a se aduce atingere aplicării principiului privind responsabilitatea producătorului, se promovează accesul operatorilor locali din domeniul reparării și al refolosirii la DEEE colectate separat.”;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 d (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1d)   La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.  Statele membre se asigură că producătorii sau terții care acționează în numele acestora instituie sisteme care să permită valorificarea DEEE utilizând cele mai bune tehnici disponibile. Producătorii pot institui aceste sisteme în mod individual sau colectiv. Statele membre se asigură că orice unitate sau întreprindere care efectuează operațiuni de colectare sau de tratare stochează și tratează DEEE în conformitate cu cerințele tehnice stabilite în anexa VIII.”

„3.  Statele membre se asigură că producătorii sau terții care acționează în numele acestora sau operatorii terțiari prezenți pe piață instituie sisteme care să permită valorificarea DEEE utilizând cele mai bune tehnici disponibile și că aceștia furnizează informații eficiente în legătură cu revalorificarea unităților sau întreprinderilor care desfășoară activități de tratare. Producătorii pot institui aceste sisteme în mod individual sau colectiv. Statele membre se asigură că orice unitate sau întreprindere care efectuează operațiuni de colectare sau de tratare stochează și tratează DEEE în conformitate cu cerințele tehnice stabilite în anexa VIII.”

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 e (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1e)  La articolul 8 alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În sensul protecției mediului, statele membre pot stabili standarde calitative minime pentru tratarea DEEE colectate.

„În sensul protecției mediului, statele membre stabilesc standarde calitative minime pentru tratarea DEEE colectate. Ele publică aceste standarde.”;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 f (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1f)  La articolul 8 alineatul (5), al doilea paragraf se elimină.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 g (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1g)  La articolul 8 alineatul (5), paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească standarde calitative minime bazate în special pe standardele dezvoltate de organismele europene de standardizare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).

„În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care să se stabilească standarde calitative minime bazate în special pe seria EN 50625 de standarde dezvoltate de organismele europene de standardizare, în conformitate cu mandatul stabilit în Directiva 2012/19/UE. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 h (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1h) La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Operațiunea de tratare poate fi realizată, de asemenea, în afara statului membru în cauză sau în afara Uniunii, în măsura în care transferul DEEE respectă Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (2).

„1.  Fără a se pierde din vedere prioritățile ierarhiei deșeurilor și impactul ecologic al transportului, operațiunea de tratare poate fi realizată, de asemenea, în afara statului membru în cauză sau în afara Uniunii, în măsura în care transferul DEEE respectă Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (2).

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a preveni transferul ilegal de deșeuri.”

_________________

____________________

(2) JO L 316, 4.12.2007, p. 6

(2) JO L 316, 4.12.2007, p. 6

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2012/19/UE

Articolul 16 – alineatele 5a - 5d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5d). Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

5a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se colectează, se prelucrează și se raportează conform metodologiei armonizate și în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5d), care trebuie să sprijine obiectivele de reutilizare și de date deschise. Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

5b.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu prezentul articol sunt însoțite de un raport de verificare a calității.

5b.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu prezentul articol sunt însoțite de un raport de verificare a calității. Raportul de verificare a calității datelor este elaborat respectând un format armonizat.

5c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul cuprinde o evaluare a modului de organizare a colectării datelor, a surselor datelor și a metodologiei utilizate în statele membre, precum și a caracterului complet, a fiabilității, a actualității și a consecvenței datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.

5c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul cuprinde o evaluare a modului de organizare a colectării datelor, a surselor datelor și a metodologiei utilizate în statele membre, precum și a caracterului complet, a fiabilității, a actualității și a consecvenței datelor respective, precum și a disponibilității datelor deschise. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează după nouă luni de la prima raportare a datelor de către statele membre și ulterior o dată la trei ani.

5d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (5a). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).”;

5d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc metodologia armonizată de colectare și prelucrare a datelor și formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (5a) și formatul pentru raportul de verificare a calității menționat la alineatul (5b). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).”;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2012/19/UE

Articolul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 17 a

 

Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară

 

1.   Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate sau alte măsuri. În acest scop, statele membre pot utiliza instrumentele economice sau alte măsuri enumerate în anexa Xa.

 

2.   Statele membre raportează Comisiei instrumentele economice specifice sau alte măsuri instituite în conformitate cu alineatul (1) până la... [optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și o dată la cinci ani începând de la această dată.”

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2012/19/UE

Anexa Xa

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Se adaugă anexa Xa, astfel cum se prevede în anexa III la prezenta directivă.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Anexa I (nouă)

Directiva 2000/53/CE

Anexa II a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa I

 

La Directiva 2000/53/CE se adaugă următoarea anexă IIa:

 

„Anexa IIa

 

Instrumente pentru a promova aplicarea ierarhiei deșeurilor și trecerea la o economie circulară

 

1.   Instrumente economice:

 

1.1.  creșterea treptată a taxelor de depozitare și/sau a comisioanelor pentru toate categoriile de deșeuri (municipale, inerte, de alt tip);

 

1.2.  introducerea sau creșterea taxelor și/sau a comisioanelor de incinerare;

 

1.3.  schemele de sprijinire directă a prețurilor pentru a promova reutilizarea, repararea și reciclarea;

 

1.4.  internalizarea externalităților pozitive și negative legate de reciclare și de materii prime;

 

1.5.  introducerea unei TVA reduse sau zero pentru repararea, materialele pentru repararea și vânzarea produselor la mâna a doua;

 

1.6.  extinderea treptată la întregul teritoriu al statelor membre a sistemelor de plată în funcție de deșeurile generate, menite să stimuleze producătorii de deșeuri municipale să își reducă, să își reutilizeze și să își recicleze deșeurile;

 

1.7.  taxe ecologice sau taxe de eliminare avansate de aplicat produselor în cazul în care nu sunt în vigoare programe de responsabilitate extinsă a producătorilor;

 

1.8.  măsuri de îmbunătățire a eficienței din punctul de vedere al costurilor a schemelor existente și viitoare de răspundere a producătorilor;

 

1.9.  ajutor pentru investiții în cazul proiectelor care promovează aplicarea ierarhiei deșeurilor;

 

1.10  lărgirea domeniului de aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor pentru a include noile fluxuri de deșeuri;

 

1.11.  returnarea garanției și alte sisteme care să stimuleze producătorii de deșeuri municipale și operatorii economici să reducă, să reutilizeze și să recicleze deșeurile produse de ei;

 

1.12.  stimulente economice pentru autoritățile locale în scopul de a promova prevenirea generării de deșeuri, precum și de a dezvolta și intensifica schemele de colectare separată;

 

1.13.  măsuri de sprijinire a dezvoltării sectorului reutilizării;

 

1.14.  criterii privind achizițiile publice ecologice care promovează ierarhia deșeurilor;

 

1.15.  măsuri de eliminare treptată a subvențiilor dăunătoare care nu sunt coerente cu ierarhia deșeurilor;

 

1.16.  stimulente care să promoveze proiectarea și plasarea pe piață a produselor care nu implică producerea de deșeuri, cum ar fi bunurile reparabile.

 

2.  Alte măsuri:

 

2.1.  interdicții specifice pentru incinerarea deșeurilor reciclabile;

 

2.2.  restricții de piață pentru produsele și ambalajele de unică folosință și nereciclabile;

 

2.3.  măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a dezvoltării piețelor de produse reutilizate și de materiale reciclate (inclusiv compostate), precum și de îmbunătățire a calității materialelor reciclate;

 

2.4.  măsuri care sa includă rambursările de impozite și/sau scutiri fiscale;

 

2.5.  măsuri de creștere a gradului de sensibilizare a publicului cu privire la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reducerea acestora, inclusiv campanii ad hoc pentru a asigura reducerea deșeurilor la sursă și un nivel ridicat de participare la schemele de colectare separată;

 

2.6.  măsuri de asigurare a unei coordonări corespunzătoare, inclusiv prin mijloace digitale, între toate autoritățile publice competente implicate în gestionarea deșeurilor și participarea altor părți interesate importante;

 

2.7.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor relevante;

 

2.8.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța prevenirea deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare și reciclare;

 

2.9.  crearea de platforme de comunicare pentru a promova schimbul de cele mai bune practici între industrii, parteneri sociali, autorități locale și, de asemenea, între statele membre;

 

2.10.  introducerea unui conținut minim de material reciclat în produse;

 

2.11.  orice măsură alternativă sau suplimentară relevantă care vizează realizarea aceluiași scop.”

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Anexa II (nouă)

Directiva 2006/66/CE

Anexa IVa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa II

 

La Directiva 2006/66/CE se adaugă următoarea anexă IVa:

 

„Anexa IV a

 

Instrumente pentru a promova aplicarea ierarhiei deșeurilor și trecerea la o economie circulară

 

1.   Instrumente economice:

 

1.1.  creșterea treptată a taxelor de depozitare și/sau a comisioanelor pentru toate categoriile de deșeuri (municipale, inerte, de alt tip);

 

1.2.  introducerea sau creșterea taxelor și/sau a comisioanelor de incinerare;

 

1.3.  schemele de sprijinire directă a prețurilor pentru a promova reutilizarea, repararea și reciclarea;

 

1.4.  internalizarea externalităților pozitive și negative legate de reciclare și de materii prime;

 

1.5.  introducerea unei TVA reduse sau zero pentru repararea, materialele pentru repararea și vânzarea produselor la mâna a doua;

 

1.6.  extinderea treptată la întregul teritoriu al statelor membre a sistemelor de plată în funcție de deșeurile generate, menite să stimuleze producătorii de deșeuri municipale să își reducă, să își reutilizeze și să își recicleze deșeurile;

 

1.7.  taxe ecologice sau taxe de eliminare avansate de aplicat produselor în cazul în care nu sunt în vigoare programe de responsabilitate extinsă a producătorilor;

 

1.8.  măsuri de îmbunătățire a eficienței din punctul de vedere al costurilor a schemelor existente și viitoare de răspundere a producătorilor;

 

1.9.  ajutor pentru investiții în cazul proiectelor care promovează aplicarea ierarhiei deșeurilor;

 

1.10  lărgirea domeniului de aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor pentru a include noile fluxuri de deșeuri;

 

1.11.  returnarea garanției și alte sisteme care să stimuleze producătorii de deșeuri municipale și operatorii economici să reducă, să reutilizeze și să recicleze deșeurile produse de ei;

 

1.12.  stimulente economice pentru autoritățile locale în scopul de a promova prevenirea generării de deșeuri, precum și de a dezvolta și intensifica schemele de colectare separată;

 

1.13.  măsuri de sprijinire a dezvoltării sectorului reutilizării;

 

1.14.  criterii privind achizițiile publice ecologice care promovează ierarhia deșeurilor;

 

1.15.  măsuri de eliminare treptată a subvențiilor dăunătoare care nu sunt coerente cu ierarhia deșeurilor;

 

1.16.  stimulente care să promoveze proiectarea și plasarea pe piață a produselor care nu implică producerea de deșeuri, cum ar fi bunurile reparabile.

 

2.  Alte măsuri:

 

2.1.  interdicții specifice pentru incinerarea deșeurilor reciclabile;

 

2.2.  restricții de piață pentru produsele și ambalajele de unică folosință și nereciclabile;

 

2.3.  măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a dezvoltării piețelor de produse reutilizate și de materiale reciclate (inclusiv compostate), precum și de îmbunătățire a calității materialelor reciclate;

 

2.4.  măsuri care sa includă rambursările de impozite și/sau scutiri fiscale;

 

2.5.  măsuri de creștere a gradului de sensibilizare a publicului cu privire la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reducerea acestora, inclusiv campanii ad hoc pentru a asigura reducerea deșeurilor la sursă și un nivel ridicat de participare la schemele de colectare separată;

 

2.6.  măsuri de asigurare a unei coordonări corespunzătoare, inclusiv prin mijloace digitale, între toate autoritățile publice competente implicate în gestionarea deșeurilor și participarea altor părți interesate importante;

 

2.7.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor relevante;

 

2.8.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța prevenirea deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare și reciclare;

 

  crearea de platforme de comunicare pentru a promova schimbul de cele mai bune practici între industrii, parteneri sociali, autorități locale și, de asemenea, între statele membre;

 

2.10.  introducerea unui conținut minim de material reciclat în produse;

 

2.11.  orice măsură alternativă sau suplimentară relevantă care vizează realizarea aceluiași scop.”

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Anexa III (nouă)

Directiva 2012/19/UE

Anexa Xa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa III

 

În Directiva 2012/19/UE se inserează următoarea anexă Xa:

 

„Anexa Xa

 

Instrumente pentru a promova aplicarea ierarhiei deșeurilor și trecerea la o economie circulară

 

1.   Instrumente economice:

 

1.1.  creșterea treptată a taxelor de depozitare și/sau a comisioanelor pentru toate categoriile de deșeuri (municipale, inerte, de alt tip);

 

1.2.  introducerea sau creșterea taxelor și/sau a comisioanelor de incinerare;

 

1.3.  schemele de sprijinire directă a prețurilor pentru a promova reutilizarea, repararea și reciclarea;

 

1.4.  internalizarea externalităților pozitive și negative legate de reciclare și de materii prime;

 

1.5.  introducerea unei TVA reduse sau zero pentru repararea, materialele pentru repararea și vânzarea produselor la mâna a doua;

 

1.6.  extinderea treptată la întregul teritoriu al statelor membre a sistemelor de plată în funcție de deșeurile generate, menite să stimuleze producătorii de deșeuri municipale să își reducă, să își reutilizeze și să își recicleze deșeurile;

 

1.7.  taxe ecologice sau taxe de eliminare avansate de aplicat produselor în cazul în care nu sunt în vigoare programe de responsabilitate extinsă a producătorilor;

 

1.8.  măsuri de îmbunătățire a eficienței din punctul de vedere al costurilor a schemelor existente și viitoare de răspundere a producătorilor;

 

1.9.  ajutor pentru investiții în cazul proiectelor care promovează aplicarea ierarhiei deșeurilor;

 

1.10  lărgirea domeniului de aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor pentru a include noile fluxuri de deșeuri;

 

1.11.  returnarea garanției și alte sisteme care să stimuleze producătorii de deșeuri municipale și operatorii economici să reducă, să reutilizeze și să recicleze deșeurile produse de ei;

 

1.12.  stimulente economice pentru autoritățile locale în scopul de a promova prevenirea generării de deșeuri, precum și de a dezvolta și intensifica schemele de colectare separată;

 

1.13.  măsuri de sprijinire a dezvoltării sectorului reutilizării;

 

1.14.  criterii privind achizițiile publice ecologice care promovează ierarhia deșeurilor;

 

1.15.  măsuri de eliminare treptată a subvențiilor dăunătoare care nu sunt coerente cu ierarhia deșeurilor;

 

1.16.  stimulente care să promoveze proiectarea și plasarea pe piață a produselor care nu implică producerea de deșeuri, cum ar fi bunurile reparabile.

 

2.  Alte măsuri:

 

2.1.  interdicții specifice pentru incinerarea deșeurilor reciclabile;

 

2.2.  restricții de piață pentru produsele și ambalajele de unică folosință și nereciclabile;

 

2.3.  măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a dezvoltării piețelor de produse reutilizate și de materiale reciclate (inclusiv compostate), precum și de îmbunătățire a calității materialelor reciclate;

 

2.4.  măsuri care sa includă rambursările de impozite și/sau scutiri fiscale;

 

2.5.  măsuri de creștere a gradului de sensibilizare a publicului cu privire la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reducerea acestora, inclusiv campanii ad hoc pentru a asigura reducerea deșeurilor la sursă și un nivel ridicat de participare la schemele de colectare separată;

 

2.6.  măsuri de asigurare a unei coordonări corespunzătoare, inclusiv prin mijloace digitale, între toate autoritățile publice competente implicate în gestionarea deșeurilor și participarea altor părți interesate importante;

 

2.7.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor relevante;

 

2.8.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța prevenirea deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare și reciclare;

 

2.9.  crearea de platforme de comunicare pentru a promova schimbul de cele mai bune practici între industrii, parteneri sociali, autorități locale și, de asemenea, între statele membre;

 

2.10.  introducerea unui conținut minim de material reciclat în produse;

 

2.11.  orice măsură alternativă sau suplimentară relevantă care vizează realizarea aceluiași scop.”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Directivă de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Referințe

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

14.12.2015

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Pavel Telička

2.2.2016

Examinare în comisie

14.6.2016

 

 

 

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Directivă de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Referințe

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Data prezentării la PE

2.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Examinare în comisie

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Data adoptării

24.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Data depunerii

30.1.2017

Aviz juridic - Politica de confidențialitate