Postup : 2015/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0013/2017

Predkladané texty :

A8-0013/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

SPRÁVA     ***I
PDF 925kWORD 111k
30.1.2017
PE 580.560v04-00 A8-0013/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Simona Bonafè

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0593),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods.1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0383/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. júna 2016(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0013/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory širšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a efektívneho využívania prírodných zdrojov a podpory zásad obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Čisté, účinné a udržateľné obehové hospodárstvo si vyžaduje odstránenie nebezpečných látok z výrobkov už v štádiu návrhu, a v tomto kontexte by obehové hospodárstvo malo uznávať jasné ustanovenia 7. environmentálneho akčného programu, ktorý vyzýva na vytvorenie cyklov netoxických materiálov, aby bolo možné využívať recyklovaný odpad ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu.

Odôvodnenie

EÚ by sa mala zamerať na vytvorenie čistého obehového hospodárstva a vyhnúť sa možnému hlavnému riziku, že verejnosť a trh v budúcnosti stratia dôveru k recyklovaným materiálom, pričom by mala vytvoriť trvalý odkaz. Hlavnou záťažou pre recyklačné zariadenia je prítomnosť nebezpečných látok v materiáloch. EÚ by mala klásť dôraz na odstránenie týchto nebezpečných látok z výrobkov a odpadov a nemala by ohrozovať verejné zdravie a životné prostredie zavádzaním výnimiek z bezpečnostných požiadaviek pre určité triedy podnikov alebo výrobkov a znemožňovaním identifikácie týchto kontaminovaných materiálov v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b)  Je potrebné zabezpečiť účinné a nízkoenergetické hospodárenie s druhotnými surovinami, pričom treba v oblasti výskumu a vývoja uprednostniť úsilie smerujúce k tomuto cieľu. Komisia by tiež mala zohľadniť predloženie návrhu na klasifikáciu odpadu s cieľom podporiť vytvorenie trhu Únie s druhotnými surovinami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Keď recyklovaný materiál opätovne vstúpi do hospodárstva tým, že stratí štatút odpadu, a to tým, že splní konkrétne kritériá pre stav konca odpadu, alebo tým, že sa začlení do nového výrobku, musí v plnej miere spĺňať požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok.

Odôvodnenie

Nariadenie REACH, ako sa uvádza v jeho článku 2 ods. 2, sa na odpad nevzťahuje: „Odpad, ako je vymedzený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES, nie je látkou, zmesou alebo výrobkom v zmysle článku 3 tohto nariadenia“.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Priemyselná štruktúra sa za posledné roky výrazne zmenila v dôsledku technologického pokroku a čoraz viac globalizovaných tokov tovaru. Tieto faktory predstavujú nové výzvy pre nakladanie s odpadom a spracovanie odpadu, ktoré je šetrné voči životnému prostrediu a ktoré by sa malo riešiť prostredníctvom kombinácie zvýšeného výskumného úsilia a cielených regulačných nástrojov. Plánované zastarávanie predstavuje rastúci problém, ktorý je vo svojej podstate v rozpore s cieľmi obehového hospodárstva a ku ktorému by sa preto malo pristupovať s cieľom eliminovať ho prostredníctvom sústredeného úsilia všetkých hlavných zainteresovaných strán, priemyslu, zákazníkov a regulačných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov.

(3)  Údaje a informácie, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť nahlasovaných údajov, a to zavedením spoločnej metodiky získavania a spracúvania údajov zo spoľahlivých zdrojov, vytvorením jedného vstupného miesto pre všetky údaje o odpadoch, vypustením zastaraných požiadaviek na podávanie správ, stanovením referenčného porovnávania vnútroštátnych metodík podávania správ a zavedením správy o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé nahlasovanie údajov o nakladaní s odpadom má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by mali členské štáty pri podávaní správ o dosahovaní cieľov stanovených v týchto smerniciach uplatňovať spoločnú metodiku, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov a vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby po separovanom zbere odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) nasledovalo riadne spracovanie. Na zaistenie rovnakých podmienok a dodržiavania právnych predpisov o odpade a koncepcie obehového hospodárstva by Komisia mala vypracovať spoločné normy pre spracovanie OEEZ, ako sa stanovuje v smernici 2012/19/EÚ.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov pri rovnakých podmienkach pre všetky členské štáty. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v týchto smerniciach najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(4)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o nakladaní s odpadom má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov pri rovnakých podmienkach pre všetky členské štáty. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v týchto smerniciach spoločnú metodiku pre zber a spracovanie údajov, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov.

Odôvodnenie

V záujme zlepšenia kvality a spoľahlivosti údajov v celej EÚ a ako doplnenie spoločných metód výpočtu, ktoré existujú pre tri dotknuté smernice, by mala Komisia vypracovať spoločnú metodiku pre zber a spracovanie údajov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V snahe pomôcť dosiahnuť ciele stanovené v tejto smernici a pomôcť podnietiť prechod na obehové hospodárstvo by Komisia mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi a medzi rôznymi odvetviami hospodárstva. Táto výmena by sa mohla uľahčiť prostredníctvom komunikačných platforiem, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť povedomie o nových priemyselných riešeniach a umožniť lepší prehľad o dostupných kapacitách a prispeli by k spájaniu odvetvia odpadového hospodárstva s ďalšími odvetviami a k podpore priemyselnej symbiózy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  V právnych predpisoch Únie, ktoré sa týkajú predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom, sa ako poradie priorít uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva ustanovená v smernici 2008/98/ES. Táto hierarchia sa teda uplatňuje vo vzťahu k vozidlám po dobe životnosti, batériám a akumulátorom a použitým batériám a akumulátorom a k odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Pri plnení cieľa tejto smernice by členské štáty mali prijať opatrenia potrebné na zohľadnenie priorít hierarchie odpadového hospodárstva a zabezpečiť praktické vykonávanie týchto priorít.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Keďže v súlade s obehovým hospodárstvom rastie potreba spracúvať a recyklovať odpad v Únii, dôraz by sa mal klásť na zabezpečenie toho, aby preprava odpadu bola v súlade so zásadami a požiadavkami právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, najmä so zásadou blízkosti, prednosti zhodnotenia a sebestačnosti. Komisia by mala preskúmať vhodnosť zavedenia jednotných kontaktných miest pre administratívny postup pri preprave odpadu s cieľom znížiť administratívne zaťaženie. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby zamedzili nezákonnej preprave odpadu.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2000/53/ES, pokiaľ ide o spoločnú metodiku pre zber a spracovanie údajov a formát nahlasovania údajov o vykonávaní cieľov opätovného využívania a zhodnocovania vozidiel po dobe životnosti, a vykonávania smernice 2012/19/EÚ, pokiaľ ide o metodiku zberu a spracovania údajov a formát nahlasovania údajov týkajúcich sa dosahovania cieľov stanovených pre zber a zhodnocovanie elektrických a elektronických zariadení, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111a.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odôvodnenie

Je potrebné doplniť štandardné odôvodnenie týkajúce sa vykonávacích právomocí Komisie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  S cieľom stanoviť metodiku zberu a spracovania údajov a formát nahlasovania údajov o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1). Najmä v snahe zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov by Európsky parlament a Rada mali dostávať všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti by mali mať systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek -1 (nový)

Smernica 2000/53/ES

Článok 6 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že sa budú vozidlá po dobe životnosti skladovať (aj dočasne) a spracujú v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v článku 4 smernice 75/442/EHS a v súlade s minimálnymi technickými požiadavkami, stanovenými v prílohe I k tejto smernici bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne predpisy o zdraví a životnom prostredí.“

„1.  Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa všetky vozidlá po dobe životnosti uskladnia (aj dočasne) a spracujú v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva a so všeobecnými požiadavkami stanovenými v článku 4 smernice 75/442/EHS a v súlade s minimálnymi technickými požiadavkami, stanovenými v prílohe I k tejto smernici bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne predpisy o zdraví a životnom prostredí.“

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia jednotnosti a právnej istoty v právnych predpisoch EÚ o odpadoch je nevyhnutne potrebné odvolať sa na hierarchiu odpadového hospodárstva v článkoch 1, 6 a 7.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 – odsek 1 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 7 ods. 2 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 1d. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].

1a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 7 ods. 2 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zbierajú a spracúvajú na základe spoločnej metodiky uvedenej v odseku 1d tohto článku a zasielajú ich elektronicky do 12 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 1d.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 – odsek 1 c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

1c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Kým sa nestanoví spoločná metodika zberu a spracovania údajov uvedená v odseku 1d, v správe sa posudzuje systém zberu údajov, zdroje údajov a metodika použitá v členských štátoch. Komisia posúdi aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 – odsek 1 c a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1ca.  Komisia môže v správe uviesť informáciu o vykonávaní tejto smernice ako celku a o jej vplyve na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak je to vhodné, k správe sa pripojí legislatívny návrh na zmenu tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 – odsek 1 d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 1a. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

1d.  Komisia prijme delegované akty, ktorými sa stanoví spoločná metodika zberu a spracovania údajov a formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 1a. Uvedené delegované akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 11a.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 – odsek 1 d a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1da.  Komisia do 31. decembra 2018 v kontexte akčného plánu v oblasti obehového hospodárstva a s ohľadom na záväzok Únie prejsť na obehové hospodárstvo preskúma túto smernicu ako celok, a najmä jej rozsah pôsobnosti a ciele, na základe posúdenia vplyvu a zohľadní ciele a iniciatívy politiky Únie v oblasti obehového hospodárstva. Osobitne sa zameria na prepravu ojazdených vozidiel, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o vozidlá po dobe životnosti. Na tento účel sa použijú Usmernenia korešpondentov č. 9 k preprave vozidiel po dobe životnosti. Komisia preskúma aj možnosť stanovenia cieľov pre jednotlivé zdroje, a to najmä v prípade kriticky dôležitých surovín. Ak je to vhodné, k uvedenému preskúmaniu sa pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9a

 

Nástroje na podporu prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva

 

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využijú primerané hospodárske nástroje a prijmú ďalšie opatrenia na poskytnutie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES.“

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2006/66/ES

Článok 22 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 22a

 

Údaje

 

1.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s článkami 10 a 12, sa pripojí správa o kontrole kvality.

 

2.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 23a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením metodiky zberu a spracovania údajov a formátu nahlasovania údajov.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno –a (nové)

Smernica 2006/66/ES

Článok 23 – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(–1a)  V článku 23 sa nadpis nahrádza takto:

Preskúmanie

Podávanie správ a preskúmanie

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica 2006/66/ES

Článok 23 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najneskôr do konca roka 2016 vypracuje správu o vykonávaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie a fungovanie vnútorného trhu.

1.  Komisia najneskôr do konca roka 2016 a následne každé tri roky vypracuje správu o vykonávaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie a fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/66/ES

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„3a.  Komisia do 31. decembra 2018 v kontexte akčného plánu v oblasti obehového hospodárstva a s ohľadom na záväzok Únie prejsť na obehové hospodárstvo preskúma túto smernicu ako celok, a najmä jej rozsah pôsobnosti a ciele, na základe posúdenia vplyvu. V preskúmaní sa zohľadnia ciele a iniciatívy politiky Únie v oblasti obehového hospodárstva a technický vývoj nových druhov batérií, v ktorých sa nepoužívajú nebezpečné látky, najmä ťažké a iné kovy alebo ióny kovov. Komisia preskúma aj možnosť stanovenia cieľov pre jednotlivé zdroje, a to najmä v prípade kriticky dôležitých surovín. Ak je to vhodné, k uvedenému preskúmaniu sa pripojí legislatívny návrh.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2006/66/ES

Článok 23 a a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 23aa

 

Nástroje na podporu prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva

 

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využijú primerané hospodárske nástroje a prijmú ďalšie opatrenia na poskytnutie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES.“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 8 ods. 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„V záujme ochrany životného prostredia môžu členské štáty stanoviť normy minimálnej kvality pre spracovanie vyzbieraného OEEZ.“

„V záujme ochrany životného prostredia členské štáty stanovia normy minimálnej kvality pre spracovanie vyzbieraného OEEZ.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(–1a)   V článku 8 ods. 5 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví normy minimálnej kvality založené najmä na normách vypracovaných európskymi organizáciami pre normalizáciu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.“

„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku a v súlade s poverením podľa smernice 2012/19/EÚ Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví normy minimálnej kvality. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.“

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 16 – odsek 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 16 ods. 4 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5d. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].

5a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 16 ods. 4 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zbierajú a spracúvajú na základe spoločnej metodiky uvedenej v odseku 5d tohto článku a zasielajú ich elektronicky do 12 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Členské štáty zabezpečia, aby sa nahlasovali údaje od všetkých subjektov, ktoré zbierajú alebo spracúvajú OZZE. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5d.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 16 – odsek 5c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

5c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Kým sa nestanoví spoločná metodika zberu a spracovania údajov uvedená v odseku 5d, správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch. Komisia posúdi aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 16 – odsek 5 c a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5ca.  Komisia v správe uvedie informácie o vykonávaní smernice ako celku a o jej vplyve na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak je to vhodné, k správe sa pripojí legislatívny návrh na zmenu tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 16 – odsek 5 d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 5a. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

5d.  Komisia prijme delegované akty, ktorými sa stanoví spoločná metodika zberu a spracovania údajov a formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 5a. Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 16 – odsek 5 d a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5da.  Komisia počas preskúmania uvedeného v odseku 5c v kontexte akčného plánu v oblasti obehového hospodárstva a s ohľadom na záväzok Únie prejsť na obehové hospodárstvo preskúma túto smernicu ako celok, a najmä jej rozsah pôsobnosti a ciele, na základe posúdenia vplyvu a zohľadní ciele a iniciatívy politiky Únie v oblasti obehového hospodárstva. Komisia preskúma aj možnosť stanovenia cieľov pre jednotlivé zdroje, a to najmä v prípade kriticky dôležitých surovín. Ak je to vhodné, k uvedenému preskúmaniu sa pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 16a

 

Nástroje na podporu prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva

 

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využijú primerané hospodárske nástroje a prijmú ďalšie opatrenia na poskytnutie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES.“

(1)

Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)

Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 46.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tohto návrhu je zjednodušiť záväzky členských štátov, pokiaľ ide o nahlasovacie povinnosti, a zosúladiť ich s ustanoveniami o oznamovaní v rámcovej smernici o odpade, smernici o obaloch a odpade z obalov a smernici o skládkach. Tento návrh sa zameriava aj na zosúladenie komitologických ustanovení s Lisabonskou zmluvou.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti súhlasí s cieľmi tohto návrhu a zastáva názor, že overenie plnenia týchto cieľov by malo byť založené na riadnych a spoľahlivých údajoch. Členské štáty by preto mali zamerať svoje úsilie na riadny zber a zasielanie údajov Komisii. Zmeny sú zamerané na zlepšenie kvality údajov prostredníctvom zavedenia kontroly kvality v smernici o batériách. Komisia by zároveň mala vypracovať spoločnú metodiku pre zber, triedenie a spracovanie údajov v spolupráci s národnými štatistickými úradmi s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť kvality údajov. Pozmeňujúcimi návrhmi sa má tiež zachovať povinnosť Európskej komisie posudzovať vykonávanie smerníc, ako aj ich vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, a informovať o nich. V hodnotiacich správach by Komisia mala posúdiť, či si podstatné časti smerníc vrátane ich cieľov vyžadujú revíziu s cieľom zabezpečiť, aby právne predpisy slúžili svojmu účelu. Tieto správy by mali byť doplnené o legislatívne návrhy, ak nastane potreba zlepšenia a ambicióznejších cieľov. Pripravili sa aj pozmeňujúce návrhy na zosúladenie so znením novej medziinštitucionálnej dohody zo 16. apríla 2016.

Keďže OEEZ, batérie a emisné limity sú predmetom rastúceho dopytu, ktorý vedie k rozličnému odpadu po dobe životnosti a tento odpad je zdrojom vzácnych a zriedkavých surovín, tri uvedené smernice by v blízkej budúcnosti mali podliehať dôkladnému preskúmaniu v kontexte obehového hospodárstva založenému na riadnom posúdení vplyvu a zohľadňujúcemu ekodizajn, potrebu zhodnotiť viac druhotných surovín, technologický rozvoj, ako aj ďalšie ciele a iniciatívy politík obehového hospodárstva Únie.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (20.10.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Telička

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia prijala 2. decembra 2015 nový balík o obehovom hospodárstve, ktorý obsahuje akčný plán obehového hospodárstva a štyri legislatívne návrhy o odpade. Cieľom tohto legislatívneho návrhu je stanoviť ciele znižovania množstva odpadu na skládkovanie, opätovné používanie a recykláciu, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. V návrhu sa okrem toho stanovuje ambiciózne a dôveryhodné dlhodobé smerovanie odpadového hospodárstva a recyklácie.

Hoci výbor ITRE rozhodol rozdeliť balík do štyroch samostatných spisov, vzájomne sú úzko prepojené. Mnohé zmeny týkajúce sa štatistiky a vymedzenia odpadu sú uvedené v rámcovej smernici o odpadoch, pričom ciele a záväzky podľa týchto vymedzení alebo štatistiky sú uvedené v ostatných troch smerniciach. Preto je potrebné zabezpečiť súdržnosť medzi všetkými spismi.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta revidovaný návrh, ktorý predstavuje širší, celistvejší a realistickejší prístup. Spoľahlivé vykazovanie štatistických údajov týkajúcich sa odpadového hospodárstva má kľúčový význam pre zabezpečenie rovnakých podmienok medzi členskými štátmi a efektívne nakladanie s odpadom v EÚ. Ďalšie zlepšenie v tejto oblasti je bezpochyby potrebné. Ciele navrhnuté Európskou komisiou musia byť ambiciózne, ale realistické a dosiahnuteľné pre všetky členské štáty, inak hrozí riziko rozdrobenia vnútorného trhu a neinkluzívny a teda nerovnomerný rozvoj v tejto oblasti. Dlhodobá vízia s dostatočne ambicióznymi cieľmi je správny spôsob, ako postupovať. Spravodajca má však naďalej pochybnosti o metodike používanej na stanovovanie cieľov bez ohľadu na ich vhodnosť. Okrem toho po zbere spoľahlivých a porovnateľných údajov bude potrebné preskúmať ciele a ambície na primeranej úrovni. Spravodajca tiež ľutuje, že celému návrhu chýba zameranie na vzdelávanie a informovanie, ktoré by mali byť v jadre transformácie.

Cieľom pozmeňujúcich smerníc o vozidlách po dobe životnosti, o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a o odpade z elektrických a elektronických zariadení je zjednodušiť ohlasovaciu povinnosť pre členské štáty. Stanovisko spravodajcu je zjednodušiť právne predpisy pre členské štáty a podniky, a nie ukladať im ďalšie nepotrebné povinnosti, a vytvoriť rovnaké podmienky medzi účastníkmi trhu. Nie je žiaduce vytvoriť novú dodatočnú reguláciu, ale skôr vytvoriť prostredie pre podniky, v ktorom môžu uplatňovať najekologickejšie a nákladovo najefektívnejšie riešenia v súlade s dlhodobou stratégiou. Členské štáty musia vytvoriť vhodné podmienky vrátane fiškálnych stimulov a podporovať priemyselnú symbiózu s cieľom vytvoriť takéto podmienky, aby výrobcovia dokázali splniť svoje povinnosti. Spravodajca však pochybuje, či návrh Komisie o batériách a akumulátoroch povedie k týmto záverom.

Ak chce EÚ reálne zvážiť prechod na obehové hospodárstvo, je nevyhnutné vytvoriť primeranú infraštruktúru a otvorený trh pre dopravu a odpadové hospodárstvo v EÚ. To sa doposiaľ nepodarilo a v budúcnosti sa môže stať prekážkou efektívneho odpadového hospodárstva EÚ. Spravodajca preto navrhuje, aby Komisia preskúmala vhodnosť zavedenia jednotných kontaktných miest pre administratívny postup pri preprave odpadu s cieľom znížiť administratívne zaťaženie a zrýchliť postup.

Ďalším dôležitým prvkom tohto rámca je spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) po jeho separovanom zbere. Separovaný zber OEEZ nedáva zmysel, ak po ňom nenasleduje primerané spracovanie. Niektoré členské štáty EÚ už zaviedli povinné normy spracovania OEEZ (séria EN 50625), spravodajca preto vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie povinného dodržiavania série EN 50625 o spracovaní OEEZ.

Spravodajca by tiež chcel upozorniť na vývoz výrobkov považovaných za elektronický odpad a druhotné suroviny (OEEZ, ale aj kovový šrot, plasty atď.) mimo EÚ. EÚ by sa mala zamerať na monitorovanie spracovania a recyklácie materiálov mimo svojho územia, ako sa uvádza v rámcovej smernici o vode, ale aj nezákonného vývozu týchto surovín do tretích krajín, čo je predovšetkým otázkou presadzovania súčasných právnych predpisov. Návrh Komisie týkajúci sa právnych predpisov o odpadoch neposkytuje priestor na riešenie týchto otázok. Komisia by však mala riešiť túto otázku pri revízii nariadenia o preprave odpadu a súvisiacich právnych predpisov, s cieľom zabrániť vývozu mimo EÚ, a zamerať sa na vykonávanie a presadzovanie platných právnych predpisov. Je pozitívne, že Komisia pracuje na ďalších návrhoch v oblastiach, ako sú ekodizajn alebo vykonávanie určitých smerníc, ktoré by mohli prispieť k obmedzeniu nezákonného vývozu elektronického odpadu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na protokol (č. 2) Zmluvy o Európskej únii o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudírozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva, zvýšenia energetickej efektívnosti a zníženia miery závislosti Únie by sa v Únii malo zlepšiť nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Je potrebné zabezpečiť účinné riadenie druhotných surovín s nízkou spotrebou energie, pričom treba v oblasti výskumu a vývoja uprednostniť úsilie smerujúce k tomuto cieľu. Komisia by tiež mala zohľadniť predloženie návrhu na klasifikáciu odpadu, ktorý podporí vytvorenie trhu Únie s druhotnými surovinami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Priemyselná štruktúra sa za posledné roky výrazne zmenila v dôsledku technologického pokroku a zvýšených globalizovaných tokov tovaru. Tieto faktory predstavujú nové výzvy pre riadenie a spracovanie odpadu, ktoré je šetrné voči životnému prostrediu, a musia sa riešiť prostredníctvom kombinácie zvýšeného výskumného úsilia a cielených regulačných nástrojov. Plánované zastarávanie predstavuje rastúci problém, ktorý je vo svojej podstate v rozpore s cieľmi obehového hospodárstva, a ku ktorému by sa malo pristupovať s cieľom eliminovať ho prostredníctvom spoločného úsilia všetkých hlavných zainteresovaných strán, priemyslu, zákazníkov a regulačných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správakontrole kvality údajov.

(3)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík by sa mala zlepšiť stanovením harmonizovanej metodiky zberu a spracovania údajov a vytvorením jedného vstupného miesta pre všetky údaje o odpadoch, ktorým by mal byť Eurostat, a vypustením zastaraných požiadaviek na podávanie správ, referenčným porovnávaním vnútroštátnych metodík vykazovania a zavedením správy o kontrole kvality údajov, ktorá by mala vychádzať z harmonizovaného formátu. Spoľahlivé nahlasovanie porovnateľných štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto pri príprave správ o vykonávaní podľa tejto smernice by mali členské štáty uplatňovať najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby po separovanom zbere odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) nasledovalo riadne spracovanie. Ak niektoré, ale nie všetky subjekty vykonávajúce spracovanie OEEZ budú riadne vykonávať činnosti spracovania OEEZ, vzniknú environmentálne riziká. Smernica 2012/19/EÚ Európskeho parlamentu a Rady1a poverila Komisiu, aby vypracovala spoločné normy pre spracovanie OEEZ (séria EN 50625). Na zaistenie rovnakých podmienok a dodržiavania právnych predpisov v oblasti odpadov a koncepcie obehového hospodárstva by Komisia mala vydať vykonávací akt na účely dosiahnutia právnej záväznosti týchto noriem.

 

_____________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(4)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov pri rovnakých podmienkach pre všetky členské štáty. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v týchto smerniciach najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V právnych predpisoch Únie, ktoré sa týkajú predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom, sa ako poradie priorít uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva ustanovená v smernici 2008/98/ES. Táto hierarchia sa teda uplatňuje vo vzťahu k vozidlám po dobe životnosti, batériám a akumulátorom a použitým batériám a akumulátorom a k odpadu z elektrických a elektronických zariadení Pri plnení cieľov tejto smernice by členské štáty mali prijať potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že sa zohľadnia priority hierarchie odpadového hospodárstva a zabezpečí praktické vykonávanie týchto priorít.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V záujme splnenia cieľov tejto smernice by malo byť jednoduchšie a menej nákladné prevážať odpad vnútri Únie, s jednoduchšími postupmi pre podniky pri súčasnom zachovaní environmentálnych noriem. Komisia by mala riešiť túto otázku pri revízii nariadenia (ES) č. 1013/2006 Európskeho parlamentu a Rady1a.

 

______________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Keďže v súlade s obehovým hospodárstvom rastie potreba spracovania a recyklácie odpadu v Únii, dôraz by sa mal klásť na zabezpečenie toho, aby preprava odpadu bola v súlade so zásadami a požiadavkami právnych predpisov v oblasti životného prostredia, najmä so zásadou blízkosti, prednosti zhodnotenia a sebestačnosti. Komisia by mala preskúmať vhodnosť zavedenia jednotných kontaktných miest pre administratívny postup pri preprave odpadu s cieľom znížiť administratívne zaťaženie. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby zamedzili nezákonnej preprave odpadu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Táto smernica bola prijatá s ohľadom na záväzky stanovené v medziinštitucionálnej dohode o lepšom zákonodarstve z 13. apríla 2016 a mala by sa vykonávať a uplatňovať v súlade s usmerneniami obsiahnutými v tej istej dohode.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek -1 (nový)

Smernica 2000/53/ES

Článok 8 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.  Členské štáty podniknú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že výrobcovia poskytnú informácie o rozoberaní pre každý typ nového vozidla, uvedeného na trh, do šiestich mesiacov od uvedenia vozidla na trh. Tieto informácie budú identifikovať, pokiaľ to potrebujú zariadenia na spracovanie aby postupovali v súlade s ustanoveniami tejto smernice, rôzne súčiastky vozidla a materiály a umiestnenie všetkých nebezpečných látok vo vozidlách, najmä s cieľom splniť ciele stanovené v článku 7.“

„3.  Členské štáty podniknú potrebné opatrenia aby zabezpečili, že výrobcovia poskytnú informácie o rozoberaní v elektronickom formáte pre každý typ nového vozidla, uvedeného na trh, do šiestich mesiacov od uvedenia vozidla na trh. Tieto informácie budú identifikovať, pokiaľ to potrebujú zariadenia na spracovanie aby postupovali v súlade s ustanoveniami tejto smernice, rôzne súčiastky vozidla a materiály a umiestnenie všetkých nebezpečných látok vo vozidlách, najmä s cieľom splniť ciele stanovené v článku 7.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek -1 a (nový)

Smernica 2000/53/ES

Článok 8a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 8a

 

Nástroje na podporu prechodu k obehovejšiemu hospodárstvu

 

1.  V snahe prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje alebo iné opatrenia. Na tento účel môžu členské štáty využiť hospodárske nástroje alebo iné opatrenia uvedené v prílohe IIa.

 

2.  Členské štáty oznámia Komisii konkrétne hospodárske nástroje a opatrenia zavedené v súlade s odsekom 1 do ... [vložiť dátum osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a každých päť rokov po tomto dátume.“

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 – odseky 1a až 1d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 7 ods. 2 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 1d. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [enter year of transposition of this amending act + 1 year] do 31. decembra [enter year of transposition of this amending act + 1 year].

1a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 7 ods. 2 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa zbierajú a spracúvajú s použitím harmonizovanej metodiky, aby sa zabezpečila ich porovnateľnosť, a nahlasujú sa vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 1d, ktorý podporuje opätovné použitie a ciele v oblasti otvorených údajov. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [enter year of transposition of this amending act + 1 year] do 31. decembra [enter year of transposition of this amending act + 1 year].

1b.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality.

1b.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality. Správa o kontrole kvality sa vypracuje v súlade s harmonizovaným formátom.

1c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

1c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov a dostupnosti otvorených údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva deväť mesiacov po tom, ako členské štáty nahlásia údaje a následne každé tri roky.

1d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 1a. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

1d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví harmonizovaná metodika zberu a spracovania a formát na porovnateľné nahlasovanie údajov podľa odseku 1a a formát správy o kontrole kvality uvedený v odseku 1b. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Smernica 2000/53/ES

Príloha IIa (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Dopĺňa sa príloha IIa, ako sa uvádza v prílohe I k tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2006/66/ES

Článok 15 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Spracovanierecyklácia sa môže vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo Spoločenstva za predpokladu, že preprava použitých batérií a akumulátorov je v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (1).

„1.  So zreteľom na priority hierarchie odpadového hospodárstvavplyv dopravy na životné prostredie sa spracovanie a recyklácia môže vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo Spoločenstva za predpokladu, že preprava použitých batérií a akumulátorov je v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (1).

 

Členské štáty príjmu potrebné opatrenia, aby zamedzili nezákonnej preprave odpadu.“.

__________________

__________________

(1) Ú. v. EÚ L 30. 6.2.1993, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

(1) Ú. v. EÚ L 30. 6.2.1993, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 2006/66/ES

Článok 21 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 21a

 

Nástroje na podporu prechodu k obehovejšiemu hospodárstvu

 

1.  V snahe prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje alebo iné opatrenia. Na tento účel môžu členské štáty využiť hospodárske nástroje alebo iné opatrenia uvedené v prílohe IVa.

 

2.  Členské štáty oznámia Komisii konkrétne hospodárske nástroje a opatrenia zavedené v súlade s odsekom 1 do ... [osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a každých päť rokov po tomto dátume.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2006/66/ES

Článok 22 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 22a

 

Zber, spracovanie a nahlasovanie údajov

 

1.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s článkami 10 a 12, musí byť pripojená správa o kontrole kvality.

 

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zavedie spoločnú metodiku pre zber a spracovanie údajov a formát nahlasovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2.“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/66/ES

Článok 23 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ba)  vývoj opatrení prijatých na spracovanie všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov vrátane prehľadu spôsobu, akým sa uplatňujú najlepšie dostupné techniky;“;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2006/66/ES

Príloha IVa (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Dopĺňa sa príloha IVa, ako sa uvádza v prílohe II k tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)   Článok 4 sa nahrádza takto:

Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti riadneho fungovania vnútorného trhu a dizajnu výrobkov vrátane smernice 2009/125/ES, podporia spoluprácu medzi výrobcami a recyklačnými zariadeniami a opatrenia na presadzovanie dizajnu a výroby EEZ, a to najmä v záujme uľahčenia opätovného použitia, demontáže a zhodnocovania OEEZ, ich súčiastok a materiálov. Členské štáty prijmú v tejto súvislosti príslušné opatrenia, aby sa uplatňovali požiadavky na ekodizajn uľahčujúce opätovné použitie a spracovanie OEEZ ustanovené v rámci smernice 2009/125/ES a aby výrobcovia nebránili opätovnému použitiu OEEZ tým, že použijú špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy, pokiaľ takéto špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.“

Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti riadneho fungovania vnútorného trhu a dizajnu výrobkov vrátane smernice 2009/125/ES, podporia spoluprácu medzi výrobcami, opravárenskými a recyklačnými zariadeniami a opatrenia na presadzovanie dizajnu a výroby EEZ, a to najmä v záujme uľahčenia opravy a opätovného použitia, demontáže a zhodnocovania OEEZ, ich súčiastok a materiálov a aby sa zabránilo začleneniu akýchkoľvek techník plánovaného zastarávania do výrobkov . Členské štáty prijmú v tejto súvislosti príslušné opatrenia, aby sa uplatňovali požiadavky na ekodizajn uľahčujúce opätovné použitie a spracovanie OEEZ ustanovené v rámci smernice 2009/125/ES a aby výrobcovia nebránili oprave a opätovnému použitiu OEEZ tým, že použijú špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy, pokiaľ takéto špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)   V článku 5 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  sa stanovili systémy povoľujúce konečným držiteľom a distribútorom odovzdať takýto odpad prinajmenšom bezplatne. Členské štáty zabezpečia dostupnosť a prístupnosť potrebných zberných zariadení, pričom sa zohľadní najmä hustota obyvateľstva;

„a)  sa stanovili systémy povoľujúce konečným držiteľom a distribútorom odovzdať takýto odpad prinajmenšom bezplatne. Členské štáty zabezpečia vysokú dostupnosť a jednoduchú a pravidelnú prístupnosť potrebných zberných zariadení, pričom sa zohľadní najmä hustota obyvateľstva;“;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 b (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 6 – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1b)  V článku 6 sa nadpis nahrádza takto:

„Zneškodňovanie a preprava vyzbieraného OEEZ“

„Použitie vyzbieraného OEEZ“

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 c (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 6 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1c)  V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zber a preprava separovane vyzbieraného OEEZ uskutočnili spôsobom, ktorý umožňuje optimálne podmienky pre prípravu na opätovné použitie, recykláciu a izolovanie nebezpečných látok.

„2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zber a preprava separovane vyzbieraného OEEZ uskutočnili spôsobom, ktorý umožňuje optimálne podmienky pre prípravu na opätovné použitie, recykláciu a izolovanie nebezpečných látok.

V záujme čo najlepšej prípravy na opätovné použitie členské štáty presadzujú, aby zberné systémy alebo zberné zariadenia podľa možnosti pred každou ďalšou prepravou zabezpečili v zberniach oddelenie OEEZ, ktorý sa má pripraviť na opätovné použitie, od ostatného separovane vyzbieraného OEEZ, a to najmä udelením vstupu zamestnancom centier pre opätovné použitie.

V záujme čo najlepšej prípravy na opätovné použitie členské štáty presadzujú, aby zberné systémy alebo zberné zariadenia podľa možnosti pred každou ďalšou prepravou zabezpečili v zberniach oddelenie OEEZ, ktorý sa má pripraviť na opätovné použitie, od ostatného separovane vyzbieraného OEEZ, a to najmä udelením vstupu zamestnancom centier pre opätovné použitie.

 

So zreteľom na priority hierarchie odpadového hospodárstva a vplyv dopravy na životné prostredie a bez toho, aby bola dotknutá zásada zodpovednosti výrobcu, sa podporuje prístup miestnych hospodárskych subjektov pôsobiacich v oblasti opravy a opätovného použitia k separovane vyzbieranému OEEZ.“;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 d (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 8 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1d)   V článku 8 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene vytvorili systémy na zabezpečenie zhodnocovania OEEZ za použitia najlepších dostupných techník. Systémy môžu výrobcovia vytvoriť individuálne alebo kolektívne. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci zber alebo spracovateľské činnosti skladoval OEEZ a zaobchádzal s ním v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe VIII.“

„3.  Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia, tretie strany konajúce v ich mene alebo iní prevádzkovatelia pôsobiaci na trhu vytvorili systémy na zabezpečenie zhodnocovania OEEZ za použitia najlepších dostupných techník a aby poskytovali efektívne informácie na obnovu zariadení alebo podnikov vykonávajúcich spracovateľské činnosti. Systémy môžu výrobcovia vytvoriť individuálne alebo kolektívne. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci zber alebo spracovateľské činnosti skladoval OEEZ a zaobchádzal s ním v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe VIII.“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 e (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1e)  V článku 8 ods. 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

V záujme ochrany životného prostredia môžu členské štáty stanoviť normy minimálnej kvality pre spracovanie vyzbieraného OEEZ.

V záujme ochrany životného prostredia členské štáty stanovia normy minimálnej kvality pre spracovanie vyzbieraného OEEZ. Tieto normy uverejnia.“;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 f (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1f)  V článku 8 ods. 5 sa vypúšťa druhý pododsek.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 g (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1g)  V článku 8 ods. 5 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví normy minimálnej kvality založené najmä na normách vypracovaných európskymi organizáciami pre normalizáciu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví normy minimálnej kvality založené najmä na sérii EN 50625 noriem vypracovaných európskymi organizáciami pre normalizáciu v reakcii na mandát ustanovený v smernici 2012/19/EÚ. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.“;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod -1 h (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 10 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1h) V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Spracovateľské činnosti sa môžu tiež vykonávať mimo príslušného členského štátu alebo Únie za predpokladu, že preprava OEEZ je v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (2).

„1.  So zreteľom na priority hierarchie odpadového hospodárstva a vplyv dopravy na životné prostredie sa spracovateľské činnosti môžu tiež vykonávať mimo príslušného členského štátu alebo Únie za predpokladu, že preprava OEEZ je v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (2).

 

Členské štáty príjmu potrebné opatrenia, aby zamedzili nezákonnej preprave odpadu.“

_________________

____________________

(2) Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6.

(2) Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 16 – odseky 5a až 5d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 16 ods. 4 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5d. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].

5a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 16 ods. 4 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa zbierajú, spracúvajú a nahlasujú s použitím harmonizovanej metodiky a vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5d, ktorý podporuje opätovné použitie a ciele v oblasti otvorených údajov. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].

5b.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality.

5b.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality. Správa o kontrole kvality sa vypracuje v súlade s harmonizovaným formátom.

5c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

5c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov a dostupnosti otvorených údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva deväť mesiacov po tom, ako členské štáty nahlásia údaje a následne každé tri roky.

5d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 5a. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

5d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví harmonizovaná metodika zberu a spracovania a formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 5a a formát správy o kontrole kvality uvedený v odseku 5b. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Článok 17 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 17a

 

Nástroje na podporu prechodu k obehovejšiemu hospodárstvu

 

1.   V snahe prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje alebo iné opatrenia. Na tento účel môžu členské štáty využiť hospodárske nástroje alebo iné opatrenia uvedené v prílohe Xa.

 

2.   Členské štáty oznámia Komisii konkrétne hospodárske nástroje a opatrenia zavedené v súlade s odsekom 1 do ... [osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a každých päť rokov po tomto dátume.“

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Smernica 2012/19/EÚ

Príloha Xa

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Dopĺňa sa príloha Xa, ako sa uvádza v prílohe III k tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Príloha I (nová)

Smernica 2000/53/ES

Príloha IIa (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha I

 

K smernici 2000/53/ES sa dopĺňa táto príloha IIa:

 

„ Príloha IIa

 

Nástroje na podporu uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo

 

1.   Hospodárske nástroje:

 

1.1.  progresívne zvyšovanie skládkových daní a/alebo poplatkov pre všetky kategórie odpadu (komunálny, inertný, iné);

 

1.2.  zavedenie alebo zvýšenie daní a/alebo poplatkov za spaľovanie;

 

1.3.  systémy priamej podpory cien na podporu opätovného použitia, opravy a recyklácie;

 

1.4.  internalizácia pozitívnych a negatívnych externalít spojených s recykláciou a prvotnými surovinami;

 

1.5.  zavedenie nízkej alebo nulovej DPH na opravu, materiály na opravu a predaj použitých výrobkov;

 

1.6.  postupné rozšírenie programov platby podľa množstva odpadu na celé územie členských štátov, čo pôvodcov komunálneho odpadu motivuje k zníženiu, opätovnému používaniu a recyklácii odpadu;

 

1.7.  ekologické poplatky alebo vopred hradené poplatky za likvidáciu odpadu uplatňované na výrobky, pri ktorých nie sú zavedené programy rozšírenej zodpovednosti výrobcov;

 

1.8.  opatrenia na zvýšenie nákladovej efektívnosti existujúcich a plánovaných systémov zodpovednosti výrobcov;

 

1.9.  investičná pomoc na projekty presadzujúce uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva;

 

1.10  rozšírenie pôsobnosti systémov zodpovednosti výrobcu na nové toky odpadov;

 

1.11.  zálohové systémy a iné systémy podnecujúce pôvodcov komunálneho odpadu a hospodárske subjekty, aby znižovali množstvo odpadu, opätovne ho používali a recyklovali;

 

1.12.  hospodárske stimuly pre samosprávy na podporu prevencie, rozvoja a posilnenia systémov separovaného zberu;

 

1.13.  opatrenia na podporu rozvoja v oblasti opätovného používania;

 

1.14.  ekologické kritériá pri verejnom obstarávaní, ktoré podporujú hierarchiu odpadového hospodárstva;

 

1.15.  opatrenia na postupné zrušenie škodlivých subvencií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

 

1.16.  stimuly podporujúce dizajn a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré zabraňujú vzniku odpadu, napríklad opraviteľných výrobkov.

 

2.  Iné opatrenia:

 

2.1.  osobitné zákazy spaľovania recyklovateľného odpadu;

 

2.2.  trhové obmedzenia pre výrobky na jedno použitie a nerecyklovateľné výrobky a obaly;

 

2.3.  technické a fiškálne opatrenia na podporu rozvoja trhov s opätovne používanými výrobkami a recyklovanými materiálmi (vrátane kompostovaných) a na zvýšenie kvality recyklovaných materiálov;

 

2.4.  opatrenia zahŕňajúce vrátenie dane a/alebo oslobodenie od dane;

 

2.5.  opatrenia na zvýšenie verejného povedomia o riadnom odpadovom hospodárstve a znižovaní znečisťovania odpadom vrátane ad hoc kampaní na zaistenie znižovania objemu odpadu pri zdroji a vysokej miery zapojenia sa do systémov separovaného zberu;

 

2.6.  opatrenia na zaistenie náležitej koordinácie, aj digitálnymi prostriedkami, všetkých príslušných verejných orgánov zapojených do odpadového hospodárstva a angažovania ďalších kľúčových zainteresovaných strán;

 

2.7.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom financovať budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva potrebné na splnenie príslušných cieľov;

 

2.8.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na financovanie prevencie vzniku odpadov, prípravy na opätovné použitie a recyklácie;

 

2.9.  vytvorenie komunikačných platforiem na podporu výmeny najlepších postupov medzi odvetviami, sociálnymi partnermi, miestnymi orgánmi, ako aj členskými štátmi;

 

2.10.  zavedenie minimálneho recyklovaného obsahu vo výrobkoch;

 

2.11.  akékoľvek alternatívne alebo doplňujúce opatrenia s rovnakým účelom.“

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Príloha II (nová)

Smernica 2006/66/ES

Príloha IVa (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha II

 

K smernici 2006/66/ES sa dopĺňa táto príloha IVa:

 

„Príloha IVa

 

Nástroje na podporu uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo

 

1.   Hospodárske nástroje:

 

1.1.  progresívne zvyšovanie skládkových daní a/alebo poplatkov pre všetky kategórie odpadu (komunálny, inertný, iné);

 

1.2.  zavedenie alebo zvýšenie daní a/alebo poplatkov za spaľovanie;

 

1.3.  systémy priamej podpory cien na podporu opätovného použitia, opravy a recyklácie;

 

1.4.  internalizácia pozitívnych a negatívnych externalít spojených s recykláciou a prvotnými surovinami;

 

1.5.  zavedenie nízkej alebo nulovej DPH na opravu, materiály na opravu a predaj použitých výrobkov;

 

1.6.  postupné rozšírenie programov platby podľa množstva odpadu na celé územie členských štátov, čo pôvodcov komunálneho odpadu motivuje k zníženiu, opätovnému používaniu a recyklácii odpadu;

 

1.7.  ekologické poplatky alebo vopred hradené poplatky za likvidáciu odpadu uplatňované na výrobky, pri ktorých nie sú zavedené programy rozšírenej zodpovednosti výrobcov;

 

1.8.  opatrenia na zvýšenie nákladovej efektívnosti existujúcich a plánovaných systémov zodpovednosti výrobcov;

 

1.9.  investičná pomoc na projekty presadzujúce uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva;

 

1.10  rozšírenie pôsobnosti systémov zodpovednosti výrobcu na nové toky odpadov;

 

1.11.  zálohové systémy a iné systémy podnecujúce pôvodcov komunálneho odpadu a hospodárske subjekty, aby znižovali množstvo odpadu, opätovne ho používali a recyklovali;

 

1.12.  hospodárske stimuly pre samosprávy na podporu prevencie, rozvoja a posilnenia systémov separovaného zberu;

 

1.13.  opatrenia na podporu rozvoja v oblasti opätovného používania;

 

1.14.  ekologické kritériá pri verejnom obstarávaní, ktoré podporujú hierarchiu odpadového hospodárstva;

 

1.15.  opatrenia na postupné zrušenie škodlivých subvencií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

 

1.16.  stimuly podporujúce dizajn a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré zabraňujú vzniku odpadu, napríklad opraviteľných výrobkov.

 

2.  Iné opatrenia:

 

2.1.  osobitné zákazy spaľovania recyklovateľného odpadu;

 

2.2.  trhové obmedzenia pre výrobky na jedno použitie a nerecyklovateľné výrobky a obaly;

 

2.3.  technické a fiškálne opatrenia na podporu rozvoja trhov s opätovne používanými výrobkami a recyklovanými materiálmi (vrátane kompostovaných) a na zvýšenie kvality recyklovaných materiálov;

 

2.4.  opatrenia zahŕňajúce vrátenie dane a/alebo oslobodenie od dane;

 

2.5.  opatrenia na zvýšenie verejného povedomia o riadnom odpadovom hospodárstve a znižovaní znečisťovania odpadom vrátane ad hoc kampaní na zaistenie znižovania objemu odpadu pri zdroji a vysokej miery zapojenia sa do systémov separovaného zberu;

 

2.6.  opatrenia na zaistenie náležitej koordinácie, aj digitálnymi prostriedkami, všetkých príslušných verejných orgánov zapojených do odpadového hospodárstva a angažovania ďalších kľúčových zainteresovaných strán;

 

2.7.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom financovať budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva potrebné na splnenie príslušných cieľov;

 

2.8.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na financovanie prevencie vzniku odpadov, prípravy na opätovné použitie a recyklácie;

 

2.9.  vytvorenie komunikačných platforiem na podporu výmeny najlepších postupov medzi odvetviami, sociálnymi partnermi, miestnymi orgánmi, ako aj členskými štátmi;

 

2.10.  zavedenie minimálneho recyklovaného obsahu vo výrobkoch;

 

2.11.  akékoľvek alternatívne alebo doplňujúce opatrenia s rovnakým účelom.“

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Príloha III (nová)

Smernica 2012/19/EÚ

Príloha Xa (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha III

 

Do smernice 2012/19/EÚ sa vkladá táto príloha Xa:

 

„Príloha Xa

 

Nástroje na podporu uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo

 

1.   Hospodárske nástroje:

 

1.1.  progresívne zvyšovanie skládkových daní a/alebo poplatkov pre všetky kategórie odpadu (komunálny, inertný, iné);

 

1.2.  zavedenie alebo zvýšenie daní a/alebo poplatkov za spaľovanie;

 

1.3.  systémy priamej podpory cien na podporu opätovného použitia, opravy a recyklácie;

 

1.4.  internalizácia pozitívnych a negatívnych externalít spojených s recykláciou a prvotnými surovinami;

 

1.5.  zavedenie nízkej alebo nulovej DPH na opravu, materiály na opravu a predaj použitých výrobkov;

 

1.6.  postupné rozšírenie programov platby podľa množstva odpadu na celé územie členských štátov, čo pôvodcov komunálneho odpadu motivuje k zníženiu, opätovnému používaniu a recyklácii odpadu;

 

1.7.  ekologické poplatky alebo vopred hradené poplatky za likvidáciu odpadu uplatňované na výrobky, pri ktorých nie sú zavedené programy rozšírenej zodpovednosti výrobcov;

 

1.8.  opatrenia na zvýšenie nákladovej efektívnosti existujúcich a plánovaných systémov zodpovednosti výrobcov;

 

1.9.  investičná pomoc na projekty presadzujúce uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva;

 

1.10  rozšírenie pôsobnosti systémov zodpovednosti výrobcu na nové toky odpadov;

 

1.11.  zálohové systémy a iné systémy podnecujúce pôvodcov komunálneho odpadu a hospodárske subjekty, aby znižovali množstvo odpadu, opätovne ho používali a recyklovali;

 

1.12.  hospodárske stimuly pre samosprávy na podporu prevencie, rozvoja a posilnenia systémov separovaného zberu;

 

1.13.  opatrenia na podporu rozvoja v oblasti opätovného používania;

 

1.14.  ekologické kritériá pri verejnom obstarávaní, ktoré podporujú hierarchiu odpadového hospodárstva;

 

1.15.  opatrenia na postupné zrušenie škodlivých subvencií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

 

1.16.  stimuly podporujúce dizajn a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré zabraňujú vzniku odpadu, napríklad opraviteľných výrobkov.

 

2.  Iné opatrenia:

 

2.1.  osobitné zákazy spaľovania recyklovateľného odpadu;

 

2.2.  trhové obmedzenia pre výrobky na jedno použitie a nerecyklovateľné výrobky a obaly;

 

2.3.  technické a fiškálne opatrenia na podporu rozvoja trhov s opätovne používanými výrobkami a recyklovanými materiálmi (vrátane kompostovaných) a na zvýšenie kvality recyklovaných materiálov;

 

2.4.  opatrenia zahŕňajúce vrátenie dane a/alebo oslobodenie od dane;

 

2.5.  opatrenia na zvýšenie verejného povedomia o riadnom odpadovom hospodárstve a znižovaní znečisťovania odpadom vrátane ad hoc kampaní na zaistenie znižovania objemu odpadu pri zdroji a vysokej miery zapojenia sa do systémov separovaného zberu;

 

2.6.  opatrenia na zaistenie náležitej koordinácie, aj digitálnymi prostriedkami, všetkých príslušných verejných orgánov zapojených do odpadového hospodárstva a angažovania ďalších kľúčových zainteresovaných strán;

 

2.7.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom financovať budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva potrebné na splnenie príslušných cieľov;

 

2.8.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na financovanie prevencie vzniku odpadov, prípravy na opätovné použitie a recyklácie;

 

2.9.  vytvorenie komunikačných platforiem na podporu výmeny najlepších postupov medzi odvetviami, sociálnymi partnermi, miestnymi orgánmi, ako aj členskými štátmi;

 

2.10.  zavedenie minimálneho recyklovaného obsahu vo výrobkoch;

 

2.11.  akékoľvek alternatívne alebo doplňujúce opatrenia s rovnakým účelom.“

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Smernica, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Referenčné čísla

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.12.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Pavel Telička

2.2.2016

Prerokovanie vo výbore

14.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Smernica, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Referenčné čísla

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Dátum predloženia v EP

2.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Dátum predloženia

30.1.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia