Postup : 2016/2078(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0014/2017

Předložené texty :

A8-0014/2017

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0065

ZPRÁVA     
PDF 758kWORD 140k
1.2.2017
PE 589.295v02-00 A8-0014/2017

o odpovědném vlastnictví a péči o koňovité

(2016/2078(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Julie Girling

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o odpovědném vlastnictví a péči o koňovité

(2016/2078(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 39, 42 a 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se fungování společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky,

–  s ohledem na článek 114 SFEU týkající se zřízení a fungování jednotného trhu,

–  s ohledem na protokol č. 2 SFEU o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU týkající se opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví,

–  s ohledem na článek 13 SFEU, ve kterém se stanoví, že při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování(3),

–  s ohledem na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely(4),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých („nařízení o průkazu koňovitých“)(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008(7),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. dubna 2015 ve věci C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–  s ohledem na provádění nařízení Komise (EU) č. 1337/2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u masa,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch (COM(2010)0352),

–  s ohledem na závěry studie EDUCAWEL, kterou zadala Komise(8),

–  s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na Evropskou dohodu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0014/2017),

A.  vzhledem k tomu, že hodnota odvětví koňovitých v EU dosahuje více než 100 miliard EUR ročně(9) a toto odvětví vytvořilo jen v roce 2013 další obrat ve výši 27,3 miliardy EUR v oblasti uzavírání sázek, z čehož 1,1 miliardy EUR obdržely orgány veřejné správy členských států(10);

B.  vzhledem k tomu, že jen samotné odvětví jezdeckého sportu vytváří přibližně 900 000 pracovních míst a že pět až sedm koňovitých vytváří jedno pracovní místo na celý úvazek, přičemž se tato pracovní místa, která nelze přemístit, nacházejí ve venkovských oblastech, které jsou v současnosti hospodářsky zranitelné;

C.  vzhledem k tomu, že odvětví koňovitých plní cíle politiky EU v oblasti rozvoje venkova, která se zakládá na životaschopnosti zemědělství, udržitelném řízení přírodních zdrojů a podpoře sociálního začleňování ve venkovských komunitách; vzhledem k tomu, že koňovití jsou stále velmi využíváni v zemědělství, přičemž jsou stále objevovány nové způsoby jejich využití, jako je například produkce oslího mléka, a nové možnosti a přínosy pro producenty i spotřebitele, pokud jde o další rozvoj těchto produktů;

D.  vzhledem k tomu, že odvětví koňovitých hraje aktivní úlohu při plnění cíle strategie Evropa 2020, kterým je dosažení udržitelného růstu založeného na ekologičtějším hospodářství a inkluzivním růstu, a vzhledem k významu odvětví koňovitých, které významně přispívá k environmentálnímu, hospodářskému a sociálnímu rozvoji ve venkovských oblastech;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie představuje pro jezdecký sport v celosvětovém měřítku největší trh(11);

F.  vzhledem k tomu, že v EU se nachází odhadem asi 7 milionů koňovitých, kteří mají odvěký vztah s člověkem a vykonávají velmi různorodé úlohy, od dostihů a soutěží po zvířata v zájmovém chovu, zvířata používaná k práci v dopravě, cestovním ruchu, k rehabilitaci a vzdělávacím terapiím, ve sportu, vzdělávání, v lesnictví a zemědělství, jako zdroj mléka a masa, zvířata sloužící k výzkumu a divoká a polozdivočelá zvířata; a vzhledem k tomu, že koňovití také napomáhají zachování biologické rozmanitosti a udržitelnosti venkovských oblastí a mohou během svého života zastávat několik těchto úloh;

G.  vzhledem k tomu, že zodpovědné vlastnictví a péče o koňovité začíná řádnou pozorností věnovanou zdraví zvířat a jejich dobrým životním podmínkám, a vzhledem k tomu, že otázky spojené s dobrými životními podmínkami musí být ústředním prvkem veškerých činností souvisejících s koňovitými; vzhledem k tomu, že regulační situace se na úrovni EU mezi jednotlivými členskými státy liší a že stávající právní předpisy jsou v rámci EU prováděny různě, což vede k narušování hospodářské soutěž a zhoršování životních podmínek zvířat;

H.  vzhledem k tomu, že koňovití jsou v poměru ke stavu populace nejčastěji převáženými zvířaty v Evropě(12), a vzhledem k tomu, že doba přepravy zvířat vyvolává vážné znepokojení u občanů EU, kteří požadují, aby byla kratší, neboť koňovití jsou často v EU i mimo ni přepravováni ve vozidlech, která nejsou pro jejich převoz vhodná, a než dosáhnou své cílové destinace, musí překonat dlouhé vzdálenosti v rámci silniční, letecké a námořní dopravy;

I.  vzhledem k tomu, že údaje o přesunech koňovitých pro komerční účely se zaznamenávají prostřednictvím obchodního řídicího a expertního systému (TRACES), ale tyto údaje se zveřejňují pouze jednou ročně a s dvouletým odstupem;

J.  vzhledem k tomu, že by okamžitě dostupné údaje mohly příslušným orgánům a jiným organizacím pomoci při lepším monitorování dopadů na zdraví zvířat a při vyšetřování následných známek nedostatečné biologické bezpečnosti;

K.  vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečné údaje k přímému vyčíslení počtu koňovitých, kteří jsou využíváni k práci v malých a částečně soběstačných zemědělských podnicích, z nichž se velká část nachází v nových členských státech, a v oblasti cestovního ruchu;

L.  vzhledem k tomu, že Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) přijala v květnu 2016 pokyny týkající se koňovitých používaných k práci(13), pokud jde o dodržování pěti základních svobod zvířat, tj. jejich práva na život bez hladu, žízně a podvýživy, bez strachu a stresu, bez fyzického a tepelného nepohodlí, bez bolesti a práva na (co nejvíce) přirozené chování;

M.  vzhledem k tomu, že koňovití vytváří pro obce a venkovské regiony cenná pracovní místa a příjmy v oblasti zemědělství, jezdeckých aktivit a cestovního ruchu, které nelze přemístit, avšak životní podmínky některých koňovitých jsou špatné a turisté jsou většinou bohužel málo informovaní na to, aby poznali problémy v oblasti dobrých životních podmínek a zjednali jejich nápravu(14);

N.  vzhledem k tomu, že pomocí označení potvrzujícího dobré životní podmínky zvířat, které toto odvětví zavedlo, lze zajistit, aby dotčené činnosti byly prováděny řádně a veřejnost obdržela nezbytné informace;

O.  vzhledem k tomu, že neomezené, neselektivní a nezodpovědné rozmnožování koňovitých může mít za následek zvířata, která nemají ekonomickou hodnotu a žijí ve velmi problematických podmínkách, zejména pak v době hospodářského útlumu; vzhledem k tomu, že Parlament a Rada nedávno přijaly právní předpisy harmonizující zootechnické a genealogické podmínky pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, včetně koňovitých, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost plemenářství EU a zkvalitnit jeho organizaci a zlepšit dostupné informace o plemenitbě čistokrevných zvířat a o čistokrevných plemenných zvířatech, zejména pokud jde o koňovité;

P.   vzhledem k tomu, že k opouštění koňovitých dochází v západních členských státech od roku 2008 stále častěji, zejména tam, kde se koňovití stali nákladným luxusem a zvířata spíše než zdroj příjmů představují velkou finanční zátěž; vzhledem k tomu, že Komise ani členské státy na tento problém odpovídajícím a uspokojivým způsobem nereagovaly;

Q.  vzhledem k tomu, že většina případů takovéhoto jednání se týká soukromých vlastníků a nejsou typické pro většinu odborníků v odvětví koňů v Evropě;

R.  vzhledem k tomu, že koňovití jsou společenská zvířata s kognitivními schopnostmi a silným afiliativním chováním, a vzhledem k tomu, že koňovití se používají v řadě vzdělávacích, školících, terapeutických a rehabilitačních programů, včetně případů poruch autistického spektra, mozkové obrny, cévních mozkových příhod, potíží a postižení v oblasti učení a osvojování jazyka, dále rehabilitace pachatelů, psychoterapie, programů pro léčbu posttraumatické stresové poruchy a závislosti;

S.  vzhledem k tomu, že majitelé čelí těžkým rozhodnutím, pokud už nejsou schopni o své koňovité odpovídajícím způsobem pečovat, částečně kvůli velkým nákladům spojeným s veterinární péčí, a vzhledem k tomu, že v některých členských státech se až příliš často majitelé, kteří již nejsou schopni nést náklady spojené s veterinární péčí a zajištěním dobrých životních podmínek koňovitých, uchylují k eutanazii jako k prvnímu a velmi nákladnému řešení; vzhledem k tomu, že v jiných členských státech mohou být koňovití utraceni pouze tehdy, je-li jasné, že je utracení nutné z veterinárního hlediska, bez ohledu na dlouhodobé životní podmínky dotčeného zvířete;

T.  vzhledem k tomu, že koňovití nejsou v mnoha zemích mimo Unii považováni za zvířata k produkci potravin, a vzhledem k tomu, že koňské maso je tak z těchto zemí běžně dováženo za účelem jeho prodeje a uvádění na trh v EU; vzhledem k tomu, že tato situace vede k problémům v oblasti dobrých životných podmínek zvířat a k narušování hospodářské soutěže, neboť EU v současnosti nedovoluje, aby se do potravinového řetězce dostalo maso z koní, kteří nebyli původně určeni pro produkci masa a porážku, zatímco na maso dovážené ze třetích zemí se uplatňuje větší flexibilita;

1.  uznává značný hospodářský, environmentální a sociální přínos koňovitých v celé EU a zásadní kulturní a vzdělávací hodnoty, které jsou s nimi přímo spojeny, jako je úcta ke zvířatům a životnímu prostředí;

2.   zdůrazňuje, že koňovití jsou v zemědělských podnicích v rostoucí míře využíváni pro sportovní a rekreační účely, protože zemědělci se snaží diverzifikovat své činnosti a rozšířit svůj základ příjmů, a zdůrazňuje, že koňovití usnadňují multifunkčnost zemědělských podniků, což vede ke zvyšování zaměstnanosti ve venkovských oblastech a přispívá k rozvoji vztahů mezi městy a venkovem, místní udržitelnosti a k soudržnosti;

3.  vyzývá k tomu, aby byl na úrovni EU přiznán větší význam odvětví koňovitých a aby byly uznány jeho přínosy pro hospodářství venkova a to, že významným způsobem přispívá k obecným a strategickým cílům EU, a aby bylo toto odvětví ve větší míře začleňováno do různých prvků SZP, včetně přímé podpory v rámci prvního nebo druhého pilíře;

4.  konstatuje, že dobrý zdravotní stav a životní podmínky koňovitých zvyšují hospodářskou výkonnost zemědělských i jiných podniků a obecně přispívají k hospodářství venkova a současně splňují rostoucí požadavky občanů EU, které se týkají zdraví zvířat a jejich životních podmínek;

5.  vyzývá Komisi, aby koňovitým přiznala statut zvířete používaného k práci, neboť se jedná o významný nástroj při zemědělské činnosti ve venkovských oblastech Evropy, zejména v horských oblastech a v oblastech, do nichž je obtížný přístup;

6.  zdůrazňuje, že majitelé koňovitých by měli mít minimální úroveň znalostí o chovu koňovitých a že s vlastnictvím je spojena osobní odpovědnost zajištění dobré úrovně zdravotního stavu a životních podmínek zvířat v péči majitele;

7.  zdůrazňuje, že důležitým nástrojem k uspokojení těchto potřeb by měla být výměna znalostí nejen mezi majiteli koňovitých, ale také mezi členskými státy, a konstatuje, že současně s nově získanými vědeckými poznatky a vývojem v legislativní oblasti a nových učebních metod zlepšili i odborníci zabývající se koňovitými své pracovní metody způsobem, který umožňuje zlepšovat životní podmínky koňovitých;

8.  konstatuje, že většina chovatelů koňovitých a osob, které se o tato zvířata starají, se chová odpovědně; zdůrazňuje, že větší podpora dobrých životních podmínek zvířat má největší šanci uspět v rámci ekonomicky životaschopných systémů produkce;

9.  poznamenává, že profesionálové potřebují zůstat ekonomicky životaschopní a zároveň účinně reagovat na nové výzvy, jako jsou omezené přírodní zdroje, dopady změny klimatu nebo výskyt a šíření nových nemocí;

10.  vybízí členské státy, aby vytvořily podmínky, které zajistí životaschopnost zemědělských podniků;

11.  v souvislosti s 10 zásadami Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) zdůrazňuje význam budoucích referenčních center pro dobré životní podmínky zvířat, pokud jde o lepší úroveň dodržování právních předpisů a jejich soudržného prosazování, spolu s šířením informací a osvědčených postupů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat;

12.  vyzývá Komisi, aby zadala Eurostatu studii, v níž bude analyzován hospodářský, environmentální a sociální dopad všech aspektů odvětví koňovitých, a aby pravidelně poskytovala statistické údaje o využívání služeb, přepravě a porážce koňovitých;

13.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se zainteresovanými stranami a organizacemi působícími v odvětví koňovitých vypracovala evropské pokyny k osvědčeným postupům v odvětví koňovitých, které budou určeny různým uživatelům a odborníkům a budou vycházet ze stávajících pokynů, včetně postupů zaměřených vedle péče na konci života také na životní podmínky specifických druhů a behaviorální péči;

14.  vyzývá Komisi, aby zajistila stejnoměrné provádění pokynů EU a uvolnila zdroje pro překlad tohoto dokumentu;

15.  vyzývá Komisi, aby shromažďovala osvědčené postupy a vzdělávací programy jednotlivých členských států v oblasti životních podmínek zvířat a vybízela k jejich výměně a aby podpořila vytváření a šíření těchto informací o tom, jak naplňovat potřeby koňovitých, ať už plní jakoukoliv úlohu, na základě „pěti svobod“ a při zohlednění celého života koňovitých;

16.  vyzývá Komisi, aby při vypracovávání evropských pokynů k osvědčeným postupům v odvětví koňovitých zohlednila multifunkční úlohu koňovitých a své pokyny zaměřila také na odpovědné rozmnožování, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, výhody sterilizace koňovitých, práci v odvětví cestovního ruchu, zemědělství a lesnictví, vhodné způsoby přepravy a porážky pro koňovité a ochranu před podvodnými praktikami včetně dopingu, a doporučuje, aby byly tyto pokyny, ve spolupráci se zástupci Unií uznaných profesních zemědělských organizací, šířeny chovatelům, společnostem zabývajícím se koňovitými, zemědělským podnikům, stájím, útulkům, přepravcům a jatkám a aby byly dostupné v různých formátech a jazycích;

17.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly činnost Evropské sítě chovatelů koní a Evropského sdružení státních koňských chovů (European State Studs Association), neboť tyto subjekty hrají významnou úlohu v evropském odvětví koní díky tomu, že slouží jako platforma pro výměnu osvědčených postupů a zachovávají tradice, dovednosti, stará koňská plemena a vliv tohoto odvětví;

18.  naléhavě vybízí Komisi, aby navýšila své zdroje na vzdělávání v oblasti dobrých životních podmínek v zemědělských podnicích zaměřené jak na odborníky s přímým kontaktem s koňovitými, jako jsou veterináři, chovatelé zvířat a majitelé koní, tak na širší okruh uživatelů, tak aby toto vzdělávání pokrývalo i dobré životní podmínky a chov koňovitých, přičemž je nezbytné zdůrazňovat význam vzdělávání a informací, a to prostřednictvím zemědělského poradního systému;

19.  vyzývá Komisi a členské státy, aby rovněž využívaly systémy pro sdílení znalostí za účelem výměny osvědčených postupů a podnikatelských modelů, aby zvyšovaly povědomí o příslušných tématech a podporovaly inovace a nové myšlenky; konstatuje, že v některých členských státech systémy na sdílení znalostí v odvětví koňovitých již existují;

20.  vyzývá Komisi, aby se znovu zavázala k vypracování Evropské listiny udržitelného a odpovědného cestovního ruchu a spolu s tím k šíření jasných informací, které turistům a subjektům zainteresovaným v cestovním ruchu pomohou zohlednit otázku dobrých životních podmínek zvířat při rozhodování o tom, zda využít služeb koňovitých používaných k práci; zdůrazňuje, že tato listina by měla vycházet z již existujících kvalitních listin, které vypracovaly uznávané, reprezentativní a profesní zemědělské organizace, a poznamenává, že zatímco v některých členských státech mají přísné pokyny týkající se pracovních podmínek a pracovní doby, v jiných taková ochrana chybí;

21.  vyzývá Komisi, aby vydala obecné pokyny pro členské státy ohledně modelů cestovního ruchu příznivých vůči životním podmínkám zvířat s ohledem na koňovité používané k práci;

22.  naléhavě vybízí členské státy, aby zavedly dobrovolné obecné pokyny, které by zahrnovaly denní pracovní dobu a dobu odpočinku, a chránily tak koňovité používané k práci před přehnaným pracovním nasazením a ekonomickým vykořisťováním;

23.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že údaje ze systému TRACES budou veřejnosti dostupné mnohem rychleji, než je tomu nyní;

24.   zdůrazňuje, že stávající právní předpisy EU na ochranu zvířat během přepravy a souvisejících operací si kladou za cíl předcházet zraněním a utrpení zvířat a zajistit, aby byla zvířata přepravována za vhodných podmínek a doba přepravy byla přiměřená, a je znepokojen nedostatky, které se projevují v prosazování právních předpisů upravujících životní podmínky zvířat v souvislosti s jejich přepravou ze strany mnoha příslušných orgánů členských států;

25.  vyzývá Komisi, aby zajistila řádné uplatňování a účinné a jednotné vymáhání stávajících právních předpisů EU týkajících se přepravy zvířat a právně závazné podávání zpráv ve všech členských státech;

26.  vyzývá členské státy, které se zabývají vývozem koňovitých, aby nalezly způsoby, jak podněcovat porážku na vlastním území, s cílem co nejvíce se vyhnout přepravě živých zvířat, a vyzývá Komisi, aby v rámci budoucího i stávajícího právního rámce stanovila mechanismus pro účinnou kontrolu dodržování právních a správních předpisů;

27.  požaduje, aby Komise navrhla zkrácení maximální délky cesty pro veškerou přepravu koní za účelem porážky, a to s ohledem na závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a na pokyny pro přepravu koňovitých, které vypracovaly profesní organizace tohoto odvětví, přičemž by měly být zohledněny specifické charakteristiky tohoto odvětví v různých zemích;

28.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly obecné pokyny, usnadňovaly a podporovaly vědecký výzkum týkající se životních podmínek koňovitých v době porážky, stávající poznatky z výzkumu v této oblasti uplatňovaly v praxi s cílem vyvinout humánní způsoby porážky, které budou lépe přizpůsobené koňovitým, a poskytovaly tyto obecné pokyny příslušným orgánům členských států;

29.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se plně a řádně zavázaly k provádění inspekcí a pravidelných auditů na jatkách, která se nacházejí na jejich území a mají licenci na porážení koňovitých, aby bylo zajištěno, že jatka splňují zvláštní potřeby koňovitých týkající se jejich dobrých životních podmínek, zejména pokud jde o zařízení a kvalifikaci personálu;

30.  vyzývá Komisi, aby se zavázala k vypracování potvrzených ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat, které by měly být použity k posouzení životních podmínek koňovitých, odhalení stávajících problémů a k usnadnění rychlejšího zlepšení při současném zajištění praktického provádění a přínosů pro odvětví, a domnívá se, že je důležité zapojit do tohoto procesu vytváření těchto ukazatelů také zainteresované strany, které obdobné nástroje již v EU uplatňují, a úzce přitom spolupracovat se zástupci profesních organizací z odvětví koňovitých;

31.  naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby vybízely majitele koní ke zřizování sdružení;

32.  zdůrazňuje význam humánního zacházení s koňovitými a dobrých životních těchto zvířat a také zásadu, podle níž nelze za žádných okolností a nikde tolerovat kruté či poškozující zacházení s těmito zvířaty ze strany majitele, trenéra, ošetřovatele koní či jiné osoby;

33.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly přísnější právní předpisy ohledně špatného zacházení se zvířaty a jejich opouštění, včetně mimořádných opatření proti opouštění zvířat, a aby plně a řádně vyšetřily zprávy o nelidském zacházení a porušování zásady dobrých životních podmínek ve vztahu ke koňovitým;

34.  konstatuje, že existují rozdíly mezi druhy koňovitých a že tyto rozdíly mají vliv na potřeby související s životními podmínkami, včetně potřeb v oblasti péče o tyto zvířata na konci jejich života a požadavků týkající se jejich porážky;

35.  vyzývá Komisi, aby vypracovala studii a tyto rozdíly zdokumentovala a aby vydala zvláštní pokyny pro jednotlivé druhy s cílem zajistit dobré životní podmínky;

36.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly výzkum a vývoj systémů chovu přizpůsobených konkrétnímu druhu v odvětví koňovitých, přičemž by mělo být zohledněno přirozené chování koňovitých jakožto stádních zvířat se sklonem plašit se;

37.  vyzývá Komisi, aby si jako jednu z priorit stanovila pilotní projekt, který přezkoumá možnost použití nových a stávajících režimů financování jako odměny za výsledky v oblasti dobrých životních podmínek koňovitých používaných k práci, včetně zvířat žijících v malých a částečně soběstačných zemědělských podnicích;

38.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude plně a náležitě provedeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 (nařízení o průkazu koňovitých);

39.  konstatuje, že cena veterinárních léčivých přípravků, náklady na likvidaci mrtvých zvířat a náklady na eutanazii, je-li povolena, se mohou stát samy o sobě překážkou k ukončení života koňovitých, což vede k prodlužování utrpení;

40.  vyzývá členské státy, aby vyšetřily ohlášené případy nelidského zacházení při eutanazii a porušování zásady dobrých životních podmínek, např. nevhodného užití léčivých přípravků, a aby o těchto porušeních podaly Komisi zprávu;

41.  je si vědom nárůstu produkce oslího a koňského mléka a vyzývá Komisi, aby vydala pokyny k chovu oslů a koní na mléko;

42.  vyzývá členské státy, aby se ve spolupráci s profesními, reprezentativními a uznávanými zemědělskými organizacemi zavázaly k provedení většího počtu kontrol v zemědělských podnicích chovajících osly a koně na mléko;

43.   vyjadřuje vážné znepokojení nad dovozem a používáním veterinárních léčivých přípravků obsahujících sérový gonadotropin březích klisen (PMSG);

44.  vyzývá ředitelství Komise pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, aby prostřednictvím auditů přezkoumalo, zda certifikovaní producenti hormonu PMSG dodržují v průběhu procesu produkce hormonu ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat, a aby přezkoumalo životní podmínky klisen využívaných pro získávání hormonů pro využití ve farmaceutickém průmyslu a zacházení s nimi a aby o tom vypracovalo zprávu;

45.  zdůrazňuje, že stále neexistuje spravedlivý daňový systém, který by byl uzpůsoben potřebám jednotlivých členských států a umožnil by profesionálním zemědělcům, kteří se věnují chovu koňovitých, aby měli dostatečné příjmy, které jim umožní pokračovat v hospodářské činnosti v evropských zemědělských podnicích věnujících se chovu koňovitých;

46.  konstatuje, že zavedení spravedlivějšího daňového systému pro odvětví koňovitých by tomuto odvětví umožnilo fungovat na základě rovných podmínek, zvýšilo by transparentnost činností týkající se koňovitých, a tím by rovněž přispělo k boji proti podvodům a k řešení otázek šedé ekonomiky a umožnilo by profesionálním chovatelům koní vytvářet příjmy, které jsou potřebné pro zachování hospodářské činnosti;

47.  domnívá se, že je třeba, aby byly během nadcházející revize o DPH vyjasněny právní předpisy v oblasti DPH vztahující se na odvětví koňovitých, čímž by se podpořil rozvoj odvětví koňovitých, které by se orientovalo na růst a tvorbu pracovních míst;

48.  vyzývá Komisi, aby učinila kroky s cílem poskytnout členským státům větší flexibilitu při zavádění snížené sazby DPH pro všechny aktivity v tomto odvětví, a je přesvědčen, že výsledkem tohoto upřesnění by mělo být vytvoření jednotného, spolehlivého a cíleného rámce pro snížené sazby DPH, jenž poskytne členským státům dostatečný prostor, aby mohly samy formulovat své daňové politiky;

49.  zdůrazňuje rozdíly v přísnosti norem na ochranu zdraví, které jsou uplatňovány na maso koňovitých v Evropě, a norem uplatňovaných na toto maso dovážené ze třetích zemí;

50.  připomíná, že je nezbytné zavést účinnou sledovatelnost koňského masa, a zdůrazňuje, že je třeba, aby byla evropským spotřebitelům zjištěna rovnocenná úroveň zdravotních požadavků a požadavků na bezpečnost potravin a aby byl zaručen soulad dovážených produktů s těmito požadavky bez ohledu na původ koňského masa, které je předmětem spotřeby;

51.  vyzývá Komisi, aby přijala kroky zaměřené na obnovení rovnováhy mezi úrovní požadavků v EU a požadavků, jejichž dodržování je kontrolováno na hranicích, přičemž je třeba zaručit spotřebitelům zdravotní nezávadnost;

52.  vyzývá proto Komisi, aby stanovila povinnost uvádět u všech zpracovaných výrobků z koňského masa zemi původu;

53.  vyzývá Komisi, aby zvýšila počet auditů prováděných na jatkách mimo Unii, jež mají povolení vyvážet maso koňovitých do EU, a aby podmíněně pozastavila dovoz masa koňovitých vyprodukovaného ve třetích zemích, které nesplňují požadavky EU na sledovatelnost a bezpečnost potravin;

54.  zdůrazňuje, že je třeba překonat tabu spojené s ukončením života koňovitých; domnívá se, že usnadnění konce života u koní nevylučuje jejich vstup do potravinového řetězce;

55.  vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost péči na konci života u koňovitých, včetně otázky maximálních limitů reziduí u běžně používaných veterinárních léčiv, jako je např. fenylbutazon, s cílem zaručit bezpečnost potravinového řetězce;

56.  vyzývá členské státy, aby podporovala opětovné začlenění do potravinového řetězce prostřednictvím systému ochranné lhůty, který bude vycházet z vědeckého výzkumu a umožní, aby mohlo být zvíře opětovně začleněno do řetězce poté, co mu byly naposled podány léčivé přípravky, přičemž je třeba zaručit spotřebitelům zdravotní nezávadnost;

57.  konstatuje, že v případě koňovitých, kteří nejsou určeni na porážku za účelem produkce potravin pro lidskou spotřebu (registrováni jako zvířata, která „nejsou určena k použití v potravinářské výrobě“), neexistují v některých členských státech záznamy o léčivých přípravcích, které jim byly podány, a je možné, že by tato zvířata mohla být nelegálně jatečně zpracována, a ohrozit tak vážným způsobem veřejné zdraví; žádá Komisi, aby tuto mezeru v právní úpravě odstranila;

58.  vybízí Komisi, aby společně s Federací evropských veterinárních asociací pro medicínu koní (FEEVA) zvážila harmonizaci přístupu k léčbě a léčivým přípravkům na celém evropském území;

59.  domnívá se, že přínosem této harmonizace by bylo zabránění narušování hospodářské soutěže, usnadnění šířeji dostupné léčby chorob koní a účinnější zmírňování bolesti u tohoto zvířete;

60.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly výměnu osvědčených postupů s cílem usnadňovat racionální využívání léčivých přípravků u koňovitých;

61.  konstatuje, že ačkoli léčba a veterinární léčivé přípravky jsou v některých případech jistě nezbytné a vhodné, je třeba vynakládat více úsilí na vyřešení problému nízké úrovně investic a nedostatku léčivých přípravků, včetně očkování, které jsou dostupné pro léčbu koňovitých;

62.  upozorňuje dále na to, že je třeba rozvíjet farmaceutický výzkum a inovace v oblasti podávání léčivých přípravků koňovitým, neboť v tomto odvětví panuje akutní nedostatek léčivých přípravků přizpůsobených metabolismu koňovitých;

63.  vyzývá Komisi, aby financovala dodatečný výzkum zabývající se možnými dopady různých léčivých přípravků na život koňovitých;

64.  konstatuje, že některá plemena koňovitých chovaná v členských státech jsou místními plemeny, která jsou součástí způsobu života a kultury některých komunit, a že některé členské státy zahrnuly to svých programů rozvoje venkova opatření k ochraně a dalšímu šíření těchto plemen;

65.  vyzývá Komisi, aby se zavázala k zavedení programů finanční podpory určených na zachování a ochranu původních druhů koňovitých, které v EU žijí volně nebo jim hrozí vyhynutí;

66.  uznává vysokou ekologickou a přírodní hodnotu populací volně žijících koňovitých, kteří kromě toho, že mají hodnotu z hlediska cestovního ruchu, přispívají k pročišťování a zúrodňování oblastí, v nichž žijí, a vyzývá k tomu, aby byl proveden rozsáhlejší výzkum zaměřený na problémy, kterým tyto populace čelí;

67.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 303,18.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.

(5)

Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(7)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(8)

Viz http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf, navštíveno dne 6. září 2016.

(9)

Fédération Equestre Internationale (FEI), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) (Často kladené otázky a odpovědi ohledně vysoce výkonných v koní ve skvělé kondici.) Předloha přijata na plenárním zasedání organizace OIE v květnu 2014.

(10)

Výroční zpráva Mezinárodní federace orgánů v oblasti koňských dostihů.

(11)

Databáze FEI, navštíveno dne 22. září 2014.

(12)

Databáze TRACES 2012.

(13)

Světová organizace pro zdraví zvířat – Terrestrial Animal Health Code (Zdravotní kodex suchozemských zvířat, 2016), kapitola 7.12.

(14)

Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary (Oslí a mezčí taxi na Santorini – nezávislá zpráva o životních podmínkách zvířat pro organizaci Donkey Sanctuary), 2013.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozsah odvětví koňovitých v Evropské unii

Koňovitým patří jedinečné místo v evropské historii a civilizaci. Jsou to nejvšestrannější zvířata: nejen že poskytují mléko a maso, ale jedná se i o sportovce, zvířata v zájmovém chovu, zvířata používaná k práci v dopravě, cestovním ruchu, lesnictví, zemědělství a při terapii, zvířata používaná ve výzkumu i divoká a polozdivočelá zvířata.

 

Graf 1: Populace koňovitých na počet obyvatel

Podle sdružení Fédération Equestre Internationale hodnota odvětví koňovitých v EU dosahuje více než 100 miliard EUR ročně. Odhaduje se, že v EU žije 7 milionů koňovitých, kteří užívají 2,6 milionu hektarů půdy(1), a pouze odvětví koňského sportu v celé EU vytváří nejméně 900 000 pracovních míst(2).

Je zřejmé, že odvětví koňovitých má značný dopad na místní ekonomiky, zejména ve venkovských oblastech. Podle jedné zprávy o odvětví koňovitých ve Francii zde nachází zaměstnání na částečný úvazek i velký počet žen(3).

V některých členských státech lze úlohu koňovitých pro místní ekonomiku vyčíslit obtížněji. Jejich úloha zde spočívá v práci na malých a částečně soběstačných hospodářstvích a v cestovním ruchu. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by umožnily přesně vyčíslit počet zvířat chovaných v malých a částečně soběstačných hospodářstvích, avšak udává se, že v současnosti žije v Rumunsku 600 000 až 800 000 koňovitých, z nichž asi 80 % se používá k práci, např. k přepravě zboží a lidí, v zemědělství a lesnictví(4).

Evropský trh v oblasti koňského sportu a volného času tráveného s koňovitými je největší na světě. V 28 členských státech se narodilo 21 % ze všech světových plnokrevníků. V Unii se v roce 2013 konalo 93 % všech světových překážkových dostihů a 21 000 rovinových dostihů a více než 43 000 klusáckých dostihů. Navíc se v EU v roce 2014 konala většina akcí FEI (překážkové dostihy, drezura, soutěž všestrannostní způsobilosti a paradrezura).

Odvětví koňovitých také nabízí příležitosti pro podnikatele v celé Evropě, zvlášť pro ty ve venkovských oblastech. Například v některých částech Itálie je tradiční chov oslů na mléko a zemědělské podniky, které se tímto chovem zabývají, se nachází také v Belgii, Nizozemsku, Francii, na Kypru a v Rumunsku. Má se totiž za to, že oslí mléko prospívá konzumentům mnoha způsoby, a považuje se za nejlepší náhražku lidského mléka(5) pro kojence a nemocné děti. Cena oslího mléka sice kolísá, ale obvykle se nachází v rozmezí od 8 do 15 EUR za litr.

Koňovití jsou rovněž běžně používáni při terapii a rehabilitaci a při tom skýtají další ekonomické příležitosti a výhody pro společnost. Hipoterapii používá ve Spojeném království sdružení Riding for the Disabled Association a The Donkey Sanctuary, a pomáhá tak lidem s nejrůznějšími potížemi, včetně poruch autistického spektra, dětské mozkové obrny, cévních mozkových příhod a potížemi v oblasti osvojování jazyka(6). V celé Evropě se nachází jedna nebo více organizací nebo jednotlivců, kteří jsou členy sdružení Federation of Horses in Education and Therapy International AISBL (HETI), v 21 členských státech(7).

Koňovití v EU jsou také zdrojem masa a v menší míře i usně. Počet poražených zvířat lze určit jen obtížně, neboť se každý rok mění. V řadě členských států byl v letech 2011–2012 vykázán nárůst porážek, avšak v roce 2013 počet poražených zvířat opět klesl.

Obavy o dobré životní podmínky a jejich příčiny, které mají negativní dopad na odvětví koňovitých

Z výzkumu provedeného organizacemi World Horse Welfare a Eurogroup for Animals ve zprávě s názvem Removing the Blinkers: The Health and Welfare of European Equidae in 2015 (Sundejme klapky z očí: zdraví a dobré životní podmínky evropských koňovitých v roce 2015), vyplývá, že navzdory šíři odvětví, čelí všech 7 milionů koňovitých v Evropě nápadně podobným problémům.

Zvlášť závažnou příčinou znepokojení je v řadě členských států chov koňovitých na práci, zejména pokud se v daném státě nachází velké populace koňovitých a pokud se koňovití používají na malých a částečně soběstačných hospodářstvích. Jelikož se řada těchto koňovitých může živit snadno dostupnou potravou, např. travou nebo senem, může se zdát, že potřebují jen málo odborné péče. Avšak problémy v oblasti dobrých životních podmínek, které způsobí neodborný amatérský podkovář nebo nevhodný postroj, působí jedinci nejen nepohodlí a utrpení, ale také snižují jeho schopnost účinné práce a jeho délku života, což má negativní vliv i na zemědělský či jiný podnik.

Řada totožných problémů byla zjištěna i při použití koňovitých v cestovním ruchu. V některých případech jsou dobré životní podmínky koňovitých vážně narušeny prací, kterou vykonávají, což má následně vliv na účinné fungování podniku. Ačkoliv tato zvířata často pracují všem na očích, mohou i nadále trpět špatnými životními podmínkami, pokud turisté nedokážou tyto případné problémy týkající se životních podmínek rozpoznat.

 

Graf 2: Převažující problémy v oblasti životních podmínek podle zprávy nevládních organizací s názvem Removing the Blinkers: The Health & Welfare of Equidae in 2015 (Sundejme klapky z očí: zdraví a dobré životní podmínky evropských koňovitých v roce 2015)

V odvětví koňského sportu lze mnohé evropské chovatele nalézt na předních světových pozicích. Evropské plemenné knihy jsou na prvních místech klasifikace Světové chovatelské federace sportovních koní (World Breeding Federation for Sports Horses, WBFSH) v soutěžích všestrannostní způsobilosti, překážkových dostizích a v drezuře. Neomezené rozmnožování koňovitých však může vést k závažným problémům v oblasti životních podmínek. Koňovití se mohou rychle stát obětí hospodářského neúspěchu. Velká poptávka po koňovitých v dobách vysoké hospodářské prosperity může vést k neselektivnímu rozmnožování méně kvalitních zvířat. V době hospodářského útlumu pak tato zvířata ztratí značnou část své někdejší hodnoty a mohou se stát z finančního hlediska zcela bezcennými. Nepřekvapí tedy, že v řadě členských států, zejména na západě Unie, došlo v minulých letech k dramatickému nárůstu počtu opuštěných koňovitých(8).

Náklady na chov koňovitých se značně liší v závislosti na dotyčném členském státu a regionu, účelu chovu a metodě. Vzhledem k omezeným možnostem pro nalezení nového domova a v dobách zmenšeného trhu pro prodej koňovitých někteří majitelé posílají své zvíře na porážku nebo k provedení eutanazie, pokud je to cenově dostupné a právně možné. Bohužel je zřejmé, že ne všichni, kteří převezmou odpovědnost za koňovité, jsou si vždy vědomi nákladů a časové investice, kterou péče o tato zvířata obnáší, zejména pokud v době nadměrné nabídky klesly kupní ceny až k 5 EUR za zvíře(9).

Vzhledem k rozmanitým úlohám není překvapivé, že jsou v EU nejpřepravovanějšími zvířaty v poměru k jejich celkové populaci(10). I když jsou tyto převozy zaznamenávány v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES), údaje se v současnosti zveřejňují jednou ročně a s dvouletým odstupem. Tento odstup ztěžuje příslušným orgánům a jiným organizacím pozorování, jak vnější faktory ovlivňují převoz koňovitých a naopak jak převoz ovlivňuje jiné oblasti. Například převoz koňovitých na porážku může souviset s nárůstem výskytu onemocnění podléhajícímu hlášení(11) v populaci nejatečných koňovitých – může tedy naznačovat, že normy v oblasti biologické bezpečnosti jsou nedostatečné.

Jateční koňovití se také často převážejí mezi členskými státy a vyvážejí se rovněž do třetích zemí (zejména do Ruska) za často špatných podmínek pro zvířata(12). Jsou zvlášť zranitelní, neboť chybí motivace pro dopravce, aby těmto zvířatům zajistili při převozu dobré životní podmínky.

Pokud se koňovití používají výlučně za účelem prací v zemědělství, je důležité, aby bylo i nadále prioritní zdraví zvířete a jeho dobré životní podmínky. Spotřebitelé musí být i nadále chráněni a měli by vědět, že produkty koňovitých, jako je oslí mléko, jsou bezpečné. Životní podmínky v zemědělských podnicích produkujících oslí mléko se však značně liší(13). V některých zemědělských podnicích probíhá dojení ručně, zatímco na jiných se používá dojicí stroj. Kromě toho nelze nijak srovnávat úroveň dohledu s úrovní v zemědělských podnicích produkujících kravské mléko, a to navzdory skutečnosti, že v oslím mléku se nachází méně lidských patogenů(14). Navíc jsou právní normy týkající se mléka koňovitých nejasné a kontroly a dozor v celé EU nejednotné.

Doporučení k rozvinutí hospodářského potenciálu odvětví koňovitých a ke zlepšení zdraví koňovitých a jejich dobrých životních podmínek

I když plná velikost a rozsah odvětví koňovitých nejsou zcela vymezeny, je zjevné, že toto odvětví má při poměrně malém počtu zvířat neúměrně velký hospodářský dopad. Avšak je jasné, že by pokyny a sdílení osvědčených postupů mohly urychlit změnu „zdola nahoru“ a mohly by významně přispět k odstranění problémů, které vyplývají z pouhé neznalosti.

Řada organizací například vytvořila pokyny ohledně osvědčených postupů pro přepravu koňovitých. V roce 2014 byly zveřejněny Praktické pokyny pro napájení koňovitých při přepravě po silnici (Practical Guidelines on the Watering of Equine Animals Transported by Road) a nedávno byly vytvořeny nové pokyny ohledně způsobilosti koňovitých k přepravě. Komise by měla aktivně podporovat vytváření těchto manuálů ohledně osvědčených postupů, nejen proto, aby pomohla s mírou dodržování předpisů a zajistila jednotné prosazování, ale především k tomu, aby zajistila, že při převozu na dlouhé i krátké vzdálenosti bude zajištěna náležitá péče o tato zvířata.

Podobně vypracovalo mnoho nevládních organizací pokyny pro uspokojení základních potřeb koňovitých od narození do konce života. Například organizace World Horse Welfare vypracovala před čtyřmi lety pokyny s názvem „Five ways to ensure a happy, healthy horse“ (Pět způsobů, jak zajistit, aby kůň byl zdravý a šťastný). Takovéto pokyny, přizpůsobené potřebám všech koňovitých, přeložené a dostupné v různých formátech a propagované Komisí, by mohly značně přispět k větší informovanosti majitelů koňovitých i jejich trenérů a zaručily by nejen zdraví a dobré životní podmínky jednotlivých zvířat, ale i jejich dlouhodobou ekonomickou hodnotu i ekonomický výstup.

Předchozí Komise začala vypracovávat Evropskou listinu udržitelného a odpovědného cestovního ruchu, v níž měly být obsaženy informace, které pomohou turistům při rozhodování, zda využít služeb koňovitých používaných k práci, rozhodnout tak, aby podpořili dobré životní podmínky zvířat. Zpravodajka naléhavě vybízí Komisi, aby se znovu zavázala k tomu, že bude pokračovat v myšlence vytvořit takovouto listinu a posílit postavení turistů, tak aby činili rozhodnutí, která odmění ty podniky, které nejen náležitě pečují o své koňovité, ale které v tomto postupu rovněž informují spotřebitele a poskytnou mu pocit zadostiučinění.

Požadavky na zacházení s koňovitými se poměrně značně liší od mnoha jiných druhů a nejzřetelněji je tento rozdíl patrný při porážce. Komise by měla prozkoumat možnost šíření pokynů jatkám, které mají licenci na porážení koňovitých. Potravinový a veterinární úřad spolu s příslušnými orgány by pak měl také zvýšit počet kontrol v prostorách takovýchto jatek.

Měření dodržování náležitých norem také pomáhá k rychlejšímu zlepšování. Vzhledem k výše uvedenému by se Komise měla zavázat k založení nových referenčních center pro dobré životní podmínky zvířat a k vypracování potvrzených ukazatelů dobrých životních podmínek koňovitých. Tyto ukazatele by měly být použity k případné motivaci a odměňování farmářů a Komise by se měla zavázat ke zkoumání těchto možností prostřednictvím nového pilotního projektu.

Členské státy by se pak v neposlední řadě měly zavázat ke zvýšení počtu kontrol v zemědělských podnicích produkujících oslí mléko, a nahradit tak profesní sdružení zemědělců chovajících osly, jelikož v řadě těchto sdružení chybí normy kontroly kvality. Komise by zde také mohla hrát úlohu při šíření pokynů o chovu oslů na mléko, které by vypracovaly odborné instituty a nevládní organizace.

I když odpovědné vlastnictví a péče by měly vždy být očekávaným minimem, řada zdravotních problémů a problémů v oblasti životních podmínek, jimž koňovití dnes v Evropě čelí, svědčí o tom, že se od tohoto požadavku až příliš často upouští. Zde navržené iniciativy by však zvýšily povědomí, informovanost a pobídky a mohly by pomoci realizovat plný ekonomický potenciál odvětví koňovitých v EU a zároveň lépe ochránit dobré životní podmínky těchto jedinečných zvířat, jichž si jako společnost tolik ceníme.

(1)

Viz http://faostat3.fao.org/browse/Q/QA/E, navštíveno dne 11. února 2015

(2)

Prezentace generálního tajemníka Evropské jezdecké federace pana Ali Küçüka na valném shromáždění federace dne 21. října 2014.

(3)

Advances in Animal Biosciences, říjen 2013. The French Horse Industry: Scenarios 2030 (Odvětví chovu koní ve Francii: Scénáře pro rok 2030), Cambridge University Press (2013), s. 55

(4)

Popescu, S. Duigan, E-A. 2012. The relationship between behavioural and other welfare indicators of working horses. (Vztah mezi behaviorálními a jinými ukazateli dobrých životních podmínek koní používaných k práci.) Journal of Equine Veterinary Science 33, 1–12

(5)

http://www.foodsmatter.com/allergy_intollerance/goat_sheep_milks/research/mares_milk.html navštíveno dne 20. srpna 2014

(6)

http://www.rda.org.uk/assets/understanding-hippotherapy7.pdf, navštíveno dne 2. září 2014

(7)

http://www.frdi.net/membership_list.html navštíveno dne 2. září 2014

(8)

RSCPA, World Horse Welfare, Redwings, the British Horse Society, Blue Cross a Horse World: Left on the verge: in the grip of an equine crisis in England and Wales (Opuštěni na krajnici: v osidlech krize koňovitých v Anglii a Walesu), 2013

(9)

DSPCA: Ireland’s Horse Crisis (Krize koní v Irsku), http://www.dspca.ie/equinecrisis

(10)

Údaje systému TRACES

(11)

The Donkey Sanctuary a University College Dublin: Donkey Welfare in Ireland in 2015 (Životní podmínky oslů v Irsku v roce 2015, kapitola 5, s. 55–71).

(12)

World Horse Welfare, 2008, Dossier of Evidence: Recommendations for amendments to EU Council Regulation (EC) No 1/2005 and World Horse Welfare Dossier of Evidence (Dokumentace důkazů: doporučení pro změnu nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a Světové dokumentace důkazů pro dobré životní podmínky koňů), 2. vydání, část 1: Doba přepravy

(13)

The Donkey Sanctuary, osobní komunikace

(14)

Keith Meldrum CB BVM&S MRCVS DVSM Hon. FRSPH, osobní komunikace


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

25.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Stefan Eck, Julie Girling, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Florent Marcellesi, John Procter, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli

Právní upozornění - Ochrana soukromí