Διαδικασία : 2016/2078(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0014/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0014/2017

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0065

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 828kWORD 143k
1.2.2017
PE 589.295v02-00 A8-0014/2017

σχετικά με την υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα ιπποειδών

(2016/2078(INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Julie Girling

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα ιπποειδών

(2016/2078(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 39, 42 και 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων τηρώντας ταυτοχρόνως τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(4),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23ης Απριλίου 2015, στην υπόθεση C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Stadt Kempten,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης EDUCAWEL της Επιτροπής(8),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0014/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία του τομέα των ιπποειδών εντός της ΕΕ υπερβαίνει τα 100 δισ. EUR ετησίως(9) και ότι το 2013 και μόνο ο τομέας αυτός παρήγαγε πρόσθετο ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 27,3 δισ. EUR από στοιχήματα, ενώ από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών εισπράχθηκαν 1,1 δισ. EUR(10)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 900 000 θέσεις εργασίας δημιουργούνται αποκλειστικά από τον κλάδο των ιππικών αθλημάτων, ότι 5 έως 7 ιπποειδή δημιουργούν μία θέση εργασίας με πλήρες ωράριο, και ότι αυτές οι θέσεις εργασίας, που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού, εντοπίζονται στις αγροτικές περιοχές που αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά εύθραυστες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ιπποειδών ανταποκρίνεται στους στόχους της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, που βασίζεται στη βιωσιμότητα της γεωργίας, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης στις αγροτικές κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται πολύ στη γεωργία και ανακαλύπτονται νέες χρήσεις, όπως η γαλακτοπαραγωγή από όνους, καθώς και νέες ευκαιρίες και οφέλη για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των προϊόντων για παραγωγούς και καταναλωτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ιπποειδών διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την υλοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης βασιζόμενης αφενός σε μια πιο πράσινη οικονομία και αφετέρου σε μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ιπποειδών είναι σημαντικός λόγω της αποφασιστικής συμβολής του στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τον κλάδο των ιππικών αθλημάτων παγκοσμίως(11)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 7 εκατομμύρια ιπποειδή που εκτιμάται ότι υπάρχουν στην ΕΕ επιτελούν πολύ διαφορετικούς ρόλους και έχουν μια πατροπαράδοτη σχέση με τον άνθρωπο, από ζώα ιππικών αγώνων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έως ζώα εργασίας στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού, της θεραπείας συμπεριφοράς, αποκατάστασης και εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της δασοκομίας και της γεωργίας, πηγές γάλακτος και κρέατος, ζώα έρευνας και άγρια και ημιάγρια ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω ιπποειδή συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αγροτικής βιωσιμότητας και ότι ενδέχεται να επιτελούν πολλούς από τους ρόλους αυτούς στη διάρκεια της ζωής τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών ξεκινά με την κατάλληλη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, και ότι τα ζητήματα της καλής διαβίωσης πρέπει να έχουν αντίστοιχα κεντρική θέση σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τα ιπποειδή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και ότι η ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στο εσωτερικό της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και υποβάθμιση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή είναι τα ζώα που μεταφέρονται περισσότερο στην Ευρώπη κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό τους(12), και ότι οι χρόνοι μεταφοράς των ζώων είναι ζήτημα που απασχολεί σοβαρά τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν μικρότερους χρόνους μεταφοράς, καθώς τα ιπποειδή μεταφέρονται μερικές φορές προς και από την ΕΕ σε οχήματα ακατάλληλα για τη μεταφορά ιπποειδών, σε μεγάλες αποστάσεις με οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές πριν φτάσουν στον τελικό προορισμό τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις των ιπποειδών για εμπορικούς σκοπούς καταγράφονται μέσω του συστήματος ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES), ωστόσο τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται μόνο σε ετήσια βάση και με διετή καθυστέρηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων στοιχείων θα βοηθούσε τις αρμόδιες αρχές και άλλους οργανισμούς να παρακολουθούν καλύτερα τις επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και να διερευνούν μεταγενέστερες ενδείξεις ανεπαρκούς βιοασφάλειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να υπολογιστεί απευθείας ο αριθμός των ιπποειδών εργασίας που χρησιμοποιούνται σε μικρές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης, σημαντικός αριθμός εκ των οποίων βρίσκεται στα νεότερα κράτη μέλη, καθώς και στον τομέα του τουρισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ιπποειδή εργασίας τον Μάιο του 2016(13) όσον αφορά την εξασφάλιση πέντε θεμελιωδών ελευθεριών των ζώων, ήτοι της απαλλαγής από την πείνα, τη δίψα και την κακή διατροφή, από τον φόβο και την αγωνία, από σωματική δυσφορία και θερμική καταπόνηση, από τον πόνο, καθώς και της ελευθερίας εκδήλωσης της (πιο) φυσιολογικής συμπεριφοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή παρέχουν πολύτιμες θέσεις εργασίας και έσοδα στις κοινότητες και τις αγροτικές περιοχές από τη γεωργία, τις ιππικές δραστηριότητες και τον τουρισμό, που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού, ωστόσο η καλή διαβίωση ορισμένων ιπποειδών τίθεται σε κίνδυνο και οι τουρίστες δεν έχουν συνήθως επαρκή ενημέρωση ώστε να εντοπίζουν και να διορθώνουν προβλήματα ορθής μεταχείρισης(14)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επισημάνσεις καλής μεταχείρισης που εισήγαγαν οι επαγγελματίες του τομέα μπορεί να συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται κατά τον δέοντα τρόπο και ότι το κοινό λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωρίς περιορισμούς και αίσθημα ευθύνης αναπαραγωγή ιπποειδών που πραγματοποιείται αδιακρίτως μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζώα που στερούνται οικονομικής αξίας και συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καλής διαβίωσης, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα νομοθεσία που εναρμονίζει τους κανόνες σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται για την εκτροφή ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμων φυλών, μεταξύ των οποίων και τα ιπποειδή, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οργάνωσης του τομέα της ενωσιακής κτηνοτροφίας και της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών όσον αφορά την αναπαραγωγή και την ταυτοποίηση των ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμων φυλών, ιδίως δε των ιπποειδών·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάλειψη ιπποειδών έχει αυξηθεί από το 2008 στα δυτικά κράτη μέλη, ιδίως εκεί όπου τα ιπποειδή έχουν καταστεί ακριβή πολυτέλεια και συνιστούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση αντί για πηγή εσόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί με κατάλληλο και ικανοποιητικό τρόπο από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα τέτοια περιστατικά αφορούν ιδιώτες και δεν είναι αντιπροσωπευτικά του μεγαλύτερου τμήματος του επαγγελματικού τομέα των ιπποειδών στην Ευρώπη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή είναι κοινωνικά ζώα που διαθέτουν γνωστικές ικανότητες και αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τον άνθρωπο, και ότι χρησιμοποιούνται σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, καθώς και σε προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις διαταραχών του αυτιστικού φάσματος, εγκεφαλικής παράλυσης, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, μαθησιακών ή γλωσσικών αναπηριών και δυσκολιών, επανένταξης παραβατών, ψυχοθεραπείας, μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής και απεξάρτησης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις όταν δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίσουν επαρκώς τα ιπποειδή τους, εν μέρει λόγω του υψηλού κτηνιατρικού κόστους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ευθανασία αποτελεί πολύ συχνά την πρώτη -και δαπανηρή- λύση για ιδιοκτήτες που δεν είναι πλέον σε θέση να καλύψουν το κόστος της κτηνιατρικής περίθαλψης και τις δαπάνες για την εξασφάλιση της καλής διαβίωσης του ιπποειδούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα κράτη μέλη τα ιπποειδή μπορούν να υποβληθούν σε ευθανασία μόνον όταν υπάρχει σαφής άμεση κτηνιατρική ανάγκη, ανεξάρτητα από τη μακροπρόθεσμη καλή διαβίωση του εκάστοτε ζώου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή δεν θεωρούνται ζώα για παραγωγή τροφίμων σε πολλές χώρες εκτός της Ένωσης, και ότι το κρέας ιπποειδών συνήθως εισάγεται από τις χώρες αυτές για να πωληθεί και να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση εγείρει ζητήματα καλής μεταχείρισης και προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω του γεγονότος ότι επί του παρόντος η ΕΕ δεν επιτρέπει να εισάγονται στην αλυσίδα της ανθρώπινης διατροφής κρέατα προερχόμενα από ευρωπαϊκά άλογα τα οποία δεν προορίζονταν αρχικά για παραγωγή κρέατος και σφαγή, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας για κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες·

1.  αναγνωρίζει τη σημαντική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική συμβολή των ιπποειδών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τις πρωταρχικές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές αξίες που συνδέονται με αυτά, όπως ο σεβασμός των ζώων και του περιβάλλοντος·

2.  επισημαίνει ότι τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, θεραπευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, από αγρότες που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να διευρύνουν τη εισοδηματική βάση τους, και τονίζει ότι η παρουσία ιπποειδών διευκολύνει την πολυλειτουργικότητα για μια γεωργική εκμετάλλευση, γεγονός που ευνοεί την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, στην τοπική βιωσιμότητα και συνοχή·

3.  ζητεί την καλύτερη αναγνώριση σε ενωσιακό επίπεδο του τομέα των ιπποειδών και των οφελών του για την αγροτική οικονομία, που συμβάλλουν σημαντικά στους γενικούς και στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, και την ενσωμάτωση του τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό στους διάφορους μηχανισμούς της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων μέσω των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα ή στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα·

4.  επισημαίνει ότι η καλή υγεία και διαβίωση των ιπποειδών δίνει ώθηση στην οικονομική παραγωγή τόσο των εκμεταλλεύσεων όσο και των επιχειρήσεων και ωφελεί την αγροτική οικονομία στο σύνολό της, ενώ συμβάλλει και στην αυξανόμενη ζήτηση υψηλότερων προτύπων υγείας και μεταχείρισης των ζώων, από τους πολίτες της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει το καθεστώς ζώων εργασίας για τα ιπποειδή ως σημαντικό μέσο αγροτικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, ιδίως στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές·

6.  τονίζει ότι οι ιδιοκτήτες ιπποειδών θα πρέπει να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων σχετικά με τη ζωοτεχνία ιπποειδών, καθώς και ότι η ιδιοκτησία συνεπάγεται προσωπική ευθύνη όσον αφορά το επίπεδο υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που έχουν στη φροντίδα τους·

7.  επισημαίνει ότι η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ιδιοκτητών ιπποειδών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κάλυψη αυτών των αναγκών, και σημειώνει ότι οι επαγγελματίες του τομέα των ιπποειδών έχουν βελτιώσει τις πρακτικές εργασίας τους ώστε να ενισχύσουν την καλή διαβίωση των ιπποειδών, παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων επιστημονικών γνώσεων, των νομοθετικών εξελίξεων και των μεθόδων μάθησης·

8.  σημειώνει ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες και εκπαιδευτές ιπποειδών συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα· επισημαίνει ότι η αυξημένη στήριξη της καλής μεταχείρισης των ζώων έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στο πλαίσιο οικονομικά βιώσιμων συστημάτων παραγωγής·

9.  σημειώνει ότι οι επαγγελματίες πρέπει να διατηρήσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα και παράλληλα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε νέες προκλήσεις, όπως είναι οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η εμφάνιση και εξάπλωση νέων ασθενειών·

10.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της επικείμενης δημιουργίας κέντρων αναφοράς για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 10 αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE), με στόχο τη βελτίωση των ποσοστών πλήρους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη συνεπή επιβολή αυτής, καθώς και τη διάδοση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων·

12.  καλεί την Επιτροπή να αναθέσει μια μελέτη στη Eurostat με σκοπό να αναλυθούν οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις όλων των πτυχών του τομέα των ιπποειδών, και να παρέχονται στατιστικά στοιχεία σε τακτική βάση για τη χρήση των υπηρεσιών και των μεταφορών, καθώς και για τη σφαγή ιπποειδών·

13.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή πρακτική στον τομέα των ιπποειδών για διάφορους χρήστες και ειδικούς, κατόπιν διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη και οργανώσεις του τομέα και βάσει υφιστάμενων οδηγών, που μεταξύ άλλων θα έχουν ως επίκεντρο, εκτός από τη φροντίδα κατά το τέλος της ζωής, την καλή μεταχείριση για το συγκεκριμένο είδος και τη συμπεριφορική φροντίδα·

14.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισότιμη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και να αποδεσμεύσει πόρους για τη μετάφραση του εν λόγω εγγράφου·

15.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και συγκεντρώσει ανταλλαγές ορθών πρακτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και να στηρίξει την παραγωγή και διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αναγκών των ιπποειδών, ανεξαρτήτως του ρόλου τους, βάσει των «πέντε ελευθεριών» και καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός ιπποειδούς·

16.  καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει, κατά την κατάρτιση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική στον τομέα των ιπποειδών, τον πολύπλευρο ρόλο των ιπποειδών, και να συμπεριλάβει καθοδήγηση σχετικά με την υπεύθυνη αναπαραγωγή, την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και τα οφέλη της στείρωσης των ιπποειδών, την εργασία στον τουριστικό, αγροτικό και δασοκομικό τομέα, την ενδεδειγμένη για αυτό το είδος μεταφορά και σφαγή και την προστασία από δόλιες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αναβολικών, και συνιστά η εν λόγω καθοδήγηση να κοινοποιηθεί, σε συνεργασία με αναγνωρισμένες από την ΕΕ αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές αγροτικές οργανώσεις, σε εκτροφείς, οργανώσεις ιπποειδών, εκμεταλλεύσεις, στάβλους, καταφύγια, μεταφορείς και σφαγεία, και να είναι προσβάσιμη σε διάφορους μορφότυπους και γλώσσες·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν το έργο των ενώσεων European Horse Network και European State Stud Association, καθότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα για τα άλογα λειτουργώντας ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συντηρώντας παραδόσεις, δεξιότητες, παλαιές φυλές αλόγων και τον αντίκτυπο του τομέα αυτού·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει τους εκπαιδευτικούς της πόρους σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, που απευθύνονται τόσο σε εμπειρογνώμονες με άμεση επαφή με τα ιπποειδή, όπως είναι οι χειρουργοί κτηνίατροι, οι ζωοτεχνικοί και οι ιδιοκτήτες αλόγων, όσο και σε έναν ευρύτερο κύκλο χρηστών, ώστε να συμπεριληφθεί η καλή διαβίωση και η αναπαραγωγή των ιπποειδών, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της κατάρτισης και της ενημέρωσης, μέσω του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν επίσης συστήματα μεταφοράς γνώσεων για να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές και μοντέλα επιχειρηματικότητας, να προάγουν την επίγνωση όλων των σχετικών θεμάτων και να προωθούν την καινοτομία και τις νέες ιδέες· σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη συστήματα μεταφοράς γνώσεων στον τομέα ιπποειδών·

20.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί εκ νέου για την εκπόνηση Ευρωπαϊκού Χάρτη για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό, στο πλαίσιο του οποίου θα κοινοποιηθούν σαφείς πληροφορίες προκειμένου οι τουρίστες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να είναι σε θέση να κάνουν επιλογές με γνώμονα την καλή διαβίωση όταν αποφασίζουν εάν θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ιπποειδών εργασίας· τονίζει ότι ο εν λόγω Χάρτης θα πρέπει να βασίζεται σε υπάρχοντες χάρτες ποιότητας που έχουν καθιερωθεί από αναγνωρισμένες, αντιπροσωπευτικές και επαγγελματικές αγροτικές οργανώσεις, και σημειώνει ότι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τις εργασιακές συνθήκες και τις ώρες, σε άλλα κράτη μέλη δεν υφίσταται τέτοιου είδους προστασία·

21.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με μοντέλα τουρισμού που λαμβάνουν υπόψη την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα ιπποειδή εργασίας·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εργασία, μεταξύ άλλων σχετικά με τον ημερήσιο χρόνο εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης, προκειμένου να προστατεύσουν τα ιπποειδή εργασίας από την υπέρμετρη χρήση σε εργασίες και την οικονομική εκμετάλλευση·

23.  καλεί την Επιτροπή να θέτει τα στοιχεία του TRACES στη διάθεση του κοινού πολύ γρηγορότερα από ό,τι επί του παρόντος·

24.   τονίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες έχει καταρτιστεί για να προστατεύει τα ζώα από τον τραυματισμό και την ταλαιπωρία και για να διασφαλίζει ότι τα ζώα μεταφέρονται κατά τρόπο που συνάδει με τις ενδεδειγμένες συνθήκες και χρονικές περιόδους, και εκφράζει ανησυχία για την ανεπάρκεια όσον αφορά την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά από τις αρχές πολλών κρατών μελών·

25.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματική και ομοιόμορφη επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά ζώων και τη νομικά δεσμευτική υποβολή εκθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη·

26.  ζητεί από τα κράτη μέλη που εξάγουν ιπποειδή να βρουν τρόπους στήριξης της σφαγής στο δικό τους έδαφος, ώστε να αποφεύγεται, όποτε είναι δυνατόν, η μεταφορά ζωντανών ιπποειδών, και καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μηχανισμό για τον αποτελεσματικό έλεγχο της τήρησης των νομικών και ρυθμιστικών διατάξεων τόσο του μελλοντικού όσο και του ισχύοντος νομικού πλαισίου·

27.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα μικρότερο ανώτατο χρονικό όριο ταξιδιού για κάθε μεταφορά αλόγων προς σφαγή, βάσει των συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των οδηγών για τη μεταφορά ιπποειδών που έχουν καταρτίσει οι επαγγελματίες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου ιπποειδών στις διάφορες χώρες·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κατευθυντήριες γραμμές και να διευκολύνουν και να ενισχύσουν την επιστημονική έρευνα, όπως επίσης και να εφαρμόσουν αποτελέσματα υφιστάμενων ερευνών, σχετικά με την καλή μεταχείριση των ιπποειδών κατά τη σφαγή, προκειμένου να αναπτυχθούν μη βάναυσες μέθοδοι σφαγής πιο κατάλληλες για ιπποειδή, καθώς και να κοινοποιήσουν τα έγγραφα με τις κατευθυντήριες γραμμές στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πλήρως και δεόντως για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στα σφαγεία που βρίσκονται στην επικράτειά τους και διαθέτουν άδεια για ιπποειδή, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα σφαγεία αυτά είναι σε θέση να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες καλής μεταχείρισης των ιπποειδών, ιδίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τα προσόντα του προσωπικού·

30.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί για την ανάπτυξη επικυρωμένων δεικτών καλής διαβίωσης των ζώων, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της καλής διαβίωσης των ιπποειδών, τον εντοπισμό υφιστάμενων προβλημάτων και την υλοποίηση βελτιώσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την έμπρακτη εφαρμογή τους και τα οφέλη για τον τομέα, και θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβει ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εφαρμόσει παρόμοια μέσα σε ολόκληρη την ΕΕ, και να συνεργαστεί στενά με εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα ιπποειδών κατά τη διαδικασία του καθορισμού δεικτών καλής διαβίωσης των ζώων·

31.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες αλόγων να συγκροτούν ενώσεις·

32.  τονίζει τη σημασία της μη βάναυσης μεταχείρισης και της καλής διαβίωσης των ιπποειδών, και της αρχής βάσει της οποίας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή πουθενά και υπό καμία περίσταση οποιαδήποτε βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση από ιδιοκτήτη, εκπαιδευτή, ιπποκόμο ή άλλο πρόσωπο·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερη νομοθεσία όσον αφορά την κακομεταχείριση και την εγκατάλειψη ζώων, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης, και να διερευνούν πλήρως και δεόντως τις καταγγελίες που αφορούν βάναυσες πρακτικές και παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης εις βάρος των ιπποειδών·

34.  σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ειδών ιπποειδών και ότι οι διαφορές αυτές μεταβάλλουν τις ανάγκες για την καλή διαβίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη φροντίδα στο τέλος της ζωής και τις απαιτήσεις σφαγής·

35.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη και να τεκμηριώσει αυτές τις διαφορές, και να εκδώσει συγκεκριμένες ανά είδος κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τα συστήματα αναπαραγωγής ειδικά για τον τομέα των ιπποειδών, λαμβανομένης υπόψη της φυσικής συμπεριφοράς των ιπποειδών ως ζώων αγελαίων με τάσεις φυγής·

37.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε ένα δοκιμαστικό σχέδιο για την εξέταση της χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων με στόχο την επιβράβευση των καλών αποτελεσμάτων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ιπποειδών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών σε μικρές εκμεταλλεύσεις και σε εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)·

39.  επισημαίνει ότι η τιμή των κτηνιατρικών φαρμάκων, το κόστος της διάθεσης νεκρών ζώων και το κόστος της ευθανασίας, όπου αυτή επιτρέπεται, μπορεί να παρεμποδίζουν τον τερματισμό της ζωής ενός ιπποειδούς, γεγονός που οδηγεί σε παρατεταμένη ταλαιπωρία του ζώου·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνούν καταγγελίες που αφορούν βάναυσες πρακτικές κατά την ευθανασία και παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων, όπως η ακατάλληλη χρήση φαρμάκων, και να καταγγέλλουν τις παραβιάσεις στην Επιτροπή·

41.  αναγνωρίζει την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής από όνους και φοράδες, και καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτροφή όνων και φοράδων για γαλακτοπαραγωγή·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν, σε συνεργασία με επαγγελματικές, αντιπροσωπευτικές και αναγνωρισμένες αγροτικές οργανώσεις, για την αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων σε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής από όνους και φοράδες·

43.   εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την εισαγωγή και χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν γοναδοτροπίνη του ορού εγκύου φοράδας (PMSG)·

44.  καλεί τη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων να επιθεωρήσει τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις παραγωγής της ορμόνης PMSG, μέσω ελέγχων, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για την προστασία των ζώων κατά την παραγωγή και να διερευνήσει και να καταρτίσει έκθεση σχετικά με την καλή διαβίωση και μεταχείριση φοράδων που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συλλογή ορμονών για τη φαρμακοβιομηχανία·

45.  υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους, που να επιτρέπει στους επαγγελματίες εκτροφείς ιπποειδών να παράγουν το απαραίτητο εισόδημα για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στα ευρωπαϊκά εκτροφεία αλόγων·

46.  σημειώνει ότι ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για τον τομέα των ιπποειδών θα διευκόλυνε τον τομέα να λειτουργεί με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θα ενίσχυε τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του τομέα των ιπποειδών και, ως εκ τούτου, θα καταπολεμούσε την απάτη και θα αντιμετώπιζε ζητήματα παραοικονομίας, και θα επέτρεπε στους επαγγελματίες εκτροφείς αλόγων να παράγουν το απαραίτητο εισόδημα για τη διατήρηση της οικονομικής τους δραστηριότητας·

47.  θεωρεί ότι κατά την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η νομοθεσία για τον ΦΠΑ που ισχύει στον τομέα των ιπποειδών, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός τομέα των ιπποειδών που θα ευνοεί τη μεγέθυνση και την απασχόληση·

48.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για όλες τις δραστηριότητες του κλάδου και πιστεύει ότι αυτή η αποσαφήνιση θα πρέπει να οδηγήσει στην καθιέρωση ενός ενιαίου, αξιόπιστου και προσαρμοσμένου πλαισίου μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που θα αφήνει επαρκή περιθώρια ευελιξίας για τα κράτη μέλη ώστε να διαμορφώνουν τις δικές τους φορολογικές πολιτικές·

49.  τονίζει τις διαφορές μεταξύ των υγειονομικών απαιτήσεων που ισχύουν για το κρέας αλόγου που παράγεται στην Ευρώπη και για εκείνο που εισάγεται από τρίτες χώρες·

50.  υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας του κρέατος αλόγου, και τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοδύναμο επίπεδο απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και συμμόρφωση των εισαγωγών για τον ευρωπαίο καταναλωτή, ανεξαρτήτως της προέλευσης του κρέατος αλόγου που καταναλώνεται·

51.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του επιπέδου των απαιτήσεων εντός της ΕΕ και εκείνου που ελέγχεται στα σύνορα, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία του καταναλωτή·

52.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την ένδειξη της χώρας προέλευσης σε όλα τα μεταποιημένα προϊόντα από κρέας αλόγου·

53.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των ελέγχων που διεξάγονται σε σφαγεία εκτός της Ένωσης, τα οποία έχουν την άδεια να εξάγουν κρέας ιπποειδών στην ΕΕ, και να αναστέλλει υπό όρους την εισαγωγή κρέατος ιπποειδών που έχει παραχθεί σε τρίτες χώρες και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ περί ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας τροφίμων·

54.  τονίζει την ανάγκη άρσης του ταμπού σε ό,τι αφορά το τέλος της ζωής των ιπποειδών· θεωρεί ότι η διευκόλυνση της θανάτωσης ενός αλόγου δεν αποκλείει την είσοδο του στη διατροφική αλυσίδα·

55.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη φροντίδα κατά το τέλος της ζωής των ιπποειδών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για κτηνιατρικά φάρμακα κοινής χρήσης, όπως το Phenylbutazone, για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια στη διατροφική αλυσίδα·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επανένταξη στη διατροφική αλυσίδα μέσω ενός συστήματος «περιόδου αναμονής», βάσει επιστημονικής έρευνας, το οποίο θα επιτρέπει την επανένταξη ενός ζώου στη διατροφική αλυσίδα μετά την τελευταία χορήγηση φαρμάκου σε αυτό, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της υγείας του καταναλωτή·

57.  σημειώνει ότι για ιπποειδή που δεν προορίζονται για σφαγή με στόχο την παραγωγή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση (καταχωρημένα ως «όχι για χρήση στην παραγωγή τροφίμων»), δεν υπάρχει καμία καταγραφή σε ορισμένα κράτη μέλη των φαρμάκων που τυχόν χορηγούνται, και είναι πιθανό ότι θα μπορούσαν να εισέλθουν σε παράνομα κυκλώματα σφαγής και, έτσι, να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διορθώσει αυτό το ρυθμιστικό κενό·

58.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μαζί με την ομοσπονδία ευρωπαϊκών ενώσεων κτηνιάτρων ιπποειδών (FEEVA), την εναρμόνιση της πρόσβασης σε θεραπείες και φάρμακα στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας·

59.  θεωρεί ότι η εναρμόνιση αυτή θα απέφερε ως όφελος την αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ευρύτερης θεραπείας των νόσων των ιπποειδών και την αποτελεσματικότερη ανακούφιση των πόνων των συγκεκριμένων ζώων·

60.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών ώστε να διευκολυνθεί η λελογισμένη χρήση των φαρμάκων για τα ιπποειδή·

61.  σημειώνει ότι, ενώ κατά καιρούς η θεραπεία και τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι αναγκαία και ενδείκνυνται, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων και η έλλειψη διαθέσιμων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, για την περίθαλψη των ιπποειδών·

62.  εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη ανάπτυξης της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά τη χορήγηση φαρμάκων σε ιπποειδή, καθώς ο τομέας παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη φαρμάκων προσαρμοσμένων στους μεταβολισμούς των ιπποειδών·

63.  καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των διαφορετικών φαρμάκων στη ζωή των ιπποειδών·

64.  σημειώνει ότι ορισμένες ράτσες ιπποειδών που εκτρέφονται στα κράτη μέλη είναι τοπικές και αποτελούν μέρος του τρόπου ζωής και του πολιτισμού ορισμένων κοινοτήτων και ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη μέτρα για την προστασία και την περαιτέρω διάδοση αυτών των φυλών·

65.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί για προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης με στόχο τη διατήρηση και την προστασία των ιθαγενών ειδών ιπποειδών που ζουν σε άγρια κατάσταση ή απειλούνται με εξαφάνιση στην ΕΕ·

66.  αναγνωρίζει την υψηλή οικολογική και φυσική αξία των πληθυσμών άγριων ιπποειδών, που συμβάλλουν στον καθαρισμό και τη λίπανση των περιοχών στις οποίες ζουν, καθώς και την αξία των πληθυσμών άγριων αλόγων όσον αφορά τον τουρισμό, και ζητεί περισσότερη έρευνα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω πληθυσμοί·

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.

(5)

ΕΕ L 59 της 3.3.2015, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(7)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(8)

Βλέπε http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf, πρόσβαση στις 6.9.2016.

(9)

Fédération Equestre Internationale (FEI) (Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) Concept (Συχνές ερωτήσεις για την έννοια του αλόγου με καλή υγεία και υψηλές επιδόσεις) που εγκρίθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) τον Μάιο του 2014.

(10)

Ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχών Ιπποδρομιών.

(11)

Βάση δεδομένων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), πρόσβαση στις 22.9.2014.

(12)

Βάση δεδομένων TRACES 2012.

(13)

World Organisation for Animal Health – Terrestrial Animal Health Code (Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων – Κώδικας υγείας χερσαίων ζώων) (2016), Κεφάλαιο 7.12.

(14)

Μεταφορές με όνους και ημίονους στη Σαντορίνη – ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων για λογαριασμό του οργανισμού Donkey Sanctuary, 2013.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το μέγεθος του τομέα των ιπποειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ιπποειδή κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Αποτελούν τα πιο ευέλικτα ζώα, καθώς όχι μόνο παρέχουν γάλα και κρέας, αλλά συμμετέχουν επίσης σε αθλήματα, είναι ζώα συντροφιάς, ζώα εργασίας στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού, της δασοκομίας, της γεωργίας και της θεραπείας, ζώα έρευνας, καθώς και άγρια και ημιάγρια ζώα.

 

Διάγραμμα 1: Πληθυσμοί ιπποειδών κατά κεφαλήν

Σύμφωνα με τη Fédération Equestre Internationale, η αξία του τομέα των ιπποειδών υπερβαίνει τα 100 δισ. EUR ετησίως. Τα 7 εκατομμύρια ιπποειδή που υπάρχουν σύμφωνα με εκτιμήσεις στην ΕΕ χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια εκτάρια γης(1), ενώ τουλάχιστον 900.000(2) θέσεις εργασίας εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κλάδο των ιππικών αθλημάτων ανά την ΕΕ.

Είναι σαφές ότι ο τομέας των ιπποειδών έχει τεράστιο αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες – ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Σε έκθεση σχετικά με τον γαλλικό τομέα των ιπποειδών διαπιστώθηκαν επίσης υψηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης των γυναικών(3).

Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα ιπποειδή διαδραματίζουν τον λιγότερο μετρήσιμο ρόλο στην τοπική οικονομία – τον ρόλο των ζώων εργασίας σε μικρές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης (SSF), καθώς και στον τομέα του τουρισμού. Δεν υπάρχουν δεδομένα ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε SSF, ωστόσο στη Ρουμανία υπάρχουν, σύμφωνα με αναφορές, 600.000 με 800.000 ιπποειδή, εκ των οποίων περίπου το 80% χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες εργασίας, όπως για τη μεταφορά αγαθών και ατόμων, καθώς και για γεωργικές και δασοκομικές εργασίες(4).

Η ευρωπαϊκή αγορά ιππικών αθλημάτων και ψυχαγωγίας είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Το 21% των καθαρόαιμων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο παρήχθη στα 28 κράτη μέλη. Το 2013, το 93% των αγώνων υπερπήδησης εμποδίων πραγματοποιήθηκε στην Ένωση, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης 21.000 αγώνες χωρίς εμπόδια και περισσότεροι από 43.000 αγώνες τριποδισμού. Επιπλέον, το 2014, η πλειονότητα των αγώνων της FEI (όπως υπερπήδηση εμποδίων, ιππική δεξιοτεχνία, τρίαθλο και ιππική δεξιοτεχνία για αθλητές με αναπηρία) πραγματοποιήθηκε στην ΕΕ.

Ο τομέας των ιπποειδών προσφέρει επίσης ευκαιρίες για επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ιδιαίτερα, για όσους κατοικούν σε αγροτικές περιοχές. Για παράδειγμα, η εκτροφή όνων για γαλακτοπαραγωγή αποτελεί παραδοσιακή πρακτική σε μέρη της Ιταλίας, ενώ σχετικές εκμεταλλεύσεις λειτουργούν επίσης στο Βέλγιο, στις Κάτω Χώρες, στη Γαλλία, στην Κύπρο και στη Ρουμανία. Πράγματι, το γάλα όνου θεωρείται ποικιλοτρόπως ωφέλιμο, ενώ θεωρείται επίσης το καλύτερο υποκατάστατο του ανθρώπινου γάλακτος(5) για νήπια και άρρωστα παιδιά. Μολονότι η τιμή του γάλακτος όνου παρουσιάζει διακυμάνσεις, συνήθως πωλείται στη λιανική από 8 έως 15 ευρώ το λίτρο.

Επίσης, τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία και την αποκατάσταση και, στο πλαίσιο αυτό, παρέχουν πρόσθετες οικονομικές ευκαιρίες και κοινωνικά οφέλη. Η θεραπευτική ιππασία χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς Riding for the Disabled Association και The Donkey Sanctuary στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή βοήθειας σε άτομα που πάσχουν από διάφορες παθήσεις, όπως διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, εγκεφαλική παράλυση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες(6). Σε ολόκληρη την Ευρώπη, 21 κράτη μέλη διαθέτουν έναν ή περισσότερους οργανισμούς ή ιδιώτες που είναι μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Ιππασίας AISBL (HETI)(7).

Τα ιπποειδή στην ΕΕ αποτελούν επίσης πηγή κρέατος και, σε μικρότερο βαθμό, πηγή δέρματος. Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ο αριθμός των ζώων που οδηγούνται στο σφαγείο, καθώς ο αριθμός αυτός διαφέρει από έτος σε έτος. Σε πολλά κράτη μέλη διαπιστώθηκε αύξηση στη σφαγή ζώων την περίοδο 2011-2012, ενώ οι αριθμοί παρουσίασαν ξανά πτώση το 2013.

Οι ανησυχίες για την καλή διαβίωση των ζώων και οι συναφείς αιτίες επηρεάζουν αρνητικά τον τομέα των ιπποειδών

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγαν οι οργανισμοί World Horse Welfare και Eurogroup for Animals στο πλαίσιο της έκθεσης Removing the Blinkers: The Health and Welfare of European Equidae in 2015 (Βγάζοντας τις παρωπίδες: η υγεία και καλή διαβίωση των ευρωπαϊκών ιπποειδών το 2015), παρά το εύρος του τομέα, τα προβλήματα καλής διαβίωσης που αντιμετωπίζουν τα 7 εκατομμύρια ιπποειδή της Ευρώπης παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες.

Η μεταχείριση των ιπποειδών εργασίας εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία σε αρκετά κράτη μέλη, ιδίως σε κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί ιπποειδών και σε κράτη μέλη στα οποία τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται σε SSF. Δεδομένου ότι πολλά από τα ιπποειδή αυτά μπορούν να τρέφονται με εύκολα διαθέσιμες τροφές, όπως χόρτο και σανό, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν χρειάζονται φροντίδα από ειδικό. Ωστόσο, τα προβλήματα καλής διαβίωσης που οφείλονται στην τοποθέτηση πετάλων από ερασιτέχνες ή σε ακατάλληλη σαγή δεν προκαλούν μόνο δυσφορία και ταλαιπωρία στο εκάστοτε ιπποειδές, αλλά θέτουν επίσης σε κίνδυνο την ικανότητα του ζώου να εργάζεται αποτελεσματικά και τη μακροβιότητά του, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εκμετάλλευση ή την επιχείρηση.

Πολλά από τα προβλήματα αυτά παρατηρούνται επίσης όταν τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καλή διαβίωση του ιπποειδούς τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της εργασίας του, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Μολονότι τα ζώα αυτά εργάζονται συχνά σε κοινή θέα, ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα καλής διαβίωσης, εάν οι τουρίστες δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

 

Διάγραμμα 2: Συνήθη προβλήματα στην καλή διαβίωση, όπως αναφέρθηκαν από ΜΚΟ στην έκθεση Removing the Blinkers: The Health & Welfare of Equidae in 2015

Στον τομέα του ιππικού αθλητισμού, οι εκτροφείς της Ευρώπης κατέχουν συχνά περίοπτη θέση παγκοσμίως. Τα ευρωπαϊκά γενεαλογικά βιβλία κατέχουν την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκτροφής Ίππων Αθλητισμού (World Breeding Federation for Sports Horses, WBFSH) για το τρίαθλο, την υπερπήδηση εμποδίων και την ιππική δεξιοτεχνία. Ωστόσο, η χωρίς περιορισμούς αναπαραγωγή ιπποειδών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα καλής διαβίωσης. Τα ιπποειδή μπορεί γρήγορα να πέσουν θύματα οικονομικών δυσχερειών. Η υψηλή ζήτηση για ιπποειδή σε καιρούς μεγάλης οικονομικής ευημερίας μπορεί να οδηγήσει σε αδιάκριτη αναπαραγωγή ζώων χαμηλότερης ποιότητας. Σε περιόδους ύφεσης, τα ζώα αυτά χάνουν σημαντικό ποσοστό της αξίας τους και ενδέχεται η αξία τους να καταστεί μηδενική από οικονομική άποψη. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι σε πολλά κράτη μέλη, ιδιαίτερα στα δυτικά κράτη της Ένωσης, έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση στην εγκατάλειψη ιπποειδών τα πρόσφατα έτη(8).

Το κόστος συντήρησης ιπποειδών διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το κράτος μέλος και την περιφέρεια, τον σκοπό του ζώου και τη μέθοδο συντήρησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι επιλογές επιστροφής στο αρχικό περιβάλλον είναι περιορισμένες και λόγω συρρίκνωσης της αγοράς για την πώληση ιπποειδών, ορισμένοι ιδιοκτήτες επιλέγουν να προβούν σε σφαγή των ζώων τους ή και ευθανασία, εφόσον πρόκειται για οικονομικά προσιτή και νόμιμη λύση. Δυστυχώς, είναι σαφές ότι εκείνοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη ενός ιπποειδούς δεν γνωρίζουν πάντα το κόστος και τον χρόνο που απαιτεί η φροντίδα ενός τέτοιου ζώου, ιδίως όταν, σε περιόδους πλεονάζουσας προσφοράς, οι τιμές αγοράς έπεσαν μέχρι και στα 5 ευρώ το ζώο(9).

Δεδομένων των πολλαπλών ρόλων τους, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ιπποειδή είναι τα ζώα που μεταφέρονται περισσότερο εντός της ΕΕ, κατ’ αναλογία προς τον συνολικό πληθυσμό τους(10). Οι μετακινήσεις αυτές καταγράφονται από το σύστημα ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES), ωστόσο επί του παρόντος τα στοιχεία δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάση με διετή καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή δεν επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και σε άλλους οργανισμούς να ελέγχουν πώς επηρεάζεται η μετακίνηση ιπποειδών από εξωτερικούς παράγοντες και πώς επηρεάζει, με τη σειρά της, άλλους τομείς. Για παράδειγμα, η μετακίνηση ιπποειδών για σφαγή ενδέχεται να συνδέεται με αύξηση στα κρούσματα κοινοποιήσιμων νόσων(11) στον πληθυσμό των ιπποειδών που δεν προορίζονται για σφαγή, γεγονός που ενδέχεται να καταδεικνύει ότι τα πρότυπα βιοασφάλειας είναι ανεπαρκή.

Επιπλέον, τα ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή μετακινούνται συχνά μεταξύ των κρατών μελών και εξάγονται επίσης προς τρίτες χώρες (ιδίως στη Ρωσία), υπό συνθήκες που συχνά θέτουν σε κίνδυνο την καλή τους διαβίωση(12). Τα ζώα αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα δεδομένου ότι οι μεταφορείς δεν έχουν κίνητρο να διασφαλίζουν καλές συνθήκες κατά τη μεταφορά τους.

Όταν τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται αμιγώς για εκτροφή, είναι σημαντικό η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων να εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα. Οι καταναλωτές πρέπει να παραμένουν προστατευμένοι και να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που προέρχονται από ιπποειδή, όπως το γάλα όνου, είναι ασφαλή. Πράγματι, η καλή διαβίωση σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες παράγεται γάλα όνου διαφέρει σημαντικά(13). Σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις το άρμεγμα εξακολουθεί να γίνεται με τα χέρια, ενώ σε άλλες υπάρχουν μηχανήματα αρμέγματος. Επιπλέον, τα επίπεδα εποπτείας δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με αυτά που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις αγελαδινού γάλακτος, αν και αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στο γάλα όνου υπάρχουν λιγότεροι ανθρώπινοι παθογόνοι οργανισμοί(14). Επίσης, τα νομικά πρότυπα που εφαρμόζονται στο γάλα ιπποειδών είναι ασαφή, ενώ παράλληλα οι έλεγχοι και η εποπτεία δεν παρουσιάζουν συνεκτικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συστάσεις για την απελευθέρωση του οικονομικού δυναμικού του τομέα των ιπποειδών και για την προώθηση της καλής υγείας και διαβίωσής τους

Μολονότι το πλήρες μέγεθος και η κλίμακα του τομέα των ιπποειδών δεν είναι απολύτως σαφή, είναι προφανές ότι ο εν λόγω τομέας έχει δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην οικονομία δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού των ζώων. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η καθοδήγηση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές από κάτω προς τα πάνω και να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που πηγάζουν από απλή άγνοια.

Για παράδειγμα, διάφοροι οργανισμοί έχουν αναλάβει να εκπονήσουν οδηγούς ορθής πρακτικής για τη μεταφορά ιπποειδών. Το 2014, δημοσιεύτηκαν οι Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για το πότισμα ιπποειδών που μεταφέρονται οδικώς, ενώ προσφάτως καταρτίστηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές για την καλή υγεία των ιπποειδών προς μεταφορά. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την εκπόνηση τέτοιων οδηγών ορθής πρακτικής ώστε, όχι μόνο να διασφαλιστούν τα ποσοστά συμμόρφωσης και η συνεπής επιβολή, αλλά πρωτίστως να εξασφαλιστεί η κατάλληλη φροντίδα των ζώων αυτών κατά τις μεταφορές σε μεγάλες και μικρές αποστάσεις.

Ομοίως, πολλές ΜΚΟ έχουν εκπονήσει έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με την κάλυψη των βασικών αναγκών των ιπποειδών από τη γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής τους. Για παράδειγμα, ο οργανισμός World Horse Welfare εκπόνησε πριν από τέσσερα έτη κατευθυντήριες γραμμές με τίτλο «Five ways to ensure a happy, healthy horse» (Πέντε τρόποι για να έχετε ένα ευτυχισμένο, υγιές άλογο). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων των ιπποειδών, έχουν μεταφραστεί, είναι διαθέσιμες σε διάφορους μορφότυπους και προωθούνται από την Επιτροπή, θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των γνώσεων τόσο των ιδιοκτητών όσο και των χειριστών και να διασφαλίσουν, όχι μόνο την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και τη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία και απόδοσή τους.

Η προηγούμενη Επιτροπή ξεκίνησε να εκπονεί έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό, στον οποίο προβλεπόταν να συμπεριληφθούν πληροφορίες ώστε να είναι οι τουρίστες σε θέση να κάνουν επιλογές με γνώμονα την καλή διαβίωση, όταν αποφασίζουν εάν θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ιπποειδών εργασίας. Η εισηγήτρια παροτρύνει την Επιτροπή να ανανεώσει τη δέσμευσή της στην ιδέα του χάρτη και να δώσει στους τουρίστες τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές στο πλαίσιο των οποίων όχι μόνο θα επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που παρέχουν κατάλληλη φροντίδα στα ιπποειδή τους, αλλά θα ενημερώνονται και θα καθησυχάζονται επίσης οι καταναλωτές.

Οι απαιτήσεις χειρισμού των ιπποειδών διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με άλλα είδη, και αυτό καθίσταται ιδιαίτερα προφανές τη στιγμή της σφαγής. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να κοινοποιήσει έγγραφα καθοδήγησης σε σφαγεία που κατέχουν άδεια για τη σφαγή ιπποειδών. Το ΓΤΚΘ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει με τη σειρά τους να αυξήσουν τον αριθμό ελέγχων σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Πράγματι, η μέτρηση της συμμόρφωσης με κατάλληλα πρότυπα συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση βελτιώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευτεί για τη δημιουργία νέων κέντρων αναφοράς για την καλή διαβίωση των ζώων και την ανάπτυξη επικυρωμένων δεικτών καλής διαβίωσης των ζώων για τα ιπποειδή. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενθάρρυνση και την επιβράβευση των εκτροφέων, όπου αυτό είναι δυνατόν, και η Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευτεί να διερευνήσει τις δυνατότητες αυτές μέσω ενός νέου πιλοτικού σχεδίου.

Τέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν να αυξήσουν τον αριθμό των ελέγχων σε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής από όνους, δεδομένου ιδίως ότι δεν υπάρχει επαγγελματική ένωση για εκτροφείς όνων και ότι σε πολλές εκμεταλλεύσεις δεν τηρούνται τα πρότυπα ελέγχου ποιότητας. Η Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ρόλο στη διάδοση εγγράφων καθοδήγησης σχετικά με την εκτροφή όνων για γαλακτοπαραγωγή από εξειδικευμένα ινστιτούτα και ΜΚΟ.

Μολονότι η υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα θα πρέπει πάντα να αποτελούν ελάχιστη απαίτηση, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα ιπποειδή της Ευρώπης όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση καταδεικνύουν ότι η εν λόγω απαίτηση συχνά παραβλέπεται. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες που προτείνονται στο παρόν έγγραφο θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και τα κίνητρα και θα μπορούσαν να συμβάλουν στην απελευθέρωση του πλήρους οικονομικού δυναμικού του τομέα των ιπποειδών στην ΕΕ, με παράλληλη βελτίωση της προστασίας της καλής διαβίωσης των μοναδικών αυτών ζώων που τόσο εκτιμούμε ως κοινωνία.

(1)

Βλέπε http://faostat3.fao.org/browse/Q/QA/E, πρόσβαση στις 11.02.15

(2)

Παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιππασίας από τον Ali Küçük (Γενικός Γραμματέας EEF), 21 Οκτωβρίου 2014

(3)

Advances in Animal Biosciences, Οκτώβριος 2013. The French Horse Industry: Scenarios 20130 Cambridge University Press (2013), σ. 55

(4)

Popescu, S. Duigan, E-A. 2012. The relationship between behavioural and other welfare indicators of working horses. Journal of Equine Veterinary Science 33, 1-12

(5)

http://www.foodsmatter.com/allergy_intollerance/goat_sheep_milks/research/mares_milk.html πρόσβαση στις 20.08.14

(6)

http://www.rda.org.uk/assets/understanding-hippotherapy7.pdf πρόσβαση στις 02.09.14

(7)

http://www.frdi.net/membership_list.html πρόσβαση στις 02.09.14

(8)

RSCPA, World Horse Welfare, Redwings, the British Horse Society, Blue Cross & Horse World: Left on the verge: in the grip of an equine crisis in England and Wales, 2013

(9)

DSPCA: ‘Ireland’s Horse Crisis’, http://www.dspca.ie/equinecrisis

(10)

Στοιχεία TRACES

(11)

The Donkey Sanctuary & University College Dublin: Donkey Welfare in Ireland in 2015 (Κεφάλαιο 5, σ. 55 - 71)

(12)

World Horse Welfare, 2008, Dossier of Evidence: Recommendations for amendments to EU Council Regulation (EC) No 1/2005 and World Horse Welfare Dossier of Evidence, Second Edition, Part 1: Journey Times (Συστάσεις για τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου και World Horse Welfare Dossier of Evidence, Δεύτερη Έκδοση, Μέρος 1: Χρόνοι Ταξιδίου

(13)

The Donkey Sanctuary, προσωπική επικοινωνία

(14)

Keith Meldrum CB BVM&S MRCVS DVSM Hon. FRSPH, προσωπική επικοινωνία


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Stefan Eck, Julie Girling, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Florent Marcellesi, John Procter, Vladimir Urutchev

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου