Postup : 2016/2078(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0014/2017

Predkladané texty :

A8-0014/2017

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0065

SPRÁVA     
PDF 658kWORD 138k
1.2.2017
PE 589.295v02-00 A8-0014/2017

o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité

(2016/2078(INI))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyňa: Julie Girling

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité

(2016/2078(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 39, 42 a 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky,

–  so zreteľom na článok 114 ZFEÚ o vytvorení a fungovaní jednotného trhu,

–  so zreteľom na Protokol (č. 2) ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ o opatreniach v oblasti veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia,

–  so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, v ktorom je stanovené, že pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru berie Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)(1).

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania(3),

–  so zreteľom na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely(4),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone)(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008(7),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, z 23. apríla 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie 1337/2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu mäsa,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch (COM(2010)0352),

–  so zreteľom na závery, ku ktorým Komisia dospela v štúdii EDUCAWEL(8),

–  so zreteľom na zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality;

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0014/2017),

A.  keďže odvetvie chovu koňovitých v EÚ má ročný obrat vyše 100 mld. EUR(9), pričom len v roku 2013 malo dodatočný celkový obrat zo stávkovania v objeme 27,3 mld. EUR, z čoho 1,1 mld. EUR pripadlo vládam členských štátov(10);

B.  keďže len samotné odvetvie jazdeckých športov vytvára približne 900 000 pracovných miest, pričom na päť až sedem koňovitých pripadá jeden plný pracovný úväzok a tie pracovné miesta, ktoré sa nedajú presunúť, sa nachádzajú vo vidieckych oblastiach, kde momentálne vládne slabšia hospodárska situácia;

C.  keďže odvetvie chovu koňovitých zodpovedá cieľom politiky rozvoja vidieka EÚ, ktorá sa zakladá na poľnohospodárskej životaschopnosti, udržateľnom riadení prírodných zdrojov a podpore sociálneho začleňovania vo vidieckych komunitách; keďže koňovité sa v poľnohospodárstve stále intenzívne využívajú a objavujú sa aj nové spôsoby ich využitia, napríklad na produkciu oslieho mlieka, ako aj nové príležitosti a prínosy pre výrobcov a spotrebiteľov z hľadiska ďalšieho rozvoja týchto produktov;

D.  keďže odvetvie chovu koňovitých sa aktívne podieľa na plnení cieľa stratégie Európa 2020, ktorý spočíva v dosiahnutí udržateľného rastu na základe ekologickejšieho hospodárstva a inkluzívnejšieho rastu, a keďže toto odvetvie je dôležité vzhľadom na jeho zásadný prínos k environmentálnemu, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju vo vidieckych oblastiach;

E.  keďže Európska únia je v celosvetovom meradle najväčším trhom pre odvetvie jazdeckých športov(11);

F.  keďže koňovité v EÚ, ktorých počet sa odhaduje na 7 miliónov, plnia vzhľadom na ich odveký vzťah s ľudstvom rôznorodé úlohy – od súťažných zvierat a zvierat chovaných na rekreačné účely až po pracovné zvieratá v doprave, cestovnom ruchu, pri behaviorálnych, rehabilitačných a výchovných terapiách, športe, vo vzdelávaní, v lesohospodárstve a poľnohospodárstve, na produkciu mlieka a mäsa, výskum, ako aj divé a polodivé zvieratá; keďže koňovité tiež pomáhajú pri udržiavaní biodiverzity a udržateľnosti vidieckeho prostredia a počas svojho života môžu plniť viaceré z týchto úloh;

G.  keďže zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité sa odvíjajú od náležitej pozornosti venovanej zdraviu a dobrým životným podmienkam zvierat, a preto problematika dobrých životných podmienok zvierat musí byť jadrom všetkých činností súvisiacich s koňovitými; keďže regulačné prostredie Únie sa v jednotlivých členských štátoch líši a keďže existujúce právne predpisy sa v EÚ vykonávajú rôznym spôsobom, čo vedie k narušeniu hospodárskej súťaže a zhoršeniu životných podmienok zvierat;

H.  keďže v pomere k svojmu celkovému počtu sú koňovité najprepravovanejšie zvieratá v Európe(12) a keďže čas prepravy zvierat je dôvodom na vážne znepokojenie občanov EÚ, ktorí ho chcú skrátiť, pretože koňovité sa v EÚ a z EÚ často prepravujú v nevhodných vozidlách a pred dosiahnutím konečného cieľa musia prekonať veľké vzdialenosti v rámci cestnej, lodnej alebo leteckej prepravy;

I.  keďže údaje o presune koňovitých na obchodné účely sa zaznamenávajú prostredníctvom obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES), ale uverejňujú sa len raz ročne, a to s dvojročným odstupom;

J.  keďže pohotovo prístupné údaje by príslušným orgánom a ďalším organizáciám mohli pomôcť lepšie monitorovať účinky na zdravie zvierat a prešetriť následné náznaky slabej biologickej bezpečnosti;

K.  keďže k dispozícii nie sú dostatočné údaje, ktoré by umožnili priamo vyčísliť, koľko koňovitých sa využíva na prácu v malých a polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikoch, z ktorých sa mnohé nachádzajú v novších členských štátoch, a v cestovnom ruchu;

L.  keďže Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) prijala v máji 2016 usmernenia ku koňovitým využívaným na prácu(13), pokiaľ ide o dodržiavanie piatich základných slobôd zvierat, t. j. oslobodenia od hladu, smädu a podvýživy, strachu a úzkosti, fyzického nepohodlia a tepelného stresu, bolesti, ako aj slobody prejaviť (zvyčajne) prirodzené správanie;

M.  keďže vďaka koňovitým sa v odvetví poľnohospodárstva, jazdeckých činností a cestovného ruchu vytvárajú cenné pracovné príležitosti, ktoré nemožno presunúť, a generuje príjem pre miestnych aktérov a vidiecke oblasti, avšak dobré podmienky niektorých koňovitých sú ohrozené a turisti sú často nedostatočne informovaní nato, aby dokázali rozpoznať takéto problémy a napraviť ich(14);

N.  keďže prostredníctvom značiek osvedčujúcich dobré životné podmienky, vydávaných odvetvím, by sa mohlo pomôcť zabezpečiť, že činnosti sa vykonávajú riadnym spôsobom a že verejnosť má potrebné informácie;

O.  keďže neobmedzený, nerozvážny a nezodpovedný chov koňovitých môže viesť k tomu, že zvieratá stratia hospodársku hodnotu a sú často ponechané v zlých podmienkach, najmä v čase hospodárskeho útlmu; keďže Parlament a Rada nedávno prijali právne predpisy zamerané na harmonizáciu pravidiel pre zootechnické a genealogické podmienky na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat vrátane koňovitých, ktorých cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a organizovanosť európskeho odvetvia šľachtiteľstva a plemenitby a zlepšiť dostupné informácie o čistokrvnej plemenitbe a čistokrvných plemenných zvieratách, najmä koňovitých;

P.   keďže od roku 2008 v členských štátoch v západnej časti EÚ rastú prípady opustených koňovitých, pričom ide najmä o jedince, ktoré sa stali nákladným luxusom a namiesto zdroja príjmu predstavujú veľkú finančnú záťaž; keďže Komisia ani členské štáty neposkytli primeranú a uspokojivú odpoveď na tento problém;

Q.  keďže s takýmto správaním sa vo väčšine prípadov možno stretnúť u súkromných vlastníkov, pričom nie je charakteristické pre väčšinu profesionálneho odvetvia chovu koní v Európe;

R.  keďže koňovité sú spoločenské zvieratá s kognitívnymi schopnosťami a silnými afektívnymi väzbami a keďže sa využívajú v rámci celej škály terapií a výchovných, školiacich a rehabilitačných programov, napríklad pri poruchách autistického spektra, mozgovej obrne, mozgovocievnej príhode, poruchách učenia alebo jazykových poruchách a ťažkostiach, resocializácii páchateľov, psychoterapii, posttraumatickej stresovej poruche a liečbe závislosti;

S.  keďže majitelia, ktorí sa už nedokážu dostatočne starať o svoje koňovité zvieratá (sčasti pre vysoké veterinárne náklady), stoja pred ťažkými rozhodnutiami a keďže v niektorých členských štátoch majitelia, ktorí už nedokážu niesť náklady na veterinárnu starostlivosť a zabezpečenie dobrých životných podmienok svojich zvierat, príliš často ako prvú možnosť volia eutanáziu, ktorá je nákladná; keďže v iných členských štátoch možno koňovité utratiť, iba ak je to z veterinárneho hľadiska výslovne a bezprostredne nutné, bez ohľadu na dlhodobé životné podmienky daného zvieraťa;

T.  keďže koňovité sa v mnohých krajinách mimo Únie nepovažujú za zvieratá určené na produkciu potravín a keďže mäso koňovitých sa z týchto krajín bežne dováža na účel predaja a umiestenia na trhu EÚ; keďže táto situácia vyvoláva otázky z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat a narušenia hospodárskej súťaže, pretože EÚ zatiaľ nedovoľuje, aby do ľudského potravinového reťazca vstúpilo mäso z európskych koní, ktoré pôvodne neboli určené na produkciu mäsa a na zabitie, zatiaľ čo v prípade mäsa dovážaného z tretích krajín je povolená väčšia flexibilnosť;

1.  uznáva značný hospodársky, environmentálny a sociálny prínos koňovitých v celej EÚ a základné kultúrne a výchovné hodnoty, ktoré z toho priamo vyplývajú, ako je úcta k zvieratám a životnému prostrediu;

2.   poukazuje na to, že poľnohospodári, ktorí sa usilujú diverzifikovať svoje činnosti a rozšíriť svoju príjmovú základňu, čoraz viac využívajú koňovité v poľnohospodárskych podnikoch na výchovno-vzdelávacie, športové, terapeutické a rekreačné účely, a zdôrazňuje, že prítomnosť koňovitých napomáha multifunkčnosti poľnohospodárskeho podniku, čo vedie k oživeniu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach a prispieva k rozvoju mestsko-vidieckych vzťahov, miestnej udržateľnosti a súdržnosti;

3.  žiada, aby sa na úrovni EÚ dostalo väčšieho uznania odvetviu chovu koňovitých a jeho prínosom pre vidiecke hospodárstvo, keďže výrazne prispieva k všeobecným a strategickým cieľom EÚ, a aby sa vo väčšej miere zohľadnilo v rámci rôznych zložiek SPP vrátane priamej pomoci z prvého alebo druhého piliera;

4.  poznamenáva, že dobré zdravie a životné podmienky koňovitých stimulujú hospodársku produktivitu fariem aj podnikov a sú celkovo prínosom pre vidiecku ekonomiku, pričom sú tiež odpoveďou na rastúce požiadavky občanov EÚ týkajúce sa zlepšenia noriem v oblasti zdravia a životných podmienok zvierat;

5.  vyzýva Komisiu, aby koňovitým priznala štatút pracovných zvierat, keďže sú dôležitým nástrojom v rámci poľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach Európy, najmä v horských a ťažko dostupných oblastiach;

6.  zdôrazňuje, že majitelia koňovitých by mali mať aspoň minimálne znalosti z chovu koňovitých a že z vlastníctva im vyplýva osobná zodpovednosť za úroveň zdravia a životných podmienok zvierat, o ktoré sa starajú;

7.  zdôrazňuje, že významným nástrojom na napĺňanie týchto potrieb by mala byť výmena poznatkov medzi chovateľmi koňovitých, ale aj medzi členskými štátmi, a konštatuje, že s nástupom nových vedeckých poznatkov, vývojom v legislatívnej oblasti a novými učebnými metódami odborníci pôsobiaci v odvetví koňovitých zlepšili svoje pracovné metódy tak, aby skvalitnili životné podmienky týchto zvierat;

8.  konštatuje, že väčšina majiteľov a cvičiteľov koňovitých sa správa zodpovedne; zdôrazňuje, že výraznejšia propagácia dobrých životných podmienok zvierat má najlepšie šance uspieť v rámci hospodársky životaschopných výrobných systémov;

9.  konštatuje, že odborníci musia zostať hospodársky životaschopní a zároveň účinne reagovať na nové výzvy, ako sú obmedzené prírodné zdroje, účinky zmeny klímy a výskyt a šírenie nových chorôb;

10.  nabáda členské štáty, aby vytvorili prostredie, v ktorom poľnohospodárske podniky dokážu prežiť;

11.  so zreteľom na 10 zásad OIE zdôrazňuje význam, ktorý budú mať pripravované referenčné centrá pre dobré životné podmienky zvierat z hľadiska vyššej miery plného dodržiavania právnych predpisov a ich dôsledného presadzovania, ako aj šírenia informácií a najlepších postupov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

12.  vyzýva Komisiu, aby poverila Eurostat vypracovaním štúdie, v ktorej sa bude analyzovať hospodársky a spoločenský dosah všetkých stránok odvetvia chovu koňovitých, a aby pravidelne poskytovala štatistické údaje o využívaní služieb, preprave a zabíjaní koňovitých;

13.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so zainteresovanými stranami a organizáciami z odvetvia chovu koňovitých vypracovala európske usmernenia pre osvedčené postupy v odvetví chovu koňovitých pre rôznych používateľov a špecialistov, založené na existujúcich príručkách, pričom by sa popri terminálnej starostlivosti mala sústrediť aj na dobré životné podmienky jednotlivých druhov a behaviorálnu starostlivosť;

14.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké uplatňovanie usmernení EÚ a uvoľnila zdroje na preklad takéhoto dokumentu;

15.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu osvedčených postupov a vzdelávacích programov rôznych členských štátov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a zhromažďovala ich a aby podporovala vypracúvanie a šírenie informácií o tom, ako napĺňať potreby koňovitých bez ohľadu na ich postavenie, pričom by mala vychádzať z tzv. piatich slobôd a pokryť celý životný cyklus koňovitých;

16.  vyzýva Komisiu, aby pri vytyčovaní európskych usmernení pre osvedčené postupy v odvetví chovu koňovitých zohľadnila multifunkčnú úlohu koňovitých tým, že do usmernení zaradí aj pokyny týkajúce sa zodpovednej plemenitby, zdravia zvierat a výhod sterilizácie koňovitých, práce v cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a lesníctve, vhodných spôsobov prepravy jednotlivých druhov a ich zabíjania a ochrany pred podvodnými praktikami vrátane dopingu, a odporúča, aby sa tieto pokyny v spolupráci s reprezentatívnymi profesijnými poľnohospodárskymi organizáciami, uznanými EÚ, distribuovali chovateľom, organizáciám, poľnohospodárskym podnikom, koniarňam, útulkom, prepravcom a bitúnkom a aby boli prístupné vo viacerých formátoch a jazykoch;

17.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali činnosť Európskej siete chovateľov koní a Európskeho združenia štátnych konských chovov, ktoré sa významne podieľajú na rozvoji európskeho odvetvia chovu koní, keďže slúžia ako platforma na výmenu najlepších postupov a udržiavajú tradície, zručnosti, staré konské plemená a vplyv odvetvia;

18.  naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila svoje vzdelávacie zdroje v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v poľnohospodárskych podnikoch a zamerala ich na špecialistov, ktorí sú v priamom kontakte s koňovitými, ako sú veterinárni lekári, chovatelia a majitelia koní, ako aj na širší okruh používateľov, s cieľom pokryť dobré životné podmienky a plemenitbu koňovitých, pričom treba klásť dôraz na význam odbornej prípravy a informácií, prostredníctvom poľnohospodárskeho poradenského systému;

19.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tiež využívali schémy na prenos vedomostí s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a obchodné modely, šíriť osvetu o rôznych otázkach a podporovať inovácie a nové myšlienky; poznamenáva, že v niektorých členských štátoch sú už schémy na prenos vedomostí zavedené;

20.  vyzýva Komisiu, aby sa opätovne zaviazala vypracovať Európsku chartu udržateľného a zodpovedného cestovného ruchu, ktorá ako zdroj jasných informácií pomôže turistom a zainteresovaným stranám zohľadniť otázku dobrých životných podmienok zvierat, keď budú zvažovať možnosť využiť služby koňovitých určených na prácu; zdôrazňuje, že táto charta by mala vychádzať z existujúcich kvalitných chárt, ktoré vypracovali uznané, reprezentatívne a profesijné poľnohospodárske organizácie, a konštatuje, že zatiaľ čo v niektorých členských štátoch platia prísne usmernenia pre pracovné podmienky a pracovný čas, v iných členských štátoch takáto ochrana chýba;

21.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom vydala pokyny k modelom cestovného ruchu, ktoré rešpektujú dobré životné podmienky koňovitých určených na prácu;

22.  naliehavo žiada členské štáty, aby stanovili dobrovoľné pracovné usmernenia vrátane denného pracovného času a času odpočinku s cieľom chrániť koňovité určené na prácu pred prepracovaním a hospodárskym vykorisťovaním;

23.  vyzýva Komisiu, aby údaje z databázy TRACES zverejňovala oveľa rýchlejšie ako doteraz;

24.   zdôrazňuje, že existujúce právne predpisy EÚ v oblasti ochrany zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností majú za cieľ chrániť zvieratá pred zranením a utrpením a zabezpečiť ich prepravu za náležitých podmienok a v primeranom časovom horizonte, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že orgány mnohých členských štátov nedostatočne presadzujú právne predpisy EÚ o dobrých podmienkach zvierat pri preprave;

25.  vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch zabezpečila riadne uplatňovanie a účinné a jednotné presadzovanie platných právnych predpisov EÚ v oblasti prepravy zvierat a právne záväzné podávanie správ;

26.  vyzýva členské štáty, ktoré vyvážajú koňovité, aby našli spôsoby, ako podporovať zabíjanie na vlastnom území, a tak v čo najväčšej možnej miere predchádzať preprave živých jedincov, a vyzýva Komisiu, aby zriadila mechanizmus na účinné monitorovanie dodržiavania legislatívnych a regulačných ustanovení v rámci budúceho aj platného právneho rámca;

27.  požaduje, aby Komisia na základe zistení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a príručiek pre prepravu koňovitých, ktoré vypracovali odborníci z odvetvia, navrhla skrátený maximálny čas prepravy pre všetky prípady presunov koní určených na zabitie, so zreteľom na špecifické charakteristiky odvetvia chovu koňovitých v jednotlivých krajinách;

28.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sformulovali pokyny na zabezpečenie dobrých podmienok koňovitých počas zabíjania a v tejto súvislosti uľahčili a posilnili vedecký výskum, resp. uplatňovali existujúci výskum, s cieľom vyvinúť humánne spôsoby zabíjania, ktoré budú lepšie prispôsobené koňovitým, a aby tieto pokyny distribuovali príslušným orgánom členských štátov;

29.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa plne a náležite zaviazali vykonávať na svojom území inšpekcie a pravidelné audity bitúnkov, ktoré majú povolenie na zabíjanie koňovitých, s cieľom uistiť sa, že tieto bitúnky dokážu zabezpečiť špecifické podmienky pre koňovité, najmä pokiaľ ide o zariadenie a kvalifikáciu personálu;

30.  vyzýva Komisia, aby sa zaviazala vypracovať overené ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by mali slúžiť na posudzovanie dobrých životných podmienok koňovitých, identifikovanie existujúcich problémov a motivovanie k zlepšeniam a zároveň zabezpečovať praktické vykonávanie a prínos pre odvetvie, a domnieva sa, že je dôležité zapojiť zainteresované strany, ktoré zaviedli podobné nástroje v rámci EÚ, a úzko spolupracovať so zástupcami profesijných organizácií z odvetvia chovu koňovitých na vypracúvaní ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat;

31.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby nabádali majiteľov koní na vytváranie združení;

32.  zdôrazňuje význam humánneho zaobchádzania s koňovitými a zabezpečenia ich dobrých životných podmienok, ako aj zásadu, aby sa nikdy a nikde netolerovalo akékoľvek kruté a surové zaobchádzanie zo strany majiteľov, cvičiteľov, koniarov alebo iných osôb;

33.  vyzýva členské štáty, aby uplatňovali prísnejšie právne predpisy týkajúce sa zlého zaobchádzania so zvieratami a ich opúšťania vrátane mimoriadnych opatrení na boj proti opúšťaniu a aby dôkladne a náležite prešetrili správy o neľudských praktikách a porušovaní dobrých životných podmienok koňovitých;

34.  konštatuje, že medzi jednotlivými druhmi čeľade koňovitých existujú rozdiely, od ktorých sa odvíjajú rôzne potreby v oblasti dobrých životných podmienok vrátane potrieb týkajúcich sa terminálnej starostlivosti a požiadaviek na zabíjanie;

35.  vyzýva Komisia, aby s cieľom zabezpečiť, že budú zachované normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, uskutočnila štúdiu, zdokumentovala tieto rozdiely a vydala usmernenia k jednotlivým druhom čeľade koňovitých;

36.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v odvetví koňovitých podporovali výskum a rozvoj systémov chovu prispôsobených jednotlivým druhom, so zreteľom na prirodzené správanie koňovitých ako stádovitých zvierat so sklonom k úteku;

37  vyzýva Komisiu, aby si ako prioritu stanovila pilotný projekt, ktorým sa preskúma využívanie nových a existujúcich mechanizmov financovania na odmeňovanie dobrých výsledkov v oblasti životných podmienok koňovitých určených na prácu, a to aj v malých a polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikoch;

38.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne vykonávanie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 (nariadenie o pasoch pre kone) v plnom rozsahu;

39.  konštatuje, že cena veterinárnych liekov, náklady na odstraňovanie uhynutých tiel a na eutanáziu (ak je povolená) môžu samy osebe predstavovať prekážku pre ukončenie života koňovitých, čo vedie k predlžovaniu utrpenia;

40.  vyzýva členské štáty, aby prešetrili správy o neľudských postupoch počas eutanázie a porušení dobrých podmienok, napríklad v súvislosti s nesprávnym podávaním liekov, a aby o prípadoch porušenia informovali Komisiu;

41.  berie na vedomie rast produkcie oslieho a konského mlieka a vyzýva Komisiu, aby vydala pokyny pre poľnohospodársku produkciu oslieho a konského mlieka;

42.  vyzýva členské štáty, aby sa v spolupráci s profesijnými, reprezentatívnymi a uznanými poľnohospodárskymi organizáciami zaviazali zvyšovať frekvenciu inšpekcií v poľnohospodárskych podnikoch produkujúcich oslie a konské mlieko;

43.   vyjadruje vážne znepokojenie nad dovozom a používaním veterinárnych liekov s obsahom sérového gonádotropínu gravidnej kobyly (PMSG);

44.  vyzýva riaditeľstvo Komisie pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín, aby prostredníctvom auditov vykonalo u certifikovaných výrobcov hormónu PMSG inšpekcie zamerané na dodržiavanie ustanovení o dobrých životných podmienkach zvierat pri výrobe a aby prešetrilo dobré životné podmienky kobýl využívaných na získavanie hormónov určených na použitie vo farmaceutickom priemysle a zaobchádzanie s nimi a podalo o tom správu;

45.  zdôrazňuje, že zatiaľ nie je zavedený spravodlivý daňový systém prispôsobený potrebám každého členského štátu, ktorý by profesionálnym chovateľom koňovitých umožnil vytvárať príjmy nevyhnutné na udržanie hospodárskej činnosti v európskych poľnohospodárskych podnikoch zameraných na chov koňovitých;

46.  konštatuje, že spravodlivejší daňový systém v odvetví chovu koňovitých by umožnil nastoliť v odvetví rovnaké podmienky, zvýšiť transparentnosť činností súvisiacich s chovom koňovitých, a tak bojovať proti podvodom, riešiť otázky šedej ekonomiky a umožniť profesionálnym chovateľom koní vytvárať potrebné príjmy na udržanie ich hospodárskej činnosti;

47.  zastáva názor, že pri nadchádzajúcej revízii smernice o DPH by sa mali objasniť právne predpisy týkajúce sa DPH uplatňovanej v odvetví chovu koňovitých, aby sa tak podporil rozvoj tohto odvetvia so zameraním na rast a pracovné miesta;

48.  vyzýva Komisiu, aby prijala kroky, ktoré členským štátom poskytnú väčšiu flexibilnosť pri určovaní zníženej sadzby DPH pre všetky činnosti v odvetví, a vyjadruje presvedčenie, že takéto objasnenie by malo priniesť vytvorenie jednotného, spoľahlivého a cieleného rámca pre znížené sadzby DPH, ktorý členským štátom ponechá dostatočný priestor na formulovanie ich vlastných daňových politík;

49.  poukazuje na rozdiely v zdravotných požiadavkách uplatňovaných na konské mäso produkované v Európe a dovážané z tretích krajín;

50.  pripomína potrebu zaviesť vysledovateľnosť konského mäsa a zdôrazňuje, že je žiaduce zabezpečiť európskym spotrebiteľom rovnocennú úroveň zdravotných požiadaviek a požiadaviek na bezpečnosť potravín a súlad dovážaných produktov bez ohľadu na pôvod konzumovaného konského mäsa;

51.  vyzýva Komisiu, aby prijala kroky na obnovenie rovnováhy medzi úrovňou požiadaviek v rámci EÚ a úrovňou kontrolovanou na hraniciach, pričom treba chrániť zdravie spotrebiteľa;

52.  vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla povinné označovanie krajiny pôvodu na všetkých spracovaných výrobkoch z konského mäsa;

53.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet auditov vykonávaných na bitúnkoch mimo Únie, ktoré majú povolenie na vývoz konského mäsa do EÚ, a aby podmienečne pozastavila dovoz konského mäsa produkovaného v tretích krajinách, ktoré nespĺňa požiadavky EÚ na vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín;

54.  zdôrazňuje potrebu odtabuizovať tému ukončovania života koňovitých; domnieva sa, že uľahčenie konca života koní nevylučuje ich vstup do potravinového reťazca;

55.  vyzýva Komisiu, aby venovala mimoriadnu pozornosť terminálnej starostlivosti o koňovité vrátane stanovenia maximálnych hladí rezíduí (MRL) bežne používaných veterinárnych liekov, napríklad Fenylbutazónu, s cieľom zaručiť bezpečnosť potravinového reťazca;

56.  vyzýva členské štáty, aby presadzovali opätovné začlenenie do potravinového reťazca prostredníctvom systému ochrannej lehoty, vychádzajúceho z vedeckého výskumu, ktorý umožní opätovne zaradiť zviera do potravinového reťazca po tom, ako mu bol naposledy podaný liek, pri súčasnej ochrane zdravia spotrebiteľa;

57.  poznamenáva, že v súvislosti s koňovitými, ktoré nie sú určené na zabíjanie a následnú produkciu potravín pre ľudskú spotrebu (zaregistrované ako „neurčené na výrobu potravín“) nie je v niektorých členských štátoch vedená žiadna evidencia o podávaných liekoch, a tak je možné, že by sa tieto zvieratá mohli dostať do reťazca nelegálnych bitúnkov, a tým ohroziť verejné zdravie; vyzýva preto Komisiu, aby odstránila túto právnu medzeru;

58.  vyzýva Komisiu, aby spolu s Federáciou európskych asociácií veterinárnych lekárov koní (FEEVA) zharmonizovala prístup k liečbe a liekom v celej EÚ;

59.  domnieva sa, že výhodou takejto harmonizácie by bolo predchádzanie akémukoľvek narúšaniu hospodárskej súťaže, uľahčenie širšej liečby chorôb koňovitých a účinnejšie zmierňovanie ich utrpenia;

60.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom uľahčiť racionálne používanie liekov pre koňovité podporovali výmeny osvedčených postupov;

61.  konštatuje, že hoci sú terapia a veterinárne lieky niekedy potrebné a vhodné, treba vyvinúť väčšie úsilie o vyriešenie otázky nízkej miery investícií a nedostatku liekov (vrátane očkovacích látok), ktoré sú dostupné na liečbu koňovitých;

62.  okrem toho upriamuje pozornosť na potrebu rozvíjať farmaceutický výskum a inovácie v oblasti podávania liekov koňovitým, keďže v odvetví naliehavo chýbajú lieky prispôsobené metabolizmu koňovitých;

63.  vyzýva Komisiu, aby financovala dodatočný výskum prípadných účinkov rôznych liekov na život koňovitých;

64.  poznamenáva, že niektoré plemená koňovitých chované v členských štátoch sú miestne plemená, ktoré sú súčasťou spôsobu života a kultúry určitých komunít, a že niektoré členské štáty do svojich programov rozvoja vidieka zahrnuli opatrenia na ochranu týchto plemien a ich ďalšie šírenie;

65.  vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala realizovať programy finančnej podpory na zachovanie a ochranu pôvodných druhov čeľade koňovitých, ktoré v EÚ žijú vo voľnej prírode alebo im hrozí vyhynutie;

66.  uznáva vysokú ekologickú a prírodnú hodnotu populácií divo žijúcich koňovitých, ktoré prispievajú k prečisťovaniu a zúrodňovaniu oblastí, v ktorých žijú, a zároveň hodnotu týchto populácií z hľadiska cestovného ruchu, a požaduje intenzívnejší výskum zameraný na problémy, ktorým čelia;

67.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

(5)

Ú. v. EÚ L 59, 3.3.2015, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(7)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(8)

Pozri http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf, [cit. 2016-09-06].

(9)

Fédération Equestre Internationale (FEI), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) (Medzinárodná jazdecká federácia (FEI), Často kladené otázky o koňoch s dobrým zdravotným stavom a výsledkami), koncepcia prijatá na valnom zasadnutí OIE v máji 2014.

(10)

Výročná správa Medzinárodnej federácie dostihových orgánov.

(11)

Databáza FEI [cit. 2014-09-22].

(12)

Databáza TRACES 2012.

(13)

World Organisation for Animal Health – Terrestrial Animal Health Code (Svetová organizácia pre zdravie zvierat – Kódex zdravia suchozemských živočíchov) (2016), kapitola 7.12.

(14)

Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary (Osly a muly využívané ako taxi na ostrove Santorini – nezávislá správa o dobrých životných podmienkach zvierat vypracovaná pre organizáciu The Donkey Sanctuary), 2013.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozsah odvetvia chovu koňovitých v Európskej únii

Koňovitým patrí v európskych dejinách a civilizácii jedinečné miesto. Sú to tie najvšestrannejšie zvieratá: nielenže poskytujú mlieko a mäso, ale uplatnia sa aj ako športové zvieratá, spoločenské zvieratá, pracovné zvieratá v doprave, cestovnom ruchu, lesohospodárstve, poľnohospodárstve a v rámci terapií, ako výskumné zvieratá a žijú aj ako divé a polodivé zvieratá.

 

Graf 1: Počet koňovitých na obyvateľa

Podľa Medzinárodnej jazdeckej federácie (Fédération Equestre Internationale) má odvetvie chovu koňovitých ročný obrat vyše 100 mld. EUR. V EÚ sa podľa odhadov chová 7 miliónov kusov koňovitých na minimálne 2,6 milióna hektárov zeme(1), pričom iba od odvetvia jazdeckých športov závisí v celej EÚ minimálne 900 000 pracovných miest(2).

Je jasné, že odvetvie chovu koňovitých môže mať obrovský vplyv na miestne ekonomiky, najmä vo vidieckych oblastiach. Podľa správy o odvetví chovu koňovitých vo Francúzsku sú v tomto sektore vo veľkej miere zamestnávané ženy na kratší pracovný čas(3).

V niektorých členských štátoch sa dá len ťažko určiť množstvo koňovitých využívaných v rámci miestnej ekonomiky, keďže ide o pracovné zvieratá v malých a polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikoch a v cestovnom ruchu. Neexistujú žiadne údaje, ktoré by umožnili presne vyčísliť množstvo zvierat využívaných v malých a polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikoch. Podľa informácií sa však v Rumunsku nachádza 600 000 až 800 000 koňovitých, z ktorých sa 80 % využíva na pracovné činnosti, ako je preprava tovaru a osôb, a na poľnohospodárske a lesohospodárske práce(4).

Európsky trh s jazdeckými športmi a voľnočasovými aktivitami je najväčší na svete. 21 % svetovej populácie plnokrvníkov pochádza z 28 členských štátov. V roku 2013 sa v Únii uskutočnilo 93 % všetkých parkúrových pretekov, 21 000 rovinových dostihov a vyše 43 000 klusáckych dostihov. Okrem toho sa v roku 2014 konala v Únii väčšina podujatí FEI (napr. parkúr, drezúra, súťaž všestrannej spôsobilosti a paradrezúra).

Odvetvie chovu koňovitých tiež poskytuje príležitosti podnikateľom v celej Európe, predovšetkým vo vidieckych oblastiach. Napríklad výroba oslieho mlieka je tradičným poľnohospodárskym postupom v niektorých častiach Talianska a poľnohospodárske podniky tohto druhu možno nájsť aj v Belgicku, Holandsku, Francúzsku, na Cypre a v Rumunsku. Osliemu mlieku sa naozaj pripisujú mnohoraké blahodarné účinky a považuje sa za najvhodnejšiu náhradu ľudského mlieka(5) pre dojčatá a choré deti. Jeho cena sa síce rôzni, vo všeobecnosti sa však v maloobchodoch predáva za 8 až 10 EUR za liter.

Koňovité sa tiež široko využívajú pri terapiách a rehabilitáciách, čím poskytujú ďalšie hospodárske príležitosti a spoločenský prínos. Britské združenie Riding for the Disabled Association a organizácia The Donkey Sanctuary využívajú hipoterapiu na pomoc ľuďom trpiacim rôznymi ochoreniami vrátane porúch autistického spektra, mozgovej obrny, mozgovocievnej príhody a poruchách učenia alebo jazykových poruchách(6). Po celej Európe existuje v 21 členských štátoch jedna alebo viac organizácií či jednotlivcov, ktorí sú členmi Medzinárodnej federácie koní využívaných na vzdelávacie a terapeutické účely (Federation of Horses in Education and Therapy International A.I.S.B.L. – HETI)(7).

Koňovité v EÚ sú tiež zdrojom mäsa a v menšej miere aj kože. Počet zabitých zvierat sa dá zistiť len ťažko, pretože sa každý rok mení. V rokoch 2011 až 2012 zaznamenali mnohé členské štáty jeho nárast, v roku 2013 však znovu klesol.

Obavy o dobré životné podmienky zvierat, ich príčiny a negatívny dosah na odvetvie chovu koňovitých

Z výskumu, ktorý uskutočnili organizácie World Horse Welfare a Eurogroup for Animals a ktorého výsledky uverejnili v správe s názvom Removing the Blinkers: The Health and Welfare of European Equidae in 2015 (Klapky dolu z očí: zdravie a dobré životné podmienky európskych koňovitých v roku 2015) vyplýva, že napriek rozsahu tohto odvetvia zápasí 7 miliónov koňovitých v Európe s pozoruhodne rovnakými problémami.

Dôvodom na znepokojenie v mnohých členských štátoch je zaobchádzanie s koňovitými určenými na prácu, najmä ak sú ich populácie veľké a ak sa využívajú v malých a polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikoch. Mnohé koňovité dokážu vyžiť z ľahko dostupnej potravy, napríklad z trávy a sena, čo môže viesť k presvedčeniu, že príliš nepotrebujú odbornú starostlivosť. Neodborné podkutie alebo nevhodný postroj však môžu zapríčiniť problémy z hľadiska dobrých životných podmienok: nielenže konkrétnemu zvieraťu spôsobia bolesť a utrpenie, ale ohrozia jeho schopnosť efektívne pracovať a jeho dlhovekosť, čo má následne negatívny dosah na danú farmu alebo podnik.

Množstvo podobných problémov sa objavuje aj pri využívaní koňovitých v cestovnom ruchu. Niekedy práca koňovitých závažne ovplyvňuje ich dobré životné podmienky, čo sa zase prejavuje na efektívnom fungovaní podniku. Hoci tieto zvieratá často pracujú pred očami turistov, hrozí riziko, že budú naďalej trpieť, ak turisti nedokážu odhaliť prípadné problémy súvisiace s dobrými životnými podmienkami.

 

Graf 2: Najčastejšie problémy v oblasti dobrých životných podmienok podľa správy MVO s názvom Removing the Blinkers: The Health & Welfare of Equidae in 2015.

V odvetví jazdeckých športov sú európski chovatelia v celosvetovom meradle často v popredí. Európske plemenné knihy sú v klasifikáciách Svetovej federácie pre šľachtenie športových koní (World Breeding Federation for Sports Horses – WBFSH) týkajúcich sa súťaže všestrannej spôsobilosti, parkúru a drezúry na prvom mieste. Neobmedzený chov koňovitých však môže spôsobiť závažné problémy z hľadiska dobrých životných podmienok. Koňovité sa ľahko môžu stať obeťami hospodárskych neúspechov. Vysoký dopyt po koňovitých v čase veľkej hospodárskej prosperity môže viesť k bezhlavému chovu menej kvalitných jedincov. Keď však nastane hospodársky pokles, tieto zvieratá strácajú veľkú časť svojej pôvodnej hodnoty a z finančného hľadiska sa môžu stať úplne bezcennými. Nie je žiadnym prekvapením, že v mnohých členských štátoch, najmä v západnej časti Únie, v posledných rokoch dramaticky vzrástol počet opustených koňovitých(8).

Náklady na chov koňovitých sa značne líšia v závislosti od konkrétneho členského štátu a regiónu, účelu, na ktorý je zviera chované, a spôsobu chovu. V situácii, keď sa ponúka len zopár možností na premiestnenie zvieraťa do iného chovu a trh predaja koňovitých sa zmenšuje, sa však niektorí majitelia rozhodnú poslať svoje zvieratá na bitúnok alebo ich utratiť, ak na to majú prostriedky a z právneho hľadiska je to uskutočniteľné. Žiaľ, jasne z toho vyplýva, že nie každý, kto sa rozhodne starať o koňovité zviera, si uvedomuje, koľko nákladov a času si táto starostlivosť vyžaduje, najmä ak v čase presýtenia trhu spadnú ceny až na 5 EUR za zviera(9).

Vzhľadom na to, že koňovité dokážu vykonávať množstvo úloh, vôbec neprekvapuje, že v rámci EÚ sú v pomere k svojmu celkovému počtu najviac prepravovanými zvieratami(10). Ich presun síce mapuje obchodný kontrolný a expertný systém (TRACES), príslušné údaje sa však v súčasnosti uverejňujú raz za rok, a to s dvojročným odstupom. Tento odstup znemožňuje príslušným orgánom a ďalším organizáciám určiť, ako presun koňovitých ovplyvňujú externé faktory a aký vplyv má zase tento presun na ďalšie oblasti. Napríklad presun koňovitých na bitúnky môže súvisieť so zvýšeným výskytom chorôb, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti(11), v populácii koňovitých, ktoré nie sú určené na zabitie, čo môže napríklad poukazovať na slabú úroveň biologickej bezpečnosti.

Koňovité určené na zabitie sa tiež často presúvajú medzi členskými štátmi a vyvážajú do tretích krajín (najmä do Ruska), pričom bývajú často ohrozené ich dobré životné podmienky(12). Sú v mimoriadne zraniteľnej situácii, pretože prepravcovia majú slabú motiváciu zabezpečiť im počas prevozu dobré podmienky.

V prípadoch, keď sa koňovité využívajú iba na hospodárske účely, je dôležité zabezpečiť, aby ich zdravie a dobré životné podmienky boli na prvom mieste. Musí byť zachovaná ochrana spotrebiteľov, ktorí by mali mať istotu, že produkty z koňovitých, napríklad oslie mlieko, sú bezpečné. Medzi poľnohospodárskymi podnikmi na výrobu oslieho mlieka naozaj existujú výrazné rozdiely z hľadiska zabezpečovania dobrých životných podmienok zvierat(13). V niektorých podnikoch sa stále dojí ručne, zatiaľ čo v iných sa o dojenie starajú dojacie prístroje. Navyše miera dohľadu sa ani nedá porovnať s poľnohospodárskymi podnikmi na výrobu kravského mlieka, čo však môže byť spôsobené tým, že oslie mlieko obsahuje menej ľudských patogénov(14). Okrem toho sú právne normy týkajúce sa mlieka koňovitých nejasné a inšpekcie a kontroly sú v EÚ nejednotné.

Odporúčania na rozvinutie hospodárskeho potenciálu odvetvia chovu koňovitých a zlepšovanie ich zdravia a životných podmienok

Hoci zatiaľ nie je úplne zadefinovaný skutočný rozsah a šírka odvetvia chovu koňovitých, nemožno poprieť, že toto odvetvie s relatívne malým počtom zvierat má neúmerne veľký hospodársky dosah na ekonomiku. Je však jasné, že usmerňovanie a výmena najlepších postupov by mohli priniesť vzostupné zmeny a výrazne prispieť k riešeniu problémov, ktoré pramenia z čírej nevedomosti.

Napríklad niekoľko organizácií sa podujalo vypracovať príručky osvedčených postupov pre presun koňovitých. V roku 2014 boli uverejnené Praktické pokyny pre napájanie koňovitých zvierat pri cestnej preprave (Practical Guidelines on the Watering of Equine Animals Transported by Road) a nedávno boli vypracované aj pokyny pre spôsobilosť koňovitých na prepravu. Komisia by mala aktívne podporovať vypracúvanie takýchto príručiek osvedčených postupov nielen s cieľom pomôcť pri lepšom dodržiavaní predpisov a zabezpečení ich dôsledného presadzovania, ale hlavne s cieľom zaistiť náležitú starostlivosť o tieto zvieratá počas prepravy na dlhé aj krátke vzdialenosti.

Rovnako aj mnohé MVO vypracovali pokyny, pokiaľ ide o napĺňanie základných potrieb koňovitých od začiatku až po koniec ich života. Napríklad organizácia World Horse Welfare pred štyrmi rokmi uverejnila pokyny s názvom Päť spôsobov, ako dosiahnuť zdravie a spokojnosť vášho koňa (Five ways to ensure a happy, healthy horse). Ak by sa takéto pokyny upravili so zreteľom na potreby všetkých koňovitých, preložili, sprístupnili vo viacerých formátoch a propagovali zo strany Komisie, mohli by zásadne zlepšiť vedomosti majiteľov koňovitých, ako aj obchodníkov s týmito zvieratami, a zaručiť nielen zdravie a dobré životné podmienky jednotlivých zvierat, ale aj ich dlhodobú hospodársku hodnotu a produktivitu.

Predchádzajúca Komisia začala pracovať na Európskej charte udržateľného a zodpovedného cestovného ruchu, ktorá má obsahovať informácie, ktoré pomôžu turistom zohľadniť otázku dobrých životných podmienok zvierat, keď budú zvažovať možnosť využiť služby koňovitých určených na prácu. Spravodajkyňa naliehavo žiada Komisiu, aby sa vrátila k myšlienke charty a umožnila tak turistom prijímať rozhodnutia, ktoré budú nielen odmenou pre podniky, ktoré sa riadne starajú o svoje koňovité zvieratá, ale vďaka ktorým budú mať spotrebitelia zároveň informácie a čisté svedomie.

Pri zaobchádzaní s koňovitými sa musia dodržiavať úplne iné požiadavky než u mnohých ďalších druhov, čo je najzreteľnejšie počas zabíjania. Komisia by mala preskúmať možnosť distribuovať pokyny bitúnkom, ktoré majú povolenie na zabíjanie koňovitých. Na druhej strane by Potravinový a veterinárny úrad a príslušné orgány mali zvýšiť počet inšpekcií na týchto miestach.

Zisťovanie miery dodržiavania náležitých noriem tiež rozhodne pomáha dosiahnuť zlepšenia. Komisia by sa teda mala zaviazať, že zriadi nové referenčné centrá pre dobré životné podmienky zvierat a vypracuje overené ukazovatele dobrých životných podmienok koňovitých. Tieto ukazovatele by sa prípadne mali využívať na povzbudzovanie a odmeňovanie poľnohospodárov, pričom Komisia by sa mala zaviazať, že tieto možnosti preskúma prostredníctvom nového pilotného projektu.

Napokon by sa aj členské štáty mali zaviazať, že zvýšia frekvenciu kontrol v poľnohospodárskych podnikoch na výrobu oslieho mlieka, a tak nahradia najmä profesijné združenia chovateľov oslov, keďže mnohé z nich neukladajú normy kontroly kvality. Aj v tomto smere by sa Komisia mohla zapojiť tým, že by sprostredkovala pokyny pre poľnohospodársku produkciu oslieho mlieka, vypracované odbornými inštitútmi a MVO.

Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť by vždy mali byť samozrejmosťou. Problémy so zdravím a dobrými životnými podmienkami, ktorým sú v súčasnosti vystavené koňovité v Európe, však ukazujú, že táto minimálna požiadavka sa až príliš často zanedbáva. Iniciatívy navrhnuté v tomto texte by však zvýšili povedomie, informovanosť a motiváciu a mohli by pomôcť naplno rozvinúť hospodársky potenciál odvetvia chovu koňovitých v EÚ a zároveň lepšie chrániť dobré životné podmienky týchto jedinečných zvierat, ktoré si ako spoločnosť tak nesmierne ceníme.

(1)

Pozrihttp://faostat3.fao.org/browse/Q/QA/E, [cit. 2015-02-11].

(2)

Prezentácia Aliho Küçüka (generálneho tajomníka Európskej jazdeckej federácie, EEF) na valnom zhromaždení EEF, ktoré sa konalo 21. októbra 2014.

(3)

Publikácia Advances in Animal Biosciences (Pokrok v biológii živočíchov), október 2013. The French Horse Industry: Scenarios 2030 (Francúzske odvetvie chovu koní: možnosti vývoja do roku 2030), Cambridge University Press (2013), s. 55.

(4)

Popescu, S. Duigan, E-A. 2012 The relationship between behavioural and other welfare indicators of working horses. Journal of Equine Veterinary Science 33 (Vzťah medzi behaviorálnymi a inými ukazovateľmi dobrých životných podmienok pracovných koní. Žurnál veterinárnej medicíny, 33. vydanie), s. 1 – 12.

(5)

http://www.foodsmatter.com/allergy_intollerance/goat_sheep_milks/research/mares_milk.html [cit. 2014-08-20].

(6)

http://www.rda.org.uk/assets/understanding-hippotherapy7.pdf [cit. 2014-09-02].

(7)

http://www.frdi.net/membership_list.html [cit. 2014-09-02].

(8)

RSCPA, World Horse Welfare, Redwings, the British Horse Society, Blue Cross a Horse World: Left on the verge: in the grip of an equine crisis in England and Wales (Na pokraji: v zovretí krízy v odvetví chovu koňovitých v Anglicku a Walese), 2013.

(9)

DSPCA: Ireland’s Horse Crisis (Kríza v odvetví chovu koní v Írsku), http://www.dspca.ie/equinecrisis.

(10)

Údaje z databázy TRACES.

(11)

The Donkey Sanctuary a University College v Dubline: Donkey Welfare in Ireland in 2015 (kapitola 5, s. 55 – 71).

(12)

World Horse Welfare, 2008, Dossier of Evidence: Recommendations for amendments to EU Council Regulation (EC) No 1/2005 and World Horse Welfare Dossier of Evidence (World Horse Welfare, 2008, dôkazný dokument: Odporúčania na zmenu nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 a dôkazný dokument organizácie World Horse Welfare), druhé vydanie, časť 1: Journey Times (Čas trvania prepravy).

(13)

The Donkey Sanctuary, osobná komunikácia.

(14)

Keith Meldrum CB BVM&S MRCVS DVSM Hon. FRSPH, osobná komunikácia.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

25.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

43

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Stefan Eck, Julie Girling, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Florent Marcellesi, John Procter, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia