ZPRÁVA obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie

1.2.2017 - (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE) – 2016/2230(INI))

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: João Ferreira


Postup : 2016/2230(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0015/2017
Předložené texty :
A8-0015/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07592/2016),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0431/2016),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...[1] o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na zprávu o hodnocení ex ante dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě z června 2013,

–  s ohledem na strategické pokyny úřadů Cookových ostrovů o rozvoji místního odvětví rybolovu uvedené v dokumentu „Cook Islands Offshore Fisheries Policy“,

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje, zejména na cíle 1, 2, 9, 10 a 14,

–  s ohledem na závěry a doporučení 12. zasedání vědeckého výboru Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) pro dlouhodobé zachování a udržitelné využívání vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0015/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská komise vedla jednání s vládou Cookových ostrovů za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále dohoda) a prováděcího protokolu k této dohodě (dále protokol), přičemž tato dohoda má platit osm let a protokol čtyři roky;

B.  vzhledem k tomu, že se jedná o první dohodu o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Cookovými ostrovy a že poté, co nebyla obnovena dohoda s Kiribati (a došlo k podepsání dohod s Mikronésií a Šalamounovými ostrovy, které však nejsou prováděny), tato dohoda zaručuje evropskou přítomnost ve vodách východního Tichomoří;

C.  vzhledem k tomu, že obecným cílem této dohody a protokolu je prohloubit spolupráci mezi EU a Cookovými ostrovy v odvětví rybolovu v zájmu obou stran, a to vytvořením rámce pro partnerství, který bude prosazovat politiku udržitelného rybolovu a udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů;

D.  vzhledem k tomu, že naše přítomnost v tomto regionu by mohla sloužit k podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání zdrojů, a zaručit tak řádné řízení zdrojů tuňáka v Tichomoří;

E.  vzhledem k tomu, že dohoda vychází z nejlepších dostupných vědeckých doporučení, přičemž respektuje opatření na zachování a řízení zdrojů přijatá Komisí pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) v mezích dostupného přebytku;

F.  vzhledem k tomu, že existují problémy v souvislosti s inspekcí a kontrolou a že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje s ohledem na roztříštěný charakter území a zdrojů problém, který je obtížné překonat;

G.  vzhledem k tomu, že v oblasti západního a středního Tichého oceánu se nachází různá plavidla z členských států EU a že již vypršela platnost ostatních dohod o rybolovu, které byly v tomto regionu podepsány;

H.  vzhledem k tomu, že došlo k přijetí závazku neposkytovat jiným neevropským loďstvům příznivější podmínky než ty, které jsou stanoveny v dohodě, a vzhledem k tomu, že součástí dohody je doložka z Cotonou o lidských právech, demokratických zásadách a právním státě;

I.  vzhledem k tomu, že dohoda má podporovat účinnější a udržitelnější rozvoj odvětví rybolovu na tomto souostroví a také rozvoj s ním spojeného průmyslu a činností v souladu s cíli politiky rybolovu Cookových ostrovů, zejména pokud jde o podporu vědeckého výzkumu a tradičního rybolovu, zvyšování množství úlovků vykládaných v místních přístavech, zvyšování kapacity v oblasti sledování a kontroly rybolovných činností a dohledu nad nimi a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a v souladu s rámcem cílů udržitelného rozvoje;

J.  vzhledem k tomu, že příspěvky na podporu rozvoje politiky rybolovu na Cookových ostrovech, jež se pohybují mezi 47,6 % a 50 % celkové převáděné částky, lze z hlediska procentního podílu pokládat za významný příspěvek;

K.  vzhledem k tomu, že od roku 2012 populace tuňáka velkookého klesají, vzhledem k tomu, že v důsledku toho zavedla komise WCPFC opatření v oblasti řízení, o nichž se bude v roce 2017 opět jednat, a vzhledem k tomu, že úlovky pomocí košelkového nevodu se v roce 2015 snížily oproti roku 2014 o 26 %; vzhledem k tomu, že vody Cookových ostrovů jsou navíc považovány za „útočiště pro žraloky“, ačkoli je třeba zdůraznit, že žraloci nepředstavují pro evropské loďstvo provádějící v těchto vodách rybolovné činnosti na základě nové dohody cílový druh;

L.  vzhledem k tomu, že k úlovkům plavidel EU používajících dlouhé lovné šňůry obvykle dochází v teplejších vodách na jih od Cookových ostrovů; vzhledem k požadavkům, které stanovuje nařízení Cookových ostrovů o ochraně žraloků; vzhledem k tomu, že v rámci hodnocení ex ante bylo zjištěno, že v budoucnu nebude plavidlům EU používajícím dlouhé lovné šňůry plynout z rybaření ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů žádný užitek;

M.  vzhledem k tomu, že Cookovy ostrovy jsou silně závislé na dovozu potravin;

1.  je toho názoru, že by dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mohla prostřednictvím přiměřené odvětvové podpory EU účinně prosazovat udržitelný rybolov ve vodách Cookových ostrovů a sledovat dva stejně důležité cíle: 1) stanovit rybolovná práva pro plavidla EU v rybolovné oblasti Cookových ostrovů na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a v souladu s opatřeními na zachování a řízení zdrojů přijatých komisí WCPFC v mezích dostupného přebytku, při jehož výpočtu by měl být zohledněn celkový rozvoj rybolovné kapacity země a 2) prosazovat spolupráci mezi EU a Cookovými ostrovy s ohledem na politiku udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Cookových ostrovů a přispívat k udržitelnému rozvoji odvětví rybolovu na Cookových ostrovech prostřednictvím hospodářské, finanční, technické a vědecké spolupráce při respektování svrchovaných rozhodnutí této země ohledně tohoto rozvoje;

2.  bere na vědomí závěry hodnotící zprávy ex ante o dohodě mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a příslušném protokolu z června 2013, podle níž předchozí dohody o partnerství a protokoly v tomto regionu (s Kiribati a Šalamounovými ostrovy) dostatečně nepřispívaly k rozvoji místního rybolovu, zejména pokud jde o společné podnikatelské iniciativy (se společnými investicemi) a rozvoj místních kapacit na zpracování úlovků; je toho názoru, že dohoda by pokud možno měla přispět k rozvoji místního odvětví rybolovu tím, že zaručí dodávky ryb potřebné pro domácí spotřebu, aby tak byla souladu s proklamovanými cíli nové generace dohod EU o rybolovu a s rámcem cílů udržitelného rozvoje;

a) vyjadřuje politování nad tím, že jiné země v regionu nedospěly k dohodě o partnerství s EU a zpřístupňují svá loviště ostatním zemím a regionům ve světě, které se občas uchylují k metodám rybolovu, jež neberou v úvahu dostupné zdroje, namísto toho, aby se rozhodly uzavřít dohodu s EU, která prosazuje udržitelný rybolov a poskytuje odvětvovou podporu;

b) vítá zavedení povinnosti Cookových ostrovů veřejně oznamovat existenci veškerých dohod, které opravňují zahraniční loďstva k rybolovu v jejich vodách, ale vyjadřuje politování nad nedostatkem přesnosti, pokud jde o celkovou intenzitu rybolovu, jak bylo požadováno v rámci některých dalších dohod, jež EU uzavřela;

3.  zdůrazňuje, že tato dohoda a příslušný protokol musí při svém provádění a případných revizích nebo prodlouženích zohledňovat strategii orgánů Cookových ostrovů pro rozvoj místního rybolovného odvětví a být s ní v souladu, a konkrétně stanovit:

–    příspěvek na zvýšení schopnosti monitorování, kontroly a sledování rybolovných zdrojů Cookových ostrovů a rybolovných činností probíhajících v jejich vodách, a to se zvláštním důrazem na boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

–    zlepšení dostupných vědeckých poznatků o stavu místních mořských ekosystémů a o rybolovných zdrojích, které se ve vodách Cookových ostrovů vyvíjejí;

–    zvláštní podporu rozvoje místního tradičního rybolovu a komunit, jež na něm závisejí, aby se zvýšil jeho příspěvek místní ekonomice, aby se přispělo ke zlepšení bezpečnosti na palubě a příjmů rybářů a podpořil se rozvoj místní infrastruktury pro zpracování ryb a jejich uvádění na trh, ať již k zásobování vnitřního trhu, nebo na vývoz;

4.  domnívá se, že podpora pro rozvoj odvětví představuje důležitý aspekt přispívání k udržitelnosti partnerské země, jelikož posiluje operační nezávislost země, podporuje její rozvojovou strategii a zajišťuje její svrchovanost;

5.  domnívá se, že možnosti zaměstnávání místních námořníků na plavidlech EU v rámci dohod o partnerství nesplňují mezinárodní normy; znovu opakuje, že je nezbytné dodržovat zásady Mezinárodní organizace práce (MOP) a prosazovat ratifikaci její Úmluvy č. 188, přičemž musí být dodržovány obecné zásady svobody sdružování pracovníků a kolektivního vyjednávání, stejně jako zákaz diskriminace na pracovišti i v povolání; poukazuje však na to, že vzhledem k nedostatku kvalifikovaných námořníků pro plavidla lovící tuňáky nežádaly orgány Cookových ostrovů o jejich zaměstnávání v loďstvu EU;

6.  je toho názoru, že dohoda a příslušný protokol by měly umožnit prohloubení dvoustranné spolupráce zaměřené na boj proti nezákonnému rybolovu a poskytnout Cookovým ostrovům prostředky na financování programů dozoru, a je přesvědčen, že by měla být posílena opatření, která mají bránit nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů, mimo jiné prostřednictvím lepšího sledování, kontroly a dozoru za využití systému satelitního sledování plavidel, lodních deníků, inspektorů a prováděním rozhodnutí přijatých regionálními rybářskými organizacemi;

7.  považuje za žádoucí zlepšit množství a přesnost údajů o všech úlovcích (cílových úlovcích i vedlejších úlovcích) a obecněji o stavu zachování rybolovných zdrojů tak, aby bylo možné za účasti sdružení rybářů přesněji měřit dopad dohody na mořský ekosystém a rybářské komunity; naléhavě vyzývá Komisi, aby prosazovala řádné a transparentní fungování orgánů odpovědných za dohled nad uplatňováním dohody a posílila vědecké posouzení prováděné komisí WCPFC;

8.  vyzývá proto Komisi, aby zvážila uplatnění zásady předběžné opatrnosti na pravidla společné rybářské politiky a provedla v dané oblasti analýzu používání plovoucích lovných zařízení s uzavíracím mechanismem a jejich dopadu na ekologii tuňáka a aby na základě svých zjištění předložila návrhy na jejich používání;

9.  vyzývá Komisi, aby Parlament včas informovala o nadcházejících schůzích smíšeného výboru a postoupila Parlamentu zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru, jak je uvedeno v článku 6 dohody, víceletý odvětvový program podle článku 3 protokolu a výsledky příslušných ročních hodnocení, aby umožnila účast zástupců Evropského parlamentu na schůzích smíšeného výboru coby pozorovatelů a aby podporovala zapojení rybářských komunit z Cookových ostrovů;

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a případného prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 SEU a čl. 218 odst. 10 SFEU;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Cookových ostrovů.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

26.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

João Pimenta Lopes