Menettely : 2016/2230(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0015/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0015/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2017 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0020

MIETINTÖ     
PDF 346kWORD 50k
1.2.2017
PE 589.381v02-00 A8-0015/2017

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE) – 2016/2230(INI))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: João Ferreira

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07592/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0431/2016),

–  ottaa huomioon [...](1) antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Cookinsaarten välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta ja sen pöytäkirjasta kesäkuussa 2013 tehdyn ennakkoarviointikertomuksen,

–  ottaa huomioon paikallisen kalatalousalan kehittämistä koskevat Cookinsaarten viranomaisten strategiset suuntaviivat, jotka sisältyvät erityisesti asiakirjaan ”Cook Islands Offshore Fisheries Policy”,

–  ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteet 1, 2, 9, 10 ja 14,

–  ottaa huomioon Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission (WCPFC) tieteellisen komitean 12. kokouksen päätelmät ja suositukset laajasti vaeltavien kalakantojen pitkän aikavälin säilyttämisestä ja kestävästä käytöstä läntisellä ja keskisellä Tyynellämerellä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0015/2017),

A.  ottaa huomioon, että komissio on neuvotellut Cookinsaarten hallituksen kanssa uuden Euroopan unionin ja Cookinsaarten välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, joka on voimassa kahdeksan vuotta, ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan, joka on voimassa neljä vuotta;

B.  ottaa huomioon, että tämä on ensimmäinen EU:n ja Cookinsaarten välinen kalastuskumppanuussopimus itäisellä Tyynellämerellä sen jälkeen, kun Kibatin kanssa tehtyä sopimusta ei uudistettu (ja kun Mikronesian ja Salomonsaarten kanssa allekirjoitettiin sopimukset mutta niitä ei pantu täytäntöön);

C.  toteaa, että EU:n ja Cookinsaarten välisen kalastuskumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan yleisenä tavoitteena on lisätä kalastusalan yhteistyötä Euroopan unionin ja Cookinsaarten välillä molempien osapuolten hyväksi luomalla kumppanuuspuitteet, joilla edistetään kestävää kalastuspolitiikkaa ja kalavarojen hyödyntämistä Cookinsaarten talousvyöhykkeellä;

D.  katsoo, että unionin läsnäololla alueella olisi edistettävä kestävää kalastuspolitiikkaa ja vastuuntuntoista kalavarojen hyödyntämistä siten, että taataan Tyynenmeren tonnikalavarojen asianmukainen hoito;

E.  toteaa, että EU:n ja Cookinsaarten välinen kalastuskumppanuussopimus perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin tietoihin ja siinä noudatetaan Länsi- ja Keski-Tyynenmeren laajasti vaeltavien kalakantojen suojelukomission (WCPFC) säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa;

F.  ottaa huomioon, että ongelmia ilmenee tarkastuksessa ja valvonnassa, ja toteaa, että laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS) on ongelma, jota on vaikea ratkaista, kun pidetään mielessä alueen ja kalavarojen hajanainen luonne;

G.  ottaa huomioon, että Länsi- ja Keski-Tyynenmeren alueella on useita EU:n jäsenvaltioiden aluksia ja että muiden voimassa olleiden kalastussopimusten voimassaolo alueella on päättynyt;

H.  ottaa huomioon tehdyn sitoumuksen, jonka mukaan muille, unionin ulkopuolisille laivastoille ei myönnetä sopimuksessa määrättyjä ehtoja edullisempia ehtoja, ja toteaa, että sopimukseen sisältyy ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita ja oikeusvaltiota koskeva Cotonoun sopimuksen lauseke;

I.  katsoo, että EU:n ja Cookinsaarten välisen kalastuskumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää saariryhmän kalastusalan sekä alaan liittyvän teollisuuden ja toimintojen tehokkaampaa ja kestävämpää kehitystä Cookinsaarten kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti erityisesti tukemalla tieteellistä tutkimusta ja pienimuotoista kalastusta, entistä suurempien saalismäärien purkamista paikallisiin satamiin, kalastustoiminnan seuranta-, tarkkailu- ja valvontavalmiuksien lisäämistä sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjuntaa kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden puitteiden mukaisesti;

J.  toteaa, että Cookinsaarten kalastuspolitiikan kehittämisen tukemiseen tarkoitetut korvaukset, joiden osuus kaikista siirretyistä määristä on 47,6–50 prosenttia, ovat prosentuaalisesti merkittäviä;

K.  ottaa huomioon, että vuodesta 2012 lähtien isosilmätonnikalan kannat ovat pienentyneet ja että sen seurauksena WCPFC otti käyttöön hoitotoimenpiteen, josta neuvotellaan uudelleen vuonna 2017, ja toteaa, että kuorenuotta-alusten saaliit vähentyivät 26 prosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna; toteaa lisäksi, että Cookinsaarten vesialueilta pidetään ”haiden turvapaikkana”, vaikka onkin korostettava, että tämä laji ei ole uuden sopimuksen mukaisesti unionin laivaston kohdelaji näillä vesialueilla;

L.  toteaa, että EU:n pitkäsiima-alusten saaliit ovat yleensä peräisin lämpimämmiltä vesialueilta Cookinsaarten eteläpuolelta; ottaa huomioon haiden suojelua koskevassa Cookinsaarten asetuksessa säädetyt vaatimukset; ottaa huomioon, että ennakkoarvioinnissa todettiin, että EU:n pitkäsiima-alusten intressien mukaista ei olisi kalastaa tulevaisuudessa Cookinsaarten talousvyöhykkeellä;

M.  ottaa huomioon, että Cookinsaaret ovat suuresti riippuvaisia elintarvikkeiden tuonnista;

1.  katsoo, että EU:n ja Cookinsaarten välisellä kalastuskumppanuussopimuksella olisi edistettävä tehokkaasti kestävää kalastusta Cookinsaarten vesialueilla EU:n asianmukaisen alakohtaisen tuen avulla ja pyrittävä kahteen yhtä tärkeään tavoitteeseen: 1) kalastusmahdollisuuksien tarjoaminen EU:n aluksille Cookinsaarten kalastusalueella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella siten, että noudatetaan asianmukaisesti WCPFC:n hoitotoimenpiteitä käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa ja sen laskemisessa otetaan huomioon maan kalastuskapasiteetin täysipainoinen kehitys, ja 2) EU:n ja Cookinsaarten välisen yhteistyön edistäminen siten, että otetaan huomioon kestävä kalastuspolitiikka ja Cookinsaarten kalastusalueen kalavarojen vastuullinen hyödyntäminen, ja Cookinsaarten kalastusalan kestävän kehityksen edistäminen taloudellisen, rahoituksellisen, teknisen ja tieteellisen yhteistyön avulla tätä kehitystä koskevia kyseisen maan suvereeneja valintoja kunnioittaen;

2.  ottaa huomioon EU:n ja Cookinsaarten kalastuskumppanuussopimuksesta ja sen pöytäkirjasta kesäkuussa 2013 tehdyn ennakkoarviointikertomuksen päätelmät, joiden mukaan aikaisemmat kalastuskumppanuussopimukset ja pöytäkirjat alueella (Kiribati ja Salomonsaaret) eivät ole edistäneet merkittävästi paikallisen kalastusalan kehitystä etenkään yhteisten liiketoiminta-aloitteiden (joihin sisältyy yhteisiä investointeja) ja kalanjalostuksen paikallisten valmiuksien kehittämisen osalta; katsoo, että EU:n ja Cookinsaarten välisellä kalastuskumppanuussopimuksella olisi edistettävä mahdollisimman paljon paikallisen kalastusalan kehitystä varmistamalla kotimaiseen kulutukseen tarvittavan kalan saanti ja sen myötä sovittamalla yhteen EU:n uuden sukupolven kalastussopimusten ilmoitetut tavoitteet ja kestävää kehitystä koskevat tavoitteet;

a) pitää valitettavana, että muut alueen maat eivät ole tehneet kumppanuussopimuksia EU:n kanssa ja että ne ovat avaamassa kalastusalueitaan muille maailman maille ja alueille, jotka harjoittavat toisinaan kalastuskäytäntöjä, joissa ei oteta huomioon käytettävissä olevia resursseja, sen sijaan, että ne valitsisivat EU:n kanssa tehtävän sopimuksen, jolla edistetään kestävää kalastusta ja myönnetään alakohtaista tukea;

b) suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimukseen on sisällytetty velvoite, jonka mukaisesti Cookinsaaret julkistaa kaikki sopimukset, joiden nojalla ulkomaisille laivastoille myönnetään lupa kalastaa sen vesialueilla, mutta pitää valitettavana yleistä pyyntiponnistusta koskevan tarkkuuden puutetta, koska sitä on edellytetty tietyissä muissa sopimuksissa, joihin EU on liittynyt;

3.  korostaa, että EU:n ja Cookinsaarten välisen kalastuskumppanuussopimuksen ja sen pöytäkirjan täytäntöönpanon, mahdollisen tarkistamisen ja uudistamisen yhteydessä on otettava huomioon Cookinsaarten kalastusalan kehittämistä koskeva saarten viranomaisten laatima strategia ja toimittava sen mukaisesti erityisesti siten, että

–  tuetaan Cookinsaarten kalavarojen ja maan vesialueilla harjoitettavan kalastustoiminnan seurantaan, valvontaan ja tarkastamiseen liittyvien valmiuksien tehostamista keskittymällä erityisesti LIS-kalastuksen torjuntaan

–  lisätään käytettävissä olevaa tieteellistä tietämystä paikallisten meriekosysteemien tilasta sekä Cookinsaarten vesialueen kalavarojen kehityksestä

–  tuetaan erityisesti paikallisen pienimuotoisen kalastuksen ja siitä riippuvaisten yhteisöjen kehittämistä lisäämällä sen osuutta paikallisessa taloudessa, parantamalla alusten turvallisuutta ja kalastajien tuloja sekä tukemalla omille markkinoille tai vientiin tarkoitetun kalan jalostustoimintaan ja markkinointiin liittyvien paikallisten infrastruktuurien kehittämistä;

4.  katsoo, että alakohtaiseen kehittämiseen myönnetty tuki on tärkeä osa kumppanimaan kestävyyden edistämistä, koska sillä parannetaan sen tekniseen itsenäisyyteen liittyviä valmiuksia, vahvistetaan sen kehittämisstrategiaa ja varmistetaan sen suvereniteetti;

5.  katsoo, että paikallisten merimiesten mahdollisuudet työllistyä EU:n kalastusaluksilla ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisia; muistuttaa, että on noudatettava ILO:n periaatteita ja edistettävä yleissopimuksen nro 188 ratifiointia ja samalla kunnioitettava työntekijöiden yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden sekä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamisen yleisiä periaatteita; korostaa kuitenkin, että koska ammattitaitoisista merimiehistä on pulaa, Cookinsaarten viranomaiset eivät ole vaatineet pääsyä EU:n laivaston aluksiin;

6.  katsoo, että EU:n ja Cookinsaarten välisellä kalastuskumppanuussopimuksella ja asiaankuuluvalla pöytäkirjalla olisi mahdollistettava laittoman kalastuksen torjuntaa koskevan kahdenvälisen yhteistyön tehostaminen ja tarjottava Cookinsaarille keinot rahoittaa valvontaohjelmia, ja katsoo, että toimenpiteitä Cookinsaarten talousalueella harjoitettavan LIS-kalastuksen estämiseksi olisi lisättävä myös tehostamalla seurantaa, valvontaa ja tarkkailua hyödyntämällä satelliittiseurantajärjestelmää, lokikirjoja ja tarkastajia sekä panemalla alueellisten kalastusjärjestöjen päätökset täytäntöön;

7.  pitää toivottavana kaikkia saaliita (kohdesaaliita ja sivusaaliita) koskevien tietojen määrän ja luotettavuuden sekä yleensä kalavarojen suojelun tilan parantamista, jotta sopimuksen vaikutusta meriekosysteemiin ja kalastusyhteisöihin voidaan mitata tarkemmin kalastajajärjestöjen mukana ollessa; kehottaa komissiota edistämään sopimuksen soveltamista käsittelevien seurantaorganisaatioiden säännöllistä ja avointa toimintaa sekä WCPFC:n tieteellisten arviointien tehostamista;

8.  kehottaa komissiota siksi harkitsemaan ennalta varautumisen periaatteen soveltamista yhteisen kalastuspolitiikan sääntöihin ja analysoimaan kalojen yhteenkokoamiseen käytettävien kelluvien välineiden käyttöä alueella ja sen vaikutusta tonnikalan ekologiaan sekä tekemään saatujen tulosten perusteella välineiden käyttöä koskevia ehdotuksia;

9.  pyytää komissiota ilmoittamaan parlamentille ajoissa sekakomitean tulevista kokouksista ja välittämään parlamentille sopimuksen 6 artiklan mukaisesti sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja johtopäätökset, pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman sekä asiaankuuluvien vuotuisten arviointien tulokset ja helpottamaan Euroopan parlamentin edustajien osallistumista sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina sekä edistämään Cookinsaarten kalastusyhteisöjen osallistumista;

10.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa pöytäkirjaan ja sen mahdolliseen uusimiseen liittyvän menettelyn kaikissa vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Cookinsaarten hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

26.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

João Pimenta Lopes

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö