Postupak : 2016/2230(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0015/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0015/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0020

IZVJEŠĆE     
PDF 438kWORD 54k
1.2.2017
PE 589.381v02-00 A8-0015/2017

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE) – 2016/2230(INI))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: João Ferreira

AMANDMANI
PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07592/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43., člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0431/2016),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od ...(1) o nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir izvješće o ex ante evaluaciji Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka te Protokola uz navedeni sporazum iz lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir strateške smjernice koje su izradile vlasti Cookovih otoka u pogledu razvoja lokalnog ribarstvenog sektora, naročito one iz dokumenta o odobalnoj ribarstvenoj politici Cookovih otoka,

–  uzimajući u obzir okvir za ciljeve održivog razvoja, a posebno ciljeve 1., 2. ,9., 10. i 14.,

–  uzimajući u obzir zaključke i preporuke s 12. sastanka znanstvenog odbora Komisije za ribarstvo zapadnog i srednjeg Pacifika (WCPFC) za dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje vrlo migratornih ribljih stokova u zapadnom i središnjem Pacifiku,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0015/2017),

A. budući da je Europska komisija s Vladom Cookovih otoka dovršila pregovore o novom Sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka, u trajanju od osam godina, te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum, u trajanju od četiri godine;

B. budući da je riječ o prvom Sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka, kojim se jamči europska prisutnost u vodama istočnog Pacifika nakon neobnavljanja sporazuma s Kiribatijem (i sporazuma s Mikronezijom i Salomonskim otocima koji su potpisani, ali se ne primjenjuju);

C. budući da je opći cilj Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka te njegova Protokola ojačati suradnju u ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka, u interesu obiju stranaka, čime se stvara okvir za partnerstvo kojim će se promicati održiva ribarstvena politika i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u isključivom gospodarskom pojasu Cookovih otoka;

D. budući da bi naša prisutnost u toj regiji trebala poslužiti za promicanje održive ribarstvene politike i odgovornog iskorištavanja resursa, čime bi se zajamčilo ispravno upravljanje resursima tune u Pacifiku;

E. budući da se Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka temelji na najboljem raspoloživom znanstvenom mišljenju te je u skladu s mjerama očuvanja i upravljanja Komisije za ribarstvo zapadnog i srednjeg Pacifika (WCPFC) unutar granica raspoloživog viška;

F. budući da postoje poteškoće u pogledu nadzora i kontrole te budući da nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani (NNN) ribolov predstavlja teško rješiv problem zbog teritorijalne rascjepkanosti i nedostatka resursa;

G. budući da se u regiji zapadnog i srednjeg Pacifika nalaze brojna plovila država članica EU-a i da drugi sporazumi o ribarstvu u toj regiji više nisu na snazi;

H. budući da postoji obveza da se drugim, neeuropskim flotama ne dodjeljuju povoljniji uvjeti od onih predviđenih u Sporazumu i budući da Sporazum sadrži klauzulu iz Cotonua o ljudskim pravima, demokratskim načelima i vladavini prava;

I. budući da se Sporazumom o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka želi promicati djelotvorniji i održiviji razvoj ribarstvenog sektora u tom arhipelagu, kao i industrije i aktivnosti povezanih s njime, u skladu s ciljevima nacionalne ribarstvene politike Cookovih otoka, a naročito u obliku podrške znanstvenom istraživanju i artizanalnom ribolovu, povećanju iskrcaja u lokalnim lukama, povećanju kapaciteta za praćenje, kontrolu i nadzor nad ribarstvenim aktivnostima te suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, te u skladu s okvirom za ciljeve održivog razvoja;

J. budući da su doprinosi za potporu razvoju sektorske politike u području ribolova na Cookovim otocima, koji variraju između 47,6 % i 50 % ukupnih prenesenih sredstava, u postocima znatni;

K. budući da se od 2012. stokovi velikooke tune smanjuju, zbog čega je Komisija za ribarstvo zapadnog i srednjeg Pacifika (WCPFC) uvela mjeru upravljanja o kojoj će se ponovno pregovarati 2017. te budući da se ulov plivaričarima 2015. godine smanjio za 26 % u odnosu na 2014.; nadalje, budući da se vode Cookovih otoka smatraju „utočištem za morske pse”, iako treba istaknuti da to nije ciljna vrsta za europsku flotu koja lovi u tim vodama na temelju novog sporazuma;

L. budući da su plovila EU-a s parangalom tradicionalno ostvarivala svoj ulov u toplijim vodama južno od Cookovih otoka imajući na umu zahtjeve propisane Uredbom o očuvanju morskih pasa na Cookovim otocima; budući da ex ante procjenom nije utvrđen nikakav budući interes plovila s parangalom iz EU-a za ribolov u isključivom gospodarskom pojasu Cookovih otoka;

M. budući da Cookovi otoci uvelike ovise o uvozu hrane;

1. smatra da se Sporazumom o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka treba djelotvorno poticati održivo ribarstvo u vodama Cookovih otoka odgovarajućim sektorskim potporama EU-a i ustrajati u ostvarenju dvaju jednako važnih ciljeva: (1) pružanju ribolovnih mogućnosti plovilima EU-a u ribolovnoj zoni Cookovih otoka, na temelju najboljeg raspoloživog znanstvenog mišljenja i uz dužno poštovanje mjera očuvanja i upravljanja Komisije za ribarstvo zapadnog i srednjeg Pacifika (WCPFC) u okviru granica raspoloživog viška, pri čijem bi se izračunu u obzir trebao uzeti cijeli razvoj ribolovnog kapaciteta zemlje; i (2) promicanju suradnje između EU-a i Cookovih otoka da bi se osigurala održiva ribarstvena politika i odgovorno iskorištavanje ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Cookovih otoka te doprinošenju održivom razvoju ribarstvenog sektora Cookovih otoka preko gospodarske, financijske, tehničke i znanstvene suradnje uz poštovanje suverene odluke te zemlje u pogledu takvog razvoja;

2. prima na znanje zaključke izvješća o ex ante evaluaciji Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka te Protokola uz navedeni sporazum iz lipnja 2013., prema kojima prethodni sporazumi i protokoli o partnerstvu u održivom ribarstvu sklopljeni u toj regiji (s Kiribatijem i Salomonskim Otocima) nisu bitno doprinijeli razvoju lokalnog ribarstvenog sektora, naročito u pogledu zajedničkih poduzetničkih inicijativa (sa zajedničkim ulaganjima) i razvoja lokalnih kapaciteta za preradu ribe; smatra da bi Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka trebao, koliko je to moguće, doprinijeti razvoju lokalnog ribarstvenog sektora tako da se zajamči opskrba ribom koja je potrebna za podmirivanje domaće potrošnje, čime će se postići usklađenost objavljenih ciljeva nove generacije sporazuma o ribarstvu koje sklapa EU s onima iz okvira za ciljeve održivog razvoja;

(a) žali zbog toga što ostale zemlje u regiji nisu sklopile sporazume o partnerstvu s EU-om i otvaraju svoja ribolovna područja drugim državama i regijama svijeta koje u sklopu svojih ribolovnih praksi katkad u obzir ne uzimaju raspoložive resurse, umjesto da se opredjele za sporazum s EU-om kojim se promiče održivo ribarstvo i pruža sektorska potpora;

(b) pozdravlja uvrštavanje obveze da Cookovi otoci objave postojanje svakog sporazuma kojim se stranim flotama dopušta ribolov u njihovim vodama, ali izražava žaljenje zbog nedovoljno detalja o ukupno ostvarenim naporima, što se zahtijevalo u nekim drugim sporazumima koje je sklopila Europska unija;

3.  ističe da se tijekom provedbe i eventualnih revizija i/ili produženja Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Cookovih otoka i Protokola uz navedeni sporazum treba voditi računa o strategiji vlasti Cookovih otoka za razvoj tamošnjeg ribarstvenog sektora i uskladiti se s njome, imajući u vidu ponajprije:

–  doprinos povećanju kapaciteta za praćenje, kontrolu i nadzor nad ribolovnim resursima Cookovih otoka te ribarstvenim aktivnostima koje se odvijaju u vodama te zemlje, uz poseban naglasak na suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

–  poboljšanje dostupnih znanstvenih spoznaja o stanju lokalnih morskih ekosustava i o ribolovnim resursima u vodama Cookovih otoka

–  posebnu podršku razvoju lokalnog artizanalnog ribolova i zajednica koje o njemu ovise, kojom će se ojačati njegov doprinos lokalnom gospodarstvu, doprinijeti poboljšanju sigurnosti na plovilima i povećanju prihoda ribara te poduprijeti razvoj lokalne infrastrukture za preradu i stavljanje na tržište ribe, bilo za snabdijevanje domaćeg tržišta bilo za izvoz;

4. smatra da je potpora sektorskom razvoju važna kako bi se doprinijelo održivosti partnerske zemlje jer se tako jača njezina operativna neovisnost, potvrđuje njezina strategija razvoja i jamči njezina suverenost;

5. smatra da mogućnosti zapošljavanja lokalnih mornara na ribarskim plovilima EU-a u okviru sporazuma o partnerstvu zadovoljavaju međunarodne standarde; ponovno naglašava da je važno poštovati načela Međunarodne organizacije rada i poticati ratifikaciju njezine Konvencije br. 188 te istodobno poštovati opća načela slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja radnika te nediskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja; međutim, naglašava da u pogledu pomanjkanja kvalificiranih mornara za rad na tunolovcima vlasti Cookovih otoka nisu zatražile ukrcavanje na plovila flote EU-a;

6. smatra da Sporazumom o partnerstvu između EU-a i Cookovih otoka i pripadajućim protokolom treba omogućiti jačanje bilateralne suradnje u području borbe protiv nezakonitog ribolova i Cookovim otocima osigurati sredstva za financiranje programa nadzora te smatra da bi mjere za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u isključivom gospodarskom pojasu Cookovih otoka trebalo ojačati, među ostalim poboljšanjem praćenja, kontrole i nadzora preko primjene satelitskih sustava za praćenje, kontrole brodskih dnevnika, inspekcija i provedbom odluka regionalnih ribarstvenih organizacija;

7. smatra da bi bilo poželjno povećati količinu i poboljšati točnost podataka o svim ulovima (ciljanim i usputnim) te, općenito, o statusu očuvanja ribolovnih resursa kako bi se, uz sudjelovanje udruga ribara, mogao točnije procijeniti utjecaj Sporazuma na morski ekosustav i na ribarske zajednice; apelira na Komisiju da potiče redovito i transparentno funkcioniranje tijela nadležnog za praćenje primjene Sporazuma, kao i intenziviranje znanstvenih ocjena koje provodi Komisija za ribarstvo zapadnog i srednjeg Pacifika (WCPFC);

8. poziva Komisiju da sukladno tome razmotri primjenu načela predostrožnosti na pravila zajedničke ribarstvene politike te da analizira upotrebu uređaja za privlačenje ribe u toj regiji i njihova utjecaja na ekologiju tunarstva kao i da iznese prijedloge o njihovoj upotrebi na osnovi zaključaka analize;

9. poziva Europsku komisiju da Parlament na vrijeme obavještava o budućim sastancima Zajedničkog odbora te da Parlamentu proslijedi zapisnike i zaključke sa sastanaka Zajedničkog odbora predviđenog člankom 6. Sporazuma, sektorski višegodišnji program iz članka 3. Protokola i rezultate povezanih godišnjih evaluacija, čime će se omogućiti sudjelovanje predstavnika Europskog parlamenta kao promatrača na sastancima Zajedničkog odbora i potaknuti sudjelovanje ribarskih zajednica Cookovih otoka;

10. poziva Komisiju i Vijeće da, u skladu sa svojim nadležnostima i u skladu s člankom 13. stavkom 2. UEU-a i člankom 218. stavkom 10. UFEU-a u potpunosti i bez odgađanja obavještavaju Parlament u svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol i njegovo eventualno produženje;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Cookovih otoka.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(0000)0000.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

26.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

João Pimenta Lopes

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti