Procedūra : 2016/2230(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0015/2017

Pateikti tekstai :

A8-0015/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2017 - 8.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0020

PRANEŠIMAS     
PDF 506kWORD 54k
1.2.2017
PE 589.381v02-00 A8-0015/2017

su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE) – 2016/2230(INI))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: João Ferreira

PAKEITIMAI
NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07592/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0431/2016),

–  atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją(1) dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo 2013 m. birželio mėn. ex ante vertinimo ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Kuko Salų valdžios institucijų strategines vietos žuvininkystės sektoriaus plėtojimo gaires, ypač į dokumente „Cook Islands Offshore Fisheries Policy“ (liet. „Kuko Salų žvejybos atviroje jūroje politika“) pateiktas gaires,

–  atsižvelgdamas į darnaus vystymosi tikslų (DVT) sistemą, ypač į 1, 2, 9, 10 ir 14 darnaus vystymosi tikslus;

–  atsižvelgdamas į Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (angl. WCPFC) 12-ojo mokslinio komiteto posėdžio išvadas ir rekomendacijas dėl toli migruojančių žuvų išteklių ilgalaikio išsaugojimo ir tausaus naudojimo vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne;

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0015/2017),

A.  kadangi Komisija ir Kuko Salų Vyriausybė susiderėjo dėl naujo Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo (ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimas) ir jo įgyvendinimo protokolo, kurie galios atitinkamai aštuonerius ir ketverius metus;

B.  kadangi tai pirmasis ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimas, pagal kurį užtikrinama ES galimybė žvejoti rytinės Ramiojo vandenyno dalies vandenyse, nepratęsus susitarimo su Kiribačiu (ir pasirašius susitarimus su Mikronezija ir Saliamono Salomis, tačiau jų netaikant);

C.  kadangi pagrindinis ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimo (protokolo) tikslas yra ES ir Kuko Salų bendradarbiavimo žvejybos srityje skatinimas siekiant abiejų šalių interesų, sukuriant partnerystės sistemą, kuri skatintų tvarią žvejybos politiką ir tausų žuvų išteklių naudojimą Kuko Salų išskirtinėje ekonominėje zonoje;

D.  kadangi mūsų veikla regione turėtų padėti skatinti tvarią žuvininkystės politiką ir atsakingą išteklių naudojimą, užtikrinant tinkamą Ramiojo vandenyno tunų išteklių valdymą;

E.  kadangi ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimas pagrįstas patikimiausia turima moksline informacija ir sudarytas laikantis Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (WCPFC) priimtų išsaugojimo ir valdymo priemonių, neviršijant dabar taikomo perviršio;

F.  kadangi patiriama su priežiūra ir kontrole susijusių problemų ir kadangi neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba yra sunkiai įveikiama problema, atsižvelgiant į teritorinį susiskaidymą ir išteklių išsisklaidymą;

G.  kadangi vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno regione esama įvairių ES valstybių narių laivų ir kadangi visi kiti žvejybos susitarimai regione baigė galioti;

H.  kadangi prisiimtas įsipareigojimas kitiems ne Europos laivynams nesudaryti palankesnių sąlygų už tas, kurios nustatytos susitarime, ir kadangi šiame susitarime yra Kotonu susitarimo nuostata dėl žmogaus teisių, demokratinių principų ir teisinės valstybės;

I.  kadangi ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimu siekiama skatinti veiksmingesnį ir tvaresnį žuvininkystės sektoriaus, taip pat ir susijusių pramonės sektorių bei veiklos vystymąsi salyne laikantis Kuko Salų nacionalinės žuvininkystės politikos tikslų, visų pirma paramos moksliniams tyrimams ir smulkiajai žvejybai srityje, padidinti vietos uostuose iškraunamų žuvų kiekį, sustiprinti žvejybos veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros pajėgumus bei kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, vadovaujantis darnaus vystymosi tikslų (DVT) sistema;

J.  kadangi Kuko Salų žuvininkystės politikos vystymui remti skirti įnašai, sudarantys 47,6–50 proc. visos sumos, kuri turi būti pervesta, vertinant pagal procentinės dalies dydį yra labai dideli;

K.  kadangi nuo 2012 m. didžiaakių tunų išteklių mažėja, todėl WCPFC pradėjo taikyti valdymo priemonę, dėl kurios 2017 m. bus deramasi iš naujo, ir kadangi 2015 m. seineriais sugautų žuvų kiekis sumažėjo 26 proc., palyginti su 2014 m.; kadangi, be to, Kuko Salų vandenys laikomi ryklių rezervatu, nors būtina pabrėžti, kad pagal naująjį susitarimą šiuose vandenyse žvejojantis Europos laivynas ryklių nežvejoja;

L.  kadangi tradiciškai ES ūdomis žvejojantys laivai žuvis sužvejodavo šiltesniuose vandenyse Kuko Salų pietinėje dalyje; atsižvelgdamas į Kuko Salų ryklių išsaugojimo reglamente nustatytus reikalavimus; kadangi iš ex ante vertinimo matyti, kad ūdomis žvejojantys ES laivai yra visiškai nesuinteresuoti ateityje žvejoti Kuko Salų išskirtinėje ekonominėje zonoje;

M.  kadangi Kuko Salų priklausomybė nuo maisto produktų importo yra didelė;

1.  mano, kad ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimu turi būti veiksmingai skatinama tausi žvejyba Kuko Salose pasitelkiant tinkamą ES paramą sektoriui ir siekiama dviejų vienodos svarbos tikslų: 1) sudaryti galimybes ES žvejybos laivams žvejoti Kuko Salų žvejybos rajone remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis WCPFC priimtų išsaugojimo ir valdymo priemonių, neviršijant dabar taikomo perviršio, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą šalies žvejybos pajėgumų plėtrą, ir 2) skatinti ES ir Kuko Salų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti tvarią žuvininkystės politiką ir atsakingą žuvų išteklių naudojimą Kuko Salų žvejybos rajone, taip pat prisidėti prie tvaraus Kuko Salų žuvininkystės sektoriaus plėtojimo vykdant ekonominį, finansinį, techninį ir mokslinį bendradarbiavimą ir gerbiant savarankiškus šios šalies sprendimus dėl šio plėtojimo;

2.  atkreipia dėmesį į ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimo ir atitinkamo protokolo 2013 m. birželio mėn. ex ante vertinimo ataskaitos išvadas, kuriose teigiama, kad ankstesni žvejybos partnerystės susitarimai (protokolai) regione (Kiribatyje, Saliamono Salose) iš esmės neprisidėjo prie vietos žuvininkystės sektorių plėtojimo, ypač bendrų įmonių (su bendromis investicijomis) ir vietos žuvų perdirbimo pajėgumų plėtros požiūriu; mano, kad ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimas turėtų kiek įmanoma prisidėti prie vietos žuvininkystės sektoriaus plėtojimo, užtikrindamas vidaus vartojimui būtiną žuvų pasiūlą, ir taip atitiktų naujos kartos ES žvejybos susitarimuose skelbiamus ir darnaus vystymosi tikslų sistemoje numatytus tikslus;

a)  apgailestauja, kad kitos regiono šalys nesudarė partnerystės susitarimų su ES ir kad jos atvėrinėja savo žvejybos vietas kitoms pasaulio valstybėms ir regionams, kurie kai kada taiko žvejybos praktiką, pagal kurią neatsižvelgiama į turimus išteklius, užuot pasirinkdamos susitarimą su ES, pagal kurį skatinama tausi žvejyba ir suteikiama parama sektoriui;

b)  palankiai vertina tai, kad buvo numatytas įpareigojimas Kuko Saloms viešai paskelbti apie bet kokius esamus susitarimus, kuriais užsienio laivynams leidžiama žvejoti Kuko Saloms priklausančiuose vandenyse, tačiau apgailestauja, kad nėra tiksliai apibrėžtos bendros žvejybos pastangos, kaip reikalaujama tam tikruose kituose ES sudarytuose susitarimuose;

3.  pažymi, kad įgyvendinant ir galbūt peržiūrint ir (arba) atnaujinant ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimą ir protokolą turėtų būti atsižvelgiama į Kuko Salų valdžios institucijų nustatytą Kuko Salų žuvininkystės sektoriaus plėtojimo strategiją, atliekamas suderinimas su šia strategija ir turėtų būti numatyta:

–  prisidėti stiprinant Kuko Salų žuvų išteklių ir šios šalies vandenyse vykdomos žvejybos veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros pajėgumus, ypatingą dėmesį skiriant kovai su NNN žvejyba;

–  gerinti turimas mokslines žinias apie vietos jūrų ekosistemų ir Kuko Salų vandenyse gyvenančių žuvų išteklių būklę;

–  teikti specialią paramą vietos smulkiosios žvejybos ir nuo jos priklausomų bendruomenių vystymui, didinant šios žvejybos indėlį į vietos ekonomiką, prisidedant prie saugos laivuose ir žvejų pajamų didinimo, remiant vietos žuvų perdirbimo ir pardavimo infrastruktūros, nesvarbu, ar ji skirta vidaus rinkai aprūpinti, ar eksportui, plėtrą;

4.  mano, kad parama sektoriaus plėtrai yra svarbi siekiant padėti užtikrinti šalies partnerės tvarumą, nes ji padeda padidinti šalies veiklos savarankiškumą, sustiprinti jos plėtros strategiją ir užtikrinti suverenitetą;

5.  mano, kad galimybės pagal partnerystės susitarimus ES žvejybos laivuose įdarbinti vietos jūrininkus atitinka tarptautinius standartus; kartoja, kad būtina paisyti TDO principų ir skatinti ratifikuoti TDO konvenciją Nr. 188, drauge paisant bendrųjų laisvės burtis į asociacijas ir darbuotojų teisės į kolektyvines derybas, taip pat diskriminacijos panaikinimo darbo ir profesinėje srityse principų; tačiau pažymi, kad trūkstant tunų žvejybos laivuose dirbančių kvalifikuotų jūrininkų Kuko Salų institucijos nepateikė jokio prašymo pakrauti žuvį į Europos laivyno laivus;

6.  mano, kad ES ir Kuko Salų žvejybos partnerystės susitarimu ir jo protokolu turėtų būti suteikta galimybė stiprinti dvišalį bendradarbiavimą kovos su neteisėta žvejyba srityje, taip pat Kuko Saloms turėtų būti suteiktos priemonės finansuoti stebėsenos programas, ir mano, kad turėtų būti griežtinamos kovos su NNN žvejyba Kuko Salų išskirtinėje ekonominėje zonoje priemonės, be kita ko, gerinant stebėseną, kontrolę ir priežiūrą plačiai taikant palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemą, naudojantis žvejybos žurnalais, vykdant patikrinimus ir įgyvendinant regioninių žuvininkystės organizacijų sprendimus;

7.  mano, jog pageidautina didinti duomenų apie visą laimikį (tikslinį laimikį ir priegaudą) ir apskirtai apie žuvų išteklių išsaugojimo būklę kiekį ir patikimumą, kad būtų galima, dalyvaujant žvejų asociacijoms, patikimiau įvertinti susitarimo poveikį jūrų ekosistemai ir žvejų bendruomenėms; primygtinai ragina Komisiją skatinti taisyklėmis pagrįstą ir skaidrų organų, atsakingų už susitarimo taikymo stebėseną, veikimą ir mokslinių vertinimų, kuriuos atlieka WCPFC, stiprinimą;

8.  todėl ragina Komisiją apsvarstyti atsargumo principo taikymą bendros žuvininkystės politikos taisyklėms ir išanalizuoti plūduriuojančiųjų žuvų telkimo įtaisų naudojimą teritorijoje ir tokio naudojimo poveikį tunų ekologijai, taip pat pateikti pasiūlymų dėl jų naudojimo, atsižvelgiant į gautus rezultatus;

9.  ragina Komisiją laiku informuoti Parlamentą apie ateinančius jungtinio komiteto posėdžius ir perduoti Parlamentui jungtinio komiteto posėdžių protokolus ir išvadas, kaip numatyta susitarimo 6 straipsnyje, daugiametę sektorių programą, kaip numatyta protokolo 3 straipsnyje, ir atitinkamų metinių vertinimų rezultatus, kad Parlamento atstovams būtų sudarytos sąlygos stebėtojų teisėmis dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiu, ir skatinti Kuko Salų žvejų bendruomenių dalyvavimą;

10.  ragina Komisiją ir Tarybą, neviršijant atitinkamų savo įgaliojimų, nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą visais procedūrų, susijusių su protokolu ir galimu jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir SESV 218 straipsnio 10 dalyje;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kuko Salų vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

João Pimenta Lopes

Teisinė informacija - Privatumo politika