ZPRÁVA s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen

1.2.2017 - (2017/2001(INI))

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Zpravodajky: Constance Le Grip, Maria Arena


Postup : 2017/2001(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0018/2017

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen

(2017/0000(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložily Constance Le Gripová za skupinu PPE a Maria Arenová za skupinu S&D, týkající se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B8-1365/2016),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. května 2015 o problematice rovnosti žen a mužů v oblasti rozvojové spolupráce a o novém globálním partnerství pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj na období po roce 2015 a ze dne 16. prosince 2014 o transformačním rámci na období po roce 2015,  

–  s ohledem na 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen a jeho prioritní téma „Posílení ekonomického postavení žen v měnícím se světě práce“,

–  s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 v Pekingu, na deklaraci a akční platformu přijaté v Pekingu a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking +5 dne 9. června 2000, Peking +10 dne 11. března 2005, Peking +15 dne 2. března 2010 a Peking +20 dne 9. března 2015 o návazných opatřeních a iniciativách pro provádění Pekingské deklarace a akční platformy,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0018/2017),

A.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou EU zakotvenou ve Smlouvě o Evropské unii a jedním z jejích cílů a úkolů, a vzhledem k tomu, že EU se touto zásadou řídí i ve své vnější činnosti, protože by obě tyto dimenze měly být koordinovány;

B.  vzhledem k tomu, že lidská práva žen a rovnost žen a mužů nejsou jen základními lidskými právy, ale také nezbytným předpokladem dosažení pokroku v oblasti rozvoje a snižování chudoby a nezbytným základem pro světový mír, prosperitu a udržitelnost;

C.  vzhledem k tomu, že sexuální obtěžování a násilí páchané na ženách zahrnuje širokou škálu porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že všechny tyto případy porušení práv mohou zanechat hluboké stopy na psychice, přičemž zahrnují fyzickou nebo sexuální újmu či utrpení, včetně hrozeb takových činů či nátlaku, poškozují celkové zdraví žen a dívek i jejich reprodukční a sexuální zdraví a v některých případech končí smrtí;

D.  vzhledem k tomu, že pátým cílem udržitelného rozvoje je dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek na celém světě; vzhledem k tomu, že pátý cíl udržitelného rozvoje je samostatným cílem, což znamená, že bude muset být začleněn do celého plánu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a do realizace všech cílů udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že posílit postavení žen znamená poskytnout jim nástroje nezbytné k tomu, aby se staly ekonomicky nezávislými a aby byly napříč společností zastoupeny stejnou měrou, sehrávaly stejnou úlohu ve všech sférách života a získaly více moci ve veřejném životě a kontrolu nad veškerými rozhodnutími, která ovlivňují jejich životy;

E.  vzhledem k tomu, že ženy jsou na celém světě významnými hospodářskými subjekty a zapojení žen může stimulovat hospodářství, vytvářet pracovní místa a dosáhnout prosperity pro všechny; vzhledem k tomu, že země, které si cení žen a podporují jejich plnou účast na trhu práce a rozhodování jsou stabilnější, bezpečnější a lépe prosperují; vzhledem k tomu, že genderové rozpočtování představuje inteligentní ekonomiku a zajišťuje, aby veřejné výdaje sloužily na podporu rovnosti žen a mužů;

F.  vzhledem k tomu, že tvořivost a podnikatelský potenciál žen jsou nedostatečně využívaným zdrojem hospodářského růstu a zaměstnanosti, který by měl být dále rozvíjen;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory jasným důkazům o tom, že posílení žen je klíčové pro snižování chudoby, podporu rozvoje a řešení nejnaléhavějších světových problémů, vlády EU 20 let po pekingské konferenci uznaly, že žádná země nedosáhla úplné rovnosti žen a mužů ani plného posílení postavení žen a dívek, že pokrok postupuje pomalu a nerovnoměrně, že hlavní nedostatky a formy diskriminace přetrvávají a že se při provádění 12 kritických oblastí zájmů akční platformy objevily nové problémy;

H.  vzhledem k tomu, že EU hraje důležitou roli v posilování žen a dívek v EU i celosvětově prostřednictvím politických a finančních prostředků; vzhledem k tomu, že EU musí hrát klíčovou úlohu strážkyně dohodnutého přístupu OSN a EU k lidským právům žen;

I.  vzhledem k tomu, že ženy v těch nejchudších zemích i nadále produkují přibližně 80 % potravin a současně jsou hlavními strážkyněmi biologické rozmanitosti a osiva plodin;

J.  vzhledem k tomu, že půda není jen nástrojem k produkci, nýbrž i místem spojovaným s kulturou a identitou; vzhledem k tomu, že přístup k půdě je tedy základní součástí života a nezcizitelným právem žen z řad zemědělského a původního obyvatelstva;

1.  dává Radě toto doporučení:

  Obecné podmínky posílení postavení žen a dívek

a)  potvrdit svůj závazek k akční platformě přijaté v Pekingu a ke všem jejím činnostem zaměřeným na prosazování lidských práv žen a rovnosti žen a mužů; potvrdit svůj závazek k přístupu ve dvou rovinách k lidským právům žen prostřednictvím začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech oblastí politiky a realizování konkrétních činností zaměřených na prosazování lidských práv žen a rovnosti žen a mužů;

b)  podporovat politiky, které investují do rovnocenného přístupu žen a dívek ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, včetně formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení, a odstraňují genderové nerovnosti v těchto oblastech a napříč všemi odvětvími, zejména v těch, ve kterých tradičně převažují muži;

c)  bojovat proti všem formám násilí na ženách a dívkách ve veřejné a soukromé sféře jakožto závažnému narušení jejich fyzické a duševní integrity, jež jim zabraňuje plně rozvinout svůj potenciál; prosadit úplnou ratifikaci Istanbulské úmluvy všemi stranami;

d)  domnívá se, že aby se OSN, EU a její členské státy staly skutečnými aktéry na celosvětové úrovni, musí rovněž zvýšit své úsilí o odstranění násilí páchaného na ženách a násilí na základě pohlaví na svém území; znovu proto připomíná svou výzvu Komisi, aby navrhla strategii EU pro boj proti násilí na ženách, včetně směrnice, která by stanovila minimální pravidla; žádá v tomto ohledu všechny strany, aby podepsaly a ratifikovaly úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí;

e)  vypracovat politiky prosazující a podporující důstojnou práci a plnou zaměstnanost pro všechny ženy;

f)  zajistit všeobecný přístup ke zdravotní péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a k reprodukčním právům, jak bylo dohodnuto v akčním programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, Pekingské akční platformě a výsledných dokumentech jejích hodnotících konferencí; zajistit dívkám, chlapcům a mladým ženám a mužům sexuální výchovu přiměřenou jejich věku, aby se snížil počet nechtěných těhotenství v raném věku či šíření sexuálně přenosných nemocí;

g)  odstranit rozdíly v platech, celoživotních výdělcích a důchodech žen a mužů;

h)  ukončit všechny formy diskriminace vůči ženám v právních předpisech a politikách na všech úrovních;

i)  bojovat proti všem formám genderových stereotypů, které zachovávají nerovnost, násilí a diskriminaci ve všech sférách společnosti;

j)  podporovat ženské organizace ve všech úrovních jejich činností; zapojit ženské organizace do tvorby politiky a zajistit přiměřené financování;

k)  uplatňovat genderové rozpočtování jako nástroj začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech veřejných výdajů;

Posilování ekonomického postavení žen a překonávání překážek na pracovním trhu

l)  vyzvat všechny strany k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) se zvláštním zřetelem na články 1, 4, 10, 11, 13, 14 a 15;

m)  naléhat na všechny strany, aby přijaly politiky a zákony zajišťující rovný přístup k práci a rovné odměňování za stejnou nebo rovnocennou práci;

n)  intenzivně i nadále usilovat o politiky, které podporují a prosazují podnikání žen v prostředí zaručujícím důstojnou práci a odstraňují všechny překážky a společenské předsudky, jež ženám brání v zakládání a vedení podniku, včetně zlepšení přístupu k finančním službám, úvěrům, rizikovému kapitálu a trhům za stejných podmínek a podporování přístupu k informacím, odborné přípravě a sítím pro pracovní účely; v této souvislosti uznává a podporuje úlohu sociálních podniků, družstev a alternativních obchodních modelů při posilování postavení žen;

o)  uznat, že makroekonomické politiky, zejména pokud jde o rozpočtovou kázeň a veřejné služby, mají nepřiměřený dopad na ženy a že tvůrci politik musí tyto dopady na ženy brát v úvahu;

p)  prosazovat nové investice do infrastruktury sociální péče, vzdělávání a zdravotní péče a do veřejného poskytování přístupných, cenově dostupných a kvalitních služeb v oblasti péče během celého života, včetně péče děti a závislé a starší osoby; zajistit silnou ochranu a pracovní práva těhotným ženám, a to jak v průběhu jejich těhotenství, tak po něm;

q)  podporovat politiky, které upřednostňují rovné sdílení domácích a pečovatelských povinností mezi ženami a muži;

r)  podpořit vypracování úmluvy Mezinárodní organizace práce, která by poskytovala mezinárodní normu pro řešení genderově podmíněného násilí na pracovišti;

s)    provádět politiky s cílem řešit fenomén politického násilí vůči ženám, včetně psychického násilí, zastrašování a obtěžování na internetu;

t)    přijmout účinná opatření s cílem odstranit dětskou práci, jelikož miliony dívek jsou zneužívány; zavést nové mechanismy do současných právních předpisů EU s cílem zamezit dovozu zboží, při jehož výrobě je využívána dětská práce;

u)  prostřednictvím osvětových kampaní a podpůrných programů podněcovat ženy a dívky k budování kariéry ve všech vědeckých oblastech, se zvláštním důrazem na technologie a digitální ekonomiku;

v)  zajistit soudržnost mezi vnitřními a vnějšími politikami EU a cíli v oblasti udržitelného rozvoje;

Zajištění rovného podílu žen na všech úrovních rozhodování

w)  chránit občanská a politická práva a podporovat zajištění genderové rovnováhy v rozhodování na všech úrovních, včetně politického rozhodování, hospodářské politiky a programů, pracovních míst, podniků nebo akademické sféry;

x)  zapojit sociální partnery, občanskou společnost a ženské organizace do hospodářského rozhodování;

y)  posilovat vedoucí postavení a účast žen při rozhodování o řešení konfliktů a postkonfliktních situací a zajistit ženám přístup k pracovním místům, trhům, politické účasti a vedoucím pozicím v zemích, které prošly konfliktem, neboť všechny tyto prvky jsou pro stabilitu zásadní;

Řešení potřeb nejvíce marginalizovaných žen

z)  usnadnit ženám žijícím ve venkovských oblastech vlastnictví půdy a přístup k úvěrům a podněcovat, povzbuzovat a podporovat jejich podnikatelskou činnost ve venkovských oblastech a umožnit jim tak, aby se staly ekonomicky nezávislými a plně se účastnily udržitelného rozvoje venkova a těžily z něj; ochraňovat a podporovat krátké dodavatelské řetězce potravin prostřednictvím aktivních politik jak na vnitřní, tak vnější úrovni EU;

aa)  stanovit vnitrostátní a mezinárodní pravidla, která by zajistila omezení, pokud jde o hromadné zabírání půdy, které je v rozporu se zájmy drobných vlastníků, zejména žen;

ab)  vyzvat k zapojení organizací žen žijících ve venkovských oblastech do místní, regionální, vnitrostátní a světové tvorby politik a podporovat sítě žen zaměřené na výměnu zkušeností a osvědčených postupů, zejména tam, kde by příslušná rozhodnutí mohla mít dopad na život žen;

ac)  vyzvat všechny země k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, včetně článku 6 této úmluvy nazvaného „Ženy se zdravotním postižením“;

ad)  klást důraz na právo migrujících pracovnic, zejména migrantek a uprchlic pracujících v cizí domácnosti, na důstojné pracovní podmínky a stejnou sociální ochranu; vyzvat k ratifikaci a uplatňování úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189;

ae)  naléhavě vyzvat všechny strany, aby uplatňovaly politiky, které ženám a dívkám z řad uprchlíků zajistí práva a důstojné zacházení;

af)  zajistit, aby bylo genderově motivované pronásledování považováno za důvod pro žádost o azyl podle Ženevské úmluvy OSN z roku 1951 týkající se postavení uprchlíků;  

ag)  zdůraznit, že je třeba chránit a podporovat ženy z řad osob LGBTI;

ah)  vyzvat Komisi pro postavení žen a Výbor pro odstranění diskriminace žen, aby institucionalizovaly intersekcionální přístup ke svojí analýze a aby ve všech orgánech OSN prosazovaly koncepci boje proti vícenásobné diskriminaci pomocí intersekcionální analýzy;

ai)  provádět politiky zaměřené na řešení otázky žen čelících chudobě a sociálnímu vyloučení;

aj)  uznat úlohu žen jako formálních a neformálních pečovatelek a provádět politiky zaměřené na zlepšení podmínek, za kterých tuto péči poskytují;

Promítnutí těchto závazků do výdajů a jejich zviditelnění

ak)  uvolnit finanční prostředky potřebné pro realizaci ekonomických práv žen a snížení genderové nerovnosti, a to i prostřednictvím stávajících nástrojů na úrovni EU a členských států, jako jsou posouzení dopadů na rovnost žen a mužů; uplatňovat genderové rozpočtování v rámci všech veřejných výdajů s cílem zajistit rovnost mezi ženami a muži a odstranit všechny genderové nerovnosti;

al)  zajistit plné zapojení Parlamentu a jeho Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví do rozhodovacího procesu o postoji EU na 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen;

am)  vyjadřuje svou jednoznačnou podporu práci orgánu UN Women, který zastává hlavní úlohu v systému OSN zaměřujícím se na odstraňování násilí na ženách a dívkách na celém světě a který spojuje všechny příslušné subjekty v zájmu dosažení politických změn a koordinace činností; vyzývá všechny členské státy OSN i EU, aby zvýšily financování orgánu UN Women;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

25.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Sorin Moisă

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Sorin Moisă, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

5

 

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se