Izvješće - A8-0018/2017Izvješće
A8-0018/2017

IZVJEŠĆE s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena

1.2.2017 - (2017/2001(INI))

Odbor za prava žena i jednakost spolova
Izvjestitelji: Constance Le Grip, Maria Arena


Postupak : 2017/2001(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0018/2017

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA VIJEĆU

o prioritetima EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena

(2017/2001(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog preporuke Vijeću koji podnose Constance Le Grip u ime Kluba zastupnika PPE-a i Maria Arena u ime Kluba zastupnika S&D o prioritetima EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (B8-1365/2016),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 26. svibnja 2015. o rodnim pitanjima u okviru razvoja te o Novom globalnom partnerstvu za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015., kao i njegove zaključke od 16. prosinca 2014. o preobražajnom planu za razdoblje nakon 2015.,

–  uzimajući u obzir 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena i njezinu središnju temu: „Jačanje ekonomskog položaja žena u radnom okruženju koji se mijenja”,

–  uzimajući u obzir Četvrtu svjetsku konferenciju o ženama koja se održala u rujnu 1995. u Pekingu, Deklaraciju i Platformu za djelovanje koja je usvojena u Pekingu te kasnije zaključne dokumente koji su proizišli iz posebnih sjednica Ujedinjenih naroda, Peking +5, Peking +10, Peking +15 i Peking +20, o daljnjim radnjama i inicijativama za provedbu Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje koje su usvojene 9. lipnja 2000., 11. ožujka 2005., 2. ožujka 2010. i 9. ožujka 2015.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) iz 1979.,

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0018/2017),

A.  budući da je ravnopravnost žena i muškaraca temeljno načelo Europske unije koje je sadržano u Ugovoru o Europskoj uniji te ujedno jedan od njezinih ciljeva i zadataka te budući da se EU također vodi tim načelom u svojem vanjskom djelovanju s obzirom na to da se obje dimenzije trebaju uskladiti;

B.  budući da prava žena i ravnopravnost spolova nisu samo temeljna ljudska prava nego i preduvjeti za jačanje razvoja i smanjenje siromaštva te potreban temelj za miroljubiv, napredan i održiv svijet;

C.  budući da zlostavljanje žena i nasilje nad njima obuhvaća široki spektar kršenja ljudskih prava; budući da svaki od tih oblika zlostavljanja može ostaviti duboke psihološke rane, uključivati fizičke ili seksualne povrede ili patnju, prijetnje o počinjenju takvih djela i prisilu, naštetiti općem zdravlju žena i djevojčica, uključujući njihovo reproduktivno i spolno zdravlje, te u nekim slučajevima može dovesti do smrti;

D.  budući da je peti cilj održivog razvoja postizanje ravnopravnosti spolova i jačanje položaja svih djevojčica i žena diljem svijeta; budući da je peti cilj održivog razvoja samostalan cilj, što znači da ga je potrebno uključiti u cijeli Program održivog razvoja do 2030. i u ostvarivanje svih ciljeva održivog razvoja; budući da jačanje položaja žena podrazumijeva da im se pružaju potrebni alati kako bi postale ekonomski neovisne, bile jednako zastupljene u društvu, imale jednaku ulogu u svih sferama života te dobile veću moć u javnom životu i kontrolu nad svim odlukama koje utječu na njihove živote;

E.  budući da su žene važni ekonomski akteri diljem svijeta i da se sudjelovanjem žena u gospodarstvu može potaknuti njegov rast, otvoriti radna mjesta i ostvariti uključivo blagostanje; budući da su zemlje koje cijene i osnažuju žene da u potpunosti sudjeluju na tržištu rada i u donošenju odluka stabilnije, naprednije i sigurnije; budući da izrada proračuna kojom se u obzir uzima rodna perspektiva predstavlja pametno ekonomsko planiranje kojim se jamči da javna potrošnja služi za poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca;

F.  budući da su ženska kreativnost i poduzetnički potencijal nedovoljno iskorišteni izvori gospodarskog rasta i radnih mjesta koje je potrebno nadalje razvijati;

G.  budući da dvadeset godina nakon konferencije u Pekingu, unatoč jasnim dokazima da je jačanje položaja žena ključno za smanjenje siromaštva, promicanje razvoja i rješavanje najhitnijih svjetskih izazova, vlade u EU-u prepoznaju da nijedna država nije u potpunosti ostvarila ravnopravnost između žena i muškaraca te jačanje položaja žena i djevojčica, da je napredak bio spor i neujednačen, da i dalje postoje veliki nedostaci i oblici diskriminacije te da su se pojavili novi izazovi u pogledu provedbe rješenja za 12 kritičnih problematičnih područja u okviru Platforme za djelovanje;

H.  budući da EU ima važnu ulogu u poticanju jačanja položaja žena i djevojčica u EU-u i širom svijeta kako političkim tako financijskim sredstvima; budući da EU mora imati ključnu ulogu u očuvanju zajedničkog jezika u pogledu ljudskih prava žena oko kojeg su se složili UN i EU;

I.  budući da žene i dalje proizvode oko 80 % hrane u najsiromašnijim zemljama i trenutačno najviše doprinose očuvanju biološke raznolikosti i sjemena za usjeve;

J.  budući da zemljište nije samo sredstvo za proizvodnju nego i mjesto kulture i identiteta; budući da je pristup zemljištu stoga temeljna sastavnica života i neotuđivo pravo za male poljoprivrednice i pripadnice autohtonih naroda;

1.  upućuje sljedeću preporuku Vijeću:

  Opći uvjeti za jačanje položaja žena i djevojčica

(a)  da potvrdi svoju predanost Pekinškoj platformi za djelovanje i brojnim djelovanjima za ravnopravnost spolova koja su u njoj sadržana; da potvrdi svoju predanost dvostrukom pristupu ljudskim pravima žena rodnim osvještavanjem u okviru svih područja politika i provedbom specifičnih mjera za ljudska prava žena i ravnopravnost spolova;

(b)  da potiče na donošenje politika kojima se ulaže u jednak pristup žena i djevojčica visokokvalitetnom obrazovanju i strukovnom osposobljavanju, uključujući formalno, informalno i neformalno obrazovanje, te kojima se uklanjaju nejednakosti među spolovima u tim i svim ostalim područjima, posebno u onima u kojima tradicionalno prevladavaju muškarci;

(c)  da suzbija sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama u javnoj i privatnoj sferi smatrajući ih ozbiljnom povredom njihova tjelesnog i psihološkog integriteta koja ih sprečava da ostvare svoj puni potencijal; da radi na tome da sve strane u potpunosti ratificiraju Istanbulsku konvenciju;

(d)  smatra da UN, EU i njegove države članice također moraju povećati svoje napore na domaćem terenu u pogledu suzbijanja nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja kako bi postali učinkovitiji svjetski akteri; stoga ponavlja svoj poziv Komisiji da predloži strategiju EU-a za borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući direktivu kojom se utvrđuju minimalne norme; također u tom kontekstu poziva sve strane da potpišu i ratificiraju Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja;

(e)  da osmisli politike promicanja i podupiranja dostojanstvenog rada i pune zaposlenosti za sve žene;

(f)  da zajamči univerzalan pristup zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnim pravima u skladu s Programom djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, Pekinškom platformom za djelovanje i zaključnim dokumentima o rezultatima njihovih revizijskih konferencija; da djevojčicama i dječacima te mladim ženama i muškarcima pruža spolni odgoj koji je prilagođen dobi kako bi se smanjila pojava neželjenih ranih trudnoća i spriječilo širenje spolno prenosivih bolesti;

(g)  da ukloni razlike među spolovima u pogledu njihovih plaća, zarade tijekom života i mirovina;

(h)  da suzbije sve oblike diskriminacije žena u okviru zakonodavstva i politika na svim razinama;

(i)  da se bori protiv svih oblika rodnih stereotipa u svim sferama društva kojima se nastavljaju pojave neravnopravnosti, nasilja i diskriminacije;

(j)  da podrži organizacije žena na svim razinama njihova rada; da ih kao partnere uključi u donošenje politika i da im zajamči prikladna sredstva;

(k)  da na svu javnu potrošnju primjeni izradu proračuna kojom se u obzir uzima rodna perspektiva, kao alat u okviru rodno osviještene politike;

Jačanje ekonomskog položaja žena te svladavanje prepreka na tržištu rada

(l)  da poziva sve uključene strane da ratificiraju i provedu CEDAW, uz usmjeravanje posebne pozornosti na članke 1., 4., 10., 11., 13., 14. i 15.;

(m)  da potiče sve uključene strane da provode politike i zakone kojima se jamče jednak pristup radnim mjestima, jednaka plaća za jednaki rad te rad jednake vrijednosti;

(n)  da nastavi i pojača napore u pogledu donošenja politika kojima se podržava i promiče žensko poduzetništvo u kontekstu dostojanstvenog rada i uklanjanja svih prepreka i društvenih predrasuda za pokretanje i vođenje poslovanja, uključujući poboljšanje pristupa financijskim uslugama, kreditiranju, poduzetničkom kapitalu i tržištima pod jednakim uvjetima, te kojima se potiče pristup informacijama, osposobljavanju i mrežama za poslovne svrhe; da u tom kontekstu prepoznaje i promiče ulogu socijalnih poduzeća, zadruga i alternativnih poslovnih modela u pogledu jačanja položaja žena;

(o)  da primi na znanje da makroekonomske politike, posebno one u području proračunske discipline i javnih usluga, imaju neproporcionalan učinak na žene te da donositelji politika moraju uzeti u obzir takav učinak na spolove;

(p)  da promiče nova ulaganja u infrastrukturu socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstvene skrbi te u javno pružanje pristupačne, povoljne i kvalitetne skrbi tijekom cijelog životnog ciklusa, uključujući skrb za djecu, uzdržavane osobe i starije osobe; da zajamči snažnu zaštitu i radna prava trudnica tijekom i nakon njihovih trudnoća;

(q)  da podrži politike kojima se potiče jednaka podjela obveza u kućanstvu i obveza povezanih sa skrbi između žena i muškaraca;

(r)  da podupre uspostavu Konvencije MOR-a kojom bi se pružile međunarodne norme za rješavanje rodno uvjetovanog nasilja na radnom mjestu;

(s)    da provede politike za rješavanje pojave političkog nasilja nad ženama, uključujući fizičko nasilje, zastrašivanje i uznemiravanje na internetu;

(t)    da poduzme učinkovite mjere za uklanjanje dječjeg rada s obzirom na to da se iskorištavaju milijuni ženske djece; da u aktualno zakonodavstvo EU-a uvrsti nove mehanizme za izbjegavanje uvoza robe proizvedene dječjim radom;

(u)  da kampanjama za podizanje razine osviještenosti i programima potpore potiče žene i djevojčice da ostvare akademske i istraživačke karijere na svim područjima znanosti, uz usmjeravanje posebne pozornosti na područje tehnologija i digitalnog gospodarstva;

(v)  da zajamči usklađenost unutarnje i vanjske politike EU-a te ciljeva održivog razvoja;

Jamčenje jednake zastupljenosti žena na svim razinama donošenja odluka

(w)  da zaštiti građanska i politička prava i podrži ravnotežu zastupljenosti spolova na svim razinama donošenja odluka, uključujući donošenje političkih odluka, ekonomsku politiku i programe, radna mjesta te poslovno i akademsko područje;

(x)  da uključi socijalne partnere, civilno društvo i organizacije žena u donošenje gospodarskih odluka;

(y)  da osnaži vodstvo žena i njihovo sudjelovanje u donošenju odluka u situacijama tijekom sukoba i nakon njih te da u zemljama koje se oporavljaju od sukoba zajamči pristup žena radnim mjestima i tržištima te njihovo sudjelovanje u politikama i vodstvu, što je sve ključno za ostvarenje stabilnosti;

Rješavanje potreba najviše marginaliziranih žena

(z)  da ženama u ruralnim područjima olakša stjecanje vlasništva nad zemljištem i pristup kreditiranju te da promiče, potiče i podržava inicijative ženskog poduzetništva u ruralnim područjima kako bi one mogle postati ekonomski neovisne i u potpunosti sudjelovati u održivom ruralnom razvoju te imati koristi od njega; da štiti i promiče kratke lance opskrbe hranom s pomoću aktivnih unutarnjih i vanjskih politika EU-a;

(aa)  da uspostavi unutarnje i međunarodne propise kojima se jamči ograničavanje opsežne jagme za zemljištem koja nije u skladu s interesima malih zemljoposjednika, posebno žena;

(ab)  da poziva na sudjelovanje organizacija žena u ruralnim područjima u donošenju politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini te na podupiranje ženskih mreža u pogledu razmjene iskustava i dobre prakse, posebno kada dotične odluke mogu utjecati na živote žena;

(ac)  da poziva sve zemlje na ratifikaciju i provedbu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, uključujući njezin članak 6. naslovljen „Žene s invaliditetom”;

(ad)  da ističe prava radnica migrantica, posebno migrantica i žena izbjeglica koje su radnice u kućanstvima, na dostojanstvene radne uvjete i jednaku socijalnu zaštitu; da poziva na ratifikaciju i provedbu Konvencije MOR-a br. 189;

(ae)  da potiče sve strane da provedu politike kojima se jamče prava žena i djevojčica izbjeglica i humano postupanje prema njima;

(af)  da zajamči da se progon na temelju roda smatra osnovom za zahtjev za azil u skladu s Konvencijom UN-a iz 1951. o statusu izbjeglica;  

(ag)  da ističe potrebu da se prava pripadnica skupine LGBTI zaštite i promiču;

(ah)  da poziva Komisiju UN-a o položaju žena (CSW) da zajedno s Odborom CEDAW-a osmisli intersekcijski pristup njihovoj analizu te da promiče koncept suzbijanja višestruke diskriminacije intersekcijskom analizom svih tijela UN-a;

(ai)  da radi na politikama za rješavanje stanja žena koje se suočavaju sa siromaštvom i socijalnom isključenosti;

(aj)  da prepozna ulogu žena kao formalnih i informalnih njegovateljica te da provede politike za poboljšanje uvjeta pod kojima pružaju njegu;

Pretvaranje obveza u rashode i povećanje njihove vidljivosti

(ak)  da namijeni sredstva koja su potrebna za ostvarenje ekonomskih prava žena i smanjenje neravnopravnosti spolova, među ostalim i korištenjem postojećih instrumenata na razini EU-a i država članica, kao što su procjene utjecaja na spolove; da za svu javnu potrošnju koristi načelo izrade proračuna kojom se u obzir uzima rodna perspektiva kako bi se zajamčila ravnopravnost muškaraca i žena te uklonili svi oblici rodne neravnopravnosti;

(al)  da zajamči puno sudjelovanje Parlamenta i njegova Odbora za prava žena i jednakost spolova u postupku donošenja odluka o stajalištu EU-a na 61. sjednici Komisije UN-a o statusu žena;

(am)  da izrazi svoju snažnu potporu radu organizacije UN Women koja je središnje tijelo sustava UN-a za uklanjanje nasilja nad ženama i djevojčicama diljem svijeta te za okupljanje svih relevantnih dionika kako bi se promijenile politike i koordiniralo djelovanjem; da poziva sve države članice UN-a i EU-a da povećaju sredstva za financiranje organizacije UN Women;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Komisiji.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Sorin Moisă

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Sorin Moisă, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

5

 

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani