JELENTÉS a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról

1.2.2017 - (2017/2001(INI))

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előadó: Constance Le Grip, Maria Arena


Eljárás : 2017/2001(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0018/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0018/2017
Elfogadott szövegek :

A TANÁCSHOZ INTÉZETT EURÓPAI PARLAMENTI AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakára vonatkozóan

(2017/2001(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakára vonatkozóan a Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló, a PPE képviselőcsoport nevében Constance Le Grip, az S&D képviselőcsoport nevében pedig Maria Arena által beterjesztett javaslatra (B8-1365/2016),

–  tekintettel „A nemek közötti egyenlőség és a fejlesztés kapcsolata” és az „Új globális partnerség a szegénység felszámolásáért és a fenntartható fejlődésért 2015 után” című, 2015. május 26-i, valamint az „Egy átalakító erejű program a 2015 utáni időszakra” című, 2014. december 16-i tanácsi következtetésekre,  

–  tekintettel az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága (CWS) 61. ülésszakára és annak „A nők gazdasági szerepvállalása a munka változó világában” című kiemelt témájára,

–  tekintettel az 1995 szeptemberében Pekingben megrendezett negyedik Nőügyi Világkonferenciára, a Pekingben elfogadott Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, valamint ezt követően az ENSZ Peking +5, +10, +15 és +20 rendkívüli ülésein 2000. június 9-én, 2005. március 11-én, 2010. március 2-án és 2015. március 9-én elfogadott, a Pekingi Nyilatkozat és a Cselekvési Platform végrehajtására irányuló további fellépésekről és kezdeményezésekről szóló záródokumentumokra,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. évi ENSZ-egyezményre (CEDAW),

–  tekintettel eljárási szabályzata 113. cikkére,

–  tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A8-0018/2017),

A.  mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződésben is rögzített alapelve, illetve egyik célkitűzése és feladata, és mivel az Uniót a külső tevékenysége során is ez az elv vezérli, és ezért mindkét dimenziót koordinálni kell;

B.  mivel a nők emberi jogai és a nemek közötti egyenlőség nemcsak alapvető emberi jogok, hanem a fejlődés előrehaladásának és a szegénység csökkentésének előfeltételei, valamint egy békés, virágzó és fenntartható világ eléréséhez szükség alap;

C.  mivel a nőkkel szembeni erőszak és zaklatásuk az emberi jogok megsértésének széles skáláját foglalja magában; mivel e bántalmazások bármelyike mély lelki sebeket, fizikai vagy szexuális sérülést vagy szenvedést okozhat, beleértve az ilyen cselekvésekkel való fenyegetést és kényszert, károsíthatja a nők és lányok egészségét, beleértve reproduktív és szexuális egészségüket, és bizonyos esetekben halált is okozhat;

D.  mivel az ötödik fenntartható fejlesztési cél a nemek közötti egyenlőség elérése és valamennyi nő és lány társadalmi szerepvállalásának növelése világszerte; mivel az ötödik fenntartható fejlesztési cél önálló cél, ami azt jelenti, hogy a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend egészében és valamennyi fenntartható fejlesztési cél megvalósításában érvényesíteni kell; mivel a nők szerepvállalásának növelése azt jelenti, hogy biztosítjuk számukra az ahhoz szükséges eszközöket, hogy gazdaságilag függetlenek legyenek, egyenlő mértékben legyenek képviselve a társadalomban, az élet minden részében egyenlő szerepet játsszanak, valamint nagyobb hatalommal rendelkezzenek a közéletben, és ellenőrzéssel bírjanak az életüket befolyásoló valamennyi döntés felett;

E.  mivel a nők világszerte fontos gazdasági tényezők, és a nők gazdasági részvétele serkentheti a gazdaságot, új munkahelyeket teremthet, és befogadó jólétet építhet; mivel stabilabbak, virágzóbbak és biztonságosabbak azok az országok, ahol értékelik a nőket, és elősegítik teljes mértékű részvételüket a munkaerőpiacon és a döntéshozatalban; mivel a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés intelligens gazdaságtan, és biztosítja, hogy a közkiadások a nők és férfiak közötti egyenlőség előrehaladását szolgálják;

F.  mivel a női kreativitás és vállalkozói potenciál a gazdasági növekedés és a munkahelyek olyan kiaknázatlan forrásai, amelyeket ki kell használni;

G.  mivel 20 évvel Peking után, annak ellenére, hogy bebizonyosodott, hogy a nők szerepvállalásának központi szerepe van a szegénység csökkentésében, a fejlődés előmozdításában és a világ legégetőbb kihívásainak kezelésében, az uniós kormányok elismerték, hogy egy ország sem érte el teljes mértékben a nők és a férfiak közötti egyenlőséget és a nők és lányok szerepvállalásának növelését, hogy lassú és egyenlőtlen volt az előrehaladás, hogy még mindig jelentős szakadékok és megkülönböztetési formák léteznek, és hogy a Cselekvési Platform 12 kritikus problémájának végrehajtása során új kihívások jelentek meg;

H.  mivel az Unió fontos szerepet játszik a nők és lányok szerepvállalásának elősegítésében, az Unión belül és világszerte, politikai és pénzügyi eszközök révén egyaránt; mivel az Uniónak vezető szerepet kell játszania az ENSZ és az Unió által elfogadott női emberi jogi nyelvezet őreként;

I.  mivel a legszegényebb országokban a nők továbbra is az élelmiszer körülbelül 80%-át állítják elő, és ezért jelenleg ők a biodiverzitás és a vetőmagok legfőbb őrei;

J.  mivel a föld nem csupán termelési eszköz, hanem a kultúra és az identitás helye is; mivel a földhöz jutás ezért alapvető része az életnek, és elidegeníthetetlen joga a földműves és őslakos nőknek;

1.  a következő ajánlást címezi a Tanácsnak:

  A nők és lányok szerepvállalása fokozásának feltételei

a)  erősítse meg elkötelezettségét a Pekingi Cselekvési Program és az abban foglalt, a nők emberi jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos fellépések iránt; erősítse meg elkötelezettségét a nők emberi jogaihoz való ikerpályás megközelítés iránt a nemek közötti egyenlőség szempontjainak valamennyi szakpolitikai területen való érvényesítése, valamint a nők emberi jogai és a nemek közötti egyenlőség egyedi fellépéseinek végrehajtása révén;

b)  ösztönözze a nők és lányok jó minőségű oktatáshoz és szakképzéshez, köztük a formális, az informális és a nem formális oktatáshoz való egyenlő hozzáférését támogató, valamint az e téren, illetve valamennyi különösen a hagyományosan férfiak által dominált ágazatokban a nemek között meglévő egyenlőtlenségek megszüntetését célzó politikákat;

c)  küzdjön a nők és lányok ellen elkövetett erőszak valamennyi formája ellen a köz- és magánéletben, mivel a testi és lelki épségük súlyos megsértése megakadályozza őket abban, hogy teljes mértékben kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket; tegyen előrelépést az isztambuli egyezmény valamennyi fél által való teljes ratifikálása felé;

d)  fontolja meg, hogy ahhoz, hogy az ENSZ, az Unió és tagállamai világszerte hatékonyabb szereplőkké válhassanak, a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak, valamint a nemi alapú erőszak kiküszöbölése érdekében fokozniuk kell belső erőfeszítéseiket; ismételten szólítsa fel ezért a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a nők elleni erőszak leküzdésére irányuló uniós stratégiára, amely magában foglalna egy minimumkövetelményeket meghatározó irányelvet is; e tekintetben szólítsa fel az összes felet az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményének aláírására és ratifikálására;

e)  dolgozzon ki politikákat a minden nő számára elérhető tisztességes munka és teljes foglalkoztatás előmozdítására és támogatására;

f)  biztosítson egyetemes hozzáférést a szexuális és a reproduktív egészséghez és a reproduktív jogokhoz, a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programjában, a Pekingi Cselekvési Platformban, valamint ezek felülvizsgálati konferenciáinak záródokumentumaiban rögzítettek szerint; nyújtson az életkornak megfelelő szexuális oktatást a lányoknak és fiúknak, a fiatal nőknek és férfiaknak a korai nem kívánt terhességek vagy a nemi úton terjedő betegségek megakadályozása érdekében;

g)  számolja fel a nemek között a fizetés, az egész életre kivetített jövedelem és a nyugdíj tekintetében fennálló különbségeket;

h)  vessen véget a nők elleni megkülönböztetés valamennyi formájának a törvényekben és szakpolitikákban minden szinten;

i)  küzdjön az egyenlőtlenséghez, az erőszakhoz és a megkülönböztetéshez vezető nemi sztereotípiák minden formája ellen, a társadalom minden részében;

j)  támogassa a női szervezeteket munkájuk minden szintjén; vonja be őket partnerként a szakpolitikák kialakításába, és biztosítsa megfelelő finanszírozásukat;

k)  alkalmazza a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést, mint a nemi szempontok érvényesítésének eszközét, valamennyi közkiadásra;

A nők gazdasági szerepvállalásának növelése és a munkaerőpiaci akadályok leküzdése

l)  hívja fel az összes felet a CEDAW ratifikálására és végrehajtására, különös tekintettel az 1., 4., 10., 11., 13., 14. és 15. cikkekre;

m)  sürgesse az összes felet a munkához való egyenlő hozzáférést, az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazást biztosító politikák és jogszabályok elfogadására;

n)  folytassa és fokozza a női vállalkozásokat támogató és előmozdító politikák kidolgozását a tisztességes munka, és a vállalkozás létrehozása és működtetése előtt álló valamennyi akadály és társadalmi előítélet megszüntetése tekintetében, ideértve a pénzügyi szolgáltatásokhoz, a hitelhez, a kockázati tőkéhez és a piacokhoz való, egyenlő feltételek mellett történő hozzáférés javítását, ösztönözve az üzleti célú információhoz, képzéshez és hálózatokhoz való hozzáférést; ezzel összefüggésben ismerje el és mozdítsa elő a szociális vállalkozásoknak, szövetkezeteknek és alternatív üzleti modelleknek a nők szerepvállalásában betöltött szerepét;

o)  ismerje el, hogy a különösen a költségvetési fegyelemre és a közszolgáltatásokra vonatkozó makrogazdasági politikák aránytalan hatással vannak a nőkre, és hogy a politikai döntéshozóknak figyelembe kell venniük ezeket a nemi hatásokat;

p)  segítse elő a szociális ellátás infrastruktúrájába, az oktatásba és az egészségügyi ellátásba, valamint az elérhető, megfizethető és minőségi gondozási – köztük a gyermekgondozási, ápolási és idősgondozási – szolgáltatások egész életen át tartó állami biztosításába való új beruházásokat; biztosítsa a terhes nők erős védelmét és munkajogait a terhességeik alatt és után;

q)  támogassa a háztartási és gondozási feladatok nők és férfiak közötti egyenlő megosztását elősegítő politikákat;

r)  támogassa a nemi alapú munkahelyi erőszak kezelésére nemzetközi szabványt biztosító ILO-egyezmény elfogadását;

s)    hajtson végre a nők elleni politikai erőszak, köztük a fizikai erőszak, a megfélemlítés és az online zaklatás jelensége ellen küzdő politikákat;

t)    hozzon hatékony intézkedéseket a gyermekmunka megszüntetésére, hiszen több millió kislányt zsákmányolnak ki; vezessen be új mechanizmusokat a meglévő uniós jogszabályokba a gyermekmunkát igénybe vevő termékek importjának elkerülése érdekében;

u)  ösztönözze a nőket és lányokat tájékoztató kampányok és támogatási programok révén az összes tudományos területen tudományos és kutatói életpálya választására, különös hangsúllyal a technológiára és a digitális gazdaságra;

v)  biztosítsa az Unió belső és külső politikái, illetve a fenntartható fejlesztési célok közötti koherenciát;

A nők egyenlő szerepének biztosítása a döntéshozatal valamennyi szintjén

w)  védje meg a polgári és politikai jogokat, és támogassa a nemek közötti egyenlőség biztosítását a döntéshozatal minden szintjén, ideértve a politikai döntéshozatalt, a gazdaságpolitikát és programokat, a munkahelyeket, a vállalkozásokat és a tudományos szférát;

x)  vonja be a szociális partnereket, a civil társadalmat és a női szervezeteket a gazdasági döntéshozatalba;

y)  erősítse a nők vezető szerepét és részvételét a konfliktusos és a konfliktus utáni helyzetekről szóló döntések meghozatalában, és biztosítsa a konfliktusokból kilábaló országokban a nők hozzáférését a munkahelyekhez, a piacokhoz és a politikai részvételhez és vezetéshez, ami mind alapvető a stabilitáshoz;

A legkiszolgáltatottabb nők szükségleteinek kezelése

z)  segítse elő a vidéki térségekben élő nők földtulajdonlását és hitelhez jutását, és mozdítsa elő, ösztönözze és támogassa a női vállalkozói kezdeményezéseket a vidéki térségekben, annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a nők számára a gazdasági függetlenséget és a fenntartható és vidékfejlesztésben való teljes mértékű részvételt, illetve az abból való profitálást; védelmezze és mozdítsa elő a rövid élelmiszer-ellátási láncokat aktív szakpolitikák révén mind belső, mind külső szinten az Unióban;

aa)  alakítson ki belső és nemzetközi szabályokat a kistulajdonosok, főleg a nők érdekeivel ellentétes kiterjedt földelvétel korlátozásának biztosítására;

ab)  hívja fel a vidéki női szervezeteket a helyi, regionális, nemzeti és globális politikai döntéshozatalban való részvételre és a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét biztosító női hálózatok támogatására, különösen ha az egyes döntések hatással lehetnek a nők életére;

ac)  hívja fel az összes országot a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, különösen annak „A fogyatékossággal élő nők” című 6. cikkének ratifikálására és végrehajtására;

ad)  hangsúlyozza a migráns női munkavállalók, különösen a migráns és menekült háztartási alkalmazottak tisztességes munkakörülményekhez és egyenlő szociális védelemhez való jogát; hívjon fel a 189. számú ILO-egyezmény ratifikálására és végrehajtására;

ae)  sürgesse valamennyi felet a menekült nők és lányok jogait és a velük való emberséges bánásmódot biztosító szakpolitikák végrehajtására;

af)  biztosítsa, hogy a nemi alapú üldöztetés menedékjog iránti kérelem alapja legyen (a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi) genfi egyezménynek megfelelően;  

ag)  hangsúlyozza az LMBTI-nők jogai védelmének és előmozdításának szükségességét;

ah)  hívja fel a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságot és a CEDAW Bizottságot, hogy intézményesítsék elemzésük interszekcionális megközelítését, és mozdítsák elő a többszörös megkülönböztetés ellen az interszekcionális elemzésen keresztül történő küzdelem koncepcióját valamennyi ENSZ-testületben;

ai)  folytasson olyan politikákat, amelyek foglalkoznak a szegénység és a szociális kirekesztettség kockázatának kitett nők helyzetével;

aj)  ismerje el a nők formális és informális gondozóként betöltött szerepét, és hajtson végre a gondozás körülményeit javító politikákat;

E kötelezettségvállalások kiadásokká formálása és láthatóbbá tétele

ak)  mozgósítsa a nők gazdasági jogainak érvényesítéséhez és a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez szükséges erőforrásokat, többek között a meglévő uniós és tagállami szintű eszközök, mint például a nemi szempontú hatásvizsgálat felhasználása révén; alkalmazza a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést az állami kiadásokra a nők és férfiak közötti egyenlőség biztosítása, illetve a nemek közötti összes egyenlőtlenség megszüntetése érdekében;

al)  biztosítsa a Parlament és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága teljes mértékű bevonását az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 61. ülésszakán képviselendő uniós álláspontra vonatkozó döntéshozatali eljárásba;

am)  fejezze ki határozott támogatását az ENSZ nőügyi szervezetének (UN Women) munkája iránt, amely az ENSZ rendszerén belül központi szerepet vállal a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak felszámolása terén, és amely lehetővé teszi, hogy a politikai változás előidézése és a fellépések összehangolása érdekében az összes érintett fél találkozzon; szólítsa fel az ENSZ összes tagállamát és az Uniót is, hogy növeljék a UN Women-nek nyújtott finanszírozásukat;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

25.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Sorin Moisă

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

22

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Sorin Moisă, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

5

 

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás