RAPORT conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor

1.2.2017 - (2017/2001(INI))

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Raportoare: Constance Le Grip, Maria Arena


Procedură : 2017/2001(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0018/2017

PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ADRESATĂ CONSILIULUI

referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor

(2017/2001(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, prezentată de Constance Le Grip, în numele Grupului PPE, și de Maria Arena, în numele grupului S&D, privind prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (B8-1365/2016),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 26 mai 2015 privind Dimensiunea de gen în contextul dezvoltării și Un nou parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015, precum și concluziile Consiliului din 16 decembrie 2014 privind o agendă favorabilă transformării pentru perioada de după 2015,  

–  având în vedere cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (CSW) și tema prioritară a acesteia, „Capacitarea economică a femeilor într-o lume profesională în schimbare”,

–  având în vedere cea de a patra Conferință mondială privind femeile, desfășurată la Beijing în septembrie 1995, Declarația și Platforma de acțiune adoptate la Beijing, precum și documentele finale ulterioare, adoptate în sesiunile speciale Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 și Beijing+20 ale ONU, referitoare la viitoarele acțiuni și inițiative pentru aplicarea Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing, adoptate la 9 iunie 2000, 11 martie 2005, 2 martie 2010 și, respectiv, 9 martie 2015,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–  având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0018/2017),

A.  întrucât egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al UE, consacrat în Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și unul dintre obiectivele și îndatoririle sale, și întrucât UE este ghidată de acest principiu și în acțiunea sa externă, având în vedere că ambele dimensiuni trebuie coordonate;

B.  întrucât drepturile femeilor și egalitatea de gen nu reprezintă numai drepturi fundamentale ale omului, ci și precondiții necesare pentru impulsionarea dezvoltării și reducerea sărăciei, precum și un fundament indispensabil pentru o lume pașnică, prosperă și sustenabilă;

C.  întrucât hărțuirea și violența împotriva femeilor înglobează o gamă largă de încălcări are drepturilor omului: întrucât oricare dintre aceste abuzuri pot lăsa urme psihologice profunde și implică vătămări sau suferințe fizice sau sexuale, amenințări cu astfel de acte și constrângeri și pot deteriora starea generală de sănătate a femeilor și a fetelor, inclusiv sănătatea lor reproductivă și sexuală, iar, în unele cazuri, pot conduce chiar la moarte;

D.  întrucât al cincilea Obiectiv de dezvoltare durabilă (SDG5) este realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor la nivel mondial; întrucât SD5 este un obiectiv de sine stătător, ceea ce înseamnă că trebuie integrat în întreaga Agendă 2030 și în realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă; întrucât capacitarea femeilor înseamnă să li se pună la dispoziție femeilor instrumentele necesare pentru a deveni independente economic, pentru a fi reprezentate egal în societate, pentru a juca un rol egal în toate sferele vieții și a câștiga mai multă putere în viața publică, precum și pentru a avea un control mai mare asupra tuturor deciziilor care le afectează viața;

E.  întrucât femeile sunt importanți agenți economici în toată lumea, iar participarea lor economică poate stimula economia, poate crea locuri de muncă și contribui la o prosperitate incluzivă; întrucât țările care valorizează și capacitează femeile pentru a participa pe deplin la piața forței de muncă și la procesele decizionale sunt mai stabile, mai prospere și mai sigure; întrucât integrarea dimensiunii de gen în buget reprezintă o economie inteligentă și asigură faptul că cheltuielile publice contribuie la promovarea egalității dintre femei și bărbați;

F.  întrucât creativitatea și potențialul antreprenorial al femeilor reprezintă surse insuficient exploatate de creștere economică și de creare de locuri de muncă, ce ar trebui dezvoltate mai mult;

G.  întrucât, la 20 de ani de la Platforma de la Beijing, deși există dovezi solide că capacitarea femeilor este esențială pentru reducerea sărăciei, promovarea dezvoltării și rezolvarea celor mai presante provocări mondiale, guvernele UE au recunoscut că nicio țară nu a realizat pe deplin egalitatea între femei și bărbați și capacitarea femeilor și a fetelor, că progresele au fost lente și inegale, că există în continuare lacune majore și forme de discriminare și că au apărut noi dificultăți în aplicarea celor 12 domenii principale sensibile din Platforma de acțiune;

H.  întrucât UE are un rol important în promovarea capacitării femeilor și fetelor, atât pe teritoriul său, cât și în întreaga lume, prin mijloace financiare și politice; întrucât UE trebuie să joace misiunea esențială de gardian al textelor convenite la nivelul ONU și al UE cu privire la drepturile femeilor;

I.  întrucât femeile continuă să producă aproximativ 80 % din alimente în țările cele mai sărace și sunt, în prezent, principalii gardieni ai biodiversității și ai semințelor pentru culturi;

J.  întrucât pământul nu este numai un mijloc de producție, ci și un spațiu al culturii și identității; întrucât accesul la pământ este, așadar, o componentă fundamentală a vieții și un drept inalienabil pentru femeile din zonele rurale și femeile indigene,

1.  adresează Consiliului următoarele recomandări:

  Condiții generale pentru capacitarea femeilor și a fetelor

(a)  să își confirme angajamentul pentru Platforma de acțiune de la Beijing și pentru acțiunile de realizare a egalității de gen propuse în aceasta; să își confirme angajamentul față de abordarea dublă a drepturilor femeilor, prin integrarea dimensiunii de gen în toate domeniile de politică și prin aplicarea unor acțiuni specifice pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen;

(b)  să încurajeze politicile care promovează investiții în accesul egal al femeilor și fetelor la educație și la formare profesională de calitate, inclusiv la educație formală, informală și non-formală, și politici pentru eliminarea disparităților de gen din aceste domenii și din toate sectoarele, îndeosebi din cele dominate în mod tradițional de bărbați;

(c)  să combată toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor în sfera publică și în cea privată, ca încălcări grave ale integrității lor fizice și psihologice, ce le împiedică să își valorifice întregul potențial; să facă progrese în vederea ratificării depline a Convenției de la Istanbul de către toate părțile;

(d)  să considere că ONU, UE și statele sale membre, pentru a deveni actori mai eficienți la nivel global, trebuie să își intensifice și eforturile interne de eliminare a violenței împotriva femeilor și a violenței de gen; să reitereze, așadar, solicitarea adresată Comisiei de a propune o strategie a UE de combatere a violenței împotriva femeilor, inclusiv o directivă care să stabilească standarde minime; în acest context, să solicite, de asemenea, tuturor părților să semneze și să ratifice Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice;

(e)  să conceapă politici care promovează și sprijină munca în condiții decente și ocuparea integrală a forței de muncă pentru toate femeile;

(f)  să asigure accesul universal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile conexe, după cum s-a convenit în Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și în Platforma de acțiune de la Beijing, precum și în documentele finale ale conferințelor dedicate reexaminării acestora; să ofere o educație sexuală adecvată vârstei pentru fete și băieți, tinere și tineri, pentru a reduce sarcinile la vârste fragede sau răspândirea bolilor cu transmitere sexuală;

(g)  să elimine diferențele de remunerare, de câștig pe tot parcursul vieții și decalajele de pensii între femei și bărbați;

(h)  să elimine toate formele de discriminare împotriva femeilor din legile și politicile de la toate nivelurile;

(i)  să combată toate formele de stereotipuri de gen, care perpetuează inegalitatea, violența și discriminarea, în toate sferele societății;

(j)  să sprijine organizațiile de femei la toate nivelurile în activitățile lor profesionale; să le implice ca parteneri în procesul de elaborare a politicilor și să asigure o finanțarea adecvată;

(k)  să aplice bugetarea de gen ca mijloc de integrare a dimensiunii de gen la nivelul tuturor cheltuielilor publice;

Îmbunătățirea capacitării economice a femeilor și depășirea obstacolelor pe piața muncii

(l)  să invite toate părțile să ratifice și să aplice Convenția CEDAW, acordând o atenție deosebită articolelor 1, 4, 10, 11, 13, 14 și 15;

(m)  să îndemne toate părțile să adopte politici și legi care asigură accesul egal la muncă, egalitatea de remunerare pentru muncă egală și pentru munca de valoare egală;

(n)  să continue și să intensifice acțiunile în sprijinul unor politici de susținere și de promovare a spiritului antreprenorial al femeilor, în contextul muncii în condiții decente și al înlăturării tuturor barierelor și a prejudiciilor sociale din calea înființării și conducerii întreprinderilor, inclusiv îmbunătățirea accesului la servicii financiare, la credit, la capitalul de risc și la piețe în condiții egale și încurajarea accesului la informații, la formare și la rețele în scopuri profesionale; în acest context, să recunoască și să promoveze rolul întreprinderilor sociale, al cooperativelor și al modelelor alternative de afaceri în capacitarea femeilor;

(o)  să admită faptul că politicile macroeconomice, îndeosebi cele privind disciplina fiscală și serviciile publice, au un impact disproporționat asupra femeilor, precum și că aceste impacturi asupra egalității de gen trebuie luate în considerare de cei care elaborează politicile;

(p)  să promoveze noi investiții în infrastructura serviciilor sociale, în educație și sănătate, precum și în asigurarea unor servicii de îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri acceptabile pentru întreg ciclu de viață, inclusiv pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor dependente și a persoanelor în vârstă; să asigure o protecție solidă și drepturi de muncă pentru femeile însărcinate în timpul și după perioada sarcinii;

(q)  să susțină politicile care promovează repartizarea egală a responsabilităților casnice și a celor de îngrijire între femei și bărbați;

(r)  să susțină elaborarea unei convenții a OIM care să stabilească un standard internațional pentru combaterea violenței de gen la locul de muncă;

(s)    să aplice politici împotriva fenomenului de violență politică împotriva femeilor, inclusiv a violenței fizice, a intimidării și a hărțuirii online;

(t)    să ia măsuri eficiente de abolire a muncii copiilor, având în vedere faptul că milioane de fete sunt exploatate; să introducă noi mecanisme în legislația actuală a UE, pentru a evita importurile de produse rezultate din munca copiilor;

(u)  să încurajeze femeile și fetele, prin campanii de conștientizare și programe de sprijin, să îmbrățișeze cariere academice și de cercetare în toate domeniile științifice, cu un accent special asupra tehnologiei și economiei digitale;

(v)  să asigure coerența între politicile interne și externe ale UE și obiectivele de dezvoltare durabilă;

Asigurarea unei participări egale a femeilor la toate nivelurile decizionale

(w)  să protejeze drepturile civile și politice și să sprijine asigurarea echilibrului de gen în procesele decizionale de la toate nivelurile, inclusiv în deciziile politice, în politicile și programele economice, la locurile de muncă, în mediul de afaceri și în mediul universitar;

(x)  să implice partenerii sociali, societatea civilă și organizațiile de femei în procesele decizionale economice;

(y)  să consolideze rolul de lider al femeilor și participarea lor la procesele decizionale în situațiile de conflict sau post-conflict și să asigure accesul femeilor la locuri de muncă și la piețe, participarea lor politică și rolul de lider al acestora în țările care au ieșit de curând din conflicte, toate acestea fiind esențiale pentru stabilitate;

Soluționarea nevoilor celor mai marginalizate femei

(z)  să faciliteze proprietatea terenurilor și accesul la credite pentru femeile din mediul rural și să promoveze, să încurajeze și să sprijine inițiativele antreprenoriale ale femeilor din zonele rurale, pentru a permite femeilor să devină independente economic, să beneficieze din plin de participe pe deplin la dezvoltarea rurală și la dezvoltarea durabilă și să profite de beneficiile acestora; să protejeze și să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente prin politici active atât la nivelul intern, cât și la nivelul extern al UE;

(aa)  să stabilească norme interne și internaționale care să garanteze limite pentru acapararea la scară largă a terenurilor care contravine intereselor micilor proprietari, în special ale femeilor;

(ab)  să solicite implicarea organizațiilor de femei din zonele rurale în elaborarea politicilor la nivel local, regional, național și global și să sprijine rețelele de femei pentru schimbul de experiență și bune practici, în special atunci când viața lor poate fi afectată de deciziile respective;

(ac)  să invite toate țările să ratifice și să aplice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv a articolului 6, intitulat „Femeile cu dizabilități”;

(ad)  să pună accent pe dreptul lucrătoarelor migrante (în special al femeilor migrante și refugiate care fac munci casnice) la condiții de muncă decente și la protecție socială egală; să solicite ratificarea și aplicarea Convenției 189 a OIM;

(ae)  să îndemne toate părțile să implementeze politici care să garanteze drepturile și tratamentul uman al femeilor și al fetelor refugiate;

(af)  să se asigure că persecuția bazată pe gen este considerată motiv de cerere de azil în temeiul Convenției ONU de la Geneva privind statutul refugiaților, din 1951;  

(ag)  să sublinieze nevoia de a proteja și de a promova drepturile femeilor LGBTI;

(ah)  să solicite CSW, alături de Comisia CEDAW, să instituționalizeze o abordare intersecțională în analiza lor și să promoveze conceptul de combatere a discriminării multiple prin analiza intersecțională la nivelul tuturor organismelor ONU;

(ai)  să aplice politici ce vizează situația femeilor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială;

(aj)  să recunoască rolul femeilor ca îngrijitori formali și informali și să implementeze politici de îmbunătățire a condițiilor în care lucrează acestea;

Concretizarea financiară a acestor angajamente și creșterea vizibilității lor

(ak)  să mobilizeze resursele necesare pentru realizarea drepturilor economice ale femeilor și reducerea inegalităților de gen, inclusiv prin utilizarea instrumentelor existente la nivelul UE și la nivelul statelor membre, cum ar fi studiile de impact din perspectiva genului; să folosească integrarea dimensiunii de gen în buget la nivelul cheltuielilor publice, pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați și eliminarea tuturor inegalităților de gen;

(al)  să asigure deplina implicare a Parlamentului și a Comisiei sale pentru drepturile femeii și egalitatea de gen în deciziile privind poziția UE în cadrul celei de a 61-a sesiuni a Comisiei ONU pentru statutul femeilor;

(am)  să își exprime sprijinul ferm pentru activitatea desfășurată de entitatea ONU-FEMEI, care are un rol instituțional central în cadrul sistemului ONU în eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor din întreaga lume și în reunirea tuturor părților interesate relevante pentru a determina schimbări de politici și pentru a coordona acțiunile; să invite toate statele membre ale ONU, precum și UE, să își mărească finanțarea acordată entității ONU-FEMEI;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

25.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

1

5

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Sorin Moisă

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

22

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Sorin Moisă, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

5

 

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri