SPRÁVA s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

  1.2.2017 - (2017/2001(INI))

  Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  Spravodajkyne: Constance Le Grip, Maria Arena


  Postup : 2017/2001(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0018/2017

  NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

  o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

  (2017/2001(INI))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktoré predložila Constance Le Grip v mene skupiny PPE a Maria Arena v mene skupiny S&D, o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (B8-1365/2016),

  –  so zreteľom na závery Rady z 26. mája 2015 o rodovej otázke v oblasti rozvoja a o novom globálnom partnerstve pre odstránenie chudoby a trvalo udržateľnom rozvoji po roku 2015 a zo 16. decembra 2014 o transformačnom programe na obdobie po roku 2015,  

  –  so zreteľom na 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW) a jeho prioritnú tému s názvom Posilnenie ekonomického postavenia žien v meniacom sa svete práce,

  –  so zreteľom na 4. svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, na deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005, 2. marca 2010 a 9. marca 2015 na osobitných zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20, ktoré sa týkajú ďalších opatrení a iniciatív na vykonávanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

  –  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 (CEDAW),

  –  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0018/2017),

  A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou EÚ zakotvenou v Zmluve o Európskej únii a predstavuje jeden z jej cieľov a úloh a keďže EÚ sa touto zásadou riadi aj vo svojej vonkajšej činnosti, pretože oba rozmery by mali byť koordinované;

  B.  keďže ľudské práva žien a rodová rovnosť nie sú len základnými ľudskými právami, ale aj predpokladmi ďalšieho rozvoja a zníženia chudoby a nevyhnutným základom mierového, prosperujúceho a udržateľného sveta;

  C.  keďže obťažovanie žien a násilie na ženách zahŕňajú širokú škálu porušovania ľudských práv; keďže všetky tieto prípady zneužívania môžu zanechať hlboké stopy v psychike vo forme fyzickej alebo sexuálnej ujmy alebo utrpenia vrátane hrozby vykonania takýchto činov a nátlaku, poškodzujú celkové zdravie žien a dievčat vrátane ich reprodukčného a sexuálneho zdravia a v niektorých prípadoch sa končia smrťou;

  D.  keďže piatym cieľom trvalo udržateľného rozvoja je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat na celom svete; keďže cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 5 je samostatným cieľom, čo znamená, že sa musí začleniť do celého programu 2030 a do realizácie všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja; keďže posilniť postavenie žien znamená poskytnúť im nástroje potrebné na to, aby sa stali ekonomicky nezávislé, boli rovnako zastúpené v celej spoločnosti, zohrávali rovnakú úlohu vo všetkých sférach života a získali väčšie právomoci vo verejnom živote a kontrolu nad všetkými rozhodnutiami, ktoré ovplyvňujú ich život;

  E.  keďže ženy sú dôležitými hospodárskymi činiteľmi na celom svete a hospodárska účasť žien môže stimulovať hospodárstvo, vytvárať pracovné miesta a budovať inkluzívnu prosperitu; keďže krajiny, ktoré oceňujú ženy a posilňujú ich postavenie, aby sa v plnej miere zúčastňovali na trhu práce a podieľali na rozhodovaní, sú stabilnejšie, prosperujúcejšie a bezpečnejšie; keďže rodové rozpočtovanie predstavuje inteligentnú ekonomiku a zabezpečuje, aby verejné výdavky slúžili na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi;

  F.  keďže tvorivosť a podnikateľský potenciál žien sú nedostatočne využívanými zdrojmi hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ktoré by sa mali ďalej rozvíjať;

  G.  keďže napriek presvedčivým dôkazom, že posilnenie postavenia žien je kľúčom k znižovaniu chudoby, podpore rozvoja a riešeniu najnaliehavejších problémov vo svete, vlády EÚ 20 rokov po pekinskej konferencii uznali, že žiadna krajina nedosiahla v plnej miere rovnosť medzi ženami a mužmi ani posilnenie postavenia žien a dievčat, že pokrok bol pomalý a nerovnomerný, že najväčšie nedostatky a formy diskriminácie pretrvávajú a že sa objavili nové výzvy pri vykonávaní 12 kritických oblastí záujmu akčnej platformy;

  H.  keďže EÚ zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní postavenia žien a dievčat v rámci EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni prostredníctvom politických a finančných prostriedkov; keďže EÚ musí hrať kľúčovú úlohu strážkyne dohodnutého prístupu OSN a EÚ k ľudským právam žien;

  I.  keďže ženy naďalej produkujú približne 80 % potravín v najchudobnejších krajinách a v súčasnosti sú hlavnými strážkyňami biodiverzity a osiva;

  J.  keďže pôda nie je len prostriedkom na produkciu, ale aj miestom spájaným s kultúrou a identitou; keďže prístup k pôde je preto základnou súčasťou života a neodňateľným právom vidieckych a domorodých žien;

  1.  predkladá Rade toto odporúčanie:

    Všeobecné podmienky pre posilnenie postavenia žien a dievčat

  a)  potvrdiť svoj záväzok voči Pekinskej akčnej platforme, ako aj voči celej škále opatrení na podporu ľudských práv žien a dosiahnutia rodovej rovnosti, ktoré sú v nej uvedené; potvrdiť svoj záväzok v súvislosti s dvojitým prístupom k ľudským právam žien prostredníctvom uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach politiky a vykonávania osobitných opatrení v záujme ľudských práv žien a rodovej rovnosti;

  b)  podporovať politiky, ktorých cieľom je investovanie do rovnakého prístupu žien a dievčat ku kvalitnému vzdelaniu a odbornej príprave vrátane formálneho, informálneho a neformálneho vzdelávania a odstránenie rodovej nerovnosti v týchto oblastiach, ako aj vo všetkých sektoroch, najmä tých, v ktorých tradične prevládajú muži;

  c)  bojovať proti všetkým formám násilia na ženách a dievčatách vo verejnej a súkromnej sfére, pretože znamenajú závažné porušenie ich fyzickej a psychickej integrity, ktoré im bráni plne rozvíjať ich potenciál; pokročiť k úplnej ratifikácii Istanbulského dohovoru všetkými stranami;

  d)  brať do úvahy, že OSN, EÚ a jej členské štáty tiež musia zintenzívniť svoje vnútropolitické úsilie zamerané na odstránenie násilia páchaného na ženách a násilia založeného na rodovej príslušnosti, aby sa stali vplyvnejšími aktérmi na svetovej úrovni; pripomenúť preto svoju výzvu, aby Komisia predložila návrh stratégie EÚ na boj proti násiliu páchanému na ženách vrátane smernice stanovujúcej minimálne normy; v tejto súvislosti tiež vyzvať všetky strany, aby podpísali a ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;

  e)  navrhovať politiky na presadzovanie a podporu dôstojnej práce a plnej zamestnanosti pre všetky ženy;

  f)  zabezpečiť univerzálny prístup k starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a k reprodukčným právam, ako bolo dohodnuté v akčnom programe Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, v Pekinskej akčnej platforme a v záverečných dokumentoch z konferencií zameraných na ich preskúmanie; poskytovať dievčatám, chlapcom, mladým ženám a mladým mužom sexuálnu výchovu primeranú ich veku s cieľom obmedziť počet predčasných neželaných tehotenstiev alebo šírenie pohlavne prenosných chorôb;

  g)  odstrániť rodové rozdiely v odmeňovaní, celoživotných príjmoch a dôchodkoch;

  h)  ukončiť všetky formy diskriminácie žien v právnych predpisoch a politikách na všetkých úrovniach;

  i)  bojovať proti všetkým formám rodových stereotypov, ktoré zachovávajú nerovnosť, násilie a diskrimináciu vo všetkých sférach spoločnosti;

  j)  podporovať organizácie žien na všetkých úrovniach v ich práci; zapojiť ich ako partnerov do tvorby politiky a zabezpečiť dostatočné financovanie;

  k)  aplikovať rodové rozpočtovanie – ako nástroj uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti – na všetky verejné výdavky;

  Posilňovanie ekonomického postavenia žien a prekonanie prekážok na trhu práce

  l)  vyzvať všetky strany, aby ratifikovali a vykonávali dohovor CEDAW s osobitným dôrazom na články 1, 4, 10, 11, 13, 14 a 15;

  m)  naliehať na všetky strany, aby schválili politiky a právne predpisy zabezpečujúce rovnaký prístup k práci, rovnakú odmenu za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty;

  n)  pokračovať v práci na politikách na podporu a presadzovanie podnikania žien v rámci dôstojnej práce a odstránenia všetkých prekážok a spoločenských predsudkov, ktoré bránia v založení a vedení podniku, vrátane zlepšenia prístupu k finančným službám, úverom, rizikovému kapitálu a trhom za rovnakých podmienok a podporovania prístupu k informáciám, odbornej príprave a sieťam na podnikateľské účely, a zároveň túto prácu zintenzívniť; v tejto súvislosti uznať a podporovať úlohu sociálnych podnikov, družstiev a alternatívnych obchodných modelov pri posilňovaní postavenia žien;

  o)  uznať, že makroekonomické politiky, najmä pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu a verejné služby, majú neprimeraný dosah na ženy a že tvorcovia politík musia tieto rodové vplyvy brať do úvahy;

  p)  presadzovať nové investície do infraštruktúry sociálnej starostlivosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a do verejného poskytovania prístupných, cenovo dostupných a kvalitných služieb starostlivosti počas celého životného cyklu vrátane starostlivosti o deti a závislé a staršie osoby; zabezpečiť silnú ochranu a pracovné práva tehotných žien počas tehotenstva a po ňom;

  q)  podporovať politiky, ktoré uprednostňujú rovnaké rozdelenie domácich a opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi;

  r)  podporiť vypracovanie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktorý by poskytoval medzinárodnú normu na riešenie násilia založeného na rodovej príslušnosti na pracovisku;

  s)    vykonávať politiky zamerané na riešenie fenoménu politického násilia voči ženám vrátane fyzického násilia, zastrašovania a obťažovania na internete;

  t)    prijať účinné opatrenia na odstránenie detskej práce, pretože milióny dievčat sú zneužívané; zaviesť v rámci súčasných právnych predpisov EÚ nové mechanizmy, aby sa zabránilo dovozu tovaru, pri ktorého výrobe sa využíva detská práca;

  u)  prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti a podporných programov nabádať ženy a dievčatá, aby si zvolili kariéry v akademickej a výskumnej sfére vo všetkých vedeckých oblastiach s osobitným zameraním na technológie a digitálne hospodárstvo;

  v)  zabezpečiť súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja;

  Zabezpečenie rovnakého podielu žien na všetkých úrovniach rozhodovania

  w)  chrániť občianske a politické práva a podporovať zabezpečenie rodovej vyváženosti v rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach, a to vrátane politického rozhodovania, hospodárskej politiky a programov, pracovísk, podnikania alebo akademickej sféry;

  x)  zapájať sociálnych partnerov, občiansku spoločnosť a organizácie žien do hospodárskeho rozhodovania;

  y)  posilňovať vedúce postavenie a účasť žien v rozhodovacom procese v situáciách konfliktov a po ich skončení a zabezpečiť prístup žien k pracovným miestam, trhom a politickej účasti a vedúcemu postaveniu v krajinách, ktoré prešli konfliktom, pričom všetky tieto prvky sú nevyhnutné pre stabilitu;

  Riešenie potrieb najmarginalizovanejších žien

  z)  uľahčovať vlastníctvo pôdy a prístup k úverom pre ženy žijúce na vidieku a presadzovať, podnecovať a podporovať podnikateľské iniciatívy žien vo vidieckych oblastiach s cieľom umožniť im stať sa ekonomicky nezávislými a plne sa zúčastňovať na trvalo udržateľnom rozvoji a rozvoji vidieka a ťažiť z neho; chrániť a podporovať krátke potravinové dodávateľské reťazce prostredníctvom aktívnych politík na vnútornej i vonkajšej úrovni v EÚ;

  aa)  stanoviť vnútorné a medzinárodné pravidlá, ktoré zabezpečia limity, pokiaľ ide o rozsiahle zaberanie pôdy v rozpore so záujmami drobných vlastníkov, najmä žien;

  ab)  požadovať, aby sa vidiecke organizácie žien zapájali do tvorby politiky na miestnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni, a podporovať siete žien pri výmene skúseností a osvedčených postupov, najmä pokiaľ by príslušné rozhodnutia mohli ovplyvniť život žien;

  ac)  vyzvať všetky krajiny, aby ratifikovali a vykonávali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane jeho článku 6 s názvom Ženy so zdravotným postihnutím;

  ad)  zdôrazňovať právo migrujúcich pracovníčok, najmä migrantiek a utečeniek pracujúcich v domácnosti, na dôstojné pracovné podmienky a rovnakú sociálnu ochranu; požadovať ratifikáciu a vykonávanie dohovoru MOP č. 189;

  ae)  naliehavo žiadať všetky strany, aby vykonávali politiky, ktoré ženám a dievčatám z radov utečencov zaručia práva a humánne zaobchádzanie;

  af)  zabezpečiť, aby sa rodovo motivované prenasledovanie považovalo za dôvod na žiadosť o azyl podľa dohovoru OSN z roku 1951 o právnom postavení utečencov;  

  ag)  zdôrazňovať, že je nutné chrániť a presadzovať práva LGBTI žien;

  ah)  vyzvať komisiu CSW a výbor CEDAW, aby v súvislosti so svojou analýzou inštitucionalizovali medziodvetvový prístup a presadzovali koncepciu boja proti viacnásobnej diskriminácii prostredníctvom prierezovej analýzy vo všetkých orgánoch OSN;

  ai)  uskutočňovať politiky na riešenie situácie žien, ktoré sa vyrovnávajú s chudobou a sociálnym vylúčením;

  aj)  uznať úlohu žien ako formálnych a neformálnych opatrovateliek a zaviesť politiky vedúce k zlepšeniu podmienok, za akých poskytujú starostlivosť;

  Premietanie týchto záväzkov do výdavkov a zvyšovanie ich viditeľnosti

  ak)  mobilizovať zdroje potrebné na presadenie hospodárskych práv žien a zníženie rodovej nerovnosti, a to aj využívaním existujúcich nástrojov na úrovni EÚ a členských štátov, ako sú napríklad posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť; uplatňovať rodové rozpočtovanie na verejné výdavky, aby sa zabezpečila rovnosť medzi ženami a mužmi a odstránili sa všetky rodové rozdiely;

  al)  zabezpečiť plné zapojenie Parlamentu a jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do procesu rozhodovania o pozícii EÚ na 61. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien;

  am)  vyjadriť rozhodnú podporu činnosti orgánu OSN Ženy, ktorý je ústredným aktérom v rámci systému OSN na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete a združovanie všetkých príslušných zainteresovaných strán s cieľom vyvolať politickú zmenu a koordinovať opatrenia; vyzvať všetky členské štáty OSN, ako aj EÚ, aby navýšili finančné prostriedky pre OSN Ženy;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu aj Komisii.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  25.1.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  22

  1

  5

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Sorin Moisă

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  22

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

  PPE

  Anna Maria Corazza Bildt, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

  S&D

  Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Sorin Moisă, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

  1

  -

  ENF

  Mylène Troszczynski

  5

   

  ECR

  Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

  PPE

  Marijana Petir, Michaela Šojdrová

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa